Line up. Scooters - Motorcycles - ATVs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Line up. Scooters - Motorcycles - ATVs"

Transcript

1

2 Line up Scooters - Motorcycles - ATVs

3 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç ðáñáãùãþ ôùí ìïôïóéêëåôþí SYM îåðåñíüåé ôéò 5 åêáôïììýñéá ìïíüäåò. 1995: Ç SYM áðïêôü ðéóôïðïßçóç ISO 9001 ãéá ôá ìïôïðïäþëáôá êáé ISO 9002 ãéá ôá áõôïêßíçôá. 1998: Ïé åãêáôáóôüóåéò ôïõ åñãïóôáóßïõ óôçí ðüëç Hsinchu ðéóôïðïéþèçêáí ìå ISO : ÅðÝêôáóç óõíåñãáóßáò ôçò SYM óôïí ôïìýá ðáñáãùãþò áõôïêéíþôïõ ìå ôçí åôáéñåßá 2004: ÅîáãùãÝò óå ðåñéóóüôåñåò áðü 30 þñåò. 2005: Åñãáæüìåíïé 2100 Üôïìá. 2007: ºäñõóç êáé åãêáôüóôáóç õðïêáôáóôçìüôùí óå Éôáëßá êáé Ãåñìáíßá ãéá áñôéüôåñç êüëõøç ôùí ðùëþóåùí ôçò Åõñþðçò. 2008, 2009: Η SYM είναι η εταιρεία scooter με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων. 2010: Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). 2011: Επέκταση της SYM στην παραγωγή αυτοκινήτων. Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). Óõíå Þò ðáñïõóßá óôçí åëëçíéêþ áãïñü äéôñü ùí áðü ôï Ç ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðïôåëåß óõíý åéá ôçò ôåëåõôáßáò åëëçíéêþò åôáéñåßáò êáôáóêåõþò äéêýêëùí MEGO. Ç óôåíþ áõôþ ó Ýóç ìå ôï äßêõêëï åßíáé ç åéäïðïéüò äéáöïñü ôçò ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðü ôéò Üëëåò åôáéñåßåò ôïõ êëüäïõ. Ç åìðåéñßá, ç åîåéäßêåõóç, ç âáèéü ôå íïãíùóßá áëëü êáé ç åðéìïíþ ôùí áíèñþðùí ôçò óôçí êáôüêôçóç ôùí óôü ùí Ý åé ως áðïôýëåóìá ç åôáéñåßá íá ðñùôïðïñåß óôï þñï. Αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των scooters SYM: τo 2004 στην Ελλάδα το 2008 σε Βουλγαρία, Σκόπια και Κύπρο το 2011 στη Ρουμανία

4 MAXSYM 400i ABS MΑΧ απόλαυση, ΜΑΧ ασφάλεια Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 2 θέσεων Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Αισθητήρας φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος και θύρα USB για φόρτιση συσκευών Ρεζερβουάρ 15 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Χειρόφρενο Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Iσχύς 34.5hp Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI μάρκας KEIHIN Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 15 ο εμπρόσθιος και 14 ο οπίσθιος Εμπρός διπλό δισκόφρενο με ακτινικές 4πίστονες δαγκάνες / Πίσω δισκόφρενο Εξελιγμένο σύστημα πέδησης ABS 4ης γενιάς Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο BLACK Grey Black White

5 Η πολυτέλεια στο MAXIMUM!

6 GTS 300i F4 Περισσότερο GTS Mε επιβλητική εμφάνιση και με ολοκαίνουριο κινητήρα και πλαίσιο, το νέο GTS 300i συνδυάζει την πολυτέλεια με τις υψηλές επιδόσεις! Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Διπλά φώτα ομίχλης Αισθητήρας φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Νέοι αναδιπλούμενοι καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος και θύρα USB για φόρτιση συσκευών Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο - Καταλυτικό Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI 2 χρόνια εγγύηση (απεριόριστα χλμ.) Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 14 ο εμπρόσθιος και 13 ο οπίσθιος Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με 4πίστονες δαγκάνες Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ 4 θέσεων Νέο ενισχυμένο άκαμπτο πλαίσιο SILVER Grey Silver Mat Black Black White

7 Το νέο SYM GTS τρίτης γενιάς στα χέρια σας! Απολαύστε το...

8 GTS 250i EVO Ά ν ε σ η κ α ι π ο λ υ τ έ λ ε ι α Εξοπλισμός Aναδιπλούμενοι καθρέπτες Πλάτη συνοδηγού Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας Διακόπτης ALARM Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Στροφόμετρο 12V παροχή φόρτισης κινητού Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Διπλοί πολυεδρικοί εμπρόσθιοι προβολείς Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 13 Διπλά φώτα ομίχλης Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS White Black WHITE

9 Η πολυτέλεια δεν είναι άπιαστο όνειρο

10 Citycom 300i CBS...και απολαύστε την κίνηση Το Citycom έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει όχι μόνο περισσότερους χώρους αλλά και τη μέγιστη ευελιξία. Οι εμπνευσμένες σχεδιαστικές λύσεις εξασφαλίζουν λειτουργικούς χώρους και ευχρησία. Εξοπλισμός Κεντρικός μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας 12V παροχή φόρτισης κινητού Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Ενσωματωμένο μεγάλο διαφανές φέρινγκ Ρεζερβουάρ 10 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τα αποτελεσματικά φρένα και οι μεγάλοι τροχοί 16 δίνουν πραγματική αίσθηση ασφάλειας Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Πολυεδρικοί δυνατοί προβολείς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Mat Black Black White Eιδική έκδοση με σπορ κοντό φέρινγκ και πλάτη συνοδηγού (Συνοδεύεται και από το μεγάλο διαφανές φέρινγκ) WHITE

11

12 Joyride i EVO Για αναβάτες που επιθυμούν μόνο το καλύτερο, η επιλογή λέγεται Joyride! Το JOYRIDE προσφέρει πολυτέλεια, ασφάλεια, λειτουργικότητα Άνετο και παράλληλα εύκολο στην οδήγηση, συνδυάζει την ευελιξία με την άνεση. Πρακτικό με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και ίσιο μεγάλο πάτωμα θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις σας Τα διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ και τα αποτελεσματικά φρένα εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά σε κάθε κίνηση Η μηχανολογική τελειότητα του Joyride εξασφαλίζει την αξιοπιστία για να νιώθετε σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Ο σύγχρονος, 4βάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας υπερκαλύπτει τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ρύπων EURO 3 και φροντίζει για τη δυναμική και απροβλημάτιστη κίνησή σας. Το JOYRIDE διαθέτει το μεγαλύτερο εμπρός δισκόφρενο της κατηγορίας του. Ρεζερβουάρ 7,6 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Τροχός εμπρόσθιος 13 Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Mat Grey Grey Black White MAT GREY

13

14 HD i Η εξέλιξη ολοκληρώθηκε Πιο ελκυστικό από ποτέ, έρχεται με αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό ψεκασμό KEIHIN για άμεση απόκριση, μεγαλύτερες επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου με μειωμένες εκπομπές ρύπων. Υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας νέας γενιάς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με διπίστονες δαγκάνες και σωληνάκια υψηλής πίεσης Μοντέρνος και πλήρης πίνακας οργάνων με LCD οθόνη και αναλογικές ενδείξεις Άνετη σέλα από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας Κλειστός αποθηκευτικός χώρος στην εσωτερική ποδιά Κεντρικό πλαϊνό σταντ με διακόπτη ασφαλείας Αντικλεπτικός διακόπτης Bαλίτσα 33 λίτρων στο βασικό εξοπλισμό Black Grey White WHITE

15

16 VS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος Επίπεδο μεγάλο πάτωμα Σύγχρονος, χαμηλής κατανάλωσης, τετράχρονος - τετραβάλβιδος κινητήρας Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μίζα- Μανιβέλα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Εκπληκτικά φώτα τεχνολογίας LED 2 άγκιστρα ανάρτησης χειραποσκευών Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ Άνετο εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Εμπρός δισκόφρενο 273mm, το μεγαλύτερο στην κατηγορία του Οπίσθιο δισκόφρενο (VS150) Ρεζερβουάρ 6 λίτρων Τροχοί 12 Grey Black White WHITE

17 HD 200i EVO Σημείο Αναφοράς Το HD είναι ένα απόλυτα λειτουργικό και εύχρηστο όχημα. Πλήρως εξοπλισμένο για να σας διευκολύνει στις καθημερινές σας μετακινήσεις. Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Άνετη μεγάλη σέλα Άνετοι αποθηκευτικοί χώροι Ίσιο πάτωμα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Μαρσπιέ συνοδηγού Μεγάλη σχάρα αποσκευών Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Ρεζερβουάρ 8 λίτρων Black White Red Mat Black Grey MAT BLACK

18 Symphony SR Το όπλο που χρειάζεστε! Το Symphony SR συνδυάζει την άνεση με τον έξοχο επιθετικό σχεδιασμό και τη μεγάλη σταθερότητα. Τετράχρονο - αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Πίσω - εμπρός δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα με διπίστονη δαγκάνα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - μανιβέλα Επίπεδο πάτωμα Ενσωματωμένο εμπρόσθιο ντουλαπάκι Πρωτοποριακό ψηφιακό καντράν Μεγάλη άνετη σέλα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Black White Mat Grey BLACK

19

20 JET J E T F O R Y O U! Ένα scooter φτιαγμένο για σένα! Νεανικό μοντέρνο με αεροδυναμικό design Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας αυξημένων επιδόσεων 13 εμπρόσθιος τροχός με δισκόφρενο 226mm Πλήρη, ευανάγνωστα, ψηφιακά όργανα σύγχρονης σχεδίασης Μοντέρνοι, ισχυροί εμπρόσθιοι προβολείς Νεανικοί όμορφοι συνδυασμοί χρωμάτων White Black Blue White White Red Red JET4R 50 NEΑ 2χρονη έκδοση Grey White BLUE WHITE

21 COMBIZ 125 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ RED Άφθονοι χώροι φόρτωσης Eπίπεδο πάτωμα μήκους 410mm Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Επιπλέον χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος του scooter χάρη στην αναδιπλούμενη σέλα συνεπιβάτη Άγκιστρο αποσκευών Εύχρηστο Εργονομική θέση οδήγησης Πρωτοποριακός σχεδιασμός της τάπας του ρεζερβουάρ για εύκολο άνοιγμα Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό σταντ για εύκολο στήσιμο του οχήματος Πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Οδήγηση με ασφάλεια Διπλή πίσω ανάρτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά φορτίου μεγάλου βάρους Η χαμηλή απόσταση σέλας - εδάφους (750mm) εξασφαλίζει ότι τα πόδια του οδηγού φτάνουν εύκολα το έδαφος Ισχυρά φρένα με εμπρόσθιο δισκόφρενο διαμέτρου 180mm Αξιοπιστία και οικονομία Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χάρη στο σύγχρονο κινητήρα και τη χρήση καρμπιρατέρ KEIHIN (2.15lt/100km με ταχύτητα 50km/h) Δυνατός τετράχρονος κινητήρας με απόδοση 10.5 PS 41cm Red White

22 Fiddle II Δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή σ χ ε δ ί α σ η - Κ λ α σ ι κ ή ο μ ο ρ φ ι ά Η μοναδική εμφάνιση και το διαχρονικό στυλ του θα σας μαγέψουν. Ευέλικτο και ελαφρύ θα κάνει την οδήγηση διασκέδαση. Τετράχρονο αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Άνετη σέλα και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος Τροχοί 12 Σχάρα αποσκευών Ρεζερβουάρ 5.2 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ομοιόχρωμη βαλίτσα στο βασικό εξοπλισμό Brown Beige Red Black Light Blue White Mat Grey LIGHT BLUE

23

24 Symphony S Συμφωνία για αρμονικό συνδυασμό λειτουργικότητας, ευελιξίας και άνεσης Δένει τέλεια το κλασικό με το μοντέρνο. Design που αρέσει με την πρώτη ματιά. Είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι η πρόταση SYMPHONY θα είναι τώρα η πρώτη σας επιλογή. Τετράχρονο - Αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Πίσω - εμπρός δισκόφρενο (125cc) Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - Μανιβέλα BLACK WHITE Black

25 Mio Το scooter που σίγουρα θα αγαπήσετε! Η μοντέρνα γραμμή, το διαφορετικό στυλ, η μοναδική εμφάνιση αλλά και η βελούδινη λειτουργία του, συνθέτουν ένα scooter υψηλών προδιαγραφών. Ο εξελιγμένης τεχνολογίας τετράχρονος κινητήρας προφυλάσσει το περιβάλλον και παράλληλα κινεί το scooter με δύναμη και αξιοπιστία. Η άνετη σέλα δύο ατόμων, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και το επίπεδο πάτωμα συνθέτουν ένα εύχρηστο scooter. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής με την πρώτη ματιά σε κάθε λεπτομέρεια. Επιλέξτε ένα από τα πανέμορφα χρώματα και κινηθείτε με στυλ. Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Τροχοί 10 Κεντρικό - πλαϊνό σταντ MioSP Pink White Latte Black White Red White Orange White Red White

26 ORBIT II 50 Σχεδιασμένο με απλές και μοντέρνες γραμμές, το Orbit II θα σας κερδίσει με την πρώτη ματιά. Tετράχρονο - αερόψυκτο - καταλυτικό Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Η άνετη σέλα και η άριστη εργονομία του, θα κάνει τη μετακίνηση μέσα στην πόλη παιχνίδι! Ζάντες 12 αλουμινίου DD50 Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής με την πρώτη ματιά και η αξιοπιστία του δεδομένη Μικρό αλλά με άνετη σέλα δύο ατόμων και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Έξτρα χώρος για μικροπράγματα κάτω από το τιμόνι Άγκιστρο αποσκευών Πρωτοποριακός σχεδιασμός της τάπας του ρεζερβουάρ για εύκολο άνοιγμα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Τροχοί 10 Μίζα- Μανιβέλα Μίζα- Μανιβέλα Silver Black White Red Black RED BLACK BLACK

27 TONIK 50 Το νεανικό μικρό που θα τονώσει τη διάθεσή σας Η μοναδική διαχρονική του σχεδίαση μαζί με την απαράμιλλη ευελιξία του, το καθιστούν μια έξυπνη λύση για εύκολη και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη. Σύγχρονος οικονομικός τετράχρονος κινητήρας Αυτόματο άνοιγμα τάπας βενζίνης από τον κεντρικό διακόπτη Μικρό αλλά με άνετη σέλα δύο ατόμων και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Έξτρα χώρος για μικροπράγματα κάτω από το τιμόνι Άγκιστρο ανάρτησης χειραποσκευών Κεντρικό πλαϊνό σταντ Αναδιπλούμενα μαρσπιέ και χειρολαβή συνεπιβάτη Πίσω ρυθμιζόμενη ανάρτηση Τροχοί 10 με ζάντες αλουμινίου Black Blue White Red White BLUE WHITE

28 WOLF 125 Η ΑΓΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ Υπόταξε τις αναστολές σου και εμπιστέψου τις αισθήσεις σου. Ζήσε την πόλη όπως θα ήθελες να τη ζήσεις κάθε στιγμή. Τετράχρονος κινητήρας με ισχύ 11 ίππων στις στροφές Σασμάν 5 ταχυτήτων Εμπρόσθιος δίσκος τύπου «μαργαρίτα» 260mm και πίσω μεγάλο ταμπούρο 150mm Τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 130mm και monoshock ανάρτηση Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Επιθετικός τριγωνικός προβολέας Αιχμηρή ουρά με σύγχρονο φωτιστικό σώμα τύπου LED Σύγχρονη LCD οθόνη που ξεχωρίζει χάρη στον ιδιαίτερο μπλε φωτισμό της Στροφόμετρο Ρεζερβουάρ 16 λίτρων Black White WHITE

29 WOLF 250i Η ΑΓΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ SYM Το Wolf250i, ήρθε για να προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων συχνάζουν στα λημέρια των naked μοτοσικλετών. Με μυώδεις γραμμές σχεδίασης και εντυπωσιακές επιδόσεις στο δρόμο, το Wolf250i είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την καθημερινή «ζούγκλα»! Εμφάνιση: Κινητήρας: WHITE GREY MAT BLACK Χαρακτηριστικός εμπρόσθιος φανός, χαρίζει μία άγρια sport εμφάνιση στη μοτοσικλέτα Αιχμηρή ουρά με κομψό φωτιστικό σώμα τύπου LED Πλαϊνά πλαστικά καλύμματα αιχμηρής σχεδίασης, οδηγούν τον αέρα κατευθείαν στο ψυγείο και τον κινητήρα Η καρίνα έρχεται να βελτιώσει την αεροδυναμική της μοτοσικλέτας και να αναδείξει το δυναμικό σχεδιασμό της Τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 250 κυβικών με αντικραδασμικό στρόφαλο που αποδίδει 26 ίππους στις 7500 στροφές Ειδική κατεργασία κεραμικής επίστρωσης του κυλίνδρου, εγγυάται για τη μακροζωία του κινητήρα Εξαιρετική οικονομία καυσίμου (2,44lt/100km) επιτυγχάνεται χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου (E.F.I.) Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά: Καλαίσθητη LCD οθόνη μπλε φωτισμού με ψηφιακό ταχύμετρο και ψηφιακή ένδειξη ταχυτήτων Εντυπωσιακό σύστημα φρένων - αποτελείται από ένα μεγάλο εμπρόσθιο δίσκο 288mm με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες και πίσω δισκόφρενο 222mm Οι μανέτες συμπλέκτη και φρένου διαθέτουν 4 θέσεις ρύθμισης για βελτιστοποίηση του χειρισμού. Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Μonoshock ανάρτηση διαδρομής 125mm GREY MAT

30 QUADLANDER 200 Ζήστε νέες εμπειρίες. Κανένα εμπόδιο δεν θα αντισταθεί. Και όταν πάρετε το δρόμο της επιστροφής, βάλτε τις πινακίδες κυκλοφορίας! Σύγχρονος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Όπισθεν Μίζα - Μανιβέλα White QUADLANDER 300S Δράση - Περιπέτεια 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Οπίσθιο αμορτισέρ ρύθμισης 5 θέσεων Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς 35 watt Σύγχρονος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας Χειρόφρενο Μίζα και χειροκίνητη μανιβέλα Παροχή ρεύματος 12V Ζάντες αλουμινίου Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Τελική μετάδοση με άξονα Red Beige WHITE RED

31 QUADRAIDER 600 LE 4x4 Απόλυτο εργαλείο δύναμης Εξερευνήστε, διασκεδάστε και χαρείτε τη φύση! Κανένα εμπόδιο δεν θα σας αντισταθεί! 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός-πίσω Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Επιλογή με μπουτόν κίνησης 4Χ4 ή 2Χ4 Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Σύγχρονος υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας Παροχή ρεύματος 12V Διατίθεται και με ζάντες αλουμινίου Red Beige BEIGE BEIGE

32 MAXSYM 400i ABS CITYCOM 300i CBS GTS 300i F 4 GTS 250i EVO JOYRIDE i EVO HD HD2 200i / HD200i EVO VS Κινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) 34.5/ / / / / / / / / /8000 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) 35.7/ / / / / / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία E.F.I. E.F.I. E.F.I. E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα/ Μ ανιβέλα - Μίζα Μίζα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά 2 Δίσκοι 275mm Δίσκος 260mm Δίσκος 260mm Δίσκος 240mm Δίσκος 273mm Δίσκος 226mm / Δίσκος 220mm Δίσκος 273mm Φρένο πίσω Δίσκος 275mm Δίσκος 260mm με CBS Δίσκος 240mm με CBS Δίσκος 220mm με CBS Δίσκος 200mm Δίσκος 220mm Ταμπούρο - Δίσκος 190mm Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 120/ / / / / / /80-12 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 160/ / / / / / /70-12 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 825x2270x x 2210 x x 2160 x x 2165 x x2110x x2055x1280 / 705x2065x x 1935 x 1130 Συνολικό Βάρος (kg) / Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 14.7 λίτρα 10 λίτρα 12 λίτρα 12 λίτρα 7.6 λίτρα 8.1 λίτρα 6 λίτρα SYMPHONY SR SYMPHONY S FIDDLE II JET JET 4R 50 MIO ORBIT II 50 Κινητήρας Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Δίχρονος Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) 3.75/ / / / / / / / / / /8000-8/ /7500 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) 3.1/ / / / / / / / / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά Δίσκος 226mm Δίσκος 226mm Δίσκος 190mm Δίσκος 226mm Δίσκος 226mm Δίσκος 160mm Δίσκος 190mm Φρένο πίσω Δίσκος 226mm Ταμπούρο - Δίσκος 226mm Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 110/ / / / / / / /70-12 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 110/ / / / / / / /70-12 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 690 x 2000 x x 2000 x x 1870 x x 1900 x x 1900 x x 1720 x x 1905 x 1125 Συνολικό Βάρος (kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 4.8 λίτρα λίτρα 4.8 λίτρα λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα 4.8 λίτρα 5.2 λίτρα QUADRAIDER 600 LE 4x4 QUADLANDER 300S QUADLANDER 200 WOLF 250i WOLF 125 COMBIZ 125 TONIK 50 Κινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες), Τετράχρονος (2 Βαλβίδες), Σασμάν 6 Ταχυτήτων Σασμάν 5 Ταχυτήτων Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) / / / / / /7500 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ E.F.I. Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα /Χειροκίνητη μανιβέλα Μίζα /Χειροκίνητη μανιβέλα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα Μίζα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά 2 Δίσκοι 220mm 2 Δίσκοι 175mm 2 Δίσκοι 175mm Δίσκος 288mm Δίσκος 260mm Δίσκος 180mm Δίσκος 160mm Φρένο πίσω Δίσκος 180mm με CBS Δίσκος 220mm με CBS Δίσκος 190mm με CBS Δίσκος 222mm Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 25* * * / / / /90-10 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 25* * * / / / /90-10 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 1155 x 2295 x x 1910 x x 1765 x x2005x x2010x x1920x x1735x1040 Συνολικό Βάρος (kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 19 λίτρα 13 λίτρα 7.8 λίτρα 14 λίτρα 16 λίτρα 5.5 λίτρα 5.8 λίτρα ΕΚΘΕΣΗ : Θησέως 71 Καλλιθέα Τηλ.: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡ. ΔΙΑΘΕΣΗ : Θησέως 309 Καλλιθέα Τηλ.: ΕΔΡΑ: Τηλ.:

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

SYM - Ιστορική αναδρομή. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd.

SYM - Ιστορική αναδρομή. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. Mε συνεχή παρουσία στην Κυπριακή αγορά από το 2001, η K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. αντιπροσωπεύει και διαθέτει αποκλειστικά στην Κυπριακή αγορά τα

Διαβάστε περισσότερα

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr LINE UP 2013-14 www.gorgolis.gr Τροχοί 12 Symphony SR 50-125-150 Ο νέος κυρίαρχος της πόλης Κινητήρας Ισχύς (Hp/rpm) Ροπή (Nm/rpm) Σύστημα Ψύξης Τροφοδοσία Φρένο μπροστά Φρένο πίσω Ελαστικό Εμπρός Ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

The A class scooters

The A class scooters The A class scooters Το 1963, ήταν μια σημαντική χρονιά: η KYMCO ξεκινούσε μια πορεία που θα την έφερνε, μερικά χρόνια αργότερα, σε μια από τις κορυφαίες θέσεις της Παγκόσμιας βιομηχανίας οχημάτων. Από

Διαβάστε περισσότερα

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου X10 1995 2003 Hexagon X9 X8 X10 Η Piaggio, ηγέτης στον κόσμο των δύο τροχών, κατέχει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατηγορίας των GT scooter. Από το 1995, που παρουσιάστηκε το πρώτο maxi

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Κυβισμός: 745 κ.εκ. Σχέση Συμπίεσης: 10.7 : 1, Μέγιστη Ισχύς: 40.3 kw @ 6,250 σ.α.λ., Μέγιστη Ροπή: 68.0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI www.derbi.com/gr GPR 125/50 Senda DRD 125 R/SM Terra Adventure 125 Cross City 125 Senda DRD 50 R/SM ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ MOTO DERBI GPR 125 Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

piaggio mp3 piaggio mp3 business

piaggio mp3 piaggio mp3 business think original think clever Όταν η Piaggio δημιούργησε το MP3, το πρώτο τρίτροχο σκούτερ στον κόσμο, εισήγαγε ένα νέο τύπο οχήματος και ένα νέο τρόπο μετακίνησης, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ADVENTURE Ο κόσμος της ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ Όπου κι αν βρεθείς, όπου κι αν θελήσεις να βρεθείς, η Honda διαθέτει τον ιδανικό σύντροφο για να ζήσεις την περιπέτεια της ζωής σου. Σε κακοτράχαλα μονοπάτια, σε επαρχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented DOWNTOWN 350i ABS Sport Touring Reinvented Με το αρχικό μοντέλο να έχει πετύχει πωλήσεις πάνω από 100.000 μονάδες σε όλο τον κόσμο, η KYMCO παρουσιάζει το εντελώς νέο Downtown 350, στοχεύοντας στην άνεση

Διαβάστε περισσότερα

UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER

UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER The A-class Journey CONQUER YOUR ADVENTURES UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER 300 UXV 700i

Διαβάστε περισσότερα

Οδήγησε τα όνειρά σου 03

Οδήγησε τα όνειρά σου 03 Έκδοση GLX. Ablaze Red Pearl. 02 Οδήγησε τα όνειρά σου 03 Θέλεις να μετακινείσαι γρήγορα, οικονομικά και οικολογικά. Έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο τι κάνεις, αλλά και πώς. Πάντα επιθυμούσες ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newalto.gr

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newalto.gr 03/2009 99000ΑLTO1-009 ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

WAVE 110i & INNOVA 125i

WAVE 110i & INNOVA 125i WAVE 110i & INNOVA 125i Αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλής μετακίνηση Τα μοντέρνας αισθητικής και κορυφαίας αξιοπιστίας παπιά Honda που σχεδιάστηκαν για να κάνουν τη καθημερινή σου μετακίνηση ευκολότερη,

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Το καλύτερο SYM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AUTOMAG ΜΟΤΟ ΔΟΚΙΜΕΣ 073 SYM Citycom 300 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Τις

Διαβάστε περισσότερα

Yaris. Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας.

Yaris. Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. Yaris Yaris. Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. 4.7 TOYOTA TOUCH Toyota Touch Απολαύστε το προηγμένο σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 6.1 ", κάμερα οπισθοπορίας, Bluetooth και πλοήγηση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

IBIZA TECHNOLOGY TO ENJOY

IBIZA TECHNOLOGY TO ENJOY IBIZA TECHNOLOGY TO ENJOY IBIZA 5D ΣΕ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ Το SEAT Ιbiza έκρυβε πάντα μέσα του μια καρδιά όλο νεανικό παλμό. Είναι το αυτοκίνητο που ξεχειλίζει από διασκέδαση και τα δίνει όλα στην απόδοση. Και

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΜΕ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ, ΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης!

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! XCITING 400i ABS Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! Θέλεις να κινηθείς γρήγορα αλλά και με άνεση. Να έχεις στην διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΟΥ Αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλής μετακίνηση. ΤΟ μοντέρνας αισθητικής και κορυφαίας αξιοπιστίας Honda SupraX HelmIn σχεδιάστηκε για να κάνει τηn καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS ΕΚΡΗ ΚΤΙΚΟ! 1200κ DORSODURO 1200: ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ MAXI-MOTARD ΣΑΝ ΑΥΤΟ. Μια έκρηξη δύναμης, χειρισμού και αδρεναλίνης, που επαναπροσδιορίζει τα στάνταρ της κατηγορίας,

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Τα αυτοκίνητα έχουν τη δική τους γλώσσα. Όταν μιλούν, εμείς ακούμε. Μας λένε από πού έρχονται και πού πηγαίνουν. Ψιθυρίζουν μικρά μυστικά για τους ανθρώπους που μεταφέρουν. Αποκαλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες.

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Θέλετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Τότε επιλέξτε ένα από τα επαγγελματικά Fiat. Γιατί μόνο στη Fiat θα βρείτε μία ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων,

Διαβάστε περισσότερα

Toyota Hilux. No1 στην Ελλάδα, Νο1 στον κόσμο.

Toyota Hilux. No1 στην Ελλάδα, Νο1 στον κόσμο. Toyota Hilux No1 στην Ελλάδα, Νο1 στον κόσμο. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Γι αυτό ακριβώς και εμείς στην Toyota αναζητούμε συνεχώς καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν κάνουμε. Και αυτό δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

79 g/km * Yaris. Απλά ευφυές. μικτός κύκλος Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από οποιαδήποτε άλλο αυτοκίνητο της πόλης

79 g/km * Yaris. Απλά ευφυές. μικτός κύκλος Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από οποιαδήποτε άλλο αυτοκίνητο της πόλης Yaris Yaris. Απλά ευφυές. TOYOTA TOUCH Toyota Touch Απολαύστε το προηγμένο σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 6.1 ", κάμερα οπισθοπορίας, Bluetooth και πλοήγηση πλήρους χάρτη *. * Προαιρετικός εξοπλισμός.

Διαβάστε περισσότερα

Verso Ειδικά σχεδιασμένο για εσάς και την οικογένειά σας!

Verso Ειδικά σχεδιασμένο για εσάς και την οικογένειά σας! Verso Verso Ειδικά σχεδιασμένο για εσάς και την οικογένειά σας! Σχεδιασμός Ο νέος δυναμικός σχεδιασμός συναντά τη μέγιστη λειτουργικότητα. Εσωτερικό Συμπαγές στο εξωτερικό, και παράλληλα ευρύχωρο στο εσωτερικό,

Διαβάστε περισσότερα

NEO. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr

NEO. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr NEO 11/2009 99000-00SX4-009 ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Dacia Duster. Προκλητικά προσιτό

Dacia Duster. Προκλητικά προσιτό Dacia Duster Προκλητικά προσιτό Πολύ μεγάλοι χώροι σε πολύ χαμηλή τιμή Με το Dacia Duster, οι μεγάλοι χώροι σας ανήκουν. Το Dacia Duster, ένα 4x4 με ευρύχωρη καμπίνα, χάρη στο στιβαρό σχεδιασμό του και

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot // Bipper. Πηγαίνετε πιο µακριά www.peugeot.gr ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Peugeot // Bipper. Πηγαίνετε πιο µακριά www.peugeot.gr ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ Πηγαίνετε πιο µακριά www.peugeot.gr Ο αντιπρόσωπός σας είναι στη διάθεσή σας για να σας αποκαλύψει την γκάµα του Bipper και να επιλέξετε εκείνη την έκδοση που ταιριάζει καλύτερα στο επάγγελµά σας. Για

Διαβάστε περισσότερα