ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/ απόφασης της Διοικητικής του Επιτροπής, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του μη μισθωμένου χώρου του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού κτιρίου, έκτασης 113,95 τ.μ., κείμενο στη συμβολή των οδών Ομονοίας 50 και Ίωνος Δραγούμη της πόλης της Καβάλας (έναντι της κεντρικής πλατείας), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην κάτοψη του υπό εκμίσθωση χώρου (παράρτημα ΙV), που αποτελεί ενιαία νομική ενότητα (όπως και τα λοιπά παραρτήματα) με το σώμα της διακήρυξης. Το Επιμελητήριο Καβάλας δηλώνει διά του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο ως άνω περιγραφόμενος χώρος είναι πολεοδομικά νόμιμος ή νομιμοποιημένος και ότι δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 363/79 (118/2007 και του Ν.2081/92), υπό τους κατωτέρω, δεσμευτικούς για τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες, όρους : Άρθρο 1. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) έτη, προσδιοριζόμενη συγκεκριμένα στο μισθωτήριο συμβόλαιο που πρόκειται να υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Επιμελητήριο Καβάλας και προκριθέντα πλειοδότη). Παράλληλα, θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλομένων ότι μετά την παρέλευση των ως άνω 12 ετών, η μισθώτρια δικαιούται να παρατείνει μονομερώς την μίσθωση για ακόμη τέσσερα (4) μισθωτικά έτη. Το δικαίωμα της παράτασης η μισθώτρια πρέπει να το ασκήσει με απλή έγγραφη δήλωση της προς τους εκμισθωτές τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της λήξεως της αρχικής διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση που μεταβιβαστεί σε τρίτον το μίσθιο ή 1

2 παραχωρηθεί οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτού, ο εκμισθωτής υποχρεούται να διαφυλάξει τα μισθωτικά δικαιώματα της μισθώτριας κατά την (αρχική ή κατά παράταση) διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι τη λύση της, ενώ ο τυχόν καθολικός ή/και ειδικός διάδοχος θα υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της παρούσας μίσθωσης. Ως μίσθωμα της παρούσης μίσθωσης ορίζεται : α) το κατ αποκοπή ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί άπαξ από τον μισθωτή στο Επιμελητήριο κατά την υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης και β) το ποσό που θα προκύψει ως μηνιαίο μίσθωμα από τη παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα μίσθωση δύναται να καταγγελθεί από τον μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων. Άρθρο 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν : α) Τράπεζες, για χρήση του μισθίου ως καταστήματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων, β) Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, οι ΟΤΑ κάθε βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρήση του μισθίου σύμφωνα με τον σκοπό τους και γ) κάθε ενδιαφερόμενος για επαγγελματική-εμπορική χρήση, η επιχείρηση του οποίου εντάσσεται τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Άρθρο 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτές έγγραφες προσφορές, που θα υποβληθούν μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού και θα συνεχισθούν, όπως ο νόμος ορίζει, με προφορικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας, στον 1ο όροφο του κειμένου στη Καβάλα, επί της οδού Ομονοίας, αριθμ. 50, κτιρίου, στις 22 Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα έως Τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. 2

3 Άρθρο 4. Η διαδικασία του διαγωνισμού προβλέπει την υποβολή ανοικτών προσφορών, την ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής της ήδη κατατεθειμένης έγγραφης προσφοράς εκάστου συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και τη συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές μέχρις αναδείξεως του τελικού πλειοδότη. Το ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος της έγγραφης προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ ( 850,00). Έκαστη προφορική προσφορά δέον να είναι ανωτέρα της αμέσως προηγούμενης τουλάχιστον κατά ποσοστό 3% (τρία τοις εκατό) αυτής. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωσή του αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενεργείας του διαγωνισμού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος υπογράφεται και από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής από οποιονδήποτε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, υπογράφει αντ αυτού ο Πρόεδρος της αρμοδίας Επιτροπής του Επιμελητηρίου με σχετική αναφορά ως προς την εν λόγω άρνηση. Άρθρο 5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, πλην των προσφορών, να υποβάλλουν επίσης έγγραφη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, για ποσό ίσο με το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, ήτοι για ποσό οκτακοσίων πενήντα ευρώ ( 850,00), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (συνημμένο Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση μη ανάδειξης του μετέχοντος στο διαγωνισμό ως πλειοδότη, η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτόν μετά από την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον τελευταίο πλειοδότη επιστρέφεται κατά την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, οπότε και αντικαθίσταται με την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. 3

4 Άρθρο 5α. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο τελικός πλειοδότης μισθωτής, που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό, υποχρεούται : α) να καταβάλει στο Επιμελητήριο ως εφάπαξ και κατ αποκοπή ορισθέν μίσθωμα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ πλέον του αναλογούντος σ αυτό τέλους χαρτοσήμου και β) να προσκομίσει στο Επιμελητήριο εγγυητική επιστολή, από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε αντικατάσταση της προηγούμενης, για ποσό ίσο με δύο μηνιαία μισθώματα, η οποία θα συμπληρώνεται κάθε φορά που θα αυξάνεται το μηνιαίο μίσθωμα, ώστε να είναι πάντα ίση με δύο μηνιαία μισθώματα (συνημμένο Παράρτημα ΙΙ). Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καβάλας, θα ανανεώνεται δε ή θα αντικαθίσταται με νέα, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την εκάστοτε λήξη της, με μέριμνα και ευθύνη του μισθωτήκαι κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς το μισθωτή από το Επιμελητήριο Καβάλας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσής της κατά τα ανωτέρω,το Επιμελητήριο Καβάλας οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως το μισθωτή για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής παρέχοντάς του προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών ώστε να ανανεώσει την εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της ως άνω εγγυητικής από τη μισθώτρια εντός της ως άνω προθεσμίας η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Επιμελητηρίου, χωρίς περαιτέρω όχληση ή προειδοποίηση του μισθωτή, κοινοποιείται δε απλά σε αυτόν η περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής εντολή προς την Τράπεζα. Το Επιμελητήριο δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωση της, κάθε οφειλή του μισθωτή από μισθώματα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. Εφόσον κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η παραπάνω εγγυητική επιστολή μειωθεί, ο μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στη συμπλήρωση της στο κατά τη σύμβαση απαιτούμενο εκάστοτε ύψος, μέσα σε είκοσι μέρες από της προς τούτο ειδικής έγγραφης προσκλήσεως του Επιμελητηρίου. Εφόσον κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του Επιμελητηρίου ή μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο χωρίς ο μισθωτής να ανανεώσει, 4

5 συμπληρώσει ή αντικαταστήσει αυτήν μέσα στις καθοριζόμενες προθεσμίες, παρέχεται το δικαίωμα στο Επιμελητήριο να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση ή διαμαρτυρία τη μίσθωση. Η επαυξημένη εγγύηση παραμένει στα χέρια του Επιμελητηρίου Καβάλας ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μισθωτικής σύμβασης. Της προς εγγυοδοσία υποχρέωσης απαλλάσσονται το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 6. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό μίσθωμα, το αρμόδιο όργανο του Επιμελητηρίου θα αποφασίσει την κατακύρωση στον συγκεντρώνοντα τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Αν οι πλειοδότες παρουσιάσουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει την πληρεξουσιότητά του στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Άρθρο 7. Το επιτευχθέν μίσθωμα θα προκαταβάλλεται στο πρώτο τριήμερο κάθε μισθωτικού μήνα είτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου, που λειτουργούν στον άνωθεν του μίσθιου όροφο, είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Επιμελητήριο και θα ορισθεί κατά την υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης. Η καταβολή των μισθωμάτων θα αποδεικνύεται είτε με έγγραφες αποδείξεις του Επιμελητηρίου Καβάλας, είτε με αποδεικτικά κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει το Επιμελητήριο. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα δύο (2) μισθωτικά έτη. Από το τρίτο μισθωτικό έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό της μεταβολής του δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. 5

6 Ο μισθωτής θα επιβαρύνεται, πέραν του μισθώματος, με τις νόμιμες κρατήσεις και τα τέλη χαρτοσήμου. Πλέον του μισθώματος, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει τα εξής ποσά: Το χαρτόσημο, τους Δημοτικούς φόρους, τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, κοινόχρηστες δαπάνες εφόσον συμμετέχει σ αυτές, νόμιμες κρατήσεις που κατά νόμο επιβάλλονται στον μισθωτή, όταν εισπράττονται τα μισθώματα και γενικά κάθε τέλος ή δικαίωμα που επιβάλλεται προς εξυπηρέτηση της χρήσης του μισθίου και επιβαρύνει εκ του νόμου τον μισθωτή. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι περιοριστική. Στο μίσθιο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης. Ο μισθωτής θα διενεργήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επ' ονόματί του έκδοση των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και του νερού, βαρυνόμενος με κάθε σχετική δαπάνη προς τούτο. Όλους τους οικείους λογαριασμούς που αναλογούν στον μισθωτή υποχρεούται να εξοφλεί προσηκόντως και εμπροθέσμως ο μισθωτής. Επίσης, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας του μισθίου επί του τέλους ακίνητης περιουσίας, που ενσωματώνεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και επί του τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης επί του καταβαλλομένου μισθώματος, αν αυτό επιβληθεί στο μέλλον (ή οτιδήποτε άλλου μελλοντικά επιβληθεί). Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων ή/και των επ αυτών επιβαρύνσεων πέραν των δύο (2) μηνών, συνεχόμενων ή μη, το Επιμελητήριο Καβάλας έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, με όλες τις σε βάρος του μισθωτή συνέπειες και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο. Ο μισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωση. Άρθρο 8. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του, ευθυνόμενος για κάθε φθορά ή βλάβη που θα προκληθεί στο μίσθιο από υπαιτιότητά του ή των υπαλλήλων του τους ή των προστηθέντων της ή των πελατών του. Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει τις δαπάνες για την συντήρηση και την αποκατάσταση των τυχόν φθορών/ζημιών, με εξαίρεση τις φθορές/ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία (π.χ. 6

7 σεισμός), σε κεκρυμμένη κατασκευαστική ατέλεια του μισθίου ή σε υφιστάμενο πραγματικό ελάττωμα που δεν ήταν δυνατόν να διαγνωσθεί εκ της μακροσκοπικής εξετάσεως του μισθίου από την μισθώτρια, καθώς και τις δαπάνες για συντήρηση/φθορές/ζημιές επί του φέροντα οργανισμού και των στατικών/δομικών στοιχείων του μισθίου, καθώς και επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών της οικοδομής, για τις οποίες θα ευθύνονται αποκλειστικώς οι εκμισθωτές, με την επιφύλαξη όμως των ειδικότερων προβλέψεων της διατάξεως του αρ. 11 της παρούσης. Οι όποιες διορθωτικές εργασίες θα παραμείνουν επ ωφελεία του μισθίου καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μετά τη λήξη ή καθ οποιονδήποτε τρόπο λύσης αυτής περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου (Επιμελητήριο Καβάλας) και στη διοίκηση και εκμετάλλευσή του, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση γι αυτές, για οποιαδήποτε αιτία, ούτε και κατά της περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Σε περίπτωση εκμίσθωσης του μισθίου στον μισθωτή που έχει ήδη μισθώσει τον υπόλοιπο χώρο του πρώτου (1ου) ορόφου του κτιρίου, το Επιμελητήριο συναινεί στις εργασίες συνένωσης των δύο χώρων, υπό τους όρους ότι : α) αυτές θα γίνουν μετά από έκδοση όλων των εκ του Νόμου απαιτουμένων αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, β) τηρηθούν πιστά οι διαδικασίες που θα προβλεφθούν στις άδειες αυτές και στον Νόμο και γ) δεν θίγεται η στατική επάρκεια του κτιρίου. Άρθρο 9. Ο μισθωτής δικαιούται να ασφαλίζει με δικά του έξοδα το μίσθιο κατά παντός κινδύνου που αφορά ή μπορεί να προέλθει από τη χρήση του μισθίου, όπως πρόκληση πυρκαγιάς ή πλημμύρας κλπ, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Εφόσον συναφθεί η ασφάλιση αυτή, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο Επιμελητήριο Καβάλας το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του μισθίου εκ μέρους του, το οποίο θα ανανεώνει κάθε χρόνο ένα μήνα πριν από τη λήξη του και θα το παραδίδει στο Επιμελητήριο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. 7

8 Άρθρο 10. Η εκμίσθωση θεωρείται συναφθείσα με την έγγραφη γνωστοποίηση εκ μέρους του Επιμελητηρίου προς τον προκριθέντα πλειοδότη της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εάν ο μισθωτής δεν προσέλθει προς υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της άνω κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, οπότε καταπίπτει αυτοδικαίως η κατατεθείσα εγγύησή του. Στην περίπτωση αυτή το Επιμελητήριο Καβάλας έχει το δικαίωμα να προβεί σε νέα μίσθωση και μάλιστα άνευ διαγωνισμού. Άρθρο 11. Το Επιμελητήριο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, ούτε συνεπώς υποχρεούται στο εξής στην επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος ή τη λύση της σύμβασης. Εξάλλου, ο μισθωτής είδε το μίσθιο και το βρήκε σε καλή κατάσταση. Κάθε επισκευή (απαραίτητη ή μη) και κάθε βελτιωτική εργασία που τυχόν θα κάνει ο μισθωτής βαρύνει τον ίδιο και μόνον αυτόν και μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης η σχετική ωφέλεια παραμένει σε όφελος του μισθίου, άνευ υποχρέωσης του εκμισθωτή να αποζημιώσει το μισθωτή για τις προκείμενες δαπάνες. Η μισθώτρια δικαιούται κατά την έναρξη και καθ' όλη την διάρκεια της μισθώσεως και της τυχόν συμφωνουμένης παρατάσεως, προκειμένου να καταστήσει κατάλληλο το μίσθιο για την χρήση που το προορίζει, να κάνει, με δικές της αποκλειστικά δαπάνες, επιμέλεια και ευθύνη, οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταρρύθμιση, προσθήκη ή επισκευή στους εσωτερικούς χώρους και στις εξωτερικές επιφάνειες του μισθίου, ακόμα και στην συνένωση του με όμορα καταστήματα, χωρίς όμως οι οποιεσδήποτε επενέργειες να παραβιάζουν πολεοδομικές διατάξεις ή να μπορούν να επιφέρουν τυχόν προβλήματα στη στατική επάρκεια και την ασφάλεια του μισθίου και του όλου κτιρίου ή να αλλοιώνουν την εξωτερική του όψη. Κατά την λήξη ή λύση της μισθώσεως οι τυχόν προσθήκες, τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις και επισκευές που θα αποτελούν συστατικά και παραρτήματα του κτιρίου, κατά την έννοια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, παραμένουν σε όφελος 8

9 του μισθίου χωρίς ούτε οι εκμισθωτές ούτε η μισθώτρια ή τυχόν περαιτέρω υπομισθωτές να έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση για αποζημίωση. Οι λοιπές προσθήκες, που δεν αποτελούν συστατικά ή παραρτήματα του κτιρίου (έπιπλα, κλιματιστικά, φωτιστικά κλπ), μπορούν να αφαιρεθούν από την μισθώτρια, η οποία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να παραδώσει το μίσθιο σε καλή, κατ αντικειμενική κρίση, κατάσταση. Ο εκμισθωτής εξουσιοδοτεί με το παρόν τη μισθώτρια όπως ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της και αποκλειστικά με δικές της δαπάνες όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες από το νόμο άδειες έργων στο μίσθιο, όπως υποβολή σχετικών αιτήσεων, σχεδίων αναφορών σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία, Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., Υ.Π.Π.Ο, Δ.Ε.Η, Ε.Υ.Δ.Α.Π, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ) ή άλλο δημοτικό ή δημόσιο φορέα. Ακόμη ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει ειδικά πληρεξούσια/ εξουσιοδοτήσεις, με δαπάνη της μισθώτριας, με όλες τις απαραίτητες εντολές σε περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν τέτοια ειδική πληρεξουσιότητα/εξουσιοδότηση. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο εκμισθωτής, ενώ κληθεί με κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως από την μισθώτρια να παράσχει τα ανωτέρω πληρεξούσια/εξουσιοδοτήσεις, αρνηθεί ή εναντιωθεί, η άρνηση ή/και η εναντίωσή του αυτή αποτελεί ουσιώδη εκ μέρους τους παράβαση του παρόντος με αποτέλεσμα να δικαιούται η μισθώτρια να ασκήσει κάθε προβλεπόμενο από το νόμο δικαίωμα / αξίωση / απαίτησή της κατά του εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταβολής του μισθώματος. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο εκτός αυτών που οφείλονται σε υπαιτιότητα της μισθώτριας, δεν γίνει/ουν δεκτή/ές η/οι αίτηση/εις της μισθώτριας και ο/οι συνοδευτικός/οι φάκελος/οι με τις πάσης φύσεως μελέτες και σχέδια και δεν εκδοθεί/ουν από την/τις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες κάποια εκ των ως άνω νομίμων αδειών για την διεξαγωγή εργασιών διαμόρφωσης του μισθίου που είναι απαραίτητες για την κατά προορισμό χρήση του, καθώς και σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο εκτός αυτών που οφείλονται σε υπαιτιότητα της μισθώτριας, δεν γίνει δεκτή αίτηση της μισθώτριας και δεν εκδοθεί, εφόσον απαιτείται ή απαιτηθεί στο μέλλον, διοικητική άδεια λειτουργίας του καταστήματος της μισθώτριας, τότε η τελευταία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και με άμεσο αποτέλεσμα. Η μισθώτρια, υπό την μόνη επιφύλαξη της μη αλλοιώσεως του ιδιαιτέρου κάλους της εξωτερικής όψης του κτιρίου, και την επιφύλαξη της εγκρίσεως που αναφέρεται στο 9

10 επόμενο εδάφιο, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τοποθετήσει στο μίσθιο χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα πινακίδες διαστάσεων της επιλογής της, στις οποίες θα μπορούν να διαφημίζονται οι υπηρεσίες της μισθώτριας ή προϊόντα και/ή υπηρεσίες τρίτων για την προώθηση των οποίων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες της μισθώτριας. Για την τοποθέτηση πάντως κάθε πινακίδας δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του μισθωτή, ο οποίος δεν δύναται να απορρίψει τις προτάσεις του μισθωτή χωρίς εύλογη αιτία. Στις ίδιες πινακίδες μπορούν να αναγράφονται η επωνυμία ή οποιαδήποτε σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα της μισθώτριας ή των συνεργαζομένων με την μισθώτρια τρίτων ή οποιασδήποτε των τυχόν υπομισθωτριών του άρθρου του παρόντος. Η μισθώτρια δικαιούται κατά την κρίση της να τοποθετεί τα απαιτούμενα κλιματιστικά για την σωστή ψύξη/θέρμανση του χώρου, αλλά οι αντίστοιχες κεντρικές μονάδες θα τοποθετηθούν από τη πίσω πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η εξωτερική εμφάνισή του. Επίσης η μισθώτρια δικαιούται κατά την κρίση της να προβαίνει στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε οποιοδήποτε σημείο του ακινήτου εντός του οποίου βρίσκεται το μίσθιο εφόσον αυτό είναι νόμιμο και τεχνικά εφικτό. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι είναι πιθανό να χρειασθούν εργασίες ενίσχυσης του κτιρίου, αναλόγως μάλιστα με τη χρήση για την οποία προορίζει το μίσθιο ο μισθωτής. Κατ εξαίρεση λοιπόν μπορεί να συμφωνηθεί η διενέργεια από τον μισθωτή των εργασιών αυτών, που θα είναι προς όφελος ολοκλήρου του κτιρίου, η δαπάνη των οποίων θα γίνει από τον μισθωτή (σε ύψος που θα έχει προσυμφωνηθεί με το Επιμελητήριο) και θα συμψηφισθεί με μισθώματα αντίστοιχου συνολικού ποσού, υπό την έννοια ότι ο μισθωτής δεν θα καταβάλει τόσα μισθώματα, όσα αθροιστικά συμποσούνται στο ποσό της δαπάνης στην οποία κατά τα ανωτέρω θα έχει υποβληθεί. Όλες οι διενεργούμενες στο μίσθιο και στο κτίριο εργασίες θα πρέπει να είναι νόμιμες, να έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (αν βεβαίως απαιτείται άδεια), να μην θίγουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου και να μην αλλοιώνουν την εξωτερική εμφάνισή του. Άρθρο 11α. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να συμμορφώνεται με όλες τις προς τούτο υποδείξεις των 10

11 αρμοδίων οργάνων του Επιμελητήριου Καβάλας. Περαιτέρω, ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν στο μίσθιο από αυτόν ή από άτομα που εισήλθαν σ αυτό με τη συγκατάθεσή του. Ακόμη, υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των χρηστών των λοιπών γραφείων του κτιρίων και των γειτονικών ακινήτων, να μην καταλαμβάνει και να μην ρυπαίνει τους κοινόχρηστους χώρους και να μην εισάγει στο μίσθιο επικίνδυνα και εύφλεκτα υλικά. Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα πυρασφάλειας, που να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο μισθωτής κατά τη λήξη, ή με οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια καλή κατάσταση που τα παρέλαβε, άνευ ειδοποίησης του εκμισθωτή. Άρθρο 12. Το Επιμελητήριο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο, ούτε απαλλάσσεται ο τελευταίος από την πληρωμή του μισθώματος, εφόσον δεν κάνει χρήση του μίσθιου άνευ υπαιτιότητας του Επιμελητηρίου. Άρθρο 13. Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η με οιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την γραπτή συναίνεση του εκμισθωτή, την οποία ωστόσο δεν θα αρνηθεί αν δεν υφίσταται σπουδαίος προς τούτο λόγος. Ρητώς συμφωνείται δια του παρόντος ότι κατ εξαίρεση η μισθώτρια δύναται να παραχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της υπεκμισθώσεως, τη χρήση ολοκλήρου του μισθίου ή τμήματός του, ή/και να μεταβιβάσει (μερικά ή ολικά) την παρούσα μισθωτική σχέση σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραγράφου 5 του αρ. 42ε του ν.2190/20, καθώς και σε εταιρίες με τις οποίες συνδέεται με σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) ή που κατά αντικειμενική κρίση εντάσσονται οργανικά και σε μόνιμα βάση σε όμιλο εταιριών στο οποίο περιλαμβάνεται και η μισθώτρια. Στην 11

12 περίπτωση της κατά τα ανωτέρω υπομισθώσεως ή καθ οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσεως της μισθωτικής σχέσεως η μισθώτρια υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον εκμισθωτή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, τόσο τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως όσο και τα στοιχεία της εταιρείας προς την οποία έγινε η υπομίσθωση ή μεταβίβαση. Σε κάθε περίπτωση υπομισθώσεως ή παραχωρήσεως της χρήσης ως ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης της μίσθωσης, για τις εκ της μισθώσεως υποχρεώσεις θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο τόσο η μισθώτρια, όσο και τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα προς το οποία γίνεται η υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή μεταβίβαση της μίσθωση. Επίσης απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση και ανανέωση της μίσθωσης, πέραν των προβλέψεων του άρθρου της παρούσης. Για κανέναν λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης η για οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης. Κατά την (συμβατική ή κατά παράταση ή κατά νόμο) λήξη της μίσθωσης, η μισθώτρια υποχρεούται -χωρίς όχληση- να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή, ο οποίος δικαιούται να επιδιώξει την αποβολή της μισθώτριας από το μίσθιο, καθώς και κάθε τρίτου που έλκει από αυτήν τα δικαιώματά του ή το κατέχει επ ονόματί της. Οποιοδήποτε ποσό εισπράξει ο εκμισθωτής για το μετά την λήξη της διάρκειας της μίσθωσης χρόνο, θεωρείται ότι αποτελεί αποζημίωση για την γενόμενη χρήση, η δε παραμονή της μισθώτριας στο μίσθιο θεωρείται σαν παραχώρηση της χρήσης με την καταβολή αποζημίωσης χρήσης Άρθρο 14. Κατά της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εγγράφως, κατά τη διάρκειά του ή εντός το αργότερο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξης διενεργείας αυτού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με διακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών ( 230,40), ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,10% της προϋπολογισμένης αξίας του 12

13 συνόλου της μίσθωσης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Άρθρο 15. Η μη προσήκουσα καταβολή του μισθώματος ή/και των επ αυτού επιβαρύνσεων για δύο (2) συνεχόμενους ή μη μήνες, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αρ. 7 της παρούσης, καθιστά τον μισθωτή δύστροπο και εξωστέο. Η παραβίαση από τον μισθωτή οιουδήποτε από τους υπολοίπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις όροι της μισθώσεως, καθιστούν τον μισθωτή υπερήμερο ως προς τη συγκεκριμένη υποχρέωση και δίδουν στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του προς αποκατάσταση της ζημίας του από την εν λόγω παραβίαση. Άρθρο 16. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του μισθωτήριου συμφωνητικού (όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης), θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από το Επιμελητήριο οποιουδήποτε δικαιώματός του, είτε μία φορά είτε κατ' επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή του απ' αυτό το δικαίωμα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας των εμπορικών μισθώσεων (ΠΔ. 34/1995 και διατάξεις του Αστικού Κώδικα όπως ισχύουν). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αποφασίζει για θέματα που δεν καλύπτονται από τη παρούσα για το μισθωτήριο συμφωνητικό. Καβάλα, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΙΘ.. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 850,00. ΠΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΡ. 50 ΚΑΒΑΛΑ Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων που πρωτοφειλέτη και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 850,00 υπέρ του [ Α.Φ.Μ....] για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό της για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ». Η εγγύηση θα ισχύει και για τυχόν επανάληψη του διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον πελάτη μας με το Επιμελητήριο Καβάλας. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι ο πελάτης μας δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του για υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου του σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε χωρίς καμία αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης ειδοποίησής σας. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή συγκατάθεση του πελάτη μας ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή του στη διαιτησία ή στα δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 14

15 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την επιστροφή της σε μας. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει στο καθορισμένο για την Τράπεζά μας ανώτατο όριο, δεδομένου ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις της αριθ /4534/ απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. Με τιμή 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΟΣΟΥ... ΠΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΡ. 50 ΚΑΒΑΛΑ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του κ.... [ Α.Φ.Μ....] και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (ΕΥΡΩ:...) στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνο τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά σύμφωνα με τη δήλωσή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση ισχύει αποκλειστικά και μόνον μέχρι την... μετά την πάροδο της όποιας προθεσμίας και εφόσον εν τω μεταξύ δεν μας κοινοποιηθεί νόμιμα με δικαστικό επιμελητή κάποια αξίωση στο ποσό της εγγυήσεως από μέρους σας η παρούσα εγγυητική επιστολή θεωρείται αυτόματα και αυτοδίκαια άκυρη και ανίσχυρη. Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνεται στο καθορισμένο για την Τράπεζά μας ανώτατο όριο, δεδομένου ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις της αριθ /4534/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Με τιμή 16

17 ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Α. Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. 1. Επικυρωμένη νόμιμα φωτοτυπία της ταυτότητας. 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 4. Πιστοποιητικό Αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει. 5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 6. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση για τη κήρυξη αυτού σε κατάσταση πτώχευσης. 7. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση περί αναγκαστικής διαχείρισης. 8. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 9. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Β. Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΕΤΑΙΡΙΑ. 1. Καταστατικό Ίδρυσης. 2. ΦΕΚ της δημοσίευσης περί σύστασης της εταιρίας. 3. Έγγραφο συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα και δημοσίευση συγκρότησης σε ΦΕΚ ( όπου απαιτείται). 4. Όλες τις τροποποιήσεις της εταιρίας με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων της εταιρίας. 5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 7. Πιστοποιητικό από αρμόδιο επιμελητήριο, για εγγραφή της εταιρίας στο μητρώο του. 8. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. 9. Πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της άδειας συστάσεως της εταιρίας(όπου απαιτείται). 17

18 10. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς το Πολυμελές Πρωτοδικείου, κατά της εταιρίας για να κηρυχθεί σε πτώχευση. 11. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως της εταιρίας σε αναγκαστική διαχείριση. 12. Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αιτήσεως περί θέσεως της εταιρίας σε αναγκαστική διαχείριση. 13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστικού ή συνεκκαθαριστικού στην εταιρία. Γ. Στο όνομα όλων των ομορρύθμων εταίρων, προκειμένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων, προκειμένου περί Α.Ε ή Ε.ΠΕ. θα εκδίδονται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένη νόμιμα φωτοτυπία της ταυτότητας. 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 4. Πιστοποιητικό Αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει. 5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 6. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση για τη κήρυξη αυτού σε κατάσταση πτώχευσης. 7. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση περί αναγκαστικής διαχείρισης 8. Πιστοποιητικό περί μη δικαστικής συμπαράστασης. 9. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 10. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 18

19 ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV Κάτοψη του υπό εκμίσθωση χώρου Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο - συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καβάλας, κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κα Μ. Κιτσίκογλου (εσωτ. 3), τηλ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1 Αθήνα, 07.05.2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Η Ν Μ Ε Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΑΜΥΝΗΣ ΒΙ046-ΦΚΒ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δημ. Σούτσου 40 Τ.Κ. 11521 Τηλ. 2108705174-2108705054 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 1. Ανακοινώνεται ότι την 3/6/14 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 09/03/2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ά ρ θ ρ ο 1ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 28-11-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 Μητροπολιτικό Συμβούλιο Αριθμ. πρωτ. 2329 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8-7-2015

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 Μητροπολιτικό Συμβούλιο Αριθμ. πρωτ. 2329 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8-7-2015 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 Μητροπολιτικό Συμβούλιο Αριθμ. πρωτ. 2329 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8-7-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο.

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Τρίπολη, 6/03/2015 Αρ πρωτ.: 1515 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα