ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε. Χαιρετάκη Τηλέφωνο : FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 81 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Πρόχειρος Διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ , ώρα ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV ) Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 1293 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ,85 ευρώ συμπ. ΦΠΑ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 1

2 Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/ )περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών», 3. Την αρίθμ.π1-1105/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις. 4. Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 5. Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) αρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05, 7. Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 8. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 10. Την με αρίθμ.24014/ (ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον N.3414/2005» 11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 2

3 12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/ «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 13. Το Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005.» 14. Το Π.Δ.118/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α ) 15. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 16. Το Ν.3867/ (ΦΕΚ128/ ) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών>>. 17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)» 18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.της εθνικής οικονομίας» 20. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α /2014) παρ. 2 αρ. 1 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. 21. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α / ) ισχύς άρθρου 157. Β: Τις αποφάσεις: 22. την με αριθ. πρωτ / Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου 23. την με αρίθμ. 247/ (ΑΔΑ 6ΘΗ6469Η2Ι-ΔΓΜ) απόφαση του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ Το ΦΕΚ 1053/ Β/ σχετικά με ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 3

4 Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV ) Προϋπολογισμός: ,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Γλώσσα : Ελληνική Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ , ώρα στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η ΤΡΙΤΗ , ώρα στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς). Προσφορές που παραδίδονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσημο και δεν θα φέρει αριθμητικά πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη. Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις : α) Η λέξη " προσφορά " β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ " γ) Ο αριθμός διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής προσκόμιση δισκέτας η άλλου μέσου αποθήκευσης Η/Υ σε προγράμματα Microsoft. και της οικονομικής προσφοράς η Απαραίτητη για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι να πληρωθεί παράβολο αξίας 10 ευρώ στο Ταμείο του Νοσοκομείου. Το σχετικό παράβολο από το Ταμείο του Νοσοκομείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισμός για τον οποίο πληρώθηκε) προσκομίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ. 4

5 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά. ΤΙΜΗ: Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (μεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμό. Κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι. 1. 1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. στην καθαρή αξία του Τιμολογίου ΦΠΑ. 2. Χαρτόσημο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ. 3. 2% Ε.Π.Υ 5

6 4. Φόρος 4% στην καθαρή αξία του Τιμολογίου μείον τις κρατήσεις. 5. 0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ). ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν. 2649/97. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του : α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. β) Το χρόνο παράδοσης. 2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη. 3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη. 4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφημένη ή φέρει ξέσματα σβησίματα διορθώσεις. 5. Όταν η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε συνάλλαγμα ή θέτει όρο αναπροσαρμογής. 6. Όταν θέτει όρο πληρωμής εφ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη. 7. Όταν δεν καταθέτουν τα ή προσπέκτους, ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη. 8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών και οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν 6

7 συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης μετράει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Νοσοκομείου και Προμηθευτή. Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη, δεν θα λαμβάνεται υπ όψιν. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό έργο της επιτροπής παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγμάτων της προσφοράς. Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: Α) Αν δεν υπογράψει τη σύμβαση στην προαναφερόμενη καθορισμένη προθεσμία. Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου. Και στις δύο περιπτώσεις ο προμηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. Δ. 394/96,όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.118/07. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται, εφόσον η Ε.Π.Υ. προκηρύξει σχετικούς αντίστοιχους διαγωνισμούς. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω σχετικοί διαγωνισμοί ολοκληρωθούν από τις ΥΠΕ, οι αντίστοιχες συμβάσεις που θα υπογραφούν θα διακοπούν, όταν υπογραφούν οι συμβάσεις που θα προκύψουν από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που θα διενεργήσει η Ε.Π.Υ. 7

8 Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 8

9 Α/Α ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ORCO ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕ ΡΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ι Βιβλίο Τ.Ε.Π. και Ε.Ι. 100 φ. 51 9,65 με σκληρό εξώφυλλο των 100φ. Α3 Μπλόκ εισιτηρίων Ε.Ι. 100 φ. διάτρητα Παιδιατρικό μπλοκ ,4 φύλλων 17,5 x 7, Ορθοπεδικό μπλοκ φύλλων 18,5 x 8, Ακτινολογικό μπλοκ φύλλων 18,5 x 8,5 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Δελτία ενέσεων A3 60 0, Μπλοκ 100 φύλλων 15x , Χορήγηση Φαρμάκων Α , Ιατρικές Οδηγίες A , Φύλλο ιστορικού ασθενούς 400 0,13 & εργαστηριακές εξετάσεις (μπρος-πίσω) A Ιατρική Βεβαίωση ,03 Γνωμάτευση A Θερμομετρική Κλίμακα A4 70 0,045 Μ.Τ.Ν Βεβαίωση Μ.Τ.Ν. Μπλόκ ,5 φύλλων A Βιβλίο Αιμοκάθαρσης φύλλων 34x Κάρτα ασθενών Μ.Τ.Ν. A , Βιβλίο αποστείρωσης φύλλων καρμπονιζέ Μπλοκ 100 φύλλων Μ.Τ.Ν. 50 0,45 9

10 14x Μπλοκ βιοχημικού ελέγχου 100 φ. 14x21 Μ.Ε.Ν.Ν Ιστορικό Νεογνού ΜΕΝΝ τετράφυλλο A Ημερήσιο διάγραμμα νοσηλείας τετράφυλλο A εργαστηριακες εξετάσεις νεογνού (εμπρος-πισω) A Ενημερωτικό Σημείωμα νεογνού Α4 δισελιδο (εμπρος-πισω) Βιβλίο Παραλαβής και παράδσης ναρκωτικών φαρμάκων 200φυλλο A Βιβλίο Μητρώο Ασθενών ΜΕΝΝ 200φυλλο 2xA Βιβλίο Εξωτερικών Ιατρείων ΜΕΝΝ 200φυλλο A εμπιστευτικος Φάκελλος σκληρός 4φυλλος A4 ΓΕΝΙΚΟ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Δελτίο αποστολής προς Κεντρική Αποστείρωση μπλόκ 50 φύλλων εις δίπλουν A Διεγχειρητική κάρτα χειρουργείου A Φύλλο ημερήσιας κίνησης χειρουργικών παρασκευασμάτων και βιοπτικού υλικού εις 2πλούν μπλόκ 50 φύλλων A4 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Φύλλο ημερήσιας κίνησης χειρουργικών παρασκευασμάτων και βιοπτικού υλικού εις 2πλούν μπλόκ 50 φύλλων Δελτίο αποστολής προς Κεντρική Αποστείρωση μπλόκ 50 φύλλων εις δίπλουν ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Διάγραμμα νοσηλείας Κ/Δ A3 80 0, , , , , , , ,9 5 1,9 50 1, ,07 10

11 Δελτίο νοσηλείας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Καρδιοπαθών τριπλότυπο 30x , Φακελάκια φαρμάκων , Μπλόκ 50 φ. Μονάδας Εμφραγμάτων 14x21 cm 150 0, Μπλόκ 50 φ.βιοχημικου 25 0,4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 14x21 cm ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ Βιβλίο νεκρών 400 φύλλων 3 29 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Γνωμάτευση για αξονική τομογραφία A Ιατρική γνωμάτευση αξονικού τομογράφου μπλόκ 100 φύλλων 18χ30 cm διάτρητα στο πάνω μέρος A Τριήμερη αντιαλλεργική θεραπεία αξονικού τομογράφου διαστ.16χ12^τι Προετοιμασία για cit ανω και κάτω κοιλίας 14,5x 12, Βιβλίο κίνησης Αξονικού Τομογράφου 200 φύλλων A Φάκελλος λευκός αξονικού τομογράφου διαστ. 47 χ 37 cm Μπλόκ 100φ. Αξονικού 14x21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Ιατρική γνωμάτευση και πιστοποιητικό μπλόκ 100 φύλλων εις 2πλούν καρμπονιζέ A Παραπεμπτικό Πνευμονολογική Κλινικής A Οδηγίες Γαστρεντερολογικού A Προετοιμασία κολονοσκόπησης A Διατητικές συστάσεις για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας A Οδηγός Χειρισμού του Προβλήματος Κεφαλαλγίας A , ,5 40 0, , , , , , , ,025 11

12 Γαστρεντερολογικό ,07 Ηπατολογικό Δελτίο εξωτερικών ασθενών σκληρο χαρτι κιτρινο όπως το δειγμα 23x ιατρική βεβαίωση 80 0,125 διαβητολογικού εξωτερικού ιατρείου A Φύλλο εξωτερικού ιατρείου 30 0,15 Α Νευρολογικού τμήματος σκληρο χαρτι 4πλο όπως το δειγμα A Φακελος εμπιστευτικού 40 1,5 31x Ιατρική γνωμάτευση 250 0,025 Πνευμονολογικού για οξυγονοθεραπεία διαστ. 20 χ 17 cm Γνωμάτευση 60 0,06 Πνευμονολογικού Εξωτερικού Ιατρείου άπνοιαυπόπνοιας A Ηλεκτρονευρογράφημα 1 3,75 μπλόκ 100 φύλλων διάτρητα από πάνω A Ηλεκτρομυογράφημα μπλόκ φύλλων διατρητα από πάνω A Μπλοκ ΩΡΛ στα αγγλικά A4 10 0, Ιατρική γνωμάτευση 15 0,025 καρδιολογικού τμήματος A Ιατρική βεβαίωση 15 0,03 καρδιολογικού τμήματος A4 SINO - NASAL OUTCOME TEST SNOT 22 ΩΡΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ μπρος πισω 3 σελιδες A , Συνταγή γυαλιών μπλόκ ,55 φύλλων διάτρητα από πάνω όπως το δειγμα 14x19, Προσωπικά στοιχεία 40 0,05 ασθενούς ΩΡΛ τμήματος A Υπερηχογράφημα νεογνικού 5 2,5 ισχίου μπλόκ 100 φύλλων διάτρητα από πάνω A Διαβητολογικό Ιατρείο 23x ,025 cm Κάρτα ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ όπως το δειγμα 20 x8 cm 60 0,03 12

13 Οδηγίες μετά από εξαγωγή 60 0,05 για το πρώτο 24ωρο όπως το δειγμα 21 x Κάρτα Οφθαλμολογικού 150 0,06 εξωτερικού Ιατρείου όπως το δειγμα A Φύλλο εξωτερικού 60 0,15 Διαβητολογικού ιατρείου σκληρο χαρτι A Φακελάκια αιματολογικου 20 0,125 ιατρείου 11χ7, βαθμολόγηση ρινικών 80 0,15 συμπτωμάτων ΩΡΛ τμήματος A Φύλλο Εξωτερικού Ιατρείου 100 0,15 Νεφρολογικούσκληρο χαρτι μπρος πισω 4 σελιδες όπως το δειγμα A Τμήμα laser Oφθαλμολογική 80 0,05 κλινική 23x Οδηγίες για τους ασθενείς 60 0,06 ιατρείου ύπνου A Ιατρική βεβαίωση 60 0,06 Παθολογικού (αλλοδαποί) A Ιατρική βεβαίωση 80 0,06 Παθολογικού (ότι δεν πάσχει από μολυσματική νόσο) A Ιατρική βεβαίωση 60 0,06 Παθολογικού (ότι είναι υγιής και αρτιμελής) A Κάρτα υγείας αλλοδαπών A4 80 0, εξέταση όσφρησης A4 80 0, Οδηγίες για ασθενείς που 20 0,125 λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή καρδιολογικού μπρος πισω A Καρτέλα λιπιδαιμικού 15 0,15 καρδιολογικού Ιατρείου A καταγραφή επέμβασης ΩΡΛ 80 0,04 τμήματος A αξιολόγηση αξονικής 80 0,04 τομογραφίας ΩΡΛ τμήματος A Εκθεση αναπηρίας 200 0,025 Νευρολογικού 14,5x Κάρτα εξωτερικού Ιατρείου Νευρολογικού β' όπως το δειγμα 200 0,065 13

14 Πρωτόλλο κεφαλαλγίας 10 0,28 Νευρολογικού μπρος πισω 16 σελιδες όπως το δειγμα A Ημερολογιο κεφαλαλγίας 120 0,04 Νευρολογικού A Έκθεση Αναπηρίας 50 0,25 ασφαλισμένου ΟΓΑ A Γνωμάτευση 80 0,025 Πνευμονολογικού για σπιρομέτρηση όπως το δειγμα 15x αξιολόγηση άσθματος A4 80 0, Γνωμάτευση για champix A4 30 0, βιβλιαράκι δυσανεξία στην 15 0,1 ισταμίνη A Φύλλο ιστορικού 80 0,05 ογκολογικού τμήματος A Γνωμάτευση ιστορικού 60 0,05 ασθενούς Εργαστήριο Ύπνου A Ιατρική Γνωμάτευση για M/S 180 0,025 (Σ.Κ.Π.) απομυελινωτική λευκοεγκεφαλοπα A Κάρτα Ογκολογικού 250 0,06 τμήματος Αιματολογικές- Βοχημικές εξετάσεις -Δέικτες σκληρο χαρτι A Απεικονιστικός/Εργαστηριακ 250 0,04 ός Έλεγχος Αιματολογικό- Βιοχημικό-Δείκτες- Μικροβιολογικό A ιστορικό ενδοκρινολογικού 120 0,05 ασθενή μπρος πισω A καρτα ραντεβού 120 0,1 ενδοκρινολογικού τμήματος A Ιατρική βεβαίωση ,024 Γνωμάτευση μπλοκ όπως το δειγμα A Ωτορινολαρυγγολογικη 2 2,5 Εξέταση μπλοκ A Γνωμάτευση 60 0,07 Οφθαλμολογικού Δίαιτα Furstenbeng -ιλίγγου 40 1,4 (φύλλα A4) Πρόγραμμα χειρ/ου (Μπλόκ των 60 φύλλων, τριπλότυπο) A

15 Ιατρείο ρογχοπαθειών 80 0,15 Mueller (μπρος πίσω ) τεμάχια A Οδηγίες λαρυγγοφαρυγγικής 3 1 παλινδρόμισης φύλλα A Ενημερωτικό σημείωμα 1 4 (μπλόκ των 50 φύλλων ) A Ιστορικό ΩΡΛ (μπρος πίσω ) 80 0,1 τεμάχια A Οδηγίες για FESS(Μπλόκ των φύλλων )A Οδηγίες για ρινοπλαστική διαφραγματοπλαστική- κογχοπλαστική(μπλόκ των 50 φύλλων )A Οδηγίες για μυριγγοτομή 1 12 (Μπλόκ των 50 φύλλων )A Οδηγίες για ωτοχειρουργικές 1 12 επεμβάσεις (Μπλόκ των 50 φύλλων )A Προγραμματισμός 4 5 επέμβασης (Μπλόκ των 50 φύλλων )A Ιατρική βεβαίωση 3 10 ΩΡΛ(Μπλόκ των 50 φύλλων )A Οδηγίες για εξωτερική 2 0,7 ωτίτιδα (φύλλα)a Μπλόκ ακοογραμμάτων 5 2 (Μπλόκ των 50 φύλλωνδιπλότυπα ) 20x14,5 cm Οδηγίες για αλλεργίες 80 0,5 (φύλλα μπρος πίσω) A Οδηγίες ρινοραγιών (Φύλλα 4 0,4 )A Ασκήσεις Brandt-Darroff 2 0,5 (Φύλλα )A Ανιχνευση νεογνικής 150 0,06 βαρηκοΐας (φύλλα μπρος πίσω)a Οδηγίες για δυσλειτοπυργία 2 0,5 κροταφογναθικής άρθρωσης (φύλλα) A Εντυπο δείκτη ανικανότητας 15 0,45 ιλίγου (Dizziness handicap index) Φυλλάδιο σελίδες 3, ) τεμάχια A Αξιολόγηση χρόνιας 200 0,55 15

16 ρινίτιδας (φύλλα μπρος πίσω) A Ερωτηματολόγιο αλλεργίας (1 φυλλάδιο 4 σελίδων μπρος πίσω) τεμ A Εντυπο δερματικών δοκιμασιών (φύλλα) A Ερωτηματολόγιο ασθενών με διαταραχές κατάποσης (3 σέλιδο φυλλάδιο) A Reflux Sympton Index (RSI) Εντυπο Δείκτη Συμπτωμάτων Λαρυγγοφαρυγγικής Παλινδρόμησης (μονή σελίδα) A Εντυπο λειτρουργικήγς εξέτασης στόματος στοματοφάρυγγα,υποφαρυγ γικής και λαρυγγικής περιοχής (μπρος πίσω 1 φυλάδιο 2 σελίδων) τεμ A Εντυποι Λαρυγγοστροβοσκόπησης (μπρος πίσω 1 φυλάδιο 2 σελίδων) τεμ A Εντυπο φωνιατρικής εξετασης (μπρος πίσω) τεμ A Εντυπο σχέσης φώνησηςπνευμόνων- διαφόρων δομών του σώματος (μπρος πίσω) τεμ Οδηγίες για το βιντεοσταμογράφημμα (φύλλα) A Εφαρμογή ακουκτικο βαρηκοίας (φύλλα) μπόςπίσω A Καρτα ογκολογικού ιατρείου σκληρο χαρτι 21x14 cm + 1 A Γνωμάτευση Ακοολογίας - Νευρολογίας ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αυτοκόλλητες ετικέττες ιστολογικών πλακιδίων 2x8 cm Παραπεμπτικό Ιστολογικής εξέτασης A , , , ,4 80 0, , , , ,4 40 0, , , ,01 16

17 οκ οκ Βιβλίο-πρωτόκολλο ιστολογικών εξετάσεων βιβλίο 300 φύλλων A Ετικέττες αυτοκόλλητες 300 0,03 Παθολογοανατομικού 11x5 cm ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ειδική συνταγή ναρκωτικών 50 2,74 για νοσηλευόμενους μπλοκ 50 φύλλων εις 4 πλούν διαστ 26x30 cm περίπου αριθμημένο (λευκό ροζ γαλάζιο κίτρινο) 141 Ειδικό συνταγολόγιο 10 5,8 χορηγήσεως ναρκωτικών Αναισθησιολογικού Τμήματος μπλόκ 50 φύλλων εις 4 πλούν αριθμημένο (άσπρο - ρόζ - γαλάζιο - κίτρινο) Α Αντιβιόγραμμα μπλόκ ,55 φύλλων διάτρητα στο πλάϊ με πλήρη αντιστοιχία διότι γράφονται εις διπλούν οχί καρμπονιζέ illustration χαρτί (επισυνάπτεται δισκέτα) Α Μπλοκ 100 φύλλων 80 0,4 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Μέτρηση ούρων 24ώρου 150 0,05 (φύλλο μπρος-πίσω) Α Δελτίο Ενέσεων σκληρο 150 0,05 χαρτι Α4 μπορός πίσω A4 μπρός πίσω Stick Σακχάρου ανά 6ωρο 120 0,05 (φύλλο μπρος-πίσω) σκληρο χαρτι Πίνακας παρακολουθήσεως 300 0,025 πιέσεως σφύξεων (φύλλο μπρος-πίσω) Α Μπλόκ 100φ. Ορθοπεδικής 120 0,44 14x21 Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κάρτα φαρμάκων 7x11 cm 150 0, Δελτίο ενέσεων A4 μπρός 80 0,15 πίσω σκληρό χαρτί Φύλλο νοσηλείας Α'Χειρουργικής μπρός πίσω Α ,04 17

18 Μπλόκ 100φ. Α Χειρουργικής 15 x 21 Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κάρτα φαρμάκων και ζελατινες 150 0, , Δελτία ενέσεων - σκληρο χαρτι (μπρός πίσω διαστάσεις) 40 0, Φύλλο νοσηλείας 800 0,025 Β'Χειρουργικής Α3 μπρός πίσω Μπλόκ 100 φ. Β 80 0,37 Χειρουρχικής 14 x 21 Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Δελτίο ενέσεων ματ σκληρο 800 0,08 χαρτι μπρός - πίσω Τρίωρης θερμομέτρησης 800 0,025 14x21 cm Κάρτα φαρμάκων 800 0, Εντυπο διακομιδής ασθενούς εκτός νομού 40 0, Μπλόκ 100φ. Με το λογότυπο της κλινικής 14x21 cm 120 0, Έκθεση αναπηρίας 100φ. 8 2, Παραπεμπτικά Κλινικής εξέτασης ειδικού Ημερομηνίες και ημέρες νοσηλίες (φύλλο νοσηλείας) A3 μπρός πίσω Ιατρικές οδηγίες (μπροςπισω) A Κάρτα Σακχάρου ανά 6ωρο A4 Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Τρίωρης θερμομέτρησης 12x21 cm Εντυπο διακομιδής ασθενούς εκτός νομού A Ημερομηνίες και ημέρες νοσηλίες (φύλλο νοσηλείας) A3 μπρός πίσω Κάρτα φαρμάκων - μικρο σκληρο χαρτι 7 x 10,5 cm Μπλόκ 100φ. Κλινικής 15 χ 21 cm 80 0, , , , , , , , ,4 18

19 Έκθεση Νοσηλείας ασθενούς 2 2,5 100φ. Μπρός πίσω x Έκθεση αναπηρίας 100φ. A3 2 2, Φύλλο Ιστορικού A4 x ,17 μπρός πίσω Δελτίο ενέσεων ματ σκληρο χαρτι 150 0, Βεβαίωση για αποστολή δειγμάτων σε αλλα νοσοκομεία Φάκελοι αλληλογραφίας 12χ ,1 40 0,2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Προγράμματα χερ/ου με το 120 0,1 λογότυπο του τμηματος 25 Χ 18 cm Μπλόκ 100φ. Με το 80 0,68 λογοτυπο της κλινικής 14 χ 21 cm I ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Ημερομηνίες και ημέρες 400 0,04 νοσηλείας A3 μπρός - πίσω Μέτρηση ούρων 24ωρου (σε 80 0,06 ματ χαρτι) A4 μπρός πίσω Κάρτα παρακολούθησης 200 0,08 διαβητικών (σε ματ χαρτι) A4 μπρός πίσω Δελτία ενέσεων (σε ματ 160 0,08 χαρτι) Α4 μπρός πίσω Έντυπο τρίωρης 200 0,025 θερμομέτρησης 15χ20^ Προγράμματα χειρουργείων 80 0,09 με το λογοτυπο της κλινικής Μπλόκ 100φ. Με το 80 0,49 λογοτυπο της κλινικής 15 x20 cm Εντυπα '' Συναίνεση για 80 0,08 εγχείρηση ή εφαρμογή άλλων θεραπευτικών ή διαγνωστικών μεθόδων Α Κάρτα εισόδου και 80 0,1 παραμονής επισκέπτου Καρτα Φαρμάκων 120 0,05 τυπωμένες σε χοντρο χαρτι & στις 2 όψεις (σε ματ χαρτι) 10x14 cm Φακελάκια φαρμάκων 80 0, Κάρτα εντατικής 60 0,08 19

20 παρακολούθησης ασθενών μπρός πίσω ματ σκληρό χαρτί Β' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ Ιστορικό ασθενούς A4 x , Μπλόκ 100φ. Με το 80 0,49 λογοτυπο της κλινικής 14 x Τρίωρης θερμομέτρησης 15χ Καρτα Φαρμάκων τυπωμένες σε χοντρο ματ χαρτι & στις 2 όψεις Δελτίο ενέσεων σε ματ χαρτι σκληρο Παρακολούθηση Διαβητικών τυπωμενες και στις 2 οψεις σκληρο χαρτί Κάρτες "Μέτρηση ούρων 24ωρου '' τυπωμενες και στις 2 οψεις ματ σκληρο χαρτι Κάρτα εντατικής παρακολούθησης ασθενώνμπρος πισω σκληρο χαρτι Ημερομηνίες και ημέρες νοσηλείας σε χαρτί κάρτας & στις 2 όψεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ & ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Δελτίο ενέσεων mat sklhro xarti A Stick Σακχάρου ανά 6ωρο - μπρος πισω σκληρο χαρτι A4 80 0, ,1 80 0, , , , , , , Μέτρηση ούρων 24ωρου 80 0, Τρίωρης θερμομέτρησης των 2 0, φυλλων 14 x Έκθεση αναπηρίας A4 40 0, Ιατρική Γνωμάτευση A4 40 0, Διάγραμμα νοσηλείας Κ/Δ 150 0,11 Εργαστηριακά Α Μπλ ΚΔ 50 + ΝΦ ,19 όκ 100φ.Κ/Δ Μπλοκ Βιοχημικού 100 φύλλων Παραπεμπτικό προς Ακτινολόγικό A4 15 0, ,04 20

21 Γνωμάτευση Αξονικής Τομογραφίας Παραπεμπτικό για Ενδοσκοπικό Έλεγχο Πεπτικού A Δελτίο Κυτταρολογικής Εξέτασης A Κάρτα Αντιπικτικής Αγωγής Α4 σε 2 φύλλα μπρος-πίσω Προληπτική Αντιβίωση για Ενδοκαρδίτιδα μπρός πίσω Α ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Α4 σε 2 φύλλα μπρος-πίσω A Διάγραμμα Φαρμάκων Ημερομηνίες κ Ημέρες Νοσηλείας Α3 μπρος-πίσωσκληρο χαρτι α διάγραμμα νοσηλείας καρδιολογικού -μπρος πισω A Φακελάκια φαρμάκων 5 x 8 cm Ενημερωτικό ιατρικό σημείωμα εξόδου Α4 μπροςπίσω Μ.Ε.Θ Ιατρικό Ιστορικό 50 φύλλων 2πλης όψης 40 0,1 40 0, ,5 40 0,5 20 0,4 15 1,7 80 0, , , , , Μπλοκ 100 φύλλων ΜΕΘ ,7 x 21 cm Μπλοκ Βιοχημικών 10 0,88 εξετάσεων 100 φύλλων 14 x 21 cm Ημερήσιο φύλλο νοσηλείας ,07 ασθενών Μ.Ε.Θ.2πλης οψηςσκληρο χαρτι ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ιατρική βεβαίωση ,57 Γνωμάτευση μπλοκ 50φ. A , Στοιχεία κοινωνικού 80 0,18 ιστορικού μπρος πισω Α Εντυπο ακούσιας νοσηλείας 40 0,25 Α Εντυπο εκούσιας νοσηλείας 40 0,13 Α Εντυπο χορήγησης 80 0,06 21

22 φαρμάκων Α Ψυχοδιαγνωσική εξέταση Α4 40 0, Φύλλο νοσηλείας 80 2,6 (Ψυχιατρικό ιστορικό) (όπως δειγμα) Δελτίο Κοινωνικής και Οικογενειακής κατάστασηςμπρος πισω σκληρο χαρτι 80 0, Φύλλο εξωτερικού Ιατρείου Ψυχιατρικου-όπως το δειγμα) Δελτίο παρακολούθησης επισκεπτριών Υγείας 40 0, , Μπλόκ 100φ. Κλινικής 80 0,68 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Μπλόκ 100φ.Π/Δ A4 40 0, Φύλλο παιδιατρικού Ιστορικού (όπως το δειγμα) A3μπρός πίσω 400 0, Χορήγηση φαρμάκων (όπως 150 0,024 το δειγμα) μπρός πίσω Φάκελλοι κίτρινοι 31χ25 cm 40 0,9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Ατομικός φάκελλος ασθενών με εναέρια στήριξη 37 χ 50 cm ,29 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ-Α' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Καρτέλα 150 0,06 αντινεοπλαστικήςθεραπείαςματ σκληρο χαρτι μπρος πισω Φύλλο νοσηλείας 500 0, Γενικό αρχείο (φάκελλοι) όπως το δειγμα 250 0, , Δελτίο ενέσεων ματ σκληρο χαρτι μπρος πισω Μέτρηση ούρων 24ωρου καρτέλα 80 0, Κάρτα παρακολούθησης διαβητικών μπρος πισω σκληρο χαρτι 80 0, Μπλόκ 100φ.Ογκολογικού 80 0,49 22

23 Μπλόκ 100φ.Αιματολογικού 80 0, Φάκελοι κίτρινοι 31χ , Καρτάκια Φαρμάκων 80 0, Κάρτα Θανάτου σκληρο χαρτι Μπλοκ 100 φύλλων Θαλαμου Βραχείας Νοσηλείας Φύλλο Ιστορικού Αιματολογικου 2πλουν Φύλλο Ιστορικού ογκολογικού 1ο φυλλο Έντυπο Διακομιδής ασθενούς εκτός νομού Φάκελοι αλληλογραφίας ογκολογικού 29χ Φάκελοι αλληλογραφίας Αιματολογικού 29χ Κάρτα εντατικής παρακολούθησης σκληρο χαρτι Έντυπο γνωμάτευσης αιματολογικής κλινικής Τ.Ε.Π. Αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεώτερων κινολόνων από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση & για τοπική ωτική χρήση και κεφαλοσπορινων Γ'γενεάς από του στόματος, μπλόκ 100 φ. όπως το τριπλότυπο, καρμπονιζέ Κάρτα προτεραιότητας,μπλόκ 100 φ. διάτρητο από πάνω -απλό χαρτί Κάρτα προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, μπλόκ 100φ. (όχι καρμπονιζέ ),σε διάσταση Α4,διάτρητα από πάνω Γνωμάτευση Αξονικής Τομογραφίας 80 0, , , , , , , , , , , , , Βεβαίωση αναγκαιότητας 15 0,125 23

24 αεροδιακομιδής Εντυπο διακομιδής 15 0,125 ασθενούς εκτός νομού Ιατρικό πιστοποιητικό 80 0,125 θανάτου, μονά φύλλα Α4 μπρος πισω Δελτίο εισαγωγής σε απλό ,02 χαρτί Α4 μπρος πισω Οδηγίες προς τους γονείς 80 0,04 παιδιών με κάκωση κεφαλής Μπλόκ 100 φ. ΤΕΠ 300 0, Μπλόκ 100 φ. για πλήρη 80 0,88 βιοχημικό έλεγχο αίματος Μπλόκ 100φ.για γεν.ούρων 40 0, Μπλόκ 100 φ. για 15 0,49 καλλιέργεια ούρων Έντυπα παραπομπής προς το 80 0,01 ακτινολογικό Βιβλίο καταγραφής 25 14,35 επειγόντων περιστατικών ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Εξωκρανιακή αρτηριακή 250 0,05 μελέτη (όπως το δειγμα) Υπερηχολογική 80 0,025 Φλεβογραφία (όπως το δειγμα) Βιβλίο κίνησης ασθενών για 2 33 απλές ακτινογραφίες 30χ40 cm 300 φύλλ A Βιβλίο Μονάδας 2 27 Υπερηχοτομογραφίας 300 φύλλων διαστ. 30 χ 40 cm Φάκελλος Υπερηχολογικής 150 0,64 Μελέτης Αγγείων TRIPLEX (όπως το δειγμα) Φάκελλοι αλληλογραφίας 300 0,2 40χ30 cm Εκθεση Μονάδας Υπερήχων 800 0, Μπλοκ ακτινολογικού 30 0,7 εργαστηρίου 100 φύλλων Ατομικός φάκελλος 120 0,09 μαστογραφίας κλινικής 18,50X25 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Σακκούλα Αιμοδοσίας (όπως 800 0,39 το δειγμα) Κάρτα εθελοντή Αιμοδότη 400 0,015 (όπως το δειγμα) Κάρτα αντιπηκτικής αγωγής 120 0,06 24

25 (όπως το δειγμα) Βιβλίο αιμοληψιών ,8 φύλλων Βιβλίο συμβατοτήτων ,85 φύλλων Οδηγίες για τους ασθενείς 40 0,85 που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή,χρώματος κόκκινο (όπως το δειγμα) Δελτίο Αιμοδότη 2πλουν ,016 (κάρτα όπως το ) Καθορισμός ομάδας 120 2,2 αίματος,α,β,ο^γί και εξετάσεις συμβατότητας μπλόκ τριπλότυπο,άσπροκίτρινο-ρόζ,των 50 φύλλων Δελτίο παραλαβής αίματος 40 1,14 και παραγώγων, μπλόκ 50 φύλλων διπλότυπο Βιβλίο Αιμοπεταλίων φύλλων Α Βιβλίο Εθελοντών αιμοδοτών φύλλων Α Ευχαριστήρια Κάρτα 800 0,025 Εθελοντή Αιμοδότη Α2 (όπως το δειγμα) ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Εξωτερικό γυναικολογικό 400 0,24 ιατρείο,κάρτα μεγάλη ρόζ (όπως το δειγμα) Μαιευτικό ιστορικό (νέο 600 0,11 δειγμα) (όπως το δειγμα) Γυναικολογικό ιστορικό 400 0,11 διάγραμμα εις 2πλουν (όπως το δειγμα) Μπλόκ 100 φύλλων A Test 10 2, Μπλοκ 100 φύλλων Pappa 10 2, Μπλόκ 100 φύλλων Ιατρική 3 2,5 βεβαίωση/αναρρωτική Μητρώο Μ/Γ 500 φύλλων 1 45 (διπλούν) (όπως το δειγμα) Γυν.-Παρακολούθηση κάρτα 400 0,15 (όπως το δειγμα) Μαιευτική κάρτα 400 0,15 εξωτερικών ιατρείων Περιμένοντας μπλοκ ,45 φύλλων ιατρική βεβαίωση καισαρικής μπλοκ ,04 25

26 φυλλων ιατρική βεβαίωση πιθανής 5 0,04 ημερομηνίας τοκετού μπλοκ 100 φυλλων βεβαίωση γεννήσεως μπλοκ 10 0, φυλλων ημερήσιο δελτίο κίνησης 10 0,04 νεογνών μπλοκ 50 φυλλων κάρτα μαιευτικής 230 0,3 παρακολούθησας μικρή (όπως το δειγμα) ιστορικό νεογνού, μπλοκ ,5 φυλλων Μπλοκ 100 φ. Κλινικής 40 0,5 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ +ΩΡΛ Μητρώο Ασθενών βιβλιο σελιδων Πρόγραμμα χειρουργείου 200 0,02 σκληρο χαρτι Ιατρική Βεβαίωση- 50 0,02 Γνωμάτευση ιατρικό Πιστοποιητικό 40 0,02 Θανατού μπρος πισω Ημερήσια αναφορά εις 15 0,04 2πλουν Έκθεση Αναπηρίας σκληρο 80 0,1 χαρτι Δελτίο Ενέσεων σκληρο 150 0,15 χαρτι μπρος πισω Παραπεμπτικό 80 0,02 Κυτταρολογικής εξέτασης Τρίωρη Θερμομέτρηση 400 0, Συναίνεση για εγχείρηση 400 0,02 (ουρολογικο Χριστουλακης+ΩΡΛ Παπαδάκης) Παραπεμπτικό ιστολογικής εξέτασης Προς το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο Γνωμάτευση αξονικής τομογραφίας Ημερομηνίες και Ημέρες νοσηλείας A3 (όπως το δειγμα) Μπλοκ 100 φ.ουρολογικής κλινικής - ΩΡΛ Κλινικής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 80 0,1 80 0, , , ,68 26

27 Μπλοκ λευκό 100 φ. κοινωνικής υπηρεσίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Βιβλία μεσαίου μεγέθους 400 φύλλων (για Επιστ.Συν.- δ/κές πράξεις -δντικές κ.λ.π.) Φάκελλα μικρά λευκά αλληλογραφιας με το λογότυπο του Νοσ. 11,50X Φάκελλα μεγάλα λευκά αλληλογραφιας με το λογότυπο του Νοσ. 12X Φάκελλα μεσαια κίτρινα αλληλογραφιας με το λογότυπο του Νοσ. 25X Φάκελλα μεγάλα κίτρινα αλληλογραφιας με το λογότυπο του Νοσ. 45X Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας 30 Χ 19, 110 φύλλων Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας 23,50 Χ 17, 110 φύλλων ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ Προαναισθητική εκτίμηση- Διάγραμμα αναισθησίας (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ Α3 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΕΛΙΔΑ, Η ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΝΗ- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) Ι2 453 Μετα-αναισθητική Ανάνηψη Ασθενούς Ι2 454 Αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου Ι3 463 Δήλωση συγκατάθεσης για εγχείρηση χορήγηση αναισθησίας Μπλοκ λευκό 50 φ. αναισθ/κου τμήματος Ιστορικό ασθενούς (4 σελίδες τυπωμένες μπρος - πίσω) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 25 0, , , , , , , , , , , ,14 27

28 Μπλοκ λευκό 100 φ. μεσογειακής αναιμίας Μπλοκ λευκό 100 φ. προς ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΑΜΟΥ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ- ΚΑΝΔΑΝΟΥ) Προσοχή ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτυπώσει ανάλογα με το Κ.Υ. για το οποίο προορίζεται το είδος το αντίστοιχο 345 λογότυπο στα παρακάτω ζητούμενα είδη (δηλ. Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ ή Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ή Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ) Μπλόκ ιατρών 100 φύλλων διαστ. 17 χ 22,5 cm Φάκελλοι αλληλογραφίας διαστ. 11 χ 25 cm Φάκελλοι αλληλογραφίας διαστ. 13 χ 30 cm Φάκελλοι αλληλογραφίας διαστ. 12 χ 23 cm Διαταγή πορείας ασθενοφόρου μπλόκ 50 φύλλων εις τριπλούν διάτρητα στο πλάϊ Καρτέλλες γυναικολογικού ιστορικού ροζ Παραπεμπτικό μικροβιολογικών εξετάσεων μπλόκ 50 φύλλων διάτρητα από πάνω Παραπεμπτικό για γενική ούρων μπλόκ 50 φύλλων διαστ. 21 χ 17 cm Ειδική συνταγή ναρκωτικών πίνακα Β & Γ προς το Φαρμακείο του Νοσοκομείου μπλόκ 50 φύλλων εις 4πλούν Μονόριγα συνταγολόγια Συνταγή του Ν. 1729/87 πίνακας ΒΣ, ΓΣ & Δ μπλόκ 50 φύλλων εις 2πλούν Δελτίο παραγγελίας μπλόκ 50 φύλλων εις διπλούν 40 0, , , , , , , ,4 25 1, ,

29 Ειδικό βιβλίο διαθέσεως ναρκωτικών φαρμάκων μπλόκ 50 φύλλων εις 2πλούν Δελτίο προτεραιότητας μπλόκ 100 φύλλων Γυναικολογική κάρτα ,5 25 0,4 κοκκινη (όπως το δειγμα) Διπλόριγα συνταγολογία ειδικής ΣυνταγήςΝαρκωτικών Ν.1729/87 Πίνακας Β και Γ μπλοκ 50 φυλλα εις διπλούν αριθμημένα Ατομική Συνταγή Προς Φαρμακευτικό Τμήμα εις 3 πλουν Πρωτόκολλο παραλαβής και δελτίο εισαγωγης εις 3 πλουν Ιατρική Γνωμάτευση για παιδιάτρους μπλόκ 100 διαστ 17χ25, Υποφακέλους Α, διάσταση Κόλλας Α Υποφακέλους Β, διάσταση Κόλλας Α Υποφακέλους Γ, διάσταση Κόλλας Α Υποφακέλους Δ, διάσταση Κόλλας Α Υποφακέλους Ε διάσταση Κόλλας Α Υποφακέλους ΣΤ διάσταση Κόλλας Α Μπλοκ 100 φύλλων αιτιολογημένης συνταγής χορήγησης νεώτερων κινολόνων από του στόματος εις τριπλούν Φάκελλοι αλληλογραφίας διαστ. 25 χ 35 cm ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α' Στοιχεία Ταυτότητας του Υπαλλήλου Β' Τίτλοι Σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα , , , , , , , , , Γ' Στοιχεία Υπηρεσιακής 100 0,19 29

30 Κατάστασης Υπαλλήλου Δ' Εκθέσεις Αξιολόγησης 100 0,19 Υπαλλήλου Ε' Ηθικές αμοιβές - Ποινές ,19 Άδειες - Νοσηλεία ΣΤ' Διάφορα Στοιχεία 100 0,19 Τα παραπάνω έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ώστε οι υποψήφιοι προμηθευτές να ενημερώνονται για τη μορφή και τις διαστάσεις τους και οι δυνητικοί μειοδότες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά ως τα. 30

Α/Α ΕΙΓΜΑ ΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ORCO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕ ΡΗ ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ι. 1 201115 Βιβλίο Τ.Ε.Π. και Ε.Ι. 100 φ. µε σκληρό εξώφυλλο των 100φ. 51 9,65 Μπλόκ εισιτηρίων Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 2820 22306 FAX : 2820-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες :ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20Π ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 226 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 24 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 12 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141800-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 12 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141800-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 80 306 FAX : 80-39 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Μ. ΝΙΚΑ Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 7 Π/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 9-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 57Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 14 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΣΑΜΨΑΚΗ Ε. Τηλέφωνο : 28210-22310-309

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2820 22309 FAX : 2820-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 27 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 14-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 10Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 15Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  έχοντας υπόψη τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Χανιά 7/7/2014 Αριθμ. Διακ. 45 Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210-22308 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) Περί οργανώσεως της ιατρικής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 13-12-2013 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 43Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 7-2-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 5Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 8-4-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 21Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50522, 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΡ.ΠΡΩΤ: 14618 ΤΗΛ: 213 2058348 ΗΜΕΡ: 17-6-14 FAX: 213 2058614 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Δαούτης Βασίλειος Τηλέφωνο : 25213501222 Φάξ: 2521025997

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Δαούτης Βασίλειος Τηλέφωνο : 25213501222 Φάξ: 2521025997 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Δαούτης Βασίλειος Τηλέφωνο : 25213501222 Φάξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ, 28/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ:-3-5 (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 367 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 73/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 73/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα