ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑθηνάΒουρούδη Μαρούλα Κιούση

2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αναπόσπαστο κομμάτιτηςπαραγωγικήςδιεργασίας Ασφάλειασεμικροβιακές, βιολογικέςκαιχημικές επιμολύνσεις Περισσότερααπό 30 διαφορετικάπλαστικά! Πρόσθετα ανησυχίακαταναλωτών Καρκίνοι, γενετικές ανωμαλίες, υπολειτουργία ανοσοποιητικού συστήματος, αναπτυξιακά προβλήματασεπαιδιά, διαταραχή ενδοκρινικού συστήματος Ανάγκη ελέγχου μετανάστευσηςαπό τα υλικά συσκευασίας και θέσπιση νομοθεσίας

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Σταθερήκαιανθεκτική Προστασίααπόπεριβάλλον Εξασφάλισησταθερήςποιότητας καιαξιοπιστίαςπροϊόντων Όχιαλλοιώσειςσεοσμή, γεύσηκαι εμφάνισηπροϊόντων Δήλωσηταυτότητας (ποιοτική, ποσοτικήσύσταση, βάρος, όγκος, ημερομηνίαπαραγωγήςκαιλήξης, αριθμόπαρτίδας, πληροφορίεςγια χρήση) Καλύτερηεκμετάλλευσηχώρων αποθήκευσης Δυνατότητααποθήκευσηςσε ανοιχτούςχώρους

4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μίγματαπολυμερώνκαι άλλωνυλικών βελτίωση ιδιοτήτωνκαι μείωση κόστους Επισήμανση με ειδικό κωδικό αριθμό και αρχικάλατινικάγράμματα χημικής ονομασίας Παρασκευή με πολυμερισμό, πολυσυμπύκνωση, πολυπροσθήκηαπό μόριαμικρούμβ ήχημική αλλοίωση φυσικώνμακρομορίων

5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Υλικά, αντικείμενα, μέρηαυτών αποκλειστικά απόπλαστικήύλη Πλαστικά πολυστρωματικά υλικά καιαντικείμενα Στρώματα, επικαλύψειςαπό πλαστικήύληπουσχηματίζουν συναρμογέςστεγανοποίησης πωμάτωνκαιμαζίαποτελούνται από 2 ήπερισσότερα στρώματα υλικώνδιαφόρωντύπων

6 ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ουσίες πουυποβάλλονται σεπολυμερισμό Φυσικές, συνθετικέςμακρομοριακέςουσίες πουχρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροποιημένων μακρομορίων Ουσίες πουχρησιμοποιούνται για τροποποίησηυφιστάμενων φυσικών, συνθετικών μακρομορίων

7 ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Βινυλοχλωρίδιο - Παρασκευήπλαστικών υλικών από PVC L Υψηλήτοξικότητασεπειραματόζωακαι άνθρωπο - Μέγιστηπεριεκτικότηταπλαστικών σε VC: 1 mg/kg τελικούπροϊόντος - Μέγιστημετανάστευση: 0,01 mg VC/kg τροφίμου

8 ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Στυρένιο - Φαινυλοξιράνιο: μεταβολίτηςμεισχυρή μεταλλαξιογόνοδράση - ΕπίδρασηστοΚΝΣ - Τοξικότηταστοήπαρ - Δυνητικάκαρκινογόνοσύμφωναμε WHO - Μέγιστηεπιτρεπόμενηποσότητασε υλικάσυσκευασίας 0,4 %

9 ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δισφαινόλη Α διγλυκιδυλαιθέρες της BPA - Οιστρογόνο δράση - Αύξησηπολ/σμού καρκινικώνκυττάρων - Διαταραχή ορμονικών λειτουργιών - Αύξηση χρήσηςπλαστικού αύξηση μετανάστευσης BPA - Όριο ειδικήςμετανάστευσης BPA σε τρόφιμο: 0,6 mg/kg - Μέγιστο συνολικό ποσοστό μετανάστευσηςένυδρων BADGE: 9 mg/kg τροφίμου - Μέγιστο συνολικό ποσοστό μετανάστευσης υδροχλωριωμένων BADGE: 1 mg/kg τροφίμου - Ηχρήση του διγλυκιδυλαιθέρα των BPF και Novolac έχει απαγορευτεί

10 ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ισοκυανικό - Χρήσηστα πολυμερήπολυουρεθανών - Τοξικήουσία - Μέγιστηπεριεκτικότητα πλαστικώνσε ισοκυανικό: 1 mg/kg τελικούπροϊόντος Ολιγομερήτου PET - Διμερήέωςπενταμερή - Θερμοσταθερά συσκευέςμαγειρέματος, δίσκοι, πιάτα - Επίπεδα ανίχνευσης 0,06 1,0 % ανάλογα με τοντύποτου ΡΕΤ

11 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύοντασυστατικάτων πλαστικών Βελτίωσηφυσικών, χημικών, μηχανικών ιδιοτήτων τουτελικούπροϊόντος ΜικρόΜΒ, αυξημένηκινητικότηταστοδίκτυο πολυμερούς Μικρήήμεγάλητάσηπροςμετανάστευση ανάλογαμετησυγγένειαπροςτο περιεχόμενο

12 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Ουσίεςπουενσωματώνονταισεπλαστικάπρος επίτευξησυγκεκριμένηςεπίδρασηςστοτελικό προϊόν. Απαντώνταιστοτελικόπροϊόν Ουσίεςπουχρησιμοποιούνταιωςενδεδειγμένο μέσοπολυμερισμού Κατάλοιπαμονομερών, καταλυτώνκαιδιαλυτών, πολυμερήχαμηλούμβ, πλαστικοποιητές, αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές, αντιαφριστικά μέσα, αντιπυρικοίκαιαντιστατικοίπαράγοντες, δευτερεύονταπροϊόνταπολυμερισμούκαι αποικοδόμησης, διολισθητικάμέσα, γαλακτοματοποιητές, αντικολλητικοίπαράγοντες

13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Πλαστικοποιητές - Μικράοργανικάμόριασεαναλογία 1-50% μείωση Τgπολυμερούς + πιοεύκαμπτα και μαλακάπολυμερή - Υψηλό Σ.Ζ., μικρήπτητικότητα - Πλήρηαναμιξιμότηταμεπολυμερή, μηδαμινήμενερό - Χημικήσταθερότητα - Άοσμες, άχρωμες, ατοξικές - Εύκοληπαρασκευήσεκαθαρήκατάσταση - Χαμηλόκόστος

14 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Εστέρες τουφθαλικούοξέος J Ενσωματώνονται στο PVC ολίσθηση μακρομορίων ευκαμψία, ελαστικότητα πολυμερούς L Διατάραξηορμονικήςισορροπίας - DEHP: οπιοσυχνάχρησιμοποιούμενος, προκαλεί βλάβηστηγονιμότητακαι σε έμβρυα

15 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Εστέρεςαδιπικούοξέος J Χρήσηστηνπαραγωγή PVC βελτίωση συμπεριφοράςσεχαμηλέςθερμοκρασίεςκαι μείωσητουιξώδους L Υψηλήπτητικότητακαιποσοστά μετανάστευσης Εστέρεςτουκιτρικούοξέος J Θερμοσταθερότητα, όχιαποχρωματισμός - Χρήσησειατρικόεξοπλισμόκαιμεμβράνες συσκευασίαςαπό PVC

16 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Αντιοξειδωτικά - ΕμποδίζουναντιδράσειςμεατμοσφαιρικόΟ₂κατά τη μορφοποίηση και επαφή με θερμά τρόφιμα - Υφίστανται την αποικοδόμηση σταθεροποίηση πολυμερούς L Οι άρυλο υποκατεστημένοι φωσφίτες είναι τοξικοί Διολισθητικά - Αμίδια λιπαρών οξέων J λιπαντικές ιδιότητες, μείωση στατικού ηλεκτρισμού, αντίσταση στη συγκόλληση των μεμβρανών

17 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σταθεροποιητές - Αντιμετωπίζουν φαινόμενα διάσπασης και θραυσματοποίησης πολυμερών - Αποσυνθέτουν υπεροξείδια, χωρίς να δημιουργούν ελεύθερες ρίζες - Σχηματίζουν χηλικά σύμπλοκα με μεταλλοϊόντα, μειώνουν την οξειδωτική τάση στα πολυμερή - Απορροφούν UV A - Ητοξικότητά τους εξαρτάται από την καθαρότητα λόγω του τοξικού υπολείμματος αιθυλενοξειδίου

18 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Διογκωτικά μέσα - Χρήση αζωδικαρβοναμιδίουσε πλαστικά παρεμβύσματα από μεταλλικάκαπάκια - Αποσυντίθεται σε σεμικαρβαζίδιο όταν θερμαίνεται γιατηνπαραγωγή αφρώδους επένδυσηςκαι αποστείρωσηςγυάλινων βάζων L Ηχρήση τουαπαγορεύτηκε λόγω καρκινογόνουδράσηςτουσεμικαρβαζιδίου

19 ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Πρέπει να: Είναι συμβατέςμετοπλαστικό Έχουν χαμηλήπεριεκτικότητασε προσμίξεις Αντέχουν σεθερμοκρασίες C Παραμένει σταθερήησύστασήτουςσε όλαταστάδιαμέχρι τελικής μορφοποίησηςτουπλαστικού

20 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ v Ολική μετανάστευση Μέτρησητου ολικούποσούτωνμεταφερόμενων υλώναπότην πλαστικήσυσκευασίαστοτρόφιμο - Όριοολικής μετανάστευσης: μέτροτηςαδράνειας τουυλικού έναντι στην αλλοίωσητωντροφίμων v Ειδική μετανάστευση Μέτρησησυγκεκριμένουσυστατικού απότην πλαστικήσυσκευασίαστοτρόφιμο - Όριαειδικής μετανάστευσης: καθορίζονται γιατις ουσίεςπουτο απαιτούντατοξικολογικά δεδομένα

21 Μηχανισμοίμετανάστευσης - Προσρόφηση συστατικών του τροφίμου από τη συσκευασία - Εκρόφηση, μεταφορά συστατικών της συσκευασίας στο τρόφιμο Το γυαλί είναι το μόνο χημικά αδρανές υλικό συσκευασίας που πρακτικά δεν αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο τρόφιμο Ημετανάστευσηπροσδιορίζεταιστουλικό, αντικείμενοήμετη χρήσηκατάλληλων δοκιμίων. Τοδείγμα φέρεταισεεπαφήμεένα τρόφιμοήπροσομοιωτήμετρόποπουνα αντιπροσωπεύειτιςσυνθήκεςεπαφήςστην πραγματικήχρήση

22 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Οι πλαστικές ύλες που χρησιμεύουν για τη συσκευασία ήπροορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα περιλαμβάνονται σε κατάλογο ουσιών εγκεκριμένων σε όλη την Ε.Ε. (Οδηγία 2007/19/ΕΚ, παραρτήματα I, II, III), όπου προσδιορίζονται οι ακριβείς προϋποθέσεις χρήσης των εν λόγω ουσιών και τα μέγιστα όρια ΕΜ προς τα τρόφιμα (mg/kg ή mg/dm²) Ημετανάστευση των ουσιών σε τρόφιμα ή προσομοιωτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,01 mg/kg

23 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επειδήδενείναιπάντα δυνατό να χρησιμοποιούνταιτρόφιμαγια τονέλεγχοτων υλικώνσυσκευασίαςεισάγεταιηχρήση προσομοιωτών Οιπροσομοιωτέςκαιοισυνθήκεςδοκιμασίας περιγράφονταιεκτενώςστη νομοθεσία 82/711/ΕΟΚ Υδατικά τρόφιμα F Υδατικοί προσομοιωτές (απεσταγμένο H₂O, οξικό οξύ 3 %) Αλκοολούχα τρόφιμα F Αιθανόλη 10 % Λιπαρά τρόφιμα F εξευγενισμένο ελαιόλαδο ή άλλοι προσομοιωτές λιπαρών τροφίμων

24 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Για τιςδοκιμασίες μετανάστευσης επιλέγονταιοιχρόνοικαι οιθερμοκρασίεςπου αντιστοιχούνστις χειρότερες προβλέψιμες συνθήκεςεπαφήςγια τα υπόμελέτηπλαστικά ανάλογα μετηνανώτατη θερμοκρασία χρήσηςκαι άλλεςτυχόνπληροφορίες

25 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Προετοιμασία τωνδειγμάτων δοκιμής Απομάκρυνσηκάθεεπιφανειακήςεπιμόλυνσης σκούπισμα απαλάμεύφασμα χωρίςχνούδι Τοδείγμα δενπλένεταιμε νερόήδιαλύτη Προσοχή στο χειρισμό δειγμάτων PVC προσροφούν ήμεταφέρουν λιπαρά συστατικά από και προς τα χέρια μας Τα δείγματα να μην έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα

26 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Μέθοδος ολικής μετανάστευσης Προσδιορίζεται ησυνολικήποσότητα των μεταφερόμενων ουσιών, χωρίςνα ταυτοποιούνται Έκθεσητης συσκευασίαςστον προσομοιωτήμε: ολικήβύθιση, πλήρωσηήμε ειδικόκελί

27 Μέθοδος ολικής μετανάστευσης Όταν χρησιμοποιούνται οι υδατικοί προσομοιωτές, ο αναλυτικός προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας των ουσιών που ελευθερώνονται από το δείγμα μπορεί να γίνει με εξάτμιση του προσομοιωτή και ζύγιση του υπολείμματος Ότανχρησιμοποιούνται λιπαροίπροσομοιωτές, το δείγμαυλικού ήαντικειμένου ζυγίζεταιπριν καιμετά από την επαφή μετον προσομοιωτή. Ο προσομοιωτήςπου έχειαπορροφηθείαπό το δείγμα εκχυλίζεταικαιπροσδιορίζεταιποσοτικά. Η προκύπτουσαποσότηταπροσομοιωτή αφαιρείταιαπό το βάροςτου δείγματοςπου έχειμετρηθείμετάτην επαφή με τονπροσομοιωτή. Ηδιαφοράμεταξύ των αρχικώνκαιτωνδιορθωμένωντελικώνβαρών αντιπροσωπεύειτη συνολική μετανάστευση

28 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Μέθοδος ειδικής μετανάστευσης Προσδιορίζεται ποιοτικάκαι ποσοτικά συγκεκριμένοσυστατικόαπότην πλαστικήσυσκευασίαστοτρόφιμο Έκθεσητης συσκευασίαςστον προσομοιωτήμε: ολικήβύθιση, πλήρωσηήμε ειδικόκελί

29 Μέθοδος ειδικής μετανάστευσης Καθαρισμόςαντικειμένου Λήψηυποδείγματος τεμαχισμός Εκχύλισημεκατάλληλοοργανικόδιαλύτη (αιθέρας: ισχυρότεροεκχυλιστικόμέσο, στο PS χρησιμοποιείται αιθανόλη) Εξάτμιση Ανασύσταση σε πτητικό διαλύτη ή παραγωγοποίηση Ανάλυση με χρωματογραφικές τεχνικές Επεξεργασία δεδομένων έκδοση αποτελεσμάτων

30

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα

Πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα Πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα του Δρ. Κώστα Σαββάκη Εισαγωγή Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι συσκεύαζαν τα προϊόντα, είτε για να τα αποθηκεύσουν και να τα καταναλώνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους, είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Καθηγητής Συσκευασίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Αθήνας 1 Ορισμοί Συσκευασία τροφίμων: αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΛΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα;

Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα; ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Πλαίσιο κειμένου 1 (σελίδα 3/32) Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 21.2.2014 Κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ρ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Πολυµερή (polymers) = µακροµόρια, δηλαδή µόρια µεγάλου µοριακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ, ΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»

«ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ, ΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ, ΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ ΘΩΜΑΪΣ ΡΟΜΠΑ Αθήνα 2007 Παιχνίδι : σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης των παιδιών. Μέσω αυτού: διασκεδάζουν, ασκούνται εκτονώνονται αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα τροφίμων. Σύγχρονα υλικά συσκευασίας 21/5/2015 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ποιότητα τροφίμων. Σύγχρονα υλικά συσκευασίας 21/5/2015 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περίληψη ιαλέξεων Ε. Κατσανίδης Ποιότητα τροφίμων Η καταλληλότητα των τροφίμων για κατανάλωση Η καταλληλότητα των τροφίμων να ικανοποιούν τον καταναλωτή Το σύνολο των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα

Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα Νίκος Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ Περιεχόμενα Eισαγωγή Νομοθεσία Έλεγχος Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα Επιδράσεις στην υγεία ΔιατροφικήΈκθεση σε χημικούς

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα V Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης

Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα V Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης \ Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα V Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης Έκδοση 1.1 Νοέμβριος 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ Τα πλαστικά πριν από εκατό χρόνια δεν υπήρχαν. Σήμερα, μόνο στην Ευρώπη, παράγονται κάθε χρόνο πάνω από ογδόντα κιλά πλαστικά ανά κάτοικο. Τα πλαστικά που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα.

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς Το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο ανακήρυξης του 2006 ως «Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς», σχεδίασε και υλοποιεί ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα. που προορίζονται να έρθουν. σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.

Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα. που προορίζονται να έρθουν. σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ. Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.») Είδη Υλικών: - Γυαλί (ύαλος) - Εύκαμπτες πλαστικές συσκευασίες - Χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc.gr 3 Ιανουαρίου, 2010 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή 1 Εισαγωγή 2 Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνια διαλύτου για εκτυπώσεις με την μέθοδο της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτων συσκευασιών. Τι είναι τελικά ασφαλές για τα τρόφιμα???

Μελάνια διαλύτου για εκτυπώσεις με την μέθοδο της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτων συσκευασιών. Τι είναι τελικά ασφαλές για τα τρόφιμα??? Μελάνια διαλύτου για εκτυπώσεις με την μέθοδο της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτων συσκευασιών. Τι είναι τελικά ασφαλές για τα τρόφιμα??? Δ. ΜΑΝΤΗΣ Druckfarben Hellas Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 186/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.7.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικούοικολογικούσήματος σε σαπούνια,

Διαβάστε περισσότερα