Η Η Η : 10/2015 Η : ,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015"

Transcript

1 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : ,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015

2 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/ Η Θ Η αυ π ,20 Ϊ υ π α α υ υ Φ.., α π α α ω υπ υ Η Θ χα αφ π. α υ α αυ αφο : 1. π α α π (17) Η π υ 2. π α α (11) Η π υ 3. π α π (5) ω ω 1 3,5'' 4. π α ω (4) scanner A4 5. π α απ (15) α ω π ω 6. π α απ (15) π π 7. π α α (10) φ 8. π α (6) ω USB HUB 2.0 4x 9. π α π (5) SWITCHES 5ports 10. π α (1) υπω Dot Matrix 11. π α (1) UPS 12. π α (1) FAX 13. π α α (10) USB stick χω α 16GB 14. π α υ (2) USB stick χω α 32GB

3 Η π α α χ α απ υ π υ. π α χ α π ω ,20 Ϊ υ π α α υ Φ.. α α α ο ΔΗ ε ο ο υπο ογ α η ε ο υγ ο α α α ογ Ε. Η π α α π χ α ω α α ω χα, φω α χ α : 1. υ Ν. 3852/ ΔΝ α α χι ε ι ή η αυ ι η η αι η π ε µ η Βι η η - αµµα α ι η Ε 2. η 11389/93 π υ ι ή π φα η πε Δ ια υ α ι µ µη ει α ι µ πι ή υ ι η η Ε ( ) αι ε η ευ ι ε υ 27/93 ( εφ. Γ πα.5), α αι 53/93 (πα. 6 & 7), π υ χ υ ε ε π ε ε ή η. 3. η π φα η υ π. ι. α.& Ναυ ι α 1/3305/ (Φ 1789/ ε χ ) φ α ε η π α χ η α ι ι υ π χει υ ια ι α η ε ε ευ χ Φ υ Ν. 3886/2010 πε ι α ι ή π α α α ι π υ π η ε αι η α η ηµ υµ ε. 5. υ Ν.3861/2010 χυ η η ιαφ εια ε η υπ χ ε ι ή α η η αι π ε υ ε η ι, ι ι η ι αι αυ ι ι η ι ια υ Δ α α ια ειαε 6. υ Ν. 3463/2006 µε π υ η ε ι α Βήµ αι ι ή. 7. υ Ν. 4152/2013 ( α µ ή η η ι ή Ν µ ε α η η α 2011/7 η 16η Φε υα υ 2011 ια η α απ µη η α υ ε ή ε π η µ ι εµπ ι υ α α ) ι ια ει η υπ πα α φ υ 5 η πα.. 8. υ Ν. 2362/95 " ε Βηµ υ ι ι, ε χ υ απα υ υ αι ε ια ει ". 9. υ Ν. 3871/2010 Βηµ ι µι ή Βιαχε ι η αι υ ησ 10. υ.β. 113/2010 Δ η η π χ ε ε απ υ Βια ε Ε. 11. υ Ν. 3548/2007 (Φ ' 68/ ) Δ α αχ η η ηµ ιε ε φ υ Βηµ υ µα χια αι πι π αι ε ια ει Ε. 12. υ Ν. 2000/91 αι υ Ν. 2286/95 πε Δ µή ειε υ ηµ ι υ µ α αι υ µ ει υ αφ εµ Ε 13. υ υ 11 υ Ν.4013/2011, π π π ιή η ε ε η πα.6 υ υ 58 υ Ν.4155/ η απ φα η υ π υ ε υ ι ι α ι ι η α &Ναυ ι α 1/3306/ η 170/2012 π η υ 7 υ ι α υ υ.συ. 16. υ.. η 17.5/ αι η π η 39/2009 υ VII T ή α υ.συ. 17. υ Ν.4281/ υ ε α.π. 121/21 Δ η ε ια ι εχ ι π ια αφ ε ια ι π ή εια / Ε 19. η ε α. /Φ30/Γ/133/367/ η πα.5 υ υ 14 υ.φ..σ. 21. η πα.2 υ υ 64 υ Ν.4172/2013

4 22. η πα.5 υ υ 61 υ Ν.4146/ ι ε ε ε η α ια ε ε ε ε α ι ι π ει, α αι ι ιπ ια ει π υ α αφ αι η ή απ υ απ α ι µε α α ε χη η πα α αι ε ι ε α ε ι α η (Ν µ, Βι α µα, π φα η, χε ι ή ε ι..π.), π υ ι πει η α ε η αι ε ε η η π µή εια η πα α, αι α ε α αφ αι η πα απ. Η Η Η Ω & Η Ω ΓΩ Η Η Θ Η α ο ο ου ο ωπ ο Η/ α α ω οπο ου / Ρ Ν ο χα Φ Η ο χα α

5 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ε Ε Ω & Ε Ε Η Ε Ω Ε ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : ,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο Γ Η ΓΓ ΦΗ Θ 1 ο ο π ο α έ αυ π ο πο ογ ο ,20 Ϊ υ π α α ο έ ου ου Φ.., α π ο α ο α γ υπ ώ ου Η ΘΕ Ϊ χα ογ αφ οπ, π αυ π γ φ α α α υ ο π ο πο ογ. Θ 2 ο χ ου α Η π ο α α π χ ο αγ ο α α χα φ α : 1. ου. 3852/ Δ έα α χ ο αυ ο ο α πο µέ Β ο - γ αµµα α Ε /93 που γ π φα π ΔΕ α ου α ο µο οµ ώ γα µώ οπ υ ο ο Ε (Ε ) α υ ώ γ υ 27/93 ( φ. Γ πα γ.5), α ώ α 53/93 (πα γ. 6 & 7), που έχου ο π ο έ. 3. π φα ου π.. αγ.& αυ α 1/3305/ (ΦΕ 1789/ χο ) φ α οπο α ο χ α ο ου π χ ου αγ ο α ο υ ώ χ Φ ου. 3886/2010 π α π ο α α α ο ο που π ο γ α α µο υµ. 5. ου.3861/2010 Ε χυ αφ α υποχ α α π υ ώ, ο ώ α αυ ο ο ώ ο γ ο α υο Δ γ α α α γ αε 6. ου. 3463/2006 µ ο οπο ο υ ώ ο ώ α Β µ α ο ο. 7. ου. 4152/2013 ( ο α µογ Ε οµο α γ α 2011/7 16 Φ ουα ου 2011 γ α α απο έµ α υ π µώ µπο έ 1

6 υ α αγέ ) α υποπα αγ φου 5 πα.. 8. ου. 2362/95 " Β µο ου ογ ο, έγχου απα ώ ου ου α α ". 9. ου. 3871/2010 ΡΒ µο ο οµ Β αχ α Ευ Σ 10. ου.β. 113/2010 Δ ποχ ώ απ ου Β α Ε. 11. ου. 3548/2007 (ΦΕ ' 68/ ) Δ α αχώ µο φο έ ου Β µο ου ο οµα χ α α οπ πο α α Ε. 12. ου. 2000/91 α ου. 2286/95 π Δ οµ ου µ ου οµέα α υ µ υ αφώ µ Ε 13. ου ου 11 ου.4013/2011, π οποπο πα.6 ου ου 58 ου.4155/ απ φα ου που γ ου ο ο ώ αγ α & αυ α 1/3306/ /2012 π ου 7ου α ου ου Ε. υ. 16. ου / α π 39/2009 ου VII T α ο ου Ε. υ. 17. ου.4281/ ου α.π. 121/21 Δ γ γ α χ έ π ο αγ αφέ αγ ο π ο α Η/ Ε 19. α. /Φ30/Γ/133/367/ πα.5 ου ου 14 ου.φ πα.2 ου ου 64 ου.4172/ πα.5 ου ου 61 ου.4146/ έ α έ α ο α ο έ π, α ώ α ο ο πέ α που α αφέ ο α απο έου απ α ο µ α α χ πα ο α α γ α α ( µο, Β αγµα, π φα, χ γ ο..π.), που έπ α α έ π οµ α πα ο α, έ α α α αφέ ο α πα απ. Θ 3 ο υ α χ υ α χ α χ ο α : ) Η απ φα ου χου ) π ο πο ογ έ Γ) Η Γ υγγ αφ ποχ ώ ) Η Ε υγγ αφ ποχ ώ 2

7 ) α χ ο χ α ( χ π γ αφ π ο φο ου α α χου) ) π ο πο ογ π ο φο ου α α χου. Θ 4 ο πο π ο α Η έ π ο α α π αγ α οπο ου ου που α α ο ο ο Επ οπ, π χ ο αγ ο α α χα π ο φο. α υ α υπο ο π ο φο γ α έ ο π ο π ο α ώ. Θ 5 ο α α οχο π ο α, α ο ο έγ ου απο έ α ο αυ, υποχ ο α α π ο έ ο έ ο πο α χ ο, χ ο έ α (10) ώ, ο γα ο απέ (15) ώ γ α α υπογ α α α α α έ α ο ο 6 πα ο, γγ γ α α έ αυ. Θ 6 ο γγ α α Γ α α έ α, ο π ο υ α υποχ έ ο α α α έ ου γγυ π ο που α α π ο 5% υ ο υ α α α ώ, χ Φ... Θ 7 ο ο γγ χ ο γγ α ου γ α υπ π ο α ώ, α ο α χ έ π ο αγ αφέ γ α ο οπ ο α α χ απ ο α ο α α α. α ο χ ο γγ, ο π ο υ υποχ ο α ου απ α π ο φέ οπο α πο υπο α υ π ο φ ώ. π π που πα α α α π ο πα απ έ γ, ο ο ο ο ου α γ α ογα α ου, που α ο έο π ο υ. Θ 8 ο υ π ο υ π ου 1. π ο υ που π ο έ χ α έ α π ο α που ου ο γ α α υπογ χ α, α υποχ έ π ο απ α α που έγ ο ο α ου α απ α α που απο έ απ αυ, απ φα ου ο ο υ ου ου α απ γ ο ου α ο ου ο γ ου. 3

8 2. α α α α ο π ο υ α έ π ο απ α α απ α α ου, που απο έ απ αυ, φ ο πα έ α α έ α υ α υ, έ α ο υ α χ ο ο χ ο πα α που ου, φ α α π ο έπο α ο ο 27 ου α ου α ο ο π ο ώ. 3. π ο υ α έ π ο απ α α α α : α) Η α υπογ φ ο υ πα α α α α υ ου φο έα. ) υ έχου γο α έ α α. 4. απ φα υ π ο υ έ π ου απ α, πο α ου πα α χ υ α α πα ο ου υ ο έχ π ο γου έ ο α έ γ α ου αγ ο, που γ α ο ου. 5. ο π ο υ που α έ π ο απ α α α, π ο α απ φα ου ο ο υ ου ου α απ γ ο ου α ο ου ο γ ου, α ο ο πα α υ ώ : α) α π ο γγ υ οχ α έ α α π π. ) ο α ου υ ο ο ου π ώ ου π ο υ απ ου υπ ο που π ο υ έ που χα έ ο ο αγ χα γ α απ υ α α έ γ α αγ ο απ υ α αγο, α υ έχου ο π ο πο έ ου ου 23 ου α ου α ο ο π ο ώ έ π ο α ο α ου φο έα ο υχ αφέ ο που α π ο α α ογ α ο ου π ώ ου π ο υ. α α ογ αυ γ α α α π π που π αγ α οπο α έα π ο α ου υ ο α α πα απ ο α. π π αυ ο υπο ογ ου α α ογ ου πο ο γ α ο χ ο α ου ο ο υ ου ου α α χέ α π α υ α α ώ ώ, α απ γ ο ου α ο ου ο γ ου, γ) ο απο ου π ο υ απ π ο ου γ α χ ο α που πο α α ο ου α ου ο γα ο ου έ ου, ) α α ογ ο π ο υ πο ο ου ο 10% α α υ ώ γ α α οπο α χ έ π ο α, ου ο α α α πα α ώ α υ έχ π ο γο ο α έ γ α ου αγ ο, α α έ α χ χ ου α ώ α ο αυ ο. π π αυ έχου φα ογ α α α αφ α πα. 2 ου ου 33 ου α ου α ο ο π ο ώ. ) Η π α υχ π ο α α ο που χο γ ο έ π ο απ α π ο υ απ πο που υχ α ο α α α ου πο ο απ ο ο α π γγ π ο α α ο. υπο ογ γ α απ 4

9 ο α π ο α α ο απ ο π ο υ έχ ο α έ ο απ φα υ ου π ώ ου, ο χ ο φο α ώ α ο ο π ο ου γ α ο απ α οπ α α, απ ο α αυ α έχ π οφ, ο χ ο φο π ο γ α ο υπ α. 6. π π που π ο α υ ο ο π ώ ου π ο υ γ α οποπο χ ώ π ο αγ αφώ α α, α α, απ οπο χ έ π ο, α ο υπο ογ ου αφέ ο ο ο ου, α α υπ αφο που υχ π ο π απ οποπο χ ώ χ ώ π ο αγ αφώ, οπο α υ φ α ο π ο α α ογ πο. Θ 9 ο υ γ α πα ο 1. π π που ο υ πα α ο α α α α ου υ α ο χ ου, π α ο φώ υχ α έχ ου χ ου πα α που χο γ φ α ο ο 27 ου α ου α ο ο π ο ώ, π ο α υχ π ο πο έ α π π υ ώ α π ο που υπο ογ α : α) Γ α α υ έ που π ο α χ ο α που υπ α ο 1/2 ου γ ου π ο πο έ ου απ ο ο 27 ου α ου α ο ο π ο ώ χ ου πα α, 2.5% π υ α α α πο α που πα α α. Ε α ο υπο ογ ου ο ου χ ου πα α π ο π α έ α, α ο έ α. ) Γ α α υ έ που υπ α ο πα απ 1/2, 5% π υ α α α πο α που πα α α. 2. α πα απ α π π πο ο π ο υπο ογ ο α π υ α α α α πα α ο έ υ ώ, χ ο Φ... π π που α υ που πα α α α π ου χ οπο υ ώ που πα α α α, ο π ο υπο ογ α π υ α α α υ ο πο α αυ ώ. 3. Εφ ο απ φα υ π ο υ π ώ ου, πα έχ α Σ αυ υ α α α πα α ώ α υ έχ π ο γο ο α έ γ α ο ου αγ ο, α υ ο π ο γ α πα ο ο πο ο 10% υ α α α απ ο α πα ο έ α ο πα χ ο χ ο α. π π αυ χ ου α α α αφ α π ο γο πα γ αφο. Ε ο έ π ο πα α ώ α υ ο αγ α απο έ α α αυ ο α α ώ ο α απ φα ου ο ο υ ου ου α απ ο πα α α υ ώ. 5

10 4. α ο υπο ογ ου χ ο ο α α ο α υ έ -πα ο α α α, απ φα ου ο ο υ ου ου α απ γ ο ου α ο ου ο γ ου α α υπ ο χ ο που πα πέ α ου υ γου α α φο α α α α ώ γ α ο οπο ο υ α ο π ο υ α α α α ο χα ο χ ο φ -πα ο. 5. Εφ ο ο π ο υ έχ π ο α α ο απ α π ο π α α α α έ, π ο α α ογ α ο ου α ο π ου πο ο π ο α α ο που υπο ογ α απ πο έ ου υ α ο α έ ο χ ου πα ο έχ π ο ου υ α ο υ ο ο χ ο φο α ώ α ο ο ου πο ο ο ου ου απ α οπ α α. 6. Η πα ου π ο ου α π π π ο α α ο γ α πα α απ ο α ου π ο υ π π α π α έ αυ ο, πο α π γγ α έ α π ο α α ο α ο χα φ ο ο π ο υ α α έ ο απα ο ο πο. 7. π π έ π ο υ ώ ο π ο α ο ο π ο α α α ογ α α έ έ. Θ 10 ο α α α υ 1. Η πα α α υ ώ γ α απ Επ οπ πα α α φ α ο πο α α ο χ ο που ο α απ α α χ ο ο α. Η πα ο π ο φ υ ώ α γ απ υπογ αφ α. Η Επ οπ πα α α υγ ο α απ φα ου ο ο υ ου ου, απο α απ υπα ου ου ου α ' αυ ο α α ο π ο. Εφ ο απα ο α έ γ ώ, έ α ου χ ο έ ο π οπ π έπ α έχ α ο χ α. 2. Η πα α α υ ώ π αγ α οπο α έ α ο α ο έ ο απ α χ ο, φ α ο ο 27 ου Ε. 3. α α α α πα α α π ο α α α πα α φ ο ο π υ ο π ο υ α γ α πο ο α πο ο έ γχο. Εφ ο ο α αφο α ο πο ο έ γχο γ α έ α ου ου πα α που α ογα ο υ : α) α ο οπ έ γχο ) χ χα έ α γ) π α ο α α. 4. π π που α π ο έπ πα α α γ α απ α ο οπ έ γχο αφο αυ γ υ α ο π ο ο πα α α απ. 6

11 π π που α π ο έπ πα α α γ α α απ ο ου έγχου πέ α α ο οπ ο που πο ο α γ ου απ π οπ πα α α α έ α έγχου που α έ ο ο υ α π ο ο π ο πα α α απ π οπ πα α α απ α ο οπ έ γχο α ου υχ ου έγχου που γ ο α. ο ο π ο ο πα α α απ υ α ο ο π ο πο έ απ α έγχ. Θ 11 ο Φ ο Ν - α α οχο υπ α ου ου α φ ου, έ α α που α χ ου α έ α έ γ α ου αγ ο. Φ... α ο ο. Η Η Η Ω & Η Ω ΓΩ Η Η Θ Η α ο ο ου ο ωπ ο Η/ α α ω οπο ου / Ρ Ν ο χα Φ Η ο χα α 7

12 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Ε Θ Η Ε Ω Η Ε Ω Ε Η Ε Ε Ω & Ε Ε Η Ε Ω Ε ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : ,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο Η ΓΓ ΦΗ Θ 1 ο ο π ο α έ αυ π ο πο ογ ο ,20 Ϊ υ π α α ο έ ου ου Φ.., α π ο α ο α γ υπ ώ ου Η ΘΕ Ϊ χα ογ αφ οπ, π αυ π γ φ α α α υ ο π ο πο ογ. Θ 2 ο χ ου α Η π ο α α π χ ο αγ ο α α χα φ α : 1. ου. 3852/ Δ έα α χ ο αυ ο ο α πο µέ Β ο - γ αµµα α Ε /93 που γ π φα π ΔΕ α ου α ο µο οµ ώ γα µώ οπ υ ο ο Ε (Ε ) α υ ώ γ υ 27/93 ( φ. Γ πα γ.5), α ώ α 53/93 (πα γ. 6 & 7), που έχου ο π ο έ. 3. π φα ου π.. αγ.& αυ α 1/3305/ (ΦΕ 1789/ χο ) φ α οπο α ο χ α ο ου π χ ου αγ ο α ο υ ώ χ Φ ου. 3886/2010 π α π ο α α α ο ο που π ο γ α α µο υµ. 5. ου.3861/2010 Ε χυ αφ α υποχ α α π υ ώ, ο ώ α αυ ο ο ώ ο γ ο α υο Δ γ α α α γ αε 6. ου. 3463/2006 µ ο οπο ο υ ώ ο ώ α Β µ α ο ο. 8

13 7. ου. 4152/2013 ( ο α µογ Ε οµο α γ α 2011/7 16 Φ ουα ου 2011 γ α α απο έµ α υ π µώ µπο έ υ α αγέ ) α υποπα αγ φου 5 πα.. 8. ου. 2362/95 " Β µο ου ογ ο, έγχου απα ώ ου ου α α ". 9. ου. 3871/2010 ΡΒ µο ο οµ Β αχ α Ευ Σ 10. ου.β. 113/2010 Δ ποχ ώ απ ου Β α Ε. 11. ου. 3548/2007 (ΦΕ ' 68/ ) Δ α αχώ µο φο έ ου Β µο ου ο οµα χ α α οπ πο α α Ε. 12. ου. 2000/91 α ου. 2286/95 π Δ οµ ου µ ου οµέα α υ µ υ αφώ µ Ε 13. ου ου 11 ου.4013/2011, π οποπο πα.6 ου ου 58 ου.4155/ απ φα ου που γ ου ο ο ώ αγ α & αυ α 1/3306/ /2012 π ου 7ου α ου ου Ε. υ. 16. ου / α π 39/2009 ου VII T α ο ου Ε. υ. 17. ου.4281/ ου α.π. 121/21 Δ γ γ α χ έ π ο αγ αφέ αγ ο π ο α Η/ Ε 19. α. /Φ30/Γ/133/367/ πα.5 ου ου 14 ου.φ πα.2 ου ου 64 ου.4172/ πα.5 ου ου 61 ου.4146/ έ α έ α ο α ο έ π, α ώ α ο ο πέ α που α αφέ ο α απο έου απ α ο µ α α χ πα ο α α γ α α ( µο, Β αγµα, π φα, χ γ ο..π.), που έπ α α έ π οµ α πα ο α, έ α α α αφέ ο α πα απ. Θ 3 ο χ π ο φο - χ π ο αγ αφ 1. Γ : Η π ο φ α υ π α α ο ο αφο. Η χ π γ αφ ου π ο ο α α α ( χ χα α, α π.) 9

14 ο π ο α υ ο α απ φ ογ αφ υ που α απ ο ο α υ ώ α απ α χ ου χα α α υ α. χ γχ α, αυ α ω οπο ω π π α α α α απ π οπ γ α. Η χ π ο φο α π α π ο ο γγ α ου γ α. χ ο γγ α ου γ α υπ π ο α ώ, α ο α χ έ π ο αγ αφέ γ α ο οπ ο α α χ απ ο α ο α α α. α ο χ ο γγ, ο π ο υ υποχ ο α ου απ α π ο φέ οπο α πο υπο α υ π ο φ ώ. π π που πα α α α π ο πα απ έ γ, ο ο ο ο ου α γ α ογα α ου, που α ο έο π ο υ. ο χ ο π ο αγ αφώ α υποχ γ α υ οχ ο αγ. οπ π έπ α α α ο γ ο α α αχ ο. π ο φο έ, α π έπ απο γ έ α α α φα ου : πο α, απ ο, ου γ α, α οπ α, α υ ο α χ ο, ω. έπ π α α αφέ ου αφ α, ου χ ου γγ, ου χ ου α απ γ α α ώπ α ώ. χ π ο αγ αφ 1. Η ο πο ογ που A α α αφ ο ο α ου Tower οφο ο 650W π γα : Intel CPU Core i (1150/3.7GHz/4Mb) Cache π γα : 6 MB Chipset : Intel B85M cache: 6 MB L3 Cache Θ α VGA: 1 x VGA Θ α DVI: 1 x DVI-D α γ αφ : Intel Integrated Graphics γ αφ : υ α υ α ο γ αφ (max): 1GB Έ ο ο α : DVI, VGA Έ ο ο χου: Intel HD audio interface with Realtek Θ α USB: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 υο: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 10

15 Θ α οφ ου: 2 x Microphone in Θ α α ου : 2 x Headphone Out RAε: 4 GB DDR3 SDRAM MHz ο : 500GB HDD 3.5" π ο α: DVD±R/RW Superεulti π αγ : 6 1 : SD, MMC, MS, MS Pro, MMC+, XD ο : ο Ε α ο USB ο γ ο: ο γ ο Ε α ο USB : LED Monitor 21,5" Full HD Microsoft Windows 7 Pro 32bit Greek/Eng OEM ου γ : Microsoft Office 2013 Γ α: Ε / Ε α γγ : Έ α (1) έ ο 2. Η ο πο ογ που B α α αφ ο ο α ου οφο ο π γα : Cache π γα : Chipset : cache: Θ α VGA: Θ α DVI: α γ αφ : γ αφ : γ αφ (max): Έ ο ο α : Έ ο ο χου: Tower 650W Intel CPU Core i (1150/3.2GHz/6Mb) 6 MB Intel B85M 6 MB L3 Cache 1 x VGA 1 x DVI-D Intel Integrated Graphics υ α υ α ο 1GB DVI, VGA Intel HD audio interface with Realtek Θ α USB: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 υο: Θ α οφ ου: Θ α α ου : RAε: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 2 x Microphone in 2 x Headphone Out 5 GB DDR3 SDRAM MHz ο : 500GB HDD 3.5" π ο α: DVD±R/RW Superεulti π 11

16 αγ : 6 1 : ο : ο γ ο: : ου γ : Γ α: γγ : SD, MMC, MS, MS Pro, MMC+, XD ο Ε α ο USB ο γ ο Ε α ο USB LED Monitor 23" Full HD Microsoft Windows 7 Pro 32bit Greek/Eng OEM Microsoft Office 2013 Ε / Ε α Έ α (1) έ ο 3. ω ο 1 3,5'' α α αφ ο έ ο α Χω α 1 TB 3.5 inches USB 3.0 εaxν υ Ν αφ ΝUSB Εγγ 5 Gbit/sec Έ α (2) έ 4. SCANNER A4 α α αφ ο έ ο α α α α α υ πο α υ α α οφο γγ φ ώ α ο ο ου (Bit) 48 ώ α ου ο (Bit) 24 π υ 600 x 600 εax. αχ α (mm) 216 x 356 εax. αχ α ώ α DIσ 25 A4 (ppm) εax. αχ α (ppm) 50 α αυ α οφο ο α 50 χα ο (φ α) USB 2.0 Εγγ Έ α (1) έ ο 12

17 5. α ο π ο γ ο α α αφ ο έ ο α που Desktop Ε α, USB 2.0 ο γ ο γγ Ε Εγγ Έ α (1) έ ο 6. π πο α α αφ ο έ ο α Ε α, USB 2.0 ο π HD Εγγ Έ α (1) έ ο 7. οφο ο γ α Η/ α α αφ ο έ ο α Ι χ Συ ι ε η Χ ή η ου χ ο 550 W Γ 8. ω USB HUB 2.0 4x α α αφ ο έ ο α υ α α USB 2 Θ 4 γ αφ 4 USB ports for γ α α α USB π φ α, Powered hub, power adapter α υ π α α 13

18 Εγγ Έ α (1) έ ο 9. SWITCHES 5ports α α αφ ο έ ο α Θ 5 Θ ανύigabit αχ αν υ Χα α ΝΘυ Forwarding Mode Εγγ α 10/100/1000 Mbps MDI/MDIX Uplink Store-and-forward Έ α (1) έ ο 10. υπω Dot Matrix α α αφ ο έ ο α Pins 9 ΝΑ Ν 80 cpl Α αφα 1+4 α α USB 2.0 MTBF 1ίίίίΝ υ Ν α Windows XP / Windows 7 Εγγ Έ α (1) έ ο 11. UPS α α αφ ο έ ο α α α π α χ Ν χ Ν(VA) α χ Ν χ Ν φέν(watts) κίίνvaν ω Ν1ίί0 VA Line Interactive 900VA 540 W 14

19 Αυ αν πα α α 5 min full load π Ν πα α α RBC 109 Α Ν πα α 1 α αναπ Ν αχυ υ α α α α αναπ Ν υ α α α α αναπ Νυπ α α Θ ανusb Θ ανusb Έ ΝIECΝγβίΝC1γ 6 Good Operation Led α α π Νonήoff α 12. FAX α α αφ ο έ ο α Χω ανχα ΝδCDΝ(φ ) Α χ ΝΑ α π Ν Φω α αφ αχ αν α α αχ αν χ αν πω αχ αν πω Α α Ν Ν φω A4 1ηίΝφ α α α Toner α 12 Sec / Page 33.6 Kbps Laser 20 ppm α 500 Α υ ΝΦ α χ Ν απ ΝΑπ Εγγ ω ΝγίίΝxΝγίίΝdpi α Έ α (2) έ 13. USB STICK χω α 16GB α α αφ ο έ ο α 15

20 Χω α 16 GB USB 2.0 Εγγ Έ α (2) έ 14. USB STICK χω α 32GB α α αφ ο έ ο α Χω α 32 GB USB 2.0 Εγγ Έ α (5) έ Η Η Η Ω & Η Ω ΓΩ Η Η Θ Η α ο ο ου ο ωπ ο Η/ α α ω οπο ου / Ρ Ν ο χα Φ Η ο χα α 16

21 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ε Ε Ω & Ε Ε Η Ε Ω Ε ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : ,20 Ϊ Η Η Η: Ί π Γ / THTA Η 1 Η/ π υ (A) , ,00 2 Η/ π υ (B) , ,00 3 ω 1 3,5Π 5 65,00 325,00 4 SCANNER , ,00 5 Η Γ 15 5,00 75, ,00 75,00 7 Φ 10 30,00 300,00 8 USB HUB2.0 4x 6 15,00 90,00 9 SWITCHE 5ports 5 13,00 65,00 10 υπω Dot Matrix 1 180,00 180,00 11 UPS 1 170,00 170,00 12 FAX 1 190,00 190,00 13 USB stick 16GB 10 10,00 100,00 14 USB stick 32GB 2 20,00 40,00 χω Φ ,00 Φ 23% 6.357,20 Ά α ,20 υ ο π ο πο ογ α έ χ α Ευ ώ : α χ α α α π υ α π. α α, 05 / 02 /2015 Η Η Η Ω & Η Ω ΓΩ Η Η Θ Η α υ ωπ Η/ α α ω π υ / Ρ Ν χα Φ Η χα α

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER Ε Η Ι Η Ε ΙΤ Ο Η ΕΓΑ Ω Φ ΑΓ ΑΤΩ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS Φ ΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 60/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία 10-12 - 2014 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 29110 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία 10-12 - 2014 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 29110 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία 10-12 - 2014 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 29110 Πληρ.: Σ. Νικήτας Προς: Ως Π.Δ. Τηλ.: 210 8231277 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ

04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ 04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ο ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP Μ ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ DESKTOP Επειδή θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος με τα τελευταία τεχνολογικά νέα στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα