ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Η παρούσα απόφαση σχετικά µε τον κατάλογο αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων αποσκοπεί στην τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής η οποία έχει τροποποιηθεί ήδη από την απόφαση 2001/118/ΕΚ, της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων. Οι τροποποιήσεις διενεργούνται µε βάση τις κοινοποιήσεις στις οποίες προέβησαν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι τα απόβλητα που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 94/904/ΕΚ και για τα οποία θεωρείται από κράτος µέλος ότι διαθέτουν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής. Τα κράτη µέλη οφείλουν να κοινοποιούν τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή η οποία τις επανεξετάζει µε τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ µε στόχο την αναπροσαρµογή του καταλόγου. 2. Η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο των µέτρων που πρέπει να ληφθούν στην επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί αποβλήτων και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η τροποποίηση αυτή απέβλεπε στην αντικατάσταση του καταλόγου της εν λόγωοδηγίας από νέο κατάλογο στον οποίο έχουν ενσωµατωθεί οι 300 κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από τα κράτη µέλη. 3. Στις 7 εκεµβρίου 2000, η ανωτέρω επιτροπή ενέκρινε όλες τις τροποποιήσεις που περιείχε το σχέδιο πρότασης πλην εκείνων που αφορούσαν τέσσερις τύπους αποβλήτων. εν επετεύχθη ειδική πλειοψηφία υπέρ της προτάσεως της Επιτροπής να ταξινοµηθούν ως επικίνδυνα τα ακόλουθα απόβλητα: απόβλητα που περιέχουν χλωροσιλάνια απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο Επίσης, δεν επετεύχθη ειδική πλειοψηφία υπέρ της προτάσεως της Επιτροπής να ταξινοµηθούν ως µη επικίνδυνα τα ακόλουθα απόβλητα µε την εξής διατύπωση: µείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν βρώσιµα έλαια και λίπη. 4. Ο τροποποιηµένος κατάλογος χωρίς τις ανωτέρω τέσσερις καταχωρήσεις θεσπίστηκε ως απόφαση 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. υνάµει των ιδίων διατάξεων υποβάλλεται στο Συµβούλιο πρόταση για την ταξινόµηση των τεσσάρων αυτών προϊόντων. Εάν το Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει εντός τριών µηνών από την υποβολή της πρότασης, τα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. 2

3 5. Η Επιτροπή, βασιζόµενη στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ αµφισβήτησε τον επικίνδυνο χαρακτήρα σε όλες τις περιπτώσεις των αποβλήτων που περιέχουν χλωροσιλάνια ( ), όπως προέβλεπε η κοινοποίηση της Γερµανίας. Τα χλωροσιλάνια είναι µια οµάδα πολυµερών που περιέχουν, µεταξύ άλλων στοιχείων, πυρίτιο, υδρογόνο και χλώριο. Έχουν δοµή αντίστοιχη εκείνης των αλογονοµένων υδρογονανθράκων. Αν και υπάρχουν άπειρες δυνατότητες συνδυασµού όλων των ενώσεων της εν λόγω οµάδας, ορισµένες από αυτές, όπως το τριχλωροσιλάνιο, το διµεθυλοδιχλωροσιλάνιο, το τριχλωροµεθυλοσιλάνιο, το τριµεθυλοχλωροσιλάνιο έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τη χηµική νοµοθεσία ως πολύ ή εξαιρετικά εύφλεκτα, επιβλαβή σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης, ερεθιστικά για τους οφθαλµούς, το δέρµα ή τους πνεύµονες. Θα απαιτηθεί ταξινόµηση και άλλων χλωροσιλανίων αλλά επειδή δεν είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν όλα η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ταξινόµηση των αποβλήτων που περιέχουν χλωροσιλάνια εν γένει ως επικίνδυνα απόβλητα. 6. Η επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ αµφισβήτησε τον επικίνδυνο χαρακτήρα σε όλες τις περιπτώσεις των αποβλήτων που περιέχουν σιλικόνες ( ) όπως προέβλεπε η σχετική κοινοποίηση των Κάτω Χωρών και της Γερµανίας. Οι σιλικόνες είναι µια µεγάλη οµάδα πολυµερών σιλοξάνης των οποίων η δοµή συνίσταται σε εναλλαγή πυριτίου και οξυγόνου όπου το πυρίτιο είναι συνδεδεµένο µε διάφορα οργανικά µόρια. Και στην περίπτωση αυτή οι δυνατοί συνδυασµοί είναι άπειροι. Ωστόσο, για πολλές από τις ενώσεις αυτές είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβείς σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή κατάποσης, προκαλούν εγκαύµατα και είναι τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον και οικοτοξικές εν γένει. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής ταξινοµεί εν γένει τα απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες ως επικίνδυνα. 7. Η επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ αµφισβήτησε τον επικίνδυνο χαρακτήρα σε όλες τις περιπτώσεις των υλικών δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο, όπως προέβλεπε σχετική κοινοποίηση του Ηνωµένου Βασιλείου και της ανίας. Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στην εκτενή κοινοτική νοµοθεσία περί αµιάντου και υλικών που περιέχουν αµίαντο. Σύµφωνα µε την οδηγία 99/45/ΕΚ για την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων, ο αµίαντος ταξινοµείται ως καρκινογόνο κατηγορίας 1. Το 1999, η επιτροπή τεχνικής προσαρµογής της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ για τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων διατύπωσε ευνοϊκή γνώµη σχετικά µε απόφαση της Επιτροπής που τροποποιούσε την οδηγία και προέβλεπε απαγόρευση των περισσότερων από τις εναποµένουσες χρήσεις αµιάντου, όπως η χρήση του στο τσιµέντο. Η απόφαση βασίστηκε σε επιστηµονικά τεκµήρια (γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον του Σεπτεµβρίου 1998) που καταδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επίπεδο έκθεσης κάτωαπό το οποίο ο χρυσοτιλικός αµίαντος (που περιέχεται συνήθως στο αµιαντοτσιµέντο) δεν ενέχει κίνδυνο καρκινογένεσης. Η οδηγία 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο προβλέπει ότι τα απόβλητα αµιάντου πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από το χώρο εργασίας το συντοµότερο δυνατό µέσα σε κατάλληλες κλειστές 3

4 συσκευασίες που φέρουν σχετική ετικέτα (το µέτρο αυτό δεν εφαρµόζεται στις εξορυκτικές δραστηριότητες). Πέραν τούτου, η οδηγία αυτή αναφέρει ότι για τα απόβλητα αµιάντου εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 78/319/ΕΟΚ περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (άρθρο 6) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η οδηγία 87/217/ΕΟΚ σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αµίαντο προβλέπει ότι όλα τα απόβλητα αµιάντου (όπως ορίζονται στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ) θα αντιµετωπίζονται µε τρόπο ώστε οι εκποµπές στον αέρα και στο νερό να περιορίζονται στο ελάχιστο. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την ταξινόµηση των υλικών δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο ως επικίνδυνα απόβλητα. Ορισµένα κράτη µέλη υποστήριξαν ότι στο αµιαντοτσιµέντο, οι ίνες αµιάντου είναι συνυφασµένες στο σώµα του τσιµέντου και δεν αποδεσµεύονται εύκολα. Η αντίδρασή τους συνδέονταν µε τις συνέπειες που θα είχε η ταξινόµηση του αµιαντοτσιµέντου ως επικίνδυνο απόβλητο για την υγειονοµική ταφή των εν λόγω υλικών σύµφωνα µε την οδηγία 99/31/ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων. Σε ορισµένα κράτη µέλη τα υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο αποτίθενται σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών ή µη επικίνδυνων αποβλήτων. Η άποψη της Επιτροπής σχετικά µε τα επιχειρήµατα που προέβαλαν τα κράτη µέλη κατά τη συζήτηση της πρότασής της είναι ότι η διάθεση του αµιαντοτσιµέντου δεν µπορεί να γίνει σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων βάσει του ορισµού των αδρανών αποβλήτων που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας για την υγειονοµική ταφή. Το αµιαντοτσιµέντο δεν ανταποκρίνεται στον ορισµό αυτό διότι µπορεί να αποδεσµεύσει ίνες µετά την υγειονοµική ταφή του εάν υποβληθεί σε πίεση που οδηγεί σε θραύση. Πέραν τούτου, η περιεκτικότητά του σε ρύπους (ίνες αµιάντου) δεν είναι αµελητέα και µπορεί να φθάσει το 40%. Εποµένως, ανεξάρτητα από την ταξινόµησή του ως επικίνδυνο ή µη επικίνδυνο η διάθεση του υλικού αυτού σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων δεν θα επιτρέπεται µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως εφαρµογής της οδηγίας περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων. Ακόµη και αν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο απόβλητο, το αµιαντοτσιµέντο µπορεί να διατεθεί σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος γ) εδάφιο iii) που προβλέπει ότι ένας χώρος υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων δύναται να χρησιµοποιηθεί για τη διάθεση σταθερών, µη ενεργών επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. στερεοποιηµένων, υαλοποιηµένων) µε συµπεριφορά απόπλυσης αντίστοιχη προς τη συµπεριφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων. Τα εν λόγωεπικίνδυνα απόβλητα δεν πρέπει να αποτίθενται σε κυψέλες που προορίζονται για βιοαποδοµήσιµα µη επικίνδυνα απόβλητα. Πολλά κράτη µέλη συµφωνούν µε την άποψη ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάθεση αµιαντοτσιµέντου µαζί µε µη επικίνδυνα απόβλητα και ιδίως µε βιοαποδοµήσιµα απόβλητα δεδοµένου ότι όξινα στραγγίσµατα είναι δυνατόν να προσβάλουν το σώµα του τσιµέντου µε κίνδυνο αποδέσµευσης ινών µέσωτου συστήµατος συλλογής αερίων του χώρου υγειονοµικής ταφής. Η διάθεση εποµένως του αµιαντοτσιµέντου στους χώρους υγειονοµικής ταφής θα πρέπει να γίνεται σε χωριστές κυψέλες. Αυτό σηµαίνει ότι η πρακτική της υγειονοµικής ταφής δεν αλλάζει, είτε ο αµίαντος ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο απόβλητο είτε όχι. Ανάλογα µέτρα θα ισχύουν αν ταξινοµηθεί ως µη επικίνδυνο απόβλητο. 4

5 8. Η επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ αµφισβήτησε τον µη επικίνδυνο χαρακτήρα σε όλες τις περιπτώσεις των µειγµάτων λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν βρώσιµα έλαια και λίπη (190809).Για την επιτροπή αυτή, και ιδίως για την Ισπανία, η διατύπωση της καταχώρισης δεν εξασφαλίζει ότι µόνο τα µείγµατα που περιέχουν ΜΟΝΟ βρώσιµα έλαια και λίπη µπορούν να θεωρούνται µη επικίνδυνα. Για λόγους σαφήνειας, εποµένως, η Επιτροπή δεν αρκείται στα όσα εξυπακούονται και προτείνει να αναφέρεται ρητά ότι τα µείγµατα που περιέχουν ΜΟΝΟ βρώσιµα έλαια και λίπη (τα οποία δεν είναι αυτά καθ αυτά επικίνδυνα) µπορούν να ταξινοµηθούν ως µη επικίνδυνα. 9. Η προβλεπόµενη ηµεροµηνία εφαρµογής είναι η 1η Ιανουαρίου Ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία κατά την οποία θα αρχίσουν να εφαρµόζονται οι αποφάσεις 2000/532/ΕΚ και 2001/118/ΕΚ. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να θεσπίσουν εθνικά µέτρα για την εφαρµογή όλων των αποφάσεων µε µία και µόνο νοµοθετική πράξη. Έτσι θα διευκολυνθεί η εφαρµογή των µέτρων από τις αρµόδιες αρχές και από τις επιχειρήσεις δεδοµένου ότι θα έχουν να αντιµετωπίσουν µια µόνο αλλαγή της νοµοθεσίας. 5

6 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα 1, και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 4, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 για την αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί αποβλήτων και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα 2, θεσπίστηκε κοινοτικός κατάλογος αποβλήτων. (2) Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ απαιτεί από τα κράτη µέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα απόβλητα που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων και που θεωρούν ότι διαθέτουν µια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ της εν λόγωοδηγίας. Πολλά κράτη µέλη έχουν κοινοποιήσει απόβλητα που περιέχουν χλωροσιλάνια, απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες που υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο και έχουν ζητήσει αντίστοιχη αναπροσαρµογή του καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων. (3) Για λόγους σαφήνειας είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ρητά ότι µόνο τα µείγµατα λιπών και ελαίων από διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν µόνο βρώσιµα έλαια και λίπη µπορούν να θεωρούνται µη επικίνδυνα. (4) Η απόφαση 2000/532/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. 1 2 ΕΕ L 377 της , σ. 20.Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της , σ.28). ΕΕ L 226 της , σ. 3.Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 2001/118/ΕΚ (ΕΕ L47 της , σ. 1). 6

7 (5) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση δεν συµφωνούν µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί αποβλήτων 3. Εποµένως, δυνάµει του άρθρου 18 τέταρτη παράγραφος της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, πρέπει να θεσπιστούν από το Συµβούλιο, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, [ ] Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] 3 ΕΕ L 194 της , σ.39. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L135της , σ. 32). 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: (1) Ο αριθµός καταχώρισης απόβλητα που περιέχουν χλωροσιλάνια, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: *απόβλητα που περιέχουν χλωροσιλάνια (2) Ο αριθµός καταχώρισης απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: *απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες (3) Ο αριθµός καταχώρισης υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: *υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο (4) Ο αριθµός καταχώρισης * µείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν βρώσιµα έλαια και λίπη, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: µείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν µόνο βρώσιµα έλαια και λίπη" 8

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών

Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής εκεµβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων µαλακίων (91/492/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006. για τις μεταφορές αποβλήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006. για τις μεταφορές αποβλήτων 12.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα