ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (είδη γραφείου & μελάνια/τόνερ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά και καινούρια. Επιπλέον οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και κατ ελάχιστον, προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε μία από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Oι τελικές ποσότητες θα καθοριστούν ανάλογα με τα αιτήματα του Τμήματος, το οποίο και διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.. 118/07. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας. Κατά τη διενέργεια αυτού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον προσκομίζουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 14:00 και στα τηλέφωνα (Ι. Αλεξόπουλος), (Ταξ. Σκεντέρης). Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00, ως και την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00. Η σειρά κατάθεσης καθορίζεται από την σχετική απόδειξη παραλαβής. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, ως ακολούθως: 1. Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 2. Η προσφορά πρέπει να αφορά κατ ελάχιστον μία (1) ομάδα ειδών. Σελίδα 1 από 11

2 Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε προσφερόμενης ομάδας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ, και να είναι καθαρογραμμένες, μονογραμμένες (σε κάθε σελίδα) και υπογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Η αρμόδια Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, θα μονογράψει τις διορθώσεις προσθήκες κλπ και θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 3. Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο) που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να γράφονται ευκρινώς οι ενδείξεις: α) τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ) γ) τα στοιχεία του διαγωνισμού (Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ/ΤΟΝΕΡ) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Ο φάκελος κάθε προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης: 1. Οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή με τις τεχνικές περιγραφές της παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα Α), ώστε να επιτυγχάνεται η αντικειμενική αξιολόγηση. Θα αναφέρεται η καθαρή αξία και η συνολική τιμή (με ΦΠΑ) ανά ομάδα ειδών για κάθε προσφερόμενη ομάδα ειδών. (Υπενθυμίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε ομάδας όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας). Επιπλέον θα περιλαμβάνεται ενδεικτική ανάλυση της καθαρής αξίας και της συνολικής τιμής (με ΦΠΑ) ανά είδος κάθε ομάδας. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε Ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για κάθε ομάδα προσφερομένων ειδών και ενδεικτικά καθ είδος ξεχωριστά καθώς και για το σύνολο των προσφερόμενων ομάδων όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, στον χώρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. 2. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει α) ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές περιγραφές του διαγωνισμού και β) ότι αυτά πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή των προϊόντων αυτών (δηλώσεις συμμόρφωσης CE). Σελίδα 2 από 11

3 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και στελέχωση από ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να μπορεί να διενεργεί τμηματικά παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών, στους χώρους του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος που θα του υποδειχθούν. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει, βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 4. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Παράδοση Παραλαβή 5.1. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται τμηματικά σε χώρους του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί έως την 15 η Οκτωβρίου Η παράδοση των υλικών θα εκτελείται εντός (3) τριών το πολύ εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του Τμήματος. 5.3 Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως το Τμήμα το οποίο θα αποφασίζει για την ακύρωση ή μη της παραγγελίας των συγκεκριμένων ειδών. 5.4 Μετά την παράδοση των υλικών και την παραλαβή των τιμολογίων θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. 5.5 Η δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισμού του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Καθηγήτρια Φωτεινή ΠΟΜΟΝΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σελίδα 3 από 11

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 1: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (Είδη Γραφείου) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικές, κατά την παρ. 2 της πρόσκλησης) 1 Artline Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος mm / Στρογγυλή ΚΟΚΚΙΝΟ 30 2 Artline Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος mm / Στρογγυλή ΜΑΥΡΟ 42 3 Artline Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος mm / Στρογγυλή ΜΠΛΕ 30 4 Bantex Mousepad Turbo, Μπλε 1 5 Bantex Γόμα Μπλε/Κόκκινη Bantex Ενισχύσεις Αυτοκόλλητες Λευκές 2 7 Bantex Θήκη Διαφανής 0.06mm με 'Ανοιγμα Επάνω / 100 τεμ 4 8 Bantex Θήκη Διαφανής 0.10mm με 'Ανοιγμα Επάνω 4 9 Bantex Ντοσιέ με 2 Κρίκους / 25mm ΛΕΥΚΟ 4 10 Bantex Ντοσιέ με 2 Κρίκους / 25mm ΜΑΥΡΟ 4 11 Bic Στυλό Διαρκείας Cristal ΚΟΚΚΙΝΟ Bic Στυλό Διαρκείας Cristal ΜΠΛΕ CD R Εκτυπώσιμο 52x / 25 τεμ DVD+R 4,7GB 16x / 50 τεμ Edding Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος 300 / mm Στρογγυλή ΚΟΚΚΙΝΟ 8 16 Edding Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος 300 / mm Στρογγυλή ΜΑΥΡΟ 8 17 Edding Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος 300 / mm Στρογγυλή ΜΠΛΕ 8 18 Edding Μαρκαδόρος για CD/DVD CD mm Στρογγυλή ΚΟΚΚΙΝΟ Edding Μαρκαδόρος για CD/DVD CD mm Στρογγυλή ΜΑΥΡΟ Edding Μαρκαδόρος για CD/DVD CD mm Στρογγυλή ΜΠΛΕ Eisen Ξύστρα για Μολύβι μεταλλική με 2 Ανταλλακτικά EISEN Globus Τετράδιο Σπιράλ 3 Θεμάτων 2 23 Intenso DVD R 4,7GB 16x / 50 τεμ Leitz Συρραπτικό Χειρός 5547 & Σύρματα Συρραπτικού (1.000τεμ.) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 3 25 Leitz Συρραπτικό Χειρός 5547 & Σύρματα Συρραπτικού (1.000τεμ.) ΠΡΑΣΙΝΟ 3 26 Loctite Κόλλα Gel Στιγμής Super Attak Mungyo Κιμωλίες Λευκές 100 τεμ Mungyo Κιμωλίες Χρωματιστές 100 τεμ Pentel Ανταλλακτικό Μελάνι για Μαρκαδόρο Easyflo ΚΟΚΚΙΝΟ Pentel Ανταλλακτικό Μελάνι για Μαρκαδόρο Easyflo ΜΑΥΡΟ Pentel Ανταλλακτικό Μελάνι για Μαρκαδόρο Easyflo ΜΠΛΕ Pentel Γόμα για Μελάνι Super Hard 4 33 Pentel Γόμα για Μολύβι Λευκή ZES Σελίδα 4 από 11

5 34 Pentel Διορθωτικό Στυλό ZL Pentel Διορθωτικό Στυλό ZLC Pentel Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα Easyflo Recycled / 6.0mm Στρογγυλή ΚΟΚΚΙΝΟ Pentel Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα Easyflo Recycled / 6.0mm Στρογγυλή ΜΑΥΡΟ Pentel Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα Easyflo Recycled / 6.0mm Στρογγυλή ΜΠΛΕ Pentel Μηχανικό Μολύβι 0.5mm P Pilot Στυλό Gel G 2 / 0.7 mm ΚΟΚΚΙΝΟ Pilot Στυλό Gel G 2 / 0.7 mm ΜΠΛΕ Pilot Στυλό Διαρκείας BPS GP / 0.7 mm ΚΟΚΚΙΝΟ Pilot Στυλό Διαρκείας BPS GP / 0.7 mm ΜΠΛΕ Pilot Στυλό Διαρκείας BPS GP 1.2mm ΜΠΛΕ 4 45 Pilot Στυλό Υγρής Μελάνης Hi Tecpoint 0,5mm ΚΟΚΚΙΝΟ Pilot Στυλό Υγρής Μελάνης Hi Tecpoint 0,5mm ΜΑΥΡΟ Pilot Στυλό Υγρής Μελάνης Hi Tecpoint 0,5mm ΜΠΛΕ POST IT Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 76X76mm 2 49 POST IT Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 76X76mm Neon / 450 φύλλα Pritt Διορθωτικό Στυλό Correct it Pritt Διορθωτικό Υγρό (Σετ) Rapesco Συρματα Συρραπτκού 24/8mm / 5000 τεμ Rexel Θήκη Διαφανής 0.09mm με 'Ανοιγμα Επάνω Romeo Maestri Σύρματα Συρραπτικού No 64 / 2000 τεμ Scotch Κολλητική Ταινία 19mmX33m Scotch Κολλητική Ταινία 19mmX33m Magic Sentio Ντοσιέ με 2 Κρίκους ΜΠΛΕ 4 58 Skag Φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο Πρεσπάν (10 τεμ., διάφορα χρώματα) Stabilo Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Boss / mm ΜΠΛΕ Stabilo Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Boss / mm ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Stabilo Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Boss / mm ΡΟΖ Stabilo Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Boss / mm ΚΙΤΡΙΝΟ Staedler Μολύβι Ξύλινο HB Noris Staedtler Μολύβι Ξύλινο με Γόμα HB Noris STANGER Διορθωτικό Σετ (18ml+18ml) 5 66 TDK CD R 700MB 52x / 100 τεμ TDK DVD R 4,7GB 16x (100 τεμ.) 3 68 Tesa Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 50mmX66m 15 (ΚΡΑΦΤ) Tombow Μύτες για Μηχανικό Μολύβι 0.5mm EX 05P / 12 τεμ UHU Κόλλα Stick για Χαρτί / 21 gr UHU Κόλλα Stick για Χαρτί / 8,2 gr 3 72 UHU Κόλλα Παντοκολλητής 35ml 3 73 UHU Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις Twist Glue Verbatim CD R 700MB 52x / 50 τεμ Ανταλλακτικές Λάμες για Κοπίδι 18mm BL 214 (10 τεμ.) Ανταλλακτικές Λάμες για Κοπίδι 9mm BL 212 (10 τεμ.) Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 75X75mm Quick Notes / 400 φ. 4 Σελίδα 5 από 11

6 78 Διαχωριστικά Χρωματιστά 10 Θέματα 5 79 Διορθωτική Ταινία 5mm x Διορθωτικό Υγρό 20 ml 6 81 Δίφυλλο Διαφανές Πλαστικό 0.5mm με Άνοιγμα "L" / 10 τεμ Δίφυλλο Ριγέ (κόλλες εξετάσεων) / 400 φύλλα Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 150 micron 1 84 Ετικέτες Διαφανείς Α4 KF00228 (210x297mm) / 25 τεμ. αυτοκόλλητες 5 85 Ετικέτες Λευκές Α4 KF01759 (210x297mm) / 25 τεμ. Αυτοκόλλητες 5 86 Θήκη CD Μονή / 10 τεμ Θήκη CD/DVD Πλαστική Διαφανής (50 τεμ.) Θήκη CD/DVD Χάρτινη Λευκή (50 τεμ.) 4 89 Θήκη CD/DVD Χάρτινη Χρωματιστή (50 τεμ.) Θήκη Διαφανής 0.05mm με 'Ανοιγμα Επάνω / 100 τεμ Θήκη Διαφανής για ντοσιέ 0.05mm με Άνοιγμα Επάνω / 10 τεμ Ιωνία Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 25x35x4cm (2 τεμ., διάφορα χρώματα) 5 93 Ιωνία Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 27x35x10cm (2 τεμ., διάφορα χρώματα) 5 94 Ιωνία Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 27x35x7cm (2 τεμ., διάφορα χρώματα) 5 95 Κάρτες Πλαστικοποίησης A4 100 micron / 100 τεμ Κιβώτιο Αρχείου 27x32x10cm Κλασέρ από Χαρτόνι 8/ Κλασέρ από Χαρτόνι 8/ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 4/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΜΤ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 4/32 ΚΙΤΡΙΝΟ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 4/32 ΜΠΛΕ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 4/32 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΜ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32 ΚΙΤΡΙΝΟ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32 ΜΠΛΕ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32 ΜΠΟΡΝΤΩ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Κλιπ Μεταλλικά 19mm / 10 τεμ Κλιπ Μεταλλικά 24mm / 10 τεμ Κλιπ Μεταλλικά 32mm / 10 τεμ Κλιπ Μεταλλικά 42mm / 10 τεμ Κολλητική Ταινία 19mmX33m Γαλακτώδης Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 50mmX66m Κολλητική Ταινία Χάρτινη 24mmX50m Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 25x35x3cm (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Λάστιχα (125mm x 6mm, 500gr) Λάστιχα Χρωματιστά 15 gr Μαρκαδόρος Υπογράμμισης ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ Ντοσιέ με 2 Κρίκους 17 x 25 cm (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Πινέζες Χρωματιστές (120 τεμ.) Πινέζες Χρωματιστές (χοντρό κεφάλι, 25 τεμ.) 30 Σελίδα 6 από 11

7 122 Ρολό Χαρτί Fax 30m Διάμετρος Καρουλιού12 mm Σελιδοδεικτες 12Χ43mm Σπόγγος Λευκού Πίνακα Συνδετήρες Μεταλλικοί 26mm / 100 τεμ Συνδετήρες Μεταλλικοί 28mm / 100 τεμ Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm / 100 τεμ Συρματα Συρραπτκού 24/6mm / 1000 τεμ Χαρτάκια Σημειώσεων 90X90mm / 500 φύλλα Χαρτί Τέλεξ με 3 Αντίγραφα Χρωματιστό 210 mm 1 ΟΜΑΔΑ 2: ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Hewlett Packard (HP) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικές, κατά την παρ. 2 της πρόσκλησης) 1 HP Multipack 338 Black 2 τεμ. 2 2 HP Multipack 339 Black 2 τεμ. 1 3 HP Multipack 343 Colour 2 τεμ. 2 4 HP Toner 05A Black / 2300 σελ 5 5 HP Toner 05X Black 3 6 HP Toner 125A Black 1 7 HP Toner 125A Cyan 1 8 HP Toner 125A Magenta 1 9 HP Toner 125A Yellow 1 10 HP Toner 126A Black 2 11 HP Toner 126A Cyan 1 12 HP Toner 126A Magenta 1 13 HP Toner 126A Yellow 1 14 HP Toner 12A Black 3 15 HP toner 15X Black 3 16 HP Toner 36A Black / 2000 σελ 5 17 HP Toner 49A Black 2 18 HP Toner 53Χ Black 2 19 HP Toner CC530A Black 1 20 HP Toner CC530A Black 1 21 HP Toner CC531A Cyan 1 22 HP Toner CC531A Cyan 1 23 HP Toner CC532A Yellow 1 24 HP Toner CC532A Yellow 1 Σελίδα 7 από 11

8 25 HP Toner CC533A Magenta 1 26 HP Toner CC533A Magenta 1 27 HP Κεφαλή 11 Black 1 28 HP Κεφαλή 11 Cyan 1 29 HP Κεφαλή 11 Magenta 1 30 HP Κεφαλή 11 Yellow 1 31 HP Μελάνι 10 Black 2 32 HP Μελάνι 11 Cyan 1 33 HP Μελάνι 11 Magenta 1 34 HP Μελάνι 11 Yellow 1 35 HP Μελάνι 23 Colour / 620 σελ 4 36 HP Μελάνι 301 Black 4 37 HP Μελάνι 301 Colour 4 38 HP Μελάνι 337 Black HP Μελάνι 342 Colour 2 40 HP Μελάνι 343 Colour 7 41 HP Μελάνι 363 Black 2 42 HP Μελάνι 363 Cyan 2 43 HP Μελάνι 363 Light Cyan 2 44 HP Μελάνι 363 Light Magenta 2 45 HP Μελάνι 363 Magenta 2 46 HP Μελάνι 363 Yellow 2 47 HP Μελάνι 364 Black XL 1 48 HP Μελάνι 364 XL Cyan 1 49 HP Μελάνι 364 XL Magenta 1 50 HP Μελάνι 364 XL Yellow 1 51 HP Μελάνι 45 Black / 930 σελ HP Μελάνι 45 Small Black 4 53 HP Μελάνι 56 Black 4 54 HP Μελάνι 57 Colour 3 55 HP Μελάνι 78 Colour / 1200 σελ HP Μελάνι 78 Small Colour 5 57 HP Μελάνι 901 Black ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΑΞ HP Μελάνι 901 Colour ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΑΞ 8 59 HP Μελάνι 920 Black 2 60 HP Μελάνι 920 XL Black 5 61 HP Μελάνι 920 XL Black / 1200 σελ 9 62 HP Μελάνι 920 XL Cyan / 700 σελ HP Μελάνι 920 XL Magenta / 700 σελ HP Μελάνι 920 XL Yellow / 700 σελ HP Μελάνι 940 XL Black 1 66 HP Μελάνι 940 XL Cyan 1 67 HP Μελάνι 940 XL Magenta 1 68 HP Μελάνι 940 XL Yellow 1 Σελίδα 8 από 11

9 69 HP Μελάνι 300 XL Black 1 70 HP Μελάνι 300 XL Colour 1 ΟΜΑΔΑ 3: ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Xerox ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικές, κατά την παρ. 2 της πρόσκλησης) 1 XEROX 113R629 WC PRO 421 CRU 2 2 Xerox 8500 Maintenance Kit 4 3 Xerox Maintenance Kit 108R Xerox Toner (8500/8550) Black (6Τεμ) 4 5 Xerox Toner (8500/8550) Cyan (3Τεμ) 4 6 Xerox Toner (8500/8550) Magenta (3Τεμ) 4 7 Xerox Toner (8500/8550) Yellow (3Tεμ) 4 8 Xerox Toner 106R00443 Black 2 τεμαχίων 2 9 Xerox Toner 106R00687 Black 2 10 XEROX Toner 106R00688 ΜΑΥΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 11 Xerox Toner 106R01271 Cyan 2 12 Xerox Toner 106R01272 Magenta 1 13 Xerox Toner 106R01273 Yellow 2 14 Xerox Toner 106R01274 Black 1 15 Xerox Toner 106R01277 Black 2 τεμ Xerox Toner 106R01278 Cyan 1 17 Xerox Toner 106R01279 Magenta 1 18 Xerox Toner 106R01280 Yellow 1 19 Xerox Toner 106R01281 Black 1 20 Xerox Toner 106R Xerox Toner 106R01378 Black 2 22 Xerox Toner 106R01379 Black 1 23 Xerox Toner 106R01627 Cyan 2 24 Xerox Toner 106R01628 Magenta 2 25 Xerox Toner 106R01629 Yellow 2 26 Xerox Toner 106R01630 Black 2 27 Xerox Toner 108R00723 Cyan 3 τεμ Xerox Toner 108R00724 Magenta 3 τεμ Xerox Toner 108R00725 Yellow 3 τεμ Xerox Toner 108R00727 Black 6 τεμ Xerox Toner 113R00307 Black (Φωτοτυπικό) 2 Σελίδα 9 από 11

10 ΟΜΑΔΑ 4: ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (Canon, Epson, κ.ά.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ενδεικτικές, κατά την παρ. 2 της πρόσκλησης) 1 Canon Multipack CLI 521 C M Y 2 2 Canon Multipack CLI 526 (C M Y) 2 3 Canon Μελάνι BCI 3E Black 1 4 Canon Μελάνι BCI 6 Black 1 5 Canon Μελάνι BCI 6 Cyan 1 6 Canon Μελάνι BCI 6 Green 1 7 Canon Μελάνι BCI 6 Magenda 1 8 Canon Μελάνι BCI 6 Red 1 9 Canon Μελάνι BCI 6 Yellow 1 10 Canon Μελάνι BX 3 Black (ΦΑΞ) 4 11 Canon Μελάνι CL 51 Colour 1 12 Canon Μελάνι CLI 521 Black 2 13 Canon Μελάνι CLI 526 Black 4 14 Canon Μελάνι CLI 526 Cyan 2 15 Canon Μελάνι CLI 526 Magenta 2 16 Canon Μελάνι CLI 526 Yellow 2 17 Canon Μελάνι PG 50 Black 1 18 Canon Μελάνι PGI 520 Black 2 19 Canon Μελάνι PGI 525 Black 4 20 Epson Toner S Black 1 21 Epson Toner S Black 1 22 Epson Toner S Yellow 1 23 Epson Toner S Magenta 1 24 Epson Toner S Cyan 1 25 Epson Μελάνι T0801 Black 2 26 Epson Μελάνι T0802 Cyan 2 27 Epson Μελάνι T0803 Magenta 2 28 Epson Μελάνι T0804 Yellow 2 29 Epson Μελάνι T0805 Light Cyan 2 30 Epson Μελάνι T0806 Light Magenta 2 31 Lexmark Toner 12A7405 Black 5 32 Lexmark Toner 260A11E Black 3 33 Lexmark Toner C540H1C Cyan 2 34 Lexmark Toner C540H1K Black 4 35 Lexmark Toner C540H1M Magenta 2 36 Lexmark Toner C540H1Y Yellow 2 37 Ricoh Toner Black 3 38 Ricoh Toner Aficio type 1230D (φωτοτυπικό) 5 39 Samsung Toner CLT C4072S Cyan 3 40 Samsung Toner CLT K4072S Black 4 41 Samsung Toner CLT M4072S Magenta 3 Σελίδα 10 από 11

11 42 Samsung Toner CLT Y4072S Yellow 3 43 Sharp Toner AR016T Black 4 44 SHARP Toner AR202NT (φωτοτυπικό AR 163) 1 45 SHARP Toner AR 270T Toner (φωτοτυπικό) 2 46 SHARP Toner FO 26DC (φαχ) 2 Σελίδα 11 από 11

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 34380

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 34380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε δύο (2) τμήματα για την υπογραφή Συμφωνίας/νιών Πλαισίου για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 367 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 7-0-0 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 63.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- Φ. 800/29/15 Σ. 1497 ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003022420 2015-09-07

15PROC003022420 2015-09-07 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 07/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1226 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039727 2014-05-12

14PROC002039727 2014-05-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 12.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 10826 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14PROC002039727 2014-05-12 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 26 ης Οκτωβρίου 3-5 Τ.Κ.: 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 507454 Fax: 2310 507452

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 153/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 6890 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 30-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1103 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696246 2013-11-01

13PROC001696246 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 5668 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002860933 2015-06-19

15PROC002860933 2015-06-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 15:01:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΒΝ7Λ1-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002430244 2014-11-26

14PROC002430244 2014-11-26 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 28-4-2015 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 812

Διαβάστε περισσότερα

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα