ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣΙ. Κανονιστικέ,:; Διοικητικέ,:; Πράξει,:;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣΙ. Κανονιστικέ,:; Διοικητικέ,:; Πράξει,:;"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 575/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣΙ Κανονιστικέ,:; Διοικητικέ,:; Πράξει,:; Αριθμός 575 Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 29 των περί Τροφίμων (Ελεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). ο] ΠΕΡ] ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Εφημερίδα της ΕΕ: Ι 7, , σ.45. Εφημερίδα της ΕΕ: L27, , σ.48. -Εφημερίδα της ΕΕ: Ι 71, , σ. 8. (α) (β) (γ) «Οδηγία 2004/1/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 2004 για τροποποίηση της οδηγίας 2002Π2/ΕΚ όσον αφορά την αναστολή της χρήσης αζωδικαρβοναμιδίου ως διογκωτικού μέσου», «Οδηγία 2004/14/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/1 Ο/ΕΟΚ περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμά», «Οδηγία 2004/19/ΕΚ της Επιτροπής της 1 ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002Π2/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα», (4377)

2 (/) του 1996 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό 4~) του 2000 από το άρθρο 29 των περί Τροφίμων ('Ελεγχος και Πώληση) Νόμων του '~ 122(1) του έως 2005, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 40(1) του (Ι) του (1) του (Ι) του (/) του (1) του (/) του (Ι) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Υλικών και ΑΥτικειμένωνγlα Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) (Αρ.2), Κανονισμοί του 2005 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμούς του 2004 και 2005 (που θα αναφέρονται στο εξής ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004 έως (Αρ. 2)' του Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών: «αρωμαtlκπ ύλη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο Εφημερίδα, «άρτυμα» από τους περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα Κανονισμούς Παράρτημα Τρίτο (Ι): «διαλύτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Διαλυτών Εκχύλισης Κανονισμούς Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):

3 4379 «Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων η οποία ιδρύθηκε διά της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 31, , σ.1. Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων» ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταl «Οδηγία 2002Π2/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002Π2/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2002 σχετικά με τα πλαστικά υλικά και Εφημερίδα της ΕΕ: Ι 220, , σ.18, L , σ. 1, Ι 71, , σ. 8. αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα» ως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «πρόσθετο τροφίμων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον Εφημερίδα, όρο άυτό από τους περί Σήμανσης των Προσθέτων Τροφίμων Κανονισμούς Παράρτημα Τρίτο (Ι): «τελικός καταναλωτής» -σημαίνει πρόσωπο-που -αγοράζει- ή άλλως πως αποκτά υλικό ή αντικείμενο για σκοπό που δεν εμπίπτει στα πλαίσια εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητάς του «χρωστική ουσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο Εφημερίδα, αυτό από τους περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα

4 4380 Παράρτημα Κανονισμούς.». Τρίτο (Ι): Τροποποίηση του Κανονισμού 3. Ο Κανονισμός 1 Ο των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 1 Ο των βασικών κανονισμών. (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (1), (2) και (3) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: «(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε ένα από τους ακόλουθους υμένες αναγεννημένης κυτταρινης, ο οποίος είτε συνιστά από μόνος του τελικό προϊόν είτε είναι μέρος τελικού προϊόντος το οποίο συνίσταται Kc;I1 από άλλα υλικά: (α) Μη επικαλυμμένους υμένες αναγεννημένης κυτταρίνης (β) επικαλυμμένους υμένες αναγεννημένης κυτταρίνης με επικάλυψη που προέρχεται από κυτταρίνη (γ) επικαλυμμένους υμένες αναγεννημένης κυτταρίνης με επικάλυψη που προέρχεται από πλαστικό.» (2) Ο παρών Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συνθετικές θήκες από αναγεννημένη κυτταρίνη.

5 438] (3) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (4), υμένες αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) ή (β) της παραγράφου (1) επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο από ουσίες ή ομάδες ουσιών, οι οποίες - (αα) Αναφέρονται- (ί) προ.κειμένου για μη επικαλυμμένους υμένες, στη Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος 1. Στήλη του Μέρους του Τέταρτου Παραρτήματος, ή (ίί) προκειμένου για επικαλυμμένους υμένες, στη Τέταρτο' Παράρτημα, Μέρος 2. Στήλη του Μέρους 2 του Τέταρτου Παραρτήματος' και (ββ) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους περιορισμούς που τυχόν αναφέρονται σχετικά με κάθε τέτοια ουσία ή ομάδα ουσιών στη Στήλη 2 του αντίστοιχου Μέρους Τέταρτο Παράρτημα. του Τέταρτου Παραρτήματος και σύμφωνα με τις Σημειώσεις 1 και 2 του ιδίου Παραρτήματος. (β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (4), υμένες αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέρονται στην παράγραφο (1 )(γ) επιτρέπεται να κατασκευάζονται, κατά τα στάδια πριν από την εκτέλεση της επικάλυψής τους, μόνο από ουσίες ή ομάδες ουσιών οι οποίες - (ί) αναφέρονται στη Στήλη 1 του Μέρους 1 του Τέταρτου Τέταρτο Παραρτήματος' και Παράρτημα, Μέρος 1.

6 4382 (iί) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους περιορισμούς που.τυχόν αναφέρονται σχετικά με κάθε τέτοια ουσία ή Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος 1. ομάδα ουσιών στη Στήλη 2 του Μέρους 1 του Τέταρτου Παραρτήματος και σύμφωνα με τις Σημειώσεις 1 και 2 του ιδίου Παραρτήματος. (γ) Η επικάλυψη των υμένων αναγεννημένης κυτταρίνης, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο (1 )(γ) επιτρέπεται να κατασκευάζεταί μόνο από ουσίες ή ομάδες ουσιών, οι οποίες αναφέρονται ή εμπίπτουν σε κατηγορία που αναφέρεται - Έβδομο Παράρτημα, Μέρη 1 και 2. (ί) στο Μέρος 1 ή 2 του Έβδομου Παραρτήματος, ή Όγδοο Παράρτημα. (ίί). στο Όγδοο Παράρτημα, ή Ένατο (ίίί) στο Ένατο Παράρτημα, ή Παράρτημα. Δέκατο (ίν) στο Μέρος 2 του Δέκατου Παραρτήματος, Παράρτημα, Μέρος 2. και πληρούν τις σχετικές διατάξεις, τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος το οποίο προβαίνει σε αυτή την αναφορά. Οι διατάξεις του Κανονισμού 13, οι οποίες παραπέμπουν στα προαναφερόμενα Παραρτήματα, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί των εν λόγω ουσιών και ομάδων ουσιών, καθώς και επί των υμένων αναγεννημένης κυτταρίνης στην επικάλυψη των οποίων αυτές οι ουσίες ή ομάδες ουσιών χρησιμοποιούνται.

7 4383 (δ) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β), υλικά και αντικείμενα τα οποία κατασκευάζονται από υμένα αναγεννημένης κυτταρίνης, ο οποίος αναφέρεται στην _υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (1), πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου (3) και της υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (4) του Κανονισμού 13: Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (10) του Κανονισμού 13 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί των εν λόγω υλικών και αντικειμένων.». Τροποποίηση του Κανονισμού 13 των βασικών 4. Ο Κανονισμός 13 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: κανονισμών. (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (4) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «(α) Τηρουμένων των "διατάξεων της υποπαραγράφου (β), για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μονομερή και άλλες πρώτες ύλες, εκτός αν το χρησιμοποιούμενο μονομερές ή άλλη πρώτη ύλη Έβδομο αναφέρεται ή εμπίπτει σε κατηγορία που αναφέρεται στο Μέρος 2 του Έβδομου Παραρτήματος, και η εν λόγω χρήση πληρεί - Παράρτημα, Μέρος 2. (ί) τις τυχόν σχετικές διατάξεις του Μέρους 1 του Έβδομο Παράρτημα, Μέρος 1. Έβδομου Παραρτήματος, και

8 4384 (ίί) τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που τυχόν αναφέρονται, αναφορικά με το χρησιμοποιούμενο μονομερές ή άλλη πρώτη ύλη,. στη Στήλη 4 του Έβδομο Μέρους 2 του Έβδομου Παραρτήματος» Παράρτημα, Μέρος 2. (β) με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (ί), της υποπαραγράφου (γ), της παραγράφου (4) αυτού, της λέξης «επιχρίσματα» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «επικαλύψεις» (γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (5) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «(α) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α1) και (α2), στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων,. επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πρόσθετες ουσίες οι οποίες αναφέρονται ή εμπίπτουν σε κατηγορία που αναφέρεται Όγδοο είτε στο Μέρος 1 του Όγδοου Παραρτήματος είτε στον ατελή Παράρτημα. κατάλογο που παρατίθεται στα Μέρη 2 και 3 του Όγδοου Παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση πληρεί τις τυχόν σχετικές διατάξεις του προαναφερόμενου Μέροιις 1 και τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που τυχόν αναφέρονται, αναφορικά με την χρησιμοποιούμενη πρόσθετη ουσία, στη Στήλη 4 του προαναφερόμενου Μέρους 2 ή 3.» (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (5) αυτού, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (α), των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (α1), (α2), (α3) και (α4):

9 4385 «(α1) Η υποπαράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται στη χρήση- (ί) πρόσθετων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: (αα) επιχρίσματα επιφανειών λαμβανομένων από ρητινώδη ή πολυμερισμένα υλικά σε υγρή μορφή, μορφή κονέων ή αιωρημάτων, όπως βερνίκια, λάκες, χρώματα και λοιπά, (ββ) εποξειδικές ρητίνες, (γγ) συγκολλητικές ουσίες και επαυξητές συγκολλητικής ικανότητας,. (δδ) τυπογραφικά μελάνια' και (ii) χρωστικών ουσιών' και (iiί) διαλυτών. (α2) Στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων ουσιών οι οποίες αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) και των οποίων η χρήση στην παρασκευή τρόφιμου επιτρέπεται δυνάμει - Εφημερίδα, Παράρτημα (ί) των περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών, ή Τρίτο (Ι):

10 4386 Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): , (ίί) των περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών, ή Εφημερίδα, Παράρτημα (iiί) των περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών, ή Τρίτο (Ι): Εφημερίδα, Παράρτημα (ίν) των περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα Κανονισμών, Τρίτο (Ι): και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες ουσίες δεν μεταναστεύουν σε τρόφιμο - (αα) σε ποσότητες που έχουν τεχνολογική λειτουργία στο τελικό τρόφιμο, ή

11 4387 (ββ) στην παρασκευή του οποίου η χρήση τους επιτρέπεται δυνάμει κάνονισμών οι οποίοι αναφέρονται στην υποράγραφο (ί), (ίί), (ίίί) ή (ίν), σε ποσότητα που υπερβαίνει τη χαμηλότερη από τις ποσότητες τις οποίες επιτρέπουν οι εν λόγω κανονισμοί ή η υποπαράγραφος (α), ή (γγ) στην παρασκευή του οποίου η χρήση του δεν επιτρέπεται δυνάμει κανονισμών οι οποίοι αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ί), (ίί), (ίίί) ή (ίν), σε ποσότητα που υπερβαίνει τη χαμηλότερη από την ποσότητα την οποία επιτρέπει η υποπαράγραφος (α). (α3) Κατά την πώλησή τους σε πρόσωπο άλλο από τελικό καταναλωτή, τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα,. τα οποία περιέχουν πρόσθετες ουσίες οι οποίες αναφέρονται στηυ υποπαράγραφο (α), πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση η οποία να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (11)' (α4) Απαγορεύεται η χρήση και η παρουσία του αζωδικαρβοναμιδίου στην κατασκευή των πλαστικών υλικών και αντικειμένων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός.}}. (ε) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1 Ο) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

12 4388 «(β) Σε περίπτωση που. από την τιμή καθορισμού της ολικής μετανάστευσης συνεπάγεται. ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων ειδικής μετανάστευσης, η επαλήθευση της συμμόρφωσης της ειδικής μετανάστευσης δεν είναι υποχρεωτική.}}. (στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (11) αυτού με την ακόλqυθη νέα παράγραφο: «(11) Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα πρέπει, κατά την πώλησή τους σε πρόσωπο άλλο από τελικό καταναλωτή, να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση η οποία - (α) να βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας /ΕΚ ή με τις διατάξεις νομοθεσίας που ενσωματώνει στο δίκαιο, κράτους μέλους, την Οδηγία /ΕΚ; και (β) να παρέχει, για ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό στα τρόφιμα, επαρκείς πληροφορίες οι οποίες απαντώνται με πειραματικά στοιχεία ή θεωρητικό υπολογισμό, σχετικά με το επίπεδο της ειδικής τους μετανάστευσης και, όπου αρμόζει, σχετικά με τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται - Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 178, , σ.1, Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 24, , σ. 65. (ί) στις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 95/31/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης lουλίου 1995 για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα», «Οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης lουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»,

13 4389 Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 226, , σ. 1. Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 339, , σ. 1, και «Οδηγία 96177/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας. Δεκεμβρίου 1996, περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικων υλών», ως έχουν τροποποιηθεί και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιούνταl ή αντικαθίστανται, ή Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 277, , σ. 1, Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 283, , σ. 71. (ίί) σε νομοθεσία που ενσωματώνει τις προαναφερόμενες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο δίκαιο κράτους μέλους.}}' (ζ) με την προσθ-ήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (11) αυτού της ακόλουθηςνέαςπαραγράφου: «(12)(α) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για την προσθήκη πρόσθετου, του οποίου η χρήση στην κατασκευή πλαστικού υλικού ή αντικειμένου επιτρέπεται σε κράτος μέλος πριν την 1 η Ιανουαρίου του έτους 2007, στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας /ΕΚ, το εν λόγω πρόσωπο υποβάλλει αίτηση πριν την 1 η Ιανουαρίου του έτους 2007 στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία αίτηση περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία για την αξιολόγηση της ασφάλειας του προσθέτου. (β) Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης των στοιχείων της

14 4390 αίτησης, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων απαιτήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, ο αιτητής επιτρέπεται, εκτός αν η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά," να χρησιμοποιεί το σχετικό πρόσθετο έως ότου η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων εκδώσει γνώμη επί της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής υποβάλλει τις απαιτούμενες επιπρόσθετες πληροφορίες άτην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων εντός των χρονικών ορίων που καθορίζει η τελευταία. >~. Τροποποίηση 5. Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την του Κανονισμού προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (4) αυτού, της ακόλουθης νέας 15 των βασικών παραγράφου: κανονισμών. «(5) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση των παρόντων Κανονισμών σε "σχέση με τη χρήση ή παρουσία αζωδικαρβ"οναμιδίου "σε πλαστικό υλικό ή αντικείμενο, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, αν αποδείξει ότι - (α) το πλαστικό υλικό ή αντικείμενο έτυχε γεμίσματος πριν τη 2α Αυγούστου του έτους 2005' και (β) η σήμανση του πλαστικού υλικού ή αντικειμένου- (ί) περιλαμβάνει είτε ένδειξη της ημερομηνίας γεμίσματός του είτε άλλη ένδειξη η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ημερομηνίας γεμίσματος, και Εφημερίδα της Δημοκρατίας, (ίί) πληρεί τις διατάξεις των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμών, και

15 4391 Παράρτημα Τρίτο (1): Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): (γ) το πλαστικό υλικό ή αντικείμενο πληρούσε τον Κανονισμό 13, ως είχε πριν ο Κανονισμός 13 και το Τέταρτο Παράρτημα τροποποιηθούν από τους περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμούς του 2005.)}. Τροποποίηση του Τέταρτου Παραρτήματος 6. Το Μέρος 2 του Τέταρτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: των βασικών κανονισμών.. (α) Με τη διαγραφή.από.τη Στήλη 2 της φράσης «Όχι περισσότερο των 50 χιλιοστογράμμων επιχρίσματος ανά 100 τετραγωνικά εκατοστόμετρα επιφάνειας της όψης που βρίσκεται σε επαφή με το τρόφιμο» η οποία παρατίθεται αντίστοιχα από τη φράση «Γ. Επικάλυψη» της Στήλης l' (β) με τη διαγραφή του ακόλουθου μέρους αυτού:

16 4392 Στήλη 1 Στήλη 2 Ουσίες Περιορισμοί «πολυμερή, συμπολυμερή και μίγματα Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαίκής αυτών παρασκευαζόμενα από ακόλουθα πολυμερή: τα Κοινότητας και, απουσία αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία της Δημοκρατίας βινυλικές ακετάλες παραγόμενες από κορεσμένες αλδεϋδες (C1 μέχρι C 6 ) οξεικό βινύλιο βινυλικοί αιθέρες αλκυλίων (C1 μέχρι C 4 ) ακρύλικό, κροτωνικό, ιτακονικό, μηλεϊνικό, μεθακρυλικό οξέα και οι εστέρες τους βουταδιένιο στυρένιο μεθυλοστυρένιο βινυλιδενοχλωρίδιο ακρυλονιτρίλιο μεθακρυλονιτρίλιο αιθυλένιο, προπυλένιο, 1- και 2-βoυτuλένιO βινυλοχλωρίδιο Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(1)>> (γ) με την αντικατάσταση του μέρους «2. Ρητίνες» της καταχώρησης «Γ. Επικάλυψη», με το ακόλουθο νέο μέρος: Στήλη 1 Στήλη 2 Ουσίες Περιορισμοί «2. Ρητίνες Η συνολική ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12,5 χιλιοστόγραμμα ανά 100 τετραγωνικά εκατοστόμετρα της επικάλυψης επί της προοριζόμενης όψης για επαφή με τρόφιμα και μόνο για την παρασκευή υμένων αναγεννημένης κυτταρίνης με &πικάλυψη που βασίζεται σε νιτρική κυτταρίνη» (δ) με την αντικατάσταση του μέρους «3. Πλαστικοποιητές» της καταχώρησης «Γ. Επικάλυψη» με το ακόλουθο νέο μέρος:

17 4393 Στήλη 1 Στήλη 2 Ουσίες Περιορισμοί «3. Πλαστικοποιητές Η συνολική ποσότητα των ουσιών, που εμπίπτουν στην κατηγορία των πλαστικοποιητών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόγραμμα ανά 100 τετραγωνικά εκατοστόμετρα της επικάλυψης επί της προοριζόμενης όψης για επαφή με τρόφιμα - κιτρικό ακετυλοτριβουτύλιο - κιτρικό ακετυλο-τρις(2-αιθυλεξύλιο) - αδιπικό διισoβouτύλιo - αδιπικό δι-π-βουτύλιο - αζελαϊκό δι-π-εξύλιο - φθαλικό δικυκλοεξύλιο Όχι περισσότερο από 4,0 χιλιοστόγραμμα ανά 100 τετραγωνικά εκατοστόμετρα της επικάλυψης επί της προοριζόμενης όψης για επαφή με τρόφιμα φωσφορικό 2-αιθυλεξυλδιφαινύλιο Η ποσότητα του φωσφορικού 2- (συνώνυμο: διφαινυλο 2-αιθυλεξυλεστέρας αιθυλεξυλδιφαινυλίου δεν πρέπει. να του φωσφορικού οξέος) υπερβαίνει: α) τα 2,4 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο τροφίμου σε επαφή με αυτό το είδος του υμένα,ή β) τα 0,4 χιλιοστόγραμμα ανά 100 τετραγωνικά εκατοστόμετρα της επικάλυψης επί της προοριζόμενης όψης για επαφή με τρόφιμα - μονοοξεική γλυκερόλη=μονοασετίνη - διοξεική γλυκερόλη=διασετίνη - τριοξεlκή γλυκερόλη=τριασετίνη - σεβακικό διβουτύλιο - τρυγικό δι-π-βουτύλιο - τρυγικό διισοβουτύλιο»' (ε) με τη διαγραφή των ακόλουθων φράσεων από το εδάφιο «5. Διαλύτες» της καταχώρησης «Γ. Επικάλυψη»:

18 4394 Στήλη 1 Στήλη 2 Ουσίες Περιορισμοί «- μονοαιθυλικός αιθέρας της " αιθυλενογλυκόλης - οξεικός μονοαιθυλαίθέρας της αιθυλενογλυκόλης - μονομεθυλικός αιθέρας της αιθυλενογλυκόλης - οξεικός μονομεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης». Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος 7. Το Έβδομο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: των βασικών κανονισμών. (α) Με την" αντικατάσταση του ορισμού της συντομογραφίας «QM» στην παράγραφο 9 του Μέρους 1 αυτού, με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «QM= μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα «υπολείμματος» ουσίας στο υλικό. ή στο αντικείμενο για τους σκοπούς. των παρόντων Κανονισμών, η ποσότητα της ουσίας στο υλικό ή αντικείμενο πρέπει να προσδιορίζεται με επικυρωμένη "μέθοδο ανάλυσης" εάν δεν υπάρχει τέτοια μέθοδος, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μία μέθοδος ανάλυσης με κατάλληλες επιδόσεις για το όριο ανίχνευσης, έως ότου επιτευχθεί επικυρωμένη μέθοδος ανάλυσης"» (β) με την προσθήκη" στον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού, στην κατάλληλη αριθμητική σειρά με βάση τον Αριθ. Ref. (Στήλη 1), των ακόλουθων νέων μερών:

19 4395 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές «10599/90Α Διμερή λιπαρών ακόρεστων ΟΜΑ(Τ} = 0,05 mg/6dm 2 \LI) οξέων (C 18), απεσταγμένα 10599/ Διμερή λιπαρών ακόρεστων ΟΜΑ(Τ) = 0,05 mg/6dm 2 μι) οξέων (C 1B ), μη απεσταγμένα 10599/92Α Διμερή υδρογονομένων ΟΜΑ(Τ} = 0,05 mg/6dm 2 \"Ι) λιπαρών ακόρεστων οξέων (C 18 ), απεσταγμένα 10599/ Διμερή υδρογονομένων ΟΜΑ(Τ) = 0,05 mg/6dm 2 \"Ι) λιπαρών ακόρεστων οξέων (C 1B ), μη απεσταγμένα ,3-δις(2- SML = 0,05 mg/kg υδροξυαιθοξυ}βενζόλιο Κροτωνικό οξύ ΟΜΑ(Τ) = 0,05 mg/6dm 2 \.j.j) ,3' ~ Διμεθυλ-4,4' - SML = 0,05 mg/kg (""). Να διαμινοδικυκλοεξυλομεθάνιο χρησιμοποιείται μόνο σε πολυαμίδια Ανθρακικό διφαινύλιο SML = q,05 mg/kg Αlθυλιδενοδικυκλο[2.2.1 ] ΟΜΑ = 0,05 mg/6 dm 2 Ο επτ-2-ένιο λόγος εμβαδού/ποσότητας του τροφίμου να είναι μικρότερος από 2 dm 2 /kg ,6-Εξανοδιόλη SML = 0,05 mg/kg (υδροξυμεθυλσ )-1- SML = 0,05 mg/kg κυκλοεξένιο Μεθακρυλικός μσνοεστέρας SML = 0,05 mg/kg της αιθυλενογλυκόλης Μεθακρυλικός ΟΜΑ = 0,05 mg/6 dm 2» σουλφοπροπυλεστέρας Οξαλικό οξύ SML (Τ) = 6 mg/kg \"~) (1,3-φαινυλενοδιοξυ)διοξικό ΟΜΑ = 0,05 mg/6 dm 2 )}. οξύ (γ) με την αντικατάσταση, στον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού, των μερών αναφορικά με τα μονομερή και άλλες πρώτες ύλες με Αριθ. Ref 11530,13480,14950,18898,22150,22331,22332 και με

20 4396 τα ακόλουθα νέα μέρη, αντίστοιχα: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές « Ακρυλικός 2- υδροξυπροπυλεστέρας ΟΜΑ = 0,05 mg/6 dm 2 για το άθροισμα ακρυλικού 2- υδροξυπροπυλεστέρα και ακρυλικού 2- υδροξυισοπροπυλεστέρα και σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που Δέκατο Παράρτημα, Μέρος 2. καθορίζονται στο Μέρος 2 του Δέκατου Παραρτήματος ,2-δις(4- SML (Τ) = 0,6 mg/kg (L~) υδροξυφαινυλο)προπάνιο Ισοκυανικό κυκλοεξύλιο ΟΜ(Τ) = 1 mgikg στο ΤΠ (εκφραζόμενη σε NCO) (26) Ν-(4-υδροξυφαινυλ) ακεταμίδιο Μεθυλο-1-πεντένιο SML = 0,05 mg/kg SML = 0,05 mgikg ΟΜΑ - 5 mgi6 dm L Μείγμα των (35-45 % ννινν) 1,6- διαμινο-2,2,4-τριμεθυλσεξάνισ και (55-55 % ννινν) 1,5-διαμινο- 2,4,4-τριμεθυλοεξάνισ Μείγμα από (40 % ννινν) 1,5- διισσκυανικό 2,2,4- τριμεθυλεξάνισ και (50 % νν/νν) ΟΜ(Τ) = 1 mg/kg (εκφραζόμενη σε NCO) (26) 1-5-διισοκυανικό 2,4,4- τριμεθυλεξάνισ Rosin wood»

21 4397 (δ) με τη διαγραφή από τον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού των ακόλουθων μερών: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί ή/και προδιαγραφές « ,6-Διαμινο-2,2,4- ΟΜΑ = 5 mg/6 dm 2 τριμεθυλεξάvιo ,6-Διαμινο-2,4,4- ΟΜΑ - 5 mg/6 dm 2». τριμεθυλεξάvιo (ε) με τη διαγραφή από τον κατάλογο του Μέρους 3 αυτού των α~όλoυθων εδαφίων: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές «10599/90Α Διμερή λιπαρών ακόρεστων οξέων (C 1B ), απεσταγμένα 10599/ Διμερή λιπαρών ακόρεστων οξέων (C 1B ), μη απεσταγμένα 10599/92Α Διμερή υδρογονομένων λιπαρών ακόρεστων οξέων (C 1S ), απεσταγμένα 10599/ Διμερή υδρογονομένων λιπαρών ακόρεστων οξέων (C 1S ), μη απεσταγμένα Κροτωνικό οξύ ,3' -Διμεθυλ-4,4'-διαμινοδικυκλοεξυλομεθάνιο Αιθυλιδενοδικυκλο[2.2.1 ]επτ-2-ένιο ,6-Eξαvoδιόλη Μεθακρυλlκός σουλφοπροπυλεστέρας».

22 4398 Τροποποίηση του Όγδοου Παραρτήματος 8. Το Όγδοο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: των βασικών κανονισμών. (α)' Με την αντικατάσταση του υπότιτλου «(Κανονισμοί 13(5) και (8))»' αμέσως κάτω από τον τίτλο «ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», με τον ακόλουθο νέο υπότιτλο «(Κανονισμοί 1 Ο(3)(γ) και 13(5) και (8)))}' (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (1) του Μέρους 1 αυτού, του ορισμού του όρου «πρόσθετη ουσία» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «πρόσθετη ουσία» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία - (α) περιλαμβανομένων των πολυμερικών πρόσθετων ουσιών, η οποία ενσωματώνεται σε πλαστικό προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένη τεχνική επίδραση στο τελικό προϊόν και απαντάται στο τελικό προϊόν, ή (β) η οποία χρησιμοποιείται ως ενδεδειγμένο μέσο πολυμερισμού, αλλά δεν περιλαμβάνει - (ί) ουσία που επηρεάζει άμεσα τη δημιουργία πολυμερών, (ίί) χρωστικές ουσίες, και (ίίί) διαλύτες. )}.

23 4399 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (1) του Μέρους 1 αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού: {("πολυμερική πρόσθετη 'ουσία" σημαίνει πολυμερής, προπολυμερής ή ολιγομερής πρόσθετη ουσία η οποία - (α) μπορεί να προστίθεται σε πλαστικά προκειμένου να επιτευχθεί ένα τεχνικό αποτέλεσμα, KQI (β) σε περίπτωση απουσίας άλλων πολυμερών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η κύρια δομική συνιστώσα των τελικών υλικών και αντικειμένων, και περιλαμβάνει ουσία η οποία μπορεί να προστίθεται' στο μέσο πολυμερισμού.». (δ) με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (8) του Μέρους 1 αυτού, της φράσης «Σε περίπτωση ουσίας που αναφέρεται στο Μέρος 3,» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Από την 1 η lουλίου τ?υ έτους 2006, σε περίπτωση ουσίας που αναφέρειαl στο Μέρος 3,» (ε) με τη διαγραφή από τον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού του ακόλουθου μέρους: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές « Αζωδlκαρβοναμίδιο Να χρησιμοποιείται μόνο ως διαγνωστικό μέσο» (στ) με την προσθήκη στον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού, στην κατάλληλη αριθμητική σειρά με βάση τον Αριθ. Ref., των ακόλουθων νέων μερών:

24 4400 Στήλη 1 Αριθ. Ref. «34850 Στήλη 2 Αριθ. CAS Στήλη 3 Στήλη 4 Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές Οξειδωμένες, ΟΜ = Για χρήση μόνο: δις(υδρογονωμένου α) σε πολυολεφίνες σε 0,1% στέατος αλκύλο)αμίνες (β/β) αλλά όχι σε LΟΡΕ όταν βρίσκεται σε επαφή με τρόφιμα για τα οποία το Δωδέκατο Παράρτημα, Μέρος 2. Μέρος 2 του Δωδέκατου Παραρτήματος ορίζει συντελεστή αναγωγής μικρότερο του 3 β) σε ΡΕΤσε 0,25 % (β/β) σε επαφή με τρόφιμα πλην εκείνων για τα οποία ο προσομοιωτής D ορίζεται στο Μέρος 2 του Δωδέκατο Παράρτημα, Μέρος 2. Δωδέκατου Παραρτήματος αμινοβενζαμίδιο SML - 0,05 mg/kg. Να χρησιμοποιείται μόνο για ΡΕΤ για νερό και ποτά ,2-δις(4- SML (Τ) - 0,6 mg/kg ("Ο) υδροξυφαινυλο )προπάνιο Κι κlνέλαι ο Κροτωνικό οξύ ΟΜΑ(Τ) - 0,05 mg/6 dm 2 r") Κυανο-3,3- SML = 0,05 mg/kg διφαινυλακρυλικό οξύ, αlθυλεξυλεστέρας 5,7 -δι-τριτ-βουτυλο-3-(3,4- SML - 5 mg/kg και 2,3- διμεθυλφαινυλο)- 3Η-βενζοφουραν-2-όνη που περιέχει: α) 5,7-δl-τριτ-βου-τυλο-3- (3,4- διμεθυλφαινυλο) - 3Η- βενζοφουραν-2-όνη (80 έως 100 % β/β) και

25 4401 Στήλη 1 Αριθ. Ref (συνέχεια) Στήλη 2 Αριθ. CAS Στήλη 3 Στήλη 4 Ονομασία Περιοριρ-μοί και προδιαγραφές β) 5,7-δι-τριτ-βουτυλο- 3-(2,3-διμεθυλφαινυλο) - 3Η-βενζοφουραν-2-όνη (Ο έως 20 % β/β) 2,6-Δι-τρι-βουτυλο-4- ΟΜΑ = 4,8 mgi6 dm 2 αιθυλοφαινόλη Εστέρες γλυκερόλης με εννεανοϊκό οξύ Εξαμεθυλενοτετραμίνη SML(T) = 15 mgikg ("") (εκφραζόμενο σε φορμαλδεοδη) Νεοδεκανοϊκό κοβάλτιο SML(T) = 0,05 mgikg (εκφραζόμενο σε νεοδεκανόίκό οξύ) και SML(T) = 0,05 mgikg (14) (εκφραζόμενο σε κοβάλτιο). Να μην χρησιμοποιείται σε πολυμερή που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για τα οποία ορίζεται προσομοιωτής Ο στο Μέρος 2 του Δωδέκατο Δωδέκατου Παραρτήματος. Παράρτημα, Μέρος Οξαλικό οξύ SML(T) - 6 mgikg ("") Πολυεστέρες της 1,2- SML = 30 mgikg προπανοδιόλης ή/και 1,3- ή/και 1,4- βουτανοδιόλης ήικαι πολυπροπυλενογλυκόλης με αδιπικό οξύ, το οποίο μπορεί να είναι με ρύθμιση ακραίας ομάδας με οξικό οξύ ή λιπαρά οξέα με άτομα άνθρακα ή π-οκτανόλη ή/και π-δεκανόλη

26 4402 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές Πυριτικά φυσικά, σlλανlωμένα (με εξαίρεση τον αμίαντο) Συμπολυμερές του τριμεθακρυλlκού τριμεθυλοπροπανίου και του μεθακρυλικού μεθυλίου»' (ζ) με την αντικατάσταση, στον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού, των μερών αναφορικά με τις πρόσθετες ουσίες με Αριθ. Ref και με τα ακόλουθα νέα μέρη, αντίστοιχα: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές « Συμπολυμερές ρ-κρεζόλης- SML = 5 mg/kg δικυκλοπενταδιενίουισοβουτυλενίου (ΕΟ = 2-6)μονοαλκυλ (C 16 - SML = 0,05 mg/kg και C 18 ) αιθέρας σύμφωνα με τις της πολυαιθυλενογλυκόλης προδιαγραφές που Δέκατο Παράρτημα. παρατίθενται στο Δέκατο Παράρτημα»' (η) με τη διαγραφή από τον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού των ακόλουθων μερών: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές « Εστέρες της γλυκερίνης με εννεανοϊκό οξύ

27 4403 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί ΚΟΙ προδιαγραφές Μείγμα (80%-1 00% β/β) 5,7 -δι- SML= 5 mg/kg.. tert- βουτυλο-3-(3,4- διμεθυλοφαινυλο)3η)- βενζoφoυραv-2-όνης και (0-20% β/β) 5,7-δι-tert-βουτυλο- 3-(2,3-διμεθυλοφαινυλο)-3Ηβενζoφoυραv-2-όνης Πολυεστέρες της 1,2- SML = 30 mg/kg πρoπαvoδιόλης ή/ και 1,3- ή/και 1,4-βουτανοδιόλης ή/και πολυ-προπυλενογλυκόλης με αδιπικό οξύ, καθώς επίσης εκείνοι με ρύθμιση ακραίας ομάδας με οξικό οξύ ή λιπαρά οξέα με C 10 -C 18 άτομα άνθρακα ή π-οκτανόλη ή/και π-δεκανόλη Πυριτικά, φυσικά»' (θ) με τη ι προσθήκη στον κατάλογο του Μέρους 3 αυτού, στην κατάλληλη αριθμητική σειρά με βάση τον Αριθ. Ref., των ακόλουθων νέων μερών: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές « υδροξυδις[2,2-μεθυλενοδις SML - 5 mg/kg. (4,6-δι-τρlτβουτυλοφαινυλο)] φωσφορικό αργίλιο Πυριτικό λίθιο βενζοϊκού SML(T) = 0,6 mg/kg (σι οξέος (εκφραζόμενο σε λίθιο) τριτ -βoυτuλo-4- SML = 30 mg/kg υδροξυανισόλη (= ΒΗΑ) ,6-δι-τριτ-βουτυλο-4- SML = 3,0 mg/kg αιθυλοφαινόλη ΦορμαλδεΟδη SML(T} = 15 mg/kg (")

28 4404 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές Γαλλικός δωδεκυλεστέρας Γαλλικός οκτuλεστέρας SML(T) = 30 mg/kg ("'t) SML(T) = 30 mg/kg (,j'f) Γαλλικός προπυλεστέρας Μυριστικό άλας του λιθίου SML(T) = 30 mg/kg (~) SML(T) = 0,6 mg/kg (Ο) (εκφραζόμενο σε λίθιο) Μοvοένυδρο άλας νατρίου του SML = 0,05 mg/kg (" ) υπερχλωρικού οξέος υδρογονωμένο SML :: 5 mg/kg ( ) πολυκυκλοπενταδιένιο Δισουλφίδιο του νατρίου SML(T) = 1 Ο mg/kg ("U) (εκφραζόμενο σε S02) Νιτρικό νάτριο Σουλφίδιο του νατρίου SML = 0,6 mg/kg SML(T) = 1 Ο mg/kg ("U) (εκφραζόμενο σε S02) Θειοθειϊκό νάτριο SML(T) = 1 Ο mg/kg ("U) (εκφραζόμενο σε S02) δις[3-(3-τριτ-βουτυλ-4- SML = 9 mg/kg»' υδροξυ-5-μεθυ-λοφαlνυλο) προπιονlκή] τριαιθυλενογλυκόλη (ι) με τη διαγραφή από τον κατάλογο του Μέρους 3 αυτού των ακόλουθων μερών: Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και. προδιαγραφές « ,6-ΔI-tert-βουτυλο-4- ΟΜΑ - 4,8 mg/6 dmo! αιθυλοφαινόλη Μετά κοβαλτίου άλας του SML(T) = 0,05 mg/kg νεοδεκανο'(κού οξέος (εκφραζόμενο σε νεoδεkαvoϊkό οξύ) και SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (εκφραζόμενο σε κοβάλτιο). Να μην χρησιμοποιείται σε πολυμερή που έρχονται

29 4405 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Ονομασία Περιορισμοί και προδιαγραφές σε επαφή Δωδέκατο Παράρτημα, Μέρος 2. (συνέχεια) Συμπολυμερές του τριμεθακρυλικού τριμεθυλολοπροπανίου και του μεθακρυλικού μεθυλίου». με τρόφιμα για τα οποία ορίζεται προσομοιωτής D στο Μέρος 2 του Δωδέκατου Παραρτήματος Αντικατάσταση του Ένατου Παραρτήματος 9. Το Ένατο Παράρτημα των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα: των βασικών κανονισμών. «ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμqς 13(6)) Αριθ. Ref. Αριθ. CAS Στήλη 1 Στήλη Ονομασία Στήλη 3 Συμπολυμερές 3-υδροξυβουτανικού οξέος και 3-υδροξυπεντανικού οξέος Περιορισμοί ή/και προδιαγραφές Στήλη 4 Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές που Δέκατο Παράρτημα, Μέρος 2. - καθορίζονται στο Μέρος 2 του Δέκατου Παραρτήματος». Τροποποίηση του Δέκατου Παραρτήματος 1 Ο. Το Δέκατο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: των βασικών κανονισμών.

30 4406 (α) Με την αντικατάσταση, στον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού, των μερών αναφορικά με τις ουσίες με Αριθ. Ref και με τα ακόλουθα νέα μέρη, αντίστοιχα: Στήλη 1 Στήλη 2 Αριθ. Ref. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «16690 Διβινυλοβενζόλιο Μπορεί να περιέχει έως 45 % αιθυλβινυλοβενζόλιο Συμπολυμερές 3-υδροξυβουτανlκού οξέος και 3-υδροξυπεντανlκού οξέσς \ Ορισμός Τα συμπολυμερή αυτά παράγονται με ελεγχόμενη ζύμωση του Alcaligenes eutrophus χρησιμοποιώντας ως πηγές άνθρακα μείυματα γλυκόζης και προπανlκού (προπιονlκού) οξέος. 0 χρησιμοποιηθείς οργανισμός δεν έχει υποστεί γενετική τροποποίηση και έχει ληφθεί από ένα μόνο άγριο στέλεχος ΗΙ6 NCIMB του οργανισμού Alcaligenes eutrophus. Μητρικές ποσότητες του οργανισμού φυλάσσονται υπό μορφή λυοφlλοποlημένων φυσίγγων. Από τη μητρική ποσότητα λαμβάνεται ποσότητα εργασίας η οποία φυλάσσεται εντός υγρού αζώτου και χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενοφθαλμισμάτων για τη συσκευή ζύμωσης. Από τη συσκευή ζύμωσης λαμβάνονται καθημερινά δείγματα τα οποία εξετάζονται τόσο μlκροσκοπικώς όσο και για την ανίχνευση τυχόν μορφολογικών αλλαγών των αποικιών σε ποικίλα θρεπτικά υλικά και σε διάφορες θερμοκρασίες. Τα συμπολυμερή απομονώνονται από θερμlκώς κατεργασμένα βακτήρια με ελεγχόμενη διάσπαση των άλλων κυτταρικών στοιχείων, πλύση και ξήρανση. Τα συμπολυμερή αυτά διατίθενται συνήθως ως κόκκοι μορφοποιημένοι σε τήγμα και περιέχουν πρόσθετα, όπως παράγοντες σχηματισμού πυρήνων κρυσταλλώσεώς, πλαστικοποιητές, μέσα πληρώσεως, σταθεροποιητές και πlγμέντα, τα οποία πληρούν τις γενικές και επιμέρους προδιαγραφές

31 4407 Στήλη 1 Στήλη 2 Αριθ. Ref. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χημική ονομασία Πολυ (3-Ο-υδροξυβουτανικός-συν-3-Ο- (συνέχεια) Αριθμός CAS υδρoξυπεvτανιkός εστέρας) Συντακτικός τύπος CH 3 Ο Ι CH 2 Ο 11 Ι 11 (-O~CH-CH2-C-)m - (O-CH- CH2-C-)n όπου ni(m + π) ή ίσο του 0,25 μεγαλύτερο του Ο και μικρότερο Μέσο μοριακό βάρος Τουλάχιστον Daltons (μέτρηση με χρωματογραφία περατής πηκτής) Δοκιμασία Τουλάχιστον 98 % περιεκτικότητα σε ΠΟλυ(3-Ο υδροξυβουτανικό-συν-3-ο-υδροξυπεν- τανικό εστέρα) προσδιοριζόμενο μειά από υδρόλυση ως μείγμα 3-Ο-υδροξυβουτανικού οξέος και 3-O-υδρoξυΠΕVτανΙKOύ οξέος Περιγραφή Λευκή έως υπόλευκη σκόνη μετά την απομόνωση Χαρακτηριστικά Δοκιμασίες ταυτοποίησης Διαλυτότητα Διαλυτό σε χλωριωμένους υδρογονάνθρακες όπως το χλωροφόρμιο ή το διχλωρομεθάνιο αλλά πρακτικώς αδιάλυτο στην αιθανόλη, στα Περιορισμός Καθαρότητα αλειφατικά αλkάvια και στο νερό QMA για το κροτωνικό οξύ είναι 0,05 mg/6 dm 2 Η χρησιμοποιούμενη ως πρώτη ύλη συμπολυμερής σκόνη πρέπει να περιέχει πριν από την κοκκοποίηση: -Άζωτο σε αναλογία που να μην υπερβαίνει τα mgikg πλαστικού - Ψευδάργυρο σε αναλογία που να μην υπερβαίνει τα 100 mgikg πλαστικού

32 4408 Στήλη 1 Στήλη 2 Αριθ. Ref. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χαλκό σε αναλογία που να μην υπερβαίνει τα 5 (συνέχεια) mg/kg πλαστικού - Μόλυβδο σε ~ναλoγία που να μην υπερβαίνει τα 2 mg/kg πλαστικού -~ρσενikό σε αναλογία που να μην υπερβαίνει τα 1 mg/kg πλαστικού -Χρώμιο σε αναλογία που να μην υπερβαίνει τα 1 mg/kg πλαστικού»' (β) με την προσθήκη στον κατάλογο του Μέρους 2 αυτού, στην κατάλληλη αριθμητική σειρά με βάση τον Αριθ. Ref., των ακόλουθων νέων μερών: Στήλη 1 Στήλη 2 Αριθ. Ref. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «11530 Ακρυλικός 2-υδροξυπροπυλεστέρας Μπορεί να περιλαμβάνει έως και 25 % (μ/μ) ακρυλικού 2- υδροξυlσοπροπυλεστέρα (CAS Ν ) (ΕΟ = 2-6)μονοαλκυλ. (C 16 -C 18 ) αιθέρας της πολυαιθυλενογλυκόλης Η σύνθεση αυτού του μείγματος είναι η ακόλουθη: - (ΕΟ = 2-6) μονοαλκυλ (C 16 -C 18 ) αιθέρας της πολυαιθυλενογλυκόλης (περίπου 28 %) - λιπαρές αλκοόλες (C 16 -C 18 ) (περίπου 48 %) - μονοαλκυλ (C 16 -C 18 ) αιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (περίπου 24 %)>>. Αντικατάσταση 11. Το Ενδέκατο Παράρτημα των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται του Ενδέκατου Παραρτήματος από το ακόλουθο νέο Παράρτημα: των βασικών κανονισμών.

33 4409 «ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 13(8) και Όγδοο Παράρτημα) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΗΛΗ 4 ΜΕ ΤΙΤ ΛΟ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 13 (1) Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του SML για τους προσομοιωτές λιπαρών τροφίμων. (2) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (3) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Hef , 16990, 47680, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.. (4) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (5) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (6) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της. μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (7) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref.

34 , 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (8) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 42400, 64320, 67896, 7304~ 8576~ 85840, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (9) Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος η μετανάστευση της ουσίας να αλλοιώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου με το οποίο έρχεται σε επαφή και στην περίπτωση αυτή το τελικό προϊόν να μην ανταποκρίνεται στην παράγραφο(1) του Κανονισμού 5. (1 Ο) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (11) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης (εκφραζόμενων σε ιώδιο) των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 64320, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (12) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (13) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

35 4411 (14) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 68078, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (15) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα. των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 48640, 48720, 48880, 61280, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (16) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (17) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 50240, 50320, 50360,50400, 50480,50560,50640,50720, 50800, 50880, 50960, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (18) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (19) SJν1L(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (20) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (21) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα

36 4412 των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (22). SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 18670, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (23) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , 36840, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (24) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν σ:τους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (25) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ~ημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Re{ και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (26) ΟΜ(Τ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των ποσοτήτων καταλοίπων των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref ,15700,16240,16570,16600,16630,18640, 19110,22332, 22420, 22570, 2521 Ο, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (27) ΟΜΑ(Τ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref /90Α, 10599/91, 10599/92Α και 10599/93 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

37 4413 (28) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (29) SML(T) στη σ.uγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περίορισμό. (30) SML(T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref , και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (31) Η δοκιμή συμμόρφωσης όταν υπάρχει επαφή λίπους πρέπει να εκτελείται με τη χρησιμοποίηση κεκορεσμένων προσομοιωτών λιπαρών τροφών ως προσομοιωτή D. (32) Η δοκιμή συμμόρφωσης όταν υπάρχει επαφή λίπους πρέπει να εκτελείται με τη χρησιμοποίηση ισοκτανίου ως υποκατάστατου του προσομοιωτή Ο (ασταθής). (33) ΟΜΑ(Τ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό. (34) SML{T) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους Αριθ. Ref ,55280 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.». Μεταβατικές διατάξεις. 12.-( 1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των βασικών κανονισμών, μέχρι και την 28η Ιανουαρίου του έτους 2006, επιτρέπεται η κατασκευή, εισαγωγή, πώληση και χρήση υμένα αναγεννημένης κυτταρίνης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υμένας αναγεννημένης κυτταρίνης πληρεί τις διατάξεις -

38 4414 (α) των βασικών κανονισμών, ή (β) των βασικών κανονισμών όπως αυτοί τροποποιούνται από τους παρόντες Κανονισμούς βάσει της παραγράφου (2) του Κανονισμού 13. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξει.ς των βασικών κανονισμών, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2006 επιτρέπεται η κατασκευή, εισαγωγή, πώληση και χρήση πλαστικού υλικού ή αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι το πλαστικό υλικό ή αντικείμενο πληρεί τις διατάξεις- (α) των βασικών κανονισμών, ή (β) των βασικών κανονισμών όπως αυτοί τροποποιούνται από τους παρόντες Κανονισμούς βάσει. της πc:φαγράφου (3) του Κανονισμού 13. Έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (2) Οι Κανονισμοί 2 και 6 τίθενται σε ισχύ κατά την 29 Ιανουαρίου του έτους (3) Οι παράγραφοι (α), (γ), (δ), (στ) και (ζ) του Κανονισμού 4, ο Κανονισμός 7, οι παράγραφοι (β), (γ), (δ), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του Κανονισμού 8 και οι Κανονισμοί 9, 1 Ο και 11 τ~~~ιqrg ::.. Η?χύ κατά την 1 η Μαρτίου του έτους 2006.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 225/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3988 της 6ης ΜΑ' Ι'ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 225 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

1367 Κ.Δ.Π. 290/2003

1367 Κ.Δ.Π. 290/2003 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3704,11.4.2003 1367 Κ.Δ.Π. 290/2003 Αριθμός 290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 30/2 6.2.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034272/03 - Παράρτημα Ι.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034272/03 - Παράρτημα Ι. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15140/14 ADD 1 DENLEG 167 AGRI 682 SAN 420 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3639, 27.9.2002 4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Αριθμός 451 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 493 4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 113/18 29.4.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/752 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

4033 Κ.Δ.Π. 478/2004

4033 Κ.Δ.Π. 478/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3852, 30.4.2004 4033 Κ.Δ.Π. 478/2004 Αριθμός 478 Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2523 Κ.Δ.Π. 266/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 266 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων θερμίδων για Απώλεια Βάρους Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016142/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016142/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2011 (OR. en) 14633/11 DENLEG 129 AGRI 625 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 15 Σεπτεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1373 Κ.Δ.Π. 291/2003

1373 Κ.Δ.Π. 291/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3704,11.4.2003 1373 Κ.Δ.Π. 291/2003 Αριθμός 291 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 127/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4764 Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 405 Αριθμός 127 Oι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων

Διαβάστε περισσότερα

3069 Κ.Δ.Π. 450/2004

3069 Κ.Δ.Π. 450/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3850, 30.4.2004 3069 Κ.Δ.Π. 450/2004 Αριθμός 450 Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α Ε.Ε. Παρ. III(I) 5603 ΚΑ.Π. 515/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 515 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 39(Ι)/2015 39(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 .Ε. Παρ. ΙΪΙ(Ι) 3964 Κ.Δ.Π. 474/2004 ρ. 3852, 30.4.2004.ριθμός 474 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίτων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3666, 27.12.2002 6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Αριθμός 636 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 509 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρούσες Οδηγίες θα αναφέρονται ως οι Οδηγίες που

1. Οι παρούσες Οδηγίες θα αναφέρονται ως οι Οδηγίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4073 Κ.Δ.Π. 513/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 513 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Οδηγίες δυνάμει των άρθρων 16 και 23 του περί Κεντρικής Τράπεζας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4441, 15.4.2014 281 Ν. 56(Ι)/2014 Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ISSN Επίσημη Εφημερίδα. ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ISSN Επίσημη Εφημερίδα. ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ISSN 1725-2547 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 54ο έτος 15 Ιανουαρίου 2011 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5555 Κ.Δ.Π. 507/00 Αρ. 3647, 5.10.00 Αριθμός 507 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 00, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Βάσει των νέων πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση του

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Βάσει των νέων πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση του 31.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/19/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικάμε τα πλαστικάυλικάκαι αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4832 Κ.Δ.Π. 454/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 454 Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΐΙΠΕΡίϊ^ΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝηΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55

ΟΐΙΠΕΡίϊ^ΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝηΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3754 Κ.Α.Π. 462/2004 Αρ. 3851, 30.4.2004 Αριθμός 462 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5397/17 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 2 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048354/2 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048354/2 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5397/17 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή,

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή, E.E. Παρ. III(I) 4993 Κ.Α.Π. 502/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 502 Οι περί Τροφίμων που προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑθηνάΒουρούδη Μαρούλα Κιούση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αναπόσπαστο κομμάτιτηςπαραγωγικήςδιεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4157

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4157 2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρ θρο 6 του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 160/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3491 της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 160 Οι περί Σήμανσης των Προσθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ. Απόφαση. Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 260/2007 Τροποποίηση του παραρτήµατος του άρθρου 36, του Κ.Τ.Π.

Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ. Απόφαση. Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 260/2007 Τροποποίηση του παραρτήµατος του άρθρου 36, του Κ.Τ.Π. Ι. ΤΡΟΦΙΜΑ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 260/2007 Τροποποίηση του παραρτήµατος του άρθρου 36, του Κ.Τ.Π. σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/129/ΕΚ της Επιτροπής της 8 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) Υρ. 3852, 30.4.2004 4038 Αριθμός 479 Οι περί Προβλημάτων Υγείας και Υγιεινής στην Παραγωγή και Εμπορία Προϊόντων Αυγών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3482 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 1 παράγραφος 8 και 22 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που "του

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3207 Κ.Δ.Π.354/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 354 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ! ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 31

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ! ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 31 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4473 Κ.Δ.Π. 496/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 496 Οι περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ" (ΕΕ L 331 της , σ. 10).

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ (ΕΕ L 331 της , σ. 10). Ε.Ε. Παρ. III(I) 2515 Κ.Δ.Π. 265/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 265 Οι περί Διαλυτών Εκχύλισης Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από to Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4045 Κ.Δ.Π. 480/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 480 Οι περί των Υγειονομικών Όρων για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013

131(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4585, 6.12.2016 Ν. 131(Ι)/2016 131(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

151(1) του (1) του (1) του ο(ΐ) ΙΖ 2θοι 151(1) του (1) του (1) του _, ΙΖ.Δ,\ί) TOU ZUUU

151(1) του (1) του (1) του ο(ΐ) ΙΖ 2θοι 151(1) του (1) του (1) του _, ΙΖ.Δ,\ί) TOU ZUUU Ε.Ε. Παρ. III(I) 2369 Κ.Δ.Π. 260/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 260 Οι περί Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 54/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3803 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 54 Οι περί Προστασίας της Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1416 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Αυγούστου 2016 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα