Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού"

Transcript

1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Ημερίδα ENERGY-RES, 09/03/2007 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Ευγενία Α. Λάζαρη Αρχιτέκτων M.A.ARCH. Υπεύθυνη Τμημ. Κτιρίων Κ.Α.Π.Ε. Ειρήνη Π. Κορωνάκη Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

2 τάσεις, τάσεις, τάσεις... αναγκαία πειστήρια για τα οφέλη από την εφαρμογή του ενεργειακού σχεδιασμού στον κτιριακό τομέα... Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

3 στην ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων αναφέρεται (εδάφιο 18): (18) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και µεγαλύτερη διάδοση των συσκευών κλιµατισµού στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης. Τούτο προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε ώρες αιχµής φορτίου, µε συνέπεια την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και την διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε στρατηγικές που βελτιώνουν τη θερµική συµπεριφορά των κτιρίων το καλοκαίρι. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι τεχνικές παθητικής ψύξης των κτιρίων, και πρωτίστως εκείνες που συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του κλίµατος στο εσωτερικό των κτιρίων, καθώς και του µικροκλίµατος πέριξ του κτιρίου...

4 ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων γίνεται επιτακτικός με την εφαρμογή της νέας ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, (όπως αναφέρεται στα εδάφια 10 & 12): (10) Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση µεθοδολογία που µπορεί να διαφοροποιείται σε περιφερειακό επίπεδο και η οποία περιέχει, εκτός της θερµοµόνωσης, και άλλους παράγοντες που διαδραµατίζουν ολοένα και περισσότερο σηµαντικό ρόλο όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις θέρµανσης / κλιµατισµού, η εφαρµογή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ο σχεδιασµός του κτιρίου. (12) Τα κτίρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας µακροπρόθεσµα και συνεπώς τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρµοσµένες στο τοπικό κλίµα. Οι ορθές πρακτικές στον τοµέα αυτόν θα πρέπει να αποσκοπούν στην βέλτιστη χρήση των παραγόντων που έχουν σχέση µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

5 αλλά και με την ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ (Construction Products Directive) απαιτείται η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και δόμηση με βάση το κλίμα και την χρήση των κτιρίων (εδάφιο 8): (8) Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών, απαιτεί να γίνονται οι δοµικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και αερισµού κατά τρόπο ώστε η απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιµοποίηση του έργου να είναι χαµηλή, ανάλογα µε τα κλιµατικά δεδοµένα του τόπου αλλά και τους χρήστες.

6 γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων και δομικών προϊόντων & συστημάτων και καθορίζει τις ανάγκες ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων 2002/91/EC για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 89/106/ΕΕC για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 2006/32EC για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 2005/32/ΕΚ, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια COM(2004) 60, Προς µια θεµατική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον COM(2004) 38, Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραµµα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

7 κατά την επόμενη εξαετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας: Εξοικονόμηση 20% μέχρι το 2020 δέσμη μέτρων προτεραιότητας που καλύπτουν ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υπό συμφέροντες οικονομικούς όρους (συνολικά πάνω από 75 μέτρα) δράσεις για βελτίωση της απόδοσης των ενεργοβόρων συσκευών, κτιρίων, μεταφορών και συστημάτων παραγωγής ενέργειας νέα αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, προώθηση ενεργειακών υπηρεσιών και ειδικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη στήριξη προϊόντων υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης θέσπιση Συμφώνου των Δημάρχων, στο οποίο θα συμμετέχουν 20 έως 30 από τις πλέον πρωτοπόρες πόλεις στην Ευρώπη, και θα προτείνει τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας για την ενεργειακή απόδοση

8 Σχέδιο Δράσης Εξοικονόμηση Ενέργειας 20% μέχρι το 2020 θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων επιδόσεων για νέα και ανακαινιζόμενα κτίρια ώθηση στην πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια και θέσπιση των παθητικών κτιρίων ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων σε συνδυασμό με βαθμολογίες επιδόσεων και μηχανισμούς σήμανσης, ως ισχυρότατο εργαλείο: ι] απομάκρυνσης μη αποδοτικών προϊόντων από την αγορά, ιι] ενημέρωσης των καταναλωτών για τα πλέον αποδοτικά προϊόντα και ιιι] μετασχηματισμού της αγοράς σε ενεργειακά αποδοτικότερη με κατάλληλα μέτρα, το άμεσο κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας μπορεί να μειωθεί κατά περισσότερο από 100 δις ετησίως μέχρι το 2020 και να αποφευχθεί η παραγωγή 780 εκατ. τόνων CO 2 ετησίως

9 οοικιακόςκαιοτριτογενήςτομέας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα με αυξητική τάση (τάση που πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα) η θερµοµόνωση των παλαιότερων κτιρίων στην Ευρώπη θα µπορούσε να µειώσει τις εκποµπές CO 2 και το αντίστοιχο ενεργειακό κόστος κατά 42% (στα νέα κράτη μέλη πάνω από το 40% του πληθυσμού -και 80% στο Βουκουρέστι- κατοικεί στα μεγάλα αστικά κέντρα σε μαζικά προκατασκευασμένα κτιριακά συγκροτήματα) με τη χρήση πιο αποδοτικών συστημάτων ελέγχου και με την ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού και άλλων τεχνολογιών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 30-50% ενεργειακό δυναμικό στον κτιριακό τομέα

10 τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, ο φυσικόςφωτισμόςκαιο φυσικός δροσισμός μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 60% το δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας με οικονομικά αποδοτικά μέτρα είναι μεγάλο και εκτιμάται σε 22% ώς το 2010 ενεργειακό δυναμικό στον κτιριακό τομέα η επιλογή των δομικών υλικών και συστημάτων για την κατασκευή ενός κτιρίου επηρεάζει τόσο την ενεργειακή του συμπεριφορά όσο και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον η παραγωγική διαδικασία των δομικών προϊόντων επηρεάζει σημαντικά τις εκπομπές των αερίων ρύπων και την ενεργειακή χρήση κατά τον κύκλο ζωής τους

11 κάποιες επιπτώσεις της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων... αλλοίωση της σύσταση της ατμόσφαιρας απότησυνεχήαύξησητωνεκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων ρύπων που προκαλούνται από τις καύσεις, με αποτέλεσμα: κλιματική αλλαγή (φαινόμενο θερμοκηπίου) με ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές οικονομικές επιπτώσεις εξάρτηση από εισαγόμενο πετρέλαιο (και άλλες ενεργειακές πηγές) και επιβαρύνεται το ηλεκτρικό σύστημα δημιουργία φαινομένου της αστικής νησίδας με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες μέσα στις πόλεις που συμβάλλει σε ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων...

12 η κλιματική αλλαγή μπορεί να περιοριστεί με μέτρα και κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κύριων τομέων κατανάλωσης ενέργειας εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού στον δομημένου χώρο και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παροχή ζεστού νερού, θέρμανση/ψύξη χώρων, ηλεκτρισμό ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση, προγραμματισμό, εφαρμογές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο τροποποίηση της ενεργειακής πολιτικής

13 η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση κτιρίων επιτυγχάνεται με : τον σχεδιασμό κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (βιοκλιματικός σχεδιασμός, ενεργειακός σχεδιασμός) την εφαρμογή ώριμων και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών για την κάλυψη των επικουρικών ενεργειακών αναγκών (θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ΖΝΧ) την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου απόδοσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου

14 ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και οικιστικών συνόλων - κυρίως στον οικιακό τομέα (74% των βιοκλιματικών κτιρίων αποτελεί οικιακή χρήση) χρησιμοποιεί συστήματα και τεχνολογίες εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας που ολοκληρώνουν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και αυξάνουν την αποδοτικότητα του κτιρίου έχει αυξανόμενες τάσεις εφαρμογής στον τριτογενή τομέα (κτίρια γραφείων κλπ.) με λύσεις αποδοτικού ενεργειακού σχεδιασμού αποδίδει με απλές τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σημαντικά οφέλη της τάξης του 30% και 80% (σε σχέση με παλαιότερα κτίρια) αποτελεί πλέον θεσμική απαίτηση ως μοναδικός τρόπος για την ενεργειακή αποδοτικότητα στον κτιριακό τομέα

15 ο ενεργειακός σχεδιασμός με εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια βελτιώνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και δημιουργεί απεξάρτηση από τις εισαγωγές καυσίμου μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βελτιώνει τις συνθήκες άνεσης στους χώρους κατοικίας και εργασίας και αυξάνει την παραγωγικότητα προάγει το επίπεδο ζωής πολλών ανθρώπων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στους τομείς που προάγουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (μελέτη, πιστοποίηση, κατασκευή, χρήση, κοκ)

16 η ενεργειακή λειτουργία και απόδοση του κτιρίου αποτελεί μία δυναμική κατάσταση, η οποία: βασίζεται στην αντίστοιχη ενεργειακή συμπεριφορά των δομικών του στοιχείων και των ενσωματωμένων παθητικών τεχνολογιών, αλλά και το ενεργειακό προφίλ που προκύπτει από την λειτουργία του κτιρίου και τον εγκατεστημένο σε αυτό Η/Μ εξοπλισμό εξαρτάται από τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, αλλά και την τυπολογία και τις συνθήκες χρήσης του κτιρίου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

17 δυναμικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ο κτιριακός τομέας δεν είναι απλά ένας τομέας εφαρμογής ενεργειακών συστημάτων... είναι εκείνος ο τομέας που παράγεται με ενσωματωμένο ενεργειακό δυναμικό από αρχής γενέσεως και που καθορίζεται από: την κτιριακή χρήση το ενεργειακό προφίλ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

18 δυναμικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων από την αρχική απόφαση ανέγερσης για κάλυψη αναγκών στέγασης από τον σχεδιασμό του και τις αρχές μελέτης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων προκαθορίζεται και: ητελικήενεργειακήκατανάλωση Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

19 όταν ο παράγοντας της ενέργειας εντάσσεται στα βασικά κριτήρια σχεδιασμού και υλοποίησης όταν ο παράγοντας της ενέργειας ενισχύεται μέσα από κατάλληλα θεσμικά κίνητρα και δυνατότητες επενδύσεων δυναμικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων η αποδοτικότητα του κτιρίου αυξάνεται συμβάλλοντας σε βελτιωμένη ενεργειακή χρήση, περιβαλλοντικά οφέλη και γενικότερα αειφόρο ανάπτυξη η αποδοτικότητα του κτιριακού συνόλου αυξάνεται μέσα από διαδικασίες και μηχανισμούς που διευκολύνουν την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος

20 η ενεργειακή απόδοση του κτιριακού κελύφους (και συμβολή του στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων), εξαρτάται από: γεωμετρικά χαρακτηριστικά κτιρίου θερμομονωτική ικανότητα κελύφους θερμοπερατότητα των συστημάτων υαλοστασίων μέγεθος των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό συμβολή των ανοιγμάτων άμεσου κέρδους συμβολή συστημάτων έμμεσου κέρδους θέσητηςθερμικήςμάζας χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας ηλιοπροστασία διαμπερής αερισμός / νυχτερινός αερισμός

21 βασικότεροι παράμετροι βέλτιστης απόδοσης του βιοκλιματικού σχεδιασμού και ορθολογικής διαχείρισης του δυναμικού αυτού: σωστός σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου με βάση το μικροκλίμα ορθολογική επιλογή απλών τεχνικών και συστημάτων με βάση τον βαθμό συμβολής του χρήστη σωστή κατασκευή και εφαρμογή των συστημάτων και των δομικών στοιχείων σωστή χρήση και λειτουργία του κτιρίου και των επι μέρους συστημάτων επαρκής συντήρηση του κτιρίου, των Π.Σ. και των εγκαταστάσεων

22 βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους με εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων και άλλων τεχνολογιών ΕΞΕ προτείνεται διαφοροποίηση της χρήσης συστημάτων έμμεσου και άμεσου κέρδους ανά κλιματική ζώνη, και συγκεκριμένα: i] χρήση συστημάτων άμεσου κέρδους (νότια ανοίγματα) σε όλες τις κλιματικές ζώνες, σε συνάρτηση με τα γεωμετρικά και θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου ii] μεγιστοποίηση των νοτίων ανοιγμάτων με επαρκή θερμοπροστασία του κελύφους και θερμοχωρητικότητα του κτιρίου iii] εφαρμογή συστημάτων έμμεσου κέρδους στις βόριες κλιματικές ζώνες

23 βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους με εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων και άλλων τεχνολογιών ΕΞΕ προτείνεται μεγιστοποίηση του ποσοστού των ανοιγμάτων στη νότια όψη, αρκεί να συνοδεύεται από: i] χρήση συστημάτων υαλοστασίων χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας ανάλογα με την κλιματική ζώνη ii] επάρκεια θερμομόνωσης ανάλογα και με τον προσανατολισμό iii] εφαρμογή διαμπερούς αερισμού τη θερινή περίοδο και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας iv] πρόβλεψη επαρκούς ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων το καλοκαίρι

24 εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτει από την χρήση συστημάτων υαλοστασίων χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, εξαρτάται όμως από: Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους με εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων και άλλων τεχνολογιών ΕΞΕ i] την θερμική αντίσταση του κελύφους (θερμομόνωση) - με ανάλογα θερμικά κέρδη ii] την κλιματική περιοχή - καθώς επιφέρει αντιστρόφως ανάλογα ενεργειακά οφέλη θέρμανσης και ψύξης Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίριο με F/V<0.7 στην Δ κλιματική ζώνη Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας υαλοπινάκων (W/m2K) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ενεργειακή απόδοση κτιρίου με εφαρμογή θερμομόνωσης για 3 τύπους συστημάτων υαλοστασίων στις Α & Δ κλιματικές ζώνες (F/V~0.6) Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίριο με F/V<0.7 στην Α κλιματική ζώνη Ολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας υαλοπινάκων (W/m2K) ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

25 σωστή μελέτη του κτιρίου σωστήεφαρμογήτης μελέτης του κτιρίου παράγοντες βελτιστοποίησης της απόδοσης από τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων: χρήση σωστών υλικών και συστημάτων με γνώμονα το περιβάλλον μέσα και έξω από το κτίριο απόκλιση από την μελέτη του κτιρίου μπορεί να επιφέρει μείωση του αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους έως και 100% με πιστοποιημένη τιμή ενεργειακής απόδοσης

26 παράγοντες βέλτιστοποίησης της απόδοσης από τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων: εξασφάλιση βελτωμένου μικροκλίματος με κατάλληλα μέτρα με εφαρμογή βιοκλιματικών κριτηρίων κατά τον αστικό πολεοδομικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό υπαιθρίων χώρων με σωστή χρήση βλάστησης ένα μεγάλο υγιές δέντρο εξατμίζει περίπου 1460kg νερό κατά τη διάρκεια μίας ημέρας και συμβάλλει σε δροσισμό ισοδύναμο με τη λειτουργία πέντε κλιματιστικών ένα πάρκο μέσα στην πόλη έχει θερμοκρασία αέρα έως και 8 ο C χαμηλότερη από γειτονικούς δομημένους χώρους και συμβάλλει στη μειωμένη χρήση κλιματιστικών των γύρω κτιρίων έως και 40% συνολικά στην πόλη αύξηση δενδροκάλυψης κατά 30% μπορεί να μειώσει την καταναλισκόμενη ενέργεια για ψύξη κατά 30% ετησίως

27 προβλήματα εμπόδια για την εφαρμογή ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων στην Ελλάδα καθυστέρηση της έκδοσης του νέου Κανονισμού (ΚΕΝΑΚ, πρ. ΚΟΧΕΕ) εν ισχύ Κανονισμός Θερμομόνωσης ελλειπής ενημέρωση των ελεγκτικών φορέων (Πολεοδομικών γραφείων κλπ) και αδυναμία ελέγχου των μελετών βιοκλιματικών κτιρίων ανάγκη βελτίωσης της αγοράς δομικών προϊόντων κόστος εισαγόμενων υλικών και ενεργειακών συστημάτων αξιοπιστία ελληνικών δομικών υλικών και συστημάτων και ελλειπής πιστοποίηση επάρκειεα ελλήνων μελετητών και κατασκευαστών στα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού (κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων) εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για τις ενεργειακές υπηρεσίες (αν)-επάρκεια οικονομικών κινήτρων (κυρίως στον οικιακό τομέα) θεσμική ρύθμιση θεμάτων ενεργειακών επιθεωρητών τεκμηριωμένη ενημέρωση κοινού, του καταναλωτή των επενδυτών και τουτεχνικούκόσμουγενικότερα

28 τεχνολογικές προοπτικές για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες εύρεσης λύσεων σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (πρωταρχική ανάγκη για μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίου) χωρίς απαραίτητα την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

29 τεχνολογικές προοπτικές για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων χρήση νέων τεχνολογιών στο κέλυφος που επιτρέπουν βελτιωμένες αποδόσεις και συνδυασμένα οφέλη (θερμικά-οπτικά-ακουστικά κλπ) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

30 τεχνολογικές προοπτικές για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών που μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικές λύσεις επικουρικών συστημάτων Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

31 τεχνολογικές προοπτικές για την Ενεργειακή Απόδοση κτιρίων στην Ελλάδα σχετικά καλη τοπική αγορά ενεργειακών τεχνολογιών και δομικών συστημάτων και μεγαλύτερη ποικιλία στη διεθνή αγορά που συνήθως αυξάνει το κόστος κατασκευής περιορισμένη τεχνογνωσία (know-how) στον μελετητικό, κατασκευαστικό και βελτιωμένη στον παραγωγικό τομέα περιορισμένη ενημέρωση των ιδιωτών & επενδυτών που οδηγεί σε λανθασμένες ενεργειακά λύσεις και αύξηση του κατασκευαστικού κόστους ενδιαφέρον πολλών ΜΜΕ και άλλων βιομηχανιών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των παραγόμενων προϊόντων μικρότερο ενδιαφέρον για πιστοποίηση (της ενεργειακής απόδοσης) υλικών, συστημάτων και άλλου εξοπλισμού αυξημένεςπροοπτικέςγιαμετρήσειςκαι πιστοποιήσεις με την παροχή οικονομικών κινήτρων

32 τεχνολογικές προοπτικές για την Ενεργειακή Απόδοση κτιρίων στην Ελλάδα βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, μία από τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά προϊόντα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας (CE marking)...έναδομικόέργοπρέπεινασχεδιάζεταικαινακατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίησή του να είναι χαμηλή...η ενεργειακή πιστοποίηση ενός δομικού προϊόντος πραγματοποιείται με τον προσδιορισμό των θερμικών του χαρακτηριστικών μετιςνέεςθεσμικέςδράσειςπουπλαισιώνουντονκτιριακότομέα και την δόμηση στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, η ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά δομικών προϊόντων και συστημάτων χρειάζεται βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη με αποδοτικά προϊόντα και μηχανισμούς ενημέρωσης και εξασφάλισης του καταναλωτή

33 τεχνολογικές προοπτικές για την Ενεργειακή Απόδοση κτιρίων στην Ελλάδα η νέα Κ.Ο. 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θέτει απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης για την θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ηλεκτρική χρήση στα κτίρια καθώς και απαιτήσεις ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων, οπότε και η πιστοποίηση υλικών και δομικών προϊόντων αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα στην κτιριακή αγορά όλων των Ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια του νέου Σχεδίου Δράσης Εξοικονόμηση 20% μέχρι το 2020 προβλέπονται μέτρα για «ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων σε συνδυασμό με βαθμολογίες επιδόσεων και μηχανισμούς σήμανσης, ως ισχυρότατο εργαλείο: ι] απομάκρυνσης μη αποδοτικών προϊόντων από την αγορά, ιι] ενημέρωσης των καταναλωτών για τα πλέον αποδοτικά προϊόντα και ιιι] μετασχηματισμού της αγοράς σε ενεργειακά αποδοτικότερη»

34 Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική σε θέματα σήμανσης το πλαίσιο εφαρμογής σήμανσης των δομικών προϊόντων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανομοιόμορφο εφαρμόζεται σε λίγες μόνο χώρες με διαφορετικούς τρόπους σήμανσης και επίπεδα η σήμανση εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Νορβηγία, Δανία, Γερμανία, αλλά με διαφορετικά κριτήρια σήμανσης (περιβαλλοντικά κλπ), ή λογότυπους σήμανσης (Nordic Swan, Blue Angel, EU Flower κλπ)

35 Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική σε θέματα σήμανσης πλήρης απουσία οποιουδήποτε τύπου σήμανσης (εκτός του CE marking) σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης...ανάγκη για τη δημιουργία ενός πρότυπου σχεδίου σήμανσης των προϊόντων δόμησης το CE marking είναι αποτελεσματικό και μεγάλης σημασίας για πολλά δομικά προϊόντα, με πλεονεκτήματα, όπως ελεύθερη διακίνηση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίκαιο συναγωνισμό καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών

36 Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική σε θέματα σήμανσης σήμανση με κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας (ενεργειακή σήμανση) αποτελεί το Energy Star εφαρμόζεται σε χώρες εκτός ΕΕ όπως ΗΠΑ, Καναδά κ.α. είναι αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης των συνθηκών αγοράς και καλύτερης ενημέρωσης του καταναλωτή το Energy Star στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εφαρμόζεται μόνο για τον εξοπλισμό γραφείων (Η/Υ, φωτοτυπικά κλπ) δεν σχετίζεται άμεσα με τον κτιριακό τομέα δεν προβλέπεται η εφαρμογή του σε άλλα προϊόντα

37 Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική σε θέματα σήμανσης «πιλοτική» ενεργειακή σήμανση δομικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με το έργο GREEN-IT «Green initiative for energy efficient eco-products in the construction industry» Κύριος στόχος του GREEN-IT είναι να εισαγάγει την ενεργειακή σήμανση στον Ευρωπαικό παραγωγικό τομέα δομικών προϊόντων και συστημάτων. Μεσω εθελοντικών συμφωνιών ο παραγωγικός τομέας συμμετέχει στο έργο και με πιλοτική εφαρμογή της ενεργειακής σήμανσης σε ενεργειακά αποδοτικά δομικά προϊόντα, το GREEN-IT αποσκοπεί στη βελτίωση της Ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της δόμησης και τη συμμόρφωση με τις νέες θεσμικές απαιτήσεις για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, για «οικολογικά σχεδιασμένα» προϊόνταγιακαλύτερηενεργειακήχρήσηστονκτιριακότομέα.

38 Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική σε θέματα σήμανσης EIE GREEN-IT ενεργοποίηση του παραγωγικού τομέα δομικών προϊόντων (βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνδέσμους κλπ.) στα θέματα ενεργειακής σήμανσης δραστηριοποίησή του στα πλαίσια του έργου ως ο άμεσα ωφελούμενος απο τα αποτελέσματα αυτού Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων

39 Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική σε θέματα σήμανσης EIE GREEN-IT συμμετοχή της βιομηχανίας στις δράσεις του έργου με εθελοντικές συμφωνίες για την αξιολόγηση των προϊόντων (ενεργειακή απόδοση δομικού υλικού ή συστήματος) πιλοτική σήμανση των δομικών προϊόντων (ως energy efficient products) προώθηση των labeled products στην τοπική αγορά βελτίωση τηςαγοράςκαιτωνδυνατοτήτωνεπιλογήςτωνκαταναλωτώνσε θέματα άγνωστα (ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα που εξασφαλίζουν καλή ενεργειακή απόδοση κτιρίου) παρακολούθηση των πωλήσεων των προϊόντων που φέρουν την σήμανση το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2006, θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2008, και συντονίζεται από το ΚΑΠΕ (υπεύθυνη έργου, κα. Ευγενία Λάζαρη ,

40 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τμήμα Κτιρίων ENERGY-RES Building Πρώην Green Ανατολικός Forum EXPO Αερολιμένας, ATHENS 09/03/

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σε οικιστικά σύνολα European Commission Directorate-General for Energy and Transport ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Το παρόν υλικό έχει παραχθεί µε την συγχρηµατοδότηση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σ.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1... 6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»... 6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ «Σχεδιασμός & μελέτη μετατροπής υφιστάμενων κατοικιών σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» Ιερωνυμάκης Αθανάσιος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα