15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003031532 2015-09-09"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 24651/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εργασία Συντήρηση Η/Μ εγκατ. Δημοτ. Καταστήματος 2015 και συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων σχολείων, οχημάτων & αυτομ. συστ. πυρ/σης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης με αρ 409/2015) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του ισχύοντα Δημ. και Κοινοτικού κώδικα Ν3463/06 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2015 και ώρα από 12:30 έως 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα, Τερψιχόρης 51 (2 ος όροφος), Τ.Κ , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 9.858,49 συνολικά ,49. Η έκταση της σύμβασης ανέρχεται σε μέγιστο 7260 μονάδων. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του αθροίσματος των προϋπολογισμών των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει ο προσφέρων, χωρίς το Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 28/80. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να το πράξουν σύμφωνα με την 409/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 και 2016 στους Κ.Α.: , , Οι επιθυμούντες να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελλο με την προσφορά τους μέχρι της προηγούμενης εργασίμου ημέρας στον Δήμο ή να παραστούν οι ίδιοι ή νόμιμοι αντιπρόσωποι τους κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro και στη σελίδα αναζήτησης του Δήμου Π. Φαλήρου (κωδ. φορέα 6232) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό τοιχοκόλλησης, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στο σύνδεσμο Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Δημοπρασίες. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: , κο Σουμπασάκη. Π. ΦΑΛΗΡΟ 8/9/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 409/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2015, τη συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων & αυτ. συστ. πυρόσβεσης, πρ. μελ ,49. Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 23 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. : 20091/ πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ O Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», παρακαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους πριν από τη συζήτηση του θέματος που αναφέρεται στην περίληψη, να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου και πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων & αυτ. συστ. πυρόσβεσης και να αποκατασταθούν απρόβλεπτες βλάβες, εργασίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Τα μέλη της Ο.Ε. αποφασίζουν ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και να συζητηθεί εκτάκτως με αύξοντα αριθμό 10 (5 ο έκτακτο) στην ημερήσια διάταξη.

3 Σύμφωνα με την παρ. 1 ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή «..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.». Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την με αρ /602/0026/1998 (ΦΕΚ 431/ τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 / τ. Β ), αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ / τεύχος Β ) απόφαση Υπ. Οικονομικών, ως εξής: α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στους ΚΑ : (Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2015), : (Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης 2015), : (Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτ/μων συστ. πυρόσβεσης 2015) του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού έτους 2015 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση για τη συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2015 και τη συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων & αυτ. συστ. πυρόσβεσης. Ο Δήμος έχει ανάγκη από τη ως άνω συντήρηση, της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,49 συμπ/νου ΦΠΑ. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Ακολούθως εκθέτει ότι, από την Τ.Υ. του Δήμου υποβλήθηκε η υπ αρ. 74/2015 τεχνική έκθεση, που αφορά στη συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2015 και τη συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων & αυτ. συστ. πυρόσβεσης, προϋπολογισμού μελέτης ,49 συμπ/νου ΦΠΑ 23% και σχέδιο διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) - τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ - τις διατάξεις του Ν. 2286/95 - τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/ την με αρ. Π1/3305/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1789/Β/ ) - την υπ αρ /739/ απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) - τα με αρ. πρωτ / & & 58289/ έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - την υπ αρ. 394/ απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΙΥΠΩΞΕ-ΤΟΜ) περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2015, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ /51945/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ / ) και την υπ αρ. 4/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης της 1 ης μερικής αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2015

4 - την με αρ. 30/19664/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ/νικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών περί της εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ - τις από , προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης περί δέσμευσης του αντίστοιχου ποσού, με τη βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονομικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στους ΚΑ , , , του πρ/σμού οικ. έτους 2015 και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α Α/493, 610, 611, αντίστοιχα - το από πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 15REQ ) - την με αρ. 74/2015 τεχνική έκθεση της Τ.Υ. - το σχέδιο της διακήρυξης - την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Αποδέχεται την με αρ. 74/2015 τεχνική έκθεση της Τ.Υ. που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για τη συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2015 και τη συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων & αυτ. συστ. πυρόσβεσης, προϋπολογισμού μελέτης ,49 συμπ/νου ΦΠΑ 23%, ως ακολούθως :

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συντήρηση Η/Μ εγκατ. Δημοτ. καταστήματος ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2015 και συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 σχολείων, οχημάτων & αυτομ. συστ. πυρ/σης Φ.Π.Α 23% : 9.858,49 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,49 ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 74 / 2015 Κ.Α.: , , ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημοτικού καταστήματος 2015 και συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων σχολείων, οχημάτων & αυτομ. συστ. πυρόσβεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης). Ο Δήμος μέσω του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει αδυνατεί να εκτελέσει τις ανωτέρω συντηρήσεις καθότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες γι αυτό ειδικότητες τεχνητών, ούτε προσωπικό με κατάλληλες αδειοδοτήσεις και τεχνικό εξοπλισμό-εργαλεία (ψυκτικούς, συντηρητές καυστήρων, συντηρητές υποσταθμών Μ/Τ>150KW, ηλεκτρονικό εξοπλισμό πιστοποιημένων μετρήσεων, εξοπλισμό μονάδων κλιματισμού, συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος UPS κτλ, ενώ για τις υδραυλικές εργασίες διαθέτει μόνο έναν υδραυλικό ο οποίος δεν επαρκεί για όλο τον τομέα ευθύνης του Δήμου). ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν έχοντας υπόψη και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 όπως ισχύει κατά το χρόνο της προκήρυξης της παρούσης. 2. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 ( ΦΕΚ 160/Α / ) <<Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις.>> κατά το μέρος που ισχύουν κατά το χρόνο της προκήρυξης της παρούσης, βάσει του αρ. 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/ τεύχος Α') Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α / Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ): «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του

6 έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/ τεύχος Α ) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 10. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/ τεύχος Α ): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου. 11. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων όπως βρίσκονται σε ισχύ. 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και της υπ. Αριθμ.30/ Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & ΥΠΟΙΚ «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.» (ΑΔΑ: 4ΑΓ3Κ-1). 13. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/ τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ αυτού. 14. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 29530/ : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 2059/ τεύχος Β ). 15. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/ ) απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των Διαγωνισμών. 16. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α / «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 17. Τις με αρ. 74/2015 Τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Υ. του Δήμου οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 18. Τι σχετική δέσμευση πίστωσης στους ΚΑΕ: , , στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου 2015 με την σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης Α/493, Α/610, Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33/ τεύχος Α ): Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης." 20. Το πρόγραμμα των εταιριών παραγωγής των Η/Μ συστημάτων που αναφέρονται στη μελέτη 74/ Κάθε άλλη σχετική με την παρούσα προκήρυξη διάταξη. Τα τεύχη δημοπράτησης αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών και είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: α. Η διακήρυξη β. Η μελέτη της Τ.Υ γ. Η προσφορά του μειοδότη ΑΡΘΡΟ 2ο Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, Τερψιχόρης 51, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας την 15/9 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 έως 13:00 του έτους 2015.

7 ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός της προμήθειας Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,49 περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των ετών 2015 και 2016 του Δήμου στον Κ.Α. : , , από ίδιους πόρους. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2015, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους Κ.Α.: , , συνολικού ύψους ,00, (αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ 29530/ : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 2059/ τεύχος Β )) ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2016 του απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 4ο Δεκτοί στον διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα με αντίστοιχο αντικείμενο παροχής υπηρεσιών, εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο επιμελητήριο. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα για τη διενέργεια των συγκεκριμένων εργασιών για τις οποίες θα καταθέσουν προσφορά. ΑΡΘΡΟ 5ο Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και το πρόγραμμα τακτικής όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο. ΑΡΘΡΟ 6ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά εν ισχύ σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις: 1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου στο οποίο να φαίνεται το επάγγελμα του παρόχου υπηρεσιών, και ότι είναι γραμμένος σ αυτό, ή άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος (ή ΜΕΕΠ κατάλληλης ειδικότητας) που να καλύπτει όλες τις περιγραφόμενες στο τιμολόγιο εργασίες των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει. 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο

8 οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση - κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις ή να τις αναφέρουν σε ένορκη βεβαίωση. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: -φυσικά πρόσωπα -ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε -πρόεδρος, δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. -Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 5. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα ως άνω, 6. Οι συνεταιρισμοί: Όλα τα ως άνω, συν βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 7. Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά):. α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

9 β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από ΜΜΕ, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσό στο ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός 15 ημερών από τη διενέργεια. 8. Εφ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο σύμφωνα με το αρ. 11 του Ν.2690/99, αναλόγως της νομικής μορφής του συμμετέχοντος. Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει το καταστατικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών με βεβαίωση ΓΕΜΗ τελευταίου εξαμήνου, απ όπου θα προκύπτουν οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν και τα κατωτέρω : 9. O συμμετέχων θα υποβάλει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή που να εμφαίνεται το κατάλληλο-εξειδικευμένο προσωπικό για τις ομάδες εργασιών όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο της μελέτης ή εάν ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ή να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό, τότε θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του άρθ. 6 για αυτούς καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας και για τον/τους υπεργολάβους-προσωπικό. 10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η αξία της θα ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του αθροίσματος των προϋπολογισμών των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει ο προσφέρων, χωρίς το Φ.Π.Α και πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν4281/14, ισχύος προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 28/ Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ακόμα, ότι ο χρόνος απόκρισης στις τυχόν έκτακτες βλάβες που από την Υπηρεσία κρίνεται ότι έχουν σημαντική επίπτωση στην ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του κτιρίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ενώ για δευτερεύουσες εργασίες ανεβαίνει σε 48 ώρες (2 εργάσιμες ημέρες) περιλαμβανομένου του Σάββατου. Κυριακές, αργίες και από 10 έως 20 Αυγούστου εξαιρούνται. 12. Πιστοποίηση του προσφέροντος, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, κατά ISO 9001:2008 που να αφορά στη λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και κατά OHSAS 18001:2007 που να αφορά στη λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία). 13. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου: συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών εγκαταστάσεων γραφείων με ανάλογες υποδομές και εξοπλισμό. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε κατά μέσο όρο 1 αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο, έργο-παροχή υπηρεσιών, τα τελευταία 3 έτη, επιτυχώς.

10 Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Ειδικότερα αντίστοιχα θεωρούνται έργα που να περιλαμβάνουν συντηρήσεις εγκαταστάσεων όπως αυτές που περιγράφονται στα άρθρα της με αρ 74/2015 μελέτης της Τ.Υ. που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα διακήρυξη. Απόδειξη για τα παραπάνω αποτελούν πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης εργασιών όπου αναφέρεται στο ποσό, τον χρόνο, την περιγραφή εργασιών και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά και εκδίδονται α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του φορέα ή παραστατικό από το οποίο να προκύπτουν τα παραπάνω. 14. Υποβολή καταλόγου τεχνικού εξοπλισμού του προσφέροντος από τον οποίο θα προκύπτει η ικανότητα υλοποίησης της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών, ενδεικτικά ανιχνευτές διαρροών καυσίμων αερίων, ανιχνευτές διαρροών ψυκτικών, ηλεκτρονικοί αναλυτές καυσαερίων, πλυστικά συγκροτήματα, παχυμετρητές υπερήχων, ζυγαριά ψυκτικού μέσου, αντλία ανάκτησης, όργανο μέτρησης μόνωσης καλωδίων μέσης τάσης, όργανο μέτρησης γείωσης εγκατάστασης κτλ. Ισχύς προσφορών 2 μήνες. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και ώρα από 12:30 έως 13:00 ημέρα Τρίτη. Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου μέχρι και της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμου ημέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο της προσφοράς περιέχονται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κλειστή οικονομική προσφορά. Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Στ) Εντός του φακέλου θα τοποθετηθεί κλειστή οικονομική προσφορά, επίσης σε ξεχωριστό φάκελο θα τοποθετηθούν η τεχνική προφορά των εργασιών με τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή δεν επιτρέπεται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Όταν η οριζόμενη παραπάνω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και

11 δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξοντας αριθμός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων που έγιναν δεκτές και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα. Οι προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό υπογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη μικρότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης ακολουθημένων των άρθρων 19,20 και 21 του Π.Δ 28/80. Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο και τόπο, πάντως όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση η δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ 28/1980. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ισχύς προσφορών 2 μήνες. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών Η οικονομική προσφορά δίνεται ανά ομάδα του προϋπολογισμού. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο μειοδότης επί του προϋπολογισμού κάθε ομάδας του προϋπολογισμού. Ειδικά για την υποομάδα 3 της ομάδας 1, η προσφορά δίδεται ως ακέραια έκπτωση επί της τιμής του άρθρου 1 της υποομάδας, που εφαρμόζεται στις τιμές ανταλλακτικών επί τιμοκαταλόγων κατασκευαστών και επί της τιμής εργατοώρας της μελέτης. Το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει ανά άρθρο της υποομάδας στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό χωρίς δεκαδικά κατά την τιμολόγηση των αντ/κων και εργασιών. Για την ομάδα 1, η τιμή προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των τιμών κάθε υποομάδας που την αποτελούν. Η κατακύρωση γίνεται ανά ομάδα της μελέτης. Ο ανάδοχος της εργασίας βαρύνεται με κράτηση 2% υπέρ του ΤΑΔΚΥ, πλην του ΦΠΑ (23%) που βαρύνει το Δήμο καθώς και λοιπές προβλεπόμενες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης, ανάλογα με το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα του ανατεθεί.

12 ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνισθέντος ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι και την επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμής ημέρας ή της επομένης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεων και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παλ. Φαλήρου και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς, δεν λαμβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 10ο Τήρηση φακέλου Ο φάκελος της προμήθειας και των εργασιών τηρείται υπό της επιβλεπούσης υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία, τμήμα Η/Μ) σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ 28/80. ΑΡΘΡΟ 11ο Πιστοποιήσεις Έκαστη προμήθεια ή επισκευή καθορίζεται υπό της υπηρεσίας και του επιβλέποντος ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 28/80. Η επίβλεψη των προμηθειών ή εργασιών ακολουθεί το άρθρο 6 του ΠΔ 28/80 και το άρθρο 53 του ΠΔ. Η πιστοποίηση των εργασιών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση (άρθρο 67 ΠΔ 28/80). Ως επιτροπή παραλαβής εργασιών ορίζεται η Επιτροπή παραλαβής Η/Μ εργασιών που ορίσθηκε με την με αρ 635/2014 απόφαση Δημάρχου. Οι τιμές υλικών και ανταλλακτικών και ο χρόνος εργασίας αντικατάστασής τους κατά τις επισκευές, θα υποβάλλονται με προσφορά από τον ανάδοχο θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από τον επιβλέποντα και την επιτροπή παραλαβής, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση των τιμών των υλικών και του χρόνου των εργασιών. Για κάθε εργασία που πραγματοποιείται, θα συντάσσεται έγγραφη αναφορά και θα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (επιβλέποντα). ΑΡΘΡΟ 12ο Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ΕΕ και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια Δημοσίου σύμφωνα με το αρ. 157 του Ν4281/14. ΑΡΘΡΟ 13ο Σύμβαση Τα ποσά και οι ποσότητες των άρθρων των ομάδων της μελέτης είναι ενδεικτικές βάση του αρ. 3 παρ. 9 του ΠΔ 28/80 και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με προσθαφαιρέσεις ποσών και ποσοτήτων μεταξύ τους (εντός κάθε ομάδας), χωρίς να αλλάζει το συμβατικό τίμημα ή το αντικείμενο της σύμβασης, με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης ή

13 του επιβλέποντος την εργασία αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας ή εκτάκτων συνθηκών που προκύπτουν. Σε άλλη περίπτωση ισχύει το αρ. 41 του ΠΔ28/80. ΑΡΘΡΟ 14ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των εργασιών και των υλικών της παρούσης θα γίνεται : Τμηματικά με εξόφληση μετά την παράδοση επί μέρους εργασιών. Για την πληρωμή ισχύει ο Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/ τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ αυτού. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 15ο Διαφορές διακήρυξης - νόμων Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το ΠΔ 28/80 και οι λοιπές σχετικές με την παρούσα ισχύουσες διατάξεις. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της σε κανονιστική διάταξη, ισχύει το ΠΔ 28/80 και οι λοιπές σχετικές με την παρούσα ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 16ο Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι υπ αριθμόν 74/2015 τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 17ο Ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η επιτροπή διενέργειας προμηθειών Η/Μ αντικειμένου η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμόν 306/2015 απόφαση της Ο.Ε του Δήμου. Αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 18ο Δημοσίευση Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Αμαρυσία, θα αναρτηθεί στη Διαύγεια στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον ιστότοπο ΚΗΜΔΗΣ στη σελίδα προκηρύξεων του Δήμου (κωδ. 6232), ενώ παράλληλα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό τοιχοκόλλησης, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στο σύνδεσμο Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Δημοπρασίες. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάση του αρ 22 του ΠΔ 28/80 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 άρθρου 6 του Ν.3548/2007,(ΦΕΚ Α 68/ ).

14 3. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση ποσού μελ ,49 συμπ/νου ΦΠΑ, με απόδοση λογ/σμού, ποσό που έχει εγγραφεί στον πρ/σμό οικ. έτους Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου ύψους με τα στοιχεία ΚΑ : (Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2015), : (Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης 2015), : (Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων,σχολείων, οχημάτων και αυτ/μων συστ. πυρόσβεσης 2015). Για το έτος 2015 έχει εγγραφεί το συνολικό ποσό των [βάσει της με αριθμ.οικ.κυα 29530/ (ΦΕΚ 2059/ τεύχος Β ): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης], ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2016 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σ αυτόν του Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων,., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 409/2015.

15 Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συντήρηση Η/Μ εγκατ. Δημοτ. καταστήματος ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015 και συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ σχολείων, οχημάτων & αυτομ. συστ. πυρ/σης ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2015 Κ.Α.: , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθ. 209 του Ν. 3463/06 και αφορά : Α) Τους τακτικούς περιοδικούς ελέγχους-συντηρήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου και των πυροσβεστικών μέσων και συστ/ων του Δήμου, για τη χρονική περίοδο ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, Β) την αποκατάσταση απροβλέπτων βλαβών στις εγκαταστάσεις που τυχόν προκύψουν καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, για την χρονική περίοδο ενός έτους από την υπογραφή σύμβασης και Γ) κάποιες δεδομένες εργασίες όπως περιγράφονται στη μελέτη. Ο Δήμος μέσω του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει, αδυνατεί να εκτελέσει τις ανωτέρω συντηρήσεις καθότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες γι αυτό ειδικότητες τεχνητών, ούτε προσωπικό με κατάλληλες αδειοδοτήσεις και τεχνικό εξοπλισμό-εργαλεία (ψυκτικούς, συντηρητές καυστήρων, συντηρητές υποσταθμών Μ/Τ>150kW, ηλεκτρονικό εξοπλισμό πιστοποιημένων μετρήσεων, εξοπλισμό μονάδων κλιματισμού, UPS κτλ, ενώ για τις υδραυλικές εργασίες διαθέτει μόνο έναν υδραυλικό ο οποίος δεν επαρκεί για όλο τον τομέα ευθύνης του Δήμου). Η δαπάνη για τις υπηρεσίες αυτές, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 9.858,49, ήτοι συνολική δαπάνη ,49 και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2015, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους Κ.Α.: , , συνολικού ύψους ,00, (αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ 29530/ : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 2059/ τεύχος Β ))) ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό συμβατικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2016 του απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση. Η έκταση της σύμβασης θα είναι έως τεμ. κάθε είδους από τα περιγραφόμενα στο τιμολόγιο. Οι κωδικοί που καλύπτουν το φάσμα των υλικών και των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημ. συμβάσεις (CPV) είναι οι : και Ο Συντάξας Σ. Σουμπασάκης Μηχ/γος Μηχ/κος

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συντήρηση Η/Μ εγκατ. Δημ. καταστήματος ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015 και συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ σχολείων, οχημάτων & αυτ. συστ. πυρ/σης ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2015 Κ.Α.: , , ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤ. ΔΗΜΟΤ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 ΤΑΚΤΙΚΕΣ Η/Μ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1ο Καθαρισμός λεβήτων (2 τεμ.) ήτοι άνοιγμα καθρέπτη, καθαρισμός εσωτερικά και των αυλών με ειδικά (πχ χημικά) μέσα, έλεγχος φθορών και επικαθήσεων καταλοίπων καυσίμου. Τεμ. Άρθρο 2ο Συντήρηση καυστήρα (1 τεμ), ήτοι έλεγχος έναυσης ακίδων, καθαρισμός ακροφυσίων, έλεγχος-ρύθμιση καυσαερίων-καυσίμου, έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων-ενημέρωση βιβλιάριου καυστήρων κτλ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα γίνεται κατά τους μήνες που προβλέπεται περίοδος θέρμανσης (15/10-15/5, 7 μήνες) Τεμ. Άρθρο 3ο Καθαρισμός φίλτρων & στοιχείων όλων των F.C.U. του κτιρίου, οροφής και δαπέδου, τύπου 1)Trane 200, 33 τεμ. 2)Trane 300, 42 τεμ. 3)Trane 400, 19 τεμ. 4)Trane 600, 15 τεμ. και 5)Trane 800, 3 τεμ. που περιλαμβάνει : Αφαίρεση των στομίων κατάθλιψης και αναρρόφησης του αέρα και καθαρισμό τους. Αφαίρεση του φίλτρου και μηχανικό καθαρισμό του. Ψεκασμό-απολύμανση του φίλτρου με ειδικό απολυμαντικό διάλυμα. Καθαρισμό της πτερυγιοφόρας επιφάνειας των εναλλακτών, των δεξαμενών συλλογής συμπυκνωμάτων, των φτερωτών και κινητήρων των ανεμιστήρων. Καθαρισμό των πλαισίων-στομίων των F.C.U. Έλεγχο των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. Έλεγχο της στεγανότητας των λεκανών και της εξωτερικής τους μόνωσης. Χημικό καθαρισμό με ψεκασμό όλων των εσωτερικών επιφανειών των F.C.U. με ειδικό απολυμαντικό για αντιμικροβιακή προστασία. Τεμ.

18 Άρθρο 4ο Συντήρηση και καθαρισμός μίας (1) Κ.Κ.Μ. του κτιρίου (υπάρχουν 3 ΚΚΜ), που περιλαμβάνει τα κάτωθι: Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων των μονάδων με πεπιεσμένο αέρα. Ψεκασμός και των δύο πλευρών των ανωτέρω φίλτρων με απολυμαντικό διάλυμα. Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών της αέρα-αέρα, των διαφραγμάτων, των φτερωτών, των κινητήρων των ανεμιστήρων με πεπιεσμένο αέρα και απομάκρυνση των ρύπων. Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών των μονάδων και απομάκρυνση των ρύπων. Χημικός καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό διάλυμα των στοιχείων ψύξης/ θέρμανσης, για την αποκόλληση των ρύπων που παραμένουν και κατόπιν πλύσιμο τους με νερό. Έλεγχος του ΡΗ. Έλεγχος των λεκανών και των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων για τυχόν εμφράξεις και διαρροές. Αποκατάσταση τυχόν εμφράξεων των λεκανών. Έλεγχος των ιμάντων των ανεμιστήρων και τάνυσή τους εφόσον χρειάζεται. Ψεκασμός εσωτερικά του κελύφους της κάθε μονάδας, των εναλλακτών αέρα-αέρα, των στοιχείων ψύξης/θέρμανσης, των λεκανών συμπυκνωμάτων και των σταγονοσυλλεκτών με ειδικό απολυμαντικό διάλυμα για αντιμικροβιακή προστασία. Τοποθέτηση στις λεκάνες συμπυκνωμάτων ειδικού πλακιδίου που απελευθερώνει αργά μικροβιοκτόνες ουσίες και εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων για περίπου 6 μήνες (δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο). Άρθρο 5ο Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης και συντήρηση δικτύων κυκλοφορίας υγρών ψύξηςθέρμανσης (αντλίες, σωληνώσεις κυκλώματος ψύξης-θέρμανσης, εξαεριστικά κλπ). Άρθρο 6ο Έλεγχος & συντήρηση της ψυκτικής μονάδας του κτιρίου εργοστασιακού τύπου TRANE RTAC 200 που περιλαμβάνει τα κάτωθι: Καθαρισμό των στοιχείων των συμπυκνωτών Μεγγομέτρηση κινητήρων των συμπιεστών Σύσφιξη των ακροδεκτών στους συμπιεστές και στο κιβώτιο εκκίνησης Έλεγχος των επαφών των εκκινητών για τυχόν φθορές Μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας, πιέσεις θερμοκρασίας και απορρόφησης ισχύος. Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και ψυκτελαίου Έλεγχος της κατάστασης των συμπιεστών (oil analysis), με λήψη δείγματος ψυκτελαίου από κάθε ψυκτικό κύκλωμα και έλεγχος οξείδωσης μετάλλων και υγρασίας, έκδοση επίσημης έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. Εκκίνηση και έλεγχος λειτουργίας της μονάδας.

19 Άρθρο 7ο Συντήρηση κυκλώματος εξαερισμού του κτιρίου που περιλαμβάνει τα κάτωθι: Έλεγχος-συντήρηση-καθαρισμός ανεμιστήρων εξαερισμού (έλεγχος κινούμενων μερών, σύσφιξη-στερέωση βάσεων, εντοπισμός και αντιμετώπιση θορύβωνκραδασμών που τυχόν δημιουργούνται, έλεγχος λειτουργίας-συντήρηση μηχανισμών πυρασφάλειας κυκλώματος (fire dampers), καθαρισμός-απολύμανση ανεμιστήρων με απολυμαντικό διάλυμα, γραπτή αναφορά εργασιώνπαρατηρήσεων. Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά-αντ/κα που τυχόν απαιτούνται. Άρθρο 8ο Έλεγχος-ρύθμιση λειτουργίας αυτοματισμών μονάδας Η/Ζ (δοκιμή λειτουργίας και μεταγωγή τάσης από παροχή ηλ. ρεύματος ΔΕΗ σε παροχή ηλ. ρεύματος Η/Ζ και τούμπαλιν, έλεγχος μπαταριών εκκίνησης, δοκιμή φόρτισης), συντήρηση μονάδας Η/Ζ σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή (STEYER) εξαιρουμένων των αναλώσιμων και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση (χρονικά ανά διαστήματα όπως προβλέπει το πρόγραμμα του κατασκευαστή, όχι κάθε 2 μήνες). Άρθρο 9ο Έλεγχος & συντήρηση λειτουργίας κεντρικού συστήματος UPS & μπαταριών αυτού (έλεγχος- μέτρηση συσσωρευτών και συνδέσεων, δοκιμή λειτουργίας-μεταγωγή μονάδας UPS κλπ) εξαιρουμένων των αναλώσιμων και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση, έκδοση επίσημης έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. Άρθρο 10ο Έλεγχος λειτουργίας & συντ/ση υποσταθμού Μ/Τ και μετασχηματιστή, που θα περιλαμβάνει: Γενικό καθαρισμό και έλεγχο Μ/Σ, έλεγχο θερμοκρασίας, κελύφους, διαρροών, στάθμης ελαίου, μονωτήρων, οργάνων, εξαέρωση, μετρήσεις μονώσεων, αντιστάσεων (πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ.), και γειώσεων Μ/Σ. Ακόμα θα γίνεται καθαρισμός και έλεγχος των πινάκων Μ.Τ., των πηνίων, ασφαλειών, επαφών, μονώσεων καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Μετά το πέρας των εργασιών θα εκδίδεται επίσημο έντυπο με τις εργασίες, αποτελέσματα ελέγχων και μετρήσεων, παρατηρήσεων το οποίο θα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. Οι εργασίες θα διενεργούνται μετά το πέρας του ωραρίου του Δήμου κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. Άρθρο 11ο Έλεγχος ή και καθαρισμός συστήματος καθοδικής προστασίας. Καταγραφή τιμών τάσης πόλων ανοδίων, έκδοση έκθεσης μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών.

20 Άρθρο 12ο Δοκιμή λειτουργίας και συντήρηση των Πυροσβεστικών Φωλεών, έλεγχος (επί ξηρού) μάνικας πυρόσβεσης, έλεγχος κεφαλής πυρόσβεσης και βανών, έλεγχος πληρότητας υλικών φωλεών και πυροσβεστικών σημείων. Τεμ. Άρθρο 13ο Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης δικτύων πυρόσβεσης, συντήρηση-έλεγχος πυροσβεστικού συγκροτήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή εξαιρουμένων των αναλώσιμων και αντ/κών που απαιτούνται για τη συντήρηση, δοκιμαστική εκκίνηση πυροσβεστικού συγκροτήματος (3πλο σύστημα), συμπλήρωση καυσίμου, δοκιμή ηλεκτροκίνητων αντλιών. Άρθρο 14ο Έλεγχος-συντήρηση δεξαμενής νερού πυρόσβεσης (άδειασμα-πλήρωση δεξαμενής, προσθήκη ειδικών απολυμαντικών, έλεγχος φλοτέρ, δείκτη πληρότητας, αντεπίστροφες βαλβίδες κτλ). Άρθρο 15ο Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης αφρού FM 200, χώρων Η/Ζ, Υποσταθμού, Ηλ. Πεδίων (3 συστήματα φιαλών) κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για αντίστοιχες μονάδες πυρόσβεσης και πλήρωση δοχείων εάν απαιτείται. Άρθρο 16ο Συντήρηση-έλεγχος-καθαρισμός αισθητήρων και διακοπτών συναγερμού συστήματος πυρόσβεσης και έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων πυρόσβεσης. Άρθρο 17ο Έλεγχος κυκλώματος και θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης. Άρθρο 18ο Έλεγχος & καθαρισμός-απόφραξη φρεατίων, σιφονιών δαπέδου και μηχανοσιφώνων εντός και εκτός κτηρίου, βεραντών και προαυλίων χώρων (νοείται καθαρισμός όλων των φρεατίων-σιφονιών ανά συντήρηση). Άρθρο 19ο Έλεγχος αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων, και αντλιοστασίου ακαθάρτων υδάτων. Δοκιμές φλοτέρ, έλεγχος λειτουργίας πινάκων.

21 Άρθρο 20ο Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση πόρτας γκαράζ στο επίπεδο 0 του Δημαρχείου. ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΞ Άρθρο 21ο Προσθήκη δοχείου αδρανείας (Buffer Tank) στο κύκλωμα ψύξης - θέρμανσης. Εγκατάσταση πλήρους συστήματος δοχείου αδρανείας (τουλάχιστον 2 κ.μ.), με επαρκή καθολική μόνωση δοχείου, χωρίς σερπαντίνα εσωτ. αντίσταση ή εσωτερικούς εναλλάκτες, πολλαπλές εισόδους-εξόδους (και αναμονές) διατομής αντίστοιχης των κυκλωμάτων ψύξης-θέρμανσης του Δημαρχείου, περιλαμβανομένης της προμήθειας και μεταφοράς στο λεβητοστάσιο του Δήμου του κατάλληλου επαρκώς διαστασιολογημένου δοχείου, πλήρη εγκατάσταση σε σειρά με το υπάρχον κύκλωμα ψύξης και θέρμανσης του Δημαρχείου περιλαμβανομένων υλικών και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν (τεμάχια σωληνώσεων, γωνιές, μούφες, ρακόρ, διακόπτες, τρίοδες θερμοστατικές βάνες, δοχείο διαστολής εάν χρειάζεται, θερμοασφάλεια, αισθητήριο, εξαεριστική βαλβίδα, μόνωση σωληνώσεων, ανόδια και κάθε αναγκαίο υλικό για εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης), παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία. Εργασία Άρθρο 22ο Επισκευή γκαραζόπορτας Δημαρχείου, αντ/ση όλων των ελατηρίων του ρολού, καθαρισμός και λίπανση του μηχανισμού. Εργασία ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Άρθρο 23ο Προμήθεια καινούργιων ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχέτευσης ή κάθε άλλο αντ/κο Η/Μ αντικειμένου. Η πιστοποίηση των τιμών των αναγκαίων ανταλλακτικών των εκτάκτων βλαβών, θα γίνεται με βάση έγγραφη οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ύστερα από έλεγχο και έγκριση από την επίβλεψη. Τεμ. Άρθρο 24ο Εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών ή επισκευών, μετρούμενες σε εργατοώρες με κόστος 40 /εργατοώρα, βάσει προσφοράς αναδόχου και ύστερα από έλεγχο και έγκριση από την επίβλεψη. Εργατοώρα

15PROC002984629 2015-08-21

15PROC002984629 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 23082 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύττει ότι, ο Δήμος θα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002877237 2015-06-26

15REQ002877237 2015-06-26 15REQ002877237 2015-06-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 370/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 685/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την : α) Προμήθεια αναλωσίμων γλυκοζόμετρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002561702 2015-02-05

15REQ002561702 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 129/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Μεταλλικών με πλαστικό καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 FAX.: 2226 0 53540 e-mail.: dimistiaias@gmail.com ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για : α)ψήφιση πίστωσης ύψους 93.947.40 Ευρώ σε βάρος των Κ.Α.45-6662.004, 45-6662.005, 30-6662.021 και 30-6662.009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aργοστόλι:29/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.: Για τις εργασίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα