Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )"

Transcript

1 Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη των βασικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου: 1. Στοιχεία της Κοινοπραξίας ή/και στοιχεία της εταιρείας-φορέα της επένδυσης. 2. Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου και των βασικών χαρακτηριστικών του επενδυτικού σχεδίου: i. Αντικείµενο της επένδυσης. i Τόπος/οι εγκατάστασης της επένδυσης. Συνολικό κόστος της επένδυσης. Σκοπιµότητας της επένδυσης και των στόχων του ΣΣ. v. Συνάφεια της επένδυσης µε τις κύριες δραστηριότητες των επιχειρήσεων-µελών του ΣΣ. Ενότητα Α: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΣ» Παρουσίαση των βασικών στοιχείων του φορέα του επενδυτικού σχεδίου: 1. Στοιχεία σύστασης της Κοινοπραξίας: i. Χρόνος ίδρυσης. i Επωνυµία και έδρα. Καταστατικός σκοπός. ιάρκεια Λύση. v. Ποσοστά συµµετοχής στην Κοινοπραξία. vi. v Όργανα της Κοινοπραξίας. Κεφάλαιο, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών. 2. Σύντοµη παρουσίαση µελών της Κοινοπραξίας. 3. Αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητα της Κοινοπραξίας. 4. Μέγεθος της Κοινοπραξίας: Αιτιολόγηση του µεγέθους. 5. Αναφορά και αιτιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας, ή/και σύνδεσης µε άλλες επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόµενη ήλωση ΜΜΕ µε αναφορά στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του µεγέθους ΜΜΕ. 1

2 Επιπλέον, στην περίπτωση όπου προβλέπεται η υλοποίηση Κοινής Υποδοµής από το ΣΣ, η οικονοµοτεχνική µελέτη θα περιέχει στοιχεία της υπό σύστασης εταιρείας-φορέα του επενδυτικού σχεδίου. ηλαδή: 6. Στοιχεία ίδρυσης της εταιρείας-φορέα: i. Χρόνος ίδρυσης. i Επωνυµία και έδρα. Καταστατικός σκοπός. Εταιρική Σύνθεση Κεφάλαιο. 7. Σύντοµη παρουσίαση της δραστηριότητας των εταίρων. 8. Αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητα της εταιρείας-φορέα. 9. Μέγεθος της εταιρείας-φορέα: Αιτιολόγηση του µεγέθους του φορέα. 10. Αναφορά και αιτιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας, ή/και σύνδεσης µε άλλες επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόµενη ήλωση ΜΜΕ µε αναφορά στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του µεγέθους ΜΜΕ. Ενότητα Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας που πραγµατοποιείται σε κοινή υποδοµή µεταξύ των µελών του ΣΣ. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας που πραγµατοποιείται σε κάθε µέλος του ΣΣ ξεχωριστά. i. Παρουσίαση τόπου εγκατάστασης της επένδυσης (στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας αυτού). Αναλυτική περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων (τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων). i Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισµού κατά κατηγορία δαπανών (σε αντιστοιχία µε τον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους του ΠΣΚΕ-Επ), µε αναφορά σε επισυναπτόµενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια) που πραγµατοποιείται σε κοινή υποδοµή µεταξύ των µελών του ΣΣ, καθώς και σε κάθε µέλος του ΣΣ ξεχωριστά. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύντοµη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης αυτών. Θα γίνεται σαφής αναφορά σε ποιο µέλος του ΣΣ ανήκει η κυριότητα των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. 2. υναµικότητα - Ισχύς: Αναλυτική τεκµηρίωση της παραγωγικής δυναµικότητας του επενδυτικού σχεδίου µε αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισµός µε τεχνική περιγραφή, ή/και προσφορές). Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται µε υφιστάµενο εξοπλισµό, αναλύεται η υφιστάµενη παραγωγική δυναµικότητα αυτού. Θα γίνεται σαφής αναφορά σε ποιο µέλος του ΣΣ ανήκει η κυριότητα του υφιστάµενου εξοπλισµού. Σε επενδυτικά σχέδια των υπαγόµενων τοµέων και κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3908/2011, µε Κωδικούς Αριθµούς ραστηριότητας από 05 έως 39, παρατίθενται αντίστοιχα στοιχεία και για την ισχύ. 2

3 3. Παρουσίαση των υφιστάµενων και των νέων θέσεων απασχόλησης στα µέλη του ΣΣ, σε συσχετισµό µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα: i. Τεκµηρίωση του υπολογισµού των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης των µελών του ΣΣ σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους µήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες ΑΠ ). i Ανάλυση των δηµιουργούµενων µε το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης των µελών του ΣΣ και τεκµηρίωση του υπολογισµού αυτών σε ΕΜΕ. Ανάλυση του υπολογισµού των πτυχιούχων στις υφιστάµενες και νέες θέσεις εργασίας των µελών του ΣΣ σε ΕΜΕ. 4. Παρουσίαση των νέων θέσεων απασχόλησης στον φορέα του ΣΣ, σε συσχετισµό µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα: i. Ανάλυση των δηµιουργούµενων µε το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης στον φορέα του ΣΣ και τεκµηρίωση του υπολογισµού αυτών σε ΕΜΕ. Ανάλυση του υπολογισµού των πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας στον φορέα του ΣΣ σε ΕΜΕ. Ενότητα : «ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ» 1. Παρουσίαση ανά Ενότητα πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ-Επ. 2. Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ-Επ. 3. Παρουσίαση συγκεντρωτικού χρηµατοδοτικού σχήµατος, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα από το ΠΣΚΕ-Επ, και περαιτέρω αναλυτική επεξήγηση των πηγών χρηµατοδότησης. Ιδιαίτερα αναλύονται: i. Ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συµµετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων, σε συσχετισµό µε τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Τα δανειακά κεφάλαια, µε ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που αυτά περιέχουν κρατική ενίσχυση (π.χ. εγγυήσεις ηµοσίου, χαµηλότοκα δάνεια κ.λπ.). Ενότητα Ε: «ΚΛΑ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 1. Κατηγορία Κλάδου βάσει της ανάπτυξης αυτού. Ως κλάδος νοείται εκείνος στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί το ΣΣ (δηλαδή η Κοινοπραξία). Παρουσίαση της µέσης ετήσιας µεταβολής πωλήσεων βάσει διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων πωλήσεων σε αξία τελευταίας 4ετίας για τον κύριο κλάδο δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Για τη διάκριση των κλάδων χρησιµοποιείται η ταξινόµηση κατά ΚΑ (τετραψήφιοι κωδικοί) και ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. 2. Λοιπά στοιχεία του κλάδου για την τεκµηρίωση της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου στην ελληνική αγορά, και εφόσον απαιτείται στην ξένη αγορά. 3

4 Ενότητα ΣΤ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ» 1. Ανάλυση των παραδοχών βιωσιµότητας του επενδυτικού σχεδίου. 2. Τυχόν σχόλια παρατηρήσεις επί των σχετικών πινάκων του Προσαρτήµατος 1: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ» της Οικονοµοτεχνικής Μελέτης. Ενότητα Ζ: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ» Παρουσίαση και σύντοµη τεκµηρίωση των Κριτηρίων Βαθµολογίας. Συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας: Προσοχή: Τα κριτήρια βαθµολογίας αφορούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις-µέλη των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) εξαιρουµένων των ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, ΝΠΙ και ΝΠ. Εξαιρούνται οι είκτης 16, είκτης 17 και είκτης 22 που αφορούν όλα τα µέλη των ΣΣ, ανεξαιρέτως. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Οµάδα α Κριτήριο αα είκτης 1 είκτης 2 Κριτήριο αβ Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης του Σχήµατος Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Συµµετοχή Επιχειρήσεων στην Κοινοπραξία Αριθµός Επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία (ΕΚ). Αριθµός Επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία και έχουν απασχόληση άνω των 50 εργαζοµένων ή /και κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. Ευρώ. Κύκλος εργασιών του Σχήµατος Συνέργειας και ικτύωσης είκτης 3 Κριτήριο αγ είκτης 4 είκτης 5 είκτης 6 Κριτήριο αδ είκτης 7 Κριτήριο αε είκτης 8 Μέσος όρος τελευταίας τριετίας του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία (ΚΕ). ιακλάδωση ιάρθρωση Συνεργασίας Συµµετοχή επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων που ενσωµατώνουν υποστηρικτικές και συµπληρωµατικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες. Συµµετοχή επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων που ανήκουν στη ίδια παραγωγική αλυσίδα. Συµµετοχή επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου. Συνεργασία µε Εγχώριους και ιεθνείς Φορείς Έρευνας και Καινοτοµίας Αριθµός επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία και έχουν ερευνητικές συνεργασίες, ήτοι συνεργασίες µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα κατά την τελευταία πενταετία (ΕΕΣ). Γεωγραφική Συγκέντρωση Σχήµατος Συνέργειας - ικτύωσης Ποσοστό επιχειρήσεων-µελών της Κοινοπραξίας επί του συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε αυτήν, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια (ΕΓΠ). 4

5 Οµάδα β Κριτήριο βα είκτης 9 Κριτήριο ββ είκτης 10 είκτης 11 Κριτήριο βγ είκτης 12 Κριτήριο βδ είκτης 13 είκτης 14 είκτης 15 είκτης 16 είκτης 17 είκτης 18 είκτης 19 Κριτήριο βε είκτης 20 είκτης 21 είκτης 22 είκτης 23 Κριτήρια Ποιότητας και Βιωσιµότητας του Επενδυτικού Σχεδίου Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της πρότασης Ποιότητα επενδυτικού σχεδίου. Οικονοµικοί δείκτες επενδυτικού σχεδίου Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης επενδυτικού σχεδίου (ΙRR). Λόγος του κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ΚΕ (µέσος όρος τελευταίας τριετίας) προς το κόστος των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Προοπτικές κλάδου Κατηγορία Κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση. Χαρακτηριστικά παραγωγής - Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία Τα επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας υψηλής εξειδίκευσης ή πρωτοτυπίας δύσκολο να αντιγραφεί. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας µε εθνικό brand ή άλλου είδους branding, προϊόντα ΠΟΠ κ.α. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει δαπάνες για ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, EMAS, ISO 14001, ISO κ.α.) στην νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί σε περίπτωση δηµιουργίας κοινής υποδοµής ή και σε ένα ή περισσότερα µέλη της Κοινοπραξίας. Ένα τουλάχιστον από τα µέλη της Κοινοπραξίας έχει κατοχυρώσει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το οποίο σχετίζεται µε το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου. Ένα τουλάχιστον από τα µέλη της Κοινοπραξίας έχει προβεί κατά την τελευταία δεκαετία σε αγορά τεχνογνωσίας µε τη µορφή αναγνωρισµένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πατεντών. Ποσοστό επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν έργα Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτοµίας ( ΕΑΚ). Ποσοστό Πτυχιούχων στη δηµιουργούµενη πρόσθετη απασχόληση (ΠΤ). ίκτυα Πωλήσεων Μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία έχει συνεργασία µε αντιπροσώπους σε δύο ή περισσότερες γεωγραφικές περιφέρεις εκτός αυτών στις οποίες ασκεί παραγωγική δραστηριότητα. Σε µία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία ή/και στην νέα εταιρεία η οποία θα ιδρυθεί, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνεται κοινή υποδοµή, λειτουργεί η προβλέπεται η δηµιουργία ηλεκτρονικού σηµείου πώλησης (π.χ e-shop). Ένα τουλάχιστον από τα µέλη της Κοινοπραξίας έχει συνεργασία µε άλλους συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters). Ποσοστό συµµετοχής στην Κοινοπραξία επιχειρήσεων µε αντιπροσώπους σε άλλες χώρες (Σ). 5

6 Οµάδα γ Κριτήριο γα είκτης 24 Κριτήριο γβ είκτης 25 Κριτήριο γγ είκτης 26 Κριτήριο γδ είκτης 27 Κριτήρια συµβολής στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη Εξωστρέφεια του Σχήµατος Συνέργειας - ικτύωσης Ποσοστό του Κύκλου Εργασιών ένα χρόνο µετά την έναρξη λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου το οποία αφορά στις αγορές του εξωτερικού (ΕΞ). Αειφόρος και Πράσινη Ανάπτυξη Ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν εξοικονόµηση ενέργειας, εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών ή και διαχείριση αποβλήτων ( ΕΚΤΑ). ηµιουργία Πρόσθετης Απασχόλησης Αριθµός νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας που δηµιουργούνται λόγω του σχήµατος Συνέργειας ικτύωσης και της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου στα µέλη της Κοινοπραξίας ή/και στη νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει κοινή υποδοµή (ΝΘ). Τόπος εγκατάστασης επενδυτικού σχεδίου Κατά κεφαλή ΑΕΠ Νοµού/ Νοµών Εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση µε το Εθνικό ΑΕΠ (ΑΕΠ). είκτης 28 είκτης 29 Εγκατάσταση σε νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. Εγκατάσταση σε οργανωµένους χώρους υποδοχής (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά Πάρκα, Επιχειρηµατικά πάρκα κ.α.). ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α+β+γ+δ (ΙΙ) Η οικονοµοτεχνική µελέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Προσάρτηµα 1 «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ»: Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιµότητας Φορέα βάσει υποδείγµατος αναρτηµένου στην ιστοσελίδα του επενδυτικού νόµου. Προσάρτηµα 2 «ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ»: Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού σχεδίου: διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη κτιριακών εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης υφιστάµενου και νέου µηχανολογικού εξοπλισµού (lay out). 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Προς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή.

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της παροχής καινοτομικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή, σας ενημερώνουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΩ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα