Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ /Β7/ Κοινής Υπουργικής απόφασης του ΥΠΟΙΚ και του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 2027/Β/ ) προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος , με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς με παράλληλη πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα απασχολήσει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη. Ειδικότερα, οι υπό προκήρυξη εξειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά επιστημονικό τομέα και ανά τόπο όπου θα λάβει χώρα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση των υποψηφίων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Τραπεζική Λογιστική ΑΘΗΝΑ 50 Χρηματοοικονομικά Ελεγκτική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 Διοίκηση Κινδύνου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΘΗΝΑ 15 Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5

2 Ναυτιλιακά OIKONOMIKΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Οικονομική Επιστήμη Εφαρμοσμένα Οικονομικά Διεθνή Οικονομικά ΑΘΗΝΑ 8 Οικονομική Ανάλυση Αγροτική Οικονομία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πληροφορική Μαθηματικά Στατιστική Ενέργεια Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 3 Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον, μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Οι υποψήφιοι με ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια. β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό από 7,00 και άνω. Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που κατέχει - εντός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων - βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Στην εν λόγω βεβαίωση θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου του υποψηφίου. γ) Οι υποψήφιοι που κατά την έναρξη του ακαδ. έτους θα εγγραφούν για πρώτη φορά και θα φοιτήσουν στο πρώτο εξάμηνο σε εγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης της Ελλάδας,

3 πλήρους ή μερικής φοίτησης (όχι εξ αποστάσεως), διάρκειας από 18 έως 24 μήνες συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. δ) Οι υποψήφιοι που δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από την έναρξη της χρηματοδότησης. ε) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο B2) της αγγλικής γλώσσας. στ) Οι υποψήφιοι με ατομικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των ,00 ή με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (έγγαμοι και προστατευόμενα τέκνα) μικρότερο των ,00. ζ) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά απ αυτές, ή έχουν αναβολή επαρκή τουλάχιστον για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η έναρξη της υποτροφίας θα πρέπει να γίνει περιοριστικά έως και την 1/11/2014. Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή έναρξης της υποτροφίας, ή ενδιάμεσα. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή για τον ίδιο τίτλο σπουδών. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για το ίδιο ή άλλο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται. Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων. κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Είσπραξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεωτικά, θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2014 στο ΙΚΥ, (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό του τόπο συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του

4 ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται. Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις, προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό. Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δικαιολογητικά: i. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. ii. Αντίγραφο πρώτου βασικού πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. 1, ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο τελικός βαθμός του βασικού πτυχίου θα πρέπει να είναι από 7,00 και άνω. Επισημαίνεται ότι από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών, δηλαδή να έχει αποκτηθεί από το έτος 2010 και μετά. iii. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο B2) 2 της αγγλικής γλώσσας. iv. Για τους άνδρες υποψηφίους: πιστοποιητικό τύπου Α. Για τους άνδρες υποψηφίους με αναβολή κατάταξης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. v. Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης. 1 Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α ή Β Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α ή Β Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97). 2 Το επίπεδο γλωσσομάθειας θα καθορίζεται βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

5 vi. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος κατά την έναρξη φοίτησής του και καθόλη τη διάρκεια αυτής, σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί ως υπότροφος, δεν θα εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πλην της Τράπεζας. vii. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 3 σελίδες). viii. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος στην Ελληνική γλώσσα. Η δήλωση ενδιαφέροντος δεν μπορεί να ξεπερνά αυστηρά τις 600 λέξεις και σε αυτήν θα υπάρχουν απαραιτήτως: α) οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (έως 400 λέξεις) και β) οι επαγγελματικοί στόχοι του υποψηφίου μετά την περάτωση του εν λόγω προγράμματος (έως 200 λέξεις). Ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να αναγράψει το ονοματεπώνυμό του στην αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που η αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος δεν πληροί τις προδιαγραφές του ορίου λέξεων και της μη αποκάλυψης στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου, η αίτηση κρίνεται ως μη επιλέξιμη και ακυρώνεται από την Υπηρεσία. ix. Επίσημη βεβαίωση αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα για φοίτηση από την έναρξη του ακαδ. έτους , συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986) του υποψηφίου ότι «σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί βεβαίωση εγγραφής από το ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έως τις 20/10/2014, ο υποψήφιος θα διαγραφεί από τους προσωρινούς πίνακες του προγράμματος». Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν την ανωτέρω βεβαίωση θα καταθέσουν ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: «έχουν υποβάλει αίτηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και αναμένουν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί αποδοχή έως τις 30/9/2014 και εγγραφή έως τις 20/10/2014 αυστηρά στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, είτε λόγω υπαιτιότητας του υποψηφίου, είτε του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα διαγραφούν από τους προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων». x. Επίσημη βεβαίωση από το διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο έχει εγγραφεί ο υποψήφιος, ή έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή, ή έχει αιτηθεί την αποδοχή του α) εντάσσεται σε έναν από τους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς και σε μία από τις προκηρυγμένες εξειδικεύσεις και β) επιτρέπει την παράλληλη πρακτική άσκηση του υποψηφίου (χρόνος ημερήσιας απασχόλησης πέντε (5) ωρών κατ ανώτατο όριο) με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. xi. ΦΕΚ υπουργικής απόφασης για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος ή, σε περίπτωση που το ΦΕΚ έχει τροποποιηθεί, τελευταία εσωτερική ρύθμιση του τμήματος όπως αυτή έχει εγκριθεί από τα αρμόδια, κατά νόμο, όργανα απόφασης.

6 Αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους υπό προκήρυξη επιστημονικούς τομείς και εξειδικεύσεις και δεν συνοδεύονται από όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί πλήρως και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη και έως τις 4/9/2014 δεν αξιολογούνται. Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στην Ελλάδα και να λαμβάνουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο από ελληνικό Α.Ε.Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Η αξιολόγηση των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου θα γίνει από το ΙΚΥ. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης θα αξιολογηθούν από επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόμενη από δύο έως πέντε (βάσει του πλήθους των αιτήσεων) εξωτερικούς αξιολογητές, μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ιδρυμάτων της Ελλάδας, όλων των βαθμίδων, από το μητρώο αξιολογητών του ΙΚΥ, οι οποίοι θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, βάσει της επιστημονικής και ακαδημαϊκής τους προσφοράς στους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς και εξειδικεύσεις. Η επιτροπή αξιολόγησης μοριοδοτεί τους υποψηφίους βάσει των ακολούθων κριτηρίων. Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες: α. Βαθμός πρώτου βασικού πτυχίου (όχι μεταπτυχιακού τίτλου) με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (21-30 μόρια). Ο βαθμός του πρώτου βασικού πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3. β. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (1-5 μόρια). Η καλή γνώση (επίπεδο Β2) λαμβάνει ένα μόριο, η πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) λαμβάνει τρία μόρια και η άριστη γνώση (επίπεδο C2) λαμβάνει πέντε μόρια. γ. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος στην Ελληνική γλώσσα (0-10 μόρια). Η αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος θα μοριοδοτηθεί ως ακολούθως: α) λόγοι επιλογής του ΜΠΣ (0-6 μόρια) και β) επαγγελματικοί στόχοι του υποψηφίου μετά την περάτωσή του (0-4 μόρια). Βάσει της ανωτέρω μοριοδότησης καταρτίζονται από την Υπηρεσία οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων του προγράμματος κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 27 μόρια δεν περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων του προγράμματος. Μετά την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων από την Υπηρεσία, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς- και δεν έχουν ήδη προσκομίσει με την αίτησή τους- καλούνται να αποστείλουν:

7 α) έως τις 30/9/2014 επίσημη βεβαίωση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την αποδοχή τους κατά το ακαδ. έτος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης πλήρους ή μερικής φοίτησης (όχι εξ αποστάσεως), εφόσον δεν έχει προσκομιστεί και β) έως τις 20/10/2014 επίσημη βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος. Στη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης, η διάρκειά του και η τυχόν απαίτηση καταβολής διδάκτρων, όπως και το ετήσιο ύψος αυτής. Η αναγραφόμενη διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 18 μηνών (συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας) και μεγαλύτερη των 24 μηνών (συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας). Υπόδειγμα της εν λόγω βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας και διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Σε συνέχεια των ανωτέρω καταρτίζεται οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων του προγράμματος και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημαίνονται τα ακόλουθα: α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας, καθώς και με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της πρακτικής άσκησης. β) Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται παραδεκτές. γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκηρυγμένη θέση εκάστου επιστημονικού τομέα, η επιλογή του/ των υποψηφίου/ων υποτρόφων θα γίνει από την ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή αίτησης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο στάδια: Πρώτο στάδιο: Παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης με διάρκεια από 18 έως 24 μήνες με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (βλ. ΚΕΦ. Ε). Κατά το πρώτο στάδιο ο υπότροφος λαμβάνει χρηματοδότηση με τη μορφή υποτροφίας μόνον από το ΙΚΥ. Ο χρόνος διάρκειας εκάστου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ορίζεται στο ΦΕΚ θεσμοθέτησης και λειτουργίας του. Σε περίπτωση που το ΦΕΚ έχει τροποποιηθεί ο υποψήφιος δύναται να προσκομίσει την τελευταία εσωτερική ρύθμιση του τμήματος όπως αυτή έχει εγκριθεί από τα αρμόδια, κατά νόμο, όργανα απόφασης. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του προγράμματος ο υπότροφος οφείλει να προσκομίζει στο ΙΚΥ αναλυτική βαθμολογία ανά εξάμηνο. Με τη λήξη αυτού, υποχρεούται αυστηρά να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ: α) το μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης και β) βεβαίωση από τη μονάδα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου ασκήθηκε ο υποψήφιος, για τη διάρκεια και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αίτησης του υποψηφίου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των παραδοτέων το αργότερο έως 31/12/2016. Δεύτερο στάδιο: Εργασία πλήρους απασχόλησης για δύο έτη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (βλ. ΚΕΦ. Ε). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος Υποτροφιών αποτελεί η απασχόληση των φοιτητών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα συστηματικής ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα των τραπεζικών εργασιών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι υπότροφοι θα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, με χρόνο ημερήσιας απασχόλησης πέντε (5) ωρών κατ ανώτατο όριο κατά την προβλεπόμενη από το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (από 18 έως 24 μήνες) σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο θα επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο σπουδών τους. Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών, η Εθνική Τράπεζα θα απασχολήσει τους υποτρόφους του προγράμματος μέσω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για τα επόμενα 2 έτη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σημειώνεται ότι καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος οι φοιτητές θα αξιολογούνται σε 6μηνιαία βάση από αρμόδια Στελέχη της Τράπεζας. Σε περίπτωση διακοπής του υποτρόφου πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και αθέτησης του συμφωνητικού ο υπότροφος υποχρεούται σε πλήρη επιστροφή της υποτροφίας, όπως ακριβώς ορίζεται και για όλα τα προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ. Επίσης, η ΕΤΕ δεν υποχρεούται να τον προσλάβει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τα ανωτέρω. Επίσης, η ΕΤΕ δικαιούται να ζητήσει τη διακοπή της πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ή να αρνηθεί την πρόσληψη του υποτρόφου μετά τη λήξη της υποτροφίας, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προκύψουν περιστατικά αφορούντα το πρόσωπό του, τα οποία αποτελούν σπουδαίο λόγο, υπό την έννοια του άρθρου 672 του ΑΚ (εφαρμοζομένου κατ αναλογία). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Οι οικονομικές παροχές που περιγράφονται κατωτέρω αφορούν στο πρώτο στάδιο του προγράμματος και περιλαμβάνουν τα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζικών εξόδων, καθώς και των όποιων απαιτούμενων ασφαλιστικών κρατήσεων. Συγκεκριμένα, στους υποτρόφους χορηγούνται: α. Μηνιαία τροφεία ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ). β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) ετησίως. Σε περίπτωση που το ποσό των διδάκτρων είναι χαμηλότερο του προβλεπομένου ποσού των 3.000,00, ή σε περίπτωση μη υποχρέωσης καταβολής διδάκτρων, τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά βιβλίων ή αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών. Οι οικονομικές παροχές του δεύτερου σταδίου θα προσδιοριστούν μέσω της σχετικής σύμβασης που θα συνάψει ο υπότροφος με την Εθνική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών. Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ. Ενστάσεις επί των παρόντων κανονιστικών διατάξεων δεν γίνονται δεκτές. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ Έφη Κ. Μπάσδρα Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η. του με ΑΔΤ..ενεγράφη για πρώτη φορά κατά το ακαδ. έτος στο πρώτο εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης με τίτλο.που λαμβάνει χώρα στο.. (τμήμα/πανεπιστήμιο) και διευθυντή τον/την κ. Η ακριβής ημερομηνία εγγραφής είναι Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει ελάχιστη περίοδο φοίτησης συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μήνες, βάσει του ΦΕΚ λειτουργίας του ή της πιο πρόσφατης εσωτερικής ρύθμισης του τμήματος που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια, κατά νόμο, όργανα απόφασης. τη Γ.Σ.Ε.Σ. Για την φοίτηση σε αυτό, απαιτείται καταβολή διδάκτρων που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των., που καταβάλλεται σε δόσεις (για το ακαδ. έτος το καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται σε ). Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (υπογραφή)

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα