ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Κοραή 4 Τ.Κ: , Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Οικονοµίδης Ευάγγελος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/08/2015 Αρ.πρωτ.: / ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ για την υποστήριξη των Έργων Voucher», στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε κωδικό MIS και τίτλο «Εξειδικευµένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΕΥΕ - ΕΚΤ», της ΣΑΕ 034/8, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ) και τη µε αρ. πρωτ.51540/ευσσααπ/3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) ΥΑ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π..113/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ: 141/A/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του Π.. 25/2015 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 21). 2. Την υπ αριθµ. Υ58/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ Β 253/ ).

2 Σελίδα 2 από Την υπ αριθµ. 9153/ / Κ.Υ.Α. µε θέµα «ιορισµός Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων» (ΦΕΚ Υ.Ο / ). 4. Την υπ αριθµ / / (ΦΕΚ Β 1192) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων προς τη Γενική Γραµµατέα ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 5. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. To N.4314/2014 ( ΦΕΚ 265/Α), , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 7. Τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης». 8. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», καθώς και τις υπ αρ. 5/2015 (Β έκδοση), 7/2015 & 9/2015 κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑ ΗΣΥ 9. Το Π.. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Τη µε αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β/1856/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Καθορισµός των στοιχείων των προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» καθώς και την υπ αριθµ. 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/ Ερµηνευτική Εγκύκλιο για την εφαρµογή της µε αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β 1856/ ) περί καθορισµού των στοιχείων των προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της ιαδικασίας Υποβολής και έγκρισής τους. 11. Την υπ. αριθµ.14053/ευσ 1749 (ΦΕΚ540/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Την υπ αρ. πρωτ /18953/ (ΦΕΚ Β 1005/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 599/ ) ως ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007».

3 Σελίδα 3 από Την υπ.αριθµ.81986/ευθυ712, , Απόφαση του Υπουργού οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ Ελεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές ιαχείρισης και ενδιάµεσους Φορείς- ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων. 14. Την µε αριθµό 1144/ Πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για υποβολή προτάσεων στο Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού , Άξονας Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής. 15. Την από Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού για την έγκριση της ΣΑΕ 034 (Α Α 6ΒΚΖ465ΦΘΘ-ΙΓ6). 16. Την µε αρ. πρωτ /6.7696/ (Α Α: ΒΛ0ΝΛ-Ξ9Ζ) Απόφαση ένταξης της οριζόντιας πράξης «ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕ» (κωδ.οπσ ) Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 6.1., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 17. Το Έργο 2013ΣΕ της ΣΑΕ 034/8 µε ονοµασία «ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕ». 18. Το Ν. 3861/ (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως ισχύει µέχρι σήµερα. Καλούµε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να υποβάλουν προσφορές για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ για την υποστήριξη των Έργων Voucher», στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε κωδικό MIS και τίτλο «Εξειδικευµένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΕΥΕ - ΕΚΤ», της ΣΑΕ 034/8, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ) και τη µε αρ. πρωτ.51540/ευσσααπ/3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) ΥΑ. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

4 Σελίδα 4 από 27 Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τα κριτήρια επιλογής επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α «Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου δεν θα ξεπεράσει το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (58.900,00 ) πλέον του νοµίµου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους φορείς µέχρι τις 8/09/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µµ, καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στην έδρα της ΕΥΕ ΕΚΤ επί της Κοραή 4 στην Αθήνα, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, στην Ελληνική γλώσσα, σε κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 9/9/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ. Σε περίπτωση αναβολής της αποσφράγισης οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν γραπτώς. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται αυτόµατα από τον αριθµό πρωτοκόλλου της ΕΥΕ ΕΚΤ. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας πρόσκλησης. Συνηµµένα: Παράρτηµα Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

5 Σελίδα 5 από 27 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραµµ..Κ.&Α.Π 4. 19/ Μονάδα 5. 19/ Κ.Φ.

6 Σελίδα 6 από 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά την προγραµµατική περίοδο , η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής υλοποιεί ως ικαιούχος παρεµβάσεις που συνεισφέρουν στη στήριξη της απασχόλησης και συνδέονται µε τη επαγγελµατική κατάρτιση των ανέργων και τη ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων, µέσω ενεργειών που συντελούν στη συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναµικού και την απόκτηση εξειδικευµένων δεξιοτήτων σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, µε στόχο τη διευκόλυνση της συµµετοχής του στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της δια βίου µάθησης, παράγοντα αποφασιστικό για µια οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Οι παρεµβάσεις αυτές χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ υλοποιεί ως ικαιούχος εµπροσθοβαρή έργα που έχουν προενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος του έργου είναι η παροχή της αναγκαίας επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΕ ΕΚΤ) στην υλοποίηση των εργασιών αρµοδιότητάς της ως ικαιούχου πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού (ΕΠΑΝΑ ) και συγκεκριµένα εργασιών που αφορούν: - στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την έκδοση εντολών πληρωµής ωφελουµένων και παρόχων κατάρτισης για τις δράσεις κατάρτισης που υλοποιούνται µε τη µέθοδο Επιταγής Κατάρτισης (voucher)

7 Σελίδα 7 από 27 - στη συµπλήρωση και καταχώριση στο ΟΠΣ των Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξεων της ΕΥΕ-ΕΚΤ Ειδικότερα, ο Σύµβουλος θα παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 2.Α. Υποστήριξη στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την έκδοση εντολών πληρωµής ωφελουµένων και παρόχων κατάρτισης Η υποστήριξη αφορά µόνο στις δράσεις κατάρτισης µε δικαιούχο την ΕΥΕ-ΕΚΤ που υλοποιούνται µε τη µέθοδο Επιταγής Κατάρτισης (voucher) και περιλαµβάνει συγκεκριµένα: 1. Για τη δράση: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας» (πράξεις µε κωδικούς ΟΠΣ: , και ): - ιοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής που υποβάλλονται από τους παρόχους κατάρτισης - Επικοινωνία µε τους παρόχους κατάρτισης για τη συµπλήρωση των υποβληθέντων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που αυτά κρίνονται ελλιπή - Έκδοση βεβαιώσεων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «e-επιταγή» (www.voucher.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προώθησή τους προς υπογραφή από τα αρµόδια στελέχη - Καταχώριση ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής στο «e-επιταγή» και προώθηση υπογεγραµµένων βεβαιώσεων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων - Επικοινωνία και συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη των Μονάδων Β και Γ της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τον εντοπισµό και την έγκαιρη αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων - Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης παρόχων κατάρτισης και ωφελουµένων. Οι παραπάνω εργασίες θα πραγµατοποιηθούν για κάθε µία από τις ακόλουθες φάσεις πληρωµών, σύµφωνα µε τους όρους της µε Αριθµ. Πρωτ.: / / Πρόσκλησης της ΕΥΕ-ΕΚΤ: - Πληρωµή παρόχων κατάρτισης για την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης - Πληρωµή ωφελουµένων για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πρακτικής άσκησης - Πληρωµή παρόχων κατάρτισης για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πρακτικής άσκησης - Πληρωµή ωφελουµένων για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πρακτικής άσκησης - Πληρωµή παρόχων κατάρτισης για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πρακτικής άσκησης.

8 Σελίδα 8 από Για τη δράση: «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας» (πράξεις µε κωδικούς ΟΠΣ: , και ): - ιοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής που υποβάλλονται από τους παρόχους κατάρτισης - Επικοινωνία µε τους παρόχους κατάρτισης για τη συµπλήρωση των υποβληθέντων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που αυτά κρίνονται ελλιπή - Έκδοση βεβαιώσεων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «e-επιταγή» (www.voucher.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προώθησή τους προς υπογραφή από τα αρµόδια στελέχη - Καταχώριση ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής στο «e-επιταγή» και προώθηση υπογεγραµµένων βεβαιώσεων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων - Επικοινωνία και συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη των Μονάδων Β και Γ της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τον εντοπισµό και την έγκαιρη αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων - Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης παρόχων κατάρτισης και ωφελουµένων. Οι παραπάνω εργασίες θα πραγµατοποιηθούν για κάθε µία από τις ακόλουθες φάσεις πληρωµών, σύµφωνα µε τους όρους της µε Αριθµ. Πρωτ.: Πρωτ / / Πρόσκλησης της ΕΥΕ-ΕΚΤ: - Πληρωµή παρόχων κατάρτισης για την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης - Πληρωµή ωφελουµένων για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πρακτικής άσκησης - Πληρωµή παρόχων κατάρτισης για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πρακτικής άσκησης - Πληρωµή ωφελουµένων για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πρακτικής άσκησης - Πληρωµή παρόχων κατάρτισης για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πρακτικής άσκησης. 3. Για τη δράση: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» (πράξεις µε κωδικούς ΟΠΣ: , και ): - ιοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής που υποβάλλονται από τους παρόχους κατάρτισης - Επικοινωνία µε τους παρόχους κατάρτισης για τη συµπλήρωση των υποβληθέντων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που αυτά κρίνονται ελλιπή

9 Σελίδα 9 από 27 - Έκδοση βεβαιώσεων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «e-επιταγή» (www.voucher.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προώθησή τους προς υπογραφή από τα αρµόδια στελέχη - Καταχώριση ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής στο «e-επιταγή» και προώθηση υπογεγραµµένων βεβαιώσεων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων - Επικοινωνία και συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη των Μονάδων Β και Γ της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τον εντοπισµό και την έγκαιρη αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων - Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης παρόχων κατάρτισης. Οι παραπάνω εργασίες θα πραγµατοποιηθούν από τον Σύµβουλο για τις πληρωµές που αφορούν στην επιπλέον αµοιβή των παρόχων κατάρτισης για κάθε ωφελούµενο µε µετατροπή πρακτικής άσκησης σε σύµβαση εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της µε Αριθµ. Πρωτ.: / / Πρόσκλησης της ΕΥΕ-ΕΚΤ. 2.Β. Υποστήριξη στη συµπλήρωση και καταχώριση στο ΟΠΣ των Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξεων Η υποστήριξη αφορά στο σύνολο των πράξεων µε δικαιούχο την ΕΥΕ-ΕΚΤ για τις οποίες εκκρεµεί υποβολή Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης στη ιαχειριστική Αρχή και περιλαµβάνει: - Επικοινωνία και συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη της Μονάδας Β της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που έχουν υποβληθεί από τους παρόχους κατάρτισης - Επικοινωνία και συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη της Μονάδας Β της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τη για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστηµα «e-επιταγή» - Έλεγχος και ενδεχόµενη διόρθωση των συλλεχθέντων στοιχείων, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥΕ-ΕΚΤ - Συµπλήρωση και υποβολή των Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Προόδου Υποέργων και ελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης - Επικοινωνία και συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη της ιαχειριστικής Αρχής για την ολοκλήρωση της αποδοχής των υποβληθέντων ελτίων. 3.ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 Το έργο του Τεχνικού Συµβούλου περιλαµβάνει ως παραδοτέα την εκπόνηση και την υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία, κατά το πρώτο πενθήµερο µετά τη λήξη κάθε µήνα από

10 Σελίδα 10 από 27 την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µηνιαίων Απολογιστικών Εκθέσεων Εργασιών. Ειδικότερα, στις εκθέσεις αυτές θα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης του έργου του Συµβούλου από την έναρξή του µέχρι την περίοδο αναφοράς, θα παρουσιάζονται ενδεχόµενα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την υλοποίησή του, καθώς και υπόδειξη συγκεκριµένων προτάσεων για τη λήψη διορθωτικών µέτρων. Με την ολοκλήρωση του Έργου του Συµβούλου υποβάλλεται µια Τελική Απολογιστική Έκθεση Εργασιών µε αναφορά σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 3.2 Το αρµόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις. 3.3 Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου µε την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.1 Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης µέχρι την 30/11/ Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να επεκτείνει τη διάρκεια της σύµβασης, αυτεπάγγελτα ή µε αίτηµα του Αναδόχου και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί η ανώτατη συµφωνηθείσα αµοιβή. 5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 5.1 Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική υλοποίηση του Έργου, η Οµάδα Έργου του Συµβούλου, στελεχώνεται ως εξής: i. Υπεύθυνος Συµβούλου: έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Συµβούλου καθώς και της διοίκησης της Οµάδας Έργου. Θα πρέπει να διαθέτει δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης και πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη δικαιούχων για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων, καθώς και εµπειρία στο σχεδιασµό ή στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων από το ΕΚΤ. ii. Οµάδα Έργου: θα απαρτίζεται από δέκα (10) τουλάχιστον στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον διετή εµπειρία σε έργα συµβούλου τεχνικής υποστήριξης δικαιούχων.

11 Σελίδα 11 από 27 iii. Οµάδα Εµπειρογνωµόνων: θα απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον στελέχη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης και πενταετή (5) εµπειρία σε διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων από το ΕΚΤ ή/και σε θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού. 5.2 Το σύνολο των διαθέσιµων ανθρωποµηνών απασχόλησης των στελεχών της Οµάδας Έργου και του Υπεύθυνου Έργου για τη διάρκεια του Έργου από την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται να είναι τουλάχιστον είκοσι τρεις (23) εκ των οποίων όλοι θα διατεθούν µε φυσική παρουσία στους χώρους της Ειδικής Υπηρεσίας. 5.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερόµενου, στην προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Υπηρεσίας ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων και µετά από σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. 6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία της έδρας της Ειδικής Υπηρεσίας ή σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του Έργου σε συνεχή βάση µε φυσική παρουσία. Η Ειδική Υπηρεσία θα παραχωρήσει τον κατάλληλο και επαρκή χώρο για εγκατάσταση της Οµάδας Έργου του Τεχνικού Συµβούλου για όσο χρόνο ο Τεχνικός Σύµβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του επί τόπου. 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (58.900,00 ) πλέον του νοµίµου ΦΠΑ. Στο ανωτέρω τίµηµα συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας. 8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8.1 Η αµοιβή στον Ανάδοχο θα πραγµατοποιηθεί εντός 10ηµέρου από την έκδοση του σχετικού παραστατικού, µετά την πιστοποίηση υλοποίησης του έργου από την Επιτροπή

12 Σελίδα 12 από 27 Παρακολούθησης και Παραλαβής. Το ύψος της αµοιβής θα προκύπτει από το γινόµενο των παρασχεθέντων ανθρωποµηνών κατά το µήνα αναφοράς επί την τιµή αµοιβής ανά ανθρωποµήνα που θα υποβάλει στην οικονοµική προσφορά ο Ανάδοχος. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου δύναται να αναστέλλεται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρµόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει τα σχετικά δικαιολογητικά πληρωµής, καθώς και φορολογική/ ασφαλιστική ενηµερότητα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν την εκκαθάριση και την πληρωµή της εκάστοτε δαπάνης 8.2 Η αποπληρωµή της συµβατικής αµοιβής του οριστικού Αναδόχου θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση της Σύµβασης, ήτοι µε την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου και της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αµοιβής θα είναι να έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής µε την έκδοση σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής, οι αναφερόµενες ανωτέρω Εκθέσεις Εργασιών, οι οποίες συνιστούν Παραδοτέα του Έργου κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 8.4. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει µε ηλεκτρονικό τρόπο από τον/την Υπεύθυνο Λογαριασµού που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 9. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι επιτηδευµατίες που διατηρούν ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ) Ο συµµετέχων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου τουλάχιστον µια τριετία. 10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Κοραή 4, Αθήνα 4ος όροφος, µέχρι τις 8 Σεπτεµβρίου 2015, ώρα:15:00, τα ακόλουθα: I. Σχετικό ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ του υποψηφίου που θα απευθύνεται Ειδική Υπηρεσία

13 Σελίδα 13 από 27 Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο οποίο θα αναγράφεται η πρόθεσή του να συµµετάσχει στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο Φάκελος δικαιολογητικών θα περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά καταλληλότητας συµµετοχής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 και 7 της παρούσας. IΙΙ. ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε το περιεχόµενο υλοποίησης του έργου, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 4.Α. «Αντικείµενο του έργου» ΙV. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του έργου (σε χωριστό κλειστό φάκελο) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη υποβολή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που την συνοδεύουν Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για δύο (2) µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των δύο (2) µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόµενο κατά σειρά επιλογής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο

14 Σελίδα 14 από 27 υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1 Τα περιεχόµενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» Στον υποφάκελο «ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» περιλαµβάνονται: Έγγραφο υποβολής προσφοράς, το οποίο υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου, όπου πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι η προσφορά του ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. α) ικαιολογητικά συµµετοχής Κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά: Υπεύθυνη ήλωση µε ηµεροµηνία εντός των τελευταίων δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: (α) µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και του Παραρτήµατος αυτής, (β) δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία, (γ) δεν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,

15 Σελίδα 15 από 27 δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α), (δ) οι πληροφορίες που συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς, ε) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 13. Η υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλεται από αυτόν υπογεγραµµένη από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Πίνακα µε επισυναπτόµενα αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα του Υπεύθυνου Έργου και των στελεχών που θα αποτελούν την Οµάδα Έργου, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 «Οργανωτικό σχήµα- Υπεύθυνος Έργου». Στην περίπτωση που τα µέλη της Οµάδας Έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ' αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου και για όλη την διάρκεια αυτού και ότι δέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. β) Τεχνική προσφορά η οποία περιλαµβάνει: Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου, ανάλυσή του σε επιµέρους εργασίες, εργαλεία υποστήριξης και εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας, πιθανά προβλήµατα που ενδεχοµένως ανακύψουν και τρόπο αντιµετώπισής τους, περιγραφή και οργάνωση των παραδοτέων. Αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης και συντονισµού της Οµάδας Έργου ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα ο Ανάδοχος στο Έργο (οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του έργου, συντονισµός και διοίκηση έργου, καθήκοντα µελών Οµάδας Έργου, απαιτούµενη εµπλοκή στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής/πλαίσιο συµµετοχής τους στη διοίκηση του έργου) Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου. Η οικονοµική προσφορά θα αφορά στη συνολική προτεινόµενη τιµή για το εν λόγω έργο σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να

16 Σελίδα 16 από 27 περιλαµβάνουν το σύνολο των προβλεπόµενων επιβαρύνσεων και δαπανών του υποψηφίου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. Καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραιτείται απ όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. Τα τιµολόγια του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ. Η καταβολή της αµοιβής του θα γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο). 12. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12.1 Η διενέργεια της αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, τα µέλη της οποίας θα ορισθούν σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην κείµενη νοµοθεσία και θα ορισθούν µε Υπουργική Απόφαση. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται και εισηγείται επί κάθε θέµατος που άπτεται του διενεργούµενου διαγωνισµού Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι (υπο)φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών Αµέσως µετά την αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17 Σελίδα 17 από Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα: Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών και στη συνέχεια συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται Αρχικά, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, αποσφραγίζει µόνο τον (υπό)φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Στη συνέχεια προβαίνει σε αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων, που έχουν προσκοµίσει προσηκόντως τα δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρούσα. Κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, κάθε µέλος της Επιτροπής αξιολογεί και βαθµολογεί κάθε τεχνική προσφορά ανά κριτήριο. Η Επιτροπή µπορεί να επικοινωνεί µε τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. ιευκρινίσεις και έγγραφα, που δίδονται αυτοβούλως από τους υποψήφιους οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτά και απορρίπτονται. Σε καµία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να µεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε

18 Σελίδα 18 από 27 οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

19 Σελίδα 19 από 27 Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς αναλύονται στον κατωτέρω Πίνακα: Συντελεστής Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Βαρύτητας Α. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του 70% Έργου Α.1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, µεθοδολογική προσέγγιση, τεχνικά µέσα και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν 30% στην υλοποίηση του έργου Α.2 Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του έργου και των 40% παραδοτέων Β. Σχήµα ιοίκησης και Υλοποίησης του έργου 30% Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του οργανωτικού σχήµατος διοίκησης του έργου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως 30% την κατανοµή καθηκόντων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του έργου ΣΥΝΟΛΟ 100% Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούµενες προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι αιτούµενες προδιαγραφές Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνεται, για κάθε προσφορά, που έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, ο βαθµός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθµός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθµολογίας και το διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή Για τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να εκδίδει µία απόφαση Μετά την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγησή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και στη συνέχεια προχωρεί στην τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών. Οι (υπο)φάκελοι των "Οικονοµικών Προσφορών" για τις προσφορές που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων τους, δεν αποσφραγίζονται Η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει

20 Σελίδα 20 από 27 πρακτικό µε την τελική τους κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης και το διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται µε φθίνουσα σειρά του Αj που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Aj = 80 x Tj / Tmax + 20 x Kmin / Kj Όπου: Tmax = η µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών Tj = το σταθµισµένο άθροισµα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς Kmin = η ελάχιστη προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Kj = η τιµή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά του Υποψηφίου. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 14. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ " ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" 14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο πλαίσιο του ιαγωνισµού, οφείλει να υποβάλει σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική ειδοποίησή του από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας εν ισχύ, Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, εν ισχύ. ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του Υποψηφίου και όχι µόνο τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. Το σύνολο των νοµιµοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της σύµβασης: - ικαιολογητικά σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησης της εταιρείας (αντίγραφο καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του και τα σχετικά ΦΕΚ). Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, καθώς και το Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου. Νόµιµη εξουσιοδότηση προς υπογραφή της σύµβασης, εφόσον απαιτείται.

21 Σελίδα 21 από 27 Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια χρεοκοπία. Η προσκόµιση του αφορά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, µε σχετική ειδοποίηση σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχοµένου της αποσφράγισης 14.3 Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή Αµέσως µετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο του αποσφραγισθέντος φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών εισηγείται την ανακήρυξη ως Αναδόχου του υποψήφιου που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε σύνταξη σχετικού πρακτικού. Στην περίπτωση που αυτός, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει και δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον υποψήφιο που υπέβαλε τη δεύτερη κατά σειρά συµφέρουσα προσφορά, ζητώντας να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή και προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισµού από το ιαγωνισµό. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν υποβάλλει και δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, ο ιαγωνισµός µαταιώνεται.

22 Σελίδα 22 από Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου περί ανακήρυξης του υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον εν λόγω υποψήφιο από την Αναθέτουσα Αρχή. 15. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15.1 Η ανάθεση του Έργου θα γίνει µε Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στους λοιπούς συµµετέχοντες Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ή ανατεθεί το Έργο, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης στην ανωτέρω προθεσµία, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την ανάθεση και µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του Έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισµού Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος, ποσού ίσου προς το 10 % της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι µέχρι την επιστροφή της. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται µε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, εφόσον δεν εκκρεµούν υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσιών και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης β. Τα συµβαλλόµενα µέρη γ. Το είδος της ανάθεσης δ. Την αµοιβή του Αναδόχου ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών στ. Το αντικείµενο και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ζ. Τον τρόπο πληρωµής η. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις θ. Τις προβλεπόµενες ρήτρες ι. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

23 Σελίδα 23 από 27 ια. Τους όρους της σύµβασης. 16. ΜΑΤΑΙΩΣΗ 16.1 Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, µε γνωµοδότησή της, µπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση ολόκληρου του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στην προκήρυξη. β. Ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. ε. Ματαίωση της υλοποίησης του Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες. Επιπλέον δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους. 17. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το έγγραφο υλικό (αποτελέσµατα - µελέτες, ερωτηµατολόγια, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο) που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελεί ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που µπορεί να το διαχειρίζεται και να το εκµεταλλεύεται και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης. 18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα

24 Σελίδα 24 από 27 µε τους όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της Προκήρυξης και του Νόµου, αλλιώς υποχρεούται σε νόµιµη αποζηµίωση. 19. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 19.1 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί, µε αποκλειστική υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, αυτός υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, ως ακολούθως: Για υπέρβαση άνω των δέκα (10) ηµερών της προθεσµίας υποβολής του παραδοτέου του Έργου και µέχρι τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί να επιβάλλεται ισόποση ποινική ρήτρα έως το 10% του συµβατικού τιµήµατος. Για υπέρβαση της προθεσµίας υποβολής παραδοτέων του Έργου µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, µπορεί να απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στον Ανάδοχο να εκπληρώσει όλες τις καθυστερηµένες συµβατικές του υποχρεώσεις εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τον κηρύσσει έκπτωτο µε άµεση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Η ποινική ρήτρα µπορεί να εισπραχθεί είτε µε παρακράτηση από την αµοιβή του Αναδόχου ή / και µε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση µπορεί να επιβληθούν, µε απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης β. Παράδοση του έργου σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία της Αναθέτουσας ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη

25 Σελίδα 25 από 27 και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα παράδοση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου, και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 του Π.. 118/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 21. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας µέχρι και τις 7/09/2015, υπεύθυνος, κ. Οικονοµίδης Ευάγγελος, Μονάδα, ΕΥΕ ΕΚΤ, τηλέφωνο : , φαξ: , Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντά, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει την Πρόσκληση, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

26 Σελίδα 26 από 27 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αρ. πρωτ. Απόφασης Ανάθεσης) ΠΡΟΣ Τ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της.. για ποσό ευρώ.. το οποίο τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας σας. 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , 862/864 και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της.. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολή, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ, µέχρι να επιστραφεί σ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. 6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας που έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ.

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Πληροφορίες : ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2531352423 Αρ. Πρωτ.: 60680/26-11-2013 Α Α: ΒΛ1ΤΩΛΟ-Ζ89 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Χ. Αλεξανδράκης Τηλέφωνο: 210 5294855 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00 Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 1 Ταχ. Κωδ. : 291 00 Ζάκυνθος Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 Πληροφορίες : Γεώργιος Χαρµπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα