ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερµούπολη, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερµούπολη, 6-8-2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερµούπολη, Πληροφορίες: Γ. Ανδρόνικος Σ. Μαραβελής Α.Π.: 8156 P:\ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_ΜΜΕ\Μ_4_7_ΜΜΕ_ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ\Μ_4_7_ΑΣΤ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ_ΠΡΟΣΚΛ_ΙΟΥΛ_08\Μ_4_7_ΑΣΤ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ_Π ΡΟΣΚΛ_ΙΟΥΛ_08_1.DOC Προς: Πιστωτικά Ιδρύµατα Όπως Πίνακας Αποδεκτών (για ενέργεια) Κοινοποίηση: Όπως Πίνακα Αποδεκτών (για κοινοποίηση) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.7 «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης» µε συγχρηµατοδότηση κατά 75,28% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 24,72% από εθνικούς πόρους Κωδικός Πρόσκλησης: 2/2008 Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) περί «ιαχείρισης, παρακολούθησης, και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλων διατάξεων». 3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. 5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1783/1999 της Επιτροπής σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). 6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 1

2 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων. 8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής για τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων. 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και τον τροποποιητικό Κανονισµό του (ΕΚ) 364/2004, όπως ισχύει. 10. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/ , σχετικά µε την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε µε τροποποιήθηκε µε τις Ε(2004) 2412/ , Ε (2005) 4788/ και Ε(2006) 6419/ Αποφάσεις της. 11. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε (2001) 804/ , µε την οποία εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου και καθορίστηκε η συνδροµή των διαρθρωτικών Ταµείων Ε.Τ.Π.Α., Ε.Κ.Τ. και Ε.Γ.Τ.Π.Ε.- Π. όπως τροποποιήθηκε µε τις Ε(2004) 5661/ , Ε (2005) 5935/ και Ε(2006) 6421/ Αποφάσεις της. 12. Την µε αρ. πρωτ. 9775/ΕΥΣ1130/ (ΦΕΚ 458/ /Β) ΚΥΑ µε την οποία τροποποιείται η µε αρ. πρωτ /Γ ΚΠΣ/275 ΚΥΑ/ (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3614/ Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα το αναλυτικό περιεχόµενο του Μέτρου 4.7 «Ενισχύσεις τουριστικής υποδοµής», όπως περιγράφεται στο συνηµµένο στην πρόσκληση Τεχνικό ελτίο Μέτρου (Παράρτηµα IV) καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Μέτρου όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 14. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ3047/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/ΤΒ/ ) «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου , σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α )», όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ αριθµ /ΕΥΣ6814/ (ΦΕΚ 1290/Β/ ) και ισχύει. 15. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ2483/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων για την εφαρµογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολοκληρωµένων ράσεων Αστικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Κ.Π.Σ σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α / ) 16. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ7001/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Τουρισµού για την προκήρυξη δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στις αστικές τοπικές ζώνες, όπως ισχύει. 17. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ4359/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που αφορά στη διαδικασία για την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους ενισχύσεων επενδύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο των Π.Ε.Π µε Τελικό ικαιούχο τα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Κ Α Λ Ε Ι 2

3 Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα (Τράπεζες) δυνητικούς Τελικούς ικαιούχους του Μέτρου 4.7 σύµφωνα µε το (13) σχετικό για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες / οµάδες πράξεων του Μέτρου: o Ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών Οι επενδυτικές προτάσεις που θα ενταχθούν στο εν λόγω Μέτρο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου, ενισχύονται µε δηµόσια επιχορήγηση η οποία προέρχεται κατά 24,72% από εθνικούς πόρους και κατά 75,28% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), αποστολή του οποίου είναι να συµβάλλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών. Επίσης το Ε.Τ.Π.Α. έχει την αποστολή να συµβάλει στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. Ο συνολικός προϋπολογισµός ηµόσιας απάνης που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα ,00 ευρώ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους στόχους του Μέτρου 4.7 «Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης» οι οποίοι είναι: - Αναβάθµιση των οικονοµικών, επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στις ίδιες περιοχές. - Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος σε συνοικίες αστικών κέντρων που παρουσιάζουν προβλήµατα υποβάθµισης. Τα προτεινόµενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό τους αντικείµενο µέχρι την 31η Οκτωβρίου Η προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών των Τελικών ικαιούχων που αφορούν την καταβολή ενίσχυσης προς δυνητικούς δικαιούχους, λήγει την 30η Απριλίου 2009 (οι δαπάνες που θα πραγµατοποιήσουν οι δυνητικοί δικαιούχοι για να είναι επιλέξιµες θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί έως την 31 η εκεµβρίου 2008). Η δυνατότητα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας ( ) και λήγει την , µετά την οποία καµιά πρόταση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε..Α.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρµόζοντας τον ίδιο τρόπο δηµοσιοποίησης. Η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή αξιολογεί µόνο τις προτάσεις που υποβάλλονται σε συνέχεια της συγκεκριµένης πρόσκλησης. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων γίνεται γνωστοποίηση από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή στους τελικούς δικαιούχους (Πιστωτικά Ιδρύµατα) και διακόπτεται η υποβολή προτάσεων, ενώ επιστρέφονται στο φορέα όσες προτάσεις έχουν υποβληθεί και δεν έχουν ακόµα αξιολογηθεί. 3

4 Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη διεύθυνση Σ. Καράγιωργα, Τ.Κ , Ερµούπολη Σύρου τις ώρες όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς επί αποδείξει, µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων Τ Ε/Υ απορρίπτονται. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή. Η διαδικασία που τηρείται για την ένταξη πράξεων στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα : 1. Υποβολή της πρότασης στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή. Η πρόταση του τελικού δικαιούχου υποβάλλεται µε την ακόλουθη µορφή: Αίτηση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. Υπόδειγµα Τεχνικού ελτίου Έργου και Υποέργου (Τ Ε/Υ) Ιδιωτικών Επενδύσεων και οδηγίες συµπλήρωσης αυτών βρίσκονται στην ιστοσελίδα ττου Υπουργείου Οικονοµικών και Οικονοµίας Τα Τ Ε/Υ πρέπει να είναι συµπληρωµένα µε σαφήνεια και αξιοπιστία και να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα που κρίνονται αναγκαία για την εξέτασή τους. Γίνεται σαφές ότι το Τ Ε/Υ είναι δεσµευτικό έγγραφο µε βάση το οποίο ο τελικός δικαιούχος αναλαµβάνει να υλοποιήσει την υπό ένταξη πράξη σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό. Στην περίπτωση που η πράξη εγκριθεί για χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα, το Τ Ε/Υ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης. Απογραφικό ελτίο του Τελικού ικαιούχου (φορέα υλοποίησης) σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΙ. Όλα τα έγγραφα/ αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) καθώς και αλλά έγγραφα που κρίνονται από τον τελικό δικαιούχο αναγκαία για την εξέταση της πρότασής του. 2. Πρωτοκόλληση της αίτησης στην Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ή χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου Τεχνικού ελτίου Έργου/ Υποέργου Ιδιωτικών Επενδύσεων απορρίπτονται και ενηµερώνεται άµεσα ο υποψήφιος τελικός δικαιούχος. 3. Αξιολόγηση από την Ε..Α. µε βάση τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν µε το σύστηµα της «Άµεσης Αξιολόγησης» δηλαδή της αυτοτελούς αξιολόγησης κάθε πρότασης µε την υποβολή της και κατά τη σειρά πρωτοκόλλησης στην Ε..Α. Αν η αξιολόγηση από τη Ε..Α. αποβεί αρνητική ο τελικός δικαιούχος ενηµερώνεται µε σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα. Απόρριψη της πρότασης δεν αποκλείει την υποβολή βελτιωµένης πρότασης εντός των προθεσµιών της πρόσκλησης ή σε επόµενη πρόσκληση. 4. Η Ε..Α. διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του περιεχοµένου της πρότασης του τελικού δικαιούχου (π.χ. ως προς τον προϋπολογισµό ή το φυσικό αντικείµενο). Σε κάθε περίπτωση η πρόταση επανυποβάλλεται από τον τελικό δικαιούχο. 5. Γνωµοδότηση (διαδικασία συντονισµού) από τη Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Ε.Π. 6. Έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η Απόφαση Ένταξης προβλέπει συγκεκριµένους 4

5 όρους και υποχρεώσεις για τον τελικό δικαιούχο, µεταξύ των οποίων την υποχρέωση του τελικού δικαιούχου για υποβολή µηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και τριµηνιαίων δελτίων προόδου (ΚΥΑ µε αριθµ. πρωτ /Γ ΑΠΠΠ Ε 235/ , ΦΕΚ 1002/Β/ περί προσδιορισµού στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.2860/2000), την υποχρέωση τήρησης χωριστής λογιστικής µερίδας, τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ελέγχους. Ο Τελικός ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και συµπληρωµατικά στοιχεία του ζητηθούν από την Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προκειµένου ο τελικός δικαιούχος να ενηµερωθεί αναλυτικά για τη συµπλήρωση των Τ Ε/Υ, για τα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν µε τα Τ Ε/Υ, να λάβει άλλες ειδικές πληροφορίες καθώς και να ενηµερωθεί για τις πηγές από τις οποίες µπορεί να αντλήσει σχετικά στοιχεία, µπορεί να απευθύνεται: 1. Στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σ. Καράγιωργα, Ερµούπολη Τηλ.: fax: Υπεύθυνοι οι κκ Σ. Μαραβελής και Γ. Ανδρόνικος 2. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε..Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Συνηµµένα : Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ (για Ενέργεια) 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Γ. ΤΣΕΧΕΡΙ ΗΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ,961 ΦΑΞ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ALPHA BANK Κ. ΧΥΤΗΡΗΣ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Π. ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , ΦΑΞ EUROBANK ERGASIAS Ε. ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 51 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ ΤΗΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. ΚΙΤΣΙ ΗΣ ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ASPIS BANK Γ. ΑΓΙΑΝΤΗ ΟΘΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , 64 ΦΑΞ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ 6

7 ΑΝΑΗ ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ ΦΑΞ PROTON ΒΑΝΚ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΣΛΙΝ Κ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ. ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ PROBANΚ Α. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ FBB FIRST BUSINESS BANK Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΜΙLLENIUM BANK. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΤΣΟΝΤΖΑ 3-5 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Χ. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. Ι. ΛΕΜΠΙ ΑΚΗ Λ. ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΕΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ ,03 ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. Κ. ΖΩΝΙ ΗΣ ΑΒΕΡΩΦ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ

8 20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. Μ. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. Β. ΜΗΝΑΙ Η ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. Κ. ΣΑΒΒΑ 14 ης ΜΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ ,25171 ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ Α. ΛΑΠΠΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ ΘΡ. ΚΑΛΟΓΡΙ ΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ ,22309 ΦΑΞ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. Ν. ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 1 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Μ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΝΑΗ ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ ΦΑΞ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ (για κοινοποίηση) 1. Υπ.Οικ.Ο. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2. Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π.ΑΝ. 3. Τ.Ε..Κ. Νοµού ωδεκανήσου 4. Τ.Ε..Κ. Νοµού Κυκλάδων 5. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Α. Μέλη µε δικαίωµα ψήφου Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, κ. Χ. Κόκκινο Νοµάρχη ωδεκανήσου κ. Ι. Μαχαιρίδη Νοµάρχη Κυκλάδων κ.. Μπάϊλα Eκπρόσωπο Τοπικής Ένωσης ήµων & Κοινοτήτων ωδεκανήσου κ. Μ. Κορδίνα / κ. Μπ. Σπύρου (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Τοπικής Ένωσης ήµων & Κοινοτήτων Κυκλάδων κ. Γ. Πουσσαίο / κ. Ν. Μαράκη (αναπληρωτή) Προϊστάµενο Ε Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Α. Βουτσίνο Προϊστάµενο /νσης Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Ελ. Καστρίσιο Eκπρόσωπο ΥπΟιΟ - ιαχειριστικής Αρχής του Γ' ΚΠΣ κα Κ. Σταυροπούλου Eκπρόσωπο Αρχής Πληρωµής κ. Π. Αρµάο / κα Μ. Βασιλείου (αναπληρώτρια) Eκπρόσωπο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κα Σ. εφίγγου Eκπρόσωπο Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κα Αικ. Γιάντσιου / κ. Ι. Φουγιαξή (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµ. Έργων κα Γ. Λάσκαρη - Πλατανιά Eκπρόσωπο Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στ. Μαστραντωνά / κ. Φ. Λινάρδο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του ΥΠΕΣ &Α κα Μ. Σάντρους / κα Μ. Σουράνη (αναπληρώτρια) Eκπρόσωπο ΟΚΕ κ. Β. Χατζηγιακουµή / κ. Κ. Ντουβή (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Επιµελητηρίων Κυκλάδων και ωδεκανήσου κ. Γ. Χατζηµάρκο / κ. Ι. Ρούσσο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος κ. Π. Βενέρη / κ. Ελ. Βερύκοκο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) Παράρτηµα Αιγαίου κ. Ν. Ταταράκη / κ. Αγγ. Κουκουζή (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος - 12ο Περιφερειακό Τµήµα ωδεκανήσου κ. Λ. Κασέκα / κ. Μ. Στεργενάκη (αναπληρωτή) Εκπρόσωπο Ανώτατης ιοίκησης Ενώσεων ηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδος (Α Ε Υ) κ. Γ. Κελακιό Eκπρόσωπο Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) κ. Θ. Μήτσκα / κ. Σ. Χατζησάββα (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδος (ΠΑΣΕΓΕΣ) κ. Μ. Σκοπελίτη 9

10 Εκπρόσωπο Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας κ. Β. Μηναΐδη / κ. Ανδρ. Φιορεντίνο (αναπληρωτή) Eκπρόσωπο Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες κ. Μ. Ζηδιανάκη / κα Αικ. Κουλουρίδου (αναπληρώτρια) Eκπρόσωπο Συλλόγων Αλιέων Περιφέρειας κ. Γ. Κατσοτούρχη / κ. Ι. Μαλαµατένιο Eκπρόσωπο ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου κ. Αλ. Μαβή / κ. Ν. Τζιµόπουλο (αναπληρωτή) Εκπροσώπους Μικρών Νησιών Περιφέρειας. κ. Π. Κονταράτο / κ. Α. Αλιφέρη - κ. Γ. Χάλαρη (αναπληρωτές) Β. Μέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου Eκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής o Γεν. /νσης Περιφερειακής Πολιτικής κα Christine Frayne o Γεν. /νσης Γεωργίας κ. Γ. Μαθιουδάκη o Γεν. /νσης Απασχόλησης κ. Κ. Γιάκα o Γεν. /νσης Αλιείας (δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος) Eκπρόσωπο Επιτροπής ηµοσιονοµικού Ελέγχου κα Β. Βολικάκη / κ. Ε. Μπάιλα (αναπληρώτρια) Eκπροσώπους Λοιπών Φορέων o Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Σ. Κάτσικα / κ. Ι. αρζέντα (αναπληρωτή) o Αναπτυξιακών Εταιρειών Περιφέρειας κ. Μ. Σαββή / κ. Κ. Βολτή 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Στοιχεία Φορέα) (Ηµεροµηνία) (Αρ. Πρωτοκόλλου) ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σάκη Καράγιωργα, Ερµούπολη ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.7 «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης» Σε συνέχεια της από Πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.7 «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης», του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου , το οποίο συγχρηµατοδοτείται έως 75,28% από το Ε.Τ.Π.Α., υποβάλλουµε πρόταση έργου µε τίτλο: «.....» Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στα συνηµµένα Τεχνικά ελτία Έργου και Υποέργου και λοιπά σχετικά έγγραφα. Συνοπτικά στοιχεία για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών: ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ιεύθυνση: Ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου: Τηλ. FAX: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Τ Ε Τ Υ (αναφέρονται αναλυτικά) Άλλα έγγραφα (αναφέρονται αναλυτικά) Ο νόµιµος εκπρόσωπος (υπογραφή) 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) 1. ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ) 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 3. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6. FAX 7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 8. ΜΕΛΕΤΕΣ 9. ΕΡΓΑ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11. ΑΛΛΑ 12. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 13. ΜΕΛΕΤΕΣ 14. ΕΡΓΑ 15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 16. ΑΛΛΑ 17. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παρατηρήσεις: 12

13 ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ 25. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 26. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΟΣ 27. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ (1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ 28. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Εµπειρία Και Τεχνογνωσία) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ (Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίµηση) 30. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 29. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (*) (*) Βάσει αναµενόµενων άµεσων προσλήψεων µε σχετική αιτιολόγηση 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7. Άξονας 4: Ενίσχυση και Αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης Μέτρο 7: Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης Ι. Φύση και Είδος της Πράξης στο Πλαίσιο του Μέτρου A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ι1. Συµβατότητα µε τους όρους επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1080/2006 (Ε.Τ.Π.Α.) και τους κανόνες επιλεξιµότητας του Κανονισµού 448/2004 (Τροποποίηση Καν. 1685/00). I2. Τήρηση του Κανονισµού 1083/2006 και ειδικότερα των άρθρων 53 περί συµµετοχής των Ταµείων και 56 περί επιλεξιµότητας. Ι3. Συµβατότητα µε τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου. Ι4. Υπαγωγή του Τελικού ικαιούχου στις κατηγορίες Τελικών ικαιούχων του Μέτρου, σύµφωνα µε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού. Ι5. Ολοκλήρωση της πράξης εντός της περιόδου εφαρµογής του Προγράµµατος. ΙΙ. Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΙ.1. Εφαρµογή / έσµευση τήρησης από τον Τελικό ικαιούχο των εθνικών και κοινοτικών κανόνων και δράσεων που αφορούν: στον ανταγωνισµό, στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στο περιβάλλον στην πληροφόρηση και δηµοσιότητα ΙΙ.2. Ύπαρξη των προαπαιτούµενων αποφάσεων συλλογικών οργάνων (αποφάσεις Περιφερειακού, Νοµαρχιακού Συµβουλίου, κτλ.) προκειµένου να υλοποιηθεί η πράξη. ΙΙ.3. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε τον γενικότερο εθνικό - περιφερειακό προγραµµατισµό και πολιτικές άλλων τοµέων σε εθνικό επίπεδο. ΙΙ.4. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. ΙΙ.5. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. ΙΙ.6. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση ΙΙΙ. Πληρότητα Πράξης A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΙΙ.1. Πληρότητα περιεχοµένου προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου (ολοκληρωµένο από τεχνική άποψη φυσικό αντικείµενο). ΙΙΙ.2. Λειτουργικότητα της προτεινόµενης πράξης (αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλη πράξη που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί). ΙΙΙ.3. Καθορισµός φορέα λειτουργίας / διαχείρισης της πράξης. IV.Ωριµότητα Πράξης A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ IV.1. Αρτιότητα υποβαλλόµενης πρότασης (σύµφωνα µε τα Τ..Ε., π.χ. παρουσίαση αναγκών που καλύπτονται, στόχων, φυσικού αντικειµένου κτλ.). IV.2. Ύπαρξη απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων για το σύνολο της πράξης (π.χ. προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, διαδικασία απόκτησης γης, έγκριση υπηρεσιών ΥΠ.ΠΟ., οικοδοµική άδεια, άδεια δασικής υπηρεσίας κτλ.) IV.3. Ύπαρξη απαιτούµενων µελετών (προπαρασκευαστικών, τεχνικών, υποστηρικτικών κτλ.) IV.4. Επάρκεια διοικητικών ή άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον Τελικό ικαιούχο της πράξης ή από τρίτους 14

15 IV.5. IV.6. ΙV.7. Επάρκεια του Τελικού ικαιούχου να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των υποέργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί απρόσκοπτα το έργο από άποψη διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. V.Σκοπιµότητα Πράξης A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ V.1. Κρισιµότητα προβλήµατος που προτείνεται να αντιµετωπιστεί από την πράξη V.2. Καταλληλότητα σχεδιασµού (µέγεθος, τρόπος υλοποίησης, ορθολογική χωροθέτηση κτλ.) πράξης σε σχέση µε τις ανάγκες που καλείται να καλύψει. V.3. Θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της πράξης. V.4. Οικονοµική πολλαπλασιαστικότητα σε άλλες δραστηριότητες / Επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον. V.5. Θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. V.6. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλα έργα που υφίστανται, υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση. V.7. Οικονοµική βιωσιµότητα - αποδοτικότητα και κοινωνικό όφελος της πράξης. V.8. Κοινωνική αποδοχή της προτεινόµενης πράξης. V.9. Αριθµός άµεσα και έµµεσα, ωφελουµένων από την πράξη. V.10. Συµβολή στην επίτευξη Βαθµός κινητοποίησης (µόχλευσης) ιδιωτικού τοµέα / των αναµενόµενων προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων αποτελεσµάτων του Βελτίωση και ανάπλαση αστικού περιβάλλοντος (ανάπλαση υποβαθµισµένων συνοικιών, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ) Μέτρου και στην κάλυψη των σχετικών αναγκών. Βελτίωση συνθηκών ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (στήριξη οικονοµικών κοινωνικών δραστηριοτήτων, σύσταση συνεταιρισµών κτλ.) VI.Λοιπά Κριτήρια A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ VΙ.1. Ρεαλιστικότητα προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο. VΙ.2. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της πράξης. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αφορά την Πρόσκληση της 11 ης Αυγούστου 2008 προς τους Τελικούς ικαιούχους του Μέτρου 4.7, του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων αρχίζει από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, στην 11 η Αυγούστου 2008 και λήγει στην 15 η Οκτωβρίου Προτάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήµατος. Οι προτάσεις αξιολογούνται αµέσως µετά την υποβολή τους και µε τη σειρά της υποβολής. Τηρείται προτεραιότητα των προτάσεων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο εισαγωγής τους στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ή την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδροµείου στην περίπτωση που υποβληθούν ταχυδροµικώς. Στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής, ακολουθείται ο τύπος της «άµεσης αξιολόγησης», δηλαδή η κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς και όχι συγκριτικά µε τις άλλες προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης και αφορούν στο ίδιο Μέτρο, επιµέρους κατηγορία/ οµάδα πράξεων. Για την αξιολόγηση χρησιµοποιούνται τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση που έχει γίνει για τις ανάγκες του Μέτρου και των οµάδων πράξεων που αφορά η παρούσα πρόσκληση. Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσεται το υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισµού του Μέτρου 4.7 που θα διατεθεί για την ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η ένταξη των πράξεων στο Μέτρο αυτό θα γίνεται µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού της πρόσκλησης και χωρίς υπέρβαση αυτού. Όταν ο διαθέσιµος από την πρόσκληση προϋπολογισµός εξαντληθεί, αυτό γνωστοποιείται από τη Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή στους φορείς και διακόπτεται η υποβολή προτάσεων. Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια ένταξης πράξεων διαρθρώνονται σε 6 κατηγορίες: I. Φύση και Είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου II. Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές III. Πληρότητα Πράξης IV. Ωριµότητα Πράξης V. Σκοπιµότητα Πράξης VI. Λοιπά Κριτήρια Όλα τα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί λαµβάνουν δυαδικές τιµές του τύπου ΝΑΙ/ ΟΧΙ. Η τιµή «ΝΑΙ» αντιστοιχεί σε θετική αξιολόγηση. Όπου η εκπλήρωση ενός κριτηρίου δεν απαιτείται τότε κατά την αξιολόγηση λαµβάνει την τιµή «ΝΑΙ». Η τιµή 16

17 «ΟΧΙ» αντιστοιχεί είτε σε αρνητική αξιολόγηση, είτε σε µη αναγνωρίσιµη επίπτωση. Όλα τα κριτήρια των επιµέρους κατηγοριών I, II, III, IV, VI (εκτός δηλαδή της κατηγορίας «Σκοπιµότητα Πράξης») αποτελούν κριτήρια αποκλεισµού. Για όλα παραπάνω κριτήρια η πρόταση πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ). Για την κατηγορία κριτηρίων «Σκοπιµότητα Πράξης», ως κριτήρια αποκλεισµού ορίζονται τα κριτήρια V.1. («Κρισιµότητα προβλήµατος που προτείνεται να αντιµετωπιστεί από την πράξη»), V.2 («Καταλληλότητα σχεδιασµού πράξης σε σχέση µε τις ανάγκες που καλείται να καλύψει») και V.10 («Συµβολή στην επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του Μέτρου και στην κάλυψη των σχετικών αναγκών»). Ειδικότερα, το κριτήριο V.10 λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) εφόσον λάβει θετική τιµή τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που το εξειδικεύουν (π.χ. Βαθµός κινητοποίησης (µόχλευσης) ιδιωτικού τοµέα / προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων κλπ.). Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Οι προϋποθέσεις θετικής αξιολόγησης καθορίζονται σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων: Ι. Φύση και είδος της πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. ΙΙ. Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. ΙΙΙ. Πληρότητα Πράξης Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. IV. Ωριµότητα Πράξης Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής. V. Σκοπιµότητα Πράξης Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη θεωρείται ότι αξιολογείται θετικά για την κατηγορία αυτή, όταν τηρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: Λαµβάνει θετική αξιολόγηση στα κριτήρια V.1, V.2, V.10, Λαµβάνει θετική αξιολόγηση σε τουλάχιστον δύο από τα υπόλοιπα κριτήρια. VI. Λοιπά Κριτήρια Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής.. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η διαδικασία αξιολόγησης µιας πρότασης εφαρµόζεται διαδοχικά για τις επιµέρους κατηγορίες κριτηρίων, σε δύο διακριτά στάδια. Η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου µε θετική αξιολόγηση της πρότασης αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της 17

18 αξιολόγησης στο δεύτερο στάδιο. Αν από το πρώτο στάδιο η πρόταση αξιολογηθεί αρνητικά, η πρόταση απορρίπτεται. Πρώτο στάδιο: Αξιολογούνται καταρχάς οι κατηγορίες κριτηρίων Ι. «Φύση και Είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου», ΙΙ. «Συµβατότητα της Πράξης µε τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές» και III. «Πληρότητα Πράξης». Εφόσον η πρόταση αξιολογηθεί θετικά ως προς τις κατηγορίες αυτές, η αξιολόγηση συνεχίζεται στο δεύτερο στάδιο. Τυχόν αρνητική αξιολόγηση («ΟΧΙ») για κάποιο από τα κριτήρια των κατηγοριών Ι, ΙΙ & III οδηγεί σε αποκλεισµό της πρότασης. εύτερο στάδιο: Η πρόταση αξιολογείται ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες κριτηρίων µε την ακόλουθη σειρά: IV. Ωριµότητα Πράξης V. Σκοπιµότητα Πράξης VI. Λοιπά Κριτήρια Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, το «Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης», το οποίο επισυνάπτεται ενυπόγραφο στην Απόφαση ένταξης της πράξης. Το Φύλλο Αξιολόγησης υπογράφεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης και ιδίως από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Μονάδας και τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι: Θετική (προτείνεται η ένταξη της πράξης στο Μέτρο 4.7). Θετική εισήγηση δίδεται όταν η πράξη έχει λάβει θετική αξιολόγηση στις επί µέρους κατηγορίες κριτηρίων και στα δύο στάδια (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί). Αρνητική (προτείνεται η απόρριψη της πρότασης για ένταξη στο Μέτρο 4.7) Αρνητική εισήγηση δίνεται όταν η πράξη έχει λάβει αρνητική αξιολόγηση σε µία ή περισσότερες από τις επί µέρους κατηγορίες κριτηρίων του πρώτου ή του δευτέρου σταδίου (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί). ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή µπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει από τον τελικό δικαιούχο να διευκρινίσει, συµπληρώσει ή να τεκµηριώσει περαιτέρω τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση τίθεται σε αναστολή µέχρι την υποβολή των στοιχείων αυτών, ενώ η αξιολόγηση των υπολοίπων προτάσεων συνεχίζεται κανονικά. Με την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, η πρόταση επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης. Η ιαχειριστική Αρχή µπορεί επίσης να προβεί σε αυτοψία στο έργο, στις περιπτώσεις που αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του περιεχοµένου της πρότασης του τελικού δικαιούχου (π.χ. ως προς τον προϋπολογισµό ή το φυσικό αντικείµενο). Το οριστικό Τεχνικό ελτίο Έργου/ Υποέργου µε τις κατάλληλες τροποποιήσεις θα συµπληρώνεται οριστικά και θα επανυποβάλεται από τον τελικό δικαιούχο, πριν από την έκδοση απόφασης ένταξης την οποία και θα συνοδεύει ως αναπόσπαστο τµήµα της. 18

19 Σε περίπτωση που µια πρόταση αποκλείεται σύµφωνα µε το αποτέλεσµα αξιολόγησης βάσει µιας κατηγορίας κριτηρίων, η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή συνεχίζει την αξιολόγηση βάσει των υπολοίπων κατηγοριών κριτηρίων, ώστε η αιτιολογηµένη απόρριψη της πρότασης να περιλαµβάνει κρίση σε µεγαλύτερο εύρος της πρότασης και προκειµένου να υποδειχθούν στον δυνητικό τελικό δικαιούχο και άλλες ελλείψεις και αδυναµίες της πρότασης του για το ενδεχόµενο µελλοντικής επανυποβολής της. Βασική ορολογία της παρούσας προκήρυξης Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή/ ιαχειριστική Αρχή Πράξη Τελικοί ικαιούχοι Παρέµβαση Κοινοτικοί Κανονισµοί Ένταξη έργου Κάθε Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή ή φορέας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος µέλος της ΕΕ, ή το ίδιο κράτος µέλος, εφόσον ασκεί τα σχετικά καθήκοντα για να διαχειρίζεται µια παρέµβαση για τους σκοπούς του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/ Στην Ελλάδα, η διαχείριση κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ( ιαχειριστική Αρχή) η οποία συστήνεται στο οικείο Υπουργείο ή Περιφέρεια. Κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους των παρεµβάσεων. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα που είναι αρµόδιες για την εκτέλεση των πράξεων. Κάθε δράση ή ενέργεια που γίνεται από δηµόσιες αρχές ανεξάρτητα από τη φύση της και µπορεί να είναι µια πολιτική, ένα Πρόγραµµα (όπως το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου ), ένα Μέτρο, ή ένα έργο. Οι νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπερισχύουν της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών, διακρίνονται από τον κοινοτικό χαρακτήρα (ισχύουν ενιαία και πλήρως σε όλα τα κράτη µέλη) και την άµεση ικανότητα εφαρµογής τους (δεν οφείλουν προηγουµένως να µεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο). Είναι η πλέον ισχυρή µορφή της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1260/ 1999 αφορά γενικές διατάξεις για τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Η απόφαση για την ένταξη ενός έργου εκδίδεται από το Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα στον οποίο υπάγεται η ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µετά από συνεργασία συντονισµό µε την Κεντρική ιαχειριστική Αρχή και τα καθ ύλη αρµόδια Υπουργεία. 19

20 20

21 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «Ολοκληρωµένες ράσεις Αστικής Ανάπτυξης» 21

22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ. ΟΠΣ 3 Κ.Π.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νοτίου Αιγαίου 004 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.Ενίσχυση και Αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης 007 ΜΕΤΡΟ 7.Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιοχές µε υποβαθµισµένο αστικό ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ περιβάλλον ** Κάτοικοι και επισκέπτες αστικών περιοχών που θα επιλεγούν ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ * ΠΕ ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 161 «Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών ενισχύσσεων)» (25%), 317 «Αστικές µεταφορές» (23%) 352 «Αποκατάσταση αστικών περιοχών» (52%) * Πρόκειται για την κωδικοποίηση της Ε.Ε. που κοινοποιήθηκε µε το 31501/Γ'ΚΠΣ 264/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΘ.Ο. ** Οι περιοχές παρέµβασης ορίζονται µε απόφαση της Επ.Πα. του Π.Ε.Π. µε βάση τις ειδικές κατηγορίες κριτηρίων που αναφέρονται για το Μέτρο. ΧΧΡΡΗΗΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙ ΙΙΚΚΟΝΝΟΜ Ο Ο ΙΙΚΚΑΑ Ι ΣΣΤΤΟΟΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΑΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ.. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ σε χιλ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ %Σ.Κ %. %Σ.Κ %. Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) ,04% 1,43% ηµόσια απάνη (..) ,81% 9,23% 1,11% 1,23% Κοινοτ. Συµµετοχή (ΕΤΠΑ) ,28% 5,88% 6,95% 0,84% 0,92% Εθνική ηµόσια απάνη ,72% 1,93% 2,28% 0,28% 0,30% Ιδιωτική Συµµετοχή ,23% 0,32% ανεισµός Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΚΤΕΣ Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης Ο αστικός πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται στο 35% περίπου του συνολικού πληθυσµού. Τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας παρουσιάζουν διαφορετικής φύσης προβλήµατα, όπως: 22

23 α) την παρουσία οµάδων πληθυσµού µε κοινά χαρακτηριστικά (πχ. µειονοτήτων, µεταναστών κλπ) που διαβιούν σε συνθήκες κάτω των αποδεκτών ή δεν έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιµες στο µέσο κάτοικο κοινωνικές δοµές και παροχές (πρόνοια, εκπαίδευση, περίθαλψη κλπ). β) την αυξηµένη και µακροχρόνια ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, σε αστικά κέντρα που έχουν πληγεί από οικονοµικές αναδιαρθρώσεις και γ) την υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος λόγω κυκλοφοριακού φόρτου (σε συνοικίες που είχαν δοµηθεί παλιότερα µε πολεοδοµικά σχέδια που δεν προέβλεπαν την σηµερινή ανάπτυξη) ή λόγω ελλιπούς συντήρησης ή ακόµα και εγκατάλειψης (σε συνοικίες, κοινόχρηστους χώρους και κτίρια που αποτελούν µνηµεία νεότερης αρχιτεκτονικής και η συντήρησή τους σήµερα απαιτεί εξαιρετικά υψηλούς πόρους, µη διαθέσιµων στην τοπική κοινωνία). Καθορισµός και αναλυτική περιγραφή του περιεχοµένου του µέτρου, του στόχου/ων του και ανάλυση της συνέπειας / συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται Στόχος του Μέτρου είναι η υλοποίηση δράσεων που θα ανακουφίσουν και θα αναµορφώσουν υποβαθµισµένες αστικές περιοχές τις οποίες χαρακτηρίζουν η ανεργία, η παρουσία µειονεκτικών οµάδων πληθυσµού, η υποβάθµιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της ποιότητας ζωής και του αστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ανάλογα µε το αντικείµενο παρέµβασης, οι στόχοι εξειδικεύονται ως εξής: Στην κοινωνική ένταξη και υποστήριξη ανέργων, µειονεκτικών και ευπαθών οµάδων πληθυσµού. Στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος σε συνοικίες αστικών κέντρων που παρουσιάζουν προβλήµατα υποβάθµισης. Στην αναβάθµιση των οικονοµικών, επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στις ίδιες περιοχές. Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου και σηµαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου του Μέτρου. Στο πλαίσιο του Μέτρου προτεραιότητα έχουν δράσεις µε το ακόλουθο περιεχόµενο: - Την ανάπλαση και αναβάθµιση αστικών συνοικιών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος - Τη δηµιουργία δοµών ένταξης και υποστήριξης µε στόχο την κοινωνική και οικονοµική ένταξη τέτοιων κοινωνικών οµάδων - Τη στήριξη της απασχόλησης νέων και των γυναικών, µακροχρόνια ανέργων ή ατόµων που ανήκουν σε µειονεκτικές και ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων. Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου οι πράξεις κατατάσσονται στις ακόλουθες δυο οµάδες: α) Τη βελτίωση και ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος µε ενδεικτικές πράξεις την εξυγίανση περιοχών που έχουν υποστεί ρύπανση, την ανάπλαση υποβαθµισµένων 23

24 συνοικιών, την ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη δηµιουργία χώρων πρασίνου, τις επενδύσεις σε υποδοµές προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (µε την προµήθεια «καθαρών» οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, την κατασκευή χώρων στάθµευσης, πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων) κ.λ.π. β) Την ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου Α. ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΣΗΣ 2003* 2006 Πλήθος Σχεδίων Ολοκληρωµένης Παρέµβασης Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης: Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση: 92 Γ. ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Νέες θέσεις εργασίας: 37 * Συµπληρώνεται για τους είκτες Επίδοσης του Προγράµµατος 24

25 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης Μέτρο 7 : Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Ποσά σε Έτος 2000 Πεδίο παρέµβασης Συνολικό κόστος Σύνολο Κοινοτική συµµετοχή η µ ό σ ι ο ς Τ ο µ έ α ς Συµµετοχή του κράτους (κωδικός) Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική Περιφέρ. Τοπική Άλλη Ιδιώτες 1=2+13 2= ΣΥΝΟΛΟ Ταµείο Συνοχής 25

26 . ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η διαδικασία επιλογής των πράξεων που θα υλοποιηθούν εξειδικεύτηκαν κατά την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων «Ολοκληρωµένης Παρέµβασης Αστικής Ανάπτυξης» που κατατέθηκαν από τις τοπικές αρχές και περιλαµβάνουν συµπληρωµατικές πράξεις προτεινόµενες για ένταξη στα Μέτρα 4.7 και 4.8. Συγκεκριµένα µε βάση τα κριτήρια που είχαν καθοριστεί (οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά) κλήθηκαν οι Τοπικές Αρχές και υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος µε τη µορφή επιχειρησιακού σχεδίου για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων πράξεων ή έργων που αποτέλεσαν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε µια συγκεκριµένη χωροταξική ενότητα και περιλάµβανε την υπάρχουσα κατάσταση, κοινωνικοοικονοµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της περιοχής αναφοράς, τους κύριους στόχους παρέµβασης, τις ενέργειες ή έργα που προτείνονταν να χρηµατοδοτηθούν, τον προϋπολογισµό της πρότασης και τέλος το φορέα που θα υλοποιήσει την πρόταση. Με βάση το παραπάνω επιχειρησιακό σχέδιο, η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης αξιολόγησε και εισηγήθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. η οποία και αποφάσισε τις ζώνες οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι επιλεγέντες και υπέβαλαν αναλυτικό σχέδιο δράσης και τέλος µε την προβλεπόµενη διαδικασία για την ένταξη πράξεων στο Π.Ε.Π. Νότιου Αιγαίου άρχισε η ένταξη πράξεων. Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Τελικοί ικαιούχοι του Μέτρου µπορεί να είναι : o τα Πιστωτικά Ιδρύµατα ΣΤ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν από το Μέτρο εµπίπτουν στο πλαίσιο του Καν. 70/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ.

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-8- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία:25-10-2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ηµεροµηνία: 27-4 - 2005 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 4245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-08- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7 Μαΐου 2004 Α.Π.: 4158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαµία 01 Νοεµβρίου 2007 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000-2006 Α.Π.: 13047 /νση : Υψηλάντη 12, Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. 22 Αυγούστου 2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. 22 Αυγούστου 2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Αυγούστου 2002 Α.Π.: 4041 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Θ. 2000 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2000 2006 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 14/1/2003 Α.Π.: 127 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

FAX : (22310) ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

FAX : (22310) ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Υψηλάντη 12 Ηµεροµηνία: 11/02/05 Ταχ. Κωδ. : 35100, Λαµία Αρ.Πρωτ.: 976 Πληροφορίες: Κ. Λάππας Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων»

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Ταχ. /νση : Αλυκές Ποταµού Ταχ. Κώδικας : 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Θανάσης Σπίγγος Τηλέφωνο :26613-60030

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Θ. Καζάζογλου Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 02-11-07 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 16852 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 25/5/2004 Α.Π.: 4863 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28 Ιουλίου 2005 Α.Π.: 8887 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη 16-03-05 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2529 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία: 31/10/2005 Α.Π.: 13192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : (22310) ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

FAX : (22310) ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Υψηλάντη 12 Ηµεροµηνία: 29-4-2004 Ταχ. Κωδ. : 35100, Λαµία Αρ.Πρωτ.: 2388 Πληροφορίες: Κ. Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ. 558 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ. 558 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 Νοεμβρίου 2001 Α.Π.: 3300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας : 48100 Πληροφορίες: ΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 23-10-2001 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Υψηλάντη 12 Ηµεροµηνία: 05/ 10 /2005 Ταχ. Κωδ. : 35100, Λαµία Α.Π.: 9988 Πληροφορίες: Π. Τάτσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαµία 23 Σεπτεµβρίου 2004 Α.Π.: 6870 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000-2006 ΚΩ. ΠΡΟΣΚ.: 92 /νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ηµεροµηνία 29-7-2008 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α.Π.: 8270 Πληροφορίες: Γ. Ανδρόνικος Σ. Μαραβελής Προς : Όπως Πίνακα Αποδεκτών Κοινοποίηση : Όπως Πίνακα Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 14/1/2003 Α.Π.: 131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45Π57ΛΞ-Α7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ437ΛΞ-25Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2985 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερµούπολη, A.Π.: 2985 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4137ΛΞ-Χ8Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 Αυγούστου 2001 Α.Π.: 1946 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

- Αριθ. Πρωτ: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

- Αριθ. Πρωτ: ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Επιστολη 4 ης (125 Α 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 16-9-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 1864 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.2 «ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος»

ΜΕΤΡΟ 2.2 «ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 12 Απριλίου 2005 Α.Π.: 3569 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 1862 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα