ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερµούπολη, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερµούπολη, 6-8-2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερµούπολη, Πληροφορίες: Γ. Ανδρόνικος Σ. Μαραβελής Α.Π.: 8156 P:\ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_ΜΜΕ\Μ_4_7_ΜΜΕ_ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ\Μ_4_7_ΑΣΤ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ_ΠΡΟΣΚΛ_ΙΟΥΛ_08\Μ_4_7_ΑΣΤ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ_Π ΡΟΣΚΛ_ΙΟΥΛ_08_1.DOC Προς: Πιστωτικά Ιδρύµατα Όπως Πίνακας Αποδεκτών (για ενέργεια) Κοινοποίηση: Όπως Πίνακα Αποδεκτών (για κοινοποίηση) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.7 «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης» µε συγχρηµατοδότηση κατά 75,28% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 24,72% από εθνικούς πόρους Κωδικός Πρόσκλησης: 2/2008 Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) περί «ιαχείρισης, παρακολούθησης, και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλων διατάξεων». 3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. 5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1783/1999 της Επιτροπής σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). 6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 1

2 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων. 8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής για τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων. 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και τον τροποποιητικό Κανονισµό του (ΕΚ) 364/2004, όπως ισχύει. 10. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/ , σχετικά µε την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε µε τροποποιήθηκε µε τις Ε(2004) 2412/ , Ε (2005) 4788/ και Ε(2006) 6419/ Αποφάσεις της. 11. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε (2001) 804/ , µε την οποία εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου και καθορίστηκε η συνδροµή των διαρθρωτικών Ταµείων Ε.Τ.Π.Α., Ε.Κ.Τ. και Ε.Γ.Τ.Π.Ε.- Π. όπως τροποποιήθηκε µε τις Ε(2004) 5661/ , Ε (2005) 5935/ και Ε(2006) 6421/ Αποφάσεις της. 12. Την µε αρ. πρωτ. 9775/ΕΥΣ1130/ (ΦΕΚ 458/ /Β) ΚΥΑ µε την οποία τροποποιείται η µε αρ. πρωτ /Γ ΚΠΣ/275 ΚΥΑ/ (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3614/ Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα το αναλυτικό περιεχόµενο του Μέτρου 4.7 «Ενισχύσεις τουριστικής υποδοµής», όπως περιγράφεται στο συνηµµένο στην πρόσκληση Τεχνικό ελτίο Μέτρου (Παράρτηµα IV) καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Μέτρου όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 14. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ3047/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/ΤΒ/ ) «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου , σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α )», όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ αριθµ /ΕΥΣ6814/ (ΦΕΚ 1290/Β/ ) και ισχύει. 15. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ2483/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων για την εφαρµογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολοκληρωµένων ράσεων Αστικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Κ.Π.Σ σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α / ) 16. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ7001/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Τουρισµού για την προκήρυξη δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στις αστικές τοπικές ζώνες, όπως ισχύει. 17. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ4359/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που αφορά στη διαδικασία για την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους ενισχύσεων επενδύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο των Π.Ε.Π µε Τελικό ικαιούχο τα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Κ Α Λ Ε Ι 2

3 Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα (Τράπεζες) δυνητικούς Τελικούς ικαιούχους του Μέτρου 4.7 σύµφωνα µε το (13) σχετικό για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες / οµάδες πράξεων του Μέτρου: o Ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών Οι επενδυτικές προτάσεις που θα ενταχθούν στο εν λόγω Μέτρο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου, ενισχύονται µε δηµόσια επιχορήγηση η οποία προέρχεται κατά 24,72% από εθνικούς πόρους και κατά 75,28% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), αποστολή του οποίου είναι να συµβάλλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών. Επίσης το Ε.Τ.Π.Α. έχει την αποστολή να συµβάλει στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. Ο συνολικός προϋπολογισµός ηµόσιας απάνης που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα ,00 ευρώ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους στόχους του Μέτρου 4.7 «Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης» οι οποίοι είναι: - Αναβάθµιση των οικονοµικών, επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στις ίδιες περιοχές. - Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος σε συνοικίες αστικών κέντρων που παρουσιάζουν προβλήµατα υποβάθµισης. Τα προτεινόµενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό τους αντικείµενο µέχρι την 31η Οκτωβρίου Η προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών των Τελικών ικαιούχων που αφορούν την καταβολή ενίσχυσης προς δυνητικούς δικαιούχους, λήγει την 30η Απριλίου 2009 (οι δαπάνες που θα πραγµατοποιήσουν οι δυνητικοί δικαιούχοι για να είναι επιλέξιµες θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί έως την 31 η εκεµβρίου 2008). Η δυνατότητα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας ( ) και λήγει την , µετά την οποία καµιά πρόταση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε..Α.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρµόζοντας τον ίδιο τρόπο δηµοσιοποίησης. Η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή αξιολογεί µόνο τις προτάσεις που υποβάλλονται σε συνέχεια της συγκεκριµένης πρόσκλησης. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων γίνεται γνωστοποίηση από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή στους τελικούς δικαιούχους (Πιστωτικά Ιδρύµατα) και διακόπτεται η υποβολή προτάσεων, ενώ επιστρέφονται στο φορέα όσες προτάσεις έχουν υποβληθεί και δεν έχουν ακόµα αξιολογηθεί. 3

4 Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη διεύθυνση Σ. Καράγιωργα, Τ.Κ , Ερµούπολη Σύρου τις ώρες όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς επί αποδείξει, µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων Τ Ε/Υ απορρίπτονται. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή. Η διαδικασία που τηρείται για την ένταξη πράξεων στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα : 1. Υποβολή της πρότασης στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή. Η πρόταση του τελικού δικαιούχου υποβάλλεται µε την ακόλουθη µορφή: Αίτηση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. Υπόδειγµα Τεχνικού ελτίου Έργου και Υποέργου (Τ Ε/Υ) Ιδιωτικών Επενδύσεων και οδηγίες συµπλήρωσης αυτών βρίσκονται στην ιστοσελίδα ττου Υπουργείου Οικονοµικών και Οικονοµίας Τα Τ Ε/Υ πρέπει να είναι συµπληρωµένα µε σαφήνεια και αξιοπιστία και να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα που κρίνονται αναγκαία για την εξέτασή τους. Γίνεται σαφές ότι το Τ Ε/Υ είναι δεσµευτικό έγγραφο µε βάση το οποίο ο τελικός δικαιούχος αναλαµβάνει να υλοποιήσει την υπό ένταξη πράξη σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό. Στην περίπτωση που η πράξη εγκριθεί για χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα, το Τ Ε/Υ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης. Απογραφικό ελτίο του Τελικού ικαιούχου (φορέα υλοποίησης) σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΙ. Όλα τα έγγραφα/ αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) καθώς και αλλά έγγραφα που κρίνονται από τον τελικό δικαιούχο αναγκαία για την εξέταση της πρότασής του. 2. Πρωτοκόλληση της αίτησης στην Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ή χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου Τεχνικού ελτίου Έργου/ Υποέργου Ιδιωτικών Επενδύσεων απορρίπτονται και ενηµερώνεται άµεσα ο υποψήφιος τελικός δικαιούχος. 3. Αξιολόγηση από την Ε..Α. µε βάση τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν µε το σύστηµα της «Άµεσης Αξιολόγησης» δηλαδή της αυτοτελούς αξιολόγησης κάθε πρότασης µε την υποβολή της και κατά τη σειρά πρωτοκόλλησης στην Ε..Α. Αν η αξιολόγηση από τη Ε..Α. αποβεί αρνητική ο τελικός δικαιούχος ενηµερώνεται µε σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα. Απόρριψη της πρότασης δεν αποκλείει την υποβολή βελτιωµένης πρότασης εντός των προθεσµιών της πρόσκλησης ή σε επόµενη πρόσκληση. 4. Η Ε..Α. διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του περιεχοµένου της πρότασης του τελικού δικαιούχου (π.χ. ως προς τον προϋπολογισµό ή το φυσικό αντικείµενο). Σε κάθε περίπτωση η πρόταση επανυποβάλλεται από τον τελικό δικαιούχο. 5. Γνωµοδότηση (διαδικασία συντονισµού) από τη Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Ε.Π. 6. Έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η Απόφαση Ένταξης προβλέπει συγκεκριµένους 4

5 όρους και υποχρεώσεις για τον τελικό δικαιούχο, µεταξύ των οποίων την υποχρέωση του τελικού δικαιούχου για υποβολή µηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και τριµηνιαίων δελτίων προόδου (ΚΥΑ µε αριθµ. πρωτ /Γ ΑΠΠΠ Ε 235/ , ΦΕΚ 1002/Β/ περί προσδιορισµού στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.2860/2000), την υποχρέωση τήρησης χωριστής λογιστικής µερίδας, τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ελέγχους. Ο Τελικός ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και συµπληρωµατικά στοιχεία του ζητηθούν από την Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προκειµένου ο τελικός δικαιούχος να ενηµερωθεί αναλυτικά για τη συµπλήρωση των Τ Ε/Υ, για τα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν µε τα Τ Ε/Υ, να λάβει άλλες ειδικές πληροφορίες καθώς και να ενηµερωθεί για τις πηγές από τις οποίες µπορεί να αντλήσει σχετικά στοιχεία, µπορεί να απευθύνεται: 1. Στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σ. Καράγιωργα, Ερµούπολη Τηλ.: fax: Υπεύθυνοι οι κκ Σ. Μαραβελής και Γ. Ανδρόνικος 2. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Συνηµµένα : Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ (για Ενέργεια) 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Γ. ΤΣΕΧΕΡΙ ΗΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ,961 ΦΑΞ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ALPHA BANK Κ. ΧΥΤΗΡΗΣ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Π. ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , ΦΑΞ EUROBANK ERGASIAS Ε. ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 51 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ ΤΗΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. ΚΙΤΣΙ ΗΣ ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ASPIS BANK Γ. ΑΓΙΑΝΤΗ ΟΘΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , 64 ΦΑΞ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ 6

7 ΑΝΑΗ ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ ΦΑΞ PROTON ΒΑΝΚ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΣΛΙΝ Κ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ. ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ PROBANΚ Α. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ FBB FIRST BUSINESS BANK Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΜΙLLENIUM BANK. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΤΣΟΝΤΖΑ 3-5 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Χ. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. Ι. ΛΕΜΠΙ ΑΚΗ Λ. ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ ,03 ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. Κ. ΖΩΝΙ ΗΣ ΑΒΕΡΩΦ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ

8 20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. Μ. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. Β. ΜΗΝΑΙ Η ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. Κ. ΣΑΒΒΑ 14 ης ΜΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ ,25171 ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ Α. ΛΑΠΠΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ ΘΡ. ΚΑΛΟΓΡΙ ΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ ,22309 ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. Ν. ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 1 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Μ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΝΑΗ ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ (για κοινοποίηση) 1. Υπ.Οικ.Ο. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2. Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π.ΑΝ. 3. Τ.Ε..Κ. Νοµού ωδεκανήσου 4. Τ.Ε..Κ. Νοµού Κυκλάδων 5. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Α. Μέλη µε δικαίωµα ψήφου Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, κ. Χ. Κόκκινο Νοµάρχη ωδεκανήσου κ. Ι. Μαχαιρίδη Νοµάρχη Κυκλάδων κ.. Μπάϊλα Eκπρόσωπο Τοπικής Ένωσης ήµων & Κοινοτήτων ωδεκανήσου κ. Μ. Κορδίνα / κ. Μπ. Σπύρου (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Τοπικής Ένωσης ήµων & Κοινοτήτων Κυκλάδων κ. Γ. Πουσσαίο / κ. Ν. Μαράκη (αναπληρωτή) Προϊστάµενο Ε Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Α. Βουτσίνο Προϊστάµενο /νσης Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Ελ. Καστρίσιο Eκπρόσωπο ΥπΟιΟ - ιαχειριστικής Αρχής του Γ' ΚΠΣ κα Κ. Σταυροπούλου Eκπρόσωπο Αρχής Πληρωµής κ. Π. Αρµάο / κα Μ. Βασιλείου (αναπληρώτρια) Eκπρόσωπο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κα Σ. εφίγγου Eκπρόσωπο Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κα Αικ. Γιάντσιου / κ. Ι. Φουγιαξή (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµ. Έργων κα Γ. Λάσκαρη - Πλατανιά Eκπρόσωπο Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στ. Μαστραντωνά / κ. Φ. Λινάρδο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του ΥΠΕΣ &Α κα Μ. Σάντρους / κα Μ. Σουράνη (αναπληρώτρια) Eκπρόσωπο ΟΚΕ κ. Β. Χατζηγιακουµή / κ. Κ. Ντουβή (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Επιµελητηρίων Κυκλάδων και ωδεκανήσου κ. Γ. Χατζηµάρκο / κ. Ι. Ρούσσο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος κ. Π. Βενέρη / κ. Ελ. Βερύκοκο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) Παράρτηµα Αιγαίου κ. Ν. Ταταράκη / κ. Αγγ. Κουκουζή (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος - 12ο Περιφερειακό Τµήµα ωδεκανήσου κ. Λ. Κασέκα / κ. Μ. Στεργενάκη (αναπληρωτή) Εκπρόσωπο Ανώτατης ιοίκησης Ενώσεων ηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδος (Α Ε Υ) κ. Γ. Κελακιό Eκπρόσωπο Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) κ. Θ. Μήτσκα / κ. Σ. Χατζησάββα (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδος (ΠΑΣΕΓΕΣ) κ. Μ. Σκοπελίτη 9

10 Εκπρόσωπο Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας κ. Β. Μηναΐδη / κ. Ανδρ. Φιορεντίνο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες κ. Μ. Ζηδιανάκη / κα Αικ. Κουλουρίδου (αναπληρώτρια) Eκπρόσωπο Συλλόγων Αλιέων Περιφέρειας κ. Γ. Κατσοτούρχη / κ. Ι. Μαλαµατένιο Eκπρόσωπο ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου κ. Αλ. Μαβή / κ. Ν. Τζιµόπουλο (αναπληρωτή) Εκπροσώπους Μικρών Νησιών Περιφέρειας. κ. Π. Κονταράτο / κ. Α. Αλιφέρη - κ. Γ. Χάλαρη (αναπληρωτές) Β. Μέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου Eκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής o Γεν. /νσης Περιφερειακής Πολιτικής κα Christine Frayne o Γεν. /νσης Γεωργίας κ. Γ. Μαθιουδάκη o Γεν. /νσης Απασχόλησης κ. Κ. Γιάκα o Γεν. /νσης Αλιείας (δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος) Eκπρόσωπο Επιτροπής ηµοσιονοµικού Ελέγχου κα Β. Βολικάκη / κ. Ε. Μπάιλα (αναπληρώτρια) Eκπροσώπους Λοιπών Φορέων o Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Σ. Κάτσικα / κ. Ι. αρζέντα (αναπληρωτή) o Αναπτυξιακών Εταιρειών Περιφέρειας κ. Μ. Σαββή / κ. Κ. Βολτή 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Στοιχεία Φορέα) (Ηµεροµηνία) (Αρ. Πρωτοκόλλου) ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σάκη Καράγιωργα, Ερµούπολη ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.7 «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης» Σε συνέχεια της από Πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.7 «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης», του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου , το οποίο συγχρηµατοδοτείται έως 75,28% από το Ε.Τ.Π.Α., υποβάλλουµε πρόταση έργου µε τίτλο: «.....» Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στα συνηµµένα Τεχνικά ελτία Έργου και Υποέργου και λοιπά σχετικά έγγραφα. Συνοπτικά στοιχεία για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών: ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ιεύθυνση: Ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου: Τηλ. FAX: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Τ Ε Τ Υ (αναφέρονται αναλυτικά) Άλλα έγγραφα (αναφέρονται αναλυτικά) Ο νόµιµος εκπρόσωπος (υπογραφή) 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) 1. ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ) 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 3. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6. FAX 7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 8. ΜΕΛΕΤΕΣ 9. ΕΡΓΑ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11. ΑΛΛΑ 12. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 13. ΜΕΛΕΤΕΣ 14. ΕΡΓΑ 15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 16. ΑΛΛΑ 17. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παρατηρήσεις: 12

13 ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ 25. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 26. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 27. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ (1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ 28. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Εµπειρία Και Τεχνογνωσία) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) 30. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 29. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (*) (*) Βάσει αναµενόµενων άµεσων προσλήψεων µε σχετική αιτιολόγηση 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7. Άξονας 4: Ενίσχυση και Αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης Μέτρο 7: Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης Ι. Φύση και Είδος της Πράξης στο Πλαίσιο του Μέτρου A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ι1. Συµβατότητα µε τους όρους επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1080/2006 (Ε.Τ.Π.Α.) και τους κανόνες επιλεξιµότητας του Κανονισµού 448/2004 (Τροποποίηση Καν. 1685/00). I2. Τήρηση του Κανονισµού 1083/2006 και ειδικότερα των άρθρων 53 περί συµµετοχής των Ταµείων και 56 περί επιλεξιµότητας. Ι3. Συµβατότητα µε τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου. Ι4. Υπαγωγή του Τελικού ικαιούχου στις κατηγορίες Τελικών ικαιούχων του Μέτρου, σύµφωνα µε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού. Ι5. Ολοκλήρωση της πράξης εντός της περιόδου εφαρµογής του Προγράµµατος. ΙΙ. Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΙ.1. Εφαρµογή / έσµευση τήρησης από τον Τελικό ικαιούχο των εθνικών και κοινοτικών κανόνων και δράσεων που αφορούν: στον ανταγωνισµό, στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στο περιβάλλον στην πληροφόρηση και δηµοσιότητα ΙΙ.2. Ύπαρξη των προαπαιτούµενων αποφάσεων συλλογικών οργάνων (αποφάσεις Περιφερειακού, Νοµαρχιακού Συµβουλίου, κτλ.) προκειµένου να υλοποιηθεί η πράξη. ΙΙ.3. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε τον γενικότερο εθνικό - περιφερειακό προγραµµατισµό και πολιτικές άλλων τοµέων σε εθνικό επίπεδο. ΙΙ.4. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. ΙΙ.5. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. ΙΙ.6. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση ΙΙΙ. Πληρότητα Πράξης A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΙΙ.1. Πληρότητα περιεχοµένου προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου (ολοκληρωµένο από τεχνική άποψη φυσικό αντικείµενο). ΙΙΙ.2. Λειτουργικότητα της προτεινόµενης πράξης (αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλη πράξη που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί). ΙΙΙ.3. Καθορισµός φορέα λειτουργίας / διαχείρισης της πράξης. IV.Ωριµότητα Πράξης A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ IV.1. Αρτιότητα υποβαλλόµενης πρότασης (σύµφωνα µε τα Τ..Ε., π.χ. παρουσίαση αναγκών που καλύπτονται, στόχων, φυσικού αντικειµένου κτλ.). IV.2. Ύπαρξη απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων για το σύνολο της πράξης (π.χ. προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, διαδικασία απόκτησης γης, έγκριση υπηρεσιών ΥΠ.ΠΟ., οικοδοµική άδεια, άδεια δασικής υπηρεσίας κτλ.) IV.3. Ύπαρξη απαιτούµενων µελετών (προπαρασκευαστικών, τεχνικών, υποστηρικτικών κτλ.) IV.4. Επάρκεια διοικητικών ή άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον Τελικό ικαιούχο της πράξης ή από τρίτους 14

15 IV.5. IV.6. ΙV.7. Επάρκεια του Τελικού ικαιούχου να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των υποέργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί απρόσκοπτα το έργο από άποψη διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. V.Σκοπιµότητα Πράξης A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ V.1. Κρισιµότητα προβλήµατος που προτείνεται να αντιµετωπιστεί από την πράξη V.2. Καταλληλότητα σχεδιασµού (µέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κτλ.) πράξης σε σχέση µε τις ανάγκες που καλείται να καλύψει. V.3. Θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της πράξης. V.4. Οικονοµική πολλαπλασιαστικότητα σε άλλες δραστηριότητες / Επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον. V.5. Θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. V.6. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλα έργα που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση. V.7. Οικονοµική βιωσιµότητα - αποδοτικότητα και κοινωνικό όφελος της πράξης. V.8. Κοινωνική αποδοχή της προτεινόµενης πράξης. V.9. Αριθµός άµεσα και έµµεσα, ωφελουµένων από την πράξη. V.10. Συµβολή στην επίτευξη Βαθµός κινητοποίησης (µόχλευσης) ιδιωτικού τοµέα / των αναµενόµενων προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων αποτελεσµάτων του Βελτίωση και ανάπλαση αστικού περιβάλλοντος (ανάπλαση υποβαθµισµένων συνοικιών, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ) Μέτρου και στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Βελτίωση συνθηκών ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (στήριξη οικονοµικών κοινωνικών δραστηριοτήτων, σύσταση συνεταιρισµών κτλ.) VI.Λοιπά Κριτήρια A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ VΙ.1. Ρεαλιστικότητα προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο. VΙ.2. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της πράξης. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αφορά την Πρόσκληση της 11 ης Αυγούστου 2008 προς τους Τελικούς ικαιούχους του Μέτρου 4.7, του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων αρχίζει από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, στην 11 η Αυγούστου 2008 και λήγει στην 15 η Οκτωβρίου Προτάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήµατος. Οι προτάσεις αξιολογούνται αµέσως µετά την υποβολή τους και µε τη σειρά της υποβολής. Τηρείται προτεραιότητα των προτάσεων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο εισαγωγής τους στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ή την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδροµείου στην περίπτωση που υποβληθούν ταχυδροµικώς. Στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής, ακολουθείται ο τύπος της «άµεσης αξιολόγησης», δηλαδή η κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς και όχι συγκριτικά µε τις άλλες προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης και αφορούν στο ίδιο Μέτρο, επιµέρους κατηγορία/ οµάδα πράξεων. Για την αξιολόγηση χρησιµοποιούνται τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση που έχει γίνει για τις ανάγκες του Μέτρου και των οµάδων πράξεων που αφορά η παρούσα πρόσκληση. Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσεται το υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισµού του Μέτρου 4.7 που θα διατεθεί για την ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η ένταξη των πράξεων στο Μέτρο αυτό θα γίνεται µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού της πρόσκλησης και χωρίς υπέρβαση αυτού. Όταν ο διαθέσιµος από την πρόσκληση προϋπολογισµός εξαντληθεί, αυτό γνωστοποιείται από τη Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή στους φορείς και διακόπτεται η υποβολή προτάσεων. Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια ένταξης πράξεων διαρθρώνονται σε 6 κατηγορίες: I. Φύση και Είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου II. Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές III. Πληρότητα Πράξης IV. Ωριµότητα Πράξης V. Σκοπιµότητα Πράξης VI. Λοιπά Κριτήρια Όλα τα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί λαµβάνουν δυαδικές τιµές του τύπου ΝΑΙ/ ΟΧΙ. Η τιµή «ΝΑΙ» αντιστοιχεί σε θετική αξιολόγηση. Όπου η εκπλήρωση ενός κριτηρίου δεν απαιτείται τότε κατά την αξιολόγηση λαµβάνει την τιµή «ΝΑΙ». Η τιµή 16

17 «ΟΧΙ» αντιστοιχεί είτε σε αρνητική αξιολόγηση, είτε σε µη αναγνωρίσιµη επίπτωση. Όλα τα κριτήρια των επιµέρους κατηγοριών I, II, III, IV, VI (εκτός δηλαδή της κατηγορίας «Σκοπιµότητα Πράξης») αποτελούν κριτήρια αποκλεισµού. Για όλα παραπάνω κριτήρια η πρόταση πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ). Για την κατηγορία κριτηρίων «Σκοπιµότητα Πράξης», ως κριτήρια αποκλεισµού ορίζονται τα κριτήρια V.1. («Κρισιµότητα προβλήµατος που προτείνεται να αντιµετωπιστεί από την πράξη»), V.2 («Καταλληλότητα σχεδιασµού πράξης σε σχέση µε τις ανάγκες που καλείται να καλύψει») και V.10 («Συµβολή στην επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του Μέτρου και στην κάλυψη των σχετικών αναγκών»). Ειδικότερα, το κριτήριο V.10 λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) εφόσον λάβει θετική τιµή τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που το εξειδικεύουν (π.χ. Βαθµός κινητοποίησης (µόχλευσης) ιδιωτικού τοµέα / προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων κλπ.). Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Οι προϋποθέσεις θετικής αξιολόγησης καθορίζονται σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων: Ι. Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. ΙΙ. Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. ΙΙΙ. Πληρότητα Πράξης Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. IV. Ωριµότητα Πράξης Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. V. Σκοπιµότητα Πράξης Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη θεωρείται ότι αξιολογείται θετικά για την κατηγορία αυτή, όταν τηρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: Λαµβάνει θετική αξιολόγηση στα κριτήρια V.1, V.2, V.10, Λαµβάνει θετική αξιολόγηση σε τουλάχιστον δύο από τα υπόλοιπα κριτήρια. VI. Λοιπά Κριτήρια Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής.. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η διαδικασία αξιολόγησης µιας πρότασης εφαρµόζεται διαδοχικά για τις επιµέρους κατηγορίες κριτηρίων, σε δύο διακριτά στάδια. Η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου µε θετική αξιολόγηση της πρότασης αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της 17

18 αξιολόγησης στο δεύτερο στάδιο. Αν από το πρώτο στάδιο η πρόταση αξιολογηθεί αρνητικά, η πρόταση απορρίπτεται. Πρώτο στάδιο: Αξιολογούνται καταρχάς οι κατηγορίες κριτηρίων Ι. «Φύση και Είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου», ΙΙ. «Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές» και III. «Πληρότητα Πράξης». Εφόσον η πρόταση αξιολογηθεί θετικά ως προς τις κατηγορίες αυτές, η αξιολόγηση συνεχίζεται στο δεύτερο στάδιο. Τυχόν αρνητική αξιολόγηση («ΟΧΙ») για κάποιο από τα κριτήρια των κατηγοριών Ι, ΙΙ & III οδηγεί σε αποκλεισµό της πρότασης. εύτερο στάδιο: Η πρόταση αξιολογείται ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες κριτηρίων µε την ακόλουθη σειρά: IV. Ωριµότητα Πράξης V. Σκοπιµότητα Πράξης VI. Λοιπά Κριτήρια Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, το «Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης», το οποίο επισυνάπτεται ενυπόγραφο στην Απόφαση ένταξης της πράξης. Το Φύλλο Αξιολόγησης υπογράφεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης και ιδίως από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Μονάδας και τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι: Θετική (προτείνεται η ένταξη της πράξης στο Μέτρο 4.7). Θετική εισήγηση δίδεται όταν η πράξη έχει λάβει θετική αξιολόγηση στις επί µέρους κατηγορίες κριτηρίων και στα δύο στάδια (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί). Αρνητική (προτείνεται η απόρριψη της πρότασης για ένταξη στο Μέτρο 4.7) Αρνητική εισήγηση δίνεται όταν η πράξη έχει λάβει αρνητική αξιολόγηση σε µία ή περισσότερες από τις επί µέρους κατηγορίες κριτηρίων του πρώτου ή του δευτέρου σταδίου (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί). ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή µπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει από τον τελικό δικαιούχο να διευκρινίσει, συµπληρώσει ή να τεκµηριώσει περαιτέρω τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση τίθεται σε αναστολή µέχρι την υποβολή των στοιχείων αυτών, ενώ η αξιολόγηση των υπολοίπων προτάσεων συνεχίζεται κανονικά. Με την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, η πρόταση επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης. Η ιαχειριστική Αρχή µπορεί επίσης να προβεί σε αυτοψία στο έργο, στις περιπτώσεις που αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του περιεχοµένου της πρότασης του τελικού δικαιούχου (π.χ. ως προς τον προϋπολογισµό ή το φυσικό αντικείµενο). Το οριστικό Τεχνικό ελτίο Έργου/ Υποέργου µε τις κατάλληλες τροποποιήσεις θα συµπληρώνεται οριστικά και θα επανυποβάλεται από τον τελικό δικαιούχο, πριν από την έκδοση απόφασης ένταξης την οποία και θα συνοδεύει ως αναπόσπαστο τµήµα της. 18

19 Σε περίπτωση που µια πρόταση αποκλείεται σύµφωνα µε το αποτέλεσµα αξιολόγησης βάσει µιας κατηγορίας κριτηρίων, η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή συνεχίζει την αξιολόγηση βάσει των υπολοίπων κατηγοριών κριτηρίων, ώστε η αιτιολογηµένη απόρριψη της πρότασης να περιλαµβάνει κρίση σε µεγαλύτερο εύρος της πρότασης και προκειµένου να υποδειχθούν στον δυνητικό τελικό δικαιούχο και άλλες ελλείψεις και αδυναµίες της πρότασης του για το ενδεχόµενο µελλοντικής επανυποβολής της. Βασική ορολογία της παρούσας προκήρυξης Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή/ ιαχειριστική Αρχή Πράξη Τελικοί ικαιούχοι Παρέµβαση Κοινοτικοί Κανονισµοί Ένταξη έργου Κάθε Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή ή φορέας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος µέλος της ΕΕ, ή το ίδιο κράτος µέλος, εφόσον ασκεί τα σχετικά καθήκοντα για να διαχειρίζεται µια παρέµβαση για τους σκοπούς του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/ Στην Ελλάδα, η διαχείριση κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ( ιαχειριστική Αρχή) η οποία συστήνεται στο οικείο Υπουργείο ή Περιφέρεια. Κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους των παρεµβάσεων. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα που είναι αρµόδιες για την εκτέλεση των πράξεων. Κάθε δράση ή ενέργεια που γίνεται από δηµόσιες αρχές ανεξάρτητα από τη φύση της και µπορεί να είναι µια πολιτική, ένα Πρόγραµµα (όπως το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου ), ένα Μέτρο, ή ένα έργο. Οι νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπερισχύουν της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών, διακρίνονται από τον κοινοτικό χαρακτήρα (ισχύουν ενιαία και πλήρως σε όλα τα κράτη µέλη) και την άµεση ικανότητα εφαρµογής τους (δεν οφείλουν προηγουµένως να µεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο). Είναι η πλέον ισχυρή µορφή της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1260/ 1999 αφορά γενικές διατάξεις για τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Η απόφαση για την ένταξη ενός έργου εκδίδεται από το Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα στον οποίο υπάγεται η ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µετά από συνεργασία συντονισµό µε την Κεντρική ιαχειριστική Αρχή και τα καθ ύλη αρµόδια Υπουργεία. 19

20 20

21 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «Ολοκληρωµένες ράσεις Αστικής Ανάπτυξης» 21

22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ. ΟΠΣ 3 Κ.Π.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νοτίου Αιγαίου 004 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.Ενίσχυση και Αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης 007 ΜΕΤΡΟ 7.Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιοχές µε υποβαθµισµένο αστικό ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ περιβάλλον ** Κάτοικοι και επισκέπτες αστικών περιοχών που θα επιλεγούν ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ * ΠΕ ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 161 «Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών ενισχύσσεων)» (25%), 317 «Αστικές µεταφορές» (23%) 352 «Αποκατάσταση αστικών περιοχών» (52%) * Πρόκειται για την κωδικοποίηση της Ε.Ε. που κοινοποιήθηκε µε το 31501/Γ'ΚΠΣ 264/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΘ.Ο. ** Οι περιοχές παρέµβασης ορίζονται µε απόφαση της Επ.Πα. του Π.Ε.Π. µε βάση τις ειδικές κατηγορίες κριτηρίων που αναφέρονται για το Μέτρο. ΧΧΡΡΗΗΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙ ΙΙΚΚΟΝΝΟΜ Ο Ο ΙΙΚΚΑΑ Ι ΣΣΤΤΟΟΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΑΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ.. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ σε χιλ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ %Σ.Κ %. %Σ.Κ %. Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) ,04% 1,43% ηµόσια απάνη (..) ,81% 9,23% 1,11% 1,23% Κοινοτ. Συµµετοχή (ΕΤΠΑ) ,28% 5,88% 6,95% 0,84% 0,92% Εθνική ηµόσια απάνη ,72% 1,93% 2,28% 0,28% 0,30% Ιδιωτική Συµµετοχή ,23% 0,32% ανεισµός Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΚΤΕΣ Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης Ο αστικός πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται στο 35% περίπου του συνολικού πληθυσµού. Τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας παρουσιάζουν διαφορετικής φύσης προβλήµατα, όπως: 22

23 α) την παρουσία οµάδων πληθυσµού µε κοινά χαρακτηριστικά (πχ. µειονοτήτων, µεταναστών κλπ) που διαβιούν σε συνθήκες κάτω των αποδεκτών ή δεν έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιµες στο µέσο κάτοικο κοινωνικές δοµές και παροχές (πρόνοια, εκπαίδευση, περίθαλψη κλπ). β) την αυξηµένη και µακροχρόνια ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, σε αστικά κέντρα που έχουν πληγεί από οικονοµικές αναδιαρθρώσεις και γ) την υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος λόγω κυκλοφοριακού φόρτου (σε συνοικίες που είχαν δοµηθεί παλιότερα µε πολεοδοµικά σχέδια που δεν προέβλεπαν την σηµερινή ανάπτυξη) ή λόγω ελλιπούς συντήρησης ή ακόµα και εγκατάλειψης (σε συνοικίες, κοινόχρηστους χώρους και κτίρια που αποτελούν µνηµεία νεότερης αρχιτεκτονικής και η συντήρησή τους σήµερα απαιτεί εξαιρετικά υψηλούς πόρους, µη διαθέσιµων στην τοπική κοινωνία). Καθορισµός και αναλυτική περιγραφή του περιεχοµένου του µέτρου, του στόχου/ων του και ανάλυση της συνέπειας / συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται Στόχος του Μέτρου είναι η υλοποίηση δράσεων που θα ανακουφίσουν και θα αναµορφώσουν υποβαθµισµένες αστικές περιοχές τις οποίες χαρακτηρίζουν η ανεργία, η παρουσία µειονεκτικών οµάδων πληθυσµού, η υποβάθµιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της ποιότητας ζωής και του αστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ανάλογα µε το αντικείµενο παρέµβασης, οι στόχοι εξειδικεύονται ως εξής: Στην κοινωνική ένταξη και υποστήριξη ανέργων, µειονεκτικών και ευπαθών οµάδων πληθυσµού. Στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος σε συνοικίες αστικών κέντρων που παρουσιάζουν προβλήµατα υποβάθµισης. Στην αναβάθµιση των οικονοµικών, επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στις ίδιες περιοχές. Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου και σηµαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου του Μέτρου. Στο πλαίσιο του Μέτρου προτεραιότητα έχουν δράσεις µε το ακόλουθο περιεχόµενο: - Την ανάπλαση και αναβάθµιση αστικών συνοικιών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος - Τη δηµιουργία δοµών ένταξης και υποστήριξης µε στόχο την κοινωνική και οικονοµική ένταξη τέτοιων κοινωνικών οµάδων - Τη στήριξη της απασχόλησης νέων και των γυναικών, µακροχρόνια ανέργων ή ατόµων που ανήκουν σε µειονεκτικές και ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων. Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου οι πράξεις κατατάσσονται στις ακόλουθες δυο οµάδες: α) Τη βελτίωση και ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος µε ενδεικτικές πράξεις την εξυγίανση περιοχών που έχουν υποστεί ρύπανση, την ανάπλαση υποβαθµισµένων 23

24 συνοικιών, την ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη δηµιουργία χώρων πρασίνου, τις επενδύσεις σε υποδοµές προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (µε την προµήθεια «καθαρών» οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, την κατασκευή χώρων στάθµευσης, πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων) κ.λ.π. β) Την ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου Α. ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 2003* 2006 Πλήθος Σχεδίων Ολοκληρωµένης Παρέµβασης Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης: Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση: 92 Γ. ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Νέες θέσεις εργασίας: 37 * Συµπληρώνεται για τους είκτες Επίδοσης του Προγράµµατος 24

25 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης Μέτρο 7 : Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Ποσά σε Έτος 2000 Πεδίο παρέµβασης Συνολικό κόστος Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή η µ ό σ ι ο ς Τ ο µ έ α ς Συµµετοχή του κράτους (κωδικός) Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη Ιδιώτες 1=2+13 2= ΣΥΝΟΛΟ Ταµείο Συνοχής 25

26 . ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η διαδικασία επιλογής των πράξεων που θα υλοποιηθούν εξειδικεύτηκαν κατά την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων «Ολοκληρωµένης Παρέµβασης Αστικής Ανάπτυξης» που κατατέθηκαν από τις τοπικές αρχές και περιλαµβάνουν συµπληρωµατικές πράξεις προτεινόµενες για ένταξη στα Μέτρα 4.7 και 4.8. Συγκεκριµένα µε βάση τα κριτήρια που είχαν καθοριστεί (οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά) κλήθηκαν οι Τοπικές Αρχές και υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος µε τη µορφή επιχειρησιακού σχεδίου για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων πράξεων ή έργων που αποτέλεσαν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε µια συγκεκριµένη χωροταξική ενότητα και περιλάµβανε την υπάρχουσα κατάσταση, κοινωνικοοικονοµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της περιοχής αναφοράς, τους κύριους στόχους παρέµβασης, τις ενέργειες ή έργα που προτείνονταν να χρηµατοδοτηθούν, τον προϋπολογισµό της πρότασης και τέλος το φορέα που θα υλοποιήσει την πρόταση. Με βάση το παραπάνω επιχειρησιακό σχέδιο, η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης αξιολόγησε και εισηγήθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. η οποία και αποφάσισε τις ζώνες οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι επιλεγέντες και υπέβαλαν αναλυτικό σχέδιο δράσης και τέλος µε την προβλεπόµενη διαδικασία για την ένταξη πράξεων στο Π.Ε.Π. Νότιου Αιγαίου άρχισε η ένταξη πράξεων. Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Τελικοί ικαιούχοι του Μέτρου µπορεί να είναι : o τα Πιστωτικά Ιδρύµατα ΣΤ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν από το Μέτρο εµπίπτουν στο πλαίσιο του Καν. 70/

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ Ταχ. /νση : Μυλλέρου 73-77 Ταχ. Κώδικας : 10436 Πληροφορίες: Λέκκας Αθανάσιος Τηλέφωνο : 213-1320-700 Fax : 213-1320-686 Email : efd@eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την 7 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου 2000-2006.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την 7 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου 2000-2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 Σ. Καράγιωργα - 84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 30/12/09 Αριθμ.Πρωτ. 16057

Πάτρα 30/12/09 Αριθμ.Πρωτ. 16057 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ.: 264 41 Τ.Θ.: 2502 Πληροφορίες: Τζούλια Ροδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα