ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Διόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται, αφενός η εναρμόνιση της εσωτερικής μας φορολογικής νομοθεσίας με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ψήφισμα του Συμβουλίου των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C 176/ , σ. 1), και αφετέρου η υιοθέτηση των βασικών αρχών που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α για τις Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ΟΟΣΑ 1995), οι οποίες παρέχουν γενικές κατευθύνσεις, σχετικά με τις τιμολογήσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τη φορολόγηση αυτών, καθώς και τις διαδικασίες συλλογής στοιχείων που δύνανται να ζητούν οι φορολογικές διοικήσεις από τις επιχειρήσεις για την τεκμηρίωση αυτών των συναλλαγών, στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή κοινά αποδεκτών κανόνων και μεθόδων προσδιορισμού κερδών επί των ενδοομιλικών συναλλαγών και κατά συνέπεια να αντιμετωπισθούν προβλήματα διπλής φορολόγησης και φοροδιαφυγής. Οι υποβαλλόμενες προς ψήφιση φορολογικές διατάξεις θεσπίζουν την υποχρέωση των ελληνικών επιχειρήσεων που συνδέονται με αλλοδαπές επιχειρήσεις να τηρούν τεκμηρίωση για τις μεταξύ τους διασυνοριακές συναλλαγές, προκειμένου οι φορολογικές αρχές, σε περίπτωση ελέγχου, να έχουν την ευχέρεια να διαπιστώνουν εάν τηρείται η αρχή της ανοιχτής αγοράς (arm s length principle), δηλ. ότι δεν έχουν προβλεφθεί ή επιβληθεί όροι διαφορετικοί από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Παρέχεται, επιπλέον, η δυνατότητα σε ελληνικές 1

2 επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους να ακολουθήσουν το σύστημα τεκμηρίωσης που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η τήρηση από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μιας καλής και αποτελεσματικής τεκμηρίωσης των διασυνοριακών ενδοομιλικών τους συναλλαγών, ώστε να διασφαλίζεται ότι η φορολογική διοίκηση θα έχει επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των σχετικών συναλλαγών και θα είναι σε θέση να διαπιστώνει, εάν στις συναλλαγές αυτές τηρείται η αρχή της ανοιχτής αγοράς, αποφεύγοντας πολύπλοκους και χρονοβόρους ελέγχους ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Έτσι, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικότερα τις τιμολογήσεις των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των εταιρειών μελών πολυεθνικών ομίλων, προκειμένου να διαπιστώνονται τυχόν τιμολογιακές αποκλίσεις, οι οποίες ενδεχόμενα να επηρεάζουν τον υπολογισμό και την καταβολή των άμεσων και έμμεσων φόρων των επιχειρήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, παρέχεται δυνατότητα για ορθότερη εκτίμηση και προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Είναι προφανές, ότι η καλή και αποτελεσματική τεκμηρίωση ωφελεί και τους φορολογούμενους, εφόσον αναλώνουν λιγότερο χρόνο και έξοδα για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης και αντιμετωπίζουν πολύ μικρότερο κίνδυνο επιβολής κυρώσεων. Στη διάταξη αυτή καθορίζεται ποιες νοούνται ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και το περιεχόμενο της αρχής της ανοιχτής αγοράς. Οι συναλλαγές που καλύπτονται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης είναι οι διασυνοριακές συμβάσεις αγοραπωλησίας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και οι πληρωμές για δικαιώματα ή αποζημιώσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, καθώς και για έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης. Άρθρο 2 Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών Με τη διάταξη της παραγράφου 1 επιβάλλεται γενική υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών των ημεδαπών επιχειρήσεων, που συνδέονται με επιχειρήσεις στην αλλοδαπή, προκειμένου οι φορολογικές αρχές να μπορούν να 2

3 διαπιστώνουν την τήρηση της αρχής της ανοικτής αγοράς που πρέπει να διέπει τις τιμολογήσεις των αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου. Η αρχή της ανοιχτής αγοράς (ή «της ελεύθερης αγοράς» ή «των ίσων αποστάσεων», arm s length principle), η οποία θεσπίζεται και στο άρθρο 9 του Προτύπου Φορολογικών Συμβάσεων του ΟΟΣΑ και στα αντίστοιχα άρθρα των διμερών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα, καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις, επιτάσσει, μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να μην επικρατούν ή να συνομολογούνται όροι που να διαφέρουν από αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Στην παράγραφο 2 δίνεται η δυνατότητα στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις να επιλέξουν για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών τους συναλλαγών το σύστημα που ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται από έναν «βασικό φάκελο» (masterfile) και τον «ελληνικό φάκελο» τεκμηρίωσης. Η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλεονεκτήματα, τόσο για τους φορολογούμενους, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και το μειωμένο κίνδυνο για επιβολή κυρώσεων σε σχέση με την τεκμηρίωση, όσο και για τις φορολογικές διοικήσεις, ενόψει της αυξημένης διαφάνειας και συνεκτικότητας. Ο βασικός φάκελος, που είναι κοινός για όλα τα μέλη του πολυεθνικού ομίλου, πρέπει να αντανακλά την οικονομική πραγματικότητα της επιχείρησης και να παρέχει ένα «σχεδιάγραμμα» του πολυεθνικού ομίλου και του συστήματός του για τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις, υπό τη μορφή ενός συνόλου τυποποιημένων πληροφοριών. Το υποχρεωτικό περιεχόμενο του βασικού φακέλου καθορίζεται στο α εδάφιο της παραγράφου 2 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, την οργανωτική, νομική και λειτουργική δομή του ομίλου, τη γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών και των ελεγχόμενων συναλλαγών, των επιτελούμενων λειτουργιών και των ανειλημμένων κινδύνων, καθώς και των σχετικών αλλαγών ανά φορολογική χρήση. Επίσης, ο βασικός φάκελος πρέπει να περιγράφει την πολιτική ενδοομιλικών τιμολογήσεων του πολυεθνικού ομίλου, σύμφωνα με την αρχή της ανοιχτής αγοράς(arm s length principle), καθώς και να περιέχει κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους και προκαθορισμένων τιμολογήσεων (Cost Contribution Arrangements and Advance Pricing Agreements). 3

4 Ο ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος συμπληρώνει το βασικό φάκελο, περιέχει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ελληνική φορολογική διοίκηση κατα τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος υποβάλλεται από κοινού με το βασικό φάκελο, περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, περιγραφή και επεξήγηση των ελεγχόμενων συναλλαγών που αφορούν την Ελλάδα, ανάλυση συγκριτικών στοιχείων, θεμελίωση της επιλογής και εφαρμογής της μεθόδου ή των μεθόδων ενδοομιλικών τιμολογήσεων, πληροφορίες για εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, και περιγραφή της υλοποίησης και εφαρμογής της πολιτικής ενδοομιλικών τιμολογήσεων του ομίλου. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή της υποχρέωσης τεκμηρίωσης και η δυνατότητα επιλογής του συστήματος του Κώδικα Δεοντολογίας και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές επιχειρήσεις μέλη πολυεθνικών ομίλων. Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 προβλέπεται, σύμφωνα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας, απλούστερη και περιορισμένη τεκμηρίωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και εξαίρεση από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ ετησίως. Η παράγραφος 6 περιέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες θα ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Έτσι, για παράδειγμα, επειδή με το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α ) προβλέφθηκε υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών συνδεδεμένων εταιρειών, για αγορανομικούς σκοπούς, με σκοπό να εντοπίζονται τυχόν υπερτιμολογήσεις που διογκώνουν την τελική τιμή πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, αυτός θα ληφθεί υπόψιν κατά την έκδοση της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με σκοπό την αποφυγή της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις φορολογικές και τις αγορανομικές τους υποχρεώσεις. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 7, περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις, σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο των στοιχείων της τεκμηρίωσης και συνέπειες μη τήρησης ή ανταπόκρισης. 4

5 Στις παραγράφους 8, 9, 10 και 11 προσδιορίζεται ο χρόνος τήρησης των στοιχείων της τεκμηρίωσης, θεσπίζεται υποχρέωση επικαιροποίησης αυτών εφόσον μεταβληθούν τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς και διασφαλίζεται ρητά ο απόρρητος χαρακτήρας τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η εφαρμογή της υποχρέωσης τεκμηρίωσης για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου Άρθρο 3 Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία υγειών και εύρωστων οικονομικών μονάδων, τη διατήρηση και ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω τεχνητής μείωσης των φορολογητέων κερδών, εισάγεται με την προτεινόμενη ρύθμιση ο περιορισμός της έκπτωσης των τόκων δανείων ή πιστώσεων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων. Οι τόκοι αυτοί αναγνωρίζονται φορολογικά μόνο εφόσον τα δάνεια ή οι πιστώσεις αυτές δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο συγκεκριμένη αναλογία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης (3:1). Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά. Άρθρο 4 Φορολογικό απόρρητο Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται νέα περίπτωση ι) στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, με την οποία εισάγεται εξαίρεση από την προστασία του φορολογικού απορρήτου για τους τρίτους στους οποίους το δημόσιο αναθέτει την μελέτη και υποβολή πρότασης, ή τη συλλογή στοιχείων για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, έτσι ώστε να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσής του. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 85 περί υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου όσων με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών, έχουν εφαρμογή και για τους 5

6 τρίτους στους οποίους ανατίθεται η μελέτη και υποβολή πρότασης, ή η συλλογή στοιχείων, για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα παραβαίνουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, καθώς οι νέες διατάξεις ενσωματώνονται στο άρθρο αυτό. Άρθρο 5 Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις υποθέσεων που έχουν περαιωθεί με τη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν. 3259/2004, όπως ισχύουν, δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως οι οφειλόμενες δόσεις, με άμεσο αρνητικό αποτέλεσμα στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου προτείνονται οι διατάξεις του υπόψη άρθρου, από την εφαρμογή των οποίων προσδοκάται ότι θα αυξηθούν τα Δημόσια Έσοδα από την εμπρόθεσμη εφεξής καταβολή και από την εξόφληση των ήδη ληξιπρόθεσμων δόσεων των πιο πάνω υποθέσεων. Άρθρο 6 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Με το άρθρο 6 παρατείνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εκπίπτουν με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα καθαρά τους κέρδη το 50% των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιούν. Η παράταση αφορά στις πιο πάνω δαπάνες που πραγματοποιούν από 1 η Ιανουαρίου 2009 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 7 Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αναστέλλεται για έξη μήνες ακόμα η χορήγηση πιστοποιητικού Ε.Τ.ΑΚ. του αρμόδιου προϊστάμενου Δ.Ο.Υ., για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά της φορολογίας αυτής. 6

7 Άρθρο 8 Έκπτωση δωρεών προς το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η έκπτωση των δωρεών σε χρήμα που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις προς το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ Α 6), προκειμένου να ενισχυθούν οι πόροι του, έτσι ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικότερα το κοινωνικό του έργο, το οποίο συνίσταται στη χρηματοδότηση προγραμμάτων ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης Ι. Γενικό Μέρος Η προώθηση των μεγάλων επενδύσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και συναρτάται άμεσα με την ύπαρξη ενός σαφούς, διαφανούς και αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου. Η απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της διοικητικής μεταρρύθμισης η οποία επιχειρείται σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Το παρόν Κεφάλαιο αποτελεί έκφανση του ευρύτερου στόχου για την επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τον πρωταρχικό σκοπό για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό και απλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και της καινοτομίας, η υλοποίηση του πλήρους δυναμικού της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, σε συνάρτηση με τους εθνικούς στόχους και τη στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αποτελούν το έρεισμα για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. 7

8 Η δέσμη των νομοθετικών διατάξεων για τη θέσπιση Διαδικασίας Ταχείας Αδειοδότησης (Fast track) αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας επεξεργασίας της υφισταμένης νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφενός αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τις επενδύσεις και αδειοδοτήσεις, αφετέρου θεσμοθετούν μια εξαιρετική Διαδικασία, η οποία όμως δεν αποτελεί ξένο σώμα που θα προστεθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο, μεγεθύνοντας τον όγκο των διαδικασιών και κανόνων που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής. Αντίθετα, το σύστημα του παρόντος νόμου ερείδεται στο ισχύον ήδη νομικό πλαίσιο, με στόχο να το συμπληρώσει και παράλληλα να αποτελέσει μοχλό απλούστευσης, διαφάνειας και βελτίωσής του ευρύτερο κανονιστικού περιβάλλοντος, υπό το φως και του συστήματος της ανάλυσης επιπτώσεων των νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η μείωση του διοικητικού βάρους θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα θα γίνει και άξονας βελτιστοποίησης της λειτουργίας της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης. Η θέση και επίτευξη του στόχου της ταχείας αδειοδότησης για επενδύσεις κεφαλαιώδους σημασίας στα πλαίσια της τήρησης των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας, με γνώμονα τις εθνικές στρατηγικές και τις πολιτικές της Λισσαβώνας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία αφενός μιας νέας διοικητικής πρακτικής και αφετέρου της καθημερινής κοινωνικής και φορολογικής συνείδησης των πολιτών. II. Ειδικό μέρος Άρθρο 9 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζουν τον σκοπό του σχεδίου νόμου, καθορίζοντας τους τομείς της οικονομίας στους οποίους θα αφορούν οι επενδύσεις που δύνανται να ενταχθούν στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (Fast track) (στο εξής: «Διαδικασία»). 8

9 Συγκεκριμένα, η Διαδικασία θεσπίζεται για επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό και στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων που εντάσσονται στον ν.3299/2004. Στην παράγραφο 2 καθορίζονται συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι επενδύσεις, ώστε να καθίσταται δυνατή η ένταξή τους στη Διαδικασία. Τα κριτήρια αυτά λειτουργούν διαζευκτικά και έχουν τεθεί με γνώμονα την αξιολόγηση των επενδύσεων ανάλογα με το βαθμό της σπουδαιότητάς τους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είτε βάσει του συνολικού ποσού της επένδυσης, είτε σε συνάρτηση του ποσού αυτού με τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας ή την επένδυση σε έργα έρευνας και τεχνολογίας. Με την παράγραφο 3 ορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που πληρούν τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Στόχος της διάταξης αυτής είναι ο ευχερής προσδιορισμός των κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας στη Διαδικασία και η ενίσχυση της διαφάνειας του ελέγχου καθ όλη τη Διαδικασία αλλά και μεταγενέστερα, και για τον ενδεχόμενο δικαστικό έλεγχο των υποθέσεων, τηρώντας το γράμμα και το πνεύμα του παρόντος νόμου. Άρθρο 10 Διϋπουργική Επιτροπή Επενδύσεων Η παράγραφος 1 ορίζει ότι η Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων (ΔΕΕ) του ν.3049/2002 είναι αρμόδια για την εποπτεία και παρακολούθηση της Διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό ο έλεγχος της Διαδικασίας επιτυγχάνεται σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να είναι εφικτός ο συντονισμός της δράσης των Υπουργείων και των επιμέρους πολιτικών σε θέματα επενδύσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, η οποία αποτελεί κεντρικό στόχο για την ανάπτυξη της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Η παράγραφος 2 προβλέπει ότι η ΔΕΕ μπορεί επιβάλει όρους για την υπαγωγή των επενδύσεων στη Διαδικασία, με την προϋπόθεση όμως ότι οι όροι αυτοί συναρτώνται με τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη στη 9

10 Διαδικασία. Η επιβολή όρων αποφασίζεται κατά περίπτωση και δεν είναι υποχρεωτική. Η παράγραφος 3 προβλέπει νομοθετική εξουσιοδότηση για την ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων αναφορικά με τη ΔΕΕ. Άρθρο 11 Αρμοδιότητα της Invest in Greece Α.Ε. Η Εταιρεία «Invest in Greece Α.Ε.» (ή στα ελληνικά: «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»), η οποία είναι το «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛΚΕ Α.Ε.), που είχε συσταθεί με τον ν.2372/1996 (ΦΕΚ Α 29), όπως μετονομάζεται με τον παρόντα νόμο, είναι αρμόδια για την διαχείριση της Διαδικασίας και για την διεκπεραίωση της αδειοδότησης των επενδύσεων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απλούστευση και βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αποτελεί ύψιστη ανάγκη, σύμφωνα και με τις κατά καιρούς εκθέσεις αξιολόγησης της χώρας από τους διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Invest in Greece θα αποτελέσει Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (One-stop-shop) με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεκπεραίωσης όλων των πράξεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τις αδειοδοτήσεις που είναι αναγκαίες και υποχρεωτικές προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Οι υπηρεσίες μίας στάσης είναι βάσει των αναλύσεων και προτάσεων των διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασικό εργαλείο για την επίτευξη της απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης του διοικητικού βάρους. Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 υλοποιείται η μετονομασία του «ΕΛΚΕ Α.Ε.» σε «Invest in Greece Α.Ε.» (που αποδίδεται στα ελληνικά ως: «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.») και καθορίζονται οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή του νόμου. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η υποχρέωση των υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου για την καλή εφαρμογή του νόμου. Συγκεκριμένα προβλέπεται ρητά η υποχρέωσή τους να παρέχουν συνδρομή, πληροφόρηση και διευκόλυνση για την υλοποίηση της Διαδικασίας στους τομείς αρμοδιότητάς τους. 10

11 Άρθρο 12 Υποβολή αιτήσεων ένταξης στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης Η παράγραφος 1 περιγράφει αναλυτικά τα απαραίτητο περιεχόμενο του φακέλου. Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ο επενδυτής να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προτεινόμενη επένδυσή του παρέχοντας ικανές πληροφορίες για τους στόχους της επένδυσης και την συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Οι μελέτες που θα κατατεθούν σε αυτό το στάδιο (οικονομικοτεχνική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας) θα είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή, ο οποίος- εφόσον η επένδυσή του ενταχθεί στη Διαδικασία - δε θα δύναται να τις μεταβάλλει μεταγενέστερα με τρόπο που να αλλοιώνονται τα κριτήρια, με τα οποία η επένδυση επελέγη για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της Διαδικασίας Ταχείας Αδειοδότησης με την υποβολή προτάσεων για επενδυτικά σχέδια, τα οποία μεταγενέστερα τροποποιούνται και τελικά δεν υλοποιούνται. Η παράγραφος 2 προσδιορίζει την υποχρέωση της Invest in Greece να δρα άμεσα και εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών να καλεί τον επενδυτή για συνεργασία, προκειμένου να τον ενημερώσει και να αναλάβει κατ εντολή του, επ ονόματι και για λογαριασμό του την πραγματοποίηση των αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επένδυσης. Η διάταξη διαπνέεται από τον ευρύτερο στόχο για την εγκαθίδρυση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του επενδυτή και της Invest in Greece μέσα στα πλαίσια μιας διαφανούς Διαδικασίας. Οι παράγραφοι 3 και 4 καθορίζουν τον τρόπο απάντησης της Invest in Greece προς τον επενδυτή για την αποδοχή ή απόρριψη των φακέλων που δεν πληρούν τα κριτήρια του παρόντος νόμου. Η παράγραφος 5 προβλέπει τη συγκατάθεση του επενδυτή για την υποχρεωτική διεκπεραίωσης των πράξεων αδειοδότησης από την Invest in Greece και την υποχρεωτική δημοσίευση της πορείας της αδειοδότησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της. Η δημοσίευση της πορείας αδειοδότησης κατά στάδιο κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση της διαφάνειας και την μεγιστοποίηση της πίεσης στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. 11

12 Η παράγραφος 6 προβλέπει ότι η Invest in Greece έχει το δικαίωμα επιλογής της προτεραιοποίησης των φακέλων που προωθούνται στη ΔΕΕ. Η παράγραφος 7 προσδιορίζει με σαφήνεια τη συνεργασία του επενδυτή με την Invest in Greece για την καλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση της αδειοδοτήσεων για την ταχεία υλοποίηση της επένδυσής του. Άρθρο 13 Υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και έκδοση αδειών Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού περιγράφεται με σαφήνεια η Διαδικασία, που ακολουθείται, μετά την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Επενδύσεων για την ένταξή της επένδυσης στη Διαδικασία. Σύμφωνα με την παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αδειοδότηση πραγματοποιούν κατά αποκλειστική προτεραιότητα τον έλεγχο των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη προτεραιοποιηθεί με την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, τηρώντας τις προθεσμίες και διαδικασίες της κείμενης νομοθεσίας. Με ρητή διάταξη καλύπτεται το μείζον ζήτημα της αναζήτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ελλειπόντων στοιχείων του φακέλου ή διευκρινίσεων και συμπληρώσεων λίγο πριν την εκπνοή των νόμιμων προθεσμιών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης από την Invest in Greece προς την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα για την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία. Παράλληλα, η συνήθεια των υπηρεσιών και φορέων να επανέρχονται επανειλημμένα στο ζήτημα της πληρότητας αποκλείεται, με την πρόβλεψη μίας μόνο τέτοιας δυνατότητας. Βάσει της παραγράφου 3 όλες οι άδειες, που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία τεκμαίρεται ότι έχουν εκδοθεί αν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε αιτιολογημένη άρνηση έκδοσής προς τον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επιτροπής Επενδύσεων, μέσα στις 12

13 προθεσμίες της κείμενης νομοθεσίας για την έκδοση των αδειών αυτών, οι οποίες είναι αποκλειστικές και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΔΕΕ για την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία. Όλες οι ως άνω προθεσμίες άρχονται από την γνωστοποίηση της παραγράφου 1, εκτός αν έχει μεσολαβήσει διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οπότε οι προθεσμίες αρχίζουν από τη διαβίβαση των συμπληρωματικών στοιχείων. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για τις απαιτούμενες άδειες, εξουσιοδοτήσεις, πράξεις και εγκρίσεις των ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και ΟΤΑ α και β βαθμού. Έτσι, στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η προτεινόμενη προθεσμία, όλες οι άδειες θα τεκμαίρεται ότι έχουν εκδοθεί. Αυτό καθίσταται δεσμευτικό για όλους τους μετέπειτα εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες στα επόμενα στάδια των διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται ένας πρόσθετος μηχανισμός πίεσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, ώστε να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες προθεσμίες και να αποφαίνονται εμπρόθεσμα. Αντίστοιχη ρύθμιση έχει θεσπιστεί κατά το παρελθόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την προώθηση και άμεση υλοποίηση μεγάλων έργων (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) λόγω της κεφαλαιώδους σημασίας τους για την ελληνική οικονομία και του επείγοντος χαρακτήρα τους. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 θεσπίζεται η υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας για άμεση και κατά προτεραιότητα εκτέλεση των εργασιών και ενεργειών της αρμοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία. Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι σε περίπτωση που κατά την πορεία της αδειοδότησης προκύπτει ότι συμπληρωματικές ειδικές άδειες ή διαδικασίες είναι απαραίτητες, λογίζεται ότι οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί και οι διαδικασίες ακολουθηθεί, αν οι αρμόδιες και συναρμόδιες προς αυτό υπηρεσίες και φορείς δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόμιμα αιτιολογημένη άρνηση έκδοσης προς τον Πρόεδρο της ΔΕΕ μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για την βασική αδειοδότηση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, οι οποίες λογίζονται ως αποκλειστικές και στην περίπτωση αυτή και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 13

14 1 προς τις υπηρεσίες ή φορείς που είναι αρμόδιες για τις συμπληρωματικές ειδικές άδειες ή διαδικασίες.. Παράλληλα όλες οι υποχρεώσεις για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλλου ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. Η παράγραφος 6 ρυθμίζει το νομικό πρόβλημα της δυνατότητας δικαστικής προσβολής των πράξεων και αδειών που έχουν εκδοθεί ή τεκμαίρεται ότι έχουν εκδοθεί καθ όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η παράγραφος αυτή προβλέπει ότι η Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης κάθε επένδυσης αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, η οποία ολοκληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και μνημονεύει για κάθε επένδυση χωριστά κάθε άδεια που έχει εκδοθεί και κάθε άδεια που τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί και δίδει την άδεια για την υλοποίηση της επένδυσης. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι εκτελεστή και προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως εντός της νόμιμης προθεσμίας, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον τρόπο αυτό όλες οι πράξεις, αρνήσεις και κατά τεκμήριο εκδιδόμενες πράξεις της Διοίκησης μπορούν να συμπροσβληθούν με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν δημοσιευθεί η τελική υπουργική απόφαση που τις ενσωματώνει. Άρθρο 14 Σύμβουλοι Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα στην Invest in Greece να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και έργου με εξωτερικούς συμβούλους με σκοπό τη συνδρομή τους στην αποτελεσματική εφαρμογή της Διαδικασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α ΤΟΥ Ν. 3746/2009 ( ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται το Κεφάλαιο Α ν. 3746/2009 (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων) (ΦΕΚ Α 27/ ), με σκοπό την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 14

15 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Μαρτίου 2009 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης». Συγκεκριμένα, η Οδηγία 2009/14/ΕΚ (η «Οδηγία») εισάγει σειρά τροποποιήσεων στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 94/19/ΕΚ, αποβλέποντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εμπιστοσύνη η οποία είχε κλονισθεί λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και στην επαρκή κάλυψη των αναγκών τους, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος να επιστρέψει τα κατατεθειμένα σε αυτό ποσά στους δικαιούχους τους. Προς το σκοπό αυτό, η Οδηγία προβλέπει, ιδίως, (α) την αύξηση του ορίου της καλύψεως, (β) την επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων (μέσω της σύντμησης των προθεσμιών που αφορούν τόσο την έκδοση της απόφασης της οικείας αρχής, συνεπεία της οποίας ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης, όσο και την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους), (γ) την υποχρέωση των κρατών μελών να μεριμνούν, ώστε τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς και να λαμβάνουν γνώση σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχει γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε παρέμβασή τους, και (δ) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων. Τα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου ενσωματώνουν όλες τις διατάξεις της Οδηγίας, στο μέτρο που αυτές χρήζουν ενσωμάτωσης. Επομένως, δεν περιλαμβάνει διατάξεις της, οι οποίες είτε αναφέρονται στο ύψος της αποζημιώσεως (προς τις οποίες το εθνικό δίκαιο έχει ήδη εναρμονισθεί με το ν. 3746/2009, σε συνδυασμό με το ν. 3714/2008) είτε διατηρούν ή καταργούν ρυθμίσεις τις οποίες ο έλληνας νομοθέτης έχει επιλέξει να μην ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο άσκησης διακριτικής του ευχέρειας (π.χ. άρθρο 1 παρ. 3 β και γ Οδηγίας), ή οι οποίες εξ άλλου λόγου δεν απαιτείται να ενσωματωθούν (π.χ. διότι αναφέρονται σε εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Συγκεκριμένα : Άρθρο 15 Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 3746/2009 Προκειμένου να καταστεί ταχύτερη η διαδικασία εκταμίευσης των αποζημιώσεων στους δικαιούχους καταθέτες, η διάταξη του άρθρου αυτού, ενσωματώνοντας 15

16 αντίστοιχη ρύθμιση της Οδηγίας (άρθρο 1 παράγραφος 1), προβλέπει σύντμηση της προθεσμίας εντός της οποίας η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να εκδίδει την απόφασή της, συνεπεία της οποίας το ΤΕΚΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους καταθέτες. Ειδικότερα, η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 4 ν. 3746/2009 προθεσμία των είκοσι μίας ημερολογιακών ημερών μειώνεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες, από τη στιγμή που αποδειχθεί, για πρώτη φορά, ότι το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταθέσεις. Σύμφωνα με ευχέρεια που παρέχει σχετικώς η Οδηγία, η διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπει ότι το νέο καθεστώς εφαρμόζεται από τις Άρθρο 16 Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3746/2009 Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 προβλέπεται σύντμηση της ισχύουσας δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο α και παράγραφος 2 στοιχείο α ν. 3746/2009 προθεσμίας καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους καταθέτες. Πράγματι, σύμφωνα και με σκέψη η οποία διατυπώνεται στην Οδηγία (σημείο 10 Προοιμίου), η τρίμηνη προθεσμία εκταμίευσης (με τις προβλεπόμενες παρατάσεις της) κρίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη και, ως εκ τούτου, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταθετών, αλλά ούτε και την ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, η Οδηγία εισάγει σύντμησή της σε είκοσι εργάσιμες ημέρες, με δυνατότητα μίας και μόνο παράτασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες. Η διάταξη της παραγράφου 3 μεταφέρει στην εθνική έννομη τάξη τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1 παράγραφος 6 α της Οδηγίας, η οποία προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους των συστημάτων τους και, εφόσον απαιτείται, θα ενημερώνονται σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώνουν προβλήματα σε πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία ενδέχεται να ενεργοποιήσουν την παρέμβαση των εν λόγω συστημάτων εγγύησης καταθέσεων. Η ως άνω κοινοτική διάταξη τίθεται προκειμένου να εξυπηρετείται κατά τρόπο πληρέστερο η ανάγκη 16

17 προσήκουσας (εμπρόθεσμης και κατά το ενδεδειγμένο ποσό) καταβολής εκ μέρους των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων των σχετικών αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Σε συμμόρφωση με τα παραπάνω, το σχέδιο νόμου θεσπίζει υποχρέωση του ΤΕΚΕ να μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων και μηχανισμών του, ιδίως μέσω της διενέργειας περιοδικών ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσήκουσα καταβολή των αποζημιώσεων στους καταθέτες. Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εποπτεύουσας αρχής, να ενημερώνει το ΤΕΚΕ σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, διαπιστώσει ότι συντρέχει γεγονός, το οποίο, κατά την κρίση της, δύναται να οδηγήσει σε ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων στους καταθέτες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 ν. 3746/2009. Για την πληρότητα της ρυθμίσεως προβλέπεται, περαιτέρω, ότι στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και υποκαταστήματα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων οι καταθέσεις καλύπτονται συμπληρωματικά από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του κράτους-μέλους υποδοχής, το ΤΕΚΕ οφείλει να ειδοποιεί το αλλοδαπό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, εντός ευλόγου χρόνου από την ενημέρωσή του από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, με τις οποίες ενσωματώνονται οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 6, στοιχείο α της Οδηγίας, προβλέπουν σύμφωνα με ευχέρεια που παρέχει σχετικώς η Οδηγία, ότι το νέο καθεστώς εφαρμόζεται από τις Άρθρο 17 Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 3746/2009 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 α της Οδηγίας, θεσπίζουν υποχρέωση του ΤΕΚΕ να συνεργάζεται με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται, ως εκ τούτου, ρητώς στην εν λόγω διάταξη ότι το ΤΕΚΕ δύναται να συνάπτει συμφωνίες με αυτά τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσήκουσα (εμπρόθεσμη και κατά το ενδεδειγμένο ποσό) καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους καταθέτες. 17

18 Ειδικότερα, το παρόν άρθρο καλύπτει τόσο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόχρεο σύστημα προς αποζημίωση των καταθετών είναι το ΤΕΚΕ (δηλαδή τις περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και με υποκαταστήματα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όσο και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόχρεο σύστημα προς αποζημίωση των καταθετών είναι σύστημα εγγύησης καταθέσεων άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή τις περιπτώσεις κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων με υποκαταστήματα στην Ελλάδα). Οι νέες διατάξεις συμπληρώνουν την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 26 ν. 3746/2009, η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη συνεργασία του ΤΕΚΕ με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του κράτους-μέλους καταγωγής, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΤΕΚΕ καλύπτει συμπληρωματικά τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του σχεδίου νόμου, οι οποίες ορίζουν ότι οι προβλεπόμενες στα εν λόγω άρθρα τροποποιήσεις ισχύουν από τις , οι τροποποιήσεις που επιφέρουν στο άρθρο 26 ν. 3746/2009 οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του σχεδίου νόμου, ήτοι από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αρθρο 18 Εγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ειδικού Σκοπού «Ίδρυμα Eurobank EFG για Πρόγραμμα Πυρόπληκτων» και κύρωση του Οργανισμού αυτού Οι καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 κατέστησαν επιτακτική ανάγκη τον άμεσο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης και ανασυγκρότησης των περιοχών και στήριξης των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αυτές, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης ανάλογων καταστροφών. 18

19 Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE ανέλαβε την πρωτοβουλία για σχεδιασμό προγράμματος χρηματοδότησης προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία. Η υλοποίηση του προγράμματος στοχεύει στο να συνδράμει την Ελληνική Πολιτεία στο ευρύτερο σχέδιο ανασυγκρότησης που εκπονεί για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εντάσσεται η σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με σκοπό την υλοποίηση της χρηματοδότησης. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού και ειδικότερα με το άρθρο πρώτο εγκρίνεται η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος «Ίδρυμα Eurobank EFG για Πρόγραμμα Πυρόπληκτων» που έγινε από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και του παρέχεται διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονομία, ώστε να μην υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από την ανάγκη ταχύτητας και ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων, εν όψει της φύσης του σκοπού του ιδρύματος και της ιδιαιτερότητας και της ποικιλίας των δραστηριοτήτων του. Με το άρθρο δεύτερο κυρώνεται ο Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος αυτού, ο οποίος αποτελείται από 13 άρθρα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Διάφορες διατάξεις Άρθρο 19 Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπών Πιστωτικών Κανόνων της Τραπέζης της Ελλάδος Στην Τράπεζα της Ελλάδος είχαν συσταθεί, με Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως διαδόχου οργάνου της Νομισματικής Επιτροπής (Ν. 1266/1982), Επιτροπές Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων (Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες), οι οποίες είχαν σκοπό την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις που παρέβαιναν τους εκάστοτε ισχύοντες πιστωτικούς κανόνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 979/1971 που συμπλήρωσε, με την προσθήκη παραγράφου 5, το άρθρο 2 του Ν.Δ. 588/

20 Οι προαναφερόμενες Επιτροπές επελήφθησαν σημαντικού αριθμού υποθέσεων, οι περισσότερες των οποίων αφορούν χρονική περίοδο μέχρι του έτους 1987, δεδομένου ότι έκτοτε άρχισαν να καταργούνται οι πολύπλοκοι πιστωτικοί κανόνες και έπαυσε ο έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων να εστιάζεται στην τήρηση των κανόνων αυτών. Ήδη, με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 2548/1997 (ΦΕΚ Α 259), καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 588/1948 και συνακόλουθα και το όλο πλέγμα των κυρώσεων για παραβάσεις των όρων χρηματοδότησης. Παρά ταύτα, αριθμός υποθέσεων εμφανίζεται να εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών αυτών και ιδίως της Δευτεροβάθμιας, η λειτουργία των οποίων ανεστάλη εκ των πραγμάτων μετά το Ανεξαρτήτως του ότι ακόμη και η αναβίωση των Επιτροπών αυτών θα ήταν αμφίβολης, αν μη τι άλλο, νομιμότητας, ιδίως μετά την ένταξη της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ν. 2832/2000), σε κάθε περίπτωση, ως εκ της παρόδου χρόνου πολύ πέραν του ευλόγου αφ ότου το πλέγμα των κυρώσεων κατέστη ανενεργό, ούτε κυρώσεις θα μπορούσαν νομίμως να επιβληθούν σε πρώτο βαθμό, αλλά ούτε και τυχόν επιβληθείσες να οριστικοποιηθούν από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές (δοθέντος ότι η ενώπιόν τους άσκηση προσφυγής είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα). Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται επιβεβλημένη η νομοθετική συμπλήρωση του κενού που άφησε η προ δωδεκαετίας νομοθετική ρύθμιση, με τη ρητή κατάργηση των Επιτροπών και των ενώπιον αυτών εκκρεμών υποθέσεων, οι οποίες θα τεθούν στο αρχείο. Άρθρο 20 Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από επεισόδια Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 για την αποζημίωση επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν στη διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008, θα εφαρμοστούν και σε αντίστοιχες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπέστησαν ανάλογες ζημίες μετά την ψήφιση του παραπάνω άρθρου 73 του ν.3746/2009. Επισημαίνεται όμως ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που υπέστησαν ζημίες από τα επεισόδια παρόμοιας φύσης, που έγιναν την 13 η Μαρτίου 2009 στο κέντρο της 20

21 Αθήνας, δεν είναι δυνατό να τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης των ευρώ που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 73 της παραγράφου 1 του ν.3746/2009, δεδομένου ότι με το παραπάνω άρθρο 43 του ν. 3756/2009 οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν ειδική αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι βιτρίνες των καταστημάτων τους (οι προθήκες και οι υαλοπίνακες). Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις και άλλων επιχειρήσεων που υφίστανται τέτοιες ζημιές, με ΚΥΑ που θα καθορίζει και τους ειδικούς όρους ισχύος των διατάξεων αυτών. Άρθρο 21 Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης Όπως είναι γνωστό, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι ένας σύγχρονος και συμφέρων τρόπος χρηματοδότησης, μέσω του οποίου μπορεί να αποκτηθούν τα ακίνητα και κινητά στοιχεία που επιλέγουν οι επιχειρήσεις, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, χωρίς να δεσμεύουν τα κεφάλαιά τους ή να καταφεύγουν σε κλασσικές μορφές δανεισμού. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της χρηματοδοτικής μίσθωσης, εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, είναι και η δυνατότητα εξασφάλισης, μέσω της σχετικής σύμβασης, όρων καλής λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, ασφάλισης, παροχής αναλωσίμων και άλλων συναφών υπηρεσιών (πακέτο) για όλη τη συμβατική περίοδο. Μέχρι σήμερα η αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων του leasing περιοριζόταν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, χωρίς να τύχει, παρά την ύπαρξη γενικού νομικού πλαισίου, ουσιαστικής εφαρμογής στο χώρο του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α και β βαθμίδας και γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όμως ο δημόσιος τομέας οφείλει και αυτός να πραγματοποιήσει τα αναγκαία βήματα εκσυγχρονισμού του, ώστε να συμβάλει και αυτός, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικότητάς του και αναβάθμισης των παρεχόμενων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών. Οφείλει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την προστασία του κοινωνικού αγαθού της υγείας των πολιτών και του φυσικού μας δασικού πλούτου, που 21

22 κινδυνεύει άμεσα λόγω των δραματικών κλιματικών αλλαγών που σημειώνονται στον πλανήτη μας. Η Κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στην απαίτηση αυτή των καιρών, επιδιώκει με την παρούσα ρύθμιση της εφαρμογής του leasing, με τη μορφή κυρίως της λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης και στο δημόσιο τομέα για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα κάλυψης των αναγκών σε εξοπλισμό, κυρίως ιατρικό και νοσοκομειακό, σε μηχανοκίνητα οχήματα παντός τύπου, σε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και σε ελικόπτερα διακομιδής και διάσωσης. Με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν θα προβλέπεται μόνο η διάθεση των μέσων, αλλά κυρίως θα εξασφαλίζεται η λειτουργική τους υποστήριξη με σειρά υπηρεσιών που θα παρέχονται, είτε απευθείας από τον αντισυμβαλλόμενο, είτε μέσω τρίτων. Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθεί το φαινόμενο να παραμένουν σε αχρησία πανάκριβα μηχανήματα και μέσα που προμηθεύτηκαν οι φορείς, αλλά δεν αξιοποιούνται, λόγω έλλειψης συντήρησης και υποστήριξης. Άρθρο 22 Θέματα Α.Ε. «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Με το παρόν άρθρο προσαρμόζονται ορισμένες διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 3066/2002 του Ταμείου Εγγύησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) προς τις ανάγκες εφαρμογής των δράσεων του Ταμείου για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με την εγγύηση του Ταμείου, ενώ, επιπροσθέτως, ρυθμίζεται η διαδικασία αύξησης του μετοχικού του κεφαλαίου με την έκδοση και διάθεση προς αυτό ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Ειδικότερα, παρέχεται στο Ταμείο η δυνατότητα αύξησης κατά 80 εκατ. ευρώ του προβλεπόμενου από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3066/2002 ποσού, έως την , οπότε και θα έχει γίνει η τελική εκκαθάριση των σχετικών δράσεων του Ταμείου, και ισόποσης μείωσης του μετοχικού του κεφαλαίου. Επίσης, αναπροσδιορίζεται το ελάχιστο ύψος προμήθειας υπέρ του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., ώστε ο ειδικότερος καθορισμός του ανά δράση της εταιρίας να προκύπτει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτής. Τέλος, ρυθμίζεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 22

23 με την έκδοση και διάθεση προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ίσης ονομαστικής αξίας. Άρθρο 23 Εγγυοδοσία Ελληνικού Δημοσίου στεγαστικών δανείων Για την αντιμετώπιση από τη χώρα μας των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, εφαρμόζεται ήδη με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με άμεσο στόχο την σταθεροποίηση της οικονομίας και την εξασφάλιση όρων ανάκαμψης της, μέσα σε σύντομο, κατά το δυνατό, χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα αναθέρμανσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Η οικοδομική δραστηριότητα η «οικοδομή» παίζει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη οικονομική κατάσταση γιατί: Επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και δραστηριοποιεί ένα μεγάλο πλήθος επαγγελμάτων. Συμμετέχει και διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας. Συνδέεται άμεσα με το αγαθό της κατοικίας, η απόκτηση της οποίας, για τον έλληνα οικογενειάρχη και για κάθε εργαζόμενο, αποτελεί «σκοπό ζωής», στοιχείο ασφάλειας και κοινωνικής πληρότητας. Λόγω του σοβαρού αυτού ρόλου, η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, στην σημερινή κρίση, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία μειώθηκαν οι αγοραπωλησίες ακινήτων, με αποτέλεσμα να σχηματισθεί σημαντικό αδιάθετο απόθεμα κατοικιών εξαιτίας της οικονομικής στενότητας που προκάλεσε στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις η παραπάνω κρίση. Ήδη με νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ελήφθησαν μέτρα στήριξης της αγοράς κατοικίας με την αύξηση του αφορολογήτου των τόκων των δανείων και τη μείωση των συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων μεταβίβασης ακινήτων. 23

24 Σε συνέχεια αυτών, με το παρόν άρθρο λαμβάνονται και πρόσθετα μέτρα υπό τη μορφή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στη λήψη δανείου μέσω του τραπεζικού συστήματος από τους ιδιώτες και τους επιχειρηματίες, για την αγορά κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. Σύμφωνα με πρακτική που έχει επικρατήσει στη χώρα μας τα δάνεια που συνομολογούνται για την αιτία αυτή, μέσω του τραπεζικού συστήματος, καλύπτουν το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, αφήνοντας ακάλυπτο το υπόλοιπο 25%, γεγονός που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα στην κίνηση της αγοράς και στην προώθηση της οικοδομής και στην απόκτηση από τη μεριά των εργαζομένων και μικροεπιχειρηματιών του κοινωνικού αγαθού της κατοικίας. Με την πρόταση καλύπτεται με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και το μη καλυπτόμενο ποσό μέχρι και το 25% του αναγραφόμενου στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο τιμήματος αγοράς κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης. Άρθρο 24 Θέματα Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού Η προτεινόμενη διάταξη επιβάλλεται από διαχειριστική ανάγκη των εσόδων εξόδων Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΕΝ), η οποία σύμφωνα με την πάγια Νομοθεσία του ΝΑΤ διεξάγεται από το ΝΑΤ, το οποίο άλλως δεν δύναται να αντιμετωπίσει τις άμεσες ταμειακές ανάγκες των ΤΠΕΝ. Λαμβάνεται όμως πρόνοια για την ικανοποίηση των σκοπών του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων ( ΚΑΕΟ). Αρθρο 25 Θέματα Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Με την παράγραφο 1 η προτεινόμενη νομοθετική τροποποίηση έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα υπαγωγής στο Ν. 3389/2005 και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), οι οποίες αποτελούν Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργούν με την μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Δεδομένου ότι στις ΤΕΔΚ κάθε νομού, συμμετέχουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά μόνο το σύνολο των Δήμων και Κοινοτήτων κάθε νομού, με σκοπό την μονιμότερη και οργανωμένη 24

25 συνεργασία τους προς πραγματοποίηση των κοινών τους σκοπών, εξασφαλίζεται η απαιτούμενη διαφάνεια στη λειτουργία τους, αλλά και ο έλεγχος της σύνθεσής τους. Επιπλέον, οι ΤΕΔΚ, ως Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύνανται να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, οι οποίες συστήνονται με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη των ΟΤΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΤΕΔΚ στον Πρώτο Βαθμό Αυτοδιοίκησης μέσω των δράσεων τους, αλλά και τη συμμετοχή τους στις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, καθίσταται αναγκαία η προσθήκη και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων στην έννοια του «Δημόσιου Φορέα», με σκοπό την υλοποίηση Συμβάσεων Σύμπραξης. Για την συμπλήρωση αυτή, λήφθηκαν υπόψη και οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ Α 64). Αρθρο 26 Η διάταξη αυτή είναι νομοτεχνικής φύσεως, προς αποκατάσταση της ορθής περιγραφής των αρμοδιοτήτων του Γραφείου εφαρμογών εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και Συντάξεων αποδοχών του δημόσιου τομέα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αρθρο 27 Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ Α 6 ), τον κοινωνικό χαρακτήρα του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και την αναγκαιότητα εξεύρεσης πόρων πέραν αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 του ανωτέρω Νόμου, προστίθενται οι περιπτώσεις επιχορηγήσεων, δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και κάθε είδους εισφορών νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, καθώς και οι περιπτώσεις επιχορηγήσεων ή εσόδων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και των διεθνών οργανισμών. Αρθρο 28 Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 κυρώνονται οι: (α) από 4 Δεκεμβρίου 1961 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφενός και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» αφετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασμάτων (ΦΕΚ 231Α/ ) όπως έχει τροποποιηθεί και (β) από σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και 25

26 Λιπασμάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου για την ίδρυση εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων (ΦΕΚ 45Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί, προβλέπουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 αυτών, υποχρέωση εκχώρησης εκ μέρους των εταιρειών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τη συναινέσει του, όλων των εγκαταστάσεων, μηχανικών και κτιριακών, γηπέδων και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων εν γένει των εργοστασίων που θα ιδρυθούν, την Στη θέση των εταιρειών έχει ήδη υπεισέλθει η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. Η ανωτέρω προθεσμία κρίνεται ότι είναι ανεπαρκής για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων και για το λόγο αυτό και προς όφελος και της Εθνικής Οικονομίας πρέπει να παραταθεί μέχρι , το σκοπό δε αυτό εξυπηρετούν οι υπογραφείσες συμβάσεις παράτασης της προθεσμίας. Δοθέντος, όμως, ότι οι συμβάσεις για την παράταση του χρόνου αυτού είναι αμφίβολο αν μπορεί να συναφθούν βάσει του ν. 4171/1961, στον οποίο στηρίχθηκαν οι αρχικές συμβάσεις, καθόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ του νόμου αυτού σήμερα, και σταθμίζοντας περαιτέρω τα οφέλη που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία τόσο με την διατήρηση των θέσεων εργασίας στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων όσο και με την, συνεπεία της παράτασης, αύξηση της αξίας της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, σε σύγκριση με το όφελος του Δημοσίου από την κατά 11 έτη ταχύτερη απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων από αυτό, τα οποία θα είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσει (όφελος, δηλαδή που ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο) κρίνεται σκόπιμη η κύρωσή των συμβάσεων αυτών με νόμο. Αρθρο 29 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η αρμοδιότητα της χορήγησης «Άδειας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων», σύμφωνα με το π.δ. 56/1985, όπως σήμερα ισχύει. Συγκεκριμένα η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), το οποίο ενεργεί αρμοδίως μόνο εφόσον η όποια σχετική ενέργεια εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ως εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η ρύθμιση της αρμοδιότητας ως ανωτέρω επιβάλλεται δεδομένου ότι σύμφωνα με τον υπ αριθμ. 3229/2004 (άρθρο 3 παρ. 1) 26

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122 21 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3775 Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανό νες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 33

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 33 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 33 Ρυθμιστικά Θέματα 35 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 38 Φορολογική Ενημέρωση 40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στον περιορισμό των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στον περιορισμό των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες α- κινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας προχωρά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Επί της αρχής: Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών [ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ] Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών [ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ] Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 2014 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών [ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ] Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 Πρόλογος Με την πεποίθηση ότι η τακτική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα