ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015"

Transcript

1 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... Αρ.... ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 25 ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη Α και Β. Μέρος Α: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Να λύσετε μόνο τις 8. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες. Μέρος Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Να λύσετε μόνο τις 3. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 12 μονάδες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο χώρο που έχει δοθεί πάνω στο εξεταστικό δοκίμιο. Να γράψετε μόνο με ΜΠΛΕ μελάνι (τα λογικά διαγράμματα και τα διαγράμματα ροής δεδομένων μπορούν να γίνουν με μολύβι). Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 1 / 25

2 ΜΕΡΟΣ Α: Να απαντήσετε μόνο σε οκτώ από τις δέκα ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες. Άσκηση 1 Α) Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω λογικής έκφρασης εάν, οι μεταβλητές X, Y και Z έχουν τις τιμές: A = 3, B = 10, C = 6 (2 μονάδες) (B-A<>5) OR (A*Β=B) AND NOT (A+C>=B) Β) X, Y και Z είναι μεταβλητές τύπου Boolean και έχουν τις τιμές: X= False, Y= True, Z= True. Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω λογικής έκφρασης: (2 μονάδες) NOT (25 \ 3 > 13) AND Z AND X OR NOT Y Γ) Να γράψετε την αντίστοιχη έκφραση στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic για την πιο κάτω μαθηματική έκφραση: (2 μονάδες) x k 1 z 2 y 5 5y Δ) Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω έκφρασης στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic: (2 μονάδες) 10 MOD 3 + SQR(49) * 2 ^ 3 / 2 2 / 25

3 Άσκηση 2 Η εταιρεία Dazoo Ltd δίνει επίδομα 90 ευρώ τον μήνα στους υπαλλήλους: που εργάζονται πέραν των 150 ωρών τον μήνα ή που η αμοιβή τους δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ την ώρα. Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα το οποίο: (α) Να διαβάζει για έναν υπάλληλο της εταιρείας Dazoo Ltd τις ώρες που εργάστηκε σε ένα μήνα. (β) Να διαβάζει την αμοιβή ανά ώρα του υπαλλήλου. (γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον τελικό μηνιαίο μισθό του υπαλλήλου. ( τελικός μηνιαίος μισθός = (ώρες * αμοιβή ανά ώρα) + επίδομα ) (8 μονάδες) 3 / 25

4 Άσκηση 3 Να μετατρέψετε το πιο κάτω λογικό διάγραμμα στο αντίστοιχο πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. Να χρησιμοποιήσετε τις εντολές: (α) For/Next και (β) Do While/Loop. ΑΡΧΗ Υ 1 Χ 1 Χ <= 20 TRUE FALSE Τύπωσε X,Y ΤΕΛΟΣ Y Y + 1 Y > 2 FALSE Y Y + 3 Τύπωσε X,Y TRUE Y Y + 2 X X + 3 (α) For/Next (β) Do While/Loop (4 μονάδες) (4 μονάδες) 4 / 25

5 Άσκηση 4 Να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του πιο κάτω προγράμματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης. Dim r As Integer Dim c As Integer r = 0 c = 0 (8 μονάδες) Do While (r >= 0) And (c <= 10) r = r + 10 If r < 30 Then c = c + 1 Else c = c + 10 End If Print c Loop Print "r="; r Print "c="; c 5 / 25

6 Άσκηση 5 Το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, διαβάζει τις 31 πρωινές θερμοκρασίες της Λευκωσίας για τον μήνα Ιανουάριο. Το πρόγραμμα υπολογίζει και τυπώνει τον μέσο όρο των θερμοκρασιών, καθώς επίσης και το πλήθος των θερμοκρασιών που ήταν κάτω των 5 C. Στο πρόγραμμα υπάρχουν λογικά ή/και συντακτικά λάθη. Να γράψετε τέσσερα (4) από αυτά, αναφέροντας τον αριθμό της γραμμής στην οποία εμφανίζεται το κάθε λάθος μαζί με τη διορθωμένη εντολή. (8 μονάδες) {1} Dim temper As Integer {2} Dim i As Integer {3} Dim count As Integer {4} Dim sum As Integer {5} Dim avg As Integer {6} count = 0 {7} sum = 0 {8} For i = 1 To 31 {9} temper = Val(InputBox("Δώσε θερμοκρασία μέρας ")) {10} sum = sum + i {11} If temper < 0 Then {12} count = count + 1 {13} End If {14} Loop {15} avg = sum / 31 {16} Print "Μέσος όρος ="; avg {17} Print "Πλήθος θερμοκρασιών κάτω των 5 C ="; count 6 / 25

7 Άσκηση 6 Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, χρησιμοποιώντας τη δομή SELECT CASE, το οποίο να δέχεται τα κιλά αποσκευών που μεταφέρει ένας επιβάτης για το ταξίδι του με την αεροπορική εταιρεία FreeAir και να παρουσιάζει το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, που πρέπει να πληρώσει, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: ΚΙΛΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 0 0 από 1 μέχρι και από 16 μέχρι και από 26 μέχρι και πέραν των σε κάθε άλλη περίπτωση «λάθος δεδομένα» (8 μονάδες) 7 / 25

8 Άσκηση 7 Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, το οποίο να διαβάζει τις ηλικίες 60 φοιτητών και να τις τοποθετεί σε έναν πίνακα με όνομα Hlikies. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να τυπώνει το πλήθος των μαθητών, που η ηλικία τους είναι ζυγός (άρτιος) αριθμός. (8 μονάδες) 8 / 25

9 Άσκηση 8 (α) Να αναφέρετε τα τρία (3) συστατικά στοιχεία κάθε συστήματος, τα οποία καθορίζουν το εσωτερικό περιβάλλον του. (1,5 μονάδες) (β) Να εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα στον χρήστη και στον πελάτη ενός πληροφοριακού συστήματος. (2 μονάδες) Μπορεί το ίδιο άτομο να είναι ταυτόχρονα χρήστης και πελάτης σε ένα πληροφοριακό σύστημα; (1 μονάδα) (γ) Να αναφέρετε τρία από τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας Αναλυτής Συστημάτων. (1,5 μονάδες) (δ) Σε ποια φάση του κύκλου ζωής και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων καθορίζεται το τι θα κάνει το πληροφοριακό σύστημα, που θα αναπτυχθεί και σε ποια φάση καθορίζεται το πώς θα το κάνει; (2 μονάδες) 9 / 25

10 Άσκηση 9 Μια υπεραγορά κρατά σε βάση δεδομένων πληροφορίες για τους πελάτες της. Πιο κάτω φαίνονται οι εγγραφές του πίνακα Πελάτες και του πίνακα Βαθμοί Πελατών (ένας πελάτης μπορεί να είναι και υπάλληλος στην υπεραγορά). 1. Πόσες εγγραφές (records) έχει ο πίνακας Πελάτες; (0,5 μονάδες) 2. Ποιο θα ορίζατε ως πρωτεύον κλειδί (primary key) στον πίνακα Πελάτες και γιατί ; (1 μονάδα) 3. Βάλτε σε κύκλο ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στους δύο πίνακες: i. Ένα προς Ένα (1:1) ii. Ένα προς Πολλά (1:Μ) iii. Πολλά προς Πολλά (Μ:Μ) (0,5 μονάδες) 10 / 25

11 4. Να δημιουργήσετε έναν ερώτημα που να εμφανίζει το Όνομα και το Επίθετο των πελατών, που έχουν ως πόλη διαμονής τη Λευκωσία και οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπεραγορά πριν το (1,5 μονάδες) 5. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί το πιο πάνω ερώτημα, ποιοι πελάτες (Αριθμός Πελάτη) θα εμφανιστούν; (0,5 μονάδες) 6. Να δημιουργήσετε έναν ερώτημα που να εμφανίζει τον Αριθμό Πελάτη, το Όνομα και το Επίθετο των πελατών οι οποίοι είναι Υπάλληλοι στην εταιρεία και έχουν συγκεντρώσει λιγότερους από 1000 βαθμούς. Οι εγγραφές να είναι ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά ως προς το Επίθετο. (2 μονάδες) 7. Να δημιουργήσετε έναν ερώτημα που να εμφανίζει τον Αριθμό Πελάτη, το Όνομα, την Πόλη και τους Βαθμούς των πελατών που είτε το Όνομα τους αρχίζει με το γράμμα Μ είτε η πόλη τους είναι η Λάρνακα και οι Βαθμοί τους είναι 500 ή και περισσότεροι. (2 μονάδες) 11 / 25

12 Άσκηση 10 Οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό Πληροφορικής δίνουν τα στοιχεία τους (αρ. ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, όνομα σχολείου, τηλέφωνο), τα οποία μαζί με τον κωδικό εγγραφής που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα καταχωρούνται στο αρχείο μαθητών. Αμέσως μετά ετοιμάζεται και εκτυπώνεται δελτίο εγγραφής, που περιλαμβάνει τα στοιχεία του μαθητή και τον κωδικό εγγραφής του και το δελτίο παραδίδεται στον μαθητή. Σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του διαγωνισμού και εφόσον διορθωθούν, οι διορθωτές δίνουν τους βαθμούς των μαθητών μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό εγγραφής τους. Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος του κωδικού εγγραφής του μαθητή, οι βαθμοί των μαθητών με τον αντίστοιχο κωδικό εγγραφής τους καταχωρούνται στο αρχείο αποτελεσμάτων. Σε περίπου μια εβδομάδα ετοιμάζεται και εκτυπώνεται κατάσταση βαθμολογίας, που περιλαμβάνει τα στοιχεία των μαθητών, καθώς επίσης και τους βαθμούς τους και παραδίδεται στον υπεύθυνο του διαγωνισμού. Το πιο κάτω Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) περιγράφει την πιο πάνω λειτουργία του συστήματος. (8 μονάδες) Στοιχεία Μαθητή (αρ. ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, όνομα σχολείου, τηλέφωνο) Καταχώρηση Μαθητής Στοιχείων Μαθητή 1 2 & Δημιουργία Κωδικού Εγγραφής Στοιχεία Μαθητή, Κωδικός Εγγραφής 4 5 Αρχείο Μαθητών 3 Δελτίο Εγγραφής 7 Ετοιμασία και Εκτύπωση Δελτίου Εγγραφής 6 Διορθωτής 8 Κωδικός Εγγραφής, Βαθμός 9 Έλεγχος Κωδικού Εγγραφής & Καταχώρηση Βαθμού Κωδικός Εγγραφής, Βαθμός Αρχείο Αποτελεσμάτων 10 Μαθητής 1 Κατάσταση Βαθμολογίας 16 Ετοιμασία και Εκτύπωση Κατάστασης Βαθμολογίας Κωδικός Εγγραφής, Βαθμός Κωδικός Εγγραφής, Στοιχεία Μαθητή 15 5 Αρχείο Μαθητών 12 / 25

13 Να αναφέρετε και να δικαιολογήσετε τέσσερα (4) από τα λάθη του ΔΡΔ. Λάθος 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Λάθος / 25

14 ΜΕΡΟΣ Β: Να απαντήσετε μόνο σε τρεις από τις τέσσερις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες. Άσκηση 1 Ο συνολικός μηνιαίος μισθός κάθε υπαλλήλου της εταιρείας Dazoo Ltd αποτελείται από τον βασικό μισθό και από την προμήθεια. Η προμήθεια υπολογίζεται ανάλογα με τις μηνιαίες πωλήσεις κάθε υπαλλήλου, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Μηνιαίες Πωλήσεις σε Ευρώ ( ) Προμήθεια % Από 0 μέχρι και % επί των πωλήσεων Από 1501 μέχρι και % επί των πωλήσεων Πάνω από % επί των πωλήσεων Παράδειγμα: Εάν ένας υπάλληλος έχει μηνιαίες πωλήσεις 2000, τότε για τα πρώτα 1500 θα έχει προμήθεια 10% επί των πωλήσεων και για τα υπόλοιπα 500 θα έχει προμήθεια 15% επί των πωλήσεων. (α) Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα, το οποίο: i. να διαβάζει τον βασικό μισθό και τις πωλήσεις του μήνα ενός υπαλλήλου. ii. να υπολογίζει και να εμφανίζει την προμήθεια του υπαλλήλου. iii. να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό μηνιαίο μισθό του υπαλλήλου. (Βασικός μισθός + Προμήθεια). 14 / 25

15 Λογικό Διάγραμμα (4 μονάδες) 15 / 25

16 (β) Να σχεδιάσετε τη φόρμα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος που έχει σχεδιαστεί στο λογικό διάγραμμα στο (α) μέρος της άσκησης. Να χρησιμοποιήσετε textboxes για είσοδο δεδομένων και labels για εμφάνιση αποτελεσμάτων. Η φόρμα σας να διαθέτει τα κουμπιά (command buttons): Υπολόγισε, Νέο/Διαγραφή και Έξοδος Στη φόρμα να φαίνονται οι τιμές των ιδιοτήτων name, caption, text των αντικειμένων. (2 μονάδες) (γ) Στον χώρο που ακολουθεί να γράψετε τον κώδικα για το κουμπί Υπολόγισε, το οποίο να υπολογίζει και εμφανίζει την προμήθεια και τον συνολικό μηνιαίο μισθό. (4 μονάδες) 16 / 25

17 (δ) Στον χώρο που ακολουθεί να γράψετε τον κώδικα για το κουμπί Νέο/Διαγραφή, το οποίο να διαγράφει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από τη φόρμα. (1 μονάδα) (ε) Στον χώρο που ακολουθεί να γράψετε τον κώδικα για το κουμπί Έξοδος, το οποίο να πραγματοποιεί τερματισμό του προγράμματος. (1 μονάδα) 17 / 25

18 Άσκηση 2 Στη σχολή καράτε Dazoo κάθε αθλητής έχει ένα τριψήφιο κωδικό. Το πρώτο ψηφίο στον κωδικό δείχνει την τάξη του αθλητή. Πρώτο ψηφίο κωδικού αθλητή Τάξη 1 Α 2 Β 3 Γ Κάθε αθλητής συγκεντρώνει βαθμολογία του έτους από τους εσωτερικούς αγώνες της σχολής. Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα και να γράψετε τον αντίστοιχο κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, το οποίο: (α) να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του αθλητή, τον κωδικό του και τη βαθμολογία του. Η επανάληψη να τερματίζει, όταν δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ» για ονοματεπώνυμο αθλητή. (β) να ελέγχει τη βαθμολογία του αθλητή ότι είναι μεταξύ 0 και 500 βαθμών συμπεριλαμβανομένων, διαφορετικά να ενημερώνει τον χρήστη εμφανίζοντας μήνυμα λάθους και να ζητά ξανά βαθμολογία αθλητή, μέχρι ο χρήστης να δώσει ορθά δεδομένα για τη βαθμολογία. (γ) να υπολογίζει και να τυπώνει τον αριθμό των αθλητών της Β τάξης. (δ) να υπολογίζει και να τυπώνει τον μέσο όρο των βαθμολογιών των αθλητών με βαθμολογία μεταξύ 100 και 200 βαθμών συμπεριλαμβανομένων. Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή των δεδομένων, καθώς και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 18 / 25

19 Λογικό Διάγραμμα (6 μονάδες) 19 / 25

20 Κώδικας (6 μονάδες) 20 / 25

21 Άσκηση 3 Σε έναν διαγωνισμό χορού, διάρκειας δύο ημερών, λαμβάνουν μέρος 35 σχολεία της Κύπρου. Τα ονόματα των 35 σχολείων καταχωρούνται σε έναν πίνακα με όνομα Names. Σε δύο πίνακες παράλληλους με τον πίνακα Names καταχωρούνται οι βαθμολογίες των δύο ημερών του διαγωνισμού, με ονόματα Results1 για τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας και Results2 για τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας. Μια τυχαία αναπαράσταση των δεδομένων φαίνεται πιο κάτω: Names Results1 Results2 1 Λύκειο Α Λύκειο Β Γυμνάσιο Δ Λύκειο Τ Να γράψετε πρόγραμμα (κώδικα) στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic το οποίο: (α) να διαβάζει το όνομα και τις βαθμολογίες της πρώτης και της δεύτερης ημέρας κάθε σχολείου και να τα καταχωρεί στους τρεις παράλληλους πίνακες Names, Results1 και Results2 αντίστοιχα (cmdinput). (β) να υπολογίζει τον μέσο όρο βαθμολογίας κάθε σχολείου για τις δύο ημέρες του διαγωνισμού και να τον καταχωρεί σε παράλληλο πίνακα με όνομα Average (cmdaverage). (γ) να υπολογίζει και να εμφανίζει τον αριθμό των σχολείων που την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού συγκέντρωσαν βαθμολογία ίση με 100. Εάν δεν εντοπιστεί κανένα τέτοιο σχολείο να εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα (cmdgrade100). (δ) να εμφανίζει τo όνoμα του σχολείου που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στις δύο ημέρες του διαγωνισμού (cmdwinner). (ε) να εκτυπώνει στη φόρμα τα δεδομένα όλων των πινάκων σε παράλληλες στήλες (cmdprint). Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Σημείωση: Ο κώδικας να γραφτεί ξεχωριστά για κάθε κουμπί διαταγής, όπως φαίνεται στη φόρμα. 21 / 25

22 Δήλωση πινάκων και μεταβλητών (General) (1 μονάδα) Εισαγωγή Δεδομένων Private Sub cmdinput_click() (2 μονάδες) End Sub Μέσος Όρος Βαθμολογίας Private Sub cmdaverage_click() (2 μονάδες) End Sub 22 / 25

23 Σχολεία με Βαθμολογία 100 Private Sub cmdgrade100_click() (3 μονάδες) End Sub Νικητής Διαγωνισμού Private Sub cmdwinner_click() (3 μονάδες) End Sub Εκτύπωση Πινάκων Private Sub cmdprint_click() (1 μονάδα) End Sub 23 / 25

24 Άσκηση 4 Το κατάστημα Dazoo Electrics χρησιμοποιεί μηχανογραφημένο σύστημα για την καταχώριση των πελατών και των πωλήσεων του. Για τον σκοπό αυτό διατηρεί Αρχείο Προϊόντων, στο οποίο αποθηκεύεται ο κωδικός προϊόντος, η περιγραφή προϊόντος, ο προμηθευτής και η τιμή πώλησης. Επίσης κάθε πελάτης διατηρεί κάρτα για συγκέντρωση βαθμών ανάλογα με τις αγορές του. Όταν ένας νέος πελάτης επισκεφτεί το κατάστημα, συμπληρώνει μια αίτηση με τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο) και την δίνει στον υπάλληλο του καταστήματος. Τα στοιχεία του πελάτη μαζί με έναν μοναδικό κωδικό πελάτη που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα, καταχωρούνται στο Αρχείο Πελατών. Αμέσως μετά εκδίδεται η κάρτα βαθμών, η οποία δίνεται στον πελάτη και στην οποία αναγράφεται το όνομα, το επίθετο και ο κωδικός του πελάτη. Όταν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα από το κατάστημα, τα δίνει στο ταμείο μαζί με την κάρτα βαθμών του και εντοπίζεται η τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος με βάση τον κωδικό του από το Αρχείο Προϊόντων. Ακολούθως η πώληση καταχωρείται στο Αρχείο Πωλήσεων (Κωδικός Πελάτη, Κωδικός Προϊόντος, Τιμή Πώλησης, Ημερομηνία Πώλησης). Στη συνέχεια υπολογίζονται οι βαθμοί που θα κερδίζει ο πελάτης από την συγκεκριμένη αγορά του και μαζί με τον κωδικό τού πελάτη καταχωρούνται στο αρχείο βαθμών. Κάθε μήνα εκδίδεται κατάλογος βαθμών, ο οποίος περιλαμβάνει το όνομα, το επίθετο, τον κωδικό και τους βαθμούς των πελατών και ο οποίος δίνεται στον διευθυντή του καταστήματος. Να σχεδιάσετε το Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) για τη λειτουργία που περιγράφεται πιο πάνω. 24 / 25

25 Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) (12 μονάδες) Ο Διευθυντής Ανδρέας Γεωργίου 25 / 25

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 1/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Μακρυγιάννης Η., Παραδείση Α. Ταταράκη Α,. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα