ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από: (ι) τη συνεχή παρακολούθηση και επιτυχείς εξετάσεις στα μαθήματα του μεταπτυχιακού, (ιι) την ανάπτυξη μιας εργασίας σε πεδίο συναφές προς το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Κατά τη διάρκεια του γ εξαμήνου ο φοιτητής προτείνει γραπτώς στην ΕΔΕ το θέμα της εργασίας του - που πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση της εφαρμοσμένης λογιστικής και ελεγκτικής - και έναν επιβλέποντα καθηγητή από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή εισηγητή από το ΙΕΣΟΕΛ που διδάσκει στο ΜΠΣ. Η ΕΔΕ εγκρίνει το θέμα της διπλωματικής εργασίας αφού πρώτα γνωμοδοτήσει για αυτό η ΕΣΕΛΕ. Αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του υποψηφίου και με απόφαση της ΕΔΕ. Η εργασία θα πρέπει να είναι επί ενός επίκαιρου θέματος της Ελεγκτικής ή της Λογιστικής. Το περιεχόμενο της εργασίας έχει προσανατολισμό σε θέματα εφαρμοσμένης λογιστικής και ελεγκτικής. Απαραίτητα στοιχεία της γραπτής εργασίας είναι η κριτική και συνθετική παρουσίαση της μέχρι τώρα γνώσης στο αντικείμενο που έχει επιλεγεί. Παραδείγματα θεμάτων εργασιών μπορεί να προέρχονται από την κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας, την παρουσίαση συμπερασμάτων, την πρόταση ανάληψης συγκεκριμένης έρευνας, την εμπειρική εφαρμογή θεωρητικού υποδείγματος, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη θεμελίωση θεωριών, την ανάλυση περιπτώσεων κλπ. Κατά σειρά οι ενότητες 2,3,4 και 5 που ακολουθούν περιγράφουν το περιεχόμενο, τα τυπικά χαρακτηριστικά, την αξιολόγηση και τους κανόνες παρουσίασης της εργασίας. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατ αρχήν ο τίτλος πρέπει να υποδηλώνει τη δραστηριότητα που θα αναληφθεί. Η εργασία αποτελείται, σε γενικές γραμμές, από τρία βασικά μέρη τα οποία μπορεί να υποδιαιρούνται σε κεφάλαια όπως: 1. Εισαγωγή. Εδώ περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας, η δομή της, το επίπεδο προβληματισμού, δικαιολογείται η επιλογή του θέματος και περιγράφεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία. 2. Κυρίως θέμα. Εδώ παρουσιάζεται ο όγκος της εργασίας. Ένα κεφάλαιο θα μπορούσε να αφιερωθεί στη συνθετική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, κάποιο

2 άλλο στην κριτική ή τη μελέτη ειδικών περιπτώσεων ή την εμπειρική εφαρμογή θεωριών. 3. Συμπεράσματα. Αφορούν συγκεκριμένα σημεία κριτικής, προτάσεις πολιτικής ή προτάσεις για περαιτέρω επέκταση της εργασίας. Μια αναλυτική μεθοδολογία ανάπτυξης εργασιών μπορεί να ακολουθεί τις επόμενες έξι δραστηριότητες. Σχεδιασμός Είναι απαραίτητο να υπάρχει στόχος για την εργασία και να περιγραφεί σχεδιασμός ακολουθούμενος από χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του, τόσο ως πλαίσιο για την ανάπτυξη της εργασίας όσο και ως σημείο εκκίνησης. Αρχική Συλλογή Δεδομένων Ανεξάρτητα πεδίου η συλλογή δεδομένων είναι μια δραστηριότητα που αφορά την κατανόηση του περιβάλλοντος της αναληφθείσας εργασίας, των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, των προβλημάτων που θα ανακύψουν και της αρχικής εφικτότητας της εργασίας. Εκτίμηση Κατάστασης Μια εκτίμηση της κατάστασης επιτυγχάνεται αναλύοντας τα αρχικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε όρους του προσδιορισμού των απαιτήσεων, πρέπει να οδηγεί σε καλύτερο ορισμό του προβλήματος και να εξασφαλίζει μια καθαρότερη αίσθηση κατεύθυνσης. Ανάπτυξη Θέματος Ανάλογα με τον τύπο της εργασίας, ο χειρισμός του θέματος μπορεί να διεκπεραιωθεί με τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για μια μελέτη ειδικής περίπτωσης ή για μια κριτική παρουσίαση θέματος.

3 Υλοποίηση Επεκτείνεται από την ανάπτυξη του προσδιορισμού των απαιτήσεων και τη συμπλήρωση της μελέτης εφικτότητας έως το γράψιμο, τις πειραματικές δοκιμές και την τεκμηρίωση της εργασίας. Συμπεράσματα Μια αξιολόγηση κατά το τέλος της εργασίας αλλά πριν το τελικό κείμενο πρέπει να καταλήγει σε δύο τουλάχιστον συμπεράσματα. Ένα για το προϊόν της εργασίας ως προς τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας και ακόμη ένα επί της διαδικασίας, δηλαδή πως επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα της εργασίας με ενδείξεις για το τι έχει διδαχτεί ο μελετητής απ αυτή την προσπάθεια. Σχόλιο Η ισορροπία σε όρους χρόνου και σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων που περιγράφτηκαν παραπάνω είναι κάτι που θα συζητηθεί με τον επόπτη καθηγητή. Ωστόσο, η εργασία που θα παραδοθεί πρέπει να δείχνει φανερά την προσοχή που επέδειξε ο μελετητής στις παραπάνω δραστηριότητες. 3. ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβάλλονται δύο αντίγραφα της εργασίας για αξιολόγηση. Το υπόδειγμα παρουσίασης δίνεται στην παράγραφο 5. Μήκος Το υποδεικνυόμενο μήκος για την εργασία είναι σελίδες Α4 αυτοτελούς κειμένου με διάστιχο 1.5 και γραμματοσειρά 11 Times. Αν υπάρχουν λίστες προγραμμάτων, πίνακες κτλ να τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε παράρτημα. Παρουσίαση Η εργασία παραδίδεται σε έντυπη (τρία αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή (CD/ DVD-ROM). Οι σελίδες αριθμούνται ακολουθιακά, με περιθώρια αριστερά, δεξιά, άνω και κάτω όπως ορίζονται από τη βασική ρύθμιση σελίδων του κειμενογράφου MS Word. Το ένα αντίτυπο είναι πρωτότυπη εκτύπωση και τα άλλα καλής ποιότητας φωτοαντίγραφα. Το πρωτότυπο θα μείνει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. 3.3 Βιβλιογραφικές Αναφορές Ο βασικός κανόνας είναι ότι όλο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αναφέρεται και παραπέμπεται πλήρως. Αυτό είναι απαραίτητο για τους εξής λόγους. Ο αναγνώστης μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα, αναγνωρίζεται η συνεισφορά των άλλων και βοηθά άλλους που θα ήθελαν να αναλάβουν παρόμοιες εργασίες ή να προχωρήσουν το πεδίο περαιτέρω. Μη παραπεμπόμενες παράγραφοι ή φράσεις που ελήφθησαν από βιβλία ή άρθρα θα θεωρηθούν λογοκλοπή πράγμα που θα επιφέρει σχετική ποινή από την Επιτροπή Μεταπτυχιακού. Εντός κειμένου, μια παραπομπή να έχει τη μορφή «Dixit, 1990» ή «Dixit (1990)». Για περισσότερους από τρεις συγγραφείς να χρησιμοποιείται η παραπομπή «Dixit et all» αλλά να αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς στο βιβλιογραφικό κατάλογο στο τέλος του κειμένου.

4 3.4 Υποβολή Εργασίας Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακού έως την 30 η Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν οι παρουσιάσεις των εργασιών τους επόμενους δύο μήνες. 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1 Διαδικασία Αξιολόγησης Κάθε εργασία θα αξιολογηθεί ανεξάρτητα, από δύο βαθμολογητές, εκ των οποίων ο ένας δύναται να προέρχεται από το ΙΕΣΟΕΛ. Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τον μέσο όρο των δύο βαθμών. 4.2 Βαθμολόγηση Περιεχομένου Το περιεχόμενο της εργασίας μετρά κατά 90% στην ολική αξιολόγηση και όπως σημειώθηκε προηγουμένως, οι εξεταστές θα δουν κατά πόσο η εργασία ανταποκρίνεται στα αναληφθέντα θέματα που τέθηκαν στην παράγραφο 2. Τα κύρια σημεία εξέτασης είναι τα εξής: 1. Ικανοποίηση στόχων εργασίας. 2. Οργανωμένος τρόπος παρουσίασης. 3. Καλός ορισμός προβλήματος. 4. Χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών που επελέγησαν για την επίλυση. 5. Κατάλληλη ερμηνεία και αιτιολόγηση, εντός των ορίων της εργασίας, των επιλογών των εργαλείων, λύσεων, κριτηρίων κ.λ.π. 6. Αποτελεσματική υλοποίηση και τεκμηρίωση της επιλεγείσας λύσης. Οι τεχνικές και θεωρητικές δυσκολίες του θέματος της εργασίας επίσης θα ληφθούν υπόψη από τους εξεταστές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όρους περιεχομένου δύο κοινά λάθη σε εργασίες είναι τα εξής. Πρώτον, δαπάνη πολύ χρόνου στη συζήτηση γενικοτήτων σε βάρος της ουσιαστικής συζήτησης επί των επιμέρους θεμάτων του αντικειμένου. Δεύτερον, μακρά μεν περιγραφή, σύντομη δε εκτίμηση των κρίσιμων αξιολογήσεων. Η σωστή ισορροπία είναι σημαντική και αποτελεί καλή ένδειξη ικανότητας του γράφοντος. 4.3 Βαθμολόγηση Προφορικής Υποστήριξης Έπειτα από τη βαθμολόγηση της εργασίας ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει προφορική παρουσίαση και να απαντήσει στα ερωτήματα των δύο βαθμολογητών. Η προφορική υποστήριξη συμμετέχει κατά 10% στην τελική αξιολόγηση. Λαμβάνεται υπ όψη η σαφήνεια του λόγου, η ευκρίνεια, η δυνατότητα μετάδοσης των σπουδαιότερων σημείων, η σωστή χρήση του χρόνου. 4.4 Βαθμολόγηση Παρουσίασης Οι εξεταστές θα αναφερθούν στη δομή του παρουσιαζόμενου θέματος, στη λογική ανάπτυξη με κατάλληλους τίτλους και στην εφαρμογή των αρχών της αποτελεσματικής συγγραφής (σαφήνεια, απλότητα, συνέπεια, ειλικρίνεια, περιεκτικότητα, εκφραστική δύναμη, εμφάνιση/ αναγνωσιμότητα, παραγραφοποίηση και στυλ. Προσοχή στα νοηματικά, συντακτικά, γραμματικά και τυπογραφικά λάθη). 4.5 Βελτίωση και Επανεξέταση Εργασίας

5 Αν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις, η εργασία επανυποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής εντός του επομένου μηνός. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει όπως περιγράφτηκε αλλά η βαθμολογία κατ ανώτατον δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% των ποσοστών που ορίζονται παραπάνω. 4.6 Απόρριψη Εργασίας Σε περίπτωση απόρριψης της εργασίας, η Επιτροπή θα αποφανθεί για περαιτέρω δράση. 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.1 Τίτλος Ο τίτλος τοποθετείται στο εξώφυλλο της εργασίας, ακολουθούμενος από το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το πτυχίο που επιδιώκεται. Στην κορυφή του εξωφύλλου τίθεται ο τίτλος τμήματος και πανεπιστημίου. Στη βάση του εξωφύλλου τίθεται μήνας και έτος υποβολής της εργασίας. Στη δεύτερη σελίδα της εργασίας να γραφεί η φράση: «Ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι η υποβληθείσα εργασία είναι προσωπική εκτός όπου γίνεται αναφορά στις εργασίες άλλων.» Ακολουθεί το όνομα του φοιτητή. 5.2 Περίληψη Τοποθετείται σε ξεχωριστή σελίδα και είναι μια περιεκτική παρουσίαση των στόχων της εργασίας. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα Α Ευχαριστίες Προαιρετικό. 5.4 Σελίδα Περιεχομένων Περιέχει τον τίτλο κάθε κεφαλαίου και ενότητας ακολουθούμενα από τον αριθμό σελίδας τους. 5.5 Κύριο Σώμα Συνίσταται από κεφάλαια που υποδιαιρούνται σε ενότητες και υπο-ενότητες. Να αποφεύγετε τις πολλές υποδιαιρέσεις. Οι χ-αστι αναφορές στο κείμενο μπορούν να γίνονται με αριθμό σελίδας, αριθμό εδαφίου. 5.6 Αναφορές Άρθρο σε περιοδικό Hotelling, H. (1932). Edgeworth s taxation paradox and the nature of demand and supply function. Political Economy, vol. 40, pp Βιβλίο Varian, H.R. (1992). Microeconomics Analysis (3 ed.). New York: W.W. Norton & Company. Κεφάλαιο σε βιβλίο Lee, S.M., van Horn, J and Birsch, H. (1980). A Multiple Criteria Analysis Model for Academic Policies, Priorities and Budgetary Constraints. In: Multiple Criteria

6 Decision Making: Theory and Applications, Fandel, G. and Gal, T. (eds), pp , New York: Springer Verlag. 5.7 Αρίθμηση Σελίδων Οι σελίδες πριν το Κύριο Σώμα πρέπει να φέρει ακολουθιακή Ρωμαϊκή αρίθμηση. Κάθε άλλη σελίδα πρέπει να φέρει ακολουθιακή Αραβική αρίθμηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Δημήτριος Μπαργιώτας ΧΑΛΚΙΔΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΝΩΝ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς 2012 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ Η Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί µια πτυχιακή εργασία, µε σκοπό τησύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα µαθήµατα που έχει

Διαβάστε περισσότερα