ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013 στο ΚΦΕ Ν 2238/94, ισχύουν τα παρακάτω από ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Το δηλούμενο εισόδημα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα % Για τις νέες επιχειρήσεις με πρώτη δήλωση από και για 3 χρόνια, το δηλωθέν εισόδημα υποβάλλεται σε φόρο, με την ακόλουθη κλίμακα % % ) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Τα συνολικά κέρδη χωρίς την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής, η οποία καταργήθηκε από , φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας, μετά την αφαίρεση τυχόν αφορολόγητων εσόδων, μερισμάτων που ελήφθησαν από ημεδαπές ΑΕ, κερδών από μερίσματα ημεδαπών ΕΠΕ, ή από τη συμμετοχή σε άλλες προσωπικές εταιρείες, με την παρακάτω κλίμακα % Όταν οι παραπάνω εταιρείες τηρούν Διπλογραφικά βιβλία ( Γ κατηγορίας), το συνολικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 26%, και σε περίπτωση διανομής κερδών, ενεργείται παρακράτηση φόρου 10%. 3) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ) - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ (ΕΠΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (ΙΚΕ) Στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26%, και για τα μερίσματα και κέρδη που διανέμονται, και εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από , ενεργείται παρακράτηση φόρου 10%.

2 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Μετά την τροποποίηση των διατάξεων του Ν3986/2011, για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και επόμενα, από επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέρια επαγγέλματα, εφόσον τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά) υποχρεούνται σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος, ως εξής: Νομικά πρόσωπα με έδρα εγκατάστασης σε πόλη μέχρι κατοίκους 800ευρώ Νομικά πρόσωπα με έδρα εγκατάστασης σε πόλη άνω των κατοίκ.1000ευρώ Ατομικές επιχειρήσεις-ελεύθεροι επαγγελματίες 650ευρώ Για κάθε υποκατάστημα 600ευρώ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΙ- ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1) Έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, και έχουν εξοφληθεί οι δαπάνες μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. (Αναμένεται να οριστικοποιηθεί η εφαρμογή αυτή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.) 2) Οι εργοδοτικές εισφορές. 3) Μισθοί εταίρων ΕΠΕ εφόσον είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων της επιχείρησης είναι υποχρεωτική, γίνεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καταργήθηκε η φθίνουσα μέθοδος και ο ανώτερος και κατώτερος συντελεστής, και υπολογίζεται ως εξής. 1) Τα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων με συντελεστή 4% 2) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα λογισμικού με συντελεστή 20% 3) Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία με συντελεστή 10% 4) Πάγια αξίας μέχρι 1500 ευρώ μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση που τέθηκαν σε λειτουργία. 5) Οι νέες επιχειρήσεις για τις 3 πρώτες διαχειριστικές περιόδους μπορούν για όλα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία να διενεργήσουν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή. 6) Τα ποσά των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγματοποιούνται σε μισθωμένα ακίνητα, εκπίπτουν κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, τα δε ποσά δαπανών βελτίωσης και προσθηκών σε μισθωμένα ακίνητα, εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση.

3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1) Το καταβαλλόμενο μίσθωμα ακινήτων. 2) Το τεκμαρτό μίσθωμα (ιδιόχρησης ακινήτου) εφόσον υπολογίσθηκε ως εισόδημα από ακίνητα. Εάν το ακίνητο ανήκει σε εταίρο εταιρείας χωρίς να έχει εισφερθεί στο κεφάλαιο, θεωρείται ως δωρεάν παραχώρηση και δεν εκπίπτει. 3) Λογαριασμοί ΔΕΗ- ΟΤΕ- ΕΥΔΑΠ, έξοδα γραφείου, τόκοι δανείων που αφορούν την επιχείρηση, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, και κάθε είδους άλλη δαπάνη που αφορά την επιχείρηση. 4) Έξοδα κινητής τηλεφωνίας κατά ποσοστό 50%, εφόσον οι λογαριασμοί δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης. 5) Οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης και κυκλοφορίας, καθώς και τα μισθώματα επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, κατά ποσοστό ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου. 6) Είναι δυνατή η λήψη απόδειξης λιανικής πώλησης αντί τιμολογίου, για αξία μέχρι 100 ευρώ, η οποία αφορά παροχή υπηρεσίας ή αγορά μη εμπορεύσιμων αγαθών. 7) Τα έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 8) Τα ποσά των δωρεών ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον κατατίθενται μέσω πιστωτικού ιδρύματος. 9) Οι εισφορές σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης. 10) Ασφάλιστρα για ομαδική ασφάλιση μαθητών-προσωπικού καθώς και για ασφάλιστρα κινδύνου (πυρός, σεισμού). ΙΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) Βάσει των διατάξεων του Ν4093/2013 με τον οποίο καθιερώθηκε ο κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο οποίος αντικατέστησε από τον ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), ισχύουν τα παρακάτω. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται σε 2 κατηγορίες βιβλίων, τα απλογραφικά (πρώην Β κατηγορίας), και τα διπλογραφικά (πρώην Γ κατηγορίας). Κριτήριο για την ένταξη αποτελεί η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών, και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων. 1) Απλογραφικά βιβλία Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που με βάση τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ. 2) Διπλογραφικά βιβλία Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που με βάση τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ, καθώς και οι ΑΕ- ΕΠΕ- ΙΚΕ εταιρείες. Για όλα τα παραπάνω βιβλία καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησής τους από

4 Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, μπορούν να τηρούν βιβλία ανώτερης κατηγορίας, από εκείνη που εντάσσονται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται για την κατηγορία αυτή. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 1) Για τα Απλογραφικά Γίνεται μέχρι τέλος του επομένου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 2) Για τα Διπλογραφικά Του η των ημερολογίων μέχρι τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση η λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού, και επί ταμειακών πράξεων, από τη διενέργειά τους. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνονται το Γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά μπορεί να μην εκτυπώνονται εφόσον τα δεδομένα φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα, όταν ζητηθούν από τον φορολογικό έλεγχο. ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 1) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών Κ.Ξ.Γ., ανεξάρτητα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί υποχρεούται σε παροχή ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές του, με την καταχώρηση αυτών είτε χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα, ή επί μηχανογραφικής τήρησης με τη χρήση ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν1809/1998. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από ) Τηρείται σε κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, που ασκείται δραστηριότητα. 3) Ενημερώνεται με κάθε εγγραφή μαθητή. 4) Ο χρόνος έναρξης φοίτησης είναι η ημερομηνία που ξεκινούν τα μαθήματα. 5) Το συμφωνηθέν ποσό διδάκτρων συμπληρώνεται με την εγγραφή του μαθητή, και εάν στη συνέχεια διαφοροποιείται, ενημερώνεται η αντίστοιχη στήλη των διδάκτρων. 6) Δεν απαιτείται η αναγραφή της τάξης φοίτησης, ή των παρακολουθουμένων μαθημάτων. 7)Σε περίπτωση δοκιμαστικής παρακολούθησης μαθημάτων, καταχωρείται στο μητρώο, και στο συμφωνηθέν ποσό αναγράφεται «Δοκιμαστική παρακολούθηση». 8) Σε τήρηση βιβλίου υποκαταστήματος, οι μαθητές πρέπει να καταχωρούνται και στα δύο μητρώα, εκτός εάν ζητηθεί η μη τήρηση από τον προϊστάμενο ΔΟΥ. 9)Όταν γίνονται μαθήματα εκτός φροντιστηρίου, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης Μητρώου μαθητών, αλλά εκδίδεται θεωρημένη ΑΠΥ.

5 10) Σε δωρεάν φοίτηση μαθητών καταχωρούνται κανονικά στο Μητρώο με την ένδειξη στο συμφωνηθέν ποσό «Δωρεάν» ή «Άνευ αμοιβής». 11) Εάν τα δίδακτρα καταβάλλονται από νομικό πρόσωπο, τότε θα αναγραφούν και τα στοιχεία του ΝΠ, και ο ΑΦΜ. 12) Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής το ποσό ή το κείμενο πρέπει να διαβάζονται ευχερώς. 13) Στις στήλες καταχώρησης των αθεώρητων ΑΠΥ αναγράφονται οι αριθμοί των ΑΠΥ, και όχι το ποσό, και εντός της επόμενης ημέρας από την έκδοση. 14) Κατά τη λήξη της σχολικής περιόδου διαγράφουμε τις υπόλοιπες αχρησιμοποίητες σειρές της σελίδας. ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες αθεώρητες, και καταχωρούνται στο μητρώο μαθητών το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έκδοση. 2) Εκδίδονται Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αθεώρητα, προς επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, - Δημόσιο-Δήμους- Συλλόγους Σωματεία. Τα παραπάνω στοιχεία εκδίδονται με την ολοκλήρωση της παροχής, και όταν η παροχή διαρκεί, εκδίδεται για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Σημειώνεται, εάν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κάποιοι μαθητές δεν έχουν καταβάλλει τα δίδακτρα, πρέπει να εκδίδονται ΑΠΥ επί πιστώσει, και όταν εξοφληθούν τα δίδακτρα τότε να εκδίδονται απλές αποδείξεις είσπραξης, οι οποίες δεν καταχωρούνται ούτε στο μητρώο μαθητών, ούτε στο βιβλίο εσόδων εξόδων.

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1023 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου 1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται, ανάλογα με τη φύση τους, σε δύο κατηγορίες: τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτά του ιδιωτικού δικαίου. Σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα