Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM (2010) 552 τελικό 2010/0289 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λόγω των πρωτοφανών και καταστροφικών πλημμύρων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 16ου Σεπτεμβρίου, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς να καταλήξουν επειγόντως σε συμφωνία σχετικά με ένα ολοκληρωμένα πακέτο βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την υποστήριξη της ανάκαμψης και της μελλοντικής ανάπτυξης του Πακιστάν. Τα μέτρα αυτά πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν φιλόδοξα εμπορικά μέτρα για την αποκλειστική χορήγηση στο Πακιστάν αυξημένος πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ με την άμεση και περιορισμένη χρονικά μείωση των δασμών σε βασικές εισαγωγές από το Πακιστάν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει τον Οκτώβριο πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μονομερή αναστολή των δασμών επί ορισμένων εισαγωγών από το Πακιστάν για περιορισμένη χρονική περίοδο. Οι εμπορικές παραχωρήσεις που θα παρασχεθούν στο Πακιστάν πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια αξιόπιστη προσπάθεια της ΕΕ και να επιφέρουν ουσιαστικά οικονομικά οφέλη στο Πακιστάν λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις ευαισθησίες των κλάδων παραγωγής της ΕΕ καθώς και άλλων μελών του ΠΟΕ, και ιδιαίτερα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Το 60% των εξαγωγών του Πακιστάν στην ΕΕ είναι προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και είδη ένδυσης. Κατά συνέπεια, ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που προτείνεται να απελευθερωθούν αφορούν προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και είδη ένδυσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πεδίο των προϊόντων μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευρύ, συμπεριλαμβάνει επίσης και άλλα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα για να μην υπονομευθούν οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαφοροποίηση των κλάδων παραγωγής του και της βάσης εξαγωγών του. Καταρτίστηκε κατάλογος με 75 σειρές δασμολογητέων προϊόντων, τα οποία είναι σημαντικά όσον αφορά τις εξαγωγές του Πακιστάν, Οι επιλεγμένες σειρές προϊόντων ανέρχονται περίπου σε 900 δισ. ευρώ σε αξία εισαγωγών, συνεπώς αντιπροσωπεύουν το 27% των εισαγωγών της ΕΕ από το Πακιστάν (3,3 δισ. ευρώ). Η απελευθέρωση αυτών των 75 σειρών, εκ των οποίων μια σειρά προϊόντος (αιθανόλη) θα υπόκειντο σε ετήσια δασμολογική ποσόστωση τόνων βάσει προηγούμενων εισαγωγών, θα οδηγούσε σε κατ εκτίμηση αύξηση των εισαγωγών από το Πακιστάν κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως σε σύγκριση με το 2009, ενώ, παράλληλα, θα μείωνε τα δασμολογικά έσοδα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά λίγο περισσότερο από 80 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή στις εισαγωγές της ΕΕ είναι σχετικά μικρή δεδομένου ότι η τρέχουσα συνολική αξία των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων είναι περίπου 15 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου 4 δισ. ευρώ εισάγονται ήδη ατελώς στην ΕΕ. Οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες στην απασχόληση θα είναι περιορισμένες διότι η αύξηση των εισαγωγών είναι μικρή σε σύγκριση με το τρέχον επίπεδο της παραγωγής της ΕΕ (0,5 %) και θα αντισταθμίζεται επίσης από κέρδη μέσω των χαμηλότερων τιμών των εισαγόμενων ειδών. Μπορεί επίσης να δοθεί στήριξη για την επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων στην απασχόληση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει επίσης εξαίρεση από τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Μια απόφαση της ΕΕ για χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων στο Πακιστάν θα αποτελούσε παράβαση της βασικής αρχής της συμφωνίας, άρθρο Ι:1 (αρχή του πλέον ευνοούμενου κράτους ΠΕΚ) καθώς οι προτιμήσεις αυτές δεν θα μπορούν να χορηγηθούν σε άλλα μέλη του ΠΟΕ, και άρθρο XIII σχετικά με τη μη διακριτική διαχείριση των ποσοτικών περιορισμών. Η ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να ζητήσει από τον ΠΟΕ παρέκκλιση από τα άρθρα I και XIII της GATT. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να EL 2 EL

3 εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ σύμφωνα με το άρθρο IX της συμφωνίας για την ίδρυση του ΠΟΕ. Το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού θεσπίζει διαδικασίες βάσει των οποία πρέπει να εκδίδονται οι εκτελεστικές πράξεις,. Αυτές οι διατάξεις μπορούν να επανεξεταστούν για να είναι σύμφωνες με τον μελλοντικό κανονισμό που θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον έλεγχο άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Στην περίπτωση που εγκριθεί η παρούσα πρόταση πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τον έλεγχο άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την αυτόματη επικαιροποίησή της για να παραπέμπει στον κανονισμό που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 291, κατ εφαρμογή της προαναφερόμενης πρότασης. EL 3 EL

4 2010/0289 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων και να προωθήσει την αύξησή τους. (2) Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2010, ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις λόγω μουσώνων, καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν εκτεταμένες ζώνες του Πακιστάν, κυρίως στις περιοχές Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh και Gilgit- Baltistan. Σύμφωνα με πηγές των Ηνωμένων Εθνών, οι πλημμύρες έπληξαν περίπου 20 εκατ. άτομα και 20 τοις εκατό της γης του Πακιστάν, ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, και είχαν ως αποτέλεσμα 12 εκατ. να βρεθούν σε κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας. (3) Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί, βέβαια, το πρωταρχικό εργαλείο σε τέτοιες καταστάσεις και η Ένωση βρέθηκε στο προσκήνιο στον τομέα αυτό από την αρχή της κρίσης. (4) Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθούν η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή και η πρόοδος του προς τη μελλοντική ανάπτυξη. 1 ΕΕ L 378 της , σ. 22. EL 4 EL

5 (5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε δήλωση του σχετικά με το Πακιστάν, της 16 Σεπτεμβρίου 2010, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς να καταλήξουν επειγόντως σε συμφωνία σχετικά με ενιαίο πακέτο βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων με τα οποία θα υποστηριχθεί η ανάκαμψη και η μελλοντική ανάπτυξη του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, φιλόδοξων εμπορικών μέτρων που είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη. (6) Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευσή του για την αποκλειστική χορήγηση στο Πακιστάν αυξημένης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ με την άμεση και περιορισμένη χρονικά μείωση των δασμών σε βασικές εισαγωγές από το Πακιστάν. (7) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν. Η παροχή τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων δεν θα προκαλούσε σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης και δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). (8) Οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις θα λάβουν είτε τη μορφή εξαίρεσης από τελωνειακούς δασμούς επί των εισαγωγών στην Ένωση είτε τη μορφή αδασμολόγητων ποσοστώσεων,. (9) Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων αποτελούν λύγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια προσωρινά μέτρα. (10) Για τους σκοπούς του καθορισμού της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, της πιστοποίησης της καταγωγής και των διαδικασιών διοικητικής συνεργασίας, πρέπει να εφαρμοστεί το τίτλος IV κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 2. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση καταγωγής, μόνον ύλες που κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς. Η περιφερειακή σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός από την περίπτωση υλών καταγωγής ΕΕ δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τις παρούσες αυτόνομες προτιμήσεις για να διασφαλίζεται ότι επαρκές μέρος της μεταποίησης λαμβάνει χώρα στο Πακιστάν. (11) Η επέκταση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στο Πακιστάν θα απαιτήσει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση βάσει των άρθρων Ι και XIII 2 ΕΕ L 253 της , σ. 1. EL 5 EL

6 της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου του 1994 (GATT), σύμφωνα με το άρθρο IX της συμφωνίας για τη θέσπιση του ΠΟΕ. (12) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στο Πακιστάν, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2011, με την προϋπόθεση ότι ο ΠΟΕ θα έχει εγκρίνει το αίτημα της Ένωσης για παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων Ι και ΧΙΙΙ της GATT. (13) Για να εξασφαλιστούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να περιοριστεί η διάρκεια ισχύος των εμπορικών προτιμήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου (14) Τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 3. (15) Οι τροποποιήσεις στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη φύση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων. Κατά συνέπεια, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της συμφωνίας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές του καταλόγου των εμπορευμάτων για τα οποία ισχύει αυτόνομη εμπορική προτίμηση ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Προτιμησιακές ρυθμίσεις 1. Τα προϊόντα καταγωγής Πακιστάν που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι εξαιρούνται από τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή στην Ένωση. 2. Τα προϊόντα καταγωγής Πακιστάν που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Ένωση με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις για τις προτιμησιακές ρυθμίσεις Το ευεργέτημα των ρυθμίσεων που εισάγονται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: α) την τήρηση των κανόνων για την καταγωγή των προϊόντων και των σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 υποτμήματα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση της καταγωγής για το σκοπό του καθορισμού της καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 1, επιτρέπεται μόνον η σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ Η 3 ΕΕ L 184 της , σ. 23. EL 6 EL

7 περιφερειακή σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός από τη σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ, δεν επιτρέπεται β) στην τήρηση των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, όπως προβλέπονται στον τίτλο IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 1, υποκεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 γ) τα πιστοποιητικά καταγωγής «έντυπο Α» που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του Πακιστάν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρουν την ακόλουθη μνεία στο τετραγωνίδιο 4 «Αυτόνομο μέτρο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. /2010 4». Άρθρο 3 Δασμολογικές ποσοστώσεις 1. Τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Ένωση με απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς εντός των ορίων των ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα 2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Άρθρο 4 Τροποποίηση των παραρτημάτων Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 για την τροποποίηση των παραρτημάτων προκειμένου να πραγματοποιεί τις τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται ύστερα τις τροποποιήσεις των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας και των υποδιαιρέσεων του TARIC. Άρθρο 5 Άσκηση της εξουσιοδότησης 1. Η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο αορίστου χρόνου. 2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 3. Η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Άρθρο 6 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 1. Η κατά το άρθρο 4 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 4 EE L xxx της xx.xx.xxxx, σ. x. EL 7 EL

8 2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει τον άλλο νομοθέτη και την Επιτροπή, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης. 3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Αντιρρήσεις σχετικά με κατ εξουσιοδότηση πράξεις 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα. 2. Αν κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που έχει ορισθεί στις διατάξεις της. Η κατ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις. 3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις σχετικά με μια κατ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους. Άρθρο 8 Διαδικασία επιτροπής 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε ένα μήνα. Άρθρο 9 Προσωρινή αναστολή 1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 2 μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων EL 8 EL

9 που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει: α) ενημερώσει την επιτροπή β) καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν τα μέτρα προφύλαξης που είναι αναγκαία για να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή/και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του Πακιστάν με το άρθρο 2 παράγραφος 1, γ) δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος ή/και τη συμμόρφωση του Πακιστάν με το άρθρο 2 παράγραφος 1, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της για περαιτέρω απολαβή των ευεργετημάτων που παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού, δ) ενημερώσει το Πακιστάν σχετικά με κάθε απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, προτού αυτή τεθεί σε ισχύ. 2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο Κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, η Επιτροπή αποφασίζει είτε να περατώσει το προσωρινό μέτρο αναστολής ή να παρατείνει το μέτρο αναστολής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία που ενδέχεται να δικαιολογεί την αναστολή των προτιμήσεων ή την παράταση των μέτρων αναστολής. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2011 υπό την προϋπόθεση ότι οι δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιτρέπονται βάσει παρέκκλισης που χορηγεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Στην περίπτωση που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου χορηγήσει τέτοια παρέκκλιση μετά την 1 Ιανουαρίου 2011, εφαρμόζεται από την εν λόγω μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση. 3. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενημερώσει τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την παρέκκλιση που χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η ημερομηνία που καθορίζεται, εάν είναι μεταγενέστερη από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα είναι η ημερομηνία από την οποία εφαρμόζονται οι δασμολογικές προτιμήσεις σύμφωνα με τη δεύτερη απόφαση της παραγράφου Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου EL 9 EL

10 5. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 10 EL

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προϊόντα τα οποία απαλλάσσονται απο τελωνειακούς δασμούς Τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα αναγνωρίζονται από τον οκταψήφιο κωδικός τους της ΣΟ. Η περιγραφή των εν λόγω κωδικός περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23 Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Η περιγραφή των κωδικός ΣΟ δίνεται μόνον για λόγους ενημέρωσης. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΥΦΕΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΑ, ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΣΕ ΦΕΤΕΣ, Ή ΤΡΙΜΜΕΝΑ Ή ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΈΝΟΥΣ AGARICUS, ΩΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ "AURICULARIA SPP" ΚΑΙ ΤΡΕΜΕΛΕΣ (TREMELLA SPP)) ΔΕΡΜΑΤΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΨΗ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΔΕΡΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΨΗ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΔΕΡΜΑΤΑ, ΔΕΡΜΑΤΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΜΗ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 714,29 DECITEX ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 232,56 DECITEX (ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 14 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 43 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ), ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 714,29 DECITEX ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 232,56 DECITEX (ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 14 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 43 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ), ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 232,56 DECITEX ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 192,31 DECITEX (ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ43 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 52 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ), ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 192,31 DECITEX ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 125 DECITEX (ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 52 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 80 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ), ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΤΡΙΜΜΕΝΑ Η ΚΟΡΔΟΝΩΤΑ, ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΜΗ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 714,29 DECITEX ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 232,56 DECITEX (ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 14 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 43 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ), ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ EL 11 EL

12 ΠΩΛΗΣΗ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΤΡΙΜΜΕΝΑ Η ΚΟΡΔΟΝΩΤΑ, ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 714,29 DECITEX ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ 232,56 DECITEX (ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 14 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 43 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ), ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100 G/Μ2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100 G/Μ2 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 130 G/M 2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 165 CM ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100 G/Μ2 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 130 G/M 2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 165 CM ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΡΙΓΩΤΗΣ (ΣΕΡΖΕ) Η ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΑΔΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100 G/Μ2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100 G/Μ2 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 130 G/M 2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 165 CM ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 130 G/M 2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 165 CM ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100 G/Μ2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΤΥΠΩΤΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100 G/Μ2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΤΥΠΩΤΑ ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΥΠΩΤΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 200 G/Μ2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ 200 G/M 2, ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΡΙΓΩΤΗΣ (ΣΕΡΖΕ) Η ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΑΔΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ 200 G/M 2, ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΡΙΓΩΤΗΣ (ΣΕΡΖΕ) Η ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΑΔΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ 200 G/M 2, ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΡΙΓΩΤΗΣ (ΣΕΡΖΕ) Η ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΑΔΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4, ΒΑΜΜΕΝΑ EL 12 EL

13 ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 200 G/Μ2, ΒΑΜΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 200 G/Μ2, ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΡΙΓΩΤΗΣ (ΣΕΡΖΕ) Η ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΑΔΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΙΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 67 DECITEX Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 MM, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ Η ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΙΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 67 DECITEX Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 MM, ΒΑΜΜΕΝΑ ΝΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ) ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ EL 13 EL

14 ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ % ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 170 G/M 2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ Η ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΑ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 165 CM ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ % ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 170 G/M 2, ΑΠΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΒΑΜΜΕΝΑ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ % ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 170 G/M 2, ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΑΝΟΡΑΚ (ΚΑΙ ΣΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΙ), ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΜΠΛΟΥΖΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ ΣΑΚΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΦΟΡΜΕΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ (ΣΑΛΟΠΕΤ), ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ (ΣΟΡΤΣ), ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ) ΝΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΤΖΑΜΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΝΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΤΖΑΜΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΙ-ΣΕΡΤ ΚΑΙ ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ, ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ, ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ Η ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΦΟΥΣ) ΦΟΡΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ) ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΟ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ, ΜΙΣΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ, ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ "ΣΟΣΟΝΙΑ" ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΛΕΚΤΑ (ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑΣ, ΤΑ ΚΟΛΑΝ «ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Ο. ΣΥΜΠ. ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ - ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΕ ΑΠΛΑ ΝΗΜΑΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 67 DECITEX) ΓΑΝΤΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ Η ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΛΕΚΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ΠΛΕΚΤΑ, ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ, ΠΛΕΚΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ΠΛΕΚΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΠΛΕΚΤΑ ΑΝΟΡΑΚ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΜΠΛΟΥΖΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΤΕΝΙΜ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΟΝΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ (ΣΟΡΤΣ) ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ, ΡΟΜΠΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΡΟΜΠΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ, ΣΛΙΠ, ΕΛΑΦΡΕΣ ΡΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΝΕΓΚΛΙΖΕ), ΡΟΜΠΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΡΟΜΠΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΔΙΕΣ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ΠΑΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΒΟΣΤΡΥΧΩΤΑ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΑΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΒΟΣΤΡΥΧΩΤΑ EL 14 EL

15 ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΡΟΙ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΡΟΙ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΡΟΙ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Η ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΟΧΙ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΑ ΆΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ, ΠΙΑΤΟΠΑΝΑ, ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΑ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΆΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΔΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (ΠΑΤΡΟΝ), ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΑ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΙΣΟΥ Η ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 24 CM, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ Η ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΦΟΝΤΙ (ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΔΕΡΜΑΤΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΙΣΟΥ Η ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 24 CM, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΦΟΝΤΙ (ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΔΕΡΜΑΤΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΙΣΟΥ Η ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 24 CM, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΦΟΝΤΙ (ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΔΕΡΜΑΤΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ EL 15 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Προϊοντα που υπόκεινται σε ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις άνευ δασμών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα αναγνωρίζονται από τον οκταψήφιο κωδικός τους της ΣΟ. Η περιγραφή των εν λόγω κωδικός περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23 Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Η περιγραφή των κωδικός ΣΟ δίνεται μόνον για λόγους ενημέρωσης. Αύξων αριθμός Κωδικός ΣΟ Περιγραφή ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝ Η, ΜΕ ΚΑΤ' ΟΓΚΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΤΙΤΛΟ >= 80% τόνοι τόνοι τόνοι EL 16 EL

17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν. 2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο 12, άρθρο 120 Ποσό εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό για το σχετικό οικονομικό έτος: ,7 εκατ. ευρώ (B2010) 3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις Πρόταση χωρίς δημοσιονομικές επιπτώσεις στις δαπάνες αλλά με δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα οι επιπτώσεις στα έσοδα είναι οι ακόλουθες: εκατ. ευρώ (με ένα δεκαδικό ψηφίο) Γραμμή προϋπολογισμού Έσοδα Άρθρο 120 Επιπτώσεις επί των ιδίων πόρων Άρθρο Κατάσταση μετά τη δράση [n+3] [n+4] [n+5] 5 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (γεωργικοί δασμοί, εισφορές για τη ζάχαρη, τελωνειακοί δασμοί), τα ποσά που αναφέρονται πρέπει να είναι καθαρά, δηλαδή μεικτά ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % του κόστους είσπραξης. EL 17 EL

18 4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Ο κανονισμός θα εξαρτήσει το δικαίωμα του Πακιστάν να επωφεληθεί από προτιμησιακές ρυθμίσεις από τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες περί καταγωγής των προϊόντων και τις σχετικές διαδικασίες, από τη συμμόρφωση με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας και τη συμμετοχή στην αποτελεσματική διοικητική συνεργασία με την Ένωση για την πρόληψη κάθε κινδύνου απάτης. 5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η απώλεια δασμολογικών εσόδων υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των δασμολογικών εσόδων με βάση τις τρέχουσες εισαγωγές της ΕΕ και τους δασμούς έναντι του Πακιστάν (η πρόταση καλύπτει εισαγωγές στην ΕΕ από το Πακιστάν αξίας μικρότερης από 900 εκατ. ευρώ) και των δασμολογικών εσόδων που θα πραγματοποιούνταν εάν απελευθερώνονταν οι εισαγωγές αυτές από το Πακιστάν. Από τον υπολογισμό αυτό προκύπτει κατ' εκτίμηση απώλεια δασμολογικών εσόδων ίση με 77,6 εκατ. ευρώ. Σε αυτόν τον αριθμό πρέπει να προστεθεί η εμπορική εκτροπή (ανά χώρα και ανά προϊόν) η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων της τάξης των 6,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι ακαθάριστες απώλειες τελωνειακών εσόδων ανέρχεται σε 82,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές απώλειες είναι κατά 25 % χαμηλότερες (κόστος συλλογής των κρατών μελών) και ανέρχονται σε 61,8 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται στην θεωρία ότι το Πακιστάν σήμερα αξιοποιεί πλήρως την προτιμησιακή πρόσβασή του στην αγορά της ΕΕ. Για την μετατροπή των στοιχείων αυτών σε ετήσια στοιχεία, θεωρείται ότι οι εμπορικές ροές στα οποία αυτά βασίζονται παραμένουν σταθερές. EL 18 EL