Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Άρθρου 13 (παρ. 1δ και παρ. 5 ) του Ν. 3908/2011 Υπουργική Απόφαση 58996/ ( ΦΕΚ 3215/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 1. Σκοπός Εγκυκλίου 2. Θεσµικό Πλαίσιο 3. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου Οδηγίες Εφαρµογής 3.1 Γενικά - ιαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων υπαγωγής 3.2 Αντικείµενο ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Α. Συµφωνία της Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου µε τους όρους του παρόντος νόµου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του. Β. Φερεγγυότητα φορέα Γ. υνατότητα χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Έλεγχος Στοιχείων του φορέα και του Επενδυτικού Σχεδίου (Στοιχεία Ερωτηµατολογίου) 3.3 ιαδικασία Ελέγχου Νοµιµότητας Α. Ανάθεση αιτηµάτων Β. Έλεγχος Νοµιµότητας Γ Χρονοδιάγραµµα Προθεσµίες Απόρριψη Προώθηση για Αξιολόγηση 3.4 ιευκρινήσεις Συµπληρωµατικά Στοιχεία 3.5 Ενστάσεις επί των απορριπτικών αποφάσεων του ελέγχου Νοµιµότητας ιατάξεις του Νόµου 3908/2011, του κανονιστικού πλαισίου και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας στις οποίες ορίζονται οι όροι της αίτησης υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου για το Καθεστώς της Συνέργειας και ικτύωσης 1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 2

3 Οδηγίες για την Αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Ν. 3908/2011 (άρθρο 13 παρ 1.δ και παρ. 5) όσον αφορά το Στάδιο Ελέγχου Νοµιµότητας 1. Σκοπός της Εγκυκλίου Σκοπός της παρούσας είναι η παροχή οδηγιών για τη διενέργεια του Ελέγχου Νοµιµότητας στα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και ικτύωσης, σύµφωνα µε τους γενικούς αλλά και ειδικούς όρους που προβλέπονται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια. 2. Θεσµικό Πλαίσιο 2.1 Ο νέος επενδυτικός Νόµος 3908/2011, στην παρ 5 του Άρθρου 11 αυτού περί «ιαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων» προβλέπει ότι η «διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων» ρυθµίζεται µε «προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 2.2 Το Π 33/2011 το οποίο εκδόθηκε σε εφαρµογή της παραπάνω διάταξης του Νόµου 3908/2011, και ειδικότερα η παρ 1 του άρθρου 4 αυτού περί «Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων» ορίζει ότι: Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: I. Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων Όσον αφορά στο Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας, στην προαναφερόµενη διάταξη (παρ 1 του άρθρου 4 του Π 33/2011) προβλέπεται ότι : α. Με ευθύνη της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόµου 3908/2011. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση II. ιαφορετικά εκδίδεται αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση του προϊσταµένου της εν λόγω Υπηρεσίας, που κοινοποιείται µε συστηµένη επιστολή στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 3

4 β. Η διαδικασία του προαναφεροµένου ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης των φακέλων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος. 2.3 Η παρ 1 του άρθρου 9 του νόµου 3908/2011 που κατά τα ανωτέρω ορίζει το αντικείµενο του Σταδίου Ελέγχου Νοµιµότητας αναφέρει τα εξής: «Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η µη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισµό του είναι: α. Συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους του παρόντος νόµου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του. β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται: βα. φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ββ. η µη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούµενους Αναπτυξιακούς Νόµους ή Κοινοτικά Προγράµµατα κατά την τελευταία δεκαετία, βγ. πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση και βδ. πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. γ. υνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκµηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιµες λογιστικές του καταστάσεις». 2.4 Επίσης στο άρθρο 5 παρ 1 και 2 του προαναφερόµενου Π (Π 33/2011), ορίζεται η διαδικασία ενστάσεων επί των απορριπτικών αποφάσεων του Σταδίου ελέγχου νοµιµότητας ως εξής: «1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 1. περ.i του παρόντος (σ.σ Στάδιο Ελέγχου Νοµιµότητα) επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόµου 3908/2011 (σ.σ όργανα έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής), συγκροτείται κατ έτος από υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας τριµελής επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, για την εξέταση των ενστάσεων της προηγουµένης παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης». 2.5 Τέλος στο άρθρο 13 παρ 1δ και παρ 5 του Ν. 3908/2011 αναφέρονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις του εν λόγω καθεστώτος οι οποίοι εξειδικεύθηκαν µε την κανονιστική Υπουργική 4

5 Απόφαση 58996/ (ΦΕΚ 3215/τ Β / ), του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του νόµου 3908/2011, για το έτος 2011), που εκδόθηκε κατ εφαρµογή της παρ 6 του άρθρου 13 του προαναφερόµενου νόµου (στο εξής Προκήρυξη), όπως τροποποιήθηκε µε την 14999/ (ΦΕΚ 1029/ τ. Β/ ). 3. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου Οδηγίες Εφαρµογής 3.1 Γενικά - ιαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων υπαγωγής Τα αιτήµατα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Ν. 3908/2011, υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.) των αρµοδίων Υπηρεσιών (Γενική /νση Ιδιωτικών Επενδύσεων- Αθήνα και Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης - Θεσσαλονίκη του ΥΠΑΑΝ), και κατά την παραλαβή γίνεται ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ τους, που αφορά στην τυπική πληρότητα του υποβαλλόµενου φακέλου σύµφωνα µε τον σχετικό Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας και την εγκύκλιο 17992/ «Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011»). Τα αιτήµατα τα οποία κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (µετά και τυχόν προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία) χαρακτηρίζονται ως «πλήρη» προωθούνται στη διαδικασία Αξιολόγησης που διενεργείται σε δύο στάδια: Ι Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας (ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΙΙ Στάδιο αξιολόγησης- βαθµολόγησης (ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ). Το πρώτο στάδιο (ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ), διενεργείται από την αρµόδια Υπηρεσία (Υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το αίτηµα) και αφορά τον έλεγχο των οριζόµενων από το νόµο αναγκαίων προϋποθέσεων (Άρθρο 9 παρ 1 του Ν.3908/2011) προκειµένου το επενδυτικό σχέδιο να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ). Τα επενδυτικά σχέδια που κρίνονται θετικά στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ προωθούνται στο ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, το οποίο ανατίθεται σε αξιολογητές από το οικείο Μητρώο και αφορά στην εκτίµηση του κόστους, στην κατάρτιση των πινάκων βιωσιµότητας και στην βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ το αίτηµα κριθεί αρνητικά απορρίπτεται. 5

6 Τα δύο στάδια αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου (ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ), διενεργούνται σειριακά µε την υποστήριξη του ΠΣΚΕ-Επ µέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική χρέωση των αιτηµάτων στους χειριστές και δίνεται σε αυτούς πρόσβαση στο ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτηµα καθώς και στο περιβάλλον του σταδίου αξιολόγησης του σχετικού επενδυτικού σχεδίου που τους ανατίθεται, προκειµένου να αποτυπώσουν στα σχετικά πεδία τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και να παράξουν τις προβλεπόµενες αναφορές. Παρακάτω εξειδικεύεται το θεσµικό πλαίσιο και δίνονται οδηγίες για το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. 3.2 Αντικείµενο ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και το Π 33/2011, κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχεται: - αφενός αν το αίτηµα και το επενδυτικό σχέδιο είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόµου και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται σε εφαρµογή του (κατωτέρω παρ Α) και - αφετέρου αν πληρούνται τα δύο κριτήρια µη αποκλεισµού ήτοι η φερεγγυότητα του φορέα και η τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης τουλάχιστον 25% του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου µε ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότησης (κατωτέρω παρ. Β και Γ αντίστοιχα). - επίσης ο έλεγχος των παραπάνω κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, απαιτεί µεταξύ άλλων και τον έλεγχο συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου τα οποία δηλώνονται στο Ερωτηµατολόγιο και την Υπεύθυνη ήλωση που συνοδεύουν το αίτηµα (κατωτέρω παρ. ). Τα παραπάνω εξειδικεύονται και εφαρµόζονται ως εξής: Α. Συµφωνία της Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου µε τους όρους του παρόντος νόµου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του. Στο Παράρτηµα 1 της παρούσας Εγκυκλίου, παρουσιάζονται οι συγκεκριµένες διατάξεις (άρθρα) του νόµου 3908/2011 και οι κανονιστικές πράξεις, από τις οποίες απορρέουν οι όροι για τις Αιτήσεις Υπαγωγής και για τα Επενδυτικά Σχέδια του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του νόµου αυτού καθώς και η σχετική Κοινοτική Νοµοθεσία. Περαιτέρω στο Παράρτηµα 2 παρατίθεται ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (check list), ο οποίος αποτελεί Ο ΗΓΟ σε κωδικοποιηµένη µορφή, για τον έλεγχο της συµφωνίας της 6

7 Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου µε τους όρους του νόµου και της Υπουργικής Απόφασης Προκήρυξης του καθεστώτος. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ο εν λόγω ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ συµπληρώνεται στο ΠΣΚΕ-Επ, όπου υπάρχει επίσης για κάθε σηµείο ελέγχου αναφορά των σχετικών διατάξεων του Νόµου, της Προκήρυξης ή και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ περιλαµβάνει τις εξής Ενότητες: Α.1) Πληρότητα και Νοµιµότητα δικαιολογητικών Σε συνέχεια του ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ που έχει διενεργηθεί στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ πραγµατοποιείται έλεγχος της πληρότητας και νοµιµότητας των δικαιολογητικών ως εξής: α) επιβεβαιώνεται ότι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαµβάνονται στον έντυπο φάκελο έχουν υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (στην αρχική αίτηση υπαγωγής ή σε αίτηση συµπληρωµατικών στοιχείων) (Παράρτηµα 2 Σηµείο ελέγχου 1.1). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή, ο χειριστής ενηµερώνει τον φορέα της επένδυσης µέσω της εφαρµογής µηνυµάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειµένου να το υποβάλει µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. β) ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή τα δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη (Παράρτηµα 2 Σηµείο ελέγχου 1.2). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή όπως απαιτείται, ο χειριστής ενηµερώνει τον φορέα της επένδυσης µέσω της εφαρµογής µηνυµάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειµένου να το υποβάλει µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. γ) Ελέγχεται η νοµιµότητα των δικαιολογητικών και ειδικότερα ελέγχεται ο εκδότης ή / και υπογράφων, η πληρότητα και η ορθότητα του περιεχοµένου, και η ισχύς του παραστατικού κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος (Παράρτηµα 2 Σηµείο ελέγχου 1.3). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί όπως απαιτείται, ο χειριστής ενηµερώνει τον φορέα της επένδυσης µέσω της εφαρµογής µηνυµάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειµένου να το υποβάλει µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και εξετάζονται κατά τα ανωτέρω παρατίθενται στο Παράρτηµα 3. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η νοµιµότητα των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ισχύει η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. Ι, σύµφωνα µε την οποία εκδίδεται αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας, που κοινοποιείται µε συστηµένη επιστολή στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 7

8 Α.2) Μη ενισχυόµενοι τοµείς και κλάδοι όσον αφορά το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου Στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 Σηµεία ελέγχου ) αναφέρονται εξαντλητικά όλοι οι µη ενισχυόµενοι τοµείς και κλάδοι όσον αφορά το αντικείµενο του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου. Η εξαίρεση των εν λόγω κλάδων και τοµέων προκύπτει από την Κοινοτική Νοµοθεσία (τοµείς που εξαιρούνται των Περιφερειακών Ενισχύσεων βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού) καθώς και την ΚΥΑ «Καθορισµού των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων (αρ 31054/ όπως ισχύει)» από τις οποίες διέπεται το καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Ν.3908/2011. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχεται αν το σύνολο ή τµήµα της παραγωγικής δραστηριότητας που θα αναπτυχθεί µε το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε κάποιον από τους µη ενισχυόµενους τοµείς και κλάδους. Α.3 Α4) Προϋποθέσεις για τα χαρακτηριστικά της Κοινοπραξίας και των µελών αυτής Στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου και ) αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Κοινοπραξία και τα µέλη αυτής προκειµένου να είναι επιλέξιµος φορέας για ενισχύσεις του καθεστώτος Συνέργειας και ικτύωσης του Ν. 3908/2011. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορέα που αφορούν τις εν λόγω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι κάποια από τις προϋποθέσεις δεν πληρείται ή δεν τεκµηριώνεται το αίτηµα απορρίπτεται. Α.5) Προϋποθέσεις για τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου Στην Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αναφέρονται οι προϋποθέσεις του νόµου και της Προκήρυξης που αφορούν τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα, το περιεχόµενο αυτού, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου εγκατάστασης, τυχόν ρόλο του ηµοσίου στην εκτέλεση του έργου (σύµβαση εκτέλεσης έργου, παραχώρησης, παροχής υπηρεσιών) καθώς και τα όρια του προτεινόµενου προϋπολογισµού αυτού. Α6) Χαρακτήρας Κινήτρου Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αφορά στις προϋποθέσεις τεκµηρίωσης του «Χαρακτήρα Κινήτρου» της χορηγούµενης ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο Νόµο σε συµφωνία µε την Κοινοτική Νοµοθεσία (Γενικός 8

9 Απαλλακτικός Κανονισµός) και ειδικότερα τη µη έναρξη της επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και την περαιτέρω αιτιολόγηση για µεγάλες επιχειρήσεις. Α.7) Πολλαπλές υπαγωγές /υποβολές Στην Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) περιλαµβάνονται οι προϋποθέσεις του Νόµου που αφορούν τον αποκλεισµό πολλαπλών υπαγωγών ή και υποβολών ενίσχυσης για τις ίδιες δαπάνες. Α.8) Σώρευση Κατάτµηση Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αφορά τους περιορισµούς (i) για τα ανώτερα ποσά ενίσχυσης που µπορεί να λάβει από τον Επενδυτικό Νόµο µία επιχείρηση (ii) για τη σώρευση ενισχύσεων από άλλες πηγές κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 καθώς και (iii) για τη κατάτµηση µεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Σε περίπτωση που λόγω χορήγησης άλλων ενισχύσεων κάποιος από τους παραπάνω περιορισµούς οδηγεί σε µείωση της ενίσχυσης που µπορεί να λάβει η επιχείρηση για το εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο, παρατίθενται τα σχετικά ποσά ώστε να ληφθούν υπόψη στην διαµόρφωση του Χρηµατοδοτικού Σχήµατος κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Α.9) Πηγές Χρηµατοδότησης Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αφορά στις προϋποθέσεις για τις εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου ήτοι τα επενδυτικά δάνεια και την χρηµατοδοτική µίσθωση καθώς και στο ελάχιστο όριο χρηµατοδότησης µε κεφάλαια που δεν περιλαµβάνουν καµία κρατική ενίσχυση. Σηµειώνεται ότι οι όροι του νόµου που αφορούν στα ίδια κεφάλαια λόγω συνάφειας εξετάζονται στα πλαίσια του ελέγχου του κριτηρίου αποκλεισµού Γ υνατότητα ιάθεσης Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Β. Φερεγγυότητα φορέα Για τη διαπίστωση της φερεγγυότητας της Κοινοπραξίας ως φορέα του επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται η φερεγγυότητα των µελών αυτού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 παρ 1β του Ν , βάσει: (α) της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, (β) της µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση, (γ) της µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα στοιχεία της Φερεγγυότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος, υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα µέλη της 9

10 Κοινοπραξίας. Με βάση την µε την τροποποίηση της κανονιστική Υπουργική Απόφαση (αριθµ. πρωτ Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β / ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκεκριµένα το άρθρο 6 αυτής, ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά φερεγγυότητας δεν προσκοµίζονται από τα µέλη της κοινοπραξίας του άρθρου 1, παρ 5 της Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης (ήτοι τα ΝΠ, ΝΠΙ, ήµους, ΑΕΙ, ΤΕΙ). Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ εξετάζεται από την Υπηρεσία η νόµιµη πληρότητα των εν λόγω δικαιολογητικών σύµφωνα µε το αναφερόµενα στην παρ. Α.1 του κεφ. 2.2 της παρούσας Εγκυκλίου. Τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων ελέγχων που αφορούν τη φερεγγυότητα του φορέα παρατίθενται στο ΠΣΚΕ Επ στα αντίστοιχα πεδία ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Παράρτηµα 2). Γ. υνατότητα χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου Στο άρθρο 5 παρ 3γ της Προκήρυξης προβλέπεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τουλάχιστον ένα µέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου µε ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του επιλέξιµου κόστους της συµβατικής επένδυσης. Επίσης στο Παράρτηµα II άρθρο 2 παρ 1β της προκήρυξης αναφέρεται η υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων για την τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του 25% του κόστους κατά τα ανωτέρω. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η Υπηρεσία : - ελέγχει τη νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Παρ Α.1 του κεφ. 3.2 της παρούσας Εγκυκλίου και - αξιολογεί αν τα παραπάνω δικαιολογητικά τεκµηριώνουν την προϋπόθεση του νόµου, λαµβανοµένης υπόψη και της συµβατότητας µε το προτεινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα και το ιδιωτικό συµφωνητικό ίδρυσης της Κοινοπραξίας. Τα αποτελέσµατα του παραπάνω ελέγχου που αφορά τη δυνατότητα χρηµατοδότηση τουλάχιστον 25% του επιλέξιµου κόστους της συµβατικής επένδυσης παρατίθενται ΠΣΚΕ Επ, στο αντίστοιχο πεδίο του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Παράρτηµα 2). 10

11 . Έλεγχος Στοιχείων του φορέα και του Επενδυτικού Σχεδίου (Στοιχεία Ερωτηµατολογίου) Όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα, ορισµένα από τα σηµεία του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ, προϋποθέτουν τον έλεγχο συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου που αναγράφονται στο Ερωτηµατολόγιο της Αίτησης Υπαγωγής. Επίσης κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η Υπηρεσία ελέγχει την ακρίβεια πρόσθετων στοιχείων του Ερωτηµατολογίου που προσδιορίζουν το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης καθώς και στοιχείων που θα αποτυπωθούν στην απόφαση υπαγωγής ως στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα (Επωνυµία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, κλπ). σε συσχετισµό µε τα αντίστοιχα υποβληθέντα δικαιολογητικά Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: Οι κωδικοί δραστηριότητας ΚΑ του επενδυτικού σχεδίου Το µέγεθος του φορέα όπως ορίζεται από την Κοινοτική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση που στο αίτηµα δηλώνεται ο φορέας ως Μεγάλη Επιχείρηση, αυτό γίνεται δεκτό χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Σε περίπτωση που στο αίτηµα ο φορέας δηλώνεται ως ΜΜΕ ελέγχεται η ήλωση ΜΜΕ που έχει υποβληθεί σε συσχετισµό και µε τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης. Αν το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται σε τοµέα που διέπεται από ειδικούς κανόνες ως προς τις παρεχόµενες ενισχύσεις (τοµέας µεταφορών) Ο τόπος της έδρας της Κοινοπραξίας και της εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Τα στοιχεία του τόπου εγκατάστασης τα οποία θα πρέπει κύρια να ελεγχθούν είναι η εγκατάσταση σε ΒΕΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας καθώς και η εγκατάσταση σε νησί ή Περιφερειακή Ενότητα Νήσων που ανήκει διοικητικά στις Περιφέρεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας Τα µέλη και η νοµική µορφή αυτών καθώς και η συµµετοχή τους στην Κοινοπραξία και τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Οι ΚΑ της δραστηριότητας των µελών της Κοινοπραξίας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης. 3.3 ιαδικασία Ελέγχου Νοµιµότητας Α. Ανάθεση αιτηµάτων Τα αιτήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πλήρη κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ που διενεργεί το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, είναι διαθέσιµα στο ΠΣΚΕ-Επ προκειµένου να χρεωθούν ηλεκτρονικά στα στελέχη της Υπηρεσίας για τον ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. 11

12 Β. Έλεγχος Νοµιµότητας Το στέλεχος της Υπηρεσίας, µε την ηλεκτρονική ανάθεση αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του αιτήµατος και των συµπληρωµατικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από το φορέα και παράλληλα έχει πρόσβαση στον έντυπο φάκελο προκειµένου να διενεργήσει τον έλεγχο της νόµιµης Πληρότητας των ικαιολογητικών του έντυπου φακέλου και της ταύτισης αυτού µε το ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτηµα. Στην συνέχεια το στέλεχος της Υπηρεσίας δύναται να συνεχίσει τον έλεγχο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος όπου έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, στο οποίο πρέπει να εργαστεί. Στο εν λόγω ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας δίνονται πληροφορίες και οδηγίες και το στέλεχος της Υπηρεσίας µετά από εξέταση των στοιχείων του αιτήµατος οφείλει να συµπληρώσει τα σχετικά πεδία και να παραθέσει την απαιτούµενη τεκµηρίωση. Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ µεταφέρονται αρχικά τα στοιχεία όπως έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αίτηµα υπαγωγής (αρχικό) και δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να προβεί σε αλλαγές των πεδίων που αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου του ΣΤΑ ΙΟΥ αυτού. Τα πεδία που είναι επεξεργάσιµα κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ µεταφέρονται ως µη επεξεργάσιµα (κλειδωµένα) στο ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του το στέλεχος της Υπηρεσίας εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστηµα την ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η οποία λαµβάνει αριθµό πρωτόκολλου, υπογράφεται αρµοδίως από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας και τηρείται στο φάκελο υπαγωγής του Επενδυτικού σχεδίου που δηµιουργείται στην Υπηρεσία. Αµέσως µετά την υπογραφή της ΕΚΘΕΣΗ, γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ µε ευθύνη του προϊσταµένου της Υπηρεσίας. Γ. Χρονοδιάγραµµα Προθεσµίες Σύµφωνα µε το Π 33/2011 (άρθρο 4 παρ 1β) η διαδικασία του ελέγχου Νοµιµότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης των φακέλων (ήτοι της λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτηµάτων πλέον του 10ηµέρου υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων). Εντός της προθεσµίας αυτής θα πρέπει να καταρτισθεί η ΕΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, να εκδοθεί η απορριπτική απόφαση σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων ενεργειών. 12

13 Σε περίπτωση που προκύψουν θέµατα τα οποία απαιτούν νοµική διερεύνηση που εκφεύγει των εν λόγω χρονικών ορίων, το στέλεχος της Υπηρεσίας σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο προϊστάµενο δύναται να δηλώσει στο αντίστοιχο σηµείο ελέγχου «υπό διερεύνηση» και να ολοκληρώσει την ΕΚΘΕΣΗ. Στην περίπτωση αυτή το αίτηµα µπορεί να προωθηθεί για Αξιολόγηση και η Υπηρεσία οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να έχει διαµορφώσει την άποψή της εντός της προβλεπόµενης από το Νόµο προθεσµίας ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων.. Απόρριψη Προώθηση για Αξιολόγηση Σε περίπτωση που κατά τον ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ υπάρξει αρνητική κρίση σε κάποια από τα σηµεία ελέγχου του κεφαλαίου 3.2, το αίτηµα απορρίπτεται και εκδίδεται αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας µέσω της σχετικής ενέργειας του ΠΣΚΕ-Επ, η οποία αποστέλλεται στον φορέα της επένδυσης µε συστηµένη επιστολή. Το σχέδιο της επιστολής τοποθετείται στο Φάκελο του Επενδυτικού Σχεδίου. Οµοίως απορρίπτονται αιτήµατα που συνοδεύονται από οικονοµοτεχνική µελέτη µε περιεχόµενο που είναι προδήλως ελλιπές ή ανεπαρκές ή δεν τελεί σε αντιστοιχία µε το υποβαλλόµενο αίτηµα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγησή τους. Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, το αίτηµα καθίσταται διαθέσιµο για χρέωση σε δύο αξιολογητές του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Η χρέωση γίνεται αυτόµατα και µε τρόπο τυχαίο από το Σύστηµα µετά την ηλεκτρονική υποβολή του Ελέγχου Νοµιµότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του σταδίου του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β της παρ. 1.Ι του άρθρου 4 του Π.. 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α/ ), τα αποτελέσµατα του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ για όλα τα υποβεβληµένα επενδυτικά σχέδια αναρτώνται σε Πίνακα Αποτελεσµάτων Ελέγχου Νοµιµότητας, ο οποίος δηµοσιοποιείται την ίδια ηµέρα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm). Ταυτόχρονα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι Εκθέσεις Ελέγχου Νοµιµότητας για όλα τα υποβεβληµένα Επενδυτικά Σχέδια και αποστέλλονται οι σχετικές συστηµένες επιστολές. Με τις παραπάνω ενέργειες ο επενδυτής µπορεί να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ του αιτήµατός του στο ΠΣΚΕ- Επ. Ειδικότερα ο επενδυτής θα έχει πρόσβαση στον Κατάλογο Ελέγχου Νοµιµότητας και στην Απορριπτική Επιστολή σε περίπτωση απόρριψης. 13

14 3.4 ιευκρινήσεις Συµπληρωµατικά Στοιχεία Σύµφωνα µε το Π 33/2011 (άρθρο 1 παρ 4 ) οποιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ των αρµόδιων φορέων εφαρµογής των επενδυτικών νόµων και των επενδυτικών φορέων πραγµατοποιείται µέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Τα στελέχη της Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ δεν έρχονται σε επικοινωνία µε το φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης τα στελέχη της Υπηρεσίας δεν έρχονται σε επικοινωνία µε τους αξιολογητές στους οποίους θα χρεωθεί στη συνέχεια το επενδυτικό σχέδιο. Τυχόν ερωτήµατα και διευκρινίσεις που αναφύονται κατά την διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ-Επ (εφαρµογή Μηνύµατα) από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας. Στα µηνύµατα που εγγράφονται στο Σύστηµα θα πρέπει να τίθεται η προθεσµία απάντησης και να παρατίθενται αυστηρά και µόνο ερωτήµατα και διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου χωρίς να αναφέρονται προσωπικά στοιχεία ούτε οποιαδήποτε σχόλια. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ειδοποιείται σχετικά µε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση και εισερχόµενος στο Πληροφοριακό Σύστηµα µε τον µοναδιαίο κωδικό του µπορεί να δει το εν λόγω Μήνυµα της Υπηρεσίας και να υποβάλει απάντηση επ αυτού στην εφαρµογή Μηνύµατα σε περίπτωση που ζητούνται διευκρινήσεις ή να υποβάλει αίτηµα Συµπληρωµατικών Στοιχείων σε περίπτωση που ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά Το αίτηµα Συµπληρωµατικών Στοιχείων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή κατ αντιστοιχία των προβλεποµένων για τα αιτήµατα υπαγωγής στο Π 33 /2011 άρθρο 3 παρ 1 και 2 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειµένου οι χειριστές των θεµάτων να ενηµερωθούν και να έχουν πρόσβαση στα σχετικά ηλεκτρονικά αιτήµατα Συµπληρωµατικών Στοιχείων θα πρέπει να γίνει στο ΠΣΚΕ- Επ η καταχώρηση της έντυπης παραλαβής αυτών). 14

15 3.5 Ενστάσεις επί των απορριπτικών αποφάσεων του ελέγχου Νοµιµότητας Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3.3 της παρούσας επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, ήτοι την ηµεροµηνία ανάρτησης του Πίνακα Αποτελεσµάτων Ελέγχου Νοµιµότητας, ηλεκτρονικής υποβολής των Εκθέσεων Ελέγχου Νοµιµότητας και αποστολής των σχετικών Συστηµένων Επιστολών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια εφόσον συνοδεύονται από δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στα Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών των αρµοδίων Υπηρεσιών. Οι ενστάσεις εξετάζονται σε κάθε Υπηρεσία από τριµελή Επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και συγκροτείται κατ έτος από υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας µε απόφαση των οργάνων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π 33/2011, δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/11. Η Επιτροπή εισηγείται στα προαναφερόµενα Όργανα τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης και ακολουθεί απορριπτική επιστολή ή προώθηση σε αξιολόγηση κατ αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ιατάξεις του Νόµου 3908/2011 του κανονιστικού πλαισίου και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας στις οποίες ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις νοµιµότητας της αίτησης υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου για το Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και ικτύωσης Για όλα τα επενδυτικά σχέδια : - Τα άρθρα 2 έως 6, 8 και 9 του Ν. 3908/ Το Π 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/ ) «ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ 2 αυτού «Τρόπος υποβολής αιτήσεων» που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 11 παρ 5 του Ν.3908/ Η Υπουργική Απόφαση 58996/ (ΦΕΚ 3215/ ) «Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του νόµου 3908/2011, για το έτος 2011». - Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της , σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία). Για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα γεωργίας - η ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) «Καθορισµός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» όπως τροποποιήθηκε µε τις 36976/ (ΦΕΚ 1683/Β/ ) και 38508/ (ΦΕΚ 1664/Β/ ) όµοιες αποφάσεις που διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ 5 και τις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 3908/2011 (άρθρο 16 παρ 6). 16

17 Σηµεία Ελέγχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 58996/ , ΦΕΚ 3215/Β/ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ (ΥΑ 14999, ΦΕΚ 1029/Β/ ) 1. Πληρότητα Νοµιµότητα ικαιολογητικών 1.1 Κάθε δικαιολογητικό και στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη µορφή έχει πανοµοιότυπα υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή Π 33/2011 άρθρο 3 παρ 2.γ 1.2 Τα δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη έχουν υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή 1.3 Τα δικαιολογητικά που αφορούν στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και την απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος 2. Μη ενισχυόµενοι τοµείς και κλάδοι Ελέγχονται τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (Παράρτηµα 3 της παρούσης) σύµφωνα µε τις οδηγίες Εγκυκλίου 2.1 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον κλάδο της χαλυβουργίας. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.α 2.2 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον κλάδο των συνθετικών ινών. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.β 2.3 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον τοµέα άνθρακα. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.γ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) 2.4 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, όπως ορίζεται για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία. 2.6 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά την παραγωγή, µεταποίηση ή εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.δ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) 17

18 2.7 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (γεωργική εκµετάλλευση). 2.8 Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων το αντικείµενο αυτού εντάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την σχετική ΚΥΑ. 2.9 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά παρασκευή και εµπορία προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά παραγωγή ή µεταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ. 3. Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του φορέα 3.1 Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κατά την υποβολή της αίτησης έχει τη µορφή ιδρυθείσας Κοινοπραξίας. 3.2 Στην Κοινοπραξία συµµετέχει ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός επιχειρήσεων. 3.3 Η νοµική µορφή και ιθαγένεια των µελών της Κοινοπραξία είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στο νόµο και την Προκήρυξη. 3.4 Το ποσοστό συµµετοχής στην Κοινοπραξία των µελών που είναι ΑΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 20%. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός). Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ 1, 2 και 3 όπως τροποποιήθηκε µε τις 36976/ (ΦΕΚ 1683/Β/ ) και 38508/ (ΦΕΚ 1664/Β/ ) όµοιες αποφάσεις. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ , (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Άρθρο 1 παρ 3 και Παράρτηµα II άρθρο 2.γ. Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1δ Άρθρο 1 παρ 3 και Παράρτηµα II άρθρο 2γ. Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Άρθρο 1 παρ 4 και 5. Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Άρθρο 1 παρ 5 και Παράρτηµα II άρθρο 2γ. 18

19 3.5 Το ποσοστό συµµετοχής στην Κοινοπραξία των µελών που είναι Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 10%. 3.6 Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την υλοποίηση κοινής υποδοµής υπάρχει δέσµευση για τη σύσταση εµπορικής εταιρείας ή συνεταιρισµού µε µετόχους-εταίρους τα µέλη της Κοινοπραξίας που θα συνιστά τον φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 3.7 Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου τηρεί, ή θα τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. 4. ραστηριότητα µελών της Κοινοπραξίας 4.1 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν τον κλάδο της χαλυβουργίας. 4.2 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν τον κλάδο των συνθετικών ινών. 4.3 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν τον τοµέα άνθρακα. 4.4 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, όπως ορίζεται για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία. 4.5 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν εµπίπτουν σε ΚΑ της Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών ραστηριοτήτων που παραµένει εξαιρούµενος σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Προκήρυξης. 4.6 Εφόσον η δραστηριότητα µέλους που σχετίζεται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης αφορά στον τουριστικό τοµέα εµπίπτει στις περιπτώσεις που ενισχύονται από το Νόµο 3908/2011 ή αυτές που έχουν προστεθεί στο Παράρτηµα I της προκήρυξης όπως Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 1 παρ 5. Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 1 παρ 6 όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 14999/ (ΦΕΚ 1029/Β/ ). Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 5.γ Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο συγκεκριµένο σηµείο καθώς και ότι βρίσκεται σε συµφωνία µε το Ερωτηµατολόγιο. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.α Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.β Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.γ Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.δ Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 3 ζ.α Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 19

20 τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.7 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση ή εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 4.8 Εφόσον οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης αφορούν στην παραγωγή µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων εντάσσονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική ΚΥΑ. 4.9 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν παρασκευή και εµπορία προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν παραγωγή ή µεταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ / (ΦΕΚ 1029/Β/ ). Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ 1, 2 και 3 όπως τροποποιήθηκε µε τις 36976/ (ΦΕΚ 1683/Β/ ) και 38508/ (ΦΕΚ 1664/Β/ ) όµοιες αποφάσεις. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) Άρθρο 2 παρ

21 5. Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου 5.1 Το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν το Σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης. 5.2 Το επενδυτικό σχέδιο, κατά το µέρος που υπάγεται στις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα πληροί τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Αρχική Επένδυση). 5.3 Το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγµατοποιείται από ιδιώτη µετά από πρωτοβουλία του ηµοσίου βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης του έργου παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο. Αξιολογείται βάσει της περιγραφής του αντικειµένου της επένδυσης που παρατίθεται στο Ερωτηµατολόγιο (Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 3). Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 5 παρ 3.α. Αξιολογείται βάσει της περιγραφής του αντικειµένου της επένδυσης που παρατίθεται στο Ερωτηµατολόγιο (Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 3). Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 3.δ 5.4 Ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου. Ν.3908/2011 Άρθρο 3 παρ 2.η Ελέγχεται το σχετικό σηµείο της Υπεύθυνης ήλωσης ή/και τα σχετικά υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µισθωµένου χώρου θα πρέπει να προβλέπεται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά ότι η διάρκεια µίσθωσης θα είναι τουλάχιστον 15 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής. 5.5 Το προτεινόµενο από το φορέα επιλέξιµο κόστος βρίσκεται εντός των οριζόµενων ορίων, ελάχιστο και µέγιστο Άρθρο 5 παρ 3.β. 6. Χαρακτήρας Κινήτρου 6.1 Από τα στοιχεία του φακέλου που εξετάζονται κατά τον έλεγχο νοµιµότητας δεν προκύπτει έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. 6.2 Εφόσον η Κοινοπραξία χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη Επιχείρηση έχουν υποβληθεί στοιχεία για την τεκµηρίωση του χαρακτήρα του κινήτρου. Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 2.α Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο συγκεκριµένο σηµείο. Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 2.β Παράρτηµα ΙΙ Άρθρο 2 παρ 1.η. 21

22 7. Πολλαπλές υποβολές / υπαγωγές 7.1 εν έχει υποβληθεί (από την Κοινοπραξία ή από µέλος αυτής) αίτηµα σε άλλες υπηρεσίες εφαρµογής επενδυτικών προγραµµάτων για ενίσχυση των ίδιων δαπανών µε αυτές που προτείνονται για ενίσχυση στο εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο. Η προϋπόθεση δεν έχει εφαρµογή στην ενίσχυση της επένδυσης από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). 7.2 εν υπάρχει προηγούµενη υπαγωγή στο Ν. 3908/2011 ή σε προηγούµενους επενδυτικούς νόµους (Ν. 2601/98 ή Ν.3299/2004) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρηµατοδότησης ενισχύσεων, που να αφορά στο σύνολο ή σε τµήµα των δαπανών που προτείνονται για ενίσχυση στο εξεταζόµενο σχέδιο. Η προϋπόθεση δεν έχει εφαρµογή στην ενίσχυση της επένδυσης από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). 8 Σώρευση Κατάτµηση 8.1 Ο φορέας δεν έχει λάβει ενισχύσεις του Ν.3908/2011 περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων σε συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες επιχειρήσεις εντός της τελευταίας τετραετίας για επενδύσεις στην ίδια περιφέρεια µε το εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίες συνυπολογιζόµενες µε την ενίσχυση που δικαιούται το επενδυτικό σχέδιο, υπερβαίνουν τα όρια του Νόµου. Ν.3908/2011 Άρθρο 9 παρ 5.γ, Άρθρο 5 παρ 7 και Άρθρο 4 παρ 4 Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στα σχετικά σηµεία και κατά περίπτωση γίνεται επαλήθευση µε αναζήτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ ΙΕ) και στο ΠΣΚΕ (Επενδυτικός και άλλα καθεστώτα). Ν.3908/2011 Άρθρο 9 παρ 5.γ, Άρθρο 5 παρ 7 και Άρθρο 4 παρ 4 Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στα σχετικά σηµεία και κατά περίπτωση γίνεται επαλήθευση µε αναζήτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ ΙΕ) και στο ΠΣΚΕ (Επενδυτικός και άλλα καθεστώτα). Ν.3908/2011 άρθρο 5 παρ 8, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4072/2012, Άρθρο 241 παρ 8 (ΦΕΚ 86 Α /2012) Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο σχετικό σηµείο όπου δηλώνονται τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί καθώς και οι υποβληθείσες αιτήσεις υπαγωγής για λογαριασµό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων στις παρεχόµενες ενισχύσεις του Ν.3908/2011. Κατά περίπτωση δύναται να διερευνηθούν τα δηλούµενα µε αναζήτηση στα Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ-ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ). Ελέγχεται επίσης εάν κατά τη διαµόρφωση του χρηµατοδοτικού σχήµατος στο αίτηµα ο φορέας δηλώνει ότι συντρέχουν οι λόγοι µείωσης της ενίσχυσης λόγω του παρόντος περιορισµού (Ερωτηµατολόγιο ΒΗΜΑ ΙΙ, πεδίο 5.2). Εφόσον διαπιστωθεί προηγούµενη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν το εν λόγω σηµείο ελέγχου, παρατίθενται στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ-Επ τυχόν ποσά που θα πρέπει να συνυπολογιστούν µε την ενίσχυση της εξεταζόµενης επένδυσης. 22

23 8.2 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αποτελεί ενιαίο µεγάλο επενδυτικό σχέδιο µόνο του ή συνυπολογιζόµενο µε άλλα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια του φορέα ή και άλλων επιχειρήσεων. 8.3 Εάν ο φορέας χρηµατοδοτείται µε δάνεια χαµηλού κόστους από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το ΕΤΕΑΝ διασφαλίζεται ότι το συνολικό όφελος για τις ενισχυόµενες δαπάνες δεν υπερβαίνει τα όρια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) καθώς και τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ν.3908/2011 άρθρο 5 παρ 11 Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο σχετικό σηµείο. Κατά περίπτωση δύναται να διερευνηθούν τα δηλούµενα µε αναζήτηση στα Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ-ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ). Ελέγχεται επίσης εάν κατά τη διαµόρφωση του χρηµατοδοτικού σχήµατος στο αίτηµα ο φορέας δηλώνει ότι συντρέχουν οι λόγοι µείωσης της ενίσχυσης λόγω του παρόντος περιορισµού (Ερωτηµατολόγιο ΒΗΜΑ ΙΙ, πεδίο 5.2). Εφόσον διαπιστωθεί προηγούµενη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν το εν λόγω σηµείο ελέγχου, παρατίθενται στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ-Επ τυχόν ποσά που θα πρέπει να συνυπολογιστούν µε την ενίσχυση της εξεταζόµενης επένδυσης. Ν.3908/2011 Άρθρο 4 παρ 4 9 Πηγές Χρηµατοδότησης 9.1 Η προτεινόµενη εξωτερική χρηµατοδότηση είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις του Νόµου. 9.2 Η προβλεπόµενη χρηµατοδοτική µίσθωση είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις του νόµου (ο εξοπλισµός έρχεται στην κυριότητα του φορέα µετά τη λήξη της σύµβασης πληρότητα δικαιολογητικών). Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 7, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4072/2012 Άρθρο 241 παρ 8 (ΦΕΚ 86 Α /2012). Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο σηµείο αυτό. Σε περίπτωση υποβολής βεβαίωσης έγκρισης δανείου ελέγχεται ότι οι αναφερόµενοι όροι του δανείου είναι σύµφωνοι µε τα προβλεπόµενα στην ανωτέρω διάταξη. Ελέγχεται η νοµιµότητα του υποβαλλόµενου σχεδίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης (στους όρους της Σύµβασης θα πρέπει να προβλέπεται ότι µετά τη λήξη αυτής ο φορέας αποκτά την κυριότητα του εξοπλισµού). 23

24 9.3 Ποσό τουλάχιστο ίσο µε το 25% του ενισχυόµενου κόστους καλύπτεται από ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότηση που δεν περιλαµβάνουν καµία κρατική ενίσχυση Άρθρο 5 παρ 3γ όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 14999/ (ΦΕΚ 1029/Β/ ). 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Σηµεία Ελέγχου Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 58996/ , ΦΕΚ 43215/Β/ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 14999/ , ΦΕΚ 1029/Β/ ) 1 Φορολογική ενηµερότητα των µελών Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 2 Ασφαλιστική ενηµερότητα των µελών Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 3 Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση - πληρότητα δικαιολογητικών µελών 4 Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολή αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση των µελών 5 εν υπάρχουν αποφάσεις ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούµενους Αναπτυξιακούς Νόµους ή Κοινοτικά Προγράµµατα κατά την τελευταία δεκαετία για τα µέλη 6 Τεκµηριώνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης τουλάχιστον του 25% του συµβατικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών (θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου) Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης δήλωσης ως προς το σηµείο αυτό και γίνεται επιβεβαίωση µε αναζήτηση στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ) Ελέγχεται βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ - Σηµείο Ελέγχου 1.3) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Τεύχος Β/ ) 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 2 ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΜΜΕ) 2.1 ΗΛΩΣΗ ΜΜΕ 2.2 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΜΕ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25% ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 5 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ 7.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 7.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 7.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ ΝΕΟ ή ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ (ΕΙΤΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΤΕ ΝΕΟ) ΧΩΡΟ (ΓΗΠΕ Ο Ή ΑΚΙΝΗΤΟ) 9 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ) 10 EI IΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ. 25

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ορθή και αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1 17-5-2012 1 1. Σκοπός 2. Θεσµικό Πλαίσιο 2.1 2.2 3. 3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 19-05-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 24156 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ... «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011».

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ... «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.... «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 33/2011. «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011».

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 33/2011. «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Κώστας Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2000 2006 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδόν όλες οι χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μη) χρησιμοποιούν κάποια κίνητρα ανάπτυξης. Το είδος των συγκεκριμένων κινήτρων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους αναπτυξιακούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΑΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 13 Μαΐου 2014 Αριθµ. Πρωτ. 22770 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Π. Πασχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας : 48100 Πληροφορίες: ΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1 I. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου Για τη διευκόλυνση των ικαιούχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα