Line up. Scooters - Motorcycles - ATVs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Line up. Scooters - Motorcycles - ATVs"

Transcript

1

2 Line up Scooters - Motorcycles - ATVs

3 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç ðáñáãùãþ ôùí ìïôïóéêëåôþí SYM îåðåñíüåé ôéò 5 åêáôïììýñéá ìïíüäåò. 1995: Ç SYM áðïêôü ðéóôïðïßçóç ISO 9001 ãéá ôá ìïôïðïäþëáôá êáé ISO 9002 ãéá ôá áõôïêßíçôá. 1998: Ïé åãêáôáóôüóåéò ôïõ åñãïóôáóßïõ óôçí ðüëç Hsinchu ðéóôïðïéþèçêáí ìå ISO : ÅðÝêôáóç óõíåñãáóßáò ôçò SYM óôïí ôïìýá ðáñáãùãþò áõôïêéíþôïõ ìå ôçí åôáéñåßá 2004: ÅîáãùãÝò óå ðåñéóóüôåñåò áðü 30 þñåò. 2005: Åñãáæüìåíïé 2100 Üôïìá. 2007: ºäñõóç êáé åãêáôüóôáóç õðïêáôáóôçìüôùí óå Éôáëßá êáé Ãåñìáíßá ãéá áñôéüôåñç êüëõøç ôùí ðùëþóåùí ôçò Åõñþðçò. 2008, 2009: Η SYM είναι η εταιρεία scooter με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων. 2010: Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). 2011: Επέκταση της SYM στην παραγωγή αυτοκινήτων. Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). Óõíå Þò ðáñïõóßá óôçí åëëçíéêþ áãïñü äéôñü ùí áðü ôï Ç ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðïôåëåß óõíý åéá ôçò ôåëåõôáßáò åëëçíéêþò åôáéñåßáò êáôáóêåõþò äéêýêëùí MEGO. Ç óôåíþ áõôþ ó Ýóç ìå ôï äßêõêëï åßíáé ç åéäïðïéüò äéáöïñü ôçò ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðü ôéò Üëëåò åôáéñåßåò ôïõ êëüäïõ. Ç åìðåéñßá, ç åîåéäßêåõóç, ç âáèéü ôå íïãíùóßá áëëü êáé ç åðéìïíþ ôùí áíèñþðùí ôçò óôçí êáôüêôçóç ôùí óôü ùí Ý åé ως áðïôýëåóìá ç åôáéñåßá íá ðñùôïðïñåß óôï þñï. Αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των scooters SYM: τo 2004 στην Ελλάδα το 2008 σε Βουλγαρία, Σκόπια και Κύπρο το 2011 στη Ρουμανία

4 MAXSYM 400i ABS MΑΧ απόλαυση, ΜΑΧ ασφάλεια Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 2 θέσεων Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Αισθητήρας φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος και θύρα USB για φόρτιση συσκευών Ρεζερβουάρ 15 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Χειρόφρενο Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Iσχύς 34.5hp Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI μάρκας KEIHIN Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 15 ο εμπρόσθιος και 14 ο οπίσθιος Εμπρός διπλό δισκόφρενο με ακτινικές 4πίστονες δαγκάνες / Πίσω δισκόφρενο Εξελιγμένο σύστημα πέδησης ABS 4ης γενιάς Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο BLACK Grey Black White

5 Η πολυτέλεια στο MAXIMUM!

6 GTS 300i F4 Περισσότερο GTS Mε επιβλητική εμφάνιση και με ολοκαίνουριο κινητήρα και πλαίσιο, το νέο GTS 300i συνδυάζει την πολυτέλεια με τις υψηλές επιδόσεις! Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Διπλά φώτα ομίχλης Αισθητήρας φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Νέοι αναδιπλούμενοι καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος και θύρα USB για φόρτιση συσκευών Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο - Καταλυτικό Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI 2 χρόνια εγγύηση (απεριόριστα χλμ.) Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 14 ο εμπρόσθιος και 13 ο οπίσθιος Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με 4πίστονες δαγκάνες Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ 4 θέσεων Νέο ενισχυμένο άκαμπτο πλαίσιο SILVER Grey Silver Mat Black Black White

7 Το νέο SYM GTS τρίτης γενιάς στα χέρια σας! Απολαύστε το...

8 GTS 250i EVO Ά ν ε σ η κ α ι π ο λ υ τ έ λ ε ι α Εξοπλισμός Aναδιπλούμενοι καθρέπτες Πλάτη συνοδηγού Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας Διακόπτης ALARM Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Στροφόμετρο 12V παροχή φόρτισης κινητού Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Διπλοί πολυεδρικοί εμπρόσθιοι προβολείς Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 13 Διπλά φώτα ομίχλης Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS White Black WHITE

9 Η πολυτέλεια δεν είναι άπιαστο όνειρο

10 Citycom 300i CBS...και απολαύστε την κίνηση Το Citycom έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει όχι μόνο περισσότερους χώρους αλλά και τη μέγιστη ευελιξία. Οι εμπνευσμένες σχεδιαστικές λύσεις εξασφαλίζουν λειτουργικούς χώρους και ευχρησία. Εξοπλισμός Κεντρικός μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας 12V παροχή φόρτισης κινητού Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Ενσωματωμένο μεγάλο διαφανές φέρινγκ Ρεζερβουάρ 10 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τα αποτελεσματικά φρένα και οι μεγάλοι τροχοί 16 δίνουν πραγματική αίσθηση ασφάλειας Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Πολυεδρικοί δυνατοί προβολείς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Mat Black Black White Eιδική έκδοση με σπορ κοντό φέρινγκ και πλάτη συνοδηγού (Συνοδεύεται και από το μεγάλο διαφανές φέρινγκ) WHITE

11

12 Joyride i EVO Για αναβάτες που επιθυμούν μόνο το καλύτερο, η επιλογή λέγεται Joyride! Το JOYRIDE προσφέρει πολυτέλεια, ασφάλεια, λειτουργικότητα Άνετο και παράλληλα εύκολο στην οδήγηση, συνδυάζει την ευελιξία με την άνεση. Πρακτικό με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και ίσιο μεγάλο πάτωμα θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις σας Τα διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ και τα αποτελεσματικά φρένα εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά σε κάθε κίνηση Η μηχανολογική τελειότητα του Joyride εξασφαλίζει την αξιοπιστία για να νιώθετε σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Ο σύγχρονος, 4βάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας υπερκαλύπτει τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ρύπων EURO 3 και φροντίζει για τη δυναμική και απροβλημάτιστη κίνησή σας. Το JOYRIDE διαθέτει το μεγαλύτερο εμπρός δισκόφρενο της κατηγορίας του. Ρεζερβουάρ 7,6 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Τροχός εμπρόσθιος 13 Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Mat Grey Grey Black White MAT GREY

13

14 HD i Η εξέλιξη ολοκληρώθηκε Πιο ελκυστικό από ποτέ, έρχεται με αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό ψεκασμό KEIHIN για άμεση απόκριση, μεγαλύτερες επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου με μειωμένες εκπομπές ρύπων. Υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας νέας γενιάς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με διπίστονες δαγκάνες και σωληνάκια υψηλής πίεσης Μοντέρνος και πλήρης πίνακας οργάνων με LCD οθόνη και αναλογικές ενδείξεις Άνετη σέλα από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας Κλειστός αποθηκευτικός χώρος στην εσωτερική ποδιά Κεντρικό πλαϊνό σταντ με διακόπτη ασφαλείας Αντικλεπτικός διακόπτης Bαλίτσα 33 λίτρων στο βασικό εξοπλισμό Black Grey White WHITE

15

16 VS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος Επίπεδο μεγάλο πάτωμα Σύγχρονος, χαμηλής κατανάλωσης, τετράχρονος - τετραβάλβιδος κινητήρας Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μίζα- Μανιβέλα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Εκπληκτικά φώτα τεχνολογίας LED 2 άγκιστρα ανάρτησης χειραποσκευών Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ Άνετο εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Εμπρός δισκόφρενο 273mm, το μεγαλύτερο στην κατηγορία του Οπίσθιο δισκόφρενο (VS150) Ρεζερβουάρ 6 λίτρων Τροχοί 12 Grey Black White WHITE

17 HD 200i EVO Σημείο Αναφοράς Το HD είναι ένα απόλυτα λειτουργικό και εύχρηστο όχημα. Πλήρως εξοπλισμένο για να σας διευκολύνει στις καθημερινές σας μετακινήσεις. Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Άνετη μεγάλη σέλα Άνετοι αποθηκευτικοί χώροι Ίσιο πάτωμα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Μαρσπιέ συνοδηγού Μεγάλη σχάρα αποσκευών Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Ρεζερβουάρ 8 λίτρων Black White Red Mat Black Grey MAT BLACK

18 Symphony SR Το όπλο που χρειάζεστε! Το Symphony SR συνδυάζει την άνεση με τον έξοχο επιθετικό σχεδιασμό και τη μεγάλη σταθερότητα. Τετράχρονο - αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Πίσω - εμπρός δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα με διπίστονη δαγκάνα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - μανιβέλα Επίπεδο πάτωμα Ενσωματωμένο εμπρόσθιο ντουλαπάκι Πρωτοποριακό ψηφιακό καντράν Μεγάλη άνετη σέλα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Black White Mat Grey BLACK

19

20 JET J E T F O R Y O U! Ένα scooter φτιαγμένο για σένα! Νεανικό μοντέρνο με αεροδυναμικό design Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας αυξημένων επιδόσεων 13 εμπρόσθιος τροχός με δισκόφρενο 226mm Πλήρη, ευανάγνωστα, ψηφιακά όργανα σύγχρονης σχεδίασης Μοντέρνοι, ισχυροί εμπρόσθιοι προβολείς Νεανικοί όμορφοι συνδυασμοί χρωμάτων White Black Blue White White Red Red JET4R 50 NEΑ 2χρονη έκδοση Grey White BLUE WHITE

21 COMBIZ 125 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ RED Άφθονοι χώροι φόρτωσης Eπίπεδο πάτωμα μήκους 410mm Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Επιπλέον χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος του scooter χάρη στην αναδιπλούμενη σέλα συνεπιβάτη Άγκιστρο αποσκευών Εύχρηστο Εργονομική θέση οδήγησης Πρωτοποριακός σχεδιασμός της τάπας του ρεζερβουάρ για εύκολο άνοιγμα Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό σταντ για εύκολο στήσιμο του οχήματος Πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Οδήγηση με ασφάλεια Διπλή πίσω ανάρτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά φορτίου μεγάλου βάρους Η χαμηλή απόσταση σέλας - εδάφους (750mm) εξασφαλίζει ότι τα πόδια του οδηγού φτάνουν εύκολα το έδαφος Ισχυρά φρένα με εμπρόσθιο δισκόφρενο διαμέτρου 180mm Αξιοπιστία και οικονομία Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χάρη στο σύγχρονο κινητήρα και τη χρήση καρμπιρατέρ KEIHIN (2.15lt/100km με ταχύτητα 50km/h) Δυνατός τετράχρονος κινητήρας με απόδοση 10.5 PS 41cm Red White

22 Fiddle II Δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή σ χ ε δ ί α σ η - Κ λ α σ ι κ ή ο μ ο ρ φ ι ά Η μοναδική εμφάνιση και το διαχρονικό στυλ του θα σας μαγέψουν. Ευέλικτο και ελαφρύ θα κάνει την οδήγηση διασκέδαση. Τετράχρονο αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Άνετη σέλα και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος Τροχοί 12 Σχάρα αποσκευών Ρεζερβουάρ 5.2 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ομοιόχρωμη βαλίτσα στο βασικό εξοπλισμό Brown Beige Red Black Light Blue White Mat Grey LIGHT BLUE

23

24 Symphony S Συμφωνία για αρμονικό συνδυασμό λειτουργικότητας, ευελιξίας και άνεσης Δένει τέλεια το κλασικό με το μοντέρνο. Design που αρέσει με την πρώτη ματιά. Είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι η πρόταση SYMPHONY θα είναι τώρα η πρώτη σας επιλογή. Τετράχρονο - Αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Πίσω - εμπρός δισκόφρενο (125cc) Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - Μανιβέλα BLACK WHITE Black

25 Mio Το scooter που σίγουρα θα αγαπήσετε! Η μοντέρνα γραμμή, το διαφορετικό στυλ, η μοναδική εμφάνιση αλλά και η βελούδινη λειτουργία του, συνθέτουν ένα scooter υψηλών προδιαγραφών. Ο εξελιγμένης τεχνολογίας τετράχρονος κινητήρας προφυλάσσει το περιβάλλον και παράλληλα κινεί το scooter με δύναμη και αξιοπιστία. Η άνετη σέλα δύο ατόμων, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και το επίπεδο πάτωμα συνθέτουν ένα εύχρηστο scooter. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής με την πρώτη ματιά σε κάθε λεπτομέρεια. Επιλέξτε ένα από τα πανέμορφα χρώματα και κινηθείτε με στυλ. Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Τροχοί 10 Κεντρικό - πλαϊνό σταντ MioSP Pink White Latte Black White Red White Orange White Red White

26 ORBIT II 50 Σχεδιασμένο με απλές και μοντέρνες γραμμές, το Orbit II θα σας κερδίσει με την πρώτη ματιά. Tετράχρονο - αερόψυκτο - καταλυτικό Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Η άνετη σέλα και η άριστη εργονομία του, θα κάνει τη μετακίνηση μέσα στην πόλη παιχνίδι! Ζάντες 12 αλουμινίου DD50 Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής με την πρώτη ματιά και η αξιοπιστία του δεδομένη Μικρό αλλά με άνετη σέλα δύο ατόμων και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Έξτρα χώρος για μικροπράγματα κάτω από το τιμόνι Άγκιστρο αποσκευών Πρωτοποριακός σχεδιασμός της τάπας του ρεζερβουάρ για εύκολο άνοιγμα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Τροχοί 10 Μίζα- Μανιβέλα Μίζα- Μανιβέλα Silver Black White Red Black RED BLACK BLACK

27 TONIK 50 Το νεανικό μικρό που θα τονώσει τη διάθεσή σας Η μοναδική διαχρονική του σχεδίαση μαζί με την απαράμιλλη ευελιξία του, το καθιστούν μια έξυπνη λύση για εύκολη και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη. Σύγχρονος οικονομικός τετράχρονος κινητήρας Αυτόματο άνοιγμα τάπας βενζίνης από τον κεντρικό διακόπτη Μικρό αλλά με άνετη σέλα δύο ατόμων και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Έξτρα χώρος για μικροπράγματα κάτω από το τιμόνι Άγκιστρο ανάρτησης χειραποσκευών Κεντρικό πλαϊνό σταντ Αναδιπλούμενα μαρσπιέ και χειρολαβή συνεπιβάτη Πίσω ρυθμιζόμενη ανάρτηση Τροχοί 10 με ζάντες αλουμινίου Black Blue White Red White BLUE WHITE

28 WOLF 125 Η ΑΓΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ Υπόταξε τις αναστολές σου και εμπιστέψου τις αισθήσεις σου. Ζήσε την πόλη όπως θα ήθελες να τη ζήσεις κάθε στιγμή. Τετράχρονος κινητήρας με ισχύ 11 ίππων στις στροφές Σασμάν 5 ταχυτήτων Εμπρόσθιος δίσκος τύπου «μαργαρίτα» 260mm και πίσω μεγάλο ταμπούρο 150mm Τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 130mm και monoshock ανάρτηση Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Επιθετικός τριγωνικός προβολέας Αιχμηρή ουρά με σύγχρονο φωτιστικό σώμα τύπου LED Σύγχρονη LCD οθόνη που ξεχωρίζει χάρη στον ιδιαίτερο μπλε φωτισμό της Στροφόμετρο Ρεζερβουάρ 16 λίτρων Black White WHITE

29 WOLF 250i Η ΑΓΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ SYM Το Wolf250i, ήρθε για να προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων συχνάζουν στα λημέρια των naked μοτοσικλετών. Με μυώδεις γραμμές σχεδίασης και εντυπωσιακές επιδόσεις στο δρόμο, το Wolf250i είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την καθημερινή «ζούγκλα»! Εμφάνιση: Κινητήρας: WHITE GREY MAT BLACK Χαρακτηριστικός εμπρόσθιος φανός, χαρίζει μία άγρια sport εμφάνιση στη μοτοσικλέτα Αιχμηρή ουρά με κομψό φωτιστικό σώμα τύπου LED Πλαϊνά πλαστικά καλύμματα αιχμηρής σχεδίασης, οδηγούν τον αέρα κατευθείαν στο ψυγείο και τον κινητήρα Η καρίνα έρχεται να βελτιώσει την αεροδυναμική της μοτοσικλέτας και να αναδείξει το δυναμικό σχεδιασμό της Τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 250 κυβικών με αντικραδασμικό στρόφαλο που αποδίδει 26 ίππους στις 7500 στροφές Ειδική κατεργασία κεραμικής επίστρωσης του κυλίνδρου, εγγυάται για τη μακροζωία του κινητήρα Εξαιρετική οικονομία καυσίμου (2,44lt/100km) επιτυγχάνεται χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου (E.F.I.) Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά: Καλαίσθητη LCD οθόνη μπλε φωτισμού με ψηφιακό ταχύμετρο και ψηφιακή ένδειξη ταχυτήτων Εντυπωσιακό σύστημα φρένων - αποτελείται από ένα μεγάλο εμπρόσθιο δίσκο 288mm με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες και πίσω δισκόφρενο 222mm Οι μανέτες συμπλέκτη και φρένου διαθέτουν 4 θέσεις ρύθμισης για βελτιστοποίηση του χειρισμού. Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Μonoshock ανάρτηση διαδρομής 125mm GREY MAT

30 QUADLANDER 200 Ζήστε νέες εμπειρίες. Κανένα εμπόδιο δεν θα αντισταθεί. Και όταν πάρετε το δρόμο της επιστροφής, βάλτε τις πινακίδες κυκλοφορίας! Σύγχρονος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Όπισθεν Μίζα - Μανιβέλα White QUADLANDER 300S Δράση - Περιπέτεια 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Οπίσθιο αμορτισέρ ρύθμισης 5 θέσεων Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς 35 watt Σύγχρονος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας Χειρόφρενο Μίζα και χειροκίνητη μανιβέλα Παροχή ρεύματος 12V Ζάντες αλουμινίου Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Τελική μετάδοση με άξονα Red Beige WHITE RED

31 QUADRAIDER 600 LE 4x4 Απόλυτο εργαλείο δύναμης Εξερευνήστε, διασκεδάστε και χαρείτε τη φύση! Κανένα εμπόδιο δεν θα σας αντισταθεί! 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός-πίσω Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Επιλογή με μπουτόν κίνησης 4Χ4 ή 2Χ4 Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Σύγχρονος υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας Παροχή ρεύματος 12V Διατίθεται και με ζάντες αλουμινίου Red Beige BEIGE BEIGE

32 MAXSYM 400i ABS CITYCOM 300i CBS GTS 300i F 4 GTS 250i EVO JOYRIDE i EVO HD HD2 200i / HD200i EVO VS Κινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) 34.5/ / / / / / / / / /8000 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) 35.7/ / / / / / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία E.F.I. E.F.I. E.F.I. E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα/ Μ ανιβέλα - Μίζα Μίζα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά 2 Δίσκοι 275mm Δίσκος 260mm Δίσκος 260mm Δίσκος 240mm Δίσκος 273mm Δίσκος 226mm / Δίσκος 220mm Δίσκος 273mm Φρένο πίσω Δίσκος 275mm Δίσκος 260mm με CBS Δίσκος 240mm με CBS Δίσκος 220mm με CBS Δίσκος 200mm Δίσκος 220mm Ταμπούρο - Δίσκος 190mm Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 120/ / / / / / /80-12 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 160/ / / / / / /70-12 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 825x2270x x 2210 x x 2160 x x 2165 x x2110x x2055x1280 / 705x2065x x 1935 x 1130 Συνολικό Βάρος (kg) / Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 14.7 λίτρα 10 λίτρα 12 λίτρα 12 λίτρα 7.6 λίτρα 8.1 λίτρα 6 λίτρα SYMPHONY SR SYMPHONY S FIDDLE II JET JET 4R 50 MIO ORBIT II 50 Κινητήρας Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Δίχρονος Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) 3.75/ / / / / / / / / / /8000-8/ /7500 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) 3.1/ / / / / / / / / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά Δίσκος 226mm Δίσκος 226mm Δίσκος 190mm Δίσκος 226mm Δίσκος 226mm Δίσκος 160mm Δίσκος 190mm Φρένο πίσω Δίσκος 226mm Ταμπούρο - Δίσκος 226mm Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 110/ / / / / / / /70-12 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 110/ / / / / / / /70-12 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 690 x 2000 x x 2000 x x 1870 x x 1900 x x 1900 x x 1720 x x 1905 x 1125 Συνολικό Βάρος (kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 4.8 λίτρα λίτρα 4.8 λίτρα λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα 4.8 λίτρα 5.2 λίτρα QUADRAIDER 600 LE 4x4 QUADLANDER 300S QUADLANDER 200 WOLF 250i WOLF 125 COMBIZ 125 TONIK 50 Κινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες), Τετράχρονος (2 Βαλβίδες), Σασμάν 6 Ταχυτήτων Σασμάν 5 Ταχυτήτων Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) / / / / / /7500 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ E.F.I. Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα /Χειροκίνητη μανιβέλα Μίζα /Χειροκίνητη μανιβέλα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα Μίζα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά 2 Δίσκοι 220mm 2 Δίσκοι 175mm 2 Δίσκοι 175mm Δίσκος 288mm Δίσκος 260mm Δίσκος 180mm Δίσκος 160mm Φρένο πίσω Δίσκος 180mm με CBS Δίσκος 220mm με CBS Δίσκος 190mm με CBS Δίσκος 222mm Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 25* * * / / / /90-10 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 25* * * / / / /90-10 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 1155 x 2295 x x 1910 x x 1765 x x2005x x2010x x1920x x1735x1040 Συνολικό Βάρος (kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 19 λίτρα 13 λίτρα 7.8 λίτρα 14 λίτρα 16 λίτρα 5.5 λίτρα 5.8 λίτρα ΕΚΘΕΣΗ : Θησέως 71 Καλλιθέα Τηλ.: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡ. ΔΙΑΘΕΣΗ : Θησέως 309 Καλλιθέα Τηλ.: ΕΔΡΑ: Τηλ.:

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr LINE UP 2013-14 www.gorgolis.gr Τροχοί 12 Symphony SR 50-125-150 Ο νέος κυρίαρχος της πόλης Κινητήρας Ισχύς (Hp/rpm) Ροπή (Nm/rpm) Σύστημα Ψύξης Τροφοδοσία Φρένο μπροστά Φρένο πίσω Ελαστικό Εμπρός Ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented DOWNTOWN 350i ABS Sport Touring Reinvented Με το αρχικό μοντέλο να έχει πετύχει πωλήσεις πάνω από 100.000 μονάδες σε όλο τον κόσμο, η KYMCO παρουσιάζει το εντελώς νέο Downtown 350, στοχεύοντας στην άνεση

Διαβάστε περισσότερα

SYM - Ιστορική αναδρομή. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd.

SYM - Ιστορική αναδρομή. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. Mε συνεχή παρουσία στην Κυπριακή αγορά από το 2001, η K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. αντιπροσωπεύει και διαθέτει αποκλειστικά στην Κυπριακή αγορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Το καλύτερο SYM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AUTOMAG ΜΟΤΟ ΔΟΚΙΜΕΣ 073 SYM Citycom 300 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Τις

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης!

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! XCITING 400i ABS Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! Θέλεις να κινηθείς γρήγορα αλλά και με άνεση. Να έχεις στην διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ

SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ Από scooternet 05/05/2014 Στην κατηγορία: ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Μεγάλο μέγεθος μικρή τιμή Το μεγαλύτερο σε κυβισμό σκούτερ της SYM είναι πραγματικότητα, αποτελώντας πλέον την

Διαβάστε περισσότερα

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου X10 1995 2003 Hexagon X9 X8 X10 Η Piaggio, ηγέτης στον κόσμο των δύο τροχών, κατέχει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατηγορίας των GT scooter. Από το 1995, που παρουσιάστηκε το πρώτο maxi

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Κυβισμός: 745 κ.εκ. Σχέση Συμπίεσης: 10.7 : 1, Μέγιστη Ισχύς: 40.3 kw @ 6,250 σ.α.λ., Μέγιστη Ροπή: 68.0

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Racer Special Stone Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Αρχικά ήταν το μέλλον Κομψή, Ιταλίδα, δικύλινδρη, με μια μοναδική ιστορία. Το πάθος, η συγκίνηση και η περιπέτεια χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν... Η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER

UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER The A-class Journey CONQUER YOUR ADVENTURES UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER 300 UXV 700i

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI www.derbi.com/gr GPR 125/50 Senda DRD 125 R/SM Terra Adventure 125 Cross City 125 Senda DRD 50 R/SM ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ MOTO DERBI GPR 125 Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΟΥ Αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλής μετακίνηση. ΤΟ μοντέρνας αισθητικής και κορυφαίας αξιοπιστίας Honda SupraX HelmIn σχεδιάστηκε για να κάνει τηn καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

piaggio mp3 piaggio mp3 business

piaggio mp3 piaggio mp3 business think original think clever Όταν η Piaggio δημιούργησε το MP3, το πρώτο τρίτροχο σκούτερ στον κόσμο, εισήγαγε ένα νέο τύπο οχήματος και ένα νέο τρόπο μετακίνησης, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Kia Picanto. Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα

Νέο Kia Picanto. Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Τίποτα δεν περιορίζει το στυλ σας στο νέο Kia Picanto. Αυτό το εντυπωσιακό μικρό αυτοκίνητο, παρέχει επίπεδα τεχνολογίας και άνεσης που δεν

Διαβάστε περισσότερα

The A class scooters

The A class scooters The A class scooters Το 1963, ήταν μια σημαντική χρονιά: η KYMCO ξεκινούσε μια πορεία που θα την έφερνε, μερικά χρόνια αργότερα, σε μια από τις κορυφαίες θέσεις της Παγκόσμιας βιομηχανίας οχημάτων. Από

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Εκκίνηση Ανάφλεξη Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Εισαγωγή Καυσίμου (Reed Σιγαστήρας Πλαστικά Τιμόνι Πλαίσιο Υποπλαίσιο Ψαλίδι Εμπρός Ανάρτηση Πίσω Ανάρτηση Στεφάνια Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ σειρά Quargo Quargo QUARGO, Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ Ευέλικτο, συμπαγές και αξιόπιστο: Το Quargo είναι το πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό όχημα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το Quargo

Διαβάστε περισσότερα

10 Το δεύτερό σας σπίτι. 16 Mazda2 Core. 21 Mazda2 Sport. 22 Δύο φορές μοναδικό.

10 Το δεύτερό σας σπίτι. 16 Mazda2 Core. 21 Mazda2 Sport. 22 Δύο φορές μοναδικό. Mazda2 Mazda2. 5 Αποκτήστε το καλύτερο κι από τους δύο κόσμους. Ευέλικτοι χώροι σε ένα κομψό εξωτερικό. 6 Γνωρίστε τον άλλο σας εαυτό. Προετοιμαστείτε για μια δυναμική οδηγική εμπειρία. 8 Χώροι και ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

START κωδ.: 641006 MOUNTAIN BIKE START 26. Σκελετός C-T: 19 Hi-Ten Steel. Δισκοβραχίονας 42/34/24Τ. Φρένα V-Brakes. Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ

START κωδ.: 641006 MOUNTAIN BIKE START 26. Σκελετός C-T: 19 Hi-Ten Steel. Δισκοβραχίονας 42/34/24Τ. Φρένα V-Brakes. Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ START 26 MOUNTAIN BIKE Ξεκινήστε την ποδηλασία με το οικονομικότερο μοντέλο της UNIMAC. Ένα mountain bike 26, με χειριστήρια και πίσω σασμάν SHIMANO. Κατάλληλο για διαδρομές εκτός δρόμου ή στην πόλη. START

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι σήμερα οι τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS ΕΚΡΗ ΚΤΙΚΟ! 1200κ DORSODURO 1200: ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ MAXI-MOTARD ΣΑΝ ΑΥΤΟ. Μια έκρηξη δύναμης, χειρισμού και αδρεναλίνης, που επαναπροσδιορίζει τα στάνταρ της κατηγορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα

Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Τίποτα δεν περιορίζει το στυλ σας στο νέο Kia Picanto. Αυτό το εντυπωσιακό μικρό αυτοκίνητο, παρέχει επίπεδα τεχνολογίας και άνεσης που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan.

Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan. Νέο YarisVan Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan. Βάλτε μπρος στην επιχείρησή σας με οδηγό το νέο YarisVan. Μια μεγάλη ιδέα που γεμίζει την επαγγελματική σας ζωή με έξυπνες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012 ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GLF Ισχύει από 17/10/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ MΟΝΤΕΛΟ CC / P / KW ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΤΕΛΟΣ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ C2 (g/km) ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newalto.gr

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newalto.gr 03/2009 99000ΑLTO1-009 ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S Νέο Golf Design Generation Highline 4MOTION BLUEMOTION Ατσάλινες ζάντες 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 Ζάντες αλουμινίου ''Lyon'' 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 με αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1)

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) 1 Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) Κωδικός 001U 0213 0240 0268 0294 0410 0440 04U5 050U 0584 0840 0916 0927 09U6 0B01 0B03 0B51 0B80 0B90 0C65 0E18 0E23 0I09 0I15 0I16 0I22 0I34 0I39 0I60 0J36 0J56 0J60

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες.

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Θέλετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Τότε επιλέξτε ένα από τα επαγγελματικά Fiat. Γιατί μόνο στη Fiat θα βρείτε μία ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων,

Διαβάστε περισσότερα

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες.

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μήκος Πλάτος Ύψος Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Μονή ή ιπλή καμπίνα, 1685 mm 1300 mm 540 mm 705 kg που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 1082 mm 1300 mm 540

Διαβάστε περισσότερα

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr Η Mazda Motor Europe διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των προδιαγραφών και του εξοπλισµού λόγω της εξελισσόµενης ανάπτυξης της παραγωγής. Τα χρώµατα και τα δείγµατα των διακοσµητικών του φυλλαδίου µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

13.350 900 300 12.150

13.350 900 300 12.150 ΜΟΝΤΕΛΟ/ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ NEO CLIO Βενζίνη 0.9 TCe Energy 90hp Ecoleader Stop&Start Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ATLEON NISSAN. Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

ATLEON NISSAN. Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : NISSAN ATLEON Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154 TIVOLI GA ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ BAE FWD TD FWD DLX FWD DLX FWD A/T DLX 2 TONE FWD DLX 2 TONE FWD A/T ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 17.900 18.900 20.200 21.800 21.800 23.400 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad Hellas. Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Μοτοσικλετών 02/2012

BMW Motorrad Hellas. Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Μοτοσικλετών 02/2012 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Μοτοσικλετών 02/2012 Προτεινόμενος Aναλυτικός Τιμοκατάλογος BMW Motorrad C SERIES ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ 131 C 600 SPRT 11.630 133 C 650 GT 11.980 E SERIES 188 G 650

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ PIAGGIO, Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η πόλη κινείται στο ρυθμό της Piaggio: απαράμιλλο στυλ, προσοχή στη λεπτομέρεια, τεχνολογικά πρωτοπόροι κινητήρες

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ PIAGGIO, Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η πόλη κινείται στο ρυθμό της Piaggio: απαράμιλλο στυλ, προσοχή στη λεπτομέρεια, τεχνολογικά πρωτοπόροι κινητήρες ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ PIAGGIO, Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η πόλη κινείται στο ρυθμό της Piaggio: απαράμιλλο στυλ, προσοχή στη λεπτομέρεια, τεχνολογικά πρωτοπόροι κινητήρες με περιορισμό στην εκπομπή ρύπων και μεγάλη ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

first rides Βάζω στοίχημα πως ελάχιστοι μπορούν να γνωρίσουν ποιας μοτοσυκλέτα ουρά είναι αυτή

first rides Βάζω στοίχημα πως ελάχιστοι μπορούν να γνωρίσουν ποιας μοτοσυκλέτα ουρά είναι αυτή first rides Βάζω στοίχημα πως ελάχιστοι μπορούν να γνωρίσουν ποιας μοτοσυκλέτα ουρά είναι αυτή first ride Sym SB250Ni Wolf Το γρύλισμα τηςsym κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης Φοράει λευκά,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Porter ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Porter.indd 1 18/3/2009 12:06:29 µµ

σειρά Porter ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Porter.indd 1 18/3/2009 12:06:29 µµ σειρά Porter ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Porter.indd 1 18/3/2009 12:06:29 µµ Porter Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ Η Piaggio, ο ηγέτης στην επαγγελματική μεταφορά, παρουσιάζει την Porter, μία

Διαβάστε περισσότερα

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TO TOUAREG. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. Έκδοση Κυβισμός, Lt Ιπποδύναμη, PS Κατανάλωση, lt/100 km Εκπομπές CO2, gr/km Κιβώτιο Ταχυτήτων, σχέσεις Λιανική Τιμή V6 TDI BlueMotion

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Auris με Hybrid Synergy Drive. www.auris-hybrid.gr

Nέο Auris με Hybrid Synergy Drive. www.auris-hybrid.gr Nέο Auris με Hybrid Synergy Drive www.auris-hybrid.gr Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς συμβιβασμούς Το νέο Auris με τεχνολογία Hybrid Synergy Drive (HSD) είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό μικρομεσαίο αυτοκίνητο.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

νεότητα νεότητα ευεξία αντοχή υγεία αναζωογόνηση fitness φύση ψυχαγωγία απόδοση δύναµη παρέα εξοικονόµηση οικολογία πρακτικότητα θέληση ενδυνάµωση

νεότητα νεότητα ευεξία αντοχή υγεία αναζωογόνηση fitness φύση ψυχαγωγία απόδοση δύναµη παρέα εξοικονόµηση οικολογία πρακτικότητα θέληση ενδυνάµωση www.unimac.gr Ανανέωση µε στυλ! Πάνε παντού! στην πόλη στην εξοχή στη βόλτα στο παιχνίδι στο ταξίδι στη μετακίνηση στις διακοπές ενδυνάµωση ευεξία αναψυχή νεότητα ζωντάνια δύναµη ψυχαγωγία φύση παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.

ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. f i o r i n o ΣΕ ΠΑ Ε Α ΕΙ ΠΑΝΤΟΥ Συμπαγές εξωτερικό, ευρύχωρο εσωτερικό και πάνω απ όλα οικονομικό. Είναι ένα από τα μικρότερα επαγγελματικά αυτοκίνητα της Fiat Professional αλλά καταφέρνει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 Τιμοκατάλογος ογος 2014 http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ Προτεινόμενη Τιμή Πώλησης ŠKODA Octavia G-TEC 5E32K5

Διαβάστε περισσότερα

ΠETPOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ AEBE. Iερά οδός 96-104, 104 47 Aθήνα, Tηλ.: 210 3499205, Fax: 210 3412893, www.petropoulos.com www.isuzu-buses.

ΠETPOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ AEBE. Iερά οδός 96-104, 104 47 Aθήνα, Tηλ.: 210 3499205, Fax: 210 3412893, www.petropoulos.com www.isuzu-buses. ΤΕΧΝΙΚA XAPAKTHPIΣTIKA & EΞOΠΛIΣMOΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Μεταξόνιο 3385 3385 Μέγιστο Μήκος/ Πλάτος/ Ύψος/ Εσωτερικό Ύψος 7270/ 2270/ 3375/ 1940 (Max) 7270/ 2270/ 3375/ 1940 (Max) Μετατρόχιο Εμπρόσθιο/ Οπίσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Mazda MPV Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Μηχανικά Χαρακτηριστικά. Κινητήρες: 2.3 l MZR Τετρακύλινδρος σε σειρά χωρητικότητας (βενζινοκι- 2260 κ.εκ, 16 βαλβίδων, DOHC, νητήρας) τοποθετηµένος µπροστά,

Διαβάστε περισσότερα

TO ΝΕΟ GOLF VARIANT. ΤΟ GOLF ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ.

TO ΝΕΟ GOLF VARIANT. ΤΟ GOLF ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ. Το νέο Golf Variant 02 ΤΟ ΝΕΟ GOLF VARIANT ΤΟ ΝΕΟ GOLF VARIANT 03 TO ΝΕΟ GOLF VARIANT. ΤΟ GOLF ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ. 100% Golf. Μεγαλύτερη φιλοφρόνηση δεν μπορεί να υπάρξει για ένα μοντέλο της κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα απλό όχημα Pick-up ή κάτι παραπάνω; Το νέο Mazda BT-50. Αυτό θα πει «Zoom-Zoom»

Ένα απλό όχημα Pick-up ή κάτι παραπάνω; Το νέο Mazda BT-50. Αυτό θα πει «Zoom-Zoom» Mazda BT-50 Ένα απλό όχημα Pick-up ή κάτι παραπάνω; Ακόμα και μία γρήγορη ματιά στο νέο Mazda BT-50, αρκεί για να σας πείσει πως είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό όχημα pick-up. Η ακαταμάχητη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ισπανία με την τελευταία τεχνολογία. www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα: ΛΑΜΔΑ ΑΕ Α. Μεταξά 2 & Καλυφτάκη, Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 620

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide

Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide Eαν είσαι στην αναζήτηση για ένα καινούργιο καρότσι και ψάχνεις για το τέλειο υβριδικό καρότσι βόλτας στην πόλη, στο έχουμε ήδη βρει! Το Thule Urban

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κίνηση χωρίς συμβιβασμούς

Ελεύθερη κίνηση χωρίς συμβιβασμούς INTEGRA & SCOOTERS Ελεύθερη κίνηση χωρίς συμβιβασμούς Καινοτόμα σκούτερ που σχεδιάστηκαν για να ταιριάξουν σε εσένα, τον τρόπο ζωής σου, αλλά και τα χρήματα που θέλεις να διαθέσεις. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

νέο Peugeot 107 υπογραμμίζει την τάση της εποχής. Συμπαγές, εύχρηστο, σύγχρονο, τολμηρό και με χαμηλές εκπομπές CO 2, το νέο 107 θα σας κατακτήσει.

νέο Peugeot 107 υπογραμμίζει την τάση της εποχής. Συμπαγές, εύχρηστο, σύγχρονο, τολμηρό και με χαμηλές εκπομπές CO 2, το νέο 107 θα σας κατακτήσει. PEUGEOT 107 107 νέο Peugeot 107 υπογραμμίζει την τάση της εποχής. Συμπαγές, εύχρηστο, σύγχρονο, τολμηρό και με χαμηλές εκπομπές CO 2, το νέο 107 θα σας κατακτήσει. Θα γοητευτείτε από την εμπρός πρόσοψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδήγησε τα όνειρά σου 03

Οδήγησε τα όνειρά σου 03 Έκδοση GLX. Ablaze Red Pearl. 02 Οδήγησε τα όνειρά σου 03 Θέλεις να μετακινείσαι γρήγορα, οικονομικά και οικολογικά. Έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο τι κάνεις, αλλά και πώς. Πάντα επιθυμούσες ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΣ ΜΕ ΒΑΡΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΣ ΜΕ ΒΑΡΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. opel ASTRA GTC Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΣ ΜΕ ΒΑΡΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Το Astra GTC εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Λεπτό και μυώδες, με γραμμωμένους ώμους και χαμηλό, φαρδύ κορμό, που θυμίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ RENAULT CAPTUR CAPTURE LIFE

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ RENAULT CAPTUR CAPTURE LIFE RENAULT CAPTUR CAPTURE LIFE Renault Captur. Κάτι περισσότερο από όμορφο, το 1 ο crossover πόλης της Renault είναι ευέλικτο, κομψό και δυναμικό, εξωτερικά και εσωτερικά. Μια ακόμη απόδειξη της νέας σχεδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KUGA Κινητήρες Diesel Τύπος FWD (140PS) 2.0l Duratorq TDCi (163PS) Εγκάρσιος εν σειρά 4 κύλινδρος turbo diesel Κυβισμός cm³ 1997 Διάμετρος mm 85 Διαδρομή mm 88 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ WAY OF NEWS. Way of Life! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέο ALTO, Multimedia Cyber Station Swift Plug in Hybrid και SX4 FCV Νέο SX4 Οθόνηπίσωεπιβατών

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ WAY OF NEWS. Way of Life! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέο ALTO, Multimedia Cyber Station Swift Plug in Hybrid και SX4 FCV Νέο SX4 Οθόνηπίσωεπιβατών Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 7 WAY OF NEWS Life! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέο ALTO, Multimedia Cyber Station Swift Plug in Hybrid και SX4 FCV Νέο SX4 Οθόνηπίσωεπιβατών ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Νέο Alto

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Mercedes-Benz Citan: Έτοιμο για δράση! Δελτίο Τύπου

Το νέο Mercedes-Benz Citan: Έτοιμο για δράση! Δελτίο Τύπου Το νέο Mercedes-Benz Citan: Έτοιμο για δράση! Mercedes-Benz Vans: υπερπλήρης γκάμα χάρη στο Citan Άνετος, κορυφαίας ποιότητας, χώρος εργασίας Τέσσερις κινητήρες για όλες τις ανάγκες Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

WAVE 110i & INNOVA 125i

WAVE 110i & INNOVA 125i WAVE 110i & INNOVA 125i Αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλής μετακίνηση Τα μοντέρνας αισθητικής και κορυφαίας αξιοπιστίας παπιά Honda που σχεδιάστηκαν για να κάνουν τη καθημερινή σου μετακίνηση ευκολότερη,

Διαβάστε περισσότερα

H νέα C-Class. Μια κλάση πιο ψηλά.

H νέα C-Class. Μια κλάση πιο ψηλά. C-Class. H νέα C-Class. Μια κλάση πιο ψηλά. Δίνει τον ορισμό της προόδου και κυριαρχεί. Με αεροδυναμική που καταλύει την έννοια της αντίστασης. Βασισμένη σε ένα πλαίσιο που ακολουθεί μόνο τα υψηλότερα

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad Sport. The Ultimate Riding Machine S 1000 RR S 1000 RR

BMW Motorrad Sport. The Ultimate Riding Machine S 1000 RR S 1000 RR BMW Motorrad Sport The Ultimate Riding Machine Τιμές, χρώματα και εξοπλισμοί Έκδοση: Ιανουάριος 2010 Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός Χρώματα Κωδικός αριθμός 0507 Κινητήρας/μετάδοση Υδρόψυκτος/ελαιόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newgrandvitara.gr

Νέα Γενιά. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newgrandvitara.gr Νέα Γενιά 09/2008 99000-GVITA-008 ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!!

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!! ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!! ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ADURO Asgård ΜΟΝΤΕΛΟ Σελίδα Asgård 1 3 Asgård

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Polo BlueMotion

Το νέο Polo BlueMotion Το νέο Polo BlueMotion ΣΕ ΠΕΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ. TO NEO POLO BLUEMOTION ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂.

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad Sport. The Ultimate Riding Machine S 1000 RR S 1000 RR

BMW Motorrad Sport. The Ultimate Riding Machine S 1000 RR S 1000 RR BMW Motorrad Sport S 1000 RR The Ultimate Riding Machine S 1000 RR ΤΙΜΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ S 1000 RR Κωδικός αριθμός 0507 Κινητήρας/μετάδοση Υδρόψυκτος/ελαιόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα.

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Mazda RX-8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Διαθεσιμότητα Μοντέλου Κινητήρες: Περιστροφικός κινητήρας RENESIS, 192 (141 kw) και 231 (170 kw) ίππων Δύο ρότορες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ OPEL CORSA 5 VAN

ΝΕΟ OPEL CORSA 5 VAN ΝΕΟ OPEL CORSA 5 VAN ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ VAN. Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Το νέο Opel Corsavan αναδεικνύει τον επαγγελματισμό σας. H σπορ σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003026426 2015-09-08

15PROC003026426 2015-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 8-9- 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.οικ: 4175 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 Ψηφιακός πίνακας χειρισμού Τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ( Normal, Natural, Sleep

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ADVENTURE Ο κόσμος της ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ Όπου κι αν βρεθείς, όπου κι αν θελήσεις να βρεθείς, η Honda διαθέτει τον ιδανικό σύντροφο για να ζήσεις την περιπέτεια της ζωής σου. Σε κακοτράχαλα μονοπάτια, σε επαρχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας.

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας. Η Νο1 Αυτοκινητοβιομηχανία σε πωλήσεις Επαγγελματικών Οχημάτων την τελευταία 20ετία, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει μία μεγάλη γκάμα επιλογών για να καλύψετε κάθε επαγγελματική σας ανάγκη, από το θρυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Mazda2. Οι εγγυήσεις της Mazda. e-mail: elma@mazda.gr. web site: http://www.mazda.gr

Mazda2. Οι εγγυήσεις της Mazda. e-mail: elma@mazda.gr. web site: http://www.mazda.gr Οι εγγυήσεις της Mazda. 3 χρόνια εγγύηση του αυτοκινήτου ή μέχρι τα 100.000 χιλιόμετρα. Η εγγύηση ενός καινούριου αυτοκινήτου MAZDA έχει διάρκεια 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα, όποιο επέλθει πρώτο. Ο χιλιομετρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΕΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ UCONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΆΘΙΣΜΑ ΤΡΙΏΝ ΘΈΣΕΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CR-V 5D 1.6 i-dtec MY 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CR-V 5D 1.6 i-dtec MY 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CR-V 5D 1.6 i-dtec MY 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ CR-V CR-V Model Year 2014 2014 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Αριθμός θυρών 5D 5D Τύπος κινητήρα 1.6 i-dtec 1.6 i-dtec Κίνηση στους τροχούς

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 5-4-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

TOLEDO TECHNOLOGY TO ENJOY

TOLEDO TECHNOLOGY TO ENJOY TOLEDO TECHNOLOGY TO ENJOY ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Ο χρόνος που περνάμε με την οικογένειά μας είναι μία από τις χαρές της ζωής. Κι όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε με τους δικούς μας ό,τι κι αν λαχταρήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα