Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου"

Transcript

1 Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, Θεµατική Ενότητα: ιδακτική της Πληροφορικής Επίπεδο Εκπαίδευσης: Λύκειο Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση ζητηµάτων της ιδακτικής της Πληροφορικής που σχετίζονται µε την οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου για την Πληροφορική στο Λύκειο. Η διερεύνησή µας βασίστηκε στα αποτελέσµατα εµπειρικής µελέτης των στάσεων και των προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που δίδαξαν το µάθηµα στα Λύκεια επτά νοµών της χώρας. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι τεχνοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις είναι κυρίαρχες, δεν έχει οριοθετηθεί το διδακτικό συµβόλαιο για το µάθηµα, το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει ενταχθεί ενεργά στο Πρόγραµµα Σπουδών του Λυκείου. Λέξεις Κλειδιά: ιδακτικό συµβόλαιο, ιδασκαλία Πληροφορικής Determining the didactical contract in Informatics teaching. A study into the Lyceums framework Α. Jimoyiannis Technical and Vocational Teacher Training Institute, Ioannina, Conference Theme: Didactics of Informatics Educational Level: Upper Secondary Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: This article constitutes a first approach of the issues concerning the establishment of the Informatics teaching contract in the upper secondary education school (Lyceum). Our investigation was based on the results of an empirical study of Informatics teachers attitudes and their teaching approaches in seven prefectures of Greece. Our analysis indicates that the techno-centric teaching approaches are predominant, the teaching contract of Informatics has not been established and Informatics has not been actively integrated in Lyceum s Curriculum. Keywords: Didactical contract, Teaching of Informatics 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία και η εφαρµογή της Πληροφορικής στην ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία 20 χρόνια. Σε όλες τις προηγµένες χώρες έχει υιοθετηθεί η σηµασία του τεχνολογικού αλφαβητισµού των µαθητών σε συνολικό επίπεδο (Πρόγραµµα Σπουδών, σχολική κοινότητα, κοινωνία). Στη χώρα µας, η διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει πλέον µια ιστορία δεκαεπτά ετών, στην οποία µπορούµε να διακρίνουµε δύο φάσεις ή προσεγγίσεις: Η πρώτη προσέγγιση είχε έντονα τεχνοκεντρικά στοιχεία (Κόµης & Μικρόπουλος 2001) και ήταν επικεντρωµένη στην εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση των υπολογιστών και στην εκµάθηση γλωσσών προγραµµατισµού και πακέτων γενικής χρήσης. Ακολουθήθηκε τόσο στη διδασκαλία του µαθήµατος στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια (1985) και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (1986), όσο και στο Γυµνάσιο (1992). εν είχαν καθοριστεί σαφείς διδακτικοί στόχοι, µε αποτέλεσµα το µάθηµα να είναι ασύνδετο µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, ενώ ήταν κυρίαρχες οι εµπειρικές-τεχνοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις (Γεωργίου & Τζιµογιάννης 1998). Η δεύτερη προσέγγιση υιοθετήθηκε κατά την επέκταση του µαθήµατος στο Ενιαίο Λύκειο (1998) στα πλαίσια του Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ 1998) στη βάση ενός διαφορετικού προσανατολισµού. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η διδασκαλία του αντικειµένου δεν έχει ως στόχο την κατάρτιση των µαθητών σε διάφορα αντικείµενα της Πληροφορικής αλλά την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα (έκφραση και διερεύνηση ιδεών, δηµιουργικότητα, διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, πειραµατισµός και ανίχνευση λαθών) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα). Στα πλαίσια της γενικής παιδείας οι µαθητές θα πρέπει, µέσα από την ενεργοποίηση και την εµπλοκή τους σε κατάλληλες δηµιουργικές δραστηριότητες, να αποκτήσουν διαχρονικές δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείο έρευνας και µάθησης 635

2 ευρύτερη παιδεία και κουλτούρα γύρω από την Πληροφορική. Κατά συνέπεια, οι προσδοκίες από το µάθηµα της Πληροφορικής δεν περιορίζονται απλά στη διδασκαλία του αντικειµένου ή στην εξοικείωση των µαθητών µε τους υπολογιστές και τα σύγχρονα λειτουργικά περιβάλλοντα. Είναι ευρύτερες και αφορούν στην ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, πράγµα που αποτελεί µεγάλο στόχο του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Το Σχολικό Έτος κλείνουν τρία χρόνια από την εισαγωγή του αντικειµένου της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να διερευνήσουµε σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η υλοποίηση των προβλεπόµενων διδακτικών στόχων από το Πρόγραµµα Σπουδών έχει ενταχθεί ενεργά το µάθηµα της Πληροφορικής στο σχολικό πρόγραµµα του Λυκείου. Η διερεύνησή µας βασίστηκε στις προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών που δίδαξαν το µάθηµα στα Λύκεια επτά νοµών της χώρας, όπως αυτές καταγράφηκαν µε τη βοήθεια ειδικού ερωτηµατολογίου κλειστού τύπου. Συνήθως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δεν είναι συµβατές µε τα πορίσµατα της διδακτικής επιστήµης σχετικά µε τις κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις ή προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν σύνολα αντιλήψεων γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική και διαµορφώνουν στάσεις, οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων, αποφάσεων και συµπεριφορών τους Pajares (1992). Από την άλλη µεριά, η έρευνα έχει δείξει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πράξης σχετικά µε τη διδασκαλία του αντικειµένου τους εµφανίζονται σταθερές και αντιστέκονται στις εκπαιδευτικές αλλαγές ή καινοτοµίες (Kagan 1992). Η σηµασία της µελέτης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη φύση και τη διδασκαλία του αντικειµένου που διδάσκουν έχει επισηµανθεί από διάφορους ερευνητές για αντικείµενα όπως τα Μαθηµατικά (Lloyd 1999) και οι Φυσικές Επιστήµες (Laplante 1997). Σε ότι αφορά στη διδασκαλία της Πληροφορικής δεν υπάρχουν αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, τουλάχιστο από όσο γνωρίζουµε. Παρόλα αυτά, οι αντιλήψεις και οι διδακτικές προσεγγίσεις των καθηγητών Πληροφορικής έχουν αποτελέσει αντικείµενο έρευνας στη χώρα µας (Κορδάκη 1999, Κορδάκη & Κόµης 2000, Τζιµογιάννης 2001). Στην παρούσα εργασία διαπραγµατεύονται ζητήµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο της οριοθέτησης του διδακτικού συµβολαίου και της οργάνωσης της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο. ιαπιστώνεται ότι απαιτούνται παρεµβάσεις τόσο στο Πρόγραµµα Σπουδών όσο και στην κατεύθυνση της οργανωµένης επιµόρφωσης και της συνεχούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής. 2. Το διδακτικό συµβόλαιο στην Πληροφορική Παρά το γεγονός ότι τα ζητήµατα που άπτονται της ιδακτικής της Πληροφορικής αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχηµένη ένταξη του αντικειµένου στο Πρόγραµµα Σπουδών, φαίνεται ότι στη χώρα µας δεν έχουν απασχολήσει σε βάθος την εκπαιδευτική κοινότητα και τους άµεσα σχετιζόµενους φορείς. Η έρευνα της ιδακτικής της Πληροφορικής είναι σχετικά περιορισµένη, παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί αποτελέσµατα που αφορούν στις νοητικές αναπαραστάσεις µαθητών για έννοιες της Πληροφορικής (Κόµης 1994), στις παρανοήσεις και δυσκολίες επίλυσης προβληµάτων προγραµµατισµού (Τζιµογιάννης & Γεωργίου 1998, Τζιµογιάννης & Κόµης 2000α, 2000β) και σε διδακτικές προσεγγίσεις και µεθοδολογίες (Πολίτης & Κόµης 2000). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γενικότεροι προσανατολισµοί της ιδακτικής δεν µπόρεσαν να κατευθυνθούν προς τους εκπαιδευτικούς της πράξης. Ως βασικοί λόγοι µπορούν να θεωρηθούν 1. Το περιορισµένο ερευνητικό έργο και η αδυναµία διάχυσής του στα σχολεία 2. Η υποτίµηση της σηµασίας των πορισµάτων και η επιφυλακτικότητα ή άρνηση ενηµέρωσης από τη µεριά των εκπαιδευτικών ης Πληροφορικής 3. Ο εγκλωβισµός των εκπαιδευτικών σε εµπειρικές-τεχνοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις 4. Η µη συµµετοχή τους στο σχεδιασµό ή/και στην υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες συνήθως δεν απορρέουν από τις δικές τους ιεραρχήσεις ή αναγκαιότητες. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι οι καθηγητές Πληροφορικής συγκροτούν στάσεις, αντιλήψεις και προσεγγίσεις για το ρόλο του µαθήµατος, την οργάνωση της διδασκαλίας και τις διδακτικές προτεραιότητες που θέτουν (Κορδάκη & Κόµης 2000, Τζιµογιάννης 2001). Το σηµαντικότερο, ίσως, πρόβληµα της ιδακτικής της Πληροφορικής αποτελεί ο διδακτικός µετασχηµατισµός που αφορά, κυρίως, στη συγκρότηση της σχολικής επιστήµης, δηλαδή στη µετατροπή της επιστηµονικής γνώσης σε αντικείµενο διδασκαλίας (Κόµης 2000). Ο διδακτικός µετασχηµατισµός αφορά, κυρίως, στη συγκρότηση του περιεχοµένου των Προγραµµάτων Σπουδών, στη συγγραφή βιβλίων και εγχειριδίων και στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται επίσης η διαµόρφωση των κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων και η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου, δηλαδή του συνόλου των ειδικών συνηθειών του διδάσκοντα που αναµένονται από το µαθητή και των συµπεριφορών του µαθητή που αναµένονται από το διδάσκοντα (Brousseau 636

3 1980). Το διδακτικό συµβόλαιο ορίζει συµπεριφορές και δραστηριότητες, οριοθετεί πρωτοβουλίες και προδιαγράφει αµοιβαίες προσδοκίες στο πλαίσιο της γνώσης και όχι της κοινωνικής συµπεριφοράς. Το διδακτικό συµβόλαιο για την Πληροφορική δεν είναι αυτονόητο ή προφανές καθώς αποτελεί νέο αντικείµενο για το Πρόγραµµα Σπουδών η διδασκαλία διεξάγεται σε χώρους µε διαφορετική οργάνωση από τις παραδοσιακές αίθουσες (εργαστήρια υπολογιστών) η διδακτική προσέγγιση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βασίζεται στην ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και απαιτεί τη διερευνητική και συνεργατική µάθηση, ενώ ο ρόλος του διδάσκοντα είναι κυρίως συντονιστικός). Στην κατεύθυνση της οριοθέτησης του διδακτικού συµβολαίου για την Πληροφορική, έχει προταθεί η οργάνωση των εκπαιδευτικών-µαθησιακών περιβαλλόντων (Κόµης & Μικρόπουλος 2001) και ο σχεδιασµός κατάλληλων διδακτικών παρεµβάσεων, βασισµένων στις αρχές του εποικοδοµισµού και στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών από τους µαθητές (Τζιµογιάννης, Μικρόπουλος & Λαδιάς 1999, Πολίτης, Καραµάνης & Κόµης 2001). Στο πλαίσιο αυτό οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία (ερευνούν, συλλέγουν, καταγράφουν και αναλύουν πληροφορίες) αλληλεπιδρούν και καθοδηγούνται από το διδάσκοντα εφαρµόζουν τις γνώσεις τους σε κατάλληλα οργανωµένες δραστηριότητες συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν µε τους συµµαθητές τους. Είναι προφανές ότι το πλαίσιο του διδακτικού µετασχηµατισµού της Πληροφορικής δεν µπορεί να είναι στατικό. Πρέπει να δέχεται συνεχώς τροποποιήσεις και προσαρµογές, όχι µόνο λόγω των ταχύτατων αλλαγών στις τεχνολογίες και στα µέσα που διαθέτουµε σήµερα αλλά, κυρίως, λόγω των αποτελεσµάτων της έρευνας και των πορισµάτων της ιδακτικής Πληροφορικής. 3. Μεθοδολογία της έρευνας Η µελέτη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό εγχείρηµα που αφορά στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο και στοχεύει στην καταγραφή και διερεύνηση των απόψεων, των στάσεων και των διδακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής. Η έρευνα διεξήχθη κατά το Σχολικό Έτος µε τη µορφή ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τη µελέτη αυτή και οριστικοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης (Τζιµογιάννης 2001). Περιελάµβανε 20 κύριες ερωτήσεις, διαβαθµισµένες µε βάση την κλίµακα Likert. Τα ερευνητικά δεδοµένα που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή βασίζονται σε 7 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που αφορούσαν στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις διδακτικές τους προτεραιότητες και τους διδακτικούς στόχους του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής στις στάσεις και στις αντιλήψεις τους για ζητήµατα που άπτονται της διαµόρφωσης του διδακτικού συµβολαίου για την Πληροφορική στις απόψεις τους σχετικά µε την ενσωµάτωση του µαθήµατος της Πληροφορικής στο σχολικό πρόγραµµα. Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στους καθηγητές που διδάσκουν τα µαθήµατα επιλογής Εφαρµογές Πληροφορικής και Εφαρµογές Υπολογιστών στα Λύκεια επτά νοµών της χώρας (Ιωαννίνων, Άρτας Πρέβεζας, Κέρκυρας, Καστοριάς, Αιτωλοακαρνανίας και Κυκλάδων). Απαντήθηκε, τελικά, από 83 εκπαιδευτικούς (50 άνδρες και 33 γυναίκες). Από αυτούς 68 είναι µόνιµοι και 15 αναπληρωτές. Οι καθηγητές του δείγµατος ήταν πτυχιούχοι Τµηµάτων Πληροφορικής ΑΕΙ (37), Πληροφορικής ΤΕΙ (13), Μαθηµατικών (17), Φυσικής (12) και λοιπών ΑΕΙ (4). Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι κατά το σχολικό έτος το µάθηµα της Πληροφορικής διδάχθηκε σε όλα τα σχολεία που µελετήθηκαν. Τα Λύκεια που συµµετείχαν στην έρευνα διέθεταν δικό τους εργαστήριο Πληροφορικής ή υποστηρίζονταν από τα εργαστήρια γειτονικών ή συστεγασµένων σχολείων. Σε 10 από αυτά το µάθηµα διδάχθηκε θεωρητικά λόγω έλλειψης σχολικού εργαστηρίου. Σε όλα τα σχολεία το µάθηµα επιλέχθηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των µαθητών, που σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνούσε το 90%. 4. Ανάλυση αποτελεσµάτων 4.1. Το Πρόγραµµα Σπουδών Οι εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος σχετικά µε την επάρκεια των προβλεπόµενων διδακτικών ωρών για την εκπλήρωση των διδακτικών στόχων του µαθήµατος, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών, είναι αρνητικές. Μόνο το 21.7% θεωρεί επαρκείς τις διδακτικές ώρες που διατίθενται στα πλαίσια του σχολικού προγράµµατος (2 ώρες ανά εβδοµάδα). Το 49.4% των εκπαιδευτικών θεωρεί οριακά επαρκείς τις προβλεπόµενες διδακτικές ώρες, ενώ το 28.9% ανεπαρκείς. Για τη διερεύνηση των διδακτικών προτεραιοτήτων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, ζητήθηκε να κατατάξουν µε σειρά σπουδαιότητας έξι διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 637

4 Σπουδών Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ 1998), η έµφαση δεν δίνεται στην εκµάθηση συγκεκριµένων εργαλείων λογισµικού αλλά σε ένα βασικό και διαχρονικό πυρήνα γνώσεων στη Πληροφορική και στην καλλιέργεια διαχρονικών τεχνικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσµατα που δίνονται στον Πίνακα 1, δεν είναι σταθµισµένα, καθώς οι εκπαιδευτικοί µπορούσαν να δηλώσουν, σε κάθε περίπτωση, περισσότερους από ένα διδακτικό στόχο. Από τα στοιχεία του Πίνακα 1 προκύπτει ότι οι καθηγητές του δείγµατος δεν έχουν υιοθετήσει, στην πλειονότητά τους, τις αρχές του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, καθώς θεωρούν ως πολύ σηµαντικούς τους διδακτικούς στόχους που επικεντρώνονται στο χειρισµό συγκεκριµένων λειτουργικών περιβαλλόντων, όπως να µάθουν οι µαθητές να χειρίζονται τα Windows (47%) και να µάθουν λογισµικά γενικής χρήσης (33.7%). Παρότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν διαχρονικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών (69.9%), φαίνεται ότι δεν έχουν προσδιορίσει επακριβώς την έννοια αυτού του διδακτικού στόχου. Από την άλλη µεριά, αξιολογούν ως ελάχιστα σηµαντική τη διδασκαλία βασικών αρχών του Προγραµµατισµού Η/Υ (67.5%) και την εξοικείωση µε εφαρµογές πολυµέσων (62.7%). Τέλος, σχετικά µε την εξοικείωση των µαθητών µε τις υπηρεσίες του ιαδικτύου οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να ακολουθούν ουδέτερη στάση. ιδακτικός στόχος Περισσότερο σηµαντικός Ποσοστό % Λιγότερο σηµαντικός Ποσοστό (%) ιαχρονικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ Χειρισµός Windows Εκµάθηση λογισµικών γενικής χρήσης Εξοικείωση µε το ιαδίκτυο Αρχές Προγραµµατισµού Η/Υ Εξοικείωση µε τα Πολυµέσα Πίνακας 1: Αξιολόγηση διδακτικών στόχων 4.2. ιαµόρφωση του διδακτικού συµβολαίου Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι το διδακτικό συµβόλαιο για το µάθηµα της Πληροφορικής στο Λύκειο δεν έχει οριοθετηθεί και αποτελεί ένα ανοικτό ζήτηµα. Φαίνεται ότι δεν έχουν καθιερωθεί οι αναµενόµενες εκπαιδευτικές συµπεριφορές µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών, δεν έχουν οργανωθεί σε ευρεία κλίµακα οι δραστηριότητες και οι εκπαιδευτικοί χώροι, δεν έχουν οριοθετηθεί οι ρόλοι που αναµένονται από τα δύο µέρη. Το 90% των εκπαιδευτικών του δείγµατος θεωρεί ότι οι µαθητές οδηγούνται στην επιλογή του µαθήµατος επειδή ο βαθµός του δεν έχει συνεισφορά στο γενικό µέσο όρο, γεγονός που φαίνεται να παρεµβαίνει αρνητικά στη διαµόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην Πληροφορική, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Στον Πίνακα 2 δίνονται τα αποτελέσµατά µας σχετικά µε το πώς επηρεάζεται το κίνητρο µάθησης από την ιδιοµορφία του µαθήµατος ως επιλογής. Στο ερώτηµα αυτό µόνο το 19.3% των καθηγητών του δείγµατος τοποθετείται θετικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένας στους τρεις καθηγητές θεωρεί ότι το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί αρνητικά. Εκτίµηση Συχνότητα (Ν=83) Ποσοστό (%) Πάρα πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Λειτουργεί αρνητικά Πίνακας 2. Ανάπτυξη κινήτρου µάθησης Ανάλογη είναι η προσέγγιση των καθηγητών του δείγµατος στο ερώτηµα αν ευνοείται η καλύτερη επίδοση των µαθητών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, µόνο το 19.3% των καθηγητών θεωρεί ότι ευνοείται σηµαντικά η επίδοση των µαθητών. Το 26.5% θεωρεί ότι δεν ευνοείται καθόλου και το 32.5% εκτιµά ότι το γεγονός αυτό λειτουργεί αρνητικά. 638

5 Εκτίµηση Συχνότητα (Ν=83) Ποσοστό (%) Πάρα πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Λειτουργεί αρνητικά Πίνακας 3: Ευνοείται η καλύτερη επίδοση Στον Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε το κατά πόσο διευκολύνεται το έργο του εκπαιδευτικού από την ιδιοµορφία του µαθήµατος. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους (49.4%) τοποθετούνται αρνητικά και στο ερώτηµα αυτό, ενώ µόνο το 26.5% έχει θετική άποψη. Εκτίµηση Συχνότητα (Ν=83) Ποσοστό (%) Πάρα πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Λειτουργεί αρνητικά Πίνακας 4: ιευκολύνεται το έργο του εκπαιδευτικού Από την άλλη µεριά, φαίνεται ότι είναι συχνά τα προβλήµατα ελέγχου της τάξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο εργαστήριο Πληροφορικής. Είναι χαρακτηριστική η πρόταση ενός έµπειρου εκπαιδευτικού, µε καλές σπουδές στην Πληροφορική: «Έτσι όπως είναι το µάθηµα (επιλογής και διδάσκεται αποκλειστικά της 6 η και 7 η ώρα), δηµιουργεί άσχηµες σχέσεις καθηγητή-µαθητή. Προτείνω µε µία αποβολή ο µαθητής να αλλάζει το µάθηµα, ώστε να µείνουν όσοι ενδιαφέρονται. Καλύτερα να γίνει υποχρεωτικό, µε εξετάσεις και µικρό αριθµό µαθητών ανά τµήµα Αυτή τη στιγµή η κατάσταση είναι τραγική!» Ενσωµάτωση της Πληροφορικής στο σχολικό πρόγραµµα Ο τρίτος άξονας µελέτης αφορά στη διερεύνηση του βαθµού ενσωµάτωσης του µαθήµατος της Πληροφορικής στα Ενιαία Λύκεια που συµµετείχαν στην έρευνα. Στον Πίνακα 5 δίνονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος, σχετικά µε τη συνεργασία τους µε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών των µαθητών. Από αυτές προκύπτει ότι δεν υπήρξε ουσιαστική συνεργασία για την πλειονότητα των καθηγητών Πληροφορικής (84.3%), ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν συνεργάστηκε καθόλου. Φαίνεται ότι η Πληροφορική αποτελεί ένα αντικείµενο ανεξάρτητο ή ξεκοµµένο από τα υπόλοιπα. Παρότι προβλέπεται από το Πρόγραµµα Σπουδών η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων για τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και η χρήση εργαλείων των ΤΠΕ για την εκπόνηση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών (ΥΠΕΠΘ 1998), αυτό δεν αποτελεί για τα περισσότερα Λύκεια στοιχείο καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτικής και κουλτούρας. Εκτίµηση Συχνότητα (Ν=83) Ποσοστό (%) Πάρα πολύ Αρκετά Ικανοποιητικά Λίγο Καθόλου Πίνακας 5: Συνεργασία µε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων Στο ερώτηµα για το κατά πόσο έχει ενσωµατωθεί το µάθηµα της Πληροφορικής στο Πρόγραµµα Σπουδών του Ενιαίου Λυκείου τοποθετείται θετικά µόνο το 28.9% των εκπαιδευτικών του δείγµατος (Πίνακας 6). Η πλειονότητα των καθηγητών Πληροφορικής (53%) θεωρεί ότι το µάθηµα έχει ενσωµατωθεί ελάχιστα ή καθόλου. 639

6 Εκτίµηση Συχνότητα (Ν=83) Ποσοστό (%) Πάρα πολύ Αρκετά Ικανοποιητικά Λίγο Καθόλου Πίνακας 6: Ενσωµάτωση της Πληροφορικής στο Πρόγραµµα του Λυκείου 5. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Από τα αποτελέσµατά µας προκύπτει ότι το διδακτικό συµβόλαιο για το µάθηµα της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο δεν έχει οριοθετηθεί επαρκώς και συνιστά ένα σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο δεν αφορά µόνο στη διδασκαλία του αντικειµένου αλλά και στην επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ ως εργαλείο έρευνας, γνώσης και µάθησης. Από τις προσεγγίσεις των καθηγητών Πληροφορικής του δείγµατος φαίνεται ότι, παρότι το µάθηµα είναι απαλλαγµένο από το βάρος του σχολικού βαθµού, δεν προκαλεί αυξηµένο κίνητρο µάθησης, δεν ευνοεί την καλύτερη επίδοση των µαθητών και δεν διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα κατέθεσαν µια σειρά από προτάσεις, λειτουργικού και οργανωτικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν θα πρέπει να αγνοηθούν, όπως: Το µάθηµα να συµµετέχει στο γενικό βαθµό του µαθητή Να µη διδάσκεται αποκλειστικά στη ζώνη επιλογής (7 η και 8 η ώρα) Να εργάζονται δύο, το πολύ, µαθητές σε κάθε υπολογιστή Να γίνουν βελτιώσεις στο Πρόγραµµα Σπουδών και να προσδιοριστούν οι διδακτικοί στόχοι που είναι εφικτοί Να θεσπισθεί η συνεχής ενηµέρωση και υποστήριξη των καθηγητών Να προωθηθεί η εγκατάσταση και δεύτερου εργαστηρίου Πληροφορικής στα µεγάλα σχολεία των αστικών κέντρων. Είναι προφανές ότι η Πληροφορική δεν µπορεί να προσεγγισθεί αποτελεσµατικά µε βάση τα παραδοσιακά διδακτικά µοντέλα, όπου ο δάσκαλος αποτελεί το φορέα γνώσης και ο µαθητής τον αποδέκτη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η αλλαγή αυτή συνιστά ένα δύσκολο διδακτικό εγχείρηµα, στο οποίο παρεµβαίνουν ανασταλτικά Το συνολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο του Λυκείου, το οποίο είναι προσανατολισµένο στις εξετάσεις, κυριαρχεί η διδασκαλία µετωπικού χαρακτήρα, ενώ απουσιάζουν οι ερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες Οι εµπειρικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες κυριαρχούν στη σχολική πρακτική Η ελλιπής προετοιµασία των καθηγητών σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής, µε αποτέλεσµα να αναπαράγουν τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά πρότυπα τα οποία ανακαλούν εύκολα από την εµπειρία των σπουδών τους (στη δευτεροβάθµια και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση). Τα ζητήµατα που αφορούν στην οριοθέτηση ενός αξιόπιστου και αποτελεσµατικού διδακτικού συµβολαίου για τη διδασκαλία της Πληροφορικής απαιτούν παρεµβάσεις σε επίπεδο αναδιάρθρωσης του Προγράµµατος Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν µε ακρίβεια, πληρότητα και συνέπεια οι γνώσεις στην Πληροφορική που θεωρούνται απαραίτητες στα πλαίσια ενός σύγχρονου Προγράµµατος Σπουδών γενικής παιδείας. Η έµφαση πρέπει να δοθεί όχι τόσο στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων όσο στην καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, διερευνητική-συνεργατική µάθηση, διαθεµατική προσέγγιση). Παρότι οι παραπάνω στόχοι επισηµαίνονται στο Πρόγραµµα Σπουδών (ΥΠΕΠΘ 1998), διαπιστώνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί η υλοποίησή τους σε ευρεία κλίµακα. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η συνεχής υποστήριξη και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της πράξης, κυρίως, σε ότι αφορά στα πορίσµατα της ιδακτικής της Πληροφορικής, στο σχεδιασµό των διδακτικών στρατηγικών και προσεγγίσεων και στην οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των µαθητών. Αναφορές Brousseau G. (1980), L' échec et le contract, Recherches, 41, Kagan, D. M. (1992), Implications of research on teacher belief, Educational Psychologist, 27, Laplante B. (1997), Teachers beliefs and instructional strategies in Science: Pushing analysis further, Science Education, 81,

7 Lloyd G. M. (1999), Two teachers conceptions of a reform-oriented curriculum: implications for Mathematics teacher development, Journal of Mathematics Teacher Education, 2, Pajares, M. F. (1992), Teacher beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct, Review of Educational Research, 62, Γεωργίου Β. & Τζιµογιάννης Α. (1998), Η διδασκαλία του προγραµµατισµού Η/Υ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως διαδικασία ανάπτυξης πνευµατικών δεξιοτήτων. Μια πρόταση βασισµένη στη δηµιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής υσκολίας, στο Α. Τζιµογιάννης (επιµ.), Πρακτικά 1 ης Πανηπειρωτικής Ηµερίδας «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Κόµης Β. (1994), Ανάλυση και ανασχηµατισµός των αναπαραστάσεων των µαθητών από 9 µέχρι 12 ετών πάνω στις νέες τεχνολογίες της πληροφορική, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 77, Κόµης Β. (2000), Η έννοια του διδακτικού µετασχηµατισµού στη διδακτική της Πληροφορικής, Η Βάση, 2, Κόµης Β. & Μικρόπουλος Τ. Α. (2001), Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (υπό έκδοση) Κορδάκη Μ. & Κόµης Β. (2000), Αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής σχετικά µε τη φύση του αντικειµένου και τον τρόπο εισαγωγής του στην εκπαίδευση, στο Β. Κόµης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα Κορδάκη Μ. (1999), ιδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής, στο Α. Τζιµογιάννης (επιµ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», , Ιωάννινα Πολίτης Π. & Κόµης Β. (2000), Η Πληροφορική ως βασικό µάθηµα της Γ τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου: αλγοριθµική έναντι προγραµµατιστικής προσέγγισης, Η Βάση, 2, Πολίτης Π., Καραµάνης Μ. & Κόµης Β. (2001), Συνθετικές εργασίες: Μοντέλο διδασκαλίας και µάθησης στην περίπτωση µαθηµάτων Πληροφορικής, Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη, , Σύρος Τζιµογιάννης Α. (2001), Στάσεις και απόψεις καθηγητών Πληροφορικής σχετικά µε τη διδασκαλία του αντικειµένου στο Ενιαίο Λύκειο, Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή «ιδακτική των Μαθηµατικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση) Τζιµογιάννης Α. & Γεωργίου Β. (1998), Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας του προγραµµατισµού Η/Υ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων. Το παράδειγµα των πινάκων, Πρακτικά ιηµερίδας Πληροφορικής «Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», 28-34, Αθήνα Τζιµογιάννης Α. & Κόµης Β. (2000α), Επίλυση προβληµάτων σε προγραµµατιστικό περιβάλλον: η οικοδόµηση της δοµής ελέγχου από τους µαθητές του Ενιαίου Λυκείου, στο Π. Μιχαηλίδης (επιµ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή «ιδακτική των Μαθηµατικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση», , Ρέθυµνο Τζιµογιάννης Α. & Κόµης Β. (2000β), Η έννοια της µεταβλητής στον προγραµµατισµό: δυσκολίες και παρανοήσεις µαθητών του Ενιαίου Λυκείου, στο Β. Κόµης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», , Πάτρα Τζιµογιάννης Α., Μικρόπουλος Τ. Α. & Λαδιάς Τ. (1999), Η διδασκαλία των Πολυµέσων στο Ενιαίο Λύκειο. Μία προσέγγιση στα πλαίσια του Μαθήµατος «Πολυµέσα- ίκτυα», στο Α. Τζιµογιάννης (επιµ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», , Ιωάννινα ΥΠΕΠΘ (1998), Η Πληροφορική στο σχολείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 641

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις Μ. Γρηγοριάδου, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Β. αγδιλέλης, Β. Κόµης, Μ. Κορδάκη, Α. Μικρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 29 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Αθανάσιος Τζιμογιάννης 1 ο Λύκειο Ιωαννίνων,

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Εργαστηριακή εισήγηση «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Φλώρινα algob@hol.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Φάσεις και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Σκοπός Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής και ένταξης με τις αλλαγές προβληματικής που την ακολούθησαν Θεωρητικά μοντέλα που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα