ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΠΠΥΥ 2012-CPV )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 22820000-4 )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ <ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ> ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ : I.Δραγούμη 5-6 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 0/06/0 Πληροφορίες : Β. ΣΑΞΩΝΗ-Σ.ΣΤΟΙΛΗ Τηλέφωνο : FAX 7659 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ./0 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΠΠΥΥ 0-CPV ) Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:. Την με αριθ. 3567/9-5-0 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 0 και το αρ.πρωτ. 57/9--3 έγγραφο της ΕΠΥ, με το οποίο εγκρίνονται οι τροποποιήσεις στο ΠΠΥΥ 0..Το αρ.πρωτ.688/3--0 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 0). 3. Το αρ.πρωτ.33/ έγγραφο της ης ΥΠΕ Αττικής με την οποία ορίσθηκε φορέας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός. Την αρ.πρωτ.680/7--0 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού 5. Την αρ.πρωτ.68/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού 6.Την κείμενη σχετική νομοθεσία Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι.ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου.π.α. με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΚΑΕ 93 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή και για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 7/06/0 και ώρα.00μμ στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 6/06/0, ημέρα Δευτέρα και ώρα.00μμ. 3.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΟΡΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

2 Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα-πρωτοτυπο ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΕΛΟ- (τεχνικές και οικονομικές σε ξεχωριστό φάκελο), στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ. του άρθρου 8 του Ν.599/986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα -Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού -Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. -Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι -Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. -Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης Β. «άκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Γ. «άκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών σας με τις τιμές και τους αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου όπως αυτές είναι καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς σας στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση. Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα δοθούν απαραίτητα και ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά. Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΠΑ.. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα και τον κωδικό αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη.. ΔΕΙΓΜΑΤΑ Τα προσφερόμενα είδη όσο αφορά στην ποιότητα χαρτιού θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ενώ οι γραμμογραφήσεις τους θα είναι σύμφωνες με τα δείγματα των εντύπων, τα οποία θα υπάρχουν για όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να τα δουν στη Διαχείριση Υλικού του Νοσοκομείου (τηλέφωνα επικοινωνίας: και ). Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους θα υποβάλλουν δείγματα της ποιότητας του χαρτιού των ειδών που προσφέρουν. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο. 6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 7. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.

3 8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.86/95 και 8/07 περί προμηθειών. 9. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Χρόνος παράδοσης έως ημέρες από την παραγγελία.. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: ΜΤΠΥ,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΧΑΡΤ/ΜΟ % επί ΜΤΠΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0% επι κρατ.χαρτ/μου ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ % επί του πληρ.ποσού ΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ % επί του πληρ.ποσού ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 0% επι κρατ.χαρτ/μου.η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 8/007.. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. / ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σε Δεμένα, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 0,5cm x Π,5 cm.000 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Σε Δεμένα, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ,5cm x Π,00cm 3 ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Σε Δεμένα, ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 3,5 cm 600 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΟΣΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ Σ ΜΟΝΑΔΟΣ Μπλόκ των 0 φύλλων Δεμένα, Χρωμα Γαλάζιο Δύο οψεων ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 3 cm x 3

4 Π cm 5 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Μεγέθους Α3 δεμένα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,5cm x Π cm Δεμένα χρώματος ροζ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,7cm x Π cm ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ δεμένα ΔΙΑΣΤΑΣΗ 9,7cm x cm ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ & ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡ/ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΙΜΑΤΟΛ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΕΡΜ/ΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ-ΟΥΡΟΚΑΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΗΤΕΣ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΚΕΛΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Τεμάχιο άκελλος Δεμένα χρώματος ασπρο ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 9,5cm x cm Βιβλίο 00 Δεμένα, ΔΙΑΣΤΑΣΗ 38,5cm x 8,5 cm Δεμένα χρώματος κίτρινο ΔΙΑΣΤΑΣΗ 9,5cm x cm Μπλόκ των 0 φύλλων Δεμένα χρώματος Πράσινο x Π cm Σε /ΤΥΠΟ Καρμπονιζέ Χρώμα (λευκό - κίτρινο) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 30 cm Σε Μπλόκ /τυπο Καρμπονιζέ των 50 φύλλων (50Χ) χρωμα (λευκό - κίτρινο) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 8cm x Π cm Τύπου Μανίλα διάστασης 3,0 χ,5 ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 5cm x Π 3,5 cm

5 ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΠΕΤΡΙΔΗΣ) ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΡΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Τεμάχιο Κάρτα Τεμάχιο Μπλόκ 3/Ττυπο Καρμπονιζε Χρώματος ( Ασπρο - Ροζ - Κίτρινο) των 50 φύλλων δεμένο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 30cm x Π 0,5 cm 3/Ττυπο Καρμπονιζε Χρώματος ( Ασπρο - Ροζ - Κίτρινο) των 50 φύλλων δεμένο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 30cm x Π 0,5 cm Βιβλίο μεγάλου σχήματος 300 δεμένο, με επένδυση δερματίνη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 3 cm Τύπου Μανίλα, Χρώματος κίτρινο ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ,5 cm x Π 3,5 cm Βιβλίο μεγάλου σχήματος 0 δεμένο, με επένδυση δερματίνη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 3,5 cm x Π,5 cm Μπλόκ /τυπα (λευκό - κίτρινο) δεμένα, διάτρητα, έκαστο αριθμημένα από - ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 7 cm μπλόκ 3/τυπο 50 δεμένα, καρμπονιζέ, διατρητο Χρώμα (λευκό - κίτρινο - ροζ) ως δείγμα. Αριθμ. ΑΠΌ ---- ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 0 cm x Π 7 cm ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΙΜΩΝ Σε Δεμένα ως δείγμα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ,5 cm x Π 65 cm 30 3 ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡΟΙΜΩΝ Σε Μονόφυλλο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 5 cm x Π 9 cm 0 ΕΝΤΥΠΟ Δ.Π.Υ. ΤΥΠΟΥ Γ Κούτα 00 ΥΛΛΑ χαρτί /τυπο καρμπονιζέ (λευκό - ρόζ - κίτρινο - σιέλ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ '' Χ Π cm 5

6 5 6 7 ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΗΡ/ΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΕΠΙΤΡ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΗΡ/ΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΕΠΙΤΡ. /τυπο Καρμπονιζέ των 50 φύλλων, χρώμα (λευκό - ρόζ - πράσινο - κίτρινο) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 7 cm x Π 6,5 cm μπλόκ 50 /τυπα καρμπονιζέ τα δυο φύλλα λευκού χρώματος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 5 cm x Π 0 cm μπλόκ 50 /τυπα καρμπονιζέ τα δυο φύλλα λευκού χρώματος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,5 cm x Π cm 5 8 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Μπλόκ 30 μπλόκ 30 /τυπα καρμπονιζέ (ασπρο - κίτρινο) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ,5 cm x Π 6 cm 8 9 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΑΚΕΛΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΚΕΛΛΟΥ ύλλο υλλάδες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 35 cm x Π 5 cm ΑΔΕΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΛΥΘΕΝΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ Μπλόκ /τυπο 50 (50χ) Δεμένα απλά ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9,5 cm Σε /τυπο, καρμπονιζέ Λευκό - Κίτρινο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,5 cm x Π cm 3/τυπο καρμπονιζέ (λευκό - κίτρινο - ροζ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9 cm x Π 0,5 cm Βιβλιο μεγάλου σχήματος 300 δεμένο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ,5 cm x Π 9 cm Σε διάτρητα Καρμπονιζέ /τυπα λευκό - κίτρινο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 8,5 cm x Π 6,5 cm φ 3/τυπο καρμπονιζέ (λευκό - κίτρινο - ροζ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 3,5 cm x Π,5 cm

7 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Τεμάχιο Τεμάχιο Βιβλίο μεγάλου σχήματος 300 δεμένα επένδυση δερματίνη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9,5 cm μονόφυλλα, δεμένα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 6,5 cm x Π 3 cm Βιβλιο μεγάλου σχήματος 00 φ δεμενο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9,5 cm ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΓΙΑ LASER ΑΝΔΡΩΝ Κάρτες Μεγέθους Α Χρώματος κίτρινο ως δείγμα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9,7 cm ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΓΙΑ LASER ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 3 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Τεμάχιο ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΣΥΜΠΛ. PUVA - UVA Κάρτες Μεγέθους Α Χρώματος ροζ ως δείγμα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9,7 cm Μπλόκ /τυπο 50 (50Χ ) καρπονιζέ χρωματος (λευκό - ροζ - κίτρινο - πράσινο) δεμένα x Π cm Καρτέλα μονόφυλλη μεγέθους Α Χρώματος κίτρινο x Π cm Βιβλιο 00 δεμένο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 38 cm x Π 0 cm Καρτέλα χρώματος πράσινο μεγέθους Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 30 cm x Π cm ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΩΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡEELING-ΜΕΛΑΣΜΑ Κ.Λ.Π. Καρτέλα χρώματος πράσινο μεγέθους Α 00 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ των 0 φύλλων Δεμένα, ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,7 cm x Π cm 5 7

8 7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ φυλλα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 8,5 cm x Π,5 cm ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ Τριπλότυπο καρμπονιζέ των 50 φύλλων (50Χ3) χρώματος (λευκό - Ρόζ - κίτρινο) δεμένο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,5 cm x Π cm άκελλος Τύπου Μανίλα διάστασης 33.5 χ 37,0 Δύο όψεων ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 3 cm x Π 3 cm Σε Δεμένα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π,5 cm ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΥΧΡΗΣΤΟ Η ΑΧΡΗΣΤΟ Μπλόκ /τυπο των 50 (50χ) καρμπονιζέ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 8,5 cm x Π 0 cm 0 5 ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Σε Δεμένα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 5,5 cm ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ & ΚΕΑΛ/ΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΙΡΑ Α με αρίθμηση από ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΥΚΗΤΩΝ Κούτα 00 ΥΛΛΑ Κούτα 00 ΥΛΛΑ τεμάχιο Μπλόκ 3/τυπο ων 50 φύλλων καρμπονιζέ (50Χ3) χρωματος (λευκό - ρόζ - κίτρινο) διάτρητα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 7 cm x Π 8,5 cm Χαρτι 3/τυπο καρμπονιζέ χρωμα (λευκό - ρόζ - κίτρινο) με αρίθμηση από εως 000 ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ '' Χ Π cm Χαρτι 3/τυπο καρμπονιζέ Χρωμα (λευκό - ρόζ - κίτρινο) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ '' Χ Π cm Βιβλιο 00 δεμένο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9 cm 6 57 ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ τεμάχιο Βιβλιο 00 δεμένο ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9 cm 8

9 58 ΕΝΤΥΠΟ Δ.Π.Υ. ΤΥΠΟΥ Δ 59 ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Κούτα 00 ΥΛΛΑ Κάρτα χαρτι /τυπο καρμπονιζέ χρωμα (λευκό - ρόζ - κίτρινο - σιέλ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ '' Χ Π cm Τύπου Μανίλα διάστασης ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm x Π 9,5 cm ΚΑΡΤΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 6 ΕΝΤΥΠΟ Δ.Π.Υ. Κάρτα Κούτα 500 ΥΛΛΑ 6 ΒΙΒΛΙΟ PATCH - TEST τεμάχιο Τύπου Μανίλα ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,0 cm x Π,0 cm /Τυπο καρμπονιζέ χαρτί των 500 χρωμα (λευκό - ρόζ - κίτρινο - σιέλ) με αρίθμηση από ---- ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ '' Χ Π cm Βιβλιο 00 δεμένα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 5 Χ Π 9 cm ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΧΕΣ - ΛΕΠΙΑ κ.α. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΑΡΜΑΚΩΝ 0 δεμένα χρώματος πράσινο /τυπο χρωμα (Λευκό - Ρόζ- Κίτρινο- Μπλέ) με αρίθμηση από ---- ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 7 cm Χ Π 6 cm ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ δεμένα ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ cm Χ Π 9,7 cm ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ δεμένα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ δεμένα 68 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 0 δεμένα 5 9

10 69 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΕΘ 0 δεμένα 70 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 0 Μπλόκ /τυπο καρμπονιζέ χρώμα (λευκό - κίτρινο) 7 ΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (IM, IV, SC) 0 δεμένα 30 7 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 0 δεμένα 5 73 ΑΠΟΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 0 δεμένα ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΗΜΕΡΕΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ δεμένα χρωματος πρασινου ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 6 cm Χ Π cm δεμένα χρωματος ροζ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 6 cm Χ Π cm /ΤΥΠΟ ΤΩΝ 50 (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ) ΩΣ Δ 0 ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ 9,5cm Χ Π 9,5cm Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει απαραίτητα να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω προϋποθέσεις όσο αφορά στην ποιότητα του χαρτιού: Όλες οι κάρτες θα έχουν χαρτί μπρίστολ βάρους γραμμαρίων Τα πλότυπα και 3πλότυπα μπλοκ θα έχουν χαρτί γραφής βάρους 80 γραμμαρίων Τα υπόλοιπα μπλοκ και τα καρμπονιζέ (αυτογραφικά) θα έχουν χημικό χαρτί Τα βιβλία θα έχουν χαρτί γραφής βάρους 0 γραμμαρίων Τέλος στα καρμπονιζέ χαρτιά που έχουν διάτρηση θα πρέπει τα αντίγραφα να είναι σωστά ευθυγραμμισμένα. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002753850 2015-05-06

15PROC002753850 2015-05-06 15PROC002753850 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10/04/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.8/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44115200-1)

10/04/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.8/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44115200-1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44316000-8 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44316000-8 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743521 2015-04-30

15PROC002743521 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826664 2015-06-05

15PROC002826664 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508268 2014-12-29

14PROC002508268 2014-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002473442 2014-12-12

14PROC002473442 2014-12-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002608976 2015-03-02

15PROC002608976 2015-03-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002477065 2014-12-15

14PROC002477065 2014-12-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649221 2015-03-18

15PROC002649221 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΗΝΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ: Η ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820644 2015-06-03

15PROC002820644 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712480 2015-04-17

15PROC002712480 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

31/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.11/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 43328100-9)

31/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.11/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 43328100-9) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50522, 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ, 28/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 13/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. (ΠΠΥΥ 2012- CPV 79212200-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 13/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. (ΠΠΥΥ 2012- CPV 79212200-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 32/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΑΤΖΕΡΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 32/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΑΤΖΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ:-3-5 (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 367 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ.Δ/νση: Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ Ταχ. Κώδικας: 72 400 ΝΕΑΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα