ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/ απόφασης της Διοικητικής του Επιτροπής, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του μη μισθωμένου χώρου του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού κτιρίου, έκτασης 113,95 τ.μ., κείμενο στη συμβολή των οδών Ομονοίας 50 και Ίωνος Δραγούμη της πόλης της Καβάλας (έναντι της κεντρικής πλατείας), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην κάτοψη του υπό εκμίσθωση χώρου (παράρτημα ΙV), που αποτελεί ενιαία νομική ενότητα (όπως και τα λοιπά παραρτήματα) με το σώμα της διακήρυξης. Το Επιμελητήριο Καβάλας δηλώνει διά του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο ως άνω περιγραφόμενος χώρος είναι πολεοδομικά νόμιμος ή νομιμοποιημένος και ότι δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 363/79 (118/2007 και του Ν.2081/92), υπό τους κατωτέρω, δεσμευτικούς για τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες, όρους : Άρθρο 1. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) έτη, προσδιοριζόμενη συγκεκριμένα στο μισθωτήριο συμβόλαιο που πρόκειται να υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Επιμελητήριο Καβάλας και προκριθέντα πλειοδότη). Παράλληλα, θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλομένων ότι μετά την παρέλευση των ως άνω 12 ετών, η μισθώτρια δικαιούται να παρατείνει μονομερώς την μίσθωση για ακόμη τέσσερα (4) μισθωτικά έτη. Το δικαίωμα της παράτασης η μισθώτρια πρέπει να το ασκήσει με απλή έγγραφη δήλωση της προς τους εκμισθωτές τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της λήξεως της αρχικής διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση που μεταβιβαστεί σε τρίτον το μίσθιο ή 1

2 παραχωρηθεί οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτού, ο εκμισθωτής υποχρεούται να διαφυλάξει τα μισθωτικά δικαιώματα της μισθώτριας κατά την (αρχική ή κατά παράταση) διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι τη λύση της, ενώ ο τυχόν καθολικός ή/και ειδικός διάδοχος θα υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της παρούσας μίσθωσης. Ως μίσθωμα της παρούσης μίσθωσης ορίζεται : α) το κατ αποκοπή ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί άπαξ από τον μισθωτή στο Επιμελητήριο κατά την υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης και β) το ποσό που θα προκύψει ως μηνιαίο μίσθωμα από τη παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα μίσθωση δύναται να καταγγελθεί από τον μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων. Άρθρο 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν : α) Τράπεζες, για χρήση του μισθίου ως καταστήματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων, β) Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, οι ΟΤΑ κάθε βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρήση του μισθίου σύμφωνα με τον σκοπό τους και γ) κάθε ενδιαφερόμενος για επαγγελματική-εμπορική χρήση, η επιχείρηση του οποίου εντάσσεται τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Άρθρο 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτές έγγραφες προσφορές, που θα υποβληθούν μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού και θα συνεχισθούν, όπως ο νόμος ορίζει, με προφορικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας, στον 1ο όροφο του κειμένου στη Καβάλα, επί της οδού Ομονοίας, αριθμ. 50, κτιρίου, στις 22 Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα έως Τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. 2

3 Άρθρο 4. Η διαδικασία του διαγωνισμού προβλέπει την υποβολή ανοικτών προσφορών, την ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής της ήδη κατατεθειμένης έγγραφης προσφοράς εκάστου συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και τη συνέχεια του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές μέχρις αναδείξεως του τελικού πλειοδότη. Το ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος της έγγραφης προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ ( 850,00). Έκαστη προφορική προσφορά δέον να είναι ανωτέρα της αμέσως προηγούμενης τουλάχιστον κατά ποσοστό 3% (τρία τοις εκατό) αυτής. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωσή του αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο πλειοδότη. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενεργείας του διαγωνισμού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος υπογράφεται και από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής από οποιονδήποτε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, υπογράφει αντ αυτού ο Πρόεδρος της αρμοδίας Επιτροπής του Επιμελητηρίου με σχετική αναφορά ως προς την εν λόγω άρνηση. Άρθρο 5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, πλην των προσφορών, να υποβάλλουν επίσης έγγραφη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, για ποσό ίσο με το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, ήτοι για ποσό οκτακοσίων πενήντα ευρώ ( 850,00), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (συνημμένο Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση μη ανάδειξης του μετέχοντος στο διαγωνισμό ως πλειοδότη, η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτόν μετά από την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον τελευταίο πλειοδότη επιστρέφεται κατά την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, οπότε και αντικαθίσταται με την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. 3

4 Άρθρο 5α. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο τελικός πλειοδότης μισθωτής, που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό, υποχρεούται : α) να καταβάλει στο Επιμελητήριο ως εφάπαξ και κατ αποκοπή ορισθέν μίσθωμα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ πλέον του αναλογούντος σ αυτό τέλους χαρτοσήμου και β) να προσκομίσει στο Επιμελητήριο εγγυητική επιστολή, από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε αντικατάσταση της προηγούμενης, για ποσό ίσο με δύο μηνιαία μισθώματα, η οποία θα συμπληρώνεται κάθε φορά που θα αυξάνεται το μηνιαίο μίσθωμα, ώστε να είναι πάντα ίση με δύο μηνιαία μισθώματα (συνημμένο Παράρτημα ΙΙ). Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καβάλας, θα ανανεώνεται δε ή θα αντικαθίσταται με νέα, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την εκάστοτε λήξη της, με μέριμνα και ευθύνη του μισθωτήκαι κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς το μισθωτή από το Επιμελητήριο Καβάλας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσής της κατά τα ανωτέρω,το Επιμελητήριο Καβάλας οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως το μισθωτή για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής παρέχοντάς του προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών ώστε να ανανεώσει την εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της ως άνω εγγυητικής από τη μισθώτρια εντός της ως άνω προθεσμίας η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Επιμελητηρίου, χωρίς περαιτέρω όχληση ή προειδοποίηση του μισθωτή, κοινοποιείται δε απλά σε αυτόν η περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής εντολή προς την Τράπεζα. Το Επιμελητήριο δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωση της, κάθε οφειλή του μισθωτή από μισθώματα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. Εφόσον κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η παραπάνω εγγυητική επιστολή μειωθεί, ο μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στη συμπλήρωση της στο κατά τη σύμβαση απαιτούμενο εκάστοτε ύψος, μέσα σε είκοσι μέρες από της προς τούτο ειδικής έγγραφης προσκλήσεως του Επιμελητηρίου. Εφόσον κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του Επιμελητηρίου ή μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο χωρίς ο μισθωτής να ανανεώσει, 4

5 συμπληρώσει ή αντικαταστήσει αυτήν μέσα στις καθοριζόμενες προθεσμίες, παρέχεται το δικαίωμα στο Επιμελητήριο να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση ή διαμαρτυρία τη μίσθωση. Η επαυξημένη εγγύηση παραμένει στα χέρια του Επιμελητηρίου Καβάλας ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μισθωτικής σύμβασης. Της προς εγγυοδοσία υποχρέωσης απαλλάσσονται το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 6. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό μίσθωμα, το αρμόδιο όργανο του Επιμελητηρίου θα αποφασίσει την κατακύρωση στον συγκεντρώνοντα τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Αν οι πλειοδότες παρουσιάσουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει την πληρεξουσιότητά του στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Άρθρο 7. Το επιτευχθέν μίσθωμα θα προκαταβάλλεται στο πρώτο τριήμερο κάθε μισθωτικού μήνα είτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου, που λειτουργούν στον άνωθεν του μίσθιου όροφο, είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Επιμελητήριο και θα ορισθεί κατά την υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης. Η καταβολή των μισθωμάτων θα αποδεικνύεται είτε με έγγραφες αποδείξεις του Επιμελητηρίου Καβάλας, είτε με αποδεικτικά κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει το Επιμελητήριο. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα δύο (2) μισθωτικά έτη. Από το τρίτο μισθωτικό έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό της μεταβολής του δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. 5

6 Ο μισθωτής θα επιβαρύνεται, πέραν του μισθώματος, με τις νόμιμες κρατήσεις και τα τέλη χαρτοσήμου. Πλέον του μισθώματος, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει τα εξής ποσά: Το χαρτόσημο, τους Δημοτικούς φόρους, τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, κοινόχρηστες δαπάνες εφόσον συμμετέχει σ αυτές, νόμιμες κρατήσεις που κατά νόμο επιβάλλονται στον μισθωτή, όταν εισπράττονται τα μισθώματα και γενικά κάθε τέλος ή δικαίωμα που επιβάλλεται προς εξυπηρέτηση της χρήσης του μισθίου και επιβαρύνει εκ του νόμου τον μισθωτή. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι περιοριστική. Στο μίσθιο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης. Ο μισθωτής θα διενεργήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επ' ονόματί του έκδοση των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και του νερού, βαρυνόμενος με κάθε σχετική δαπάνη προς τούτο. Όλους τους οικείους λογαριασμούς που αναλογούν στον μισθωτή υποχρεούται να εξοφλεί προσηκόντως και εμπροθέσμως ο μισθωτής. Επίσης, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας του μισθίου επί του τέλους ακίνητης περιουσίας, που ενσωματώνεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και επί του τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης επί του καταβαλλομένου μισθώματος, αν αυτό επιβληθεί στο μέλλον (ή οτιδήποτε άλλου μελλοντικά επιβληθεί). Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων ή/και των επ αυτών επιβαρύνσεων πέραν των δύο (2) μηνών, συνεχόμενων ή μη, το Επιμελητήριο Καβάλας έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, με όλες τις σε βάρος του μισθωτή συνέπειες και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο. Ο μισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωση. Άρθρο 8. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του, ευθυνόμενος για κάθε φθορά ή βλάβη που θα προκληθεί στο μίσθιο από υπαιτιότητά του ή των υπαλλήλων του τους ή των προστηθέντων της ή των πελατών του. Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει τις δαπάνες για την συντήρηση και την αποκατάσταση των τυχόν φθορών/ζημιών, με εξαίρεση τις φθορές/ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία (π.χ. 6

7 σεισμός), σε κεκρυμμένη κατασκευαστική ατέλεια του μισθίου ή σε υφιστάμενο πραγματικό ελάττωμα που δεν ήταν δυνατόν να διαγνωσθεί εκ της μακροσκοπικής εξετάσεως του μισθίου από την μισθώτρια, καθώς και τις δαπάνες για συντήρηση/φθορές/ζημιές επί του φέροντα οργανισμού και των στατικών/δομικών στοιχείων του μισθίου, καθώς και επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών της οικοδομής, για τις οποίες θα ευθύνονται αποκλειστικώς οι εκμισθωτές, με την επιφύλαξη όμως των ειδικότερων προβλέψεων της διατάξεως του αρ. 11 της παρούσης. Οι όποιες διορθωτικές εργασίες θα παραμείνουν επ ωφελεία του μισθίου καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μετά τη λήξη ή καθ οποιονδήποτε τρόπο λύσης αυτής περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου (Επιμελητήριο Καβάλας) και στη διοίκηση και εκμετάλλευσή του, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση γι αυτές, για οποιαδήποτε αιτία, ούτε και κατά της περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Σε περίπτωση εκμίσθωσης του μισθίου στον μισθωτή που έχει ήδη μισθώσει τον υπόλοιπο χώρο του πρώτου (1ου) ορόφου του κτιρίου, το Επιμελητήριο συναινεί στις εργασίες συνένωσης των δύο χώρων, υπό τους όρους ότι : α) αυτές θα γίνουν μετά από έκδοση όλων των εκ του Νόμου απαιτουμένων αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, β) τηρηθούν πιστά οι διαδικασίες που θα προβλεφθούν στις άδειες αυτές και στον Νόμο και γ) δεν θίγεται η στατική επάρκεια του κτιρίου. Άρθρο 9. Ο μισθωτής δικαιούται να ασφαλίζει με δικά του έξοδα το μίσθιο κατά παντός κινδύνου που αφορά ή μπορεί να προέλθει από τη χρήση του μισθίου, όπως πρόκληση πυρκαγιάς ή πλημμύρας κλπ, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Εφόσον συναφθεί η ασφάλιση αυτή, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο Επιμελητήριο Καβάλας το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του μισθίου εκ μέρους του, το οποίο θα ανανεώνει κάθε χρόνο ένα μήνα πριν από τη λήξη του και θα το παραδίδει στο Επιμελητήριο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. 7

8 Άρθρο 10. Η εκμίσθωση θεωρείται συναφθείσα με την έγγραφη γνωστοποίηση εκ μέρους του Επιμελητηρίου προς τον προκριθέντα πλειοδότη της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εάν ο μισθωτής δεν προσέλθει προς υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της άνω κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, οπότε καταπίπτει αυτοδικαίως η κατατεθείσα εγγύησή του. Στην περίπτωση αυτή το Επιμελητήριο Καβάλας έχει το δικαίωμα να προβεί σε νέα μίσθωση και μάλιστα άνευ διαγωνισμού. Άρθρο 11. Το Επιμελητήριο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, ούτε συνεπώς υποχρεούται στο εξής στην επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος ή τη λύση της σύμβασης. Εξάλλου, ο μισθωτής είδε το μίσθιο και το βρήκε σε καλή κατάσταση. Κάθε επισκευή (απαραίτητη ή μη) και κάθε βελτιωτική εργασία που τυχόν θα κάνει ο μισθωτής βαρύνει τον ίδιο και μόνον αυτόν και μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης η σχετική ωφέλεια παραμένει σε όφελος του μισθίου, άνευ υποχρέωσης του εκμισθωτή να αποζημιώσει το μισθωτή για τις προκείμενες δαπάνες. Η μισθώτρια δικαιούται κατά την έναρξη και καθ' όλη την διάρκεια της μισθώσεως και της τυχόν συμφωνουμένης παρατάσεως, προκειμένου να καταστήσει κατάλληλο το μίσθιο για την χρήση που το προορίζει, να κάνει, με δικές της αποκλειστικά δαπάνες, επιμέλεια και ευθύνη, οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταρρύθμιση, προσθήκη ή επισκευή στους εσωτερικούς χώρους και στις εξωτερικές επιφάνειες του μισθίου, ακόμα και στην συνένωση του με όμορα καταστήματα, χωρίς όμως οι οποιεσδήποτε επενέργειες να παραβιάζουν πολεοδομικές διατάξεις ή να μπορούν να επιφέρουν τυχόν προβλήματα στη στατική επάρκεια και την ασφάλεια του μισθίου και του όλου κτιρίου ή να αλλοιώνουν την εξωτερική του όψη. Κατά την λήξη ή λύση της μισθώσεως οι τυχόν προσθήκες, τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις και επισκευές που θα αποτελούν συστατικά και παραρτήματα του κτιρίου, κατά την έννοια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, παραμένουν σε όφελος 8

9 του μισθίου χωρίς ούτε οι εκμισθωτές ούτε η μισθώτρια ή τυχόν περαιτέρω υπομισθωτές να έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση για αποζημίωση. Οι λοιπές προσθήκες, που δεν αποτελούν συστατικά ή παραρτήματα του κτιρίου (έπιπλα, κλιματιστικά, φωτιστικά κλπ), μπορούν να αφαιρεθούν από την μισθώτρια, η οποία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να παραδώσει το μίσθιο σε καλή, κατ αντικειμενική κρίση, κατάσταση. Ο εκμισθωτής εξουσιοδοτεί με το παρόν τη μισθώτρια όπως ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της και αποκλειστικά με δικές της δαπάνες όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες από το νόμο άδειες έργων στο μίσθιο, όπως υποβολή σχετικών αιτήσεων, σχεδίων αναφορών σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία, Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., Υ.Π.Π.Ο, Δ.Ε.Η, Ε.Υ.Δ.Α.Π, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ) ή άλλο δημοτικό ή δημόσιο φορέα. Ακόμη ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει ειδικά πληρεξούσια/ εξουσιοδοτήσεις, με δαπάνη της μισθώτριας, με όλες τις απαραίτητες εντολές σε περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν τέτοια ειδική πληρεξουσιότητα/εξουσιοδότηση. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο εκμισθωτής, ενώ κληθεί με κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως από την μισθώτρια να παράσχει τα ανωτέρω πληρεξούσια/εξουσιοδοτήσεις, αρνηθεί ή εναντιωθεί, η άρνηση ή/και η εναντίωσή του αυτή αποτελεί ουσιώδη εκ μέρους τους παράβαση του παρόντος με αποτέλεσμα να δικαιούται η μισθώτρια να ασκήσει κάθε προβλεπόμενο από το νόμο δικαίωμα / αξίωση / απαίτησή της κατά του εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταβολής του μισθώματος. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο εκτός αυτών που οφείλονται σε υπαιτιότητα της μισθώτριας, δεν γίνει/ουν δεκτή/ές η/οι αίτηση/εις της μισθώτριας και ο/οι συνοδευτικός/οι φάκελος/οι με τις πάσης φύσεως μελέτες και σχέδια και δεν εκδοθεί/ουν από την/τις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες κάποια εκ των ως άνω νομίμων αδειών για την διεξαγωγή εργασιών διαμόρφωσης του μισθίου που είναι απαραίτητες για την κατά προορισμό χρήση του, καθώς και σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο εκτός αυτών που οφείλονται σε υπαιτιότητα της μισθώτριας, δεν γίνει δεκτή αίτηση της μισθώτριας και δεν εκδοθεί, εφόσον απαιτείται ή απαιτηθεί στο μέλλον, διοικητική άδεια λειτουργίας του καταστήματος της μισθώτριας, τότε η τελευταία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και με άμεσο αποτέλεσμα. Η μισθώτρια, υπό την μόνη επιφύλαξη της μη αλλοιώσεως του ιδιαιτέρου κάλους της εξωτερικής όψης του κτιρίου, και την επιφύλαξη της εγκρίσεως που αναφέρεται στο 9

10 επόμενο εδάφιο, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τοποθετήσει στο μίσθιο χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα πινακίδες διαστάσεων της επιλογής της, στις οποίες θα μπορούν να διαφημίζονται οι υπηρεσίες της μισθώτριας ή προϊόντα και/ή υπηρεσίες τρίτων για την προώθηση των οποίων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες της μισθώτριας. Για την τοποθέτηση πάντως κάθε πινακίδας δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του μισθωτή, ο οποίος δεν δύναται να απορρίψει τις προτάσεις του μισθωτή χωρίς εύλογη αιτία. Στις ίδιες πινακίδες μπορούν να αναγράφονται η επωνυμία ή οποιαδήποτε σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα της μισθώτριας ή των συνεργαζομένων με την μισθώτρια τρίτων ή οποιασδήποτε των τυχόν υπομισθωτριών του άρθρου του παρόντος. Η μισθώτρια δικαιούται κατά την κρίση της να τοποθετεί τα απαιτούμενα κλιματιστικά για την σωστή ψύξη/θέρμανση του χώρου, αλλά οι αντίστοιχες κεντρικές μονάδες θα τοποθετηθούν από τη πίσω πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η εξωτερική εμφάνισή του. Επίσης η μισθώτρια δικαιούται κατά την κρίση της να προβαίνει στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε οποιοδήποτε σημείο του ακινήτου εντός του οποίου βρίσκεται το μίσθιο εφόσον αυτό είναι νόμιμο και τεχνικά εφικτό. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι είναι πιθανό να χρειασθούν εργασίες ενίσχυσης του κτιρίου, αναλόγως μάλιστα με τη χρήση για την οποία προορίζει το μίσθιο ο μισθωτής. Κατ εξαίρεση λοιπόν μπορεί να συμφωνηθεί η διενέργεια από τον μισθωτή των εργασιών αυτών, που θα είναι προς όφελος ολοκλήρου του κτιρίου, η δαπάνη των οποίων θα γίνει από τον μισθωτή (σε ύψος που θα έχει προσυμφωνηθεί με το Επιμελητήριο) και θα συμψηφισθεί με μισθώματα αντίστοιχου συνολικού ποσού, υπό την έννοια ότι ο μισθωτής δεν θα καταβάλει τόσα μισθώματα, όσα αθροιστικά συμποσούνται στο ποσό της δαπάνης στην οποία κατά τα ανωτέρω θα έχει υποβληθεί. Όλες οι διενεργούμενες στο μίσθιο και στο κτίριο εργασίες θα πρέπει να είναι νόμιμες, να έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (αν βεβαίως απαιτείται άδεια), να μην θίγουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου και να μην αλλοιώνουν την εξωτερική εμφάνισή του. Άρθρο 11α. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να συμμορφώνεται με όλες τις προς τούτο υποδείξεις των 10

11 αρμοδίων οργάνων του Επιμελητήριου Καβάλας. Περαιτέρω, ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν στο μίσθιο από αυτόν ή από άτομα που εισήλθαν σ αυτό με τη συγκατάθεσή του. Ακόμη, υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των χρηστών των λοιπών γραφείων του κτιρίων και των γειτονικών ακινήτων, να μην καταλαμβάνει και να μην ρυπαίνει τους κοινόχρηστους χώρους και να μην εισάγει στο μίσθιο επικίνδυνα και εύφλεκτα υλικά. Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα πυρασφάλειας, που να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο μισθωτής κατά τη λήξη, ή με οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια καλή κατάσταση που τα παρέλαβε, άνευ ειδοποίησης του εκμισθωτή. Άρθρο 12. Το Επιμελητήριο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο, ούτε απαλλάσσεται ο τελευταίος από την πληρωμή του μισθώματος, εφόσον δεν κάνει χρήση του μίσθιου άνευ υπαιτιότητας του Επιμελητηρίου. Άρθρο 13. Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η με οιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την γραπτή συναίνεση του εκμισθωτή, την οποία ωστόσο δεν θα αρνηθεί αν δεν υφίσταται σπουδαίος προς τούτο λόγος. Ρητώς συμφωνείται δια του παρόντος ότι κατ εξαίρεση η μισθώτρια δύναται να παραχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της υπεκμισθώσεως, τη χρήση ολοκλήρου του μισθίου ή τμήματός του, ή/και να μεταβιβάσει (μερικά ή ολικά) την παρούσα μισθωτική σχέση σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραγράφου 5 του αρ. 42ε του ν.2190/20, καθώς και σε εταιρίες με τις οποίες συνδέεται με σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) ή που κατά αντικειμενική κρίση εντάσσονται οργανικά και σε μόνιμα βάση σε όμιλο εταιριών στο οποίο περιλαμβάνεται και η μισθώτρια. Στην 11

12 περίπτωση της κατά τα ανωτέρω υπομισθώσεως ή καθ οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσεως της μισθωτικής σχέσεως η μισθώτρια υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον εκμισθωτή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, τόσο τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως όσο και τα στοιχεία της εταιρείας προς την οποία έγινε η υπομίσθωση ή μεταβίβαση. Σε κάθε περίπτωση υπομισθώσεως ή παραχωρήσεως της χρήσης ως ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης της μίσθωσης, για τις εκ της μισθώσεως υποχρεώσεις θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο τόσο η μισθώτρια, όσο και τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα προς το οποία γίνεται η υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή μεταβίβαση της μίσθωση. Επίσης απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση και ανανέωση της μίσθωσης, πέραν των προβλέψεων του άρθρου της παρούσης. Για κανέναν λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης η για οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης. Κατά την (συμβατική ή κατά παράταση ή κατά νόμο) λήξη της μίσθωσης, η μισθώτρια υποχρεούται -χωρίς όχληση- να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή, ο οποίος δικαιούται να επιδιώξει την αποβολή της μισθώτριας από το μίσθιο, καθώς και κάθε τρίτου που έλκει από αυτήν τα δικαιώματά του ή το κατέχει επ ονόματί της. Οποιοδήποτε ποσό εισπράξει ο εκμισθωτής για το μετά την λήξη της διάρκειας της μίσθωσης χρόνο, θεωρείται ότι αποτελεί αποζημίωση για την γενόμενη χρήση, η δε παραμονή της μισθώτριας στο μίσθιο θεωρείται σαν παραχώρηση της χρήσης με την καταβολή αποζημίωσης χρήσης Άρθρο 14. Κατά της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εγγράφως, κατά τη διάρκειά του ή εντός το αργότερο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξης διενεργείας αυτού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με διακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών ( 230,40), ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,10% της προϋπολογισμένης αξίας του 12

13 συνόλου της μίσθωσης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Άρθρο 15. Η μη προσήκουσα καταβολή του μισθώματος ή/και των επ αυτού επιβαρύνσεων για δύο (2) συνεχόμενους ή μη μήνες, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αρ. 7 της παρούσης, καθιστά τον μισθωτή δύστροπο και εξωστέο. Η παραβίαση από τον μισθωτή οιουδήποτε από τους υπολοίπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις όροι της μισθώσεως, καθιστούν τον μισθωτή υπερήμερο ως προς τη συγκεκριμένη υποχρέωση και δίδουν στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του προς αποκατάσταση της ζημίας του από την εν λόγω παραβίαση. Άρθρο 16. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του μισθωτήριου συμφωνητικού (όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης), θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από το Επιμελητήριο οποιουδήποτε δικαιώματός του, είτε μία φορά είτε κατ' επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή του απ' αυτό το δικαίωμα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας των εμπορικών μισθώσεων (ΠΔ. 34/1995 και διατάξεις του Αστικού Κώδικα όπως ισχύουν). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αποφασίζει για θέματα που δεν καλύπτονται από τη παρούσα για το μισθωτήριο συμφωνητικό. Καβάλα, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΙΘ.. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 850,00. ΠΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΡ. 50 ΚΑΒΑΛΑ Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων που πρωτοφειλέτη και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 850,00 υπέρ του [ Α.Φ.Μ....] για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό της για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ». Η εγγύηση θα ισχύει και για τυχόν επανάληψη του διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον πελάτη μας με το Επιμελητήριο Καβάλας. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι ο πελάτης μας δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του για υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου του σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε χωρίς καμία αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης ειδοποίησής σας. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή συγκατάθεση του πελάτη μας ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή του στη διαιτησία ή στα δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 14

15 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την επιστροφή της σε μας. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει στο καθορισμένο για την Τράπεζά μας ανώτατο όριο, δεδομένου ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις της αριθ /4534/ απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. Με τιμή 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΟΣΟΥ... ΠΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΡ. 50 ΚΑΒΑΛΑ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του κ.... [ Α.Φ.Μ....] και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (ΕΥΡΩ:...) στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνο τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά σύμφωνα με τη δήλωσή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση ισχύει αποκλειστικά και μόνον μέχρι την... μετά την πάροδο της όποιας προθεσμίας και εφόσον εν τω μεταξύ δεν μας κοινοποιηθεί νόμιμα με δικαστικό επιμελητή κάποια αξίωση στο ποσό της εγγυήσεως από μέρους σας η παρούσα εγγυητική επιστολή θεωρείται αυτόματα και αυτοδίκαια άκυρη και ανίσχυρη. Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνεται στο καθορισμένο για την Τράπεζά μας ανώτατο όριο, δεδομένου ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις της αριθ /4534/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Με τιμή 16

17 ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Α. Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. 1. Επικυρωμένη νόμιμα φωτοτυπία της ταυτότητας. 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 4. Πιστοποιητικό Αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει. 5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 6. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση για τη κήρυξη αυτού σε κατάσταση πτώχευσης. 7. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση περί αναγκαστικής διαχείρισης. 8. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 9. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Β. Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΕΤΑΙΡΙΑ. 1. Καταστατικό Ίδρυσης. 2. ΦΕΚ της δημοσίευσης περί σύστασης της εταιρίας. 3. Έγγραφο συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα και δημοσίευση συγκρότησης σε ΦΕΚ ( όπου απαιτείται). 4. Όλες τις τροποποιήσεις της εταιρίας με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων της εταιρίας. 5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 7. Πιστοποιητικό από αρμόδιο επιμελητήριο, για εγγραφή της εταιρίας στο μητρώο του. 8. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. 9. Πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της άδειας συστάσεως της εταιρίας(όπου απαιτείται). 17

18 10. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς το Πολυμελές Πρωτοδικείου, κατά της εταιρίας για να κηρυχθεί σε πτώχευση. 11. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως της εταιρίας σε αναγκαστική διαχείριση. 12. Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αιτήσεως περί θέσεως της εταιρίας σε αναγκαστική διαχείριση. 13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστικού ή συνεκκαθαριστικού στην εταιρία. Γ. Στο όνομα όλων των ομορρύθμων εταίρων, προκειμένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων, προκειμένου περί Α.Ε ή Ε.ΠΕ. θα εκδίδονται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένη νόμιμα φωτοτυπία της ταυτότητας. 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 4. Πιστοποιητικό Αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει. 5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 6. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση για τη κήρυξη αυτού σε κατάσταση πτώχευσης. 7. Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρους του αίτηση περί αναγκαστικής διαχείρισης 8. Πιστοποιητικό περί μη δικαστικής συμπαράστασης. 9. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 10. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 18

19 ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV Κάτοψη του υπό εκμίσθωση χώρου Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο - συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καβάλας, κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κα Μ. Κιτσίκογλου (εσωτ. 3), τηλ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Αριθμ. Πρωτ. Y10/84/373/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν 1846/51

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου H Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φωκίδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι :

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 328/2015 ΑΔΑ: ΩΧΟΗΩΞΚ-8ΡΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά, 18.8. 2015 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ: 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ. Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ : 5996 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.3/06/2014 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :39051 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 221/2013 Από το Πρακτικό της 24ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση όρων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11330 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 172/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 24-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:ΒΧ59Η-ΣΓΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ.Κώδικας: 41 110, Λάρισα Πληροφορίες:Ευτ.Ζησοπούλου Τηλέφωνο: 2413-506226

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0ΡΩΗ5-ΧΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά,19/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 27470 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707928 2015-04-15

15PROC002707928 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος φαρκαδόνας

Ο Δήμαρχος φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φαρκαδόνα, 28-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ. 9338 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2015 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Το Κοινωφελές Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, νομίμως εκπροσωπούμενο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ Α/Α ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ (ομπρέλεςξαπλώστρες)

ΠΟΣΟ Α/Α ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ (ομπρέλεςξαπλώστρες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 28/05 /2015 Αριθμ. Πρωτοκ.:14181 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 2421028517 Βόλος, 11/06/2014 Αριθ. Πρωτ. 277 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα