Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτ11, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΙ1θηκε με το Ν. 227 του 1990). ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2004 για τροποποίηση της οδηγίας 96/77/ΕΚ της Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: Ι 113, Eπιτρoπ~ς σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ουσιών», , σ. 19. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται 54(1) του 1996 σε αυτό από το άρθρο 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και 4(1) του 2000 ι:ίώληση) Νόμων του 1996 έως 2005, εκδίδει τους ακόλουθους 122(1) του (1) του 2001 Κανονισμούς: 151 (Ι) του (1) του (Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (I)του 2005.

2 3187 ΣυνOΠϊlKός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2002 και 2004 που στο εξής θα αναφέρονται ως Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα «οι βασικοί κανονισμοί»), και ΟΙ βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κσνονισμοi θα αναφέρονται μαζί ως ΟΙ περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002 μέχρι Τρίτο (Ι): Τροποποίηση 2. Ο Κανονισμός 8 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την του Κανονισμού 8 προσθήκη αμέσως, μετά την παράγραφο (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: των βασικών κανονισμών. «(3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση των παρόντων Κανονισμών. σε σχέση με τη χρήση ή πώληση ποικίλης ουσίας ή την πώληση τροφίμου το οποίο περιέχει ποικίλη ουσία, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, εάν αποδείξει ότι η εν λόγω ποικίλη ουσία ή, κατά περίπτωση, το τρόφιμο αποτέλεσε αντικείμενο σήμανσης ή διατέθηκε στην αγορά πριν την 1 η Απριλίου του έτους 2005 και ότι πληρούσε τις πρόνοιες των περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών του 2002 και 2004, πριν αυτοί τροποποιηθούν με τους παρόντες Κανονισμούς.».

3 3188 Τροποποίηση 3. Το Πρώτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείταί του Πρώτου ως ακολούθως: Παραρτήματος των βασικών κανονισμών. (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου αναφορικά με την ποικίλη ουσία Ε 407 καραγενάνη με τη νέα Πίνακας 1. παράγραφο που παρατίθεται στον Πίνακα 1 των παρόντων Κανονισμών (β) με την ανtlκατάσταση της παραγράφου αναφορικά με την ποικίλη ουσία Ε 407α μεταποιημένη φύκη του γένους εύχεμα με τη νέα παράγραφο που παρατίθεται στον Πίνακας 2. Πίνακα 2 των παρόντων Κανονισμών (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο αναφορικά με την επιτρεπόμενη ποικίλη ουσία Ε 905 Πίνακα 3. μlκροκρυσταλλlκό κερί, με τη νέα παράγραφο που παρατίθεϊαι στον Πίνακα 3 των παρόντων Κανονισμών αναφορικά με την ποικίλη ουσία Ε 907 υδρογονωμένο πολυ-1-δεκένlο' (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο αναφορικά με την επιτρεπόμενη ποικίλη ουσία Ε 1505 κιτρικός τρlαιθυλεστέρας, της νέα παραγράφου που Πίνακας 4. παρατίθεται στον Πίνακα 4 των παρόντων Κανονισμών αναφορικά με την επιτρεπόμενη ποικίλη ουσία Ε 1517 διοξlκό γλυκερίλιο' και

4 3189 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μπά την παράγραφο αναφορικά με την ποικίλη ουσία Ε 1518 τριοξlκός γλυκερlνεστέρας, της νέας παραγράφου που παρατίθεται Πίνακας 5. στον Πίνακα 5 των παρόντων Κανονισμών αναφορικά με την επιτρεπόμενη ποικίλη ουσία Ε 1519 βενζυλlκή αλκοόλη.

5 3190 Πίνακας 1 (Κανονισμός 3(α)) «Ε 407 ΚΑΡΑΓΕΝΑΝΗ Συνώνυμα Το προϊόν του εμπορίου κυκλοφορεί με διάφορα ονόματα όπως:. Γελόζη ιρλανδικού βρύου Ευχευμάνη (από το είδος Εucheurηa) Ιριδοφυκάνη (από το είδος Iridaea) Υπνεάνη (από το είδος Hypnea) Φουρκελλαράνη ή δανικό όγαρ-άγαρ (από την Furcellaria f~stigiata) Καραγενάνη (από τα είδη Chondrus και Gigartina) Ορισμός Η καραγενάνη λαμβάνεται με εκχύλιση με νερό από φυσικά στελέχη θαλασσίων φυκών των οικογενειών Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae και Furcellariaceae της τάξης Rhodophyceae (ερυθροφύκη). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα οργανικά αντιδραστήρια καθίζησης εκτός από μεθανόλη, αιθανόλη και προπανόλη-2. Η καραγενάνη αποτελείται κυρίως από τα άλατα με κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο και ασβέστιο των θειϊκών εστέρων πολυσακχαριτών, που κατά την υδρόλυση παρέχουν γαλακτόζη και το 3,6-ανυδριτικό παράγωγο της γαλακτόζης. Η καραγενάνη δεν πρέπει να έχει υποστεί υδρόλυση ή άλλη χημική διάσπαση. Περιγραφή EINECS Υποκίτρινη προς άχρωμη, πρακτικά άοσμη αδρομερής έως λεπτή σκόνη. Ταυτοποίηση Α. Θετικές δοκιμές γαλακτόζης, ανυδριτικών παραγώγων της γαλακτόζης και θειϊκών ιόντων. Καθαρότητα Περιεκτικότητα σε μεθανόλη, 0,1 % κατ' ανώτατο όριο, χωριστά ή σε συνδυασμό αιθανόλη, προπανόλη-2 Ιξώδες διαλύματος 1,5 % στους 75 C Τουλάχιστον 5 mpa.s Απώλεια κατά την ξήρανση Θειϊκό άλας 12 % κατ' ανώτατο όριο (105 C, τέσ'σερις ώρες) Τουλαχιστον 15 % και όχι άνω του 40 % επί ξηράς ουσίας (σε S04)

6 3191 Τέφρα Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα Ύλες αδιάλυίες σε οξέα Καραγενάνη χαμηλού Τουλάχιστον 15 % και όχι άνω του 40 %, επί ξηράς ουσίας, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 550 C 1 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ 10 %) 2 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτες σε θειικό οξύ 1 % ν/ν) 5 % κατ ανώτατο όριο μοριακού βάρους (κλάσμα με μοριακό βάρος κάτω των 50 kda) Αρσενικό Μόλυβδος Υδράργυρος Κάδμιο Συνολικός αριθμός 3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο αποικίες ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο μικροοργανισμών Ζυμομύκητες και 300 αποικίες ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο ευρωτομύκητες E.colί Σαλμονέλλες Απουσία σε 5 gr Απουσία σε 1 Ο gr.».

7 3192 Πίνακας 2 (Κανονισμός 3(β)) «Ε 4070 ΤΡΟΠΟΠΟIΗΜΕΝ.Δ. ΦΥΚΗ EUCHEUMA Συνώνυμα PES (από τα αρχικά των λέξεων Processed EUCileUma seaweed/τροποποιημέvα φύκη ΕΟχευμα) Ορισμός τα μεταποιημένα φύκη του γένους Eύxεuμα λαμβάνονται από κατεργασία φυσίκών στελεχών θαλασσίων φυκών των ειδών Eucheuma cottonii και Eucheuma spinosum της τάξης Rhodophyceae (ερυθροφύκη) με υδατικά διαλύματα αλκαλίων (ΚΟΗ) για την απομάκρυνση των ξένων προσμίξεων, ακολουθούμενη από έκπλυση με καθαρό νερό και ξήρανση, οπότε προκύπτει το τελικό προϊόν. Επιτρέπεται ο περαιτέρω καθαρισμός με έκπλυση με μεθανόλη, αιθανόλη ή προπανοδιόλη-2 και ξήρανση. Το προϊόν αποπλείται κυρίως από τα άλατα με κάλιο των θειικών εστέρων πολυσακχαριτών, που με υδρολυση παρέχουν γαλακτόζη και το 3,6- ανυδριτικό παράγωγο της γαλακτόζης. Περιέχει επίσης σε μικρές ποσότητες άλατα με νάτριο, ασβέστιο και μαγνήσιο των θειικών εστέρων πολυσακχαριτιijν καθώς και κυτταρίνη φυκών σε αναλογία έως 15 %. Η καραγενάνη ϊροποποιημένων φυκών τ?υ γένους Εύχευμα δεν πρέπει να έχει υποστεί υδρόλυση ή άλλη χημική διάσπαση. Περιγραφή Καστανόχρυση έως υποκίτρινη, πρακτικά άοσμη αδρομερής έως λεπτή. σκόνη. Ταυτοποίηση Α. Θετικές δοκιμές γαλακτόζης, ανυδριτικών παραγιijγων της γαλακτόζης και θειϊκών ιόντων. Β. Διαλυτότητα Με νερό σχηματίζει θολά παχύρρευστα εναιωρήματα. αιθανόλη. Αδιάλυτο σε Καθαρότητα Περιεκτικότητα σε 0,1 % κατ' ανώτατο όριο, χωριστά ή σε συνδυασμό μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2

8 3193 lξιίjδες διαλύματος συγκεντρώσεως 1,5 %, στους 75 C Τουλάχιστον 5 mpa.s Απώλεια κατά την ξήρανση '!2 % κατ' avujtato όριο (105 C, 4 ώρες) θειϊκό άλας Τουλαχιστον 15 % και όχί άνω του 40 % επί ξηράς ουσίας (ως sα~) Τέφρα Τουλάχιστον 15 % και όχι άνω του 40 %, επί ξηράς ουσίας, προσδιοριζόμενη με πύρωση στους 550"C Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα 1 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτη σε υδροχλώρικό οξύ 10 %) ''(λες αδιάλυτες σε οξέα Τουλάχιστον 8 % και όχι άνω του 15 % επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτες σε θειικό οξύ 1 % ν/ν) Καραγενάνη χαμηλού 5 % κατ' ανώτατο όριο μοριακού βάρους (κλάσμα με μοριακό βάρος κάτω των 50 kda) Αρσενικό 3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Μόλυβδος 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Υδράργυρος 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Κάδμιο 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Συνολικός αριθμός αποικίες ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο μικροοργανlσμι.ijν Ζυμομύκητες και 300 αποικίες ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο ευρωίομύκητες Ε. coli Απουσία σε 5 gr Σαλμονέλλες Απουσία σε 1 Ο gr.».

9 3]94 Πίνακας 3 (Κανονισμός 3(γ)) «Ε 907 ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥ-1-ΔΕΚΕΝIΟ Συνώνυμα Υδρογονωμένο πολυδεκένlο-1 Υδρογονωμένη πολύ-α-ολεφίνη Ορισμός Χημικός τύπος C10nH20n+2 όπου n = 3-6 Μοριακό βάρος 560 (κατά μέρο όρο) Δοκιμή Τουλαχιστον 98,5 % υδρογονωμένου πολύ-1-δεκένlου, με την ακόλουθη ολιγομερή κατανομή: C 30 :13-37% C 40 : % C 50 : 9-25 % C 60 : 1-7 % Περιγραφή 'Αχρωμο, άοσμο, παχύρευστο υγρό. Ταυτοποίηση Α. Διαλυτότητα Αδιάλυτο σε νερό, ελαφρά διαλυτό σε αιθανόλη διαλυτό σε τολουένιο Β. Πύρωση Πυρακτούται με ζωηρή φλόγα, με τη χαρακτηριστική οσμή της παραφίνης Καθαρότητα Ιξώδες Ενώσεις με αριθμό Τουλάχιστον 1,5 % ατόμων άνθρακα μικρότερο των 30 Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα Ύσπρα από ανάμειξη επί 10 λεπτά σε υδρόλουτρο (αναβράζον ύδωρ), ένας δοκιμαστικός σωλήνας με θειικό οξύ που περιέχει 5 gr δείγματος υδρογονωμένου πολύ-1-δεκενίου, έχει χρώμα λιγότερο σκούρο από το χρώμα ενός ανοικτόχρωμου σταχυού. Νικέλιο 1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Μόλυβδος i mgikg κατ' ανώτατο όριο.».

10 3195 Πίνακας 4 (Κανονισμός 3(6)) «Ε 1517 ΔΙΟΞΙΚΟ ΓΛΥΚΕΡΥΛΙΟ Συνώνυμα Διακετίνη, διοξlκός γλυκερlνεστέρας Ορισμός Το διοξικό γλυκερίλιο αποτελείται κυρίως από ένα μίγμα 1,2- και 1,3- δι οξικών γλυκερινών και μικρές ποσότηίες μονο- και τρ-εστέρων. Χημικές ονομασίες Διοξlκό γλυκερύλιο Διοξlκό 1,2,3-προπαvοτρlύλιο Χημικός τύπος Μοριακό βάρος 176,17 Δοκιμασία Τουλάχιστον 94,0 % Περιγραφή Διαυγές, άχρωμο, υδροσκοπικό, σχετικά παχύρευστο υγρό με ελαφρά, λιπαρή οσμή Ταυτοποίηση Α. Διαλυτότητα Διαλυτό σε νερό. Αναμειγνύεται με την αιθανόλη. Β. Θετικές δοκιμές γλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης Γ. Πυκτότητα Δ. Κλάσμα ζέσεως Μεταξύ 259 και 261 C Καθαρότητα Συνολική τέφρα 0,02 % κατ' ανώτατο όριο Οξύτητα 0,4 % (ως οξικό οξύ) κατ' ανώτατο όριο Αρσενικό 3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο Μόλυβδος 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο.».

11 3196 n ;''''ltn.",... h ι Ivur-u"v (Κανονισμός 3(ε» «Ε 1519 ΒΥΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ Συνώνυμα Φαινυλοκαρβινόλη Φαινυλομεθυλlκή αλκοόλη Βενζολομεθανόλη α-υδροξυτολουόλιο Ορισμός Χημικές ονομασίες Βενζυλlκή αλκοόλη Φαινυλομεθανόλη Χημικός τύπος Μοριακό βάρος 108,14 Δοκιμασία Τουλάχιστον 98,0 % Περιγραφή. Αχρωμο διαυγές υγρό με ελαφρά αρωματική οσμή Ταυτοποίηση Α. Διαλυτότητα Διαλυτό σε νερό, αιθανόλη και αιθέρα Β. Δείκτης διάθλασης [n]020: 1,538-1,541 Γ. Πuκτότητα a ' ,042-1,047 Δ. Θετική δοκιμή για υπεροξείδια.καθαρότητα Κλάσμα απόσταξης Αποστάζει τουλάχιστον ίο 95 % ν/ν στους 202 έως 208 ac Βαθμός οξύτητας 0,5 κατ' ανώτατο όριο Αλδεϊδες 0,2 % νιν (ως βενζαλδεϊδη) κατ' ανώτατο όριο Μόλυβδος 5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο.».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2600 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 449 Tροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώδικα Τροφίμων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93

826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93 826 Ν. 59(Ι)/93 Ο περί Ελαιόλαδου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) Οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα