Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/ περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού για την οµάδα 10 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ελαστικά) της προµήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ήµου µας. Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 22 Μαρτίου 2011 και ώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6781/ πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ( ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 6. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 8. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς ο Πρόεδρος- ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια επικαλούµενος τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», παρακαλεί τους ηµοτικούς Συµβούλους πριν από τη συζήτηση του θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, να αποφανθούν για το κατεπείγον αυτού. Το κατεπείγον του θέµατος οφείλεται στο γεγονός ότι, έχει ήδη προκηρυχθεί ο επαναληπτικός

2 διαγωνισµός για την οµάδα 10 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ελαστικά) της προµήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ήµου µας για την και επειδή κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και η επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης εξαιτίας νέων απαιτήσεων, πρέπει να συζητηθεί το θέµα περί ακύρωσης της προαναφεροµένης προκήρυξης. Τα µέλη της.ε. αποφασίζουν οµόφωνα για το κατεπείγον του θέµατος και να συζητηθεί εκτάκτως µε αύξοντα αριθµό 2ο στην ηµερήσια διάταξη. Ακολούθως, αναφέρει ότι, µε την υπ αρ. 327/2010 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι όροι διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για τη συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Π. Φαλήρου, προϋπολογισµού µελέτης συµπ/νου ΦΠΑ, βάσει των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και σύµφωνα µε την µε αρ. 62/2010 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Την 19 η Ιουλίου 2010 διενεργήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισµός, όπου και προσήλθαν οι κατωτέρω: 1. ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ ( ταχυδροµικά ) : οµάδα Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ : οµάδα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. : οµάδες 8,9,10 4. ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ : οµάδες 1,7,18 5. Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. : οµάδες 2,3,4 6. HELESI (ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒ. ΣΥΣΤ. ) ΑΕΒΕ : οµάδες 4,5,13 Με την υπ αρ. 443/2010 πράξη της, η ηµαρχιακή Επιτροπή απεφάνθη οµόφωνα για: 1. Την αποδοχή της από έκθεσης της επιτροπής αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ αναφορικά µε το διαγωνισµό για την µε την προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων & µηχανηµάτων Στην οποία µεταξύ των άλλων αιτιολογείται η απόρριψη υποβληθεισών ενστάσεων: α) µε αρ. πρωτ. εισερχ / της εταιρείας Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, στο οποίο αναφέρονταν οι εταιρείες που είχαν γίνει δεκτές, β) µε αρ. πρωτ. εισερχ / ένσταση της εταιρείας Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ κατά του πρακτικού της επιτροπής όπου απορρίφθηκε η πρώτη ένστασή της, γ) µε αρ. πρωτ. εισερχ / ένσταση της εταιρείας Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για τον αποκλεισµό της από την περαιτέρω διαδικασία 2. Την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού για τις οµάδες 1,2,3,4,7,13,18, ως εξής: οµάδες 1, 7,18: ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΕΕΕ οµάδες 2,3,4: Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ οµάδα13: HELESI 3. Την επανάληψη του διαγωνισµού για τις οµάδες 5,8,9,10 µε τους ίδιους όρους της υπ αρ. 327/2010 Α Ε. 4. Την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια των ειδών των οµάδων: 6,11,12,14,15,16,17, βάσει του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 5. Την έγκριση της σχετικής πίστωσης, µε απόδοση λογ/σµού.

3 Την 30 η Σεπτεµβρίου 2010 διενεργήθηκε ο επαναληπτικός διαγωνισµός για τις οµάδες: 5,8,9,10. Στο διαγωνισµό προσήλθαν οι κατωτέρω: 1. ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ ( ταχυδροµικά ) : οµάδα 5 2. BRINX AE : οµάδες 8,9 3. HELESI (ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒ. ΣΥΣΤ. ) ΑΕΒΕ : οµάδα 5 4. Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. : οµάδες 8,9,10 5. Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ : οµάδα 10 Η επιτροπή αξιολόγησης βάσει του άρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ ( που συγκροτήθηκε µε την υπ αρ. 10/10 Α Σ) µε το από πρακτικό της, έκανε δεκτές τις προσφορές των εταιριών Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (οµάδες 8,9) και HELESI (ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒ. ΣΥΣΤ.) ΑΕΒΕ (οµάδα 5), διότι τα δικαιολογητικά των υπολοίπων συµµετεχόντων δεν ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Την και µε αρ. πρωτ. εισερχ υποβλήθηκε ένσταση στο ήµο µας της εταιρείας Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ κατά της έκθεσης αξιολόγησης του επαναληπτικού διαγωνισµού. Η επιτροπή αξιολόγησης µε την από έκθεσή της γνωµοδότησε για την απόρριψη της ανωτέρω ένστασης. Την ευτέρα 18/10/2010 ανοίχθηκαν οι οικονοµικές προσφορές των εταιριών: Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (οµάδες 8,9) και HELESI (ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒ. ΣΥΣΤ.) ΑΕΒΕ (οµάδα 5) και η επιτροπής αξιολόγησης γνωµοδότησε για την κατακύρωση των οµάδων 5,8,9 ως εξής: η οµάδα 5 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Σάρωθρα BUCHER, JOHNSTON) στην εταιρία HELESI (ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒ. ΣΥΣΤ.) ΑΕΒΕ µε ποσοστό έκπτωσης 21,50%, η οµάδα 8 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Ηλεκτρικοί συσσωρευτές) στην εταιρία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ µε ποσοστό έκπτωσης 3%, η οµάδα 9 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Λιπαντικά) στην Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ µε ποσοστό έκπτωσης 6% και για την οµάδα 10 πρότεινε την επανάληψη του διαγωνισµού. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ αρ. 552/2010 πράξη της απεφάνθη για : 1. Την αποδοχή των από , και εκθέσεων της επιτροπής αξιολόγησης, βάσει του άρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ (που συγκροτήθηκε µε την υπ αρ. 10/10 Α Σ), επί του επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών αυτ/των & µηχ/των για τις οµάδες: 5,8,9,10 που διενεργήθηκε την Την απόρριψη της µε αρ. πρωτ / ένστασης της εταιρείας Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ κατά της από έκθεσης αξιολόγησης, σύµφωνα µε την οποία η ανωτέρω εταιρεία αποκλείστηκε από την περαιτέρω διαδικασία, διότι τα δικαιολογητικά της δεν ήταν

4 σύµφωνα µε τη διακήρυξη (και ως αναλυτικά στην από έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης). 3. Την κατακύρωση του επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών αυτ/των & µηχ/των, ως εξής: η οµάδα 5 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Σάρωθρα BUCHER, JOHNSTON) στην εταιρία HELESI (ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒ. ΣΥΣΤ.) ΑΕΒΕ µε ποσοστό έκπτωσης 21,50%, η οµάδα 8 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Ηλεκτρικοί συσσωρευτές) στην εταιρία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ µε ποσοστό έκπτωσης 3%, η οµάδα 9 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Λιπαντικά) στην Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ µε ποσοστό έκπτωσης 6%. 4. Την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού για την οµάδα 10 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ελαστικά) µε τους ίδιους όρους της υπ αρ. 327/10 Α Ε. Επειδή, ο διαγωνισµός που διενεργήθηκε την , µε βάση τους όρους διακήρυξης που εγκρίθηκαν µε την υπ αρ. 327/2010 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής, δεν έφερε αποτέλεσµα για την οµάδα 10 αφού απορρίφθηκαν οι προσφορές που κατατέθηκαν γι αυτή την οµάδα, Επειδή, και ο επαναληπτικός διαγωνισµός που διενεργήθηκε την , κατόπιν της υπ αρ. 443/2010 απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής, δεν έφερε αποτέλεσµα για την οµάδα 10 αφού απορρίφθηκαν οι κατατεθείσες προσφορές, Επειδή άλλαξαν ουσιώδεις όροι της διακήρυξης από τη σύνταξή της (ISO 9001:2000, πρόσθετες διαστάσεις ελαστικών λόγων νέων οχηµάτων, κλπ ), ο Πρόεδρος προτείνει την ακύρωση της µε αρ. πρωτ. πρωτ. 3305/ περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού για την οµάδα 10 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ελαστικά) της προµήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ήµου µας. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ - τις υπ αρ. 327/2010, 443/2010 & 552/10 αποφάσεις.ε. - την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/ περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού για την οµάδα 10 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ελαστικά) της προµήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ήµου µας, που έχει ορισθεί για την 31/03/2011, προκειµένου όπως αναλυτικά εκθέτεται παραπάνω να τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και να επικαιροποιηθούν οι όροι διακήρυξης εξαιτίας των νέων απαιτήσεων.

5 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων,., για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ..Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ..Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 41/2011. Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου (http://www.palaiofaliro.gr/ ).

6 Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 5. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ