«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε."

Transcript

1 «MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ Τηλ: , Fax: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ» ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΉ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΆΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, με τον διακριτικό τίτλο Δ.Α.Α Α.Ε., στην οποία έχει παραχωρήσει ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας το σχετικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης κτιρίου «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ» του Δήμου στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ, εμβαδού 140,505 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί οικοπέδου, ιδιοκτησίας του Δήμου εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου της Πόλεως της Αράχωβας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 192 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ, σε συνδυασμό με τις όμοιες του ΠΔ 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» 2. Την 44 /2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Α. Α.Ε. 3. Το γεγονός ότι με την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου η ωφέλεια για τον Δήμο και την Δ.Α.Α. Α.Ε. είναι προφανής, προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση κτιρίου «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ» του Δήμου στην θέση ΠΑΝΑΓΙΑ. Το προς εκμίσθωση κτίριο φαίνεται στο από Οκτωβρίου 2011 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας Χαράλαμπου Λαγογιάννη,που συνοδεύει την παρούσα. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» 2

3 στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην Αράχωβα, ημέρα Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 και από ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ. ενώπιον Επιτροπής αποτελούμενης από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κο Αγγελέτο Παναγιώτη και την κα Παπαδούλη Ηλιάνα Ειδική Συνεργάτης του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας και η ανακήρυξη του πλειοδότη μισθωτή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Α.Α Α.Ε., μετά από έγγραφη εισήγηση της άνω Επιτροπής και θα κοινοποιηθεί στον πλειοδότη με πρόσκληση και προθεσμία για υπογραφή της σύμβασης, που θα διαλαμβάνει όλους τους όρους της παρούσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Α.Α. Α.Ε. μπορεί να κρίνει την δημοπρασία ασύμφορη και να αποφασίσει την επανάληψή της με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους. Ενστάσεις παντός έχοντος έννομο συμφέρον επιτρέπονται εντός δύο (2) ημερών από την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας και απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Α.Α. Α.Ε., που τις εξετάζει και αποφαίνεται μαζί με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Β. Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία, έχουν ως εξής: Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκμίσθωση του ως άνω αναφερόμενου κτιρίου με σκοπό την εκμετάλλευσή του. Βασική προϋπόθεση και περιορισμός της χρήσης του χώρου είναι η κατά το δυνατόν διατήρηση της μορφής του, ο σεβασμός στον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού της Αράχωβας με τον οποίο ουσιαστικά συνέχεται σε σχέση με τις απαιτούμενες κατασκευές, διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου. Για τα θέματα αυτά και τις πάσης φύσεως μετατροπές και προσθήκες στο μίσθιο εκτός από τις άδειες των αρμοδίων Αρχών απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Δ.Α.Α. Α.Ε.. Άρθρο 2 ο Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας ή τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατ αρχήν μόνο δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί σε μια (1) εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και έχει δικαίωμα να συμμετάσχει οποιοιδήποτε ενδιαφερόμενος. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας: 3

4 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να προσκομίσει καταστατικό και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικής ενημερότητας προς τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.). 3. Βεβαίωση του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας ότι δεν έχει οφειλές στο Δήμο από οποιαδήποτε αιτία ο ίδιος ή ο σύζυγος ή τα τέκνα του. 4. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του αίτηση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 5. Ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της Δ.Α.Α. Α.Ε. ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ). Η παραπάνω εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την κατακύρωση και για τον πλειοδότη αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καταβολή στο Ταμείο της Δ.Α.Α. Α.Ε. ποσού ίσου προς δυο (2) μηνιαία μισθώματα, που θα παραμείνει εις χείρας της Δ.Α.Α Α.Ε. ατόκως μέχρι την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μισθώσεως και παράδοση του μισθίου, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και γενικά για την τήρηση των όρων της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου που θα υπογραφεί. 6. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία αποδέχεται. Σημειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Άρθρο 3 ο Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν της έναρξης του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση ή νόμιμο πληρεξούσιο. Σε άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό. Άρθρο 4 ο Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Άρθρο 5 ο 4

5 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Άρθρο 6 ο Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά το νόμο, όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Α.Α. Α.Ε.). Άρθρο 7 ο Κατώτατο όριο προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. Το μίσθωμα των ετών των επομένων του πρώτου έτους θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος του προηγούμενου μισθωτικού έτους. Η ετήσια αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 3%. Η παραπάνω αναπροσαρμογή του μισθώματος ισχύει και κατά την διάρκεια της εκ του νόμου παράτασης της μίσθωσης. Άρθρο 8 ο Το μίσθωμα σε ετήσια βάση θα προκαταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα από την ημερομηνία έναρξης. Άρθρο 9 ο Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από εννέα ( 9 ) ετών, που θα μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 περί επαγγελματικών μισθώσεων. Η μίσθωση θα αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της υπογραφής της σύμβασης και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από εννέα ( 9 ) χρόνια. Άρθρο 10 ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει, μαζί με τον εγγυητή του, το Πρακτικό της δημοπρασίας. Άρθρο 11 ο 5

6 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης επί των πρακτικών της δημοπρασίας (για το αποτέλεσμα αυτής), να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της Δ.Α.Α. Α.Ε., χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε επιπλέον και αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Άρθρο 12 ο Η εκμισθώτρια εταιρεία Δ.Α.Α Α.Ε. και ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας δεν ευθύνονται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούνται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Άρθρο 13 ο Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Άρθρο 14 ο Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Άρθρο 15 ο Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή. Άρθρο 16 ο Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί νόμιμα το ακίνητο, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό τον οποίο θα το ενοικιάσει και να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες από τον νόμο άδειες. Υποχρεούται να προστατεύει και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις του καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο και την καλή καθαριότητα όλου του οικήματος. Άρθρο 17 ο Απαγορεύονται παρεμβάσεις στο ακίνητο που μπορεί να αλλάξουν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των όψεων του, καθώς και στοιχεία του φέροντα οργανισμού. 6

7 Απαγορεύεται η προσθήκη μόνιμων ή προσωρινών κατασκευών που μπορεί να αλλοιώσουν την αισθητική και λειτουργία του χώρου, χωρίς τη έγγραφη έγκριση της Δ.Α.Α. Α.Ε.. Γενικά ο μισθωτής υποχρεούται στην εφαρμογή των Αστικών Δημόσιας Τάξης - Υγειονομικών Πολεοδομικών διατάξεων καθώς και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου ΔΑΑ με τις οποίες δεσμεύεται. Άρθρο 18 ο Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρετε ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του οικοπέδου, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ουδέ εις την λύσιν της μισθώσεως. Η εκμισθώτρια εταιρεία και ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας δεν ευθύνονται για τυχόν υλικές ζημίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, κακοκαιρία κ.λ.π.) και πρόκληση ζημιών από τρίτους. Άρθρο 19 ο Για την λειτουργία του μισθίου ο μισθωτής μπορεί να εγκαταστήσει δικό του εξοπλισμό των οποίο θα παραλάβει με την αποχώρησή του από το μίσθιο χωρίς να προκαλέσει φθορές. Σε αντίθετη περίπτωση οι φθορές θα επιβαρύνουν τον μισθωτή. Άρθρο 20 ο Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού του μισθίου και των Δημοτικών Τελών που το βαρύνουν, τα οποία και θα έχουν μεταβιβαστεί στην ονομασία του μισθωτή πριν την υπογραφή της εκμίσθωσης. Άρθρο 21 ο Ο τρόπος λειτουργίας του μισθίου και η συμπεριφορά του προσωπικού που θα απασχολήσει ο μισθωτής θα πρέπει να είναι φιλική προς τους επισκέπτες. Άρθρο 22 ο Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το μίσθιο νόμιμα, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλισή του, την ασφάλιση του προσωπικού, την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις άδειες λειτουργίας κ.λ.π.. Η εκμισθώτρια εταιρεία Δ.Α.Α. Α.Ε. και ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας δεν αναλαμβάνουν και δεν έχουν καμία υποχρέωση για δαπάνες 7

8 ημερομισθίων των εργαζομένων που θα προσλάβει ο μισθωτής, για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, καθώς επίσης δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του μισθωτή σε ασφαλιστικό φορέα ή παροχών σε είδος προς τους εργαζομένους. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν τον μισθωτή. Άρθρο 23 ο Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να εκδώσει ο ίδιος Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την όποια άδεια λειτουργίας στο όνομά του, επιβαρυνόμενος όλες τις σχετικές δαπάνες. Άρθρο 24 ο Γίνεται σαφές ότι η μίσθωση αφορά μόνον τον χώρο του μισθίου, όπως περιγράφεται παραπάνω. Άρθρο 25 ο Σε περίπτωση μη τήρηση ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω όρους, ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος της μισθώσεως και ενεργείται σε βάρος του αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με το άρθρο 11 ο της παρούσης. Άρθρο 26 ο Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Δημοπρασία μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της παρούσης και του σχεδιαγράμματος και να επισκέπτονται το μίσθιο σε συνεννόηση με την κα Ηλιάνα Παπαδούλη στο τηλέφωνο ή και fax Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Α. Α.Ε. Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη: 12/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 600 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη Πληροφορίες: Καρακυριαζής Κωνσταντίνος Τηλ:2375020152

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Πέλλας. Διακηρύσσει ότι:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Πέλλας. Διακηρύσσει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ. :36373/11-6-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πέλλας Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερό προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΚΑ, 84800 ΜΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΡΗ ΚΩΝ / ΝΑ ΤΗΛ.: 2287360120 FAX: 2287023374 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 30-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 Ταχ.Κωδικας : 121 35 Πληροφορίες : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ε Οδός Οινόης 6 Μαραθώνας, 8-5-2014 Τ.Κ. 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 16 ΤΗΛ.: 22940 67773-67774 FΑΧ : 22940 67778

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5614 Άρθρο 1 ο : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18999 / 18-07-2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Την

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα