Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Άρθρου 13 (παρ. 1δ και παρ. 5 ) του Ν. 3908/2011 Υπουργική Απόφαση 58996/ ( ΦΕΚ 3215/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 1. Σκοπός Εγκυκλίου 2. Θεσµικό Πλαίσιο 3. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου Οδηγίες Εφαρµογής 3.1 Γενικά - ιαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων υπαγωγής 3.2 Αντικείµενο ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Α. Συµφωνία της Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου µε τους όρους του παρόντος νόµου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του. Β. Φερεγγυότητα φορέα Γ. υνατότητα χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Έλεγχος Στοιχείων του φορέα και του Επενδυτικού Σχεδίου (Στοιχεία Ερωτηµατολογίου) 3.3 ιαδικασία Ελέγχου Νοµιµότητας Α. Ανάθεση αιτηµάτων Β. Έλεγχος Νοµιµότητας Γ Χρονοδιάγραµµα Προθεσµίες Απόρριψη Προώθηση για Αξιολόγηση 3.4 ιευκρινήσεις Συµπληρωµατικά Στοιχεία 3.5 Ενστάσεις επί των απορριπτικών αποφάσεων του ελέγχου Νοµιµότητας ιατάξεις του Νόµου 3908/2011, του κανονιστικού πλαισίου και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας στις οποίες ορίζονται οι όροι της αίτησης υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου για το Καθεστώς της Συνέργειας και ικτύωσης 1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 2

3 Οδηγίες για την Αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Ν. 3908/2011 (άρθρο 13 παρ 1.δ και παρ. 5) όσον αφορά το Στάδιο Ελέγχου Νοµιµότητας 1. Σκοπός της Εγκυκλίου Σκοπός της παρούσας είναι η παροχή οδηγιών για τη διενέργεια του Ελέγχου Νοµιµότητας στα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και ικτύωσης, σύµφωνα µε τους γενικούς αλλά και ειδικούς όρους που προβλέπονται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια. 2. Θεσµικό Πλαίσιο 2.1 Ο νέος επενδυτικός Νόµος 3908/2011, στην παρ 5 του Άρθρου 11 αυτού περί «ιαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων» προβλέπει ότι η «διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων» ρυθµίζεται µε «προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 2.2 Το Π 33/2011 το οποίο εκδόθηκε σε εφαρµογή της παραπάνω διάταξης του Νόµου 3908/2011, και ειδικότερα η παρ 1 του άρθρου 4 αυτού περί «Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων» ορίζει ότι: Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: I. Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων Όσον αφορά στο Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας, στην προαναφερόµενη διάταξη (παρ 1 του άρθρου 4 του Π 33/2011) προβλέπεται ότι : α. Με ευθύνη της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόµου 3908/2011. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση II. ιαφορετικά εκδίδεται αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση του προϊσταµένου της εν λόγω Υπηρεσίας, που κοινοποιείται µε συστηµένη επιστολή στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 3

4 β. Η διαδικασία του προαναφεροµένου ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης των φακέλων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος. 2.3 Η παρ 1 του άρθρου 9 του νόµου 3908/2011 που κατά τα ανωτέρω ορίζει το αντικείµενο του Σταδίου Ελέγχου Νοµιµότητας αναφέρει τα εξής: «Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η µη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισµό του είναι: α. Συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους του παρόντος νόµου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του. β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται: βα. φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ββ. η µη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούµενους Αναπτυξιακούς Νόµους ή Κοινοτικά Προγράµµατα κατά την τελευταία δεκαετία, βγ. πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση και βδ. πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. γ. υνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκµηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιµες λογιστικές του καταστάσεις». 2.4 Επίσης στο άρθρο 5 παρ 1 και 2 του προαναφερόµενου Π (Π 33/2011), ορίζεται η διαδικασία ενστάσεων επί των απορριπτικών αποφάσεων του Σταδίου ελέγχου νοµιµότητας ως εξής: «1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 1. περ.i του παρόντος (σ.σ Στάδιο Ελέγχου Νοµιµότητα) επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόµου 3908/2011 (σ.σ όργανα έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής), συγκροτείται κατ έτος από υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας τριµελής επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, για την εξέταση των ενστάσεων της προηγουµένης παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης». 2.5 Τέλος στο άρθρο 13 παρ 1δ και παρ 5 του Ν. 3908/2011 αναφέρονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις του εν λόγω καθεστώτος οι οποίοι εξειδικεύθηκαν µε την κανονιστική Υπουργική 4

5 Απόφαση 58996/ (ΦΕΚ 3215/τ Β / ), του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του νόµου 3908/2011, για το έτος 2011), που εκδόθηκε κατ εφαρµογή της παρ 6 του άρθρου 13 του προαναφερόµενου νόµου (στο εξής Προκήρυξη), όπως τροποποιήθηκε µε την 14999/ (ΦΕΚ 1029/ τ. Β/ ). 3. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου Οδηγίες Εφαρµογής 3.1 Γενικά - ιαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων υπαγωγής Τα αιτήµατα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Ν. 3908/2011, υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.) των αρµοδίων Υπηρεσιών (Γενική /νση Ιδιωτικών Επενδύσεων- Αθήνα και Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης - Θεσσαλονίκη του ΥΠΑΑΝ), και κατά την παραλαβή γίνεται ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ τους, που αφορά στην τυπική πληρότητα του υποβαλλόµενου φακέλου σύµφωνα µε τον σχετικό Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας και την εγκύκλιο 17992/ «Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011»). Τα αιτήµατα τα οποία κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (µετά και τυχόν προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία) χαρακτηρίζονται ως «πλήρη» προωθούνται στη διαδικασία Αξιολόγησης που διενεργείται σε δύο στάδια: Ι Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας (ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΙΙ Στάδιο αξιολόγησης- βαθµολόγησης (ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ). Το πρώτο στάδιο (ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ), διενεργείται από την αρµόδια Υπηρεσία (Υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το αίτηµα) και αφορά τον έλεγχο των οριζόµενων από το νόµο αναγκαίων προϋποθέσεων (Άρθρο 9 παρ 1 του Ν.3908/2011) προκειµένου το επενδυτικό σχέδιο να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ). Τα επενδυτικά σχέδια που κρίνονται θετικά στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ προωθούνται στο ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, το οποίο ανατίθεται σε αξιολογητές από το οικείο Μητρώο και αφορά στην εκτίµηση του κόστους, στην κατάρτιση των πινάκων βιωσιµότητας και στην βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ το αίτηµα κριθεί αρνητικά απορρίπτεται. 5

6 Τα δύο στάδια αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου (ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ), διενεργούνται σειριακά µε την υποστήριξη του ΠΣΚΕ-Επ µέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική χρέωση των αιτηµάτων στους χειριστές και δίνεται σε αυτούς πρόσβαση στο ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτηµα καθώς και στο περιβάλλον του σταδίου αξιολόγησης του σχετικού επενδυτικού σχεδίου που τους ανατίθεται, προκειµένου να αποτυπώσουν στα σχετικά πεδία τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και να παράξουν τις προβλεπόµενες αναφορές. Παρακάτω εξειδικεύεται το θεσµικό πλαίσιο και δίνονται οδηγίες για το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. 3.2 Αντικείµενο ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και το Π 33/2011, κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχεται: - αφενός αν το αίτηµα και το επενδυτικό σχέδιο είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόµου και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται σε εφαρµογή του (κατωτέρω παρ Α) και - αφετέρου αν πληρούνται τα δύο κριτήρια µη αποκλεισµού ήτοι η φερεγγυότητα του φορέα και η τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης τουλάχιστον 25% του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου µε ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότησης (κατωτέρω παρ. Β και Γ αντίστοιχα). - επίσης ο έλεγχος των παραπάνω κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, απαιτεί µεταξύ άλλων και τον έλεγχο συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου τα οποία δηλώνονται στο Ερωτηµατολόγιο και την Υπεύθυνη ήλωση που συνοδεύουν το αίτηµα (κατωτέρω παρ. ). Τα παραπάνω εξειδικεύονται και εφαρµόζονται ως εξής: Α. Συµφωνία της Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου µε τους όρους του παρόντος νόµου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του. Στο Παράρτηµα 1 της παρούσας Εγκυκλίου, παρουσιάζονται οι συγκεκριµένες διατάξεις (άρθρα) του νόµου 3908/2011 και οι κανονιστικές πράξεις, από τις οποίες απορρέουν οι όροι για τις Αιτήσεις Υπαγωγής και για τα Επενδυτικά Σχέδια του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του νόµου αυτού καθώς και η σχετική Κοινοτική Νοµοθεσία. Περαιτέρω στο Παράρτηµα 2 παρατίθεται ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (check list), ο οποίος αποτελεί Ο ΗΓΟ σε κωδικοποιηµένη µορφή, για τον έλεγχο της συµφωνίας της 6

7 Αίτησης Υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου µε τους όρους του νόµου και της Υπουργικής Απόφασης Προκήρυξης του καθεστώτος. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ο εν λόγω ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ συµπληρώνεται στο ΠΣΚΕ-Επ, όπου υπάρχει επίσης για κάθε σηµείο ελέγχου αναφορά των σχετικών διατάξεων του Νόµου, της Προκήρυξης ή και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ περιλαµβάνει τις εξής Ενότητες: Α.1) Πληρότητα και Νοµιµότητα δικαιολογητικών Σε συνέχεια του ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ που έχει διενεργηθεί στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ πραγµατοποιείται έλεγχος της πληρότητας και νοµιµότητας των δικαιολογητικών ως εξής: α) επιβεβαιώνεται ότι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαµβάνονται στον έντυπο φάκελο έχουν υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (στην αρχική αίτηση υπαγωγής ή σε αίτηση συµπληρωµατικών στοιχείων) (Παράρτηµα 2 Σηµείο ελέγχου 1.1). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή, ο χειριστής ενηµερώνει τον φορέα της επένδυσης µέσω της εφαρµογής µηνυµάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειµένου να το υποβάλει µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. β) ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή τα δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη (Παράρτηµα 2 Σηµείο ελέγχου 1.2). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή όπως απαιτείται, ο χειριστής ενηµερώνει τον φορέα της επένδυσης µέσω της εφαρµογής µηνυµάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειµένου να το υποβάλει µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. γ) Ελέγχεται η νοµιµότητα των δικαιολογητικών και ειδικότερα ελέγχεται ο εκδότης ή / και υπογράφων, η πληρότητα και η ορθότητα του περιεχοµένου, και η ισχύς του παραστατικού κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος (Παράρτηµα 2 Σηµείο ελέγχου 1.3). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί όπως απαιτείται, ο χειριστής ενηµερώνει τον φορέα της επένδυσης µέσω της εφαρµογής µηνυµάτων του ΠΣΚΕ-Επ, προκειµένου να το υποβάλει µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και εξετάζονται κατά τα ανωτέρω παρατίθενται στο Παράρτηµα 3. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η νοµιµότητα των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ισχύει η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. Ι, σύµφωνα µε την οποία εκδίδεται αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας, που κοινοποιείται µε συστηµένη επιστολή στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 7

8 Α.2) Μη ενισχυόµενοι τοµείς και κλάδοι όσον αφορά το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου Στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 Σηµεία ελέγχου ) αναφέρονται εξαντλητικά όλοι οι µη ενισχυόµενοι τοµείς και κλάδοι όσον αφορά το αντικείµενο του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου. Η εξαίρεση των εν λόγω κλάδων και τοµέων προκύπτει από την Κοινοτική Νοµοθεσία (τοµείς που εξαιρούνται των Περιφερειακών Ενισχύσεων βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού) καθώς και την ΚΥΑ «Καθορισµού των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων (αρ 31054/ όπως ισχύει)» από τις οποίες διέπεται το καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Ν.3908/2011. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχεται αν το σύνολο ή τµήµα της παραγωγικής δραστηριότητας που θα αναπτυχθεί µε το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε κάποιον από τους µη ενισχυόµενους τοµείς και κλάδους. Α.3 Α4) Προϋποθέσεις για τα χαρακτηριστικά της Κοινοπραξίας και των µελών αυτής Στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου και ) αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Κοινοπραξία και τα µέλη αυτής προκειµένου να είναι επιλέξιµος φορέας για ενισχύσεις του καθεστώτος Συνέργειας και ικτύωσης του Ν. 3908/2011. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορέα που αφορούν τις εν λόγω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι κάποια από τις προϋποθέσεις δεν πληρείται ή δεν τεκµηριώνεται το αίτηµα απορρίπτεται. Α.5) Προϋποθέσεις για τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου Στην Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αναφέρονται οι προϋποθέσεις του νόµου και της Προκήρυξης που αφορούν τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα, το περιεχόµενο αυτού, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου εγκατάστασης, τυχόν ρόλο του ηµοσίου στην εκτέλεση του έργου (σύµβαση εκτέλεσης έργου, παραχώρησης, παροχής υπηρεσιών) καθώς και τα όρια του προτεινόµενου προϋπολογισµού αυτού. Α6) Χαρακτήρας Κινήτρου Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αφορά στις προϋποθέσεις τεκµηρίωσης του «Χαρακτήρα Κινήτρου» της χορηγούµενης ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο Νόµο σε συµφωνία µε την Κοινοτική Νοµοθεσία (Γενικός 8

9 Απαλλακτικός Κανονισµός) και ειδικότερα τη µη έναρξη της επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και την περαιτέρω αιτιολόγηση για µεγάλες επιχειρήσεις. Α.7) Πολλαπλές υπαγωγές /υποβολές Στην Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) περιλαµβάνονται οι προϋποθέσεις του Νόµου που αφορούν τον αποκλεισµό πολλαπλών υπαγωγών ή και υποβολών ενίσχυσης για τις ίδιες δαπάνες. Α.8) Σώρευση Κατάτµηση Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αφορά τους περιορισµούς (i) για τα ανώτερα ποσά ενίσχυσης που µπορεί να λάβει από τον Επενδυτικό Νόµο µία επιχείρηση (ii) για τη σώρευση ενισχύσεων από άλλες πηγές κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 καθώς και (iii) για τη κατάτµηση µεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Σε περίπτωση που λόγω χορήγησης άλλων ενισχύσεων κάποιος από τους παραπάνω περιορισµούς οδηγεί σε µείωση της ενίσχυσης που µπορεί να λάβει η επιχείρηση για το εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο, παρατίθενται τα σχετικά ποσά ώστε να ληφθούν υπόψη στην διαµόρφωση του Χρηµατοδοτικού Σχήµατος κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Α.9) Πηγές Χρηµατοδότησης Η Ενότητα αυτή του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ (Παράρτηµα 2 σηµεία ελέγχου ) αφορά στις προϋποθέσεις για τις εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου ήτοι τα επενδυτικά δάνεια και την χρηµατοδοτική µίσθωση καθώς και στο ελάχιστο όριο χρηµατοδότησης µε κεφάλαια που δεν περιλαµβάνουν καµία κρατική ενίσχυση. Σηµειώνεται ότι οι όροι του νόµου που αφορούν στα ίδια κεφάλαια λόγω συνάφειας εξετάζονται στα πλαίσια του ελέγχου του κριτηρίου αποκλεισµού Γ υνατότητα ιάθεσης Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Β. Φερεγγυότητα φορέα Για τη διαπίστωση της φερεγγυότητας της Κοινοπραξίας ως φορέα του επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται η φερεγγυότητα των µελών αυτού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 παρ 1β του Ν , βάσει: (α) της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, (β) της µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση, (γ) της µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα στοιχεία της Φερεγγυότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος, υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα µέλη της 9

10 Κοινοπραξίας. Με βάση την µε την τροποποίηση της κανονιστική Υπουργική Απόφαση (αριθµ. πρωτ Φ.Ε.Κ. 1029/τ.Β / ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκεκριµένα το άρθρο 6 αυτής, ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά φερεγγυότητας δεν προσκοµίζονται από τα µέλη της κοινοπραξίας του άρθρου 1, παρ 5 της Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης (ήτοι τα ΝΠ, ΝΠΙ, ήµους, ΑΕΙ, ΤΕΙ). Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ εξετάζεται από την Υπηρεσία η νόµιµη πληρότητα των εν λόγω δικαιολογητικών σύµφωνα µε το αναφερόµενα στην παρ. Α.1 του κεφ. 2.2 της παρούσας Εγκυκλίου. Τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων ελέγχων που αφορούν τη φερεγγυότητα του φορέα παρατίθενται στο ΠΣΚΕ Επ στα αντίστοιχα πεδία ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Παράρτηµα 2). Γ. υνατότητα χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου Στο άρθρο 5 παρ 3γ της Προκήρυξης προβλέπεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τουλάχιστον ένα µέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου µε ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του επιλέξιµου κόστους της συµβατικής επένδυσης. Επίσης στο Παράρτηµα II άρθρο 2 παρ 1β της προκήρυξης αναφέρεται η υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων για την τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του 25% του κόστους κατά τα ανωτέρω. Κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η Υπηρεσία : - ελέγχει τη νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Παρ Α.1 του κεφ. 3.2 της παρούσας Εγκυκλίου και - αξιολογεί αν τα παραπάνω δικαιολογητικά τεκµηριώνουν την προϋπόθεση του νόµου, λαµβανοµένης υπόψη και της συµβατότητας µε το προτεινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα και το ιδιωτικό συµφωνητικό ίδρυσης της Κοινοπραξίας. Τα αποτελέσµατα του παραπάνω ελέγχου που αφορά τη δυνατότητα χρηµατοδότηση τουλάχιστον 25% του επιλέξιµου κόστους της συµβατικής επένδυσης παρατίθενται ΠΣΚΕ Επ, στο αντίστοιχο πεδίο του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Παράρτηµα 2). 10

11 . Έλεγχος Στοιχείων του φορέα και του Επενδυτικού Σχεδίου (Στοιχεία Ερωτηµατολογίου) Όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα, ορισµένα από τα σηµεία του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ, προϋποθέτουν τον έλεγχο συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου που αναγράφονται στο Ερωτηµατολόγιο της Αίτησης Υπαγωγής. Επίσης κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η Υπηρεσία ελέγχει την ακρίβεια πρόσθετων στοιχείων του Ερωτηµατολογίου που προσδιορίζουν το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης καθώς και στοιχείων που θα αποτυπωθούν στην απόφαση υπαγωγής ως στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα (Επωνυµία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, κλπ). σε συσχετισµό µε τα αντίστοιχα υποβληθέντα δικαιολογητικά Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: Οι κωδικοί δραστηριότητας ΚΑ του επενδυτικού σχεδίου Το µέγεθος του φορέα όπως ορίζεται από την Κοινοτική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση που στο αίτηµα δηλώνεται ο φορέας ως Μεγάλη Επιχείρηση, αυτό γίνεται δεκτό χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Σε περίπτωση που στο αίτηµα ο φορέας δηλώνεται ως ΜΜΕ ελέγχεται η ήλωση ΜΜΕ που έχει υποβληθεί σε συσχετισµό και µε τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης. Αν το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται σε τοµέα που διέπεται από ειδικούς κανόνες ως προς τις παρεχόµενες ενισχύσεις (τοµέας µεταφορών) Ο τόπος της έδρας της Κοινοπραξίας και της εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Τα στοιχεία του τόπου εγκατάστασης τα οποία θα πρέπει κύρια να ελεγχθούν είναι η εγκατάσταση σε ΒΕΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας καθώς και η εγκατάσταση σε νησί ή Περιφερειακή Ενότητα Νήσων που ανήκει διοικητικά στις Περιφέρεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας Τα µέλη και η νοµική µορφή αυτών καθώς και η συµµετοχή τους στην Κοινοπραξία και τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Οι ΚΑ της δραστηριότητας των µελών της Κοινοπραξίας που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης. 3.3 ιαδικασία Ελέγχου Νοµιµότητας Α. Ανάθεση αιτηµάτων Τα αιτήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πλήρη κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ που διενεργεί το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, είναι διαθέσιµα στο ΠΣΚΕ-Επ προκειµένου να χρεωθούν ηλεκτρονικά στα στελέχη της Υπηρεσίας για τον ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. 11

12 Β. Έλεγχος Νοµιµότητας Το στέλεχος της Υπηρεσίας, µε την ηλεκτρονική ανάθεση αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του αιτήµατος και των συµπληρωµατικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από το φορέα και παράλληλα έχει πρόσβαση στον έντυπο φάκελο προκειµένου να διενεργήσει τον έλεγχο της νόµιµης Πληρότητας των ικαιολογητικών του έντυπου φακέλου και της ταύτισης αυτού µε το ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτηµα. Στην συνέχεια το στέλεχος της Υπηρεσίας δύναται να συνεχίσει τον έλεγχο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος όπου έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, στο οποίο πρέπει να εργαστεί. Στο εν λόγω ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας δίνονται πληροφορίες και οδηγίες και το στέλεχος της Υπηρεσίας µετά από εξέταση των στοιχείων του αιτήµατος οφείλει να συµπληρώσει τα σχετικά πεδία και να παραθέσει την απαιτούµενη τεκµηρίωση. Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ µεταφέρονται αρχικά τα στοιχεία όπως έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αίτηµα υπαγωγής (αρχικό) και δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να προβεί σε αλλαγές των πεδίων που αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου του ΣΤΑ ΙΟΥ αυτού. Τα πεδία που είναι επεξεργάσιµα κατά το ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ µεταφέρονται ως µη επεξεργάσιµα (κλειδωµένα) στο ΣΤΑ ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του το στέλεχος της Υπηρεσίας εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστηµα την ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ η οποία λαµβάνει αριθµό πρωτόκολλου, υπογράφεται αρµοδίως από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας και τηρείται στο φάκελο υπαγωγής του Επενδυτικού σχεδίου που δηµιουργείται στην Υπηρεσία. Αµέσως µετά την υπογραφή της ΕΚΘΕΣΗ, γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ µε ευθύνη του προϊσταµένου της Υπηρεσίας. Γ. Χρονοδιάγραµµα Προθεσµίες Σύµφωνα µε το Π 33/2011 (άρθρο 4 παρ 1β) η διαδικασία του ελέγχου Νοµιµότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης των φακέλων (ήτοι της λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτηµάτων πλέον του 10ηµέρου υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων). Εντός της προθεσµίας αυτής θα πρέπει να καταρτισθεί η ΕΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, να εκδοθεί η απορριπτική απόφαση σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων ενεργειών. 12

13 Σε περίπτωση που προκύψουν θέµατα τα οποία απαιτούν νοµική διερεύνηση που εκφεύγει των εν λόγω χρονικών ορίων, το στέλεχος της Υπηρεσίας σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο προϊστάµενο δύναται να δηλώσει στο αντίστοιχο σηµείο ελέγχου «υπό διερεύνηση» και να ολοκληρώσει την ΕΚΘΕΣΗ. Στην περίπτωση αυτή το αίτηµα µπορεί να προωθηθεί για Αξιολόγηση και η Υπηρεσία οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να έχει διαµορφώσει την άποψή της εντός της προβλεπόµενης από το Νόµο προθεσµίας ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων.. Απόρριψη Προώθηση για Αξιολόγηση Σε περίπτωση που κατά τον ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ υπάρξει αρνητική κρίση σε κάποια από τα σηµεία ελέγχου του κεφαλαίου 3.2, το αίτηµα απορρίπτεται και εκδίδεται αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας µέσω της σχετικής ενέργειας του ΠΣΚΕ-Επ, η οποία αποστέλλεται στον φορέα της επένδυσης µε συστηµένη επιστολή. Το σχέδιο της επιστολής τοποθετείται στο Φάκελο του Επενδυτικού Σχεδίου. Οµοίως απορρίπτονται αιτήµατα που συνοδεύονται από οικονοµοτεχνική µελέτη µε περιεχόµενο που είναι προδήλως ελλιπές ή ανεπαρκές ή δεν τελεί σε αντιστοιχία µε το υποβαλλόµενο αίτηµα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγησή τους. Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, το αίτηµα καθίσταται διαθέσιµο για χρέωση σε δύο αξιολογητές του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Η χρέωση γίνεται αυτόµατα και µε τρόπο τυχαίο από το Σύστηµα µετά την ηλεκτρονική υποβολή του Ελέγχου Νοµιµότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του σταδίου του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β της παρ. 1.Ι του άρθρου 4 του Π.. 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α/ ), τα αποτελέσµατα του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ για όλα τα υποβεβληµένα επενδυτικά σχέδια αναρτώνται σε Πίνακα Αποτελεσµάτων Ελέγχου Νοµιµότητας, ο οποίος δηµοσιοποιείται την ίδια ηµέρα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm). Ταυτόχρονα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι Εκθέσεις Ελέγχου Νοµιµότητας για όλα τα υποβεβληµένα Επενδυτικά Σχέδια και αποστέλλονται οι σχετικές συστηµένες επιστολές. Με τις παραπάνω ενέργειες ο επενδυτής µπορεί να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ του αιτήµατός του στο ΠΣΚΕ- Επ. Ειδικότερα ο επενδυτής θα έχει πρόσβαση στον Κατάλογο Ελέγχου Νοµιµότητας και στην Απορριπτική Επιστολή σε περίπτωση απόρριψης. 13

14 3.4 ιευκρινήσεις Συµπληρωµατικά Στοιχεία Σύµφωνα µε το Π 33/2011 (άρθρο 1 παρ 4 ) οποιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ των αρµόδιων φορέων εφαρµογής των επενδυτικών νόµων και των επενδυτικών φορέων πραγµατοποιείται µέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Τα στελέχη της Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ δεν έρχονται σε επικοινωνία µε το φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης τα στελέχη της Υπηρεσίας δεν έρχονται σε επικοινωνία µε τους αξιολογητές στους οποίους θα χρεωθεί στη συνέχεια το επενδυτικό σχέδιο. Τυχόν ερωτήµατα και διευκρινίσεις που αναφύονται κατά την διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ-Επ (εφαρµογή Μηνύµατα) από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας. Στα µηνύµατα που εγγράφονται στο Σύστηµα θα πρέπει να τίθεται η προθεσµία απάντησης και να παρατίθενται αυστηρά και µόνο ερωτήµατα και διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου χωρίς να αναφέρονται προσωπικά στοιχεία ούτε οποιαδήποτε σχόλια. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ειδοποιείται σχετικά µε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση και εισερχόµενος στο Πληροφοριακό Σύστηµα µε τον µοναδιαίο κωδικό του µπορεί να δει το εν λόγω Μήνυµα της Υπηρεσίας και να υποβάλει απάντηση επ αυτού στην εφαρµογή Μηνύµατα σε περίπτωση που ζητούνται διευκρινήσεις ή να υποβάλει αίτηµα Συµπληρωµατικών Στοιχείων σε περίπτωση που ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά Το αίτηµα Συµπληρωµατικών Στοιχείων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή κατ αντιστοιχία των προβλεποµένων για τα αιτήµατα υπαγωγής στο Π 33 /2011 άρθρο 3 παρ 1 και 2 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειµένου οι χειριστές των θεµάτων να ενηµερωθούν και να έχουν πρόσβαση στα σχετικά ηλεκτρονικά αιτήµατα Συµπληρωµατικών Στοιχείων θα πρέπει να γίνει στο ΠΣΚΕ- Επ η καταχώρηση της έντυπης παραλαβής αυτών). 14

15 3.5 Ενστάσεις επί των απορριπτικών αποφάσεων του ελέγχου Νοµιµότητας Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3.3 της παρούσας επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, ήτοι την ηµεροµηνία ανάρτησης του Πίνακα Αποτελεσµάτων Ελέγχου Νοµιµότητας, ηλεκτρονικής υποβολής των Εκθέσεων Ελέγχου Νοµιµότητας και αποστολής των σχετικών Συστηµένων Επιστολών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια εφόσον συνοδεύονται από δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στα Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών των αρµοδίων Υπηρεσιών. Οι ενστάσεις εξετάζονται σε κάθε Υπηρεσία από τριµελή Επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και συγκροτείται κατ έτος από υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας µε απόφαση των οργάνων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π 33/2011, δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/11. Η Επιτροπή εισηγείται στα προαναφερόµενα Όργανα τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης και ακολουθεί απορριπτική επιστολή ή προώθηση σε αξιολόγηση κατ αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ιατάξεις του Νόµου 3908/2011 του κανονιστικού πλαισίου και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας στις οποίες ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις νοµιµότητας της αίτησης υπαγωγής και του Επενδυτικού Σχεδίου για το Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και ικτύωσης Για όλα τα επενδυτικά σχέδια : - Τα άρθρα 2 έως 6, 8 και 9 του Ν. 3908/ Το Π 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/ ) «ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ 2 αυτού «Τρόπος υποβολής αιτήσεων» που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 11 παρ 5 του Ν.3908/ Η Υπουργική Απόφαση 58996/ (ΦΕΚ 3215/ ) «Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του νόµου 3908/2011, για το έτος 2011». - Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της , σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία). Για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα γεωργίας - η ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) «Καθορισµός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» όπως τροποποιήθηκε µε τις 36976/ (ΦΕΚ 1683/Β/ ) και 38508/ (ΦΕΚ 1664/Β/ ) όµοιες αποφάσεις που διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ 5 και τις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 3908/2011 (άρθρο 16 παρ 6). 16

17 Σηµεία Ελέγχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 58996/ , ΦΕΚ 3215/Β/ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ (ΥΑ 14999, ΦΕΚ 1029/Β/ ) 1. Πληρότητα Νοµιµότητα ικαιολογητικών 1.1 Κάθε δικαιολογητικό και στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη µορφή έχει πανοµοιότυπα υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή Π 33/2011 άρθρο 3 παρ 2.γ 1.2 Τα δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη έχουν υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή 1.3 Τα δικαιολογητικά που αφορούν στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και την απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος 2. Μη ενισχυόµενοι τοµείς και κλάδοι Ελέγχονται τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στο ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (Παράρτηµα 3 της παρούσης) σύµφωνα µε τις οδηγίες Εγκυκλίου 2.1 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον κλάδο της χαλυβουργίας. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.α 2.2 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον κλάδο των συνθετικών ινών. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.β 2.3 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον τοµέα άνθρακα. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.γ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) 2.4 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, όπως ορίζεται για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία. 2.6 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά την παραγωγή, µεταποίηση ή εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.δ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) 17

18 2.7 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (γεωργική εκµετάλλευση). 2.8 Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων το αντικείµενο αυτού εντάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την σχετική ΚΥΑ. 2.9 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά παρασκευή και εµπορία προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά παραγωγή ή µεταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ. 3. Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του φορέα 3.1 Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κατά την υποβολή της αίτησης έχει τη µορφή ιδρυθείσας Κοινοπραξίας. 3.2 Στην Κοινοπραξία συµµετέχει ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός επιχειρήσεων. 3.3 Η νοµική µορφή και ιθαγένεια των µελών της Κοινοπραξία είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στο νόµο και την Προκήρυξη. 3.4 Το ποσοστό συµµετοχής στην Κοινοπραξία των µελών που είναι ΑΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 20%. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός). Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ 1, 2 και 3 όπως τροποποιήθηκε µε τις 36976/ (ΦΕΚ 1683/Β/ ) και 38508/ (ΦΕΚ 1664/Β/ ) όµοιες αποφάσεις. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 ΚΥΑ 31054/ , (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Άρθρο 1 παρ 3 και Παράρτηµα II άρθρο 2.γ. Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1δ Άρθρο 1 παρ 3 και Παράρτηµα II άρθρο 2γ. Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Άρθρο 1 παρ 4 και 5. Ν.3908/2011 Άρθρο 13 παρ 1.δ Άρθρο 1 παρ 5 και Παράρτηµα II άρθρο 2γ. 18

19 3.5 Το ποσοστό συµµετοχής στην Κοινοπραξία των µελών που είναι Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 10%. 3.6 Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την υλοποίηση κοινής υποδοµής υπάρχει δέσµευση για τη σύσταση εµπορικής εταιρείας ή συνεταιρισµού µε µετόχους-εταίρους τα µέλη της Κοινοπραξίας που θα συνιστά τον φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 3.7 Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου τηρεί, ή θα τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. 4. ραστηριότητα µελών της Κοινοπραξίας 4.1 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν τον κλάδο της χαλυβουργίας. 4.2 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν τον κλάδο των συνθετικών ινών. 4.3 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν τον τοµέα άνθρακα. 4.4 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, όπως ορίζεται για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία. 4.5 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν εµπίπτουν σε ΚΑ της Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών ραστηριοτήτων που παραµένει εξαιρούµενος σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Προκήρυξης. 4.6 Εφόσον η δραστηριότητα µέλους που σχετίζεται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης αφορά στον τουριστικό τοµέα εµπίπτει στις περιπτώσεις που ενισχύονται από το Νόµο 3908/2011 ή αυτές που έχουν προστεθεί στο Παράρτηµα I της προκήρυξης όπως Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 1 παρ 5. Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 1 παρ 6 όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 14999/ (ΦΕΚ 1029/Β/ ). Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 5.γ Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο συγκεκριµένο σηµείο καθώς και ότι βρίσκεται σε συµφωνία µε το Ερωτηµατολόγιο. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.α Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.β Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.γ Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 2.δ Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 3 ζ.α Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 19

20 τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.7 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση ή εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 4.8 Εφόσον οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης αφορούν στην παραγωγή µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων εντάσσονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική ΚΥΑ. 4.9 Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν παρασκευή και εµπορία προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων Οι δραστηριότητες των µελών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης δεν αφορούν παραγωγή ή µεταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ / (ΦΕΚ 1029/Β/ ). Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ), Άρθρο 2 παρ 1, 2 και 3 όπως τροποποιήθηκε µε τις 36976/ (ΦΕΚ 1683/Β/ ) και 38508/ (ΦΕΚ 1664/Β/ ) όµοιες αποφάσεις. Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) Άρθρο 2 παρ Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 5 Άρθρο 1 παρ 2 και Παράρτηµα I. ΚΥΑ 31054/ (ΦΕΚ 1286/Β/ ) Άρθρο 2 παρ

21 5. Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου 5.1 Το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν το Σχήµα Συνέργειας και ικτύωσης. 5.2 Το επενδυτικό σχέδιο, κατά το µέρος που υπάγεται στις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα πληροί τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Αρχική Επένδυση). 5.3 Το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγµατοποιείται από ιδιώτη µετά από πρωτοβουλία του ηµοσίου βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης του έργου παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο. Αξιολογείται βάσει της περιγραφής του αντικειµένου της επένδυσης που παρατίθεται στο Ερωτηµατολόγιο (Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 3). Προκήρυξη ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Β/ ) Άρθρο 5 παρ 3.α. Αξιολογείται βάσει της περιγραφής του αντικειµένου της επένδυσης που παρατίθεται στο Ερωτηµατολόγιο (Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 3). Ν.3908/2011 Άρθρο 2 παρ 3.δ 5.4 Ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου. Ν.3908/2011 Άρθρο 3 παρ 2.η Ελέγχεται το σχετικό σηµείο της Υπεύθυνης ήλωσης ή/και τα σχετικά υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µισθωµένου χώρου θα πρέπει να προβλέπεται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά ότι η διάρκεια µίσθωσης θα είναι τουλάχιστον 15 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής. 5.5 Το προτεινόµενο από το φορέα επιλέξιµο κόστος βρίσκεται εντός των οριζόµενων ορίων, ελάχιστο και µέγιστο Άρθρο 5 παρ 3.β. 6. Χαρακτήρας Κινήτρου 6.1 Από τα στοιχεία του φακέλου που εξετάζονται κατά τον έλεγχο νοµιµότητας δεν προκύπτει έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. 6.2 Εφόσον η Κοινοπραξία χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη Επιχείρηση έχουν υποβληθεί στοιχεία για την τεκµηρίωση του χαρακτήρα του κινήτρου. Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 2.α Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο συγκεκριµένο σηµείο. Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 2.β Παράρτηµα ΙΙ Άρθρο 2 παρ 1.η. 21

22 7. Πολλαπλές υποβολές / υπαγωγές 7.1 εν έχει υποβληθεί (από την Κοινοπραξία ή από µέλος αυτής) αίτηµα σε άλλες υπηρεσίες εφαρµογής επενδυτικών προγραµµάτων για ενίσχυση των ίδιων δαπανών µε αυτές που προτείνονται για ενίσχυση στο εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο. Η προϋπόθεση δεν έχει εφαρµογή στην ενίσχυση της επένδυσης από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). 7.2 εν υπάρχει προηγούµενη υπαγωγή στο Ν. 3908/2011 ή σε προηγούµενους επενδυτικούς νόµους (Ν. 2601/98 ή Ν.3299/2004) ή σε άλλη πηγή κρατικής χρηµατοδότησης ενισχύσεων, που να αφορά στο σύνολο ή σε τµήµα των δαπανών που προτείνονται για ενίσχυση στο εξεταζόµενο σχέδιο. Η προϋπόθεση δεν έχει εφαρµογή στην ενίσχυση της επένδυσης από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). 8 Σώρευση Κατάτµηση 8.1 Ο φορέας δεν έχει λάβει ενισχύσεις του Ν.3908/2011 περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων σε συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες επιχειρήσεις εντός της τελευταίας τετραετίας για επενδύσεις στην ίδια περιφέρεια µε το εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίες συνυπολογιζόµενες µε την ενίσχυση που δικαιούται το επενδυτικό σχέδιο, υπερβαίνουν τα όρια του Νόµου. Ν.3908/2011 Άρθρο 9 παρ 5.γ, Άρθρο 5 παρ 7 και Άρθρο 4 παρ 4 Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στα σχετικά σηµεία και κατά περίπτωση γίνεται επαλήθευση µε αναζήτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ ΙΕ) και στο ΠΣΚΕ (Επενδυτικός και άλλα καθεστώτα). Ν.3908/2011 Άρθρο 9 παρ 5.γ, Άρθρο 5 παρ 7 και Άρθρο 4 παρ 4 Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στα σχετικά σηµεία και κατά περίπτωση γίνεται επαλήθευση µε αναζήτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ ΙΕ) και στο ΠΣΚΕ (Επενδυτικός και άλλα καθεστώτα). Ν.3908/2011 άρθρο 5 παρ 8, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4072/2012, Άρθρο 241 παρ 8 (ΦΕΚ 86 Α /2012) Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο σχετικό σηµείο όπου δηλώνονται τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί καθώς και οι υποβληθείσες αιτήσεις υπαγωγής για λογαριασµό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων στις παρεχόµενες ενισχύσεις του Ν.3908/2011. Κατά περίπτωση δύναται να διερευνηθούν τα δηλούµενα µε αναζήτηση στα Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ-ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ). Ελέγχεται επίσης εάν κατά τη διαµόρφωση του χρηµατοδοτικού σχήµατος στο αίτηµα ο φορέας δηλώνει ότι συντρέχουν οι λόγοι µείωσης της ενίσχυσης λόγω του παρόντος περιορισµού (Ερωτηµατολόγιο ΒΗΜΑ ΙΙ, πεδίο 5.2). Εφόσον διαπιστωθεί προηγούµενη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν το εν λόγω σηµείο ελέγχου, παρατίθενται στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ-Επ τυχόν ποσά που θα πρέπει να συνυπολογιστούν µε την ενίσχυση της εξεταζόµενης επένδυσης. 22

23 8.2 Το επενδυτικό σχέδιο δεν αποτελεί ενιαίο µεγάλο επενδυτικό σχέδιο µόνο του ή συνυπολογιζόµενο µε άλλα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια του φορέα ή και άλλων επιχειρήσεων. 8.3 Εάν ο φορέας χρηµατοδοτείται µε δάνεια χαµηλού κόστους από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το ΕΤΕΑΝ διασφαλίζεται ότι το συνολικό όφελος για τις ενισχυόµενες δαπάνες δεν υπερβαίνει τα όρια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός) καθώς και τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ν.3908/2011 άρθρο 5 παρ 11 Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο σχετικό σηµείο. Κατά περίπτωση δύναται να διερευνηθούν τα δηλούµενα µε αναζήτηση στα Πληροφοριακό Σύστηµα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ-ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ). Ελέγχεται επίσης εάν κατά τη διαµόρφωση του χρηµατοδοτικού σχήµατος στο αίτηµα ο φορέας δηλώνει ότι συντρέχουν οι λόγοι µείωσης της ενίσχυσης λόγω του παρόντος περιορισµού (Ερωτηµατολόγιο ΒΗΜΑ ΙΙ, πεδίο 5.2). Εφόσον διαπιστωθεί προηγούµενη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν το εν λόγω σηµείο ελέγχου, παρατίθενται στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ-Επ τυχόν ποσά που θα πρέπει να συνυπολογιστούν µε την ενίσχυση της εξεταζόµενης επένδυσης. Ν.3908/2011 Άρθρο 4 παρ 4 9 Πηγές Χρηµατοδότησης 9.1 Η προτεινόµενη εξωτερική χρηµατοδότηση είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις του Νόµου. 9.2 Η προβλεπόµενη χρηµατοδοτική µίσθωση είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις του νόµου (ο εξοπλισµός έρχεται στην κυριότητα του φορέα µετά τη λήξη της σύµβασης πληρότητα δικαιολογητικών). Ν.3908/2011 Άρθρο 8 παρ 7, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4072/2012 Άρθρο 241 παρ 8 (ΦΕΚ 86 Α /2012). Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης ήλωσης στο σηµείο αυτό. Σε περίπτωση υποβολής βεβαίωσης έγκρισης δανείου ελέγχεται ότι οι αναφερόµενοι όροι του δανείου είναι σύµφωνοι µε τα προβλεπόµενα στην ανωτέρω διάταξη. Ελέγχεται η νοµιµότητα του υποβαλλόµενου σχεδίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης (στους όρους της Σύµβασης θα πρέπει να προβλέπεται ότι µετά τη λήξη αυτής ο φορέας αποκτά την κυριότητα του εξοπλισµού). 23

24 9.3 Ποσό τουλάχιστο ίσο µε το 25% του ενισχυόµενου κόστους καλύπτεται από ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηµατοδότηση που δεν περιλαµβάνουν καµία κρατική ενίσχυση Άρθρο 5 παρ 3γ όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 14999/ (ΦΕΚ 1029/Β/ ). 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Σηµεία Ελέγχου Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 58996/ , ΦΕΚ 43215/Β/ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΑ 14999/ , ΦΕΚ 1029/Β/ ) 1 Φορολογική ενηµερότητα των µελών Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 2 Ασφαλιστική ενηµερότητα των µελών Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 3 Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση - πληρότητα δικαιολογητικών µελών 4 Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολή αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση των µελών 5 εν υπάρχουν αποφάσεις ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούµενους Αναπτυξιακούς Νόµους ή Κοινοτικά Προγράµµατα κατά την τελευταία δεκαετία για τα µέλη 6 Τεκµηριώνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης τουλάχιστον του 25% του συµβατικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών Ελέγχεται η νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών (θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου) Ελέγχεται η πληρότητα της Υπεύθυνης δήλωσης ως προς το σηµείο αυτό και γίνεται επιβεβαίωση µε αναζήτηση στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Επενδυτικού Νόµου (ΟΠΣ ΙΕ και ΠΣΚΕ-Επ) Ελέγχεται βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ - Σηµείο Ελέγχου 1.3) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΑ 58996/ (ΦΕΚ 3215/Τεύχος Β/ ) 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 2 ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΜΜΕ) 2.1 ΗΛΩΣΗ ΜΜΕ 2.2 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΜΕ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25% ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 5 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ 7.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 7.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 7.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ ΝΕΟ ή ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ (ΕΙΤΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΤΕ ΝΕΟ) ΧΩΡΟ (ΓΗΠΕ Ο Ή ΑΚΙΝΗΤΟ) 9 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ) 10 EI IΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ. 25

Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των νέων του

Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των νέων του Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των νέων του Άρθρου 13 (παρ 1α και παρ 2) του Ν. 3908/2011 (ΥΑ 25618/8-6-2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 26-09 - 2011 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέµα: Εξέταση Ενστάσεων κατά της Βαθµολογίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στα Γενικά Καθεστώτα του Ν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέµα: Εξέταση Ενστάσεων κατά της Βαθµολογίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στα Γενικά Καθεστώτα του Ν. Α Α: 457ΒΦ-ΚΗΒ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 49126 Αθήνα 15-11 - 2011 Ταχ. /νση : Νίκης 5,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ορθή και αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας κα ικτύωσης του Ν.3908/2011 (άρθρο 13 παρ. 1δ και παρ 5) ΕΚ ΟΣΗ 1 17-5-2012 1 1. Σκοπός 2. Θεσµικό Πλαίσιο 2.1 2.2 3. 3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 & ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 1δ 19.06.2013 Επικαιροποίηση οδηγού ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 25.07.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 78964 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 19-05-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 24156 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011.

ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33 (ΦΕΚ Α 33 14.4.2011) ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011. Άρθρο 1 Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 33/2011. «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011».

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 33/2011. «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ... «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011».

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ... «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.... «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος

Νέες Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος E-learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Οδηγός Σπουδών Νέες Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός των µέτρων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχει ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός των µέτρων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχει ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΑΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 13 Μαΐου 2014 Αριθµ. Πρωτ. 22770 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Κώστας Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. 2106/18.1.2013 Καθορισµός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2011 Αριθµ. Πρωτ. 20994 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων).

Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων). Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων). /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 5/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/2/9-1-2007 Σχετ. Εγκ. 42/05 ( και 48/05) πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

*** Η περίπτωση β` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.21 άρθρου 20 Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 90/

*** Η περίπτωση β` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.21 άρθρου 20 Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 90/ Άρθρο 241 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» Ρύθμιση θεμάτων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1 I. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου Για τη διευκόλυνση των ικαιούχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδόν όλες οι χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μη) χρησιμοποιούν κάποια κίνητρα ανάπτυξης. Το είδος των συγκεκριμένων κινήτρων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους αναπτυξιακούς και

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Προς : ΥΠΟΙΟ Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Συµπληρώνεται η επωνυµία της Τράπεζας («ΕΦ»), η οποία επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2000 2006 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα