ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου Μαρτίου 2009 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις 1. ΚΥΑ Φ151/39470/Β6/ (ΦΕΚ 529/Β/ ) ΚΥΑ Φ.151/64333/A5/24-4. ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ) 5. Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/ ) 6. ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/ (ΦΕΚ 2339/Β/ ) Αριθμ. Φ151/24463/Β6/ Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και ε- σπερινών ΕΠΑΛ. (1) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α). 2. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/Β) υπουργική απόφαση «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς». 3. Την υπ αριθμ /Γ2 (ΦΕΚ 2057 Β)/ υπουργική απόφαση. (1) Σύμφωνα με το άρθ. 2 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ) : «Για τη συγκρότηση των αναγκαίων Κεντρικών και Περιφερειακών ατομικών και συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των επαναληπτικών εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4351/2015, εφαρμόζονται οι διατάξεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων έτσι όπως προβλέπονται στην με αριθ. Φ.151/24463/Β6/ (ΦΕΚ 422 Β ) ΥΑ. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΟΠΑΙΘ (2) (Ε.Φ , ΚΑΕ 515), αποφασίζουμε: Συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά όργανα, που είναι αναγκαία για τη διαδικασία, την οργάνωση και διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τη λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών κέντρων, τις επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α), ως ακολούθως: Άρθρο 1 Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων 1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή οργάνωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατόχων Απολυτηρίου των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ), η οποία αποτελείται: α) Από τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων» (3) ή τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της Κ.Υ του ΥΠΟΠΑΙΘ (4) (2) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ (3) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (4) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 1

2 β) Από τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (5) του ΥΠΟΠΑΙΘ (6) ή «ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης» (7) ή άλλον εκπαιδευτικό αποσπασμένο στη «Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (8). γ) «Από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή» (9) από τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων ή της «Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών» (10) ή προϊστάμενο τμήματος των δύο αυτών Διευθύνσεων. Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Κ.Υ. του ΥΠΟΠΑΙΘ (11) ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός. Ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι ενενήντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή διοικητικούς υ- πάλληλους του ΥΠΟΠΑΙΘ (12). ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την επικουρία της επιτροπής. 2. Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του αρχείου των υποψηφίων, η προετοιμασία των εξετάσεων, η αποστολή του αναγκαίου υλικού για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα, η έκδοση οδηγιών προς τις επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών και η επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν κατά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, και γενικά η οργάνωση για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Άρθρο 2 Επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών 1. Συνιστάται σε κάθε Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση ΔΕ, επιτροπή συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές και (5) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (6) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ (7) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (8) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (9) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (10) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (11) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ (12) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφοίτων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) και αποφοίτων Β κύκλου ΤΕΕ. Την επιτροπή αποτελούν ο προϊστάμενος του Γραφείου ΕΕ ή αν δε λειτουργεί Γραφείο ΕΕ ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δ.Ε., ως Πρόεδρος, δύο (2) μέλη και ο Γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. ή διοικητικοί υπάλληλοι του Γραφείου Ε.Ε. ή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από 100 και μέχρι 150 ορίζεται και τρίτο μέλος, πάνω από 150 και μέχρι 200 και τέταρτο μέλος, πάνω από 200 και μέχρι 270 ορίζεται και πέμπτο μέλος, πάνω από 270 και μέχρι 340 έκτο μέλος. Για κάθε 100 επιπλέον υποψηφίους ορίζεται και ένα (1) επιπλέον μέλος. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται από τον οικείο προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή τον Διευθυντή Δ.Ε. 2. Έργο της επιτροπής είναι: α) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η ηλεκτρονική παραλαβή των μηχανογραφικών δελτίων με τα ατομικά στοιχεία και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, η σύνταξη ονομαστικής κατάστασης των υποψηφίων που υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο, β) Η παροχή κάθε βοήθειας, υπόδειξης ή διευκρίνισης στους υποψηφίους για τον τρόπο και τη διαδικασία υ- ποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, γ) Η εκτύπωση πρόχειρου αντιγράφου για τον έλεγχο από τον υποψήφιο της ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων και των ατομικών του στοιχείων και η διόρθωση των λαθών σύμφωνα με τις υποδείξεις του υποψηφίου, δ) Η εκτύπωση τριών αντιγράφων του μηχανογραφικού δελτίου που υποβλήθηκε και, μετά την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο της επιτροπής και τον υποψήφιο, η παράδοση του ενός από αυτά στον υποψήφιο, η φύλαξη του άλλου στο αρχείο της μέχρι το τέλος Μαΐου του επόμενου έτους και η αποστολή του τρίτου στη «Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών» (13) του ΥΠΟΠΑΙΘ (14). ε) Η αποστολή στην επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, σε ηλεκτρονική μορφή, των αντιγράφων των μηχανογραφικών δελτίων των προτιμήσεων των υπο- (13) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (14) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 2

3 ψηφίων, καθώς και η παροχή κάθε πληροφορίας ή στοιχείου που θα της ζητηθεί από την Επιτροπή αυτή κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου των υποψηφίων. Άρθρο 3 Επιτροπές εξεταστικών κέντρων - Επόπτες εξετάσεων - Επιτηρητές 1. Συνιστάται σε κάθε εξεταστικό κέντρο Επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του οικείου ΕΠΑΛ, ως πρόεδρο, και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου ή άλλου ΕΠΑΛ με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (15), τέσσερις (4) καθηγητές Δ.Ε., ως μέλη, εκ των οποίων δύο είναι χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων. Γραμματέας και βοηθός γραμματέα ορίζεται έ- νας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. Η επιτροπή επικουρείται στο έργο της από ένα καθηγητή Δ.Ε. για την διακίνηση των γραπτών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα και από τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα (60) και μέχρι εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέα και, αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα (180), τρίτος και, αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180), τέταρτος βοηθός γραμματέας. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται απ τον οικείο προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή το Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε 2. Ο Διευθυντής Δ.Ε ή ο προϊστάμενος του Γραφείου Ε.Ε ορίζει καθηγητές Δ.Ε. ως επιτηρητές των Ε.Κ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Για κάθε αίθουσα εξέτασης αναλογούν δύο (2) επιτηρητές, οι οποίοι κατανέμονται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου σε διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντιμετώπιση προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες και ένας (1) επιπλέον επιτηρητής. 3. Τη γενική εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου ΕΕ και εφόσον δεν υπάρχει, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το (15) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της σχολικό συγκρότημα στο οποίο λειτουργεί το Εξεταστικό Κέντρο, o οποίος εκτελεί καθήκοντα επόπτη των εξετάσεων. Ο επόπτης των εξετάσεων ορίζει έναν καθηγητή ΔΕ ή διοικητικό υπάλληλο για την επικουρία του έργου της εποπτείας. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο πρόεδρος κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος είναι σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (16). Άρθρο 4 Επιτροπές Βαθμολογικών κέντρων 1. Συνιστάται σε κάθε βαθμολογικό κέντρο επιτροπή που αποτελείται από: α) Ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (17), ως πρόεδρο. β) Σχολικούς συμβούλους ή καθηγητές Δ.Ε. ΕΠΑΛ με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (18), ως μέλη, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18), ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρόκειται να βαθμολογηθούν στο Β.Κ. Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Τα μέλη του Β.Κ. πρέπει να προέρχονται από κλάδους σχετικούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι καθηγητές ΔΕ πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται: «α) Ο πρόεδρος της επιτροπής κάθε Βαθμολογικό Κέντρο (ΒΚ), ο οποίος στη συνέχεια ορίζει τα μέλη της επιτροπής Β.Κ., καθώς και τους αναγκαίους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή όμορης Δ/νσης κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.» (19) (16) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (17) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (18) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (19) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της με Φ.151/24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) ΚΥΑ, η πρώτη περίοδος της περίπτωσης (α) αντικαταστάθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33), ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ) ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 3

4 Ως αναβαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και Σχολικοί Σύμβουλοι ή Διευθυντές ΕΠΑΛ. (20) Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι ή καθηγητές Δ.Ε. «Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής του Βαθμολογικού κέντρου ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών για την υποβοήθηση του έργου της» (21) β) Οι διευθύνσεις Δ.Ε. ή τα γραφεία Ε.Ε., τα γραπτά δοκίμια των οποίων θα βαθμολογούνται σε Β.Κ. το οποίο πρέπει να εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. 1η ΠΡΟΣΘΗΚΗ (22) «Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται για τη σύσταση των Επιτροπών των Β.Κ., ως μέλη, καθηγητές Δ.Ε. δύναται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α/ ) και: i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των α- ντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας. ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.» 2 η ΠΡΟΣΘΗΚΗ (23) «Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται εκπαιδευτικοί Δ.Ε. καθηγητές ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές δύναται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α/ ) και: i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των α- ντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας. ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας. Άρθρο 5 Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εξετάζονται στα βαθμολογικά κέντρα ή σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής εξέτασης, η οποία αποτελείται από: «i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ή τον πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού κέντρου (Ε.Ε.Κ), ως Πρόεδρο». (24) «ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ΕΠΑΛ, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία ως εξεταστές-βαθμολογητές.» (25) «Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθηγητές TEE ή Γενικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». (26) iii. Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (27) της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή τρίτο βαθμολογητή. «Ο εκπαιδευτικός αναβαθμολογητής επιλέγεται κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έ- τος κατά την τελευταία διετία». (28) Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε ή διοικητικός υπάλληλος. «Με απόφαση του προέδρου του Ε.Ε.Κ μπορεί να ορίζεται ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλ- (20) Απαλείφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ) (21) Η εντός τελευταία περίοδος του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της ΚΥΑ Φ151/39470/Β6/ (ΦΕΚ 529/Β/ ) (22) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (23) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (24) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 της ΚΥΑ Φ151/39470/Β6/ (ΦΕΚ 529/Β/ ) (25)Η εντός περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ) (26) Το εντός εδάφιο προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 της ΚΥΑ Φ151/39470/Β6/ (ΦΕΚ 529/Β/ ) (27) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (28) Η εντός περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ) ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 4

5 λήλων και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για την επικουρία του ειδικού εξεταστικού κέντρου». (29) 2. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή. 3. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. O οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. 4. α. Τα μέλη και η γραμματεία της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του προέδρου Β.Κ ή του Ε.Ε.Κ. β. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν. 1 η ΠΡΟΣΘΗΚΗ (30) «Όπου στις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. α) ως εξεταστές βαθμολογητές και β) ως εξεταστές τρίτοι βαθμολογητές δύνανται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/ τ.α / ): i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των α- ντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας. ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ΥΠΟΠΑΙΘ. iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.» (29) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 της ΚΥΑ Φ /Β6/ (ΦΕΚ 529/Β/ ) (30) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Άρθρο 6 Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ) ΕΠΑΛ 1. Συγκροτείται η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) καθώς και εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας ΕΠΑΛ (Ομάδα Β ), η οποία αποτελείται από τους: α) Τον Πρόεδρο ή ένα Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή ένα μέλος ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή ΕΠ των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως πρόεδρο. β) Δύο Σχολικούς Συμβούλους, ένα του κλάδου ΠΕ2 και ένα του κλάδου ΠΕ3. γ) «Μέχρι δέκα (10) μέλη ΕΠ/ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικούς Συμβούλους κλάδων σχετικών με τα πανελλαδικώς ε- ξεταζόμενα μαθήματα ή Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» (31). Οι καθηγητές πρέπει να έχουν «βαθμό τουλάχιστον Δ» (32) και να δίδαξαν τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία, των παρακάτω αναφερομένων κλάδων της παραγράφου 2. Ένας εκ των μελών ΕΠ του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ορίζεται ως αντιπρόεδρος. δ) Τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (33) «ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης» (34) ή άλλο εκπαιδευτικό Δ.Ε. με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (35) αποσπασμένο στην ίδια Διεύθυνση. ε) Τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων» (36) ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Δ/νσης ή άλλης Δ/νσης ή διοικητικό υπάλληλο με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (37) του ΥΠΟΠΑΙΘ (38). Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και μέχρι πέντε (5) βοηθοί γραμματέα ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠΟΠΑΙΘ (39) ή καθηγητές Δ.Ε. (31) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/ ) (32) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (33) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (34) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (35) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (36) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (37) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (38) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ (39) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 5

6 2. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρεις (3) εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Οι εισηγητές μπορεί να είναι μέλη ΕΠ - ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδων σχετικών με το μάθημα που εξετάζεται ή Εκπαιδευτικοί ΔΕ ΕΠΑΛ, μόνιμοι ή αναπληρωτές. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Δ.Ε για συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που δίδαξαν το μάθημα αυτό. Ο έ- νας τουλάχιστον από τους εισηγητές πρέπει να είναι καθηγητής Δ.Ε ΕΠΑΛ των παρακάτω κλάδων και να έχει διδάξει το μάθημα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία ως ακολούθως: Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, του κλάδου ΠΕ2 Φιλόλογοι Για το μάθημα των Μαθηματικών, του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικοί Για τα μαθήματα ειδικότητας οι ακόλουθοι κλάδοι: (40) ««Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17 (02,06,12), ΠΕ18 (18,31,32)» (41) «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων του κλάδου ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17 (02,06) ή ΠΕ17.12, ΠΕ18 (18,31,32), ΤΕ01.02» (42) Εγκαταστάσεις Ψύξης, του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06, 10) ή ΤΕ Εγκαταστάσεις Κλιματισμού,του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06, 10) ή ΤΕ01.04 «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II του κλάδου ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (15,18,31,32), ΤΕ01 (02,03)» (43) «Ηλεκτροτεχνία του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,09)» (44) Ηλεκτρικές Μηχανές, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07) Στοιχεία Παθολογίας, του κλάδου ΠΕ14(01, 06) ή ΠΕ14.02, ΠΕ18 (10, 11) «Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II του κλάδου ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18 (04,07,10,11,21,24,25,39) ή ΠΕ18 (08,09,33,37)» (45) Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας του κλάδου ΠΕ14.01, ΠΕ18.07 ή ΠΕ14 (06, 02), ΠΕ18.10, ΤΕ01.29 Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, του κλάδου ΠΕ18.33 ή ΠΕ18.09 Φυτική Παραγωγή, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30) ή ΠΕ18 (13, 14, 15, 17), ΤΕ01(32, 33) «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις του κλάδου ΠΕ14 (04,05), ΠΕ18.17 ή ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36) (46) «Αρχές επεξεργασίας τροφίμων και ποτών του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)» (47) Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30) Διαμόρφωση Τοπίου, του κλάδου ΠΕ14 (04, 05) ή ΠΕ18 (12, 15, 16, 30), ΤΕ01.32 «Καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30) ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,36)» (48) «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11) ή ΤΕ01 (01,05)» (49) Οικοδομική, του κλάδου ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11) Γραφιστικές Εφαρμογές, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) ή ΤΕ01.14 Τεχνολογία Εκτυπώσεων, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) ή ΤΕ1.14 «Προγραμματισμός Υπολογιστών του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΤΕ01.13» (50) «Δίκτυα Υπολογιστών του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ 17 (04,08), ΤΕ01.13» (51) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, του κλάδου ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08) ή ΠΕ12.05 «Ψηφιακά Συστήματα του κλάδου ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,09) ή ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)» (52) (40) Ο κλάδος ΤΕ απαλείφθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 της ΚΥΑ Φ151/39470/Β6/ (ΦΕΚ 529/Β/ ) (41) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α9 (42) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α10 (43) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α11 (44) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α1 (45) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α8 (46) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α12 (47) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α2 (48) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α3 (49) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α13 (50) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α4 (51) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α7 ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 6

7 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του κλάδου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ13, ΠΕ18(35,40) «Ναυσιπλοΐα II του κλάδου ΠΕ18.23» (53) «Μεταφορά Φορτίων του κλάδου ΠΕ12.07, ΠΕ18.23 ή ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.31» (54) «Μηχανές Πλοίου II του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,31) ή ΤΕ01 (02,03,09)» (55) Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02, 06) «Για τα μη κοινά μαθήματα ειδικότητας του νέου συστήματος πρόσβασης των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι ακόλουθοι κλάδοι: «Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού του κλάδου ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17 (02,06), ΤΕ01.04 ή ΠΕ18 (18,31,32), ΤΕ01.02, ΠΕ17.12» (56) «Κινητήρες Αεροσκαφών II του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,31,32), ΤΕ01.28 ή ΤΕ01 (02,03)» (57) «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών του κλάδου ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,09) ή ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07).» (58) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης του κλάδου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ18 (03, 35, 40), ΠΕ13 Δενδροκομία του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.12 ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (13, 14, 15, 16, 17, 30, 36) Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.13 ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12, 14, 15, 16, 17, 30, 36)». (59) «Για τα μαθήματα ειδικότητας του νέου συστήματος πρόσβασης των ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθενται οι ακόλουθοι κλάδοι: (52) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α5 (53) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α14 (54) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α15 (55) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α6 (56) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α16 (57) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α17 (58) Το εντός εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α18 (59) Στο άρθρο 6 της αρχικής απόφασης στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται εδάφια ως άνω σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353/Β/ ) - Υγιεινή του κλάδου ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18 (04,07, 08,09,10,11,21,24,25,33,37,39) - Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί του κλάδου ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01,26,27,28,29) - Τεχνολογία Υλικών του κλάδου ΠΕ18 (01,20,26,27, 28,29,38,44) ή ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05)». (60) 3. Ο ορισμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται μετά από γνώμη των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ προκειμένου για τα μέλη του ΕΠ και μετά από γνώμη του ΚΥΣΔΕ, προκειμένου για Σχολικούς Συμβούλους ή εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 4. Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη της. Εφόσον η συνεδρία αφορά την επιλογή θεμάτων η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκτός των παραπάνω τακτικών μελών παρευρίσκονται και οι δύο (2) τουλάχιστον εισηγητές του εξεταζόμενου μαθήματος. 5. Οι οριζόμενοι εισηγητές μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων μόνο κατά τη συνεδρίαση επιλογής θεμάτων για το μάθημα για το οποίο ορίστηκαν εισηγητές ή αν κληθούν ειδικά από τον Πρόεδρο. 6. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψήφιους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και ό- ποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το ο- ποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα. 7. Η Κ.Ε έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την γενική εποπτεία των εξετάσεων, την επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων, την αποστολή τους στα Εξεταστικά Κέντρα, την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών προς τις επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και τα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών και γενικά τη λήψη κά- (60) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την Φ.151/75687/Α5/ (ΦΕΚ 1353 Α ), προστέθηκε εδάφιο ως άνω σύμφωνα με την παρ. Β του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/ (ΦΕΚ 2339/Β/ ). ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 7

8 θε άλλου αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των διαδικασιών και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. 8. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι τριάντα πέντε (35) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλληλους του ΥΠΟΠΑΙΘ (61) ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής. 1η ΠΡΟΣΘΗΚΗ (62) «Όπου στις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζονται εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους δύνανται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) και: i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των α- ντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας. ii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.» Άρθρο 7 Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής 1. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής αποτελούμενη από : α) Τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων» (63) ή άλλο προϊστάμενο ή υπάλληλο του ΥΠΟΠΑΙΘ (64) με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (65). β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή της «Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών» (66) του ΥΠΟ- ΠΑΙΘ (67). ή άλλο υπάλληλο των διευθύνσεων αυτών με «βαθμό τουλάχιστον Δ» (68) γ) «Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΟΠΑΙΘ συναφούς αντικειμένου ή άλλο υπάλληλο του ΥΠΟΠΑΙΘ με βαθμό τουλάχιστον Δ». (69) «Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος του τμήματος Α της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ ή άλλος υπάλληλος του ΥΠΟΠΑΙΘ κατηγορίας τουλάχιστον ΔΕ ή εκπαιδευτικός λειτουργός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.» (70) 2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων η οποία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά με βάση τα οποία ενεργείται η ε- πιλογή. 3. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι ενενήντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλληλους του ΥΠΟΠΑΙΘ (71) ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό αρχείο, της ορθής καταχώρισης των βαθμών και τον υπολογισμό των μορίων επιλογής. Άρθρο 8 Οι επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων, Βαθμολογικών Κέντρων, Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι αρμόδιες και για τις εξετάσεις καθώς και τη βαθμολόγηση των μαθημάτων ειδικότητας κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (61) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ (62) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (63) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24- (64) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ (65) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της (66) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (67) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ (ΦΕΚ 721/Β/ ), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως ΥΠΟΠΑΙΘ (68) Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μαρούσι, 4 Μαρτίου 2009 ΑΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (69) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (70) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ (71) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/ ΚΥΑ 24463/Β6/ (ΦΕΚ 422/Β/ ) Σελ. 8

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 22-4 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/69270/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 18-3 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/47143/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) ΔΕΥΤΕΡΑ 16-5-2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2016 ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερησιων και εσπερινων ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερησιων και εσπερινων ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερησιων και εσπερινων ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα ΔΕΥΤΕΡΑ 16-5-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-5-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 25-5-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-5-2016 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το υπουργείο ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017, με τα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το υπουργείο ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017, με τα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, 19 Μαΐου 2016 Αρ.Πρωτ: 80775/Α3

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, 19 Μαΐου 2016 Αρ.Πρωτ: 80775/Α3 35 mm x 50 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 5 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 5 2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42703 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4268 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 221893/Β1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5 - 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5 - 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες 2017:Πρόγραμμα-Αρχή με Νεοελληνική γλώσσα-έκθεση. Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa Δευτέρα, 05 Ιούνιος :30

Πανελλήνιες 2017:Πρόγραμμα-Αρχή με Νεοελληνική γλώσσα-έκθεση. Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa Δευτέρα, 05 Ιούνιος :30 Οι Πανελλήνιες 2017 αρχίζουν σε λιγότερο από 24 ώρες, με την Έκθεση - Νεοελληνική γλώσσα, για τα ΕΠΑΛ την Τρίτη, και τα ΓΕΛ την Τετάρτη. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα. Σε λιγότερο από 24 ώρες αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Φ8Α4653ΠΣ-Ψ9Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 7Φ8Α4653ΠΣ-Ψ9Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πρόγραµµα των πανελλαδικών εξετάσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ηµερησιων και εσπερινων ΓΕΛ µε το ΝΕΟ Σύστηµα

Α. Πρόγραµµα των πανελλαδικών εξετάσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ηµερησιων και εσπερινων ΓΕΛ µε το ΝΕΟ Σύστηµα Α. Πρόγραµµα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016. Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το πρόγραµµα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016 Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελµατικών Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5-2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5-2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-5-2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΦΥΣΙΚΗ 1. 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. 2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) 3. 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αναλυτικό πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Δελτίο Τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 Μαρούσι, 17-3 - 2015 Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015 Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014 ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5 - 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5 - 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5 - 2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΕΥΤΕΡΑ 21-5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5 - 2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΥΤΕΡΑ 20-5 - -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- email: press@ypepth.gr

----- ----- email: press@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους 2013-2014. β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 5-5 -2009 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

1. Λήξη µαθηµάτων σχολικού έτους 2010 2011 στις 10 Μαΐου 2011 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

1. Λήξη µαθηµάτων σχολικού έτους 2010 2011 στις 10 Μαΐου 2011 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 1. Λήξη µαθηµάτων σχολικού έτους 2010 2011 στις 10 Μαΐου 2011 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42703 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4268 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 221893/Β1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 5-5 -2009 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5 - 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5 - 2013 ΕΥΤΕΡΑ 27-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το πρόγραµµα:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το πρόγραµµα: Αθήνα, 26 Μαρτίου ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το πρόγραµµα: α) των εισιτηρίων εξετάσεων των αποφοίτων Β κύκλου ηµερήσιων ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Μαρτίου ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το πρόγραµµα: α) των εισιτηρίων εξετάσεων των αποφοίτων Β κύκλου ηµερήσιων ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Β ΟΜΑΔΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Β ΟΜΑΔΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Β ΟΜΑΔΑ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/05/2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 772/τ.Β /

ΦΕΚ 772/τ.Β / ΦΕΚ 772/τ.Β /22-03-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ /Γ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ /Γ2 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ.: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων:

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων: Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων: 1. των ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα 2. των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα. Σχετικά με τη διενέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΙ με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1670 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6 1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 9-12 - 2008 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 159149 /Β6 Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ρ. Τσακαλάκη 2103442689 Π. Κορωναίος 2103442645 Ε. Γκούφας 2103442099 Φαξ: 210-3442098

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ρ. Τσακαλάκη 2103442689 Π. Κορωναίος 2103442645 Ε. Γκούφας 2103442099 Φαξ: 210-3442098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ρ. Τσακαλάκη Π. Κορωναίος Ε. Γκούφας Φαξ:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ρ. Τσακαλάκη Π. Κορωναίος Ε. Γκούφας Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 2647 9 Δεκεμβρίου 2015 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πώς θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές

Θέμα: Πώς θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3362/τ.Β /

ΦΕΚ 3362/τ.Β / ΦΕΚ 3362/τ.Β /25-9-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα μαθήματα

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα μαθήματα Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα μαθήματα Στην Γ τάξη οι μαθητές εντάσσονται σε τμήματα γενικής παιδείας: Α Ομάδας: αν επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Μαρούσι, 30-8 - 2017 Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Μαρούσι, 30-8 - Δελτίο Τύπου ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα και Εξεταστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 26 15 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 138011/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο : «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,19-2-2010 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/20049/Β6/1 Μαρτίου 2007, ΦΕΚ 272 τεύχος Β, 1 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός Φ.151/20049/Β6 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/20049/Β6/1 Μαρτίου 2007, ΦΕΚ 272 τεύχος Β, 1 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός Φ.151/20049/Β6 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/20049/Β6/1 Μαρτίου 2007, ΦΕΚ 272 τεύχος Β, 1 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός Φ.151/20049/Β6 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα, 2 2-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαρούσι, 29-04-2014 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 29-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑ.Λ της ομάδας Α που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22081 27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2196 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ετικέτα barcode 1 35 mm x 50 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. τους κ.κ. Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΠΡΟΣ: 1. τους κ.κ. Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΜΑΤΩΝ Δ/NΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Aθήνα, Αρ.Πρωτ.Φ.151/21626/Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΜΑΤΩΝ Δ/NΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Aθήνα, Αρ.Πρωτ.Φ.151/21626/Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΜΑΤΩΝ Δ/NΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Aθήνα,28-2 2006 ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :Σπ.Γιαννοθανάση Τηλέφωνο:2103247428 FAX:2103234812

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ : Βαθμός Ασφάλειας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ : Βαθμός Ασφάλειας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2249/τ.Β /

ΦΕΚ 2249/τ.Β / ΦΕΚ 2249/τ.Β /30-06-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα