ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ7-ΔΚΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ7-ΔΚΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού Τ.Κ.: Πληρ.: Α. Λιάσκος Τηλ.: Fax: Αθήνα, 28 /12/2012 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: «MECHANISM FOR ENHANCEMENT OF SYNERGY AND SUSTAINABILITY AMONG ENTERPRISES MESSE». ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπ όψη: 1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού. 2. Το Ν.3852/ (ΦΕΚ 87Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 186/96, οι διατάξεις του οποίου εξακολουθούν και ισχύουν ως προς τα έργα των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 3. Το Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238 Α ), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής». 4. Την με υπ αρ (Φ.Ε.Κ Β / ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας της περιφέρειας Αττικής. 5. Την Εγκύκλιο 6 (Α.Π. 2067/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και την Απόφαση ΔΙΣΚΟ/ Φ.18/οικ /11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7. Την υπ αριθμ. 4683/ Υπουργική Απόφαση για τον «Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 140/Β / , αρθ.5 εδαφ.4) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 1352/ Β / ). 8. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού κλπ.» (ΦΕΚ 247/Α / ) όπως αυτός συμπληρώθηκε από το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη (ΦΕΚ 141/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ /739 (ΦΕΚ 1291Β / ) 1

2 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ.1 του νόμου. 9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11. Την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415 Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά στη «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 1836 (ΦΕΚ 2285 Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 12. Την αρ. 1088R4/2012 Σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής του έργου και της Αρχής Διαχείρισης του προγράμματος INTERREG IVC. 13. Το υπ αρ. πρωτ / Σύμφωνο εταιρικής σχέσης του έργου MESSE μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των εταίρων του έργου. 14. Την υπ αρ. πρωτ / Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.) ως Οικονομικού Διαχειριστή του έργου MESSE. 15. Την 42027/ Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό Ομάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης του ανωτέρω έργου. 16. Το 2 ο πρακτικό της Ομάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης του έργου «MESSE». 17. Την υπ αρ. 2173/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού από τη ΔΙ.ΑΠ. (ΑΔΑ: Β4ΜΟ7Λ7-8Σ8). 18. Τη με αρ. πρωτ / Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΕΣΠΑ και Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: Β4ΜΕ7Λ7-ΥΧΟ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο αναγκών του έργου «Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises - MESSE» για τις δράσεις των πακέτων εργασίας 1, 2, 3, και 4, συνολικού προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου MESSE (η εθνική συμμετοχή εντάσσεται στο Π.Δ.Ε., κωδικός έργου: 2012ΕΠ ) 2

3 Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΗΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον, και ειδική τεχνική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και εν γένει οργανωτική και διοικητική επάρκεια, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Δηλαδή: 1. Να διαθέτει πιστοποιημένο και σε ισχύ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001: Kατά την τελευταία 10-ετία να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 5 Έργα Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων INTERREG (C, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ή Εδαφικής Συνεργασίας (ΜED, SEE) είτε ως εταίρος είτε ως υπεργολάβος, εκ των οποίων 3 τουλάχιστον να είναι έργα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. 3. Δια της συμμετοχής του σε τουλάχιστον ένα από αυτά τα έργα πρέπει να έχει αποκομίσει εμπειρία στη διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το συντονισμό τέτοιου είδους έργων, ως Επικεφαλής Εταίρος ή ως υπεργολάβος Επικεφαλής Εταίρου, έχων αναλάβει και υλοποιήσει αντίστοιχες εργασίες. 4. Να διαθέτει τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία σε θέματα υποστήριξης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων. 5. Να διαθέτει τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία σε θέματα υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας. 6. Να διαθέτει τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία σε θέματα ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας, διάχυσης αποτελεσμάτων διακρατικών έργων 7. Να συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Δίκτυα ανταλλαγής και διάδοσης τεχνογνωσίας. 8. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την ανάληψη του έργου. II. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά) μέχρι την 14 η Ιανουαρίου 2013 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγγρού 80-88, ΤΚ Αθήνα. - Προσφορές, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. - Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. - Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει «Προσφορά για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «MESSE» και στον οποίο θα περιέχονται (α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (β) η τεχνική προσφορά σε κλειστό φάκελο (γ) η οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο. Ο φάκελος θα υποβάλλεται με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. - Η τεχνική προσφορά θα απαντά στις απαιτήσεις του Μέρους Β της παρούσας «Τεχνικές Προδιαγραφές», για το σύνολο του αποκηρυσσόμενου έργου. - Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ευκρινώς την προσφερόμενη τιμή. 4

5 - Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. - Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα μέχρι τρεις (3) μήνες από την έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. - Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. III. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά, ως ακολούθως: Α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο νόμιμος εκπρόσωπος: - Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: (α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, (β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες: - Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, - αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. (γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος (απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης), - Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου, - Γενικές πληροφορίες του νομικού προσώπου για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου, - Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντων κατά την τελευταία τριετία. - Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινομένων στελεχών, από τα οποία πρέπει να προκύπτει η εξειδίκευση, η γνώση, η εμπειρία και η κάλυψη των απαιτήσεων του έργου, όπως επίσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. - Κάθε άλλη πληροφορία, που ο υποψήφιος επιθυμεί να γνωστοποιήσει. - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρονικής ισχύος τριών (3) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/

6 Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του Αναδόχου έργου. Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει διαδικαστικά τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: - Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου. - Περιγραφή της σχετικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου Ανάδοχου θα πρέπει να εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης. Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. - Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «MESSE», κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MESSE». V. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο Επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο του έργου. - Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή. - Δε γίνονται δεκτές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη από 10%. VI. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 15 η Ιανουαρίου 2013 στις 10:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Λ Συγγρού 80-88, Αθήνα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 6

7 - Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα παρακάτω: Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Συμφωνία της προσφοράς με τις προδιαγραφές της διακήρυξης Κατανόηση αντικειμένου, τρόπος προσέγγισης και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 20% Από 80 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το 100 Από 80 βαθμούς το ελάχιστο 80% έως 120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή. - Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας τoυ κάθε στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα τωv σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. - Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο - - Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. - Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. - Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 7

8 VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραβρίσκεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συναντήσεις αλληλοενημέρωσης και να έχει τη δυνατότητα αναγκαίων ενεργειών (παρατηρήσεις, διευκρινίσεις, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ.) που σχετίζονται με το έργο του, όποτε καλείται από την Περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλα τα παραδοτέα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μέρους Β της παρούσας και τυχόν τροποποίηση του. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παραδοτέα συνοδευμένα από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. VIII. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - Η «Αναθέτουσα Αρχή» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τμηματικά τη συμφωνηθείσα αμοιβή στον «Ανάδοχο», ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ αυτόν, υπό τον όρο πιστώσεως του λογαριασμού του έργου, μετά από την έκδοση των νομίμων δικαιολογητικών τόσο από την πλευρά του Αναδόχου όσο και από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. - Κρατήσεις και επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG IVC με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών για την υποστήριξη και την προώθηση της κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό θα επιχειρηθεί μέσα από την ταυτοποίηση και τη ανάλυση βέλτιστων πρακτικών (best practices) υιοθέτησης (φορολογικών, νομικών, λειτουργικών κ.α.) εργαλείων δημόσιας πολιτικής για την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας. Αυτές οι πρακτικές θα ομαδοποιηθούν και θα μετασχηματιστούν σε πρότυπα σχέδια ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών ενδυνάμωσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταίρου. Επιπλέον, θα προσδιορισθούν εκείνοι οι φορείς ή τα δίκτυα που μπορούν να συνδράμουν συμβουλευτικά στην προσπάθεια των τοπικών αρχών για την ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής με τον ίδιο σκοπό. Η Περιφέρεια Αττικής θα ωφεληθεί ιδιαίτερα από τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο καθώς ο τομέας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι σε αρχικό στάδιο και ως εκ τούτου η Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία έτσι ώστε να εντάξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη δυναμική του συγκεκριμένου κλάδου στον στρατηγικό προγραμματισμό της. 9

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πακέτο Εργασίας Διαμόρφωση και Λειτουργία των Οργάνων Διοίκησης - Συντονισμού του Έργου Παραδοτέα: Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Εκθέσεις - ενδιάμεσες, τελικές Προόδου του Έργου (βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος INTERREG IVC), εκθέσεις προς τον εξωτερικό αξιολογητή. Πακέτο Εργασίας 2 Το Πακέτο Εργασίας 2 αναφέρεται στην κατάστρωση και την Εκτέλεση του Σχεδίου Επικοινωνίας και Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του Έργου, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η ανάπτυξη και διακίνηση υλικού επικοινωνίας (σε έντυπη, οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή), η χρήση διαφόρων διαύλων και μέσων επικοινωνίας, καθώς και η αξιοποίηση του υπάρχοντος σχετικού «εσωτερικού δυναμικού» των εταίρων, που είναι ιδιαιτέρως αξιόλογο Ανάπτυξη και Διακίνηση Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) και Εντύπου Υλικού Επικοινωνίας Παραδοτέα: Προετοιμασία επιμέλεια περιεχομένου σχεδίαση της σχετικής έκδοσης του Περιοδικού Ενημερωτικού Δελτίου του Έργου, συμβολή στην ανάπτυξη περιεχομένου των λοιπών εκδόσεων Συμβολή στην ανάπτυξη περιεχομένου του Φυλλαδίου του Έργου. Πακέτο Εργασίας 3: Οι Δράσεις του εν λόγω Πακέτου Εργασίας αφορούν στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και πρωτίστως στον εντοπισμό και την ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας ως προς επιτυχείς μηχανισμούς, πολιτικές και στρατηγικές υποστήριξης της ανάπτυξης του κοινωνικού επιχειρείν. Αναλύεται στις ακόλουθες δράσεις: 3.1. Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης στις Περιοχές - Στόχους Παραδοτέο: Έκθεση αναφορά: «Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης στις Περιοχές Στόχους» 3.2. Εντοπισμός και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Παραδοτέα: Συναντήσεις «Ομάδων Εστίασης» (Focus Groups, 1 ανά Περιφέρεια στόχο) Διαπεριφερειακές Συναντήσεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών (6 συνολικά, εκ των οποίων 1 στην Αθήνα) Έκθεση αναφορά: «Συλλογή Καλών Πρακτικών ως προς την ανάπτυξη του Κοινωνικού Επιχειρείν» 3.3. Εκπόνηση Σχεδίων Εφαρμογής 10

11 Παραδοτέα: Συναντήσεις «Ομάδων Εστίασης» (Focus Groups, 1 ανά Περιφέρεια στόχο) Διαπεριφερειακές Συναντήσεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών (6 συνολικά, εκ των οποίων 1 στην Αθήνα) Σχέδια Εφαρμογής (1 ανά Περιφέρεια στόχο) Πακέτο Εργασίας 4: Μεταφορά και Πειραματική Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Οι Δράσεις που συναποτελούν το Πακέτο Εργασίας 4 αποσκοπούν στην ανάπτυξη του κατ εξοχήν συστήματος μεθοδολογικών εργαλείων το οποίο θα παραχθεί μέσω του έργου, καθώς και στην Πειραματική Εφαρμογή. ΦΑΣΗ Α 4.1. Ανάπτυξη του «Ολοκληρωμένου Συστήματος MESSE» Παραδοτέα: Ολοκληρωμένο Σύστημα Μέντορος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (MESSE System) 11

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) Ταχ. Δ/νση: Λαρίσης 191, Βόλος Αρ. Πρωτ.: 666 Ταχ. Κώδικας: 38334 Ημερομηνία: 15.11.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα ζωής περιβάλλον - πολιτισμός ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001520310 2013-06-27

13PROC001520310 2013-06-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Aρ.πρωτ.: 483 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/06/2013 Τρίπολη, 31.05.2013 13PROC001520310 2013-06-27 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝ07ΛΕ-9ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815079 2015-06-02

15PROC002815079 2015-06-02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΣΗΜ46Ψ8ΒΞ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. 6204/4-3- Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : 2331 3 50133 Fax : 2331 0 26700 E-mail: E.Stampoli@imathia.gr ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954264 2015-08-04

15PROC002954264 2015-08-04 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224, 2610 311872, 2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα