ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis ÔÑÉÐÔÕ Ï Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere; praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit Í. ÓÌÕÑÍÇ eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est. Μονάδες 40 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 1 ΑΠΟ 3

2 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις: qui: την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος diu: τον τύπο στον υπερθετικό βαθµό exilio: την ονοµαστική ενικού aequo: τον συγκριτικό βαθµό του επιθέτου (στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση) nomen: την αιτιατική του πληθυντικού hoc: την ίδια πτώση του θηλυκού γένους στον άλλο αριθµό quid: την ονοµαστική ενικού του αρσενικού durius: το επίρρηµα στον συγκριτικό βαθµό militibus: την αιτιατική του ενικού postero die: τη γενική του πληθυντικού µε το επίθετο στον υπερθετικό βαθµό aliquis: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου της αντίστοιχης επιθετικής αντωνυµίας admiratio magna: την αιτιατική του ενικού µε το επίθετο στο συγκριτικό βαθµό Μονάδες 15 Β 2. Να γράψετε τους ζητούµενους ρηµατικούς τύπους για τα παρακάτω (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο): absens: το απαρέµφατο µέλλοντα και παρακειµένου factus est: το β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή και τη γενική ενικού του γερουνδιακού στο θηλυκό γένος. abeuntes: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου και την αιτιατική του γερουνδίου dedit: το β ενικό πρόσωπο υποτακτικής και προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή videbatur: το απαρέµφατο του µέλλοντα στην ενεργητική φωνή (το υποκείµενο να θεωρηθεί αρσενικό πληθυντικού) praedicabat: το β ενικό της προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται fugit: το γ πληθυντικό της υποτακτικής παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται nuntiavisset: την αφαιρετική του σουπίνου dixit: το γ πληθυντικό της οριστικής του υπερσυντελίκου στην παθητική φωνή introrupisset: την αιτιατική πληθυντικού της µετοχής του αρσενικού γένους του ενεστώτα orta est: το β ενικό της οριστικής του ενεστώτα Μονάδες 15 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 2 ΑΠΟ 3

3 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) Γ 1. Γ 2. α. Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse praedicabat : Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον µεταφέρετε στο β είδος (υπόθεση αντίθετη στην πραγµατικότητα) για το παρόν και για το παρελθόν. Μονάδες 3 β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, συντακτικός ρόλος, εκφορά): quod illic aurum pensatum est Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: aequo, dictator, rogatus, reverti, a servo, Sertorii ÔÑÉÐÔÕ Ï Μονάδες 8 Μονάδες 6 α. Στην πρώτη από τις ακόλουθες περιόδους να αντικαταστήσετε τον cum τον ιστορικό διηγηµατικό µε τον cum τον αντίστροφο, επιφέροντας τις αλλαγές που απαιτούνται, και στη δεύτερη να αντικαταστήσετε την υπογραµµισµένη λέξη µε τα ονόµατα domus, Italia και Pisaurum µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δηλώνεται η επιρρηµατική σχέση της στάσης σε τόπο. o Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est. o Quod illic appensum civitati nomen dedit. Μονάδες 7 β. Να µεταγράψετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση από τη φράση Camillus dicitur : Quibus interemptis aurum omne recepit. γ. Στην παρακάτω περίοδο να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Μονάδες 4 Í. ÓÌÕÑÍÇ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ 3

4 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; Et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit. Philosophi mundum censent regi numine deorum; Eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem; Ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae anteponamus.ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae. Μονάδες 40 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ÈÅÌÁÔÁ 2012 Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: singularis proelii: αιτιατική ενικού. eventu: γενική ενικού. quanto: ονοµαστική ενικού στο ίδιο γένος. viribus: αφαιρετική ενικού. fortior: το θετικό βαθµό του επιρρήµατος. cuius: αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος. morte: κλητική ενικού. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 1 ΑΠΟ 3

5 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Λλ3Κ(ε) numine: deorum: unum quemque: partem: communem: nostrae: bonus: plus: αιτιατική πληθυντικού. κλητική ενικού. γενική ενικού. γενική πληθυντικού. (να δηλωθεί η σηµασία στον πληθυντικό). αφαιρετική ενικού. αιτιατική ενικού του ίδιου γένους στο β πρόσωπο. αιτιατική πληθυντικού, συγκριτικού βαθµού στο ουδέτερο γένος. τον υπερθετικό βαθµό του επιρρήµατος. Μονάδες 15 Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο): congrediamur: β ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού στην παθητική φωνή. cernatur: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή. confisus: αφαιρετική ενικού της µετοχής ενεστώτα στο ίδιο γένος. permotus: γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους του γερουνδιακού. ruit: ονοµαστική ενικού της µετοχής µέλλοντα στο ουδέτερο γένος. transfixit: β πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή. spoliavit: α πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στην παθητική φωνή. petiverunt: το ίδιο πρόσωπο, στον ίδιο χρόνο, έγκλιση και φωνή, στον άλλο αριθµό. revertisset: γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα. fugati erant: γ ενικό πρόσωπο προστακτικής µέλλοντα στην ίδια φωνή. censent: β ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου στη φωνή που βρίσκεται consequitur: την αφαιρετική του σουπίνου. anteponamus: β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειµένου ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας. parens: απαρέµφατο µέλλοντα στην παθητική φωνή. consulit: τη γενική του γερουνδίου. Μονάδες 15 ÈÅÌÁÔÁ 2012 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 2 ΑΠΟ 3

6 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Λλ3Κ(ε) Γ1. α. «quanto miles Latinus..antecellat», «ut communem utilitate. anteponamus»: να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων (µονάδες 2), να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία (µονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς τους (µονάδες 2). Μονάδες 6 β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: Viribus, pugnandi, fortior, hasta, regi, numine, ex quo, utilitati. Μονάδες 4 γ. (Adulescens) fortior hoste, hasta eum transfixit. Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Philosophi mundum censent regi numine deorum. Να µετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική. Μονάδες 4 Γ2 α. «sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit»: να µεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση τη φράση «Scriptor narravit» (µονάδες 3). «Unum quemque nostrum eius mundi esse partem». «Quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Να µετατρέψετε τις φράσεις από τον πλάγιο λόγο σε ευθύ (µονάδες 4) Μονάδες 7 β. Quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum: Να αναλύσετε τη βραχυλογική έκφραση παραβολής στην αντίστοιχη δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση. γ. Hoste: Να εκφράσετε το β όρο σύγκρισης µε τον εναλλακτικό τρόπο. δ. Parens: Να αναλύσετε τη µετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης. ÈÅÌÁÔÁ 2012 ε. Cum revertisset: Να γίνει σύµπτυξη της δευτερεύουσας πρότασης σε µετοχή. στ. Cuius opera: Να γραφεί ο προσδιορισµός του µέσου µε άλλο αντίστοιχο ισοδύναµο τρόπο. Μονάδες 1 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ 3

7 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropiquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inνentam esse, Sertorius eum iussit tacere; praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. Μονάδες 40 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: praedones: praesidium: armis: incredibile: locum: ÈÅÌÁÔÁ 2011 ονοµαστική ενικού γενική ενικού αιτιατική πληθυντικού αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού ονοµαστική πληθυντικού Μονάδες 3,5 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 1

8 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β. Να αναγνωρίσετε το γραµµατικό είδος και να γράψετε τους ζητούµενους τύπους των αντωνυµιών: Αντωνυµία eum se aliquis ipse suum Γραµµατικό είδος Ζητούµενος τύπος γενική ενικού ίδιου γένους δοτική πληθ. στο α πρόσωπο αιτιατική εν., ουδέτερο γένος αφαιρ. πληθ., θηλυκό γένος αιτ. πληθ., αρσ. γένος, β προσώπου για πολλούς κτήτορες Απάντηση Μονάδες 5 γ. postero, clara, celeriter: να γραφούν οι άλλοι βαθµοί στον ίδιο τύπο. Μονάδες 3,5 δ. postero: να κλιθεί ο συγκριτικός βαθµός στο ουδέτερο γένος, στον ενικό αριθµό. ε. complures: να κλιθεί ο ίδιος βαθµός του επιθέτου στο θηλυκό γένος, στον πληθυντικό αριθµό. 2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο): esset: γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου venerunt: β πληθυντικό προστακτικής µέλλοντα στην ίδια φωνή captum: α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην παθητική φωνή abiectis: β ενικό οριστικής µέλλοντα στην ενεργητική φωνή animadverterunt: αφαιρετική σουπίνου nuntiaverunt: απαρέµφατο µέλλοντα παθητικής φωνής adire: να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα possit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική παρατατικού και υπερσυντέλικου adfore: γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα credita est: β ενικό υποτακτικής παρατατικού στην παθητική περιφραστική συζυγία praecepit: αιτιατική γερουνδίου reverti: απαρέµφατο µέλλοντα Μονάδες α. cum se ipsum venisse eos existimasset: να χαρακτηριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, δικαιολόγηση εκφοράς, συντακτική θέση). Μονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ 2011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 2

9 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β. Sertorius eum iussit tacere: να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. γ. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est: να βρείτε το υποκείµενο του απαρεµφάτου perisse και να δικαιολογήσετε την πτώση του. δ. nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse: να δηλωθεί ο σκοπός µε όλους τους δυνατούς τρόπους. Μονάδες 4 4. α. Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit: να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 3 β. admissis amicis: να αναλύσετε τη µετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση χρησιµοποιώντας τον ιστορικό cum. Μονάδες 3 γ. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat: να αναγνωρίσετε το είδος του εξαρτηµένου υποθετικού λόγου και να τον µετατρέψετε σε ανεξάρτητο (ευθύς λόγος). δ. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων: captum είναι στο quod είναι στο ob rem είναι στο Sertorio είναι στο inventam esse είναι στο cum amicis είναι στο sibi είναι στο reverti είναι στο Μονάδες 4 Μονάδες 8 ÈÅÌÁÔÁ 2011 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 3

10 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: ego libenter tibi mea sede cedo. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit. Μονάδες 40 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα: locum: deus: casus: civili: more: nuptiale: proposito: sede: res: την ίδια πτώση του άλλου αριθµού. τη γενική του πληθυντικού αριθµού. την αφαιρετική του ενικού αριθµού. την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος. τη γενική του πληθυντικού αριθµού. τη γενική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος. την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού. τη γενική του πληθυντικού αριθµού. την αιτιατική του ενικού αριθµού. Μονάδες 4.5 ÈÅÌÁÔÁ 2010 β. Να συµπληρώσετε τον πίνακα µε τα κατάλληλους τύπους των αντωνυµιών: Αντωνυµία Γραµµατικό είδος Ζητούµενος τύπος Απάντηση aliqui αιτιατική πληθ., ουδέτερο γένος tantus γενική εν., ίδιο γένος nihil αφαιρετική ενικού ipsa δοτική εν., ουδέτερο γένος mea τον ίδιο τύπο για πολλούς κτήτορες Μονάδες 5 1

11 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήµατα: miserius: την ονοµαστική του πληθυντικού αριθµού στο ίδιο γένος και στον ίδιο βαθµό. ferociores: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθµό. impotentioresque: το επίρρηµα και στους τρεις βαθµούς. longa: τον ίδιο τύπο στους υπόλοιπους βαθµούς. multum: τη γενική του πληθυντικού αριθµού, στο συγκριτικό βαθµό, στο αρσενικό γένος. Μονάδες 4 2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο): deducta est: β πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή. subvenerit: γ ενικό παρατατικού στην ίδια έγκλιση και στην ίδια φωνή. sentire: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα στην ίδια φωνή. facere: β ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές. pertinerent: γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή. invaserat: το απαρέµφατο µέλλοντα και παρακειµένου στην ίδια φωνή. cogantur: το απαρέµφατο παρακειµένου στην ενεργητική φωνή. persedebat: β πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου στην παθητική φωνή. congruens: την αφαιρετική ενικού στο αρσενικό γένος. standi: β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. cederet: την αφαιρετική στο σουπίνο. mortua est: β ενικό οριστικής ενεστώτα και το απαρέµφατο µέλλοντα. duxit: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθµού του γερουνδιακού, στο θηλυκό γένος. Μονάδες 8 3. α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να συµπληρώσετε τα κενά ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης: ad concordiam: είναι στο nihli: είναι στο natura: είναι στο necessitate: είναι στο aliqua: είναι στο proposito: είναι στο mora: είναι στο standi: είναι στο sibi: είναι από το loco: είναι στο paulo: είναι στο Μονάδες 5.5 ÈÅÌÁÔÁ

12 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β. Να µετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε µετοχικές: quae ad concordiam pertinerent etsi ego clamabam... Μονάδες 7 γ. Nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit : Να µετατρέψετε τον πλάγιο εξαρτηµένο υποθετικό λόγο σε ευθύ και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να εκφράζεται η δυνατή υπόθεση στο παρόν/ µέλλον. Μονάδες 7 δ. ut sibi paulisper loco cederet : Να µεταφέρετε την πρόταση στον ευθύ λόγο. Μονάδες 3 ε. Ego libenter tibi mea sede cedo : Να µεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο µε εξάρτηση από το Caecilia puellae dixit. Μονάδες α. congruens: Nα αναλύσετε τη µετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. Μονάδες 3.5 β. ferociores impotentioresque: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους τύπους και να αιτιολογήσετε το συντακτικό φαινόµενο που παρατηρείται. Μονάδες 4 γ. bello civili: Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο του τύπου και να τον γράψετε µε ισοδύναµη µορφή. Μονάδες 3 δ. ut veni ad urbem : Να αντικαταστήσετε το σύνδεσµο ut µε τον ιστορικό/ διηγηµατικό cum και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στη δευτερεύουσα πρόταση. ÈÅÌÁÔÁ

13 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα : Cum P.Conelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: Quid? inquit Ego non cognosco vocem tuam?. Visne scire quid Nasica responderit? Homo es impudens.ego cum te quaererem ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis? Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant,aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt. Μονάδες 40 B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: Cornelius: κλητική ενικού. Ostio: αιτιατική πληθυντικού. vocem: αφαιρετική πληθυντικού. Impudens: ονοµαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους. Ordine: ονοµαστική ενικού. Spem: δοτικη ενικού. Sententiis: γενική πληθυντικού. ÈÅÌÁÔÁ 2009 Μονάδες 3,5 β. Ego cum te quaererem ancillae tuae credidi. Tu mihi ipsi non credis?: Nα µεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθµό.,5 1

14 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ γ. Να γράψετε τους βαθµούς που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω τύπους: Paucis: την αφαιρετική ενικού και ονοµαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθµό. Aperte: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς. Impudens: το επίρρηµα του επιθέτου στο θετικό βαθµό. mollibus: την γενική πληθυντικού του ίδιου γένους στους τρεις βαθµούς. Μονάδες 4 δ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω αντωνυµίες: Illam: Quid: Tuam: Ipsi: Quae: Hoc: αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους. αφαιρετική πληθυντικού αρσενικού γένους. αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους α προσώπου για πολλούς κτήτορες. γενική ενικού θηλυκού γένους. ίδια πτώση στον αντίθετο αριθµό. ονοµαστική πληθυντικού στα τρία γένη. Μονάδες 4 2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείµενο): Sensit: γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής. Dixisse: o αντίστοιχος τύπος στην άλλη φωνή. Accipe: β ενικό οριστικής µέλλοντα παθητικής φωνής. Quaereret: α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντέλικου ενεργητικής φωνής. Indignatus: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους της µετοχής ενεστώτα. Mentiebatur: β ενικό οριστικής ενεστώτα. Cognosco: γ ενικό υποτακτικής παρακειµένου ενεργητικής φωνής. Vis: α ενικό υποτακτικής παρατατικού. Responderit: αφαιρετική του σουπίνου. Dissimulent: β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής. Aluerunt: γ πληθυντικό προστακτικής µέλλοντα παθητικής φωνής. Nascentem: απαρέµφατο µέλλοντα. Credendo: α πληθυντικό οριστικής παρατατικού παθητικής φωνής. Μονάδες 13 ÈÅÌÁÔÁ 2009 β. fecerit: Να κλιθεί το γερούνδιο και η προστακτική ενεστώτα παθητικής φωνής. Μονάδες 3 2

15 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ α. quod Nasica tam aperte mentiebatur, quid Nasica responderit : Nα χαρακτηριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). Μονάδες 4 β. Nonnulli sunt in hoc ordine..dissimulent : Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις που υπάρχουν στο χωρίο και να δηλώσετε το είδος τους. γ. nascentem : Να αναλύσετε τη µετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση δ. quod Nasica tam aperte mentiebatur, quae imminent : Nα µετατρέψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε αντίστοιχες µετοχές Μονάδες 3 4. α. Exclamavit Nasica se domi non esse : Να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. β. Tu mihi ipsi non credis? : Nα µεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο µε εξάρτηση Νasica interrogabat Ennium Μονάδες 4 γ. Αccipe nunc quid postea Nasica fecerit : Nα µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο µε εξάρτηση Αdhortabatur illum Μονάδες 4 δ. Ei spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt : Nα µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 3 ε. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων: ÈÅÌÁÔÁ 2009 Iussu είναι.στο.. Se είναι.στο.. Tuam είναι.στο.. Ancillae είναι.στο.. Catilinae είναι.στο.. Non credendo είναι.στο.. Μονάδες 6 3

16 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα αποσπάσµατα : «Manius Curius Dentātus maxima frugalitāte utebātur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legāti ad eum venērunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnītes paupertātem eius mirāti sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uterētur, vultum risu solvit et protinus dixit:» «quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliāna castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniuratiōnem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateātur.» (µονάδες 40) Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα ουσιαστικά: divitias: δοτική πληθυντικού αριθµού scamno: κλητική πληθυντικού αριθµού pondus : ίδια πτώση στον άλλο αριθµό Manius: κλητική ενικού αριθµού vultum: δοτική ενικού αριθµού castra: αφαιρετική πληθυντικού focum: δοτική ενικού αριθµού auctoritatem: ονοµαστική ενικού αριθµού (µονάδες 4) 1.β. Να γράψετε τους βαθµούς που ζητούνται για καθένα από τους τύπους: facilius: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς magnum: την αφαιρετική ενικού του ίδιου γένους στους τρεις βαθµούς stultum: το επίρρηµα του επιθέτου στους τρεις βαθµούς multi: το συγκριτικό του επιθέτου στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθµό σ όλες τις πτώσεις crudeliter: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθµούς (µονάδες 5) ÈÅÌÁÔÁ

17 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ γ. Να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυµιών και να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: quodam eo ille hunc iste neminem ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ αιτιατική πληθυντικού ονοµαστική ενικού αφαιρετική πληθυντικού αιτιατική πληθυντικού γενική ενικού δοτική ενικού 1.δ. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται από τις συνεκφορές: ligneo catillo quodam die pondus missum Manliana castra ίδια πτώση στον πληθυντικό ονοµαστική ενικού γενική πληθυντικού δοτική πληθυντικού 2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους ρηµατικούς τύπους: utebatur: attulissent: spectandum: missum: factum esse: dicerent: pervenerit: fore: animadvertissem: (µονάδες 3) (µονάδες 4) γ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής µέλλοντα γ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής β πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα προστακτική ενεστώτα και µέλλοντα ενεργητικής φωνής β ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής γενική γερουνδίου προστακτική µέλλοντα µετοχή ενεστώτα στην αιτιατική ενικού αριθµού του ουδετέρου γένους (µονάδες 9) ÈÅÌÁÔÁ

18 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β. assidentem: mirati sunt: secuti: fateatur: cenantem: απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή απαρέµφατο µέλλοντα και παρακείµενου (να λάβετε υπόψη του υποκείµενο του ρήµατος) να κλίνετε το σουπίνο να κλίνετε το γερούνδιο απαρέµφατο ενεστώτα και µέλλοντα παθητικής φωνής (µονάδες 5) 3.α <<quo facilius divitias contemnere posset>>, <<qui non fateatur>>:να δικαιολογήσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος) σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων. (µονάδες 4) 3.β. <<Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore neminem tam improbum>>:να µετατρέψετε τον εξαρτηµένο υποθετικό λόγο σε ανεξάρτητο (ευθύς λόγος), να αναγνωρίσετε το είδος του και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνει το πιθανό ή δυνατό. (µονάδες 3) 3.γ. Να συµπληρώσετε τον πίνακα: ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 1 assidentem 2 contemnere 3 missum 4 factum esse 5 secuti 6 fore 7 esse factam (µονάδες 7) ÈÅÌÁÔÁ

19 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ δ. Να συµπληρώσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων: eo: είναι στο. frugalitate: είναι στο. facilius: είναι στο. spectandum: είναι στο. risu: είναι στο. in hunc: είναι στο. regie: είναι στο. imperiti: είναι στο. neminem: είναι στο. stultum: είναι στο. (µονάδες 5) 4.α. <<ut eo uteretur>>:να εκφράσετε το σκοπό µε όλους τους υπόλοιπους δυνατούς τρόπους. (µονάδες 4) 4.β. <<Dixit>>:να εκφράσετε την απαγόρευση για το β πληθυντικό πρόσωπο µε όλους τους δυνατούς τρόπους. (µονάδες 2) 4.γ. <<Cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent>>:να µετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη επιρρηµατική µετοχή. ÈÅÌÁÔÁ δ. Secuti, missum:να αναλύσετε τις µετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. (µονάδες 2) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ (µονάδες 3) 4

20 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Caesaris multum interfuit corvum eměre; itaque viginti milibus sestertium eum ēmit. Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio»... Ut enim leges omnium salūtem singulōrum salūti antepōnunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitāti omnium plus quam unīus alicuius aut suae. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor commūnis utilitātis, aut commūnis salūtis desertor propter suam utilitātem et salūtem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publicā cadat, quod decet cariōrem nobis esse patriam quam nosmet ipsos. Μονάδες 40 Β. Παρατηρήσεις 1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα: milibus : γενική πληθυντικού αριθµού sestertium : αιτιατική στον ίδιο αριθµό parem : ονοµαστική και αφαιρετική ενικού αριθµού avis : αφαιρετική ενικού αριθµού utilitati : γενική πληθυντικού αριθµού communis : κλητική πληθυντικού αριθµού στο ουδέτερο γένος Μονάδες 9 ÈÅÌÁÔÁ

21 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω αντωνυµίες: quendam : ονοµαστική ενικού στο ουδέτερο γένος talium : αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος unius alicuius : γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος suae : τον ίδιο τύπο του β προσώπου στον άλλο αριθµό nosmet : τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθµό Μονάδες 6 2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο). doceret impendebat solebat didicit attulit anteponunt consulit fit laudandus sit cadat : τον ίδιο τύπο στην ενεργητική περιφραστική συζυγία : δοτική γερουνδίου : β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου : γ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού : β ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της παθητικής φωνής : τον ίδιο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία : µετοχή µέλλοντα στην ονοµαστική πληθυντικού : προστακτική ενεστώτα και στις δύο φωνές : β πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρακειµένου στην ίδια φωνή : απαρέµφατο µέλλοντα στην ίδια φωνή Μονάδες β. Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων βαθµών. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός diu satis plus magis ÈÅÌÁÔÁ

22 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ γ. cupidus : Να κλίνετε το συγκριτικό του ουδετέρου στον ενικό αριθµό bonus : Να κλίνετε το συγκριτικό του θηλυκού στον πληθυντικό αριθµό 3. α. ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt ut laudandus is sit qui pro re publica cadat Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους. Μονάδες 6 3. β. vituperandus est proditor: Να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας µε τον αντίστοιχο τύπο του debeo + απαρέµφατο (µετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική), (να εννοήσετε ως δοτική ποιητικού αιτίου το nobis). Μονάδες 3 3. γ. audita salutatione (µε τον ιστορικό cum), parens : Να µετατρέψετε τις µετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. Μονάδες 4 3. δ. Caesaris multum interfuit corvum emĕre : Να αντικαταστήσετε το τελικό απαρέµφατο από δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση. 4. α. ut corvum doceret parem salutationem : Να µεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ ÈÅÌÁÔÁ 2007 Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Με ρήµα εξάρτησης: Scriptor narrat να µεταφέρετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο Μονάδες 6 3

23 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β. quotiescumque avis non respondebat: Να µετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε µετοχική (σύµπτυξη λόγου) 4. γ. quam nosmet: Να εκφράσετε τον β όρο σύγκρισης µε τον άλλο τρόπο 4. δ. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας την παρακάτω άσκηση και να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης: milibus : είναι... στο cupidus : είναι... στο pecuniae : είναι... στο salutationum : είναι... στο singulorum : είναι... στο legibus : είναι... στο utilitati : είναι... στο nobis : είναι... στο ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Μονάδες 5 ÈÅÌÁÔÁ

24 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Γ ΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1. Να µεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσµατα των κειµένων: Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique»? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur. (µονάδες 40) 2.α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις. Domus, liberi, mater: η γενική και η αιτιατική και στους δύο αριθµούς. Penates mei, minaci animo: να κλιθούν οι συνεκφορές στον ίδιο αριθµό. Singularis proelii: η γενική πληθυντικού. His verbis: η αιτιατική ενικού. Voluntati: η κλητική ενικού. (µονάδες 8) 2.β) Nemo: να γράψετε τη γενική ενικού. Celerrime: να σχηµατίσετε τους υπόλοιπους βαθµούς. Minaci: να σχηµατίσετε το επίρρηµα σε όλους τους βαθµούς. (µονάδες 3) 3. α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που ζητούνται για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις. Ingredienti: το β ενικό πρόσωπο στην υποτακτική του ενεστώτα, του µέλλοντα και του παρακειµένου. Peperissem: να αντικατασταθεί εγκλιτικά. Να κλιθεί η υποτακτική µέλλοντα στην ίδια φωνή. Sunt: να κλιθεί η προστακτική µέλλοντα. Oppugnaretur: να κλιθεί το γερουνδιακό στο ουδέτερο γένος. Congrediamur: το β ενικό πρόσωπο, στην οριστική ενεστώτα και µέλλοντα. Cernatur: το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση, στον παρακείµενο της ίδιας φωνής. Lacessitus est: το α πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα και το β πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα, στην ίδια φωνή. (µονάδες 12) ÈÅÌÁÔÁ 2006

25 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ β) Congrediamur, praeterequitavit: να γράψετε τους ονοµατικούς τύπους των ρηµάτων. (µονάδες 6) Ire: να γράψετε τη γενική του γερουνδίου. (µονάδες 1) 4. α) «Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?»: να µετατρέψετε την ευθεία ερώτηση σε δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική µε εξάρτηση από τη φράση mater quaerebat. 4.β) «Occupata urbe»: να αναλύσετε τη µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση εισαγόµενη µε τον ιστορικό \ διηγηµατικό cum. (µονάδες 5) (µονάδες 5) 4.γ) «ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur»: να δηλώσετε το σκοπό µε τον κατάλληλο τύπο του σουπίνου. (µονάδες 5) 4.δ) «Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur»: να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον µετατρέψετε, ώστε να δηλώνει ανοιχτή υπόθεση στο παρόν. (µονάδες 6) 4.ε) «ut singularis proelii eventu cernatur»: να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά της (έγκλιση, χρόνος). (µονάδες 5) 4.στ) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: Paulo(31), a duce(31), eventu(31), armatus(40), hostis(40), ingredienti(43), tibi(succurrit-43), mei(43). (µονάδες 4) ÈÅÌÁÔÁ 2006

26 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α ΚΕΙΜΕΝΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam legati Samnitium ad eum venerunt. Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet, ut ad Ciceronem epistulam deferat. Clamore deinde ancillarum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium. Cui secreto Porcia non est hoc inquit temerarium factum meum sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem». ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να µεταφραστούν τα αποσπάσµατα. (40 µονάδες) 2. α) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των συνεκφορών και στους δύο αριθµούς: die quodam, equitibus Gallis, tale consilium (6 µονάδες) β) maxima: να γραφούν οι τρεις βαθµοί του επιθέτου στο γένος, τον αριθµό και την πτώση στην οποία βρίσκεται και να κλιθεί το ουδέτερο γένος του συγκριτικού βαθµού και στους δύο αριθµούς. (5 µονάδες) OEΦE ΘEMATA 2005 γ) deferat: να κλιθούν οι προστακτικές ενεστώτα και µέλλοντα του ρήµατος και στις δύο φωνές. (4 µονάδες) 3. α) Να αντικατασταθούν χρονικά οι ρηµατικοί τύποι: utebatur, posset, gerantur, praeripuisset, cognoscit, persuadet. (6 µονάδες) β) contemnere, molientem: να γραφούν τα απαρέµφατα και οι µετοχές όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκονται (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο).

27 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ (6 µονάδες) γ) obiurgandam: να αναγνωριστεί γραµµατικά ο τύπος και να κλιθεί το γερούνδιο του ίδιου ρήµατος. (3 µονάδες) 4. α) να αναγνωριστούν συντακτικά οι αφαιρετικές όλων των αποσπασµάτων. (εµπρόθετες και απρόθετες) (5 µονάδες) β) quo.posset, quod tonsoris officium: να δικαιολογηθεί η εισαγωγή και η εκφορά των προτάσεων. (10 µονάδες) 5. α) non est hoc temerarium factum meum sed molientem: να µετατραπεί σε πλάγιο λόγο µε ρήµα εξάρτησης Porcia respondebat Bruti (6 µονάδες) β) ad eam obiurgandam: να δηλώσετε αν η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική ή όχι και να γράψετε την ισοδύναµη ενεργητική σύνταξη. (6 µονάδες) γ) quae gerantur: να µετατραπεί στην αντίστοιχη ευθεία ερώτηση. (3 µονάδες) OEΦE ΘEMATA 2005

28 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Μετάφραση Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intrimitti iussit. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin, homo inepte, taces ut consequaris quod vis? Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem. Tum intellexi quos fidos amicos habuissem, quos infidos cum iam neutris gratiam referre poteram. ( 40 µονάδες) Β. Παρατηρήσεις 1α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τους τύπους των συνεκφορών που ζητούνται: abiectis armis, homo inepte, fidos amicos ΓΕΝ. ΠΛΗΘ. ΑΙΤ. ΠΛΗΘ. ΑΦ. ΠΛΗΘ. β) Να γραφούν οι τρεις βαθµοί των επιθέτων στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση και των παραγόµενων επιρρηµάτων: multis, inepte, inopes ( 5 µονάδες) γ) Να δοθεί ο αντίστοιχος τύπος των αντωνυµιών στον αντίθετο αριθµό: quod, eius, neminem, quae, neutris (5 µονάδες) 2α) Να συµπληρωθεί ο τύπος των ρηµάτων που ζητείται: animadverterunt : γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή abiectis: β ενικό οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα στην ίδια φωνή scire: β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή vis: γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού referre: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής και β ενικό οριστικής ενεστώτα και µέλλοντα στην παθητική φωνή. fit : α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή (5 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2004 β) Να αντικατασταθούν χρονικά οι τύποι: loquaris, ceciderunt (5 µονάδες)

29 γ) Nα γραφούν οι ονοµατικοί τύποι (να κλιθεί το σουπίνο και το γερούνδιο) στη φωνή που βρίσκονται: exulantem, uteris (5 µονάδες) 3α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τη συντακτική θέση των λέξεων: ianuae: auditu: intromitti: sermone: amicorum: exulantem: είναι.... στο. είναι.... στο. είναι.... στο. είναι.... στο. είναι... στο. είναι... στο. (6 µονάδες) β) Να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά των παρακάτω προτάσεων εφαρµόζοντας τους κανόνες ακολουθίας των χρόνων: proinde quasi.. loquaris, ut consequaris (8 µονάδες) γ) Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος του τελευταίου αποσπάσµατος και να µετατραπεί ώστε να δηλώνει υπόθεση δυνατή ή πιθανή (4 µονάδες) 4α) abiectis armis: να αναλυθεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόµενη µε ιστορικό διηγηµατικό cum. (3 µονάδες) β) virtutem eius admiratum : να αποδοθεί ο σκοπός µε τους ισοδύναµους τρόπους (4 µονάδες) γ) Quin taces ut consequaris quod vis? : να µετατραπεί σε πλάγιο λόγο µε ρήµα εξάρτησης Scriptor interrogavit (5 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2004

30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1 ο Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα: In sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: "ego libenter tibi mea sede cedo". «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicado Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse. Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.» (40 µονάδες) Θέµα 2 ο α. sacello quodam, mea sede, libera patria, immatura mors, aliqua vox: να γράψετε την αιτιατική ενικού και τη γενική πληθυντικού των παραπάνω συνεκφορών. (10 µονάδες) β. Να γράψετε την πτώση που ζητείται σε καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά: nocte: αιτιατική πληθυντικού filia: δοτική πληθυντικού agmina: ονοµαστική ενικού senex: γενική πληθυντικού servitus: γενική ενικού Θέµα 3 ο α. Να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω λέξεων: libera, diu, longa. (εκεί ακριβώς που βρίσκονται) (5 µονάδες) (5 µονάδες) β. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: Standi: γ' ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα και του παρακειµένου στην ενεργητική φωνή Miniteris: το απαρέµφατο µέλλοντα και τη µετοχή ενεστώτα (να ληφθεί υπόψη το υποκείµενο) Peperissem: β' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και υποτακτικής παρατατικού στην παθητική φωνή Possum:β' πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα και υπερσυντελίκου Futura sum: να αναγνωριστεί γραµµατικά ο τύπος και να γραφεί το γ' πληθυντικό οριστικής µέλλοντα και συντελεσµένου µέλλοντα (αφού λάβετε υπόψη και το υποκείµενο αυτού του τύπου µέσα στο κείµενο) (10 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2003

31 Θέµα 4 ο α. Standi, fessa, sibi, loco, corpore, hostem, pati: να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω όρους (10 µονάδες) β. Licet mihi ostendas agmina militum: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (έγκλιση και χρόνο). (5 µονάδες) Θέµα 5 ο α. Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που υπάρχει στην τελευταία περίοδο και να τον µετατρέψετε, ώστε να δηλώνει το απραγµατοποίητο στο παρελθόν. (6 µονάδες) β. Semper tamen meminero conservatam esse: να µετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. (3 µονάδες) γ. "Ego libenter tibi mea sede cedo": να µετατραπεί σε πλάγιο λόγο µε ρήµα εξάρτησης Caecilia respondit. (3 µονάδες) δ. "congruens": ν' αναλυθεί η µετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. (3 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 2003

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 4 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γ λώσσα 5 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γλώσσα ΟΕΦΕ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η εξέγερση των νέων, κυρίως µαθητών, τον τελευταίο µήνα του έτους (2008) ήρθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domi erat.tum Ennius indignatus

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε κεηνρώλ ζε πξνηάζεηο ζηα θείκελα ησλ Λαηηληθώλ

Αλάιπζε κεηνρώλ ζε πξνηάζεηο ζηα θείκελα ησλ Λαηηληθώλ Αλάιπζε κεηνρώλ ζε πξνηάζεηο ζηα θείκελα ησλ Λαηηληθώλ Οη επηξξεκαηηθέο θαη νη επηζεηηθέο κεηνρέο κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζην αληίζηνηρν είδνο πξόηαζεο. Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο κεηνρήο, ζα πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ» ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η αξιολόγηση του μαθήματος των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις σελ. 2 2. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια 1 Γ Λυκείου: 1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης 1 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... Β Λυκείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-16 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum Κείμενο Brenno duce Galli apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Λαηηληθά Ηκεξνκελία : Σεηάξηε, 9 Ινπλίνπ 010 Ώξα εμέηαζεο: 11:00 13:00 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Nα μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται. Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές, κατάλαβα ότι κάποιοι δυσαρεστούνται με μένα και γι αυτά, επειδή δηλαδή, αν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ > Συγγραφείς παιδικών & νεανικών βιβλίων Σύνθετη αναζήτηση Tips για αποτελεσματική αναζήτηση Duis aute irure dolor in henderit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.)

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος γεννήθηκε στη Βερόνα από αρκετά εύπορους γονείς. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και φόρεσε, σύμφωνα με τα ρωμαϊκά έθιμα, τη λευκή τήβεννο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Το μήνυμα είναι η φυσική έκφαση του νοήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΝΕλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Όνομα πατρός:... Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Σχολείο προέλευσης:.. 1) Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ 1 2 Μάθηµα 1 Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα Φθόγγοι και γράµµατα Αλφάβητος Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων Προκαταρκτική ενότητα 1η Ενότητα 1. Φωνολογία/Φωνητική Εκµάθηση του θήτα (µε λέξεις που αρχίζουν από αυτό ή το εµπεριέχουν). Ενδεικτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πολιτεία, 519 Β - 520 Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. www.prooptikh.com. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πολιτεία, 519 Β - 520 Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 394 ΘΕΜΑ 1 Domi autem creant decem praetores, qui exercitui praeessent, in eis Miltiadem. Inter quos magna fuit contentio, utrum moenibus se defenderent an obviam irent hostibus acieque

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην περίπτωση, λοιπόν, του Φορτουνάτου και για τα ποιήµατα που έγραψε προς τη Ραδεγούνδη και την Αγνή, ο ερευνητής πρέπει να στρέψει την προσοχή του αφενός στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 18 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59 59 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Κύρια ( propia ) Προσηγορικά ( appellativa) Συγκεκριµένα ( concreta ) Αφηρηµένα ( abstracta ). Παρεπόµενα των ουσιαστικών 1. Γένη (3) : Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 2. Αριθµοί (2) : Ενικός (

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT C. MVSONII RVFI RELIQVIAE EDIDIT O. HENSE MCMV LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI L1PBIA.K: TYPIB B. G. TBVBDRI THEODORO GOMPERZ S. PRAEFATIO. Vt olim tertio Ioannis Stobaei volumini pra.ennsunus Teletem

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι, ότι δηλαδή (η αρετή) είναι συνήθεια, αλλά και τι είδους συνήθεια (είναι). Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Αν θέλετε τα παιδιά να είναι ευφυή, διαβάζετέ τους παραμύθια»

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Αν θέλετε τα παιδιά να είναι ευφυή, διαβάζετέ τους παραμύθια» Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Αν θέλετε τα παιδιά να είναι ευφυή, διαβάζετέ τους παραμύθια» Όταν ήμουν μικρός και μου διάβαζαν κάποιο παραμύθι, αισθανόμουν προδομένος κάθε φορά που άκουγα το «ζήσανε αυτοί καλά και εμείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΤΟ e-μαθημα Η Learn-era.gr σας καλωσορίζει στη σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση και σας υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία παροχής γνώσης. Για να έχετε πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

γιατί µε πλήγωσες βαθιά. Λεξιλόγιο

γιατί µε πλήγωσες βαθιά. Λεξιλόγιο ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - «νησιώτικα» Τραγούδι 1 Να σ αγαπώ ίντα 2 'θελα να σ αγαπώ ίντα 'θελα να σ αγαπώ ίντα 'θελα, να 'χω φουρτούνα και µπελά. Κοτσάκια 1 (Να σ αγαπώ ίντα 'θελα) Στίχοι: Παραδοσιακό Μουσική: Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

3 2002, 2004 11 2001, 2002

3 2002, 2004 11 2001, 2002 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κείµενο 1 3 Κείµενο 2 11 Κείµενο 3 19 Κείµενο 4 29 Κείµενο 5 37 Κείµενο 6 45 Κείµενο 7 53 Κείµενο 8 61 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum ΑΔ [p. 121y] ΑΔ 1263 fuit, quam fabri aut figuli, quam medici aut harioli* v. Od. P. 383. sqq. Hesiod. Έργ. 25. Hymn, in Apoll. 165» sqq. etc.; honorem autem publice privatimque habuit longe maximum. Sive

Διαβάστε περισσότερα