Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ Εmail: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ρία Πήτα Τηλ Fax: Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ.:1160 Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Παρακαλούμε προσέξτε τις ακόλουθες επισημάνσεις ως προς το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΦΛΣ του ΑΠΘ i. Το «Πρόγραμμα Σπουδών 2010» τροποποιήθηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεδρίαση αριθμ. 404/ , και εφαρμόζεται αναδρομικά από το ακαδημαϊκό έτος , όπως περιγράφεται στη συνέχεια. ii. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την απόκτηση του πτυχίου o φοιτητής οφείλει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 240 ECTS (Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες). Κάθε μάθημα εξασφαλίζει έναν αριθμό από ECTS και κάθε ECTS αντιστοιχεί με ώρες συνολικής εργασίας του φοιτητή. Τα ECTS δηλώνουν την απασχόληση, ή το φόρτο εργασίας του φοιτητή, συμπεριλαμβάνοντας την παρακολούθηση του μαθήματος, την ετοιμασία στο σπίτι, την αναζήτηση πληροφορίας στη βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο, την ενδεχόμενη εκπόνηση εργασιών, τη μελέτη για τις εξετάσεις, τη συμμετοχή στις ίδιες τις εξετάσεις και οτιδήποτε άλλο. iii. Τα μαθήματα του προγράμματος ομαδοποιούνται με βάση δύο κριτήρια: α) το καθεστώς που τα διέπει, δηλαδή αν είναι προαπαιτούμενο,, κατ επιλογήν ή επιλογής, και β) το στόχο που υπηρετούν, ο οποίος σχετίζεται και με τα πεδία της επιστήμης στα οποία ανήκουν. iv. Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες μαθημάτων, ως εξής: α) Προαπαιτούμενο. Υποχρεωτικό μάθημα γλώσσας που πρέπει ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς για να μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο μάθημα της ομάδας «Γλώσσα». Το μάθημα προσφέρεται και στα δύο εξάμηνα κάθε ακαδημαϊκού έτους. β) Υποχρεωτικά. Μαθήματα όλων των ομάδων που ο φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου. γ) υποχρεωτικά. Μαθήματα που ανήκουν σε μία από τις ομάδες β, γ, δ, ε, στ και ζ του σημείου vii που ακολουθεί. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ένα προκαθορισμένο αριθμό μαθημάτων από κάθε ομάδα(σημείο v). δ) Επιλογής. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής όλων των ομάδων του προγράμματος σπουδών. Ως τέτοια θεωρούνται και τα μαθήματα άλλων Τμημάτων, αλλά δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από 20 ECTS. Είναι μαθήματα που ο φοιτητής μπορεί να μην επιλέξει ποτέ. Α Ρ Ι Σ Τ ΟΤ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗ Μ Ι Ο ΘΕΣ Σ Α Λ ΟΝ Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚΗ Τη λ. Κ έ ν τ ρ ο www. au th. gr

2 v. Τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία κατ ελάχιστον πρέπει να πάρει ο φοιτητής από κάθε ομάδα είναι τα εξής: α) Μαθήματα γλωσσολογίας: 3. β) Μαθήματα διδακτικής των γλωσσών και παιδαγωγικής: 3. γ) Μαθήματα μετάφρασης: 3. δ) Μαθήματα λογοτεχνίας: 5. ε) Μαθήματα πολιτισμού: 2. vi. Τα 240 ECTS που ο φοιτητής οφείλει να εξασφαλίσει κατανέμονται ως εξής: α) από το προαπαιτούμενο μάθημα «11111 Ιταλική γλώσσα» 12 ECTS. β) από τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας 5Χ12=60 ECTS γ) από τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων ομάδων 5Χ6=30 ECTS. γ) από κατ επιλογήν υποχρεωτικά 16Χ6= 96 ECTS. δ) Τα υπόλοιπα 42 ECTS είναι τελείως ελεύθερες επιλογές, ορισμένες εκ των οποίων (έως 20 ECTS) από προγράμματα άλλων τμημάτων. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επιλέξει και επιπλέον κατ επιλογήν υποχρεωτικά, τα ECTS των οποίων θα αφαιρεθούν από αυτά των επιλογής. O φοιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να εξασφαλίσει 12 από τα 42 ECTS των επιλογής μέσω της πρακτικής άσκησης (μόλις ξεκινήσει), από το έβδομο και μεγαλύτερο εξαμήνου φοίτησης. vii. Σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο (το στόχο που υπηρετούν τα μαθήματα) δημιουργούνται οι εξής επτά (7) ομάδες μαθημάτων: α) Μαθήματα γλώσσας. Έχουν στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των πτυχιούχων του Τμήματος να επικοινωνούν στην ιταλική με άνεση, δηλαδή να αναπτύξουν γλωσσομάθεια επιπέδου C2, σύμφωνα με την κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης. β) Μαθήματα γλωσσολογίας. Έχουν στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης, περιγραφής και συγκριτικής μελέτης των φυσικών γλωσσών (και ιδιαίτερα της ιταλικής), τόσο ως κωδίκων όσο και ως κοινωνικών/επικοινωνιακών πρακτικών. Συνεπώς, η ομάδα αυτή θα μπορούσε καλύτερα να ονομαστεί επιστήμες της γλώσσας και της γλωσσικής επικοινωνίας. Η χρήση του όρου γλωσσολογία γίνεται για λόγους οικονομίας. γ) Μαθήματα διδακτικής των γλωσσών και παιδαγωγικής. Στοχεύουν στην αξιοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που αποκτήθηκαν κατά την παρακολούθηση, κυρίως, των μαθημάτων των παραπάνω δύο ομάδων, για διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Πέραν αυτής της αξιοποίησης, τα μαθήματα διδακτικής αναμένεται να εξασφαλίσουν ικανότητα προγραμματισμού, αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, ετοιμασίας μαθησιακών υλικών, διαχείρισης σχολικής τάξης και αξιολόγησης της επίδοσης. δ) Μαθήματα μετάφρασης. Στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των πτυχιούχων να μεταφράζουν κείμενα (λογοτεχνικά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά, κτλ.), κυρίως από τη γλώσσα πηγή στη μητρική του, αλλά και αντίστροφα. Παράλληλα, ακόμη κι αν δεν εργαστούν ως μεταφραστές ή ως επιμελητές έκδοσης μεταφρασμάτων, οι φοιτητές μέσω αυτής της ομάδας μαθημάτων αναμένεται να αναπτύξουν την ικανότητα διαμεσολάβησης με την ευρεία έννοια. ε) Μαθήματα λογοτεχνίας. Αυτά έχουν στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων, τοποθέτησής τους στο ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον, στο οποίο ανήκουν, καθώς και σύγκρισης της λογοτεχνικής παραγωγής στην ιταλική με Σ ε λ ί δ α 2 από 6

3 αυτήν σε ελληνική, ή και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Συνεπώς, αυτή η ομάδα θεωρείται χρήσιμη τόσο για όποιον σκοπεύει να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία ως ερευνητής, όσο και για όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με διδασκαλία, ή με μετάφραση, δραστηριότητες που απαιτούν και βασικές γνώσεις της λογοτεχνικής παραγωγής της γλωσσικής κοινότητας-στόχου. στ) Μαθήματα πολιτισμού. Αυτή η ομάδα είναι κατά κάποιον τρόπο συμπληρωματική της προηγούμενης, παρότι ο πολιτισμός είναι υπερώνυμο της λογοτεχνίας. Τα μαθήματα αυτής της ομάδας συμπληρώνουν το πολιτισμικό «υπόβαθρο» του καθηγητή γλώσσας, του μεταφραστή, του ερευνητή σε θέματα γλωσσολογικά και φιλολογικά, με γνώσεις σχετικές με την πολιτική και κοινωνική ιστορία, την ιστορία της τέχνης, καθώς και με άλλες εκφάνσεις του πολιτισμού της γλωσσικής κοινότητας, όπως τη μουσική, τα φιλοσοφικά ρεύματα, τον κινηματογράφο και το θέατρο, τη λαογραφία κτλ. ζ) Λοιπά αντικείμενα. Αυτή η ομάδα μαθημάτων περιλαμβάνει ό,τι δεν μπορεί να ενταχθεί άμεσα στις παραπάνω ή εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους στόχους όλων των παραπάνω ομάδων, όπως άλλες ξένες γλώσσες, χρήση υπολογιστών, κτλ. viii. Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν πενταψήφιο κωδικό αριθμό. O κωδικός των μαθημάτων του νέου αυτού προγράμματος περιλαμβάνει μόνο ψηφία. Η θέση του κάθε ψηφίου δηλώνει κάτι, ως εξής: α) Το πρώτο ψηφίο δηλώνει τον κύκλο σπουδών. Συγκεκριμένα: 1 = προπτυχιακό μάθημα, 2 = μεταπτυχιακό μάθημα. β) Το δεύτερο ψηφίο δηλώνει την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα: 1 = κατεύθυνση ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας. Το 2 θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση θεσμοθέτησης κατεύθυνσης ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα. γ) Το τρίτο ψηφίο δηλώνει την κατηγορία στην οποία ανήκει το μάθημα. Συγκεκριμένα: 1 = προαπαιτούμενο, 2 =, 3 = κατ επιλογήν, 4 = επιλογής. δ) Το τέταρτο ψηφίο δηλώνει την ομάδα στην οποία ανήκει το μάθημα. Συγκεκριμένα: 1 = μάθημα ιταλικής γλώσσας, 2 = μάθημα γλωσσολογίας, 3 = μάθημα διδακτικής και παιδαγωγικής, 4 = μάθημα μετάφρασης, 5 = μάθημα λογοτεχνίας, 6 = μάθημα πολιτισμού, και 7 = λοιπά. ε) Το πέμπτο ψηφίο είναι ο αύξων αριθμός του μαθήματος, στη συγκεκριμένη ομάδα. ix. Η κάθε ημερήσια συνάντηση μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια (τριών) 3 διδακτικών ωρών (3Χ45=135 λεπτά της ώρας). Κάθε μάθημα έχει δύο τουλάχιστον συναντήσεις, σε διαφορετική ημέρα της εβδομάδας. x. Στη δήλωση μαθημάτων των 8 πρώτων εξαμήνων μπορούν να επιλεγούν έως επτά (7) μαθήματα και από το 9 ο εξάμηνο έως είκοσι (20). Σ ε λ ί δ α 3 από 6

4 xi. Ο μέγιστος αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων «Ιταλική γλώσσα» που μπορούν να δηλωθούν ανά εξάμηνο είναι δύο (2). xii. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους φοιτητές έβδομου ή όγδοου εξαμήνου, που έχουν περάσει το προαπαιτούμενο μάθημα γλώσσας και όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εφόσον έχουν συμπληρώσει 180 ECTS.Με την πρακτική άσκηση ο φοιτητής κατοχυρώνει 12 ECTS που αντιστοιχούν σε 2 μαθήματα επιλογής. Ομάδα Κωδικός Τίτλος Ω/Ε ECTS Κατηγορία Ιταλική γλώσσα Β Προαπαιτούμενο Ιταλική γλώσσα Β Υποχρεωτικό Ιταλική γλώσσα B Υποχρεωτικό Γλώσσα Ιταλική γλώσσα B Υποχρεωτικό Ιταλική γλώσσα C Υποχρεωτικό Ιταλική γλώσσα C Υποχρεωτικό Ακαδημαϊκός ιταλικός λόγος Ι Επιλογής Εισαγωγή στις επιστήμες της γλώσσας Υποχρεωτικό Γλωσσολογία Μορφολογία Ι Μορφολογία ΙΙ Φωνητική και Φωνολογία Σ ε λ ί δ α 4 από 6

5 11325 Σύνταξη Κοινωνιογλωσσολογία και Πραγματολογία Νευρογλωσσολογία Σημειωτική Μορφολογία της ισπανικής Εισαγωγή στη διδακτική των γλωσσών Υποχρεωτικό Προγραμματισμός και αξιολόγηση Τεχνολογία και γλωσσική κατάρτιση Διδακτική και Παιδαγωγική Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολικές πρακτικές Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου Σ ε λ ί δ α 5 από 6

6 11241 Εισαγωγή στις μεταφραστικές σπουδές Υποχρεωτικό Μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση Μετάφραση Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική Μεταφρασεολογία και μετάφραση κειμένων ισπανόφωνης λογοτεχνίας στην ελληνική Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική Εισαγωγή στη λογοτεχνική ανάλυση Υποχρεωτικό Συνοπτική ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας Λογοτεχνία Ιταλική λογοτεχνία Ι Ιταλική λογοτεχνία ΙΙ Ιταλική λογοτεχνία ΙΙΙ Σ ε λ ί δ α 6 από 6

7 11356 Ιταλική λογοτεχνία ΙV Συγκριτική λογοτεχνία Μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας Ευρωπαϊκή λογοτεχνία Επιλογής Ιστορία της Ιταλίας Πολιτισμός Ελληνοϊταλικές σχέσεις Ιστορία της ιταλικής τέχνης Ι Ιστορία της ιταλικής τέχνης ΙΙ Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον Υποχρεωτικό Λοιπά αντικείμενα Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση Ι Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙI Επιλογής Επιλογής Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙΙΙ Επιλογής Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙV Επιλογής Σ ε λ ί δ α 7 από 6

8 11476 Ισπανική γλώσσα Α1 Επιλογής Ισπανική γλώσσα Α2 Επιλογής Πανόραμα ισπανικής λογοτεχνίας Επιλογής Πανόραμα ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας Επιλογής Πρακτική άσκηση 12 Επιλογής Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Καθηγητής Ιστορίας της Ιταλικής Λογοτεχνίας Σ ε λ ί δ α 8 από 6

Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Oδηγός Σπoυδών 2013 2014 Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλoλoγίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Αναστασία Χριστοδούλου Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Oδηγός Σπoυδών 2011 2012 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Πρόλογος... 6 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO... 8 Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΦΙΛΟΣ ΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΦΙΛΟΣ ΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣ ΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2012-2013 Επιμέλεια: Κυριάκος Φοράκης Εξώφυλλο: Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ EΘNIKO ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά 3 2 Σκοπός και ειδικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, 2010 1 Ο νέος Οδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σύνταξη - Επιμέλεια Έκδοσης Φανή Σέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Περικλής Παυλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2010-2011 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 PEΘYMNO 2010 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Α. Ίδρυση και Λειτουργία της Σχολής Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΦΙΛΟΣ ΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΦΙΛΟΣ ΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣ ΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οδηγός σπουδών ακαδ. έτους 2013-2014 Επιμέλεια: Κυριάκος Φοράκης Εξώφυλλο: Ferdinand

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Η Ελλάδα έχει παραδοσιακούς δεσμούς με την Ιταλία και συνεργασία μακρά σε θέματα παιδείας και πολιτισμού. Η Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΦΛΩΡΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.β /28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα