ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α Αλιείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας"

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ : Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ , 3784 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α Ιστορικότητα Εκδόσεων Έκδοση Ηµεροµηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια 0.1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. /νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τµήµα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου πληρωµών του µέτρου του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) , ελήφθησαν υπ όψη οι ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : Ο Καν(ΕΚ) 1290/05 του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ο Καν(ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και ιδιαίτερα τα άρθρα 24 και 25. Ο Καν(ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 15. Ο Καν(ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1698/2005 του Συµβουλίου όσον αφορά την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλής συµµόρφωση σε σχέση µε µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

2 Η υπ αριθ. E(2007)6015/29.ΧΙ.2007 απόφαση της Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραµµατισµού (CCI No 2007GR06RPO001) όπως ισχύει κάθε φορά. Ο υπ αριθ.3614/2007 Νόµος «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού. Η υπ αριθ /2007 Απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού ιαδικασίας Πληρωµών του Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». Η υπ αριθ /2008 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού Οργανωτικής ιάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)- ΝΠΙ». Η υπ αριθ /2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού ιαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)». H υπ αριθ /ΑΑ702/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συµβουλών στη Γεωργική εκµετάλλευση και παροχής δασοκοµικών συµβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) » όπως τροποποιηµένη ισχύει. Η υπ αριθ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής και δικαιολογητικά πληρωµής της υπ αριθ /ΑΑ702/ Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συµβουλών στη Γεωργική εκµετάλλευση και παροχής δασοκοµικών συµβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του ΠΑΑ » όπως τροποποιηµένη ισχύει. Η υπ αριθ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Σελίδα 2 από 8

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ αριθ /ΑΑ702/ ΚΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, αρµόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων του προγράµµατος στους δικαιούχους ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Τµήµα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι και ΙΙ. Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των διαδικασιών που εφαρµόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως διαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών, για τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωµής προκειµένου να εγκριθούν και να προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωµής τους, στα πλαίσια του µέτρου 114 «Χρήση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) Με τη διαχείριση του µέτρου η οποία αναπτύσσεται µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγµατοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ένταξης και πληρωµής των παραγωγών στο µέτρο, καθώς και η µηχανογραφική διασταύρωση των στοιχείων σε κάθε φάση της διαδικασίας µέχρι και την πληρωµή των παραγωγών. 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η Αίτηση Πληρωµής (υπόδειγµα 1, συν. 1) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην ηλεκτρονική δ/νση - Γεωργικοί Σύµβουλοι Μέτρο 114, διαµέσου των εξουσιοδοτηµένων, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Γεωργικών Συµβούλων (εφεξής Γ.Σ.) και µε βάση τις οδηγίες που παρατίθενται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρηστών Αίτηση Πληρωµής (εγχειρίδιο 1, συν. 2). Εφόσον συµπληρωθεί πλήρως και οριστικοποιηθεί η αίτηση λαµβάνει ηλεκτρονικά αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία, µοναδικό σε επίπεδο επικράτειας, εκτυπώνεται σε 3 αντίγραφα και υπογράφεται από τον γεωργό (ή από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του). Το ένα εξ αυτών τηρείται στο φάκελο του γεωργού, το δεύτερο στο αρχείο του Γ.Σ και το τρίτο κατατίθεται στην Περιφερειακή ιεύθυνση (εφεξής Π..) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου υπάγεται ο νοµός, στον οποίο βρίσκεται η γεωργική εκµετάλλευση του γεωργού, λαµβάνοντας πρωτόκολλο εισερχοµένου, συνοδευόµενο από τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση πληρωµής 2. Εξοφληµένα παραστατικά δαπανών που έχουν εκδοθεί από το Γεωργικό Σύµβουλο στα οποία αναγράφονται αναλυτικά ανά θεµατική ενότητα τα ποσά της αµοιβής. 3. Αντίγραφο των συµβουλευτικών υπηρεσιών που του έχουν παρασχεθεί (Υποδείγµατα 5 & 6 της υπ αριθ / ΥΑ). 4. Παραστατικά πληρωµής της εισφοράς του Γεωργικού Συµβούλου στον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π (το ποσό υπέρ Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. είναι επί του τιµολογίου που έχει εκδώσει ο Γεωργικός Σύµβουλος) 5. Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης Σελίδα 3 από 8

4 Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής και κατάθεσης των αιτήσεων πληρωµής ορίζεται από 06/09/2010 έως 06/10/ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 3.1. ιοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωµής από τις Περιφερειακές /νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωµής πραγµατοποιείται από ελεγκτές των Π.. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε ποσοστό 100% των αιτήσεων πληρωµής και αφορά: Στο εµπρόθεσµο της υποβολής καθώς και στην πληρότητα της αίτησης όσον αφορά στα στοιχεία της και στα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται από τη σχετική κοινοτική ή/και εθνική νοµοθεσία. Στην εξέταση της πληρότητας και εγκυρότητας των πρωτότυπων δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν την αίτηση και Στη διασταύρωση αυτών µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο µηχανογραφικό σύστηµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Τα αποτελέσµατα κάθε διοικητικού ελέγχου καταχωρούνται στο µηχανογραφικό σύστηµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οθόνη «Πρωτοβάθµιος ιοικητικός Έλεγχος» (υπόδειγµα 2, συν. 3), αποκλειστικά από τον ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε που διενήργησε τον έλεγχο. Η καταχώρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρηστών - Πρωτοβάθµιος ιοικητικός Έλεγχος Αιτήσεων Πληρωµών (εγχειρίδιο 2, συν. 4). Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου το έντυπο οριστικοποιείται, λαµβάνει ηλεκτρονικά ηµεροµηνία ελέγχου, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αρµόδιο ελεγκτή. Τα υπογεγραµµένα έντυπα ελέγχου τηρούνται στο αρχείο της Π.., στο φάκελο κάθε δικαιούχου, και είναι διαθέσιµα για κάθε έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των διοικητικών ελέγχων του συνόλου των αιτήσεων πληρωµής συντάσσεται από τις Π.. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε έκθεση, (υπόδειγµα 3, συν. 5), η οποία περιλαµβάνει συγκεντρωτικά και αναλυτικά, ανά νοµό αρµοδιότητάς της, στοιχεία για τον αριθµό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Η εν λόγω έκθεση αποστέλλεται στη /νση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν την έκδοση των καταστάσεων πληρωµής. Με βάση τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων όπως αυτά προκύπτουν από τις επιµέρους εκθέσεις των Π.. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. µετά την ολοκλήρωση και καταχώρηση στη Βάση εδοµένων των ευρηµάτων τους, η ιεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων συντάσσει συγκεντρωτική έκθεση ελέγχου (σηµείο 4.4.), την οποία διαβιβάζει στη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (υπόδειγµα 4, συν. 6). Σελίδα 4 από 8

5 3.2. ιασταυρωτικός µηχανογραφικός έλεγχος από την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Μετά την καταχώρηση των αιτήσεων πληρωµής και των αποτελεσµάτων των διοικητικών ελέγχων του συνόλου των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση, πραγµατοποιείται διασταυρωτικός µηχανογραφικός έλεγχος από τη /νση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορά στον έλεγχο: της κατάθεσης Ενιαίας ήλωσης Εκµετάλλευσης έτους 2009 σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στην Κεντρική Βάση εδοµένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., της ταυτοποίησης µε το αρχείο του ΚΕΠΥΟ (Α.Φ.Μ. - Ονοµατεπώνυµο) της ταυτοποίησης µε το αρχείο του τραπεζικού ιδρύµατος (αριθµός λογαριασµού) της διασταύρωσης µε το αρχείο των δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης και των συζύγων τους, της διασταύρωσης µε το αρχείο των διαγραφέντων διαδόχων δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης, της διασταύρωσης µε το µητρώο του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π (στοιχεία πιστοποιηµένων Γ.Σ.) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διασταυρωτικών ελέγχων συντάσσεται έκθεση του Κεντρικού ιασταυρωτικού Μηχανογραφικού Ελέγχου (υπόδειγµα 5, συν. 7) µε συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσµάτων από τη /νση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων, η οποία διαβιβάζεται στη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (σηµείο 4.3.). Αρχείο απορριφθέντων δικαιούχων τηρείται στο µηχανογραφικό σύστηµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. µε τους κωδικούς λαθών ανά παρτίδα και ανά παραγωγό. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο έλεγχος των φακέλων πληρωµής διενεργείται από υπαλλήλους του τµήµατος Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι και ΙΙ, σύµφωνα µε το έγγραφο ανάθεσης αρµοδιοτήτων της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Κάθε φάκελος πληρωµής ελέγχεται από δύο υπάλληλους στους οποίους έχει δοθεί «κωδικός ελεγκτή» και τηρείται δείγµα υπογραφής τους από τη /νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων (ελεγκτής Β ) εποπτεύει την εργασία του άλλου (ελεγκτής Α ), επανελέγχοντας τον φάκελο πληρωµής. Τα δικαιολογητικά του φακέλου πληρωµής καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται έχουν ως εξής: Σελίδα 5 από 8

6 4.1. Αναλυτική κατάσταση δείγµατος πληρωµών Οι αρµόδιοι ελεγκτές πραγµατοποιούν δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο µέσα από τις «οθόνες» του µηχανογραφικού συστήµατος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε τα παρακάτω: Ο ελεγκτής Α επιλέγει, µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος, τον φάκελο που έχει εντολή να ελέγξει και εισάγει το επιθυµητό ποσοστό του δείγµατος ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυµαίνεται από 0,1 έως 1%. Μέσω του λογισµικού της εφαρµογής, µε τυχαία δειγµατοληψία, εξάγεται το δείγµα των προς έλεγχο παραγωγών, το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγµατος υπό µορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωµής. Ακολούθως, ο ελεγκτής Α προχωρεί σε διασταύρωση και έλεγχο των επιµέρους στοιχείων υπολογισµού της πληρωµής κάθε γεωργού του δείγµατος, µε βάση τα διαθέσιµα ατοµικά στοιχεία των δικαιούχων από την αίτηση πληρωµής, τους διοικητικούς ελέγχους, τα στοιχεία του διασταυρωτικού µηχανογραφικού ελέγχου και το σύστηµα υπολογισµού των κυρώσεων και πληρωµών, όπως αυτά περιλαµβάνονται στο µηχανογραφικό σύστηµα και εµφανίζονται επί της οθόνης, αφήνοντας διακριτά ίχνη επί των ελεγχόµενων δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των παραγωγών του δείγµατος και εφόσον δε διαπιστωθούν προβλήµατα, προωθείται για έλεγχο στον ελεγκτή Β. Ο ελεγκτής Β προβαίνει σε ποιοτικό δειγµατοληπτικό έλεγχο, όπως προηγουµένως, του 10% των γεωργών που ελέγχθηκαν από τον ελεγκτή Α, αφήνοντας ίχνη ελέγχου µε πράσινο στυλό επί της κατάστασης του δείγµατος. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η κατάσταση υπογράφεται από τους αρµόδιους ελεγκτές και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι και ΙΙ Αναλυτική Ονοµαστική Κατάσταση Πληρωµής Η κατάσταση των δικαιούχων ενίσχυσης εκτυπώνεται από το µηχανογραφικό σύστηµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανά περιοχή σύγκλισης (εντός, εκτός και νησιά Αιγαίου) µε τον αντίστοιχο αριθµό παρτίδας (υπόδειγµα 6, συν. 8) Στην κατάσταση περιλαµβάνεται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης µε το συνολικό ποσό της ενίσχυσης και το διαχωρισµό της εθνικής από την κοινοτική συµµετοχή αρµοδίως υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι και ΙΙ και τον Προϊστάµενο της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Έκθεση Κεντρικού ιασταυρωτικού Μηχανογραφικού Ελέγχου Συντάσσεται για κάθε παρτίδα πληρωµής (σύγκλισης, µη σύγκλισης, νησιά Αιγαίου), (υπόδειγµα 5, συν. 7) µε συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσµάτων από τον διενεργηθέντα διασταυρωτικό µηχανογραφικό έλεγχο, υπογεγραµµένη από τον Σελίδα 6 από 8

7 προϊστάµενο της ιεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Συγκεντρωτική Έκθεση Ελέγχου των ιοικητικών Ελέγχων Περιλαµβάνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων όπως αυτά προκύπτουν από τις επιµέρους εκθέσεις των Περιφερειακών /νσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. µετά την ολοκλήρωση και καταχώρηση στη Βάση εδοµένων των ευρηµάτων τους και υπογράφεται από τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (υπόδειγµα 4, συν. 6) Κατάσταση Ελέγχου CHECK LIST Συµπληρώνεται ανά παρτίδα και περιοχή σύγκλισης (εντός, εκτός, νησιά αιγαίου) µε τα στοιχεία που ελέγχθηκαν και µε τη βεβαίωση επιλεξιµότητας αρµοδίως υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους ελεγκτές και, Προϊστάµενο του Τµήµατος Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι και ΙΙ και τον Προϊστάµενο της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. (υπόδειγµα 7, συν. 9) 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου, η.α.α.&α. - Τµήµα ΜΑΑΑ Ι & ΙΙ διαβιβάζει το φάκελο στη /νση Πληρωµών - Τµήµα Λογιστηρίου για την πραγµατοποίηση της πληρωµής. Η /νση Πληρωµών προβαίνει στους προβλεπόµενους από την υπ αριθ /2007 ΚΥΑ ελέγχους, συµπληρώνεται λίστα ελέγχου η οποία υπογράφεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και τον προϊστάµενο του τµήµατος Λογιστηρίου. Η εκτέλεση της πληρωµής πραγµατοποιείται µε την έκδοση της εντολής πληρωµής η οποία υπογράφεται αρµοδίως. Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωµής αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυµα µε το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωµής στον τραπεζικό λογαριασµό του κάθε δικαιούχου. Μετά την εν λόγω πίστωση το Τραπεζικό Ίδρυµα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην /νση Πληροφορικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. µε επιβεβαίωση της πίστωσης ή αρχείο απορριπτόµενων λογαριασµών βάσει των οποίων οι.α.α. θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Η παρούσα εγκύκλιος ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Σελίδα 7 από 8

8 Συνηµµένα: 1. Αίτηση Πληρωµής Μέτρου (υπόδειγµα 1) 2. Εγχειρίδιο Χρηστών - Αίτηση Πληρωµής (εγχειρίδιο 1) 3. Έντυπο Πρωτοβάθµιου ιοικητικού Ελέγχου Αίτησης Πληρωµής (υπόδειγµα 2) 4. Εγχειρίδιο Χρηστών - Πρωτοβάθµιος ιοικητικός Έλεγχος Αιτήσεων Πληρωµών (εγχειρίδιο 2) 5. Έκθεση ιοικητικών Ελέγχων - Π.. (υπόδειγµα 3) 6. Συγκεντρωτική Έκθεση Ελέγχου των ιοικητικών Ελέγχων - ιεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων (υπόδειγµα 4) 7. Έκθεση Κεντρικού ιασταυρωτικού Μηχανογραφικού Ελέγχου - ιεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων (υπόδειγµα 5) 8. Αναλυτική Ονοµαστική Κατάσταση Πληρωµής ικαιούχων Ενίσχυσης (υπόδειγµα 6) 9. Κατάσταση Ελέγχου /νση ΑΑ&Α, Τµήµα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι και ΙΙ (υπόδειγµα 7) Σελίδα 8 από 8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2954 22 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14357 Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της Οικονομικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα