ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11

2 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, τιμώντας τη μνήμη του συνιδρυτή της Κωνσταντίνου Κυριακίδη, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας υποτροφίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, σε πτυχιούχο νομικής σχολής των ημεδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master s) στο εξωτερικό. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, η ενίσχυση αυτή παρέχεται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κυριακίδη και απευθύνεται σε αποφοίτους νομικής που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, διακρίνονται για την οξύνοια, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και το ήθος τους και φιλοδοξούν να προαγάγουν την καινοτομία στη νομική επιστήμη. Η ως άνω υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 προκηρύσσεται για έναν από τους ακόλουθους κλάδους δικαίου, στους οποίους ο Κωνσταντίνος Κυριακίδης εξειδικεύτηκε και διακρίθηκε: 1. Eργατικό Δίκαιο 2. Φορολογικό Δίκαιο 3. Δίκαιο της Ενέργειας Η υποτροφία προσφέρεται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων ή τροφείων για μεταπτυχιακές σπουδές με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Master (LL.M. ή M.Sc. ή Master 2 ή Magister Legum) σε αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής-και μάλιστα ομοταγή προς τα αντίστοιχα ημεδαπά Α.Ε.Ιτου Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου ή της Ολλανδίας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης, που περιλαμβάνουν συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στον τόπο σπουδών και όχι εξ αποστάσεως. Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν υποβάλουν υποψηφιότητα. Αιτήσεις που δεν θα πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης, δεν θα αξιολογούνται. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ , fax: Ηλ. Διεύθυνση: Σελίδα 2 από 11

3 Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, άλλως η αίτησή τους θα απορριφθεί: α) Ιθαγένεια ή/και εθνικότητα: Ελληνική β) Όριο ηλικίας: Όσοι έχουν γεννηθεί μετά την γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8). Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα προσκομίσει βεβαίωση της γραμματείας του οικείου ιδρύματος ότι εξετάστηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του. Κατ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι, που ενώ δεν έχουν λάβει την ως άνω ελάχιστη βαθμολογία πτυχίου (τουλάχιστον 8) περιλαμβάνονται ωστόσο βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων της νομικής σχολής στην οποία φοιτήσαν. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται μαζί με το πτυχίο να προσκομίσουν και βεβαίωση του Πανεπιστημίου με την σειρά κατάταξης αποφοίτησης και τον συνολικό αριθμό των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησαν ή κατά την συγκεκριμένη ορκωμοσία, π.χ. σε σύνολο 10 πτυχιούχων, η σειρά κατάταξης να είναι μέχρι την 10 η θέση. δ) Να έχουν λάβει οριστική και επίσημη βεβαίωση αποδοχής (όπως αυτή προκύπτει από την αλληλογραφία του υποψηφίου με το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 30 η /06/2015) για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου, όπου θα πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους, το οποίο θα συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα που θα έχουν δηλωθεί στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε μία μόνον επιστημονική κατεύθυνση από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω. Η ευθύνη επιλογής της επιστημονικής κατεύθυνσης, ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Η έναρξη φοίτησης πρέπει να λάβει χώρα αποκλειστικά εντός του ακαδημαϊκού έτους και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων της παρούσας προκήρυξης ή από την έναρξη καταβολής της υποτροφίας. ε) Να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν (ή της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας της σχολής) καθώς και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε ισχύ ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, η «άριστη» γνώση/γλωσσομάθεια αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων από το ΑΣΕΠ κριτηρίων (http://www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp). στ) Ως προς τις στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί ή Να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή Να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31 η Αυγούστου Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. Σελίδα 3 από 11

4 ζ) Να έχουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην κάλυψη τους κόστους των σπουδών τους. 2. Δεν μπορούν, στο πλαίσιο της παρούσας, να είναι υποψήφιοι για απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών: α) Όσοι ήδη κατέχουν ή εκπονούν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Όσοι χρηματοδοτούνται καθ οιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο σκοπό από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους πόρους ή από ιδιωτικούς πόρους. γ) Όσοι απασχολούνται στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ή είναι συγγενείς πρώτου βαθμού εργαζομένων σε αυτήν. δ) Όσοι τελούν, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους και εντεύθεν, σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, πάγιας αντιμισθίας ή εντολής με ν.π.δ.δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο εν στενή εννοία. ε) Όσοι, κατά την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και όπως προκύπτει από πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, έχουν συμπληρώσει έξι μήνες και άνω πραγματικής δικηγορίας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης και της επιτυχούς εξέτασής τους στις εξετάσεις σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής. Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Α) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο έως την 30 η Απριλίου 2015 να υποβάλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος έως τριακόσιες (300) λέξεις. 2. Aντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (2 σελίδων κατά ανώτατο όριο), στην ελληνική γλώσσα. Θα αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά: προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα. Επίσης, εφόσον υπάρχουν, Σελίδα 4 από 11

5 επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις/βραβεύσεις σε επιστημονικούς διαγωνισμούς ατομικά ή ως μέλος ομάδων/υποτροφίες, συμμετοχή σε σεμινάρια/ συνέδρια, δημοσιεύσεις. 4. Τίτλος πτυχίου, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός καθώς και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, υποβάλλουν αρχικά μόνον την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας. Στην συνέχεια, και το αργότερο μέχρι την 31 η Μαΐου 2015, οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να καταθέσουν στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ το αντίγραφο πτυχίου τους ή την βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους με τον τελικό βαθμό, διαφορετικά δεν θα αξιολογούνται. 5. Αφορά τους υποψηφίους που δεν πληρούν τον όρο της ελάχιστης βαθμολογίας πτυχίου: Βεβαίωση του Πανεπιστημίου/σχολής με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης και τον συνολικό αριθμό των αποφοιτησάντων κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο αποφοίτησης/ορκωμοσίας. 6. Τίτλο Σπουδών, δια του οποίου αναγνωρίζεται ως άριστη, η γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, βάσει των οριζομένων από το ΑΣΕΠ κριτηρίων. (http://www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp). 7. Aντίγραφο αλληλογραφίας με τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, στα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, δηλαδή: α) απαντητική επιστολή ή του Πανεπιστημίου προσωπικά προς τον υποψήφιο ή/και β) φωτοτυπία συμπληρωμένου εντύπου αίτησης προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία ή γ) βεβαίωση αποδοχής τους στο πρόγραμμα. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι: α) Όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) σε περίπτωση που το όνομα του υποψήφιου περιληφθεί στον πίνακα επιλεγέντων, θα προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικώς, γ) δεν είναι κάτοχος ή υποψήφιος μεταπτυχιακού τίτλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δ) δεν έχει εξασφαλίσει από άλλo φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής χρηματοδότηση καθώς και ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα ενημερώσει πάραυτα την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, και ε) δεν τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, πάγιας αντιμισθίας ή εντολής με ν.π.δ.δ. ή το Ελληνικό δημόσιο εν στενή εννοία. Ψευδείς δηλώσεις επισύρουν ποινικές κυρώσεις, προβλεπόμενες στο Ν.1599/86. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή τους. Η υποβολή της αίτησης στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. ΜΟΝΟΝ οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων. Σελίδα 5 από 11

6 Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πλήν της δυνατότητας εκπρόθεσμης υποβολής ελλειπόντων πιστοποιητικών, όπου αυτή προβλέπεται ρητώς, παραπάνω στα στοιχεία (4) και (7). Καμία αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό, ταχυδρομείο, φαξ κτλ) μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δεν λαμβάνεται υπόψιν. Β) Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, εξατομικευμένα, από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια θα ενημερωθούν ότι δεν συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ A) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια, θα ειδοποιηθούν μέσω (και σε περίπτωση που δεν έχουν , με το ταχυδρομείο) να αποστείλουν ταχυδρομικώς πλήρη φάκελο με επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για το παραδεκτό και την πληρότητα της αίτησης όπως προβλέπεται ανωτέρω υπό στοιχεία 2, 4, 5 και 6 καθώς και πρωτότυπα των δικαιολογητικών υπό στοιχεία 1, 3, 7 και 8. Επιπλέον, οι επιλεγέντες υποψήφιοι που πέρασαν το πρώτο στάδιο, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ της ημεδαπής, οποιασδήποτε βαθμίδας, που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψηφίου, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον ίδιο τον υποψήφιο σε κλειστό και σφραγισμένο από τους καθηγητές ΑΕΙ, φάκελο ή απευθείας από τους καθηγητές Α.Ε.Ι. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 2. Αντίγραφα διακρίσεων, βραβείων σε επιστημονικούς διαγωνισμούς ατομικά ή ως μέλος ομάδων/υποτροφιών καθώς και δημοσιεύσεων. 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα ή σε περίπτωση προστατευομένων μελών και έγγαμων το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης. 4. Αφορά τους υποψηφίους που έχουν ξεκινήσει ή/και ολοκληρώσει την άσκησή τους, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής: Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου («Πιστοποιητικό Δικηγορικής Υπηρεσίας») από την οποία θα προκύπτει το ιστορικό της υπηρεσίας του υποψηφίου ως ασκουμένου δικηγόρου ή/και ως δικηγόρου. 5. Αφορά τους άρρενες υποψηφίους: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. * Τα δικαιολογητικά εσωκλείονται στον φάκελο αποστολής με την σειρά που αναφέρονται (αρχικά τα δικαιολογητικά του πρώτου σταδίου και, κατόπιν, του δευτέρου). Τα δικαιολογητικά Σελίδα 6 από 11

7 δεν θα τοποθετούνται σε ζελατίνες ή βιβλιοδετημένα ντοσιέ. Δεν γίνονται δεκτά και δεν λαμβάνονται υπόψη οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά, τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη. ** Εάν κάποιο από αυτά δεν αποσταλεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί ο υποψήφιος ότι έχει περάσει στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, η αίτηση στο σύνολό της θα αποσυρθεί αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης. *** Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. B) Κατόπιν εξέτασης του φακέλου κάθε υποψηφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει πίνακα επιλεγέντων που θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ταξινομούνται ανάλογα με τον κλάδο δικαίου που έχει δηλωθεί. Γ) Οι υποψήφιοι του δεύτερου σταδίου που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα επιλεγέντων θα ενημερωθούν για την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξής τους τηλεφωνικώς ή με . ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α) Οι συνεντεύξεις θα διενεργούνται από δύο μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης/Εταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ καθώς και έναν εξωτερικό Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, που είτε θα είναι Μέλος Δ.Ε.Π. μίας εκ των τριών νομικών σχολών της ημεδαπής είτε μη μέλος Δ.Ε.Π., νομικός εγνωσμένου κύρους. Β) Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και ο εξωτερικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους, αξιολογώντας τις ήδη πραγματοποιηθείσες σπουδές, τις επιδιωκόμενες σπουδές και τη γενικότερη παιδεία των υποψηφίων, όπως αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου και όπως, περαιτέρω, αναπτύσσονται μέσω της φυσικής τους παρουσίας στη συνέντευξη. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη και αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Γ) Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων, προτιμώνται οι υποψήφιοι των οποίων τα οικονομικά μέσα δεν επαρκούν για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών. Δ) Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματα μέσω ή ταχυδρομικώς. Σελίδα 7 από 11

8 ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α) Για την έναρξη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να υποβάλει εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης: 1. Tην οριστική και επίσημη βεβαίωση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ότι έγινε δεκτός ως τακτικός, πλήρους φοίτησης, μεταπτυχιακός φοιτητής, συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών που κατατείνει στην κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας από της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους. 2. Πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του κλάδου δικαίου για το οποίο υπέβαλλε αίτηση. 3. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή σχετικό έντυπο από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για τη συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών, για το συνολικό ετήσιο κόστος σπουδών ή/και για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα καταβολής των διδάκτρων με το ακριβές ύψος τους. Β) Τα προαναφερόμενα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης για να καταστεί δυνατή η έναρξη χρήσης/χορήγηση της υποτροφίας. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών από την Επιτροπή Αξιολόγησης και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, την υποτροφία θα λάβει ο/η επόμενος/η επιλαχών/ούσα. Γ) O υπότροφος είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και να μην παραβιάσει ή τροποποιήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, το εγκεκριμένο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, πρόγραμμα σπουδών του. Σε κάθε περίπτωση, η απονομή της υποτροφίας τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της, εντός μηνός από την έναρξή της, υποβολής εκ μέρους του υποτρόφου του πιστοποιητικού εγγραφής πλήρους και τακτικής φοίτησης στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Α) Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθμό μηνών και ορίζεται κατ ελάχιστο σε δώδεκα μήνες (12 μήνες) και κατ ανώτατο σε είκοσι τέσσερις μήνες (24 μήνες), προκειμένου για προγράμματα που προβλέπουν μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 15 η Σεπτεμβρίου Β) Αναστολή έναρξης ή παράταση της διάρκειας της υποτροφίας δεν επιτρέπονται, παρά μόνον για εξαιρετικά σοβαρούς και απρόβλεπτους λόγους, επαρκώς αιτιολογημένους, οι οποίοι θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, προκειμένου να εξεταστεί σχετικό αίτημα του υποτρόφου. Σελίδα 8 από 11

9 Γ) Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ αποφασίζει, κατά την κρίση της, τη διακοπή ή/και την ανάκληση της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών και επίδοση, μη συμβατή με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις επαγγελματική απασχόληση κλπ.). Δ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 1. Ο υπότροφος οφείλει να αφοσιωθεί πλήρως στις σπουδές του και στο προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο/κλάδο δικαίου καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόντα Κανονισμό. 2. Ο υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με την Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις των μερών. 3. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, δεν επιτρέπεται η ανάληψη από τον υπότροφο εργασίας ή έργου (με ή χωρίς απολαβές), παρά μόνον εφόσον δεν δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσής του και εφόσον ενημερώνεται γραπτώς η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 4. Ο υπότροφος, καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών του θα εποπτεύεται, υποχρεωτικώς, από συγκεκριμένο επόπτη σπουδών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Ο επόπτης σπουδών στην ημεδαπή ταυτίζεται με τον εξωτερικό Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που έχει επιλέξει η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ ο επόπτης σπουδών στην αλλοδαπή θα είναι καθηγητής στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί ο υπότροφος και επιβλέπει την διπλωματική του εργασία (εφόσον προβλέπεται). 5. Ανά εξάμηνο, ο υπότροφος φροντίζει: (i) να υποβάλλει στον επόπτη σπουδών της ημεδαπής αναλυτική έκθεση σπουδών για την πορεία των σπουδών του, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου. (ii) να αποστέλλει ο επιβλέπων καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής απευθείας στην Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ το φύλλο κρίσεως, όπου θα ενημερώνει για την πρόοδο των σπουδών ή την ερευνητική εργασία του υποτρόφου. Η μη έγκαιρη και τακτική αποστολή των ως άνω εκθέσεων συνεπάγεται διακοπή της υποτροφίας, εφόσον ο υπότροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 6. Ο υπότροφος οφείλει να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση (μελέτη, άρθρο, ανακοίνωση σε Συνέδριο) την ιδιότητά του ως υποτρόφου της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 7. Ο υπότροφος οφείλει να μην μετακινείται από τον τόπο όπου μετεκπαιδεύεται χωρίς να το έχει, προηγουμένως, γνωστοποιήσει στον επόπτη σπουδών της ημεδαπής καθώς και να ενημερώνει για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, διαφορετικά, η μετακίνηση μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από την υποτροφία. Σελίδα 9 από 11

10 8. Αφορά υποτρόφους που φοιτούν σε Πανεπιστήμια, όπου προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων: Ο υπότροφος οφείλει, εντός της προθεσμίας που θα του κοινοποιηθεί από την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, να υποβάλει έγγραφη βεβαίωση του Πανεπιστημίου στο οποίο παρακολούθησε και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από την οποία να προκύπτει με ακρίβεια ότι τα οφειλόμενα εκ του υποτρόφου δίδακτρα έχουν αποπληρωθεί καθ ολοκληρίαν. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ο υπότροφος οφείλει εντός προθεσμίας που θα του κοινοποιηθεί από την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: (i) να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών που απέκτησε ως υπότροφος της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. (ii) να καταθέσει υπέρ της Βιβλιοθήκης της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ τυχόν δημοσιεύματά του κατά τη διάρκεια της υποτροφίας καθώς και ένα ανάτυπο της διπλωματικής του εργασίας, εφόσον η εκπόνησή της προβλεπόταν από το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε. *Παραβίαση όλων των ανωτέρω όρων, που δεσμεύουν τον υπότροφο τόσο κατά τη διάρκεια της υποτροφίας όσο και μετά τη λήξη της, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνεπάγεται την άνευ ετέρου υποχρέωση του τέως υποτρόφου να επιστρέψει στη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ το συνολικό ποσό της υποτροφίας. **Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ και η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν, κατά την κρίση τους και σε οποιοδήποτε χρόνο, τον Κανονισμό Υποτροφιών. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο νέος Κανονισμός θα παράγει έννομα αποτελέσματα από την αποδεδειγμένη κοινοποίησή του στον υπότροφο. Τυχόν επιμέρους ζητήματα τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, ανεξάρτητα από την χώρα προορισμού ή τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών του υποτρόφου. Το ακριβές ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζεται κάθε χρόνο με σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 2. Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας είναι προκαθορισμένο και δεν υπόκειται σε αυξομειώσεις ανάλογα με το αν προβλέπονται ή όχι υποχρεωτικά δίδακτρα Πανεπιστημιακά ή Κολλεγιακά ή τέλη εγγραφής για τις περιόδους φοίτησης. Αντιστοίχως, το χρηματικό ποσό της υποτροφίας δεν υπόκειται σε αυξομειώσεις ανάλογα με το κόστος διαβίωσης ανά χώρα/πόλη. 3. Ο υπότροφος με υπεύθυνη δήλωσή του, αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που Σελίδα 10 από 11

11 ενδεχομένως θα λάβει από το Πανεπιστήμιο, τη σχολή, το επιστημονικό κέντρο ή άλλη πηγή (απαλλαγή από δίδακτρα, υποτροφία, βραβείο, θέση βοηθού κ.λ.π.), οπότε εναπόκειται στην κρίση της Εταιρείας να αποφασίσει την διατήρηση, μείωση ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του υποτρόφου στην χώρα σπουδών του. Σελίδα 11 από 11

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα