Line up. Scooters - Motorcycles - ATVs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Line up. Scooters - Motorcycles - ATVs"

Transcript

1

2 Line up Scooters - Motorcycles - ATVs

3 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç ðáñáãùãþ ôùí ìïôïóéêëåôþí SYM îåðåñíüåé ôéò 5 åêáôïììýñéá ìïíüäåò. 1995: Ç SYM áðïêôü ðéóôïðïßçóç ISO 9001 ãéá ôá ìïôïðïäþëáôá êáé ISO 9002 ãéá ôá áõôïêßíçôá. 1998: Ïé åãêáôáóôüóåéò ôïõ åñãïóôáóßïõ óôçí ðüëç Hsinchu ðéóôïðïéþèçêáí ìå ISO : ÅðÝêôáóç óõíåñãáóßáò ôçò SYM óôïí ôïìýá ðáñáãùãþò áõôïêéíþôïõ ìå ôçí åôáéñåßá 2004: ÅîáãùãÝò óå ðåñéóóüôåñåò áðü 30 þñåò. 2005: Åñãáæüìåíïé 2100 Üôïìá. 2007: ºäñõóç êáé åãêáôüóôáóç õðïêáôáóôçìüôùí óå Éôáëßá êáé Ãåñìáíßá ãéá áñôéüôåñç êüëõøç ôùí ðùëþóåùí ôçò Åõñþðçò. 2008, 2009: Η SYM είναι η εταιρεία scooter με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων. 2010: Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). 2011: Επέκταση της SYM στην παραγωγή αυτοκινήτων. Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). Óõíå Þò ðáñïõóßá óôçí åëëçíéêþ áãïñü äéôñü ùí áðü ôï Ç ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðïôåëåß óõíý åéá ôçò ôåëåõôáßáò åëëçíéêþò åôáéñåßáò êáôáóêåõþò äéêýêëùí MEGO. Ç óôåíþ áõôþ ó Ýóç ìå ôï äßêõêëï åßíáé ç åéäïðïéüò äéáöïñü ôçò ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðü ôéò Üëëåò åôáéñåßåò ôïõ êëüäïõ. Ç åìðåéñßá, ç åîåéäßêåõóç, ç âáèéü ôå íïãíùóßá áëëü êáé ç åðéìïíþ ôùí áíèñþðùí ôçò óôçí êáôüêôçóç ôùí óôü ùí Ý åé ως áðïôýëåóìá ç åôáéñåßá íá ðñùôïðïñåß óôï þñï. Αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των scooters SYM: τo 2004 στην Ελλάδα το 2008 σε Βουλγαρία, Σκόπια και Κύπρο το 2011 στη Ρουμανία

4 MAXSYM 400i ABS MΑΧ απόλαυση, ΜΑΧ ασφάλεια Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 2 θέσεων Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Αισθητήρας φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος και θύρα USB για φόρτιση συσκευών Ρεζερβουάρ 15 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Χειρόφρενο Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Iσχύς 34.5hp Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI μάρκας KEIHIN Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 15 ο εμπρόσθιος και 14 ο οπίσθιος Εμπρός διπλό δισκόφρενο με ακτινικές 4πίστονες δαγκάνες / Πίσω δισκόφρενο Εξελιγμένο σύστημα πέδησης ABS 4ης γενιάς Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο BLACK Grey Black White

5 Η πολυτέλεια στο MAXIMUM!

6 GTS 300i F4 Περισσότερο GTS Mε επιβλητική εμφάνιση και με ολοκαίνουριο κινητήρα και πλαίσιο, το νέο GTS 300i συνδυάζει την πολυτέλεια με τις υψηλές επιδόσεις! Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Διπλά φώτα ομίχλης Αισθητήρας φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Νέοι αναδιπλούμενοι καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος και θύρα USB για φόρτιση συσκευών Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο - Καταλυτικό Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI 2 χρόνια εγγύηση (απεριόριστα χλμ.) Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 14 ο εμπρόσθιος και 13 ο οπίσθιος Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με 4πίστονες δαγκάνες Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ 4 θέσεων Νέο ενισχυμένο άκαμπτο πλαίσιο SILVER Grey Silver Mat Black Black White

7 Το νέο SYM GTS τρίτης γενιάς στα χέρια σας! Απολαύστε το...

8 GTS 250i EVO Ά ν ε σ η κ α ι π ο λ υ τ έ λ ε ι α Εξοπλισμός Aναδιπλούμενοι καθρέπτες Πλάτη συνοδηγού Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας Διακόπτης ALARM Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Στροφόμετρο 12V παροχή φόρτισης κινητού Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Διπλοί πολυεδρικοί εμπρόσθιοι προβολείς Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 13 Διπλά φώτα ομίχλης Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS White Black WHITE

9 Η πολυτέλεια δεν είναι άπιαστο όνειρο

10 Citycom 300i CBS...και απολαύστε την κίνηση Το Citycom έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει όχι μόνο περισσότερους χώρους αλλά και τη μέγιστη ευελιξία. Οι εμπνευσμένες σχεδιαστικές λύσεις εξασφαλίζουν λειτουργικούς χώρους και ευχρησία. Εξοπλισμός Κεντρικός μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας 12V παροχή φόρτισης κινητού Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Ενσωματωμένο μεγάλο διαφανές φέρινγκ Ρεζερβουάρ 10 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τα αποτελεσματικά φρένα και οι μεγάλοι τροχοί 16 δίνουν πραγματική αίσθηση ασφάλειας Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Πολυεδρικοί δυνατοί προβολείς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Mat Black Black White Eιδική έκδοση με σπορ κοντό φέρινγκ και πλάτη συνοδηγού (Συνοδεύεται και από το μεγάλο διαφανές φέρινγκ) WHITE

11

12 Joyride i EVO Για αναβάτες που επιθυμούν μόνο το καλύτερο, η επιλογή λέγεται Joyride! Το JOYRIDE προσφέρει πολυτέλεια, ασφάλεια, λειτουργικότητα Άνετο και παράλληλα εύκολο στην οδήγηση, συνδυάζει την ευελιξία με την άνεση. Πρακτικό με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και ίσιο μεγάλο πάτωμα θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις σας Τα διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ και τα αποτελεσματικά φρένα εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά σε κάθε κίνηση Η μηχανολογική τελειότητα του Joyride εξασφαλίζει την αξιοπιστία για να νιώθετε σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Ο σύγχρονος, 4βάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας υπερκαλύπτει τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ρύπων EURO 3 και φροντίζει για τη δυναμική και απροβλημάτιστη κίνησή σας. Το JOYRIDE διαθέτει το μεγαλύτερο εμπρός δισκόφρενο της κατηγορίας του. Ρεζερβουάρ 7,6 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Τροχός εμπρόσθιος 13 Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Mat Grey Grey Black White MAT GREY

13

14 HD i Η εξέλιξη ολοκληρώθηκε Πιο ελκυστικό από ποτέ, έρχεται με αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό ψεκασμό KEIHIN για άμεση απόκριση, μεγαλύτερες επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου με μειωμένες εκπομπές ρύπων. Υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας νέας γενιάς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με διπίστονες δαγκάνες και σωληνάκια υψηλής πίεσης Μοντέρνος και πλήρης πίνακας οργάνων με LCD οθόνη και αναλογικές ενδείξεις Άνετη σέλα από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας Κλειστός αποθηκευτικός χώρος στην εσωτερική ποδιά Κεντρικό πλαϊνό σταντ με διακόπτη ασφαλείας Αντικλεπτικός διακόπτης Bαλίτσα 33 λίτρων στο βασικό εξοπλισμό Black Grey White WHITE

15

16 VS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος Επίπεδο μεγάλο πάτωμα Σύγχρονος, χαμηλής κατανάλωσης, τετράχρονος - τετραβάλβιδος κινητήρας Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μίζα- Μανιβέλα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Εκπληκτικά φώτα τεχνολογίας LED 2 άγκιστρα ανάρτησης χειραποσκευών Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ Άνετο εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Εμπρός δισκόφρενο 273mm, το μεγαλύτερο στην κατηγορία του Οπίσθιο δισκόφρενο (VS150) Ρεζερβουάρ 6 λίτρων Τροχοί 12 Grey Black White WHITE

17 HD 200i EVO Σημείο Αναφοράς Το HD είναι ένα απόλυτα λειτουργικό και εύχρηστο όχημα. Πλήρως εξοπλισμένο για να σας διευκολύνει στις καθημερινές σας μετακινήσεις. Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Άνετη μεγάλη σέλα Άνετοι αποθηκευτικοί χώροι Ίσιο πάτωμα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Μαρσπιέ συνοδηγού Μεγάλη σχάρα αποσκευών Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Ρεζερβουάρ 8 λίτρων Black White Red Mat Black Grey MAT BLACK

18 Symphony SR Το όπλο που χρειάζεστε! Το Symphony SR συνδυάζει την άνεση με τον έξοχο επιθετικό σχεδιασμό και τη μεγάλη σταθερότητα. Τετράχρονο - αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Πίσω - εμπρός δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα με διπίστονη δαγκάνα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - μανιβέλα Επίπεδο πάτωμα Ενσωματωμένο εμπρόσθιο ντουλαπάκι Πρωτοποριακό ψηφιακό καντράν Μεγάλη άνετη σέλα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Black White Mat Grey BLACK

19

20 JET J E T F O R Y O U! Ένα scooter φτιαγμένο για σένα! Νεανικό μοντέρνο με αεροδυναμικό design Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας αυξημένων επιδόσεων 13 εμπρόσθιος τροχός με δισκόφρενο 226mm Πλήρη, ευανάγνωστα, ψηφιακά όργανα σύγχρονης σχεδίασης Μοντέρνοι, ισχυροί εμπρόσθιοι προβολείς Νεανικοί όμορφοι συνδυασμοί χρωμάτων White Black Blue White White Red Red JET4R 50 NEΑ 2χρονη έκδοση Grey White BLUE WHITE

21 COMBIZ 125 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ RED Άφθονοι χώροι φόρτωσης Eπίπεδο πάτωμα μήκους 410mm Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Επιπλέον χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος του scooter χάρη στην αναδιπλούμενη σέλα συνεπιβάτη Άγκιστρο αποσκευών Εύχρηστο Εργονομική θέση οδήγησης Πρωτοποριακός σχεδιασμός της τάπας του ρεζερβουάρ για εύκολο άνοιγμα Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό σταντ για εύκολο στήσιμο του οχήματος Πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Οδήγηση με ασφάλεια Διπλή πίσω ανάρτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά φορτίου μεγάλου βάρους Η χαμηλή απόσταση σέλας - εδάφους (750mm) εξασφαλίζει ότι τα πόδια του οδηγού φτάνουν εύκολα το έδαφος Ισχυρά φρένα με εμπρόσθιο δισκόφρενο διαμέτρου 180mm Αξιοπιστία και οικονομία Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χάρη στο σύγχρονο κινητήρα και τη χρήση καρμπιρατέρ KEIHIN (2.15lt/100km με ταχύτητα 50km/h) Δυνατός τετράχρονος κινητήρας με απόδοση 10.5 PS 41cm Red White

22 Fiddle II Δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή σ χ ε δ ί α σ η - Κ λ α σ ι κ ή ο μ ο ρ φ ι ά Η μοναδική εμφάνιση και το διαχρονικό στυλ του θα σας μαγέψουν. Ευέλικτο και ελαφρύ θα κάνει την οδήγηση διασκέδαση. Τετράχρονο αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Άνετη σέλα και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος Τροχοί 12 Σχάρα αποσκευών Ρεζερβουάρ 5.2 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ομοιόχρωμη βαλίτσα στο βασικό εξοπλισμό Brown Beige Red Black Light Blue White Mat Grey LIGHT BLUE

23

24 Symphony S Συμφωνία για αρμονικό συνδυασμό λειτουργικότητας, ευελιξίας και άνεσης Δένει τέλεια το κλασικό με το μοντέρνο. Design που αρέσει με την πρώτη ματιά. Είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι η πρόταση SYMPHONY θα είναι τώρα η πρώτη σας επιλογή. Τετράχρονο - Αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Πίσω - εμπρός δισκόφρενο (125cc) Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - Μανιβέλα BLACK WHITE Black

25 Mio Το scooter που σίγουρα θα αγαπήσετε! Η μοντέρνα γραμμή, το διαφορετικό στυλ, η μοναδική εμφάνιση αλλά και η βελούδινη λειτουργία του, συνθέτουν ένα scooter υψηλών προδιαγραφών. Ο εξελιγμένης τεχνολογίας τετράχρονος κινητήρας προφυλάσσει το περιβάλλον και παράλληλα κινεί το scooter με δύναμη και αξιοπιστία. Η άνετη σέλα δύο ατόμων, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και το επίπεδο πάτωμα συνθέτουν ένα εύχρηστο scooter. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής με την πρώτη ματιά σε κάθε λεπτομέρεια. Επιλέξτε ένα από τα πανέμορφα χρώματα και κινηθείτε με στυλ. Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Τροχοί 10 Κεντρικό - πλαϊνό σταντ MioSP Pink White Latte Black White Red White Orange White Red White

26 ORBIT II 50 Σχεδιασμένο με απλές και μοντέρνες γραμμές, το Orbit II θα σας κερδίσει με την πρώτη ματιά. Tετράχρονο - αερόψυκτο - καταλυτικό Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Η άνετη σέλα και η άριστη εργονομία του, θα κάνει τη μετακίνηση μέσα στην πόλη παιχνίδι! Ζάντες 12 αλουμινίου DD50 Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής με την πρώτη ματιά και η αξιοπιστία του δεδομένη Μικρό αλλά με άνετη σέλα δύο ατόμων και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Έξτρα χώρος για μικροπράγματα κάτω από το τιμόνι Άγκιστρο αποσκευών Πρωτοποριακός σχεδιασμός της τάπας του ρεζερβουάρ για εύκολο άνοιγμα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Τροχοί 10 Μίζα- Μανιβέλα Μίζα- Μανιβέλα Silver Black White Red Black RED BLACK BLACK

27 TONIK 50 Το νεανικό μικρό που θα τονώσει τη διάθεσή σας Η μοναδική διαχρονική του σχεδίαση μαζί με την απαράμιλλη ευελιξία του, το καθιστούν μια έξυπνη λύση για εύκολη και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη. Σύγχρονος οικονομικός τετράχρονος κινητήρας Αυτόματο άνοιγμα τάπας βενζίνης από τον κεντρικό διακόπτη Μικρό αλλά με άνετη σέλα δύο ατόμων και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Έξτρα χώρος για μικροπράγματα κάτω από το τιμόνι Άγκιστρο ανάρτησης χειραποσκευών Κεντρικό πλαϊνό σταντ Αναδιπλούμενα μαρσπιέ και χειρολαβή συνεπιβάτη Πίσω ρυθμιζόμενη ανάρτηση Τροχοί 10 με ζάντες αλουμινίου Black Blue White Red White BLUE WHITE

28 WOLF 125 Η ΑΓΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ Υπόταξε τις αναστολές σου και εμπιστέψου τις αισθήσεις σου. Ζήσε την πόλη όπως θα ήθελες να τη ζήσεις κάθε στιγμή. Τετράχρονος κινητήρας με ισχύ 11 ίππων στις στροφές Σασμάν 5 ταχυτήτων Εμπρόσθιος δίσκος τύπου «μαργαρίτα» 260mm και πίσω μεγάλο ταμπούρο 150mm Τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 130mm και monoshock ανάρτηση Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Επιθετικός τριγωνικός προβολέας Αιχμηρή ουρά με σύγχρονο φωτιστικό σώμα τύπου LED Σύγχρονη LCD οθόνη που ξεχωρίζει χάρη στον ιδιαίτερο μπλε φωτισμό της Στροφόμετρο Ρεζερβουάρ 16 λίτρων Black White WHITE

29 WOLF 250i Η ΑΓΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ SYM Το Wolf250i, ήρθε για να προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων συχνάζουν στα λημέρια των naked μοτοσικλετών. Με μυώδεις γραμμές σχεδίασης και εντυπωσιακές επιδόσεις στο δρόμο, το Wolf250i είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την καθημερινή «ζούγκλα»! Εμφάνιση: Κινητήρας: WHITE GREY MAT BLACK Χαρακτηριστικός εμπρόσθιος φανός, χαρίζει μία άγρια sport εμφάνιση στη μοτοσικλέτα Αιχμηρή ουρά με κομψό φωτιστικό σώμα τύπου LED Πλαϊνά πλαστικά καλύμματα αιχμηρής σχεδίασης, οδηγούν τον αέρα κατευθείαν στο ψυγείο και τον κινητήρα Η καρίνα έρχεται να βελτιώσει την αεροδυναμική της μοτοσικλέτας και να αναδείξει το δυναμικό σχεδιασμό της Τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 250 κυβικών με αντικραδασμικό στρόφαλο που αποδίδει 26 ίππους στις 7500 στροφές Ειδική κατεργασία κεραμικής επίστρωσης του κυλίνδρου, εγγυάται για τη μακροζωία του κινητήρα Εξαιρετική οικονομία καυσίμου (2,44lt/100km) επιτυγχάνεται χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου (E.F.I.) Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά: Καλαίσθητη LCD οθόνη μπλε φωτισμού με ψηφιακό ταχύμετρο και ψηφιακή ένδειξη ταχυτήτων Εντυπωσιακό σύστημα φρένων - αποτελείται από ένα μεγάλο εμπρόσθιο δίσκο 288mm με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες και πίσω δισκόφρενο 222mm Οι μανέτες συμπλέκτη και φρένου διαθέτουν 4 θέσεις ρύθμισης για βελτιστοποίηση του χειρισμού. Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Μonoshock ανάρτηση διαδρομής 125mm GREY MAT

30 QUADLANDER 200 Ζήστε νέες εμπειρίες. Κανένα εμπόδιο δεν θα αντισταθεί. Και όταν πάρετε το δρόμο της επιστροφής, βάλτε τις πινακίδες κυκλοφορίας! Σύγχρονος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Όπισθεν Μίζα - Μανιβέλα White QUADLANDER 300S Δράση - Περιπέτεια 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Οπίσθιο αμορτισέρ ρύθμισης 5 θέσεων Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς 35 watt Σύγχρονος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας Χειρόφρενο Μίζα και χειροκίνητη μανιβέλα Παροχή ρεύματος 12V Ζάντες αλουμινίου Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Τελική μετάδοση με άξονα Red Beige WHITE RED

31 QUADRAIDER 600 LE 4x4 Απόλυτο εργαλείο δύναμης Εξερευνήστε, διασκεδάστε και χαρείτε τη φύση! Κανένα εμπόδιο δεν θα σας αντισταθεί! 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός-πίσω Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Επιλογή με μπουτόν κίνησης 4Χ4 ή 2Χ4 Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Σύγχρονος υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας Παροχή ρεύματος 12V Διατίθεται και με ζάντες αλουμινίου Red Beige BEIGE BEIGE

32 MAXSYM 400i ABS CITYCOM 300i CBS GTS 300i F 4 GTS 250i EVO JOYRIDE i EVO HD HD2 200i / HD200i EVO VS Κινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) 34.5/ / / / / / / / / /8000 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) 35.7/ / / / / / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία E.F.I. E.F.I. E.F.I. E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα/ Μ ανιβέλα - Μίζα Μίζα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά 2 Δίσκοι 275mm Δίσκος 260mm Δίσκος 260mm Δίσκος 240mm Δίσκος 273mm Δίσκος 226mm / Δίσκος 220mm Δίσκος 273mm Φρένο πίσω Δίσκος 275mm Δίσκος 260mm με CBS Δίσκος 240mm με CBS Δίσκος 220mm με CBS Δίσκος 200mm Δίσκος 220mm Ταμπούρο - Δίσκος 190mm Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 120/ / / / / / /80-12 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 160/ / / / / / /70-12 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 825x2270x x 2210 x x 2160 x x 2165 x x2110x x2055x1280 / 705x2065x x 1935 x 1130 Συνολικό Βάρος (kg) / Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 14.7 λίτρα 10 λίτρα 12 λίτρα 12 λίτρα 7.6 λίτρα 8.1 λίτρα 6 λίτρα SYMPHONY SR SYMPHONY S FIDDLE II JET JET 4R 50 MIO ORBIT II 50 Κινητήρας Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Δίχρονος Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) 3.75/ / / / / / / / / / /8000-8/ /7500 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) 3.1/ / / / / / / / / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά Δίσκος 226mm Δίσκος 226mm Δίσκος 190mm Δίσκος 226mm Δίσκος 226mm Δίσκος 160mm Δίσκος 190mm Φρένο πίσω Δίσκος 226mm Ταμπούρο - Δίσκος 226mm Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 110/ / / / / / / /70-12 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 110/ / / / / / / /70-12 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 690 x 2000 x x 2000 x x 1870 x x 1900 x x 1900 x x 1720 x x 1905 x 1125 Συνολικό Βάρος (kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 4.8 λίτρα λίτρα 4.8 λίτρα λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα 4.8 λίτρα 5.2 λίτρα QUADRAIDER 600 LE 4x4 QUADLANDER 300S QUADLANDER 200 WOLF 250i WOLF 125 COMBIZ 125 TONIK 50 Κινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες), Τετράχρονος (2 Βαλβίδες), Σασμάν 6 Ταχυτήτων Σασμάν 5 Ταχυτήτων Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) / / / / / /7500 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) / / / / /6500 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ E.F.I. Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Εκκίνηση Μίζα /Χειροκίνητη μανιβέλα Μίζα /Χειροκίνητη μανιβέλα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα Μίζα Μίζα/ Μ ανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά 2 Δίσκοι 220mm 2 Δίσκοι 175mm 2 Δίσκοι 175mm Δίσκος 288mm Δίσκος 260mm Δίσκος 180mm Δίσκος 160mm Φρένο πίσω Δίσκος 180mm με CBS Δίσκος 220mm με CBS Δίσκος 190mm με CBS Δίσκος 222mm Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 25* * * / / / /90-10 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 25* * * / / / /90-10 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 1155 x 2295 x x 1910 x x 1765 x x2005x x2010x x1920x x1735x1040 Συνολικό Βάρος (kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 19 λίτρα 13 λίτρα 7.8 λίτρα 14 λίτρα 16 λίτρα 5.5 λίτρα 5.8 λίτρα ΕΚΘΕΣΗ : Θησέως 71 Καλλιθέα Τηλ.: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡ. ΔΙΑΘΕΣΗ : Θησέως 309 Καλλιθέα Τηλ.: ΕΔΡΑ: Τηλ.:

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr LINE UP 2013-14 www.gorgolis.gr Τροχοί 12 Symphony SR 50-125-150 Ο νέος κυρίαρχος της πόλης Κινητήρας Ισχύς (Hp/rpm) Ροπή (Nm/rpm) Σύστημα Ψύξης Τροφοδοσία Φρένο μπροστά Φρένο πίσω Ελαστικό Εμπρός Ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

SCOOTERS - CUBS - MOTORCYCLES - ATVS LINEUP. www.gorgolis.gr. www.gorgolis.gr

SCOOTERS - CUBS - MOTORCYCLES - ATVS LINEUP. www.gorgolis.gr. www.gorgolis.gr SCOOTERS - CUBS - MOTORCYCLES - ATVS LINEUP 2015 www.gorgolis.gr www.gorgolis.gr 300i CBS 400i CBS/ABS MAXSYM 600i ABS Η απόλαυση στο maximum! 400i CBS 400i ABS 33.3/7000 33.3/7000 35.7/5500 35.7/5500

Διαβάστε περισσότερα

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented DOWNTOWN 350i ABS Sport Touring Reinvented Με το αρχικό μοντέλο να έχει πετύχει πωλήσεις πάνω από 100.000 μονάδες σε όλο τον κόσμο, η KYMCO παρουσιάζει το εντελώς νέο Downtown 350, στοχεύοντας στην άνεση

Διαβάστε περισσότερα

SYM - Ιστορική αναδρομή. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd.

SYM - Ιστορική αναδρομή. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. Καλώς ήρθατε στην K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. Mε συνεχή παρουσία στην Κυπριακή αγορά από το 2001, η K.S Kyprianou Motowarehouse Ltd. αντιπροσωπεύει και διαθέτει αποκλειστικά στην Κυπριακή αγορά τα

Διαβάστε περισσότερα

BEVERLY, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

BEVERLY, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ B E V E R L Y BEVERLY, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ Το Beverly SportTouring είναι η νέα ναυαρχίδα ανάμεσα στα σκούτερ με μεγάλους τροχούς της Piaggio, που συνδυάζει την κομψότητα και την απαράμιλλη δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM!

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM! ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM! Με τη δυναμική σχεδίαση, το ελαφρύ πλαίσιο και το καθαρόαιμο DNA του Yamaha X-MAX, αυτό το σκούτερ γενικής χρήσης και υψηλής απόδοσης έχει κατασκευαστεί για μια συναρπαστική

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Το καλύτερο SYM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AUTOMAG ΜΟΤΟ ΔΟΚΙΜΕΣ 073 SYM Citycom 300 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ VESPA ΜΕ ΤΗ ΣΠΟΡ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Η VESPA SPRINT ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ LX Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Με την εμφάνιση των 3-βάλβιδων κινητήρων 125 και 150 κυβικών, που προσφέρουν απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου, η Vespa LX και η Vespa

Διαβάστε περισσότερα

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V NEW FLY 125 3V / 50 4T4V Η πόλη είναι το φυσικό του περιβάλλον. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετατρέπει σε απόλαυση κάθε μετακίνησή σας. Συμπαγείς διαστάσεις και τροχοί 12 το καθιστούν εξαιρετικά ευέλικτο.

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης!

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! XCITING 400i ABS Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! Θέλεις να κινηθείς γρήγορα αλλά και με άνεση. Να έχεις στην διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

MP3 YOURBAN: ΚΟΜΨΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ

MP3 YOURBAN: ΚΟΜΨΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ MP3 YOURBAN LT MP3 YOURBAN MP3 YOURBAN: ΚΟΜΨΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ

SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ Από scooternet 05/05/2014 Στην κατηγορία: ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Μεγάλο μέγεθος μικρή τιμή Το μεγαλύτερο σε κυβισμό σκούτερ της SYM είναι πραγματικότητα, αποτελώντας πλέον την

Διαβάστε περισσότερα

SUPER BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS

SUPER BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS BIKE SUPER SCOOTER ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑσ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΤΟ ΣΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΟ SRV 850 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ SCOOTER ΓΙΑ ΣΕΝΑ. Δημιουργήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΧCITING-R 500i ABS/300i UBS

ΧCITING-R 500i ABS/300i UBS 01 SCOOTERS ΧCITING-R 500i ABS/300i UBS Αλλάξτε τρόπο οδήγησης! Σαν κορυφαία επιλογή, αλλάζει πολλά... Αναπαυτική και ταυτόχρονα λειτουργική θέση οδήγησης με κορυφαίο εξοπλισμό, πλήρη προστασία από τον

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Κυβισμός: 745 κ.εκ. Σχέση Συμπίεσης: 10.7 : 1, Μέγιστη Ισχύς: 40.3 kw @ 6,250 σ.α.λ., Μέγιστη Ροπή: 68.0

Διαβάστε περισσότερα

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου X10 1995 2003 Hexagon X9 X8 X10 Η Piaggio, ηγέτης στον κόσμο των δύο τροχών, κατέχει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατηγορίας των GT scooter. Από το 1995, που παρουσιάστηκε το πρώτο maxi

Διαβάστε περισσότερα

DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ

DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΠΟΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΟΥ DESIGN. Από τους πρωτοπόρους των αρχών του 20ού αιώνα, η ιστορία της Gilera είναι συνώνυμο της Ιταλικής επιτυχίας που εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Racer Special Stone Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Αρχικά ήταν το μέλλον Κομψή, Ιταλίδα, δικύλινδρη, με μια μοναδική ιστορία. Το πάθος, η συγκίνηση και η περιπέτεια χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν... Η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Kia pro_cee d GT Ο επαναπροσδιορισμός της οδήγησης >>>

Το νέο Kia pro_cee d GT Ο επαναπροσδιορισμός της οδήγησης >>> The new Kia Το νέο Kia pro_cee d GT Ο επαναπροσδιορισμός της οδήγησης >>> Επαναπροσδιορίστε τη σκέψη σας! Διαγράψτε την παλιά νοοτροπία. Αποκτήστε την τελευταία έκδοση της οικογένειας του Kia Cee d. Το

Διαβάστε περισσότερα

MAKE THE RIDE THE BEST PART OF YOUR DAY

MAKE THE RIDE THE BEST PART OF YOUR DAY MEDLEY Bye-bye monotony. MAKE THE RIDE THE BEST PART OF YOUR DAY Ας δείξουμε στον κόσμο ότι η λειτουργικότητα μπορεί να συνδυαστεί με τη διασκέδαση και η πρακτικότητα δεν αποκλείει την ωραία εμφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα

etal Ξεχωρίζει παραμένοντας

etal Ξεχωρίζει παραμένοντας ΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ etal Ξεχωρίζει παραμένοντας γοητευτική, συνεχίζοντας να εμπνέει τα όνειρα των οπαδών της: αυτό είναι το μυστικό της Vespa. Η GTV «Vie della Moda», με το λαμπερό εξοπλισμό της, αποτελεί επιταγή

Διαβάστε περισσότερα

The A class scooters

The A class scooters The A class scooters Το 1963, ήταν μια σημαντική χρονιά: η KYMCO ξεκινούσε μια πορεία που θα την έφερνε, μερικά χρόνια αργότερα, σε μια από τις κορυφαίες θέσεις της Παγκόσμιας βιομηχανίας οχημάτων. Από

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική σχεδίαση. Οδήγηση μέσα στην πόλη, πιο απολαυστική από ποτέ.

Μοναδική σχεδίαση. Οδήγηση μέσα στην πόλη, πιο απολαυστική από ποτέ. www.toyota.gr Μοναδική σχεδίαση Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «J-Playful» που αναδεικνύει το χαρούμενο, «παιχνιδιάρικο» και νεανικό του χαρακτήρα. Εμβληματική σχεδίαση στην μπροστινή μάσκα με το χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ταχύτητα του σκότους

Η ταχύτητα του σκότους Η ταχύτητα του σκότους Μια νέα σκοτεινή έκρηξη καταφτάνει - και μόλις νιώσετε τις απόλυτες επιδόσεις της, θα καταλάβετε αμέσως ότι έχετε μπει πραγματικά στη σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας. Αυτή η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

250-300. Σύνδεσμος παροχής ρεύματος. 12V/12Ahr τυποποιημένη ηλεκτρική έξοδος, για σύνδεση και χρήση πολλών ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

250-300. Σύνδεσμος παροχής ρεύματος. 12V/12Ahr τυποποιημένη ηλεκτρική έξοδος, για σύνδεση και χρήση πολλών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. dare to challenge ΓΝΩΡΙΜΙΑ Η εταιρεία GAMAX MOTO ιδρύθηκε το 2005. Έχει έδρα την Taiwan και ανήκει στο γκρουπ εταιρειών Tai Lung. Έχοντας στην κατοχή του εταιρείες όπως την Tai Ling Motor (Suzuki Taiwan),

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά CB650F ABS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά CB650F ABS Τεχνικά Χαρακτηριστικά CB650F ABS STREET CB650F ABS Κινητήρας: Υγρόψυκτος 16-βαλβιδος 2ΕΕΚ 4-κυλινδρος σε σειρά Κυβισμός: 649 κ.εκ. Διάμετρος x Διαδρομή: 67 x 46 χιλ. Σχέση Συμπίεσης: 11.4:1 Μέγιστη Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER

UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER The A-class Journey CONQUER YOUR ADVENTURES UXV 700i LX UXV 450i TURF MXU 700i - 700i EPS MXU 500i IRS DX MXU 450i MXU-R 300/250 MXU 3.10 GREEN LINE MXU 1.70/5.0 GREEN LINE MAXXER 450i MAXXER 300 UXV 700i

Διαβάστε περισσότερα

TMAX SX. Ξαναγράφει τους κανόνες του MAX

TMAX SX. Ξαναγράφει τους κανόνες του MAX . Ξαναγράφει τους κανόνες του MAX Εκτός από τη λίστα με τα κυριότερα στοιχεία του TMAX που υπάρχουν στη βασική έκδοση, το σπορ διαθέτει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. Με το σύστημα D-MODE μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Kia Picanto. Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα

Νέο Kia Picanto. Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Τίποτα δεν περιορίζει το στυλ σας στο νέο Kia Picanto. Αυτό το εντυπωσιακό μικρό αυτοκίνητο, παρέχει επίπεδα τεχνολογίας και άνεσης που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI www.derbi.com/gr GPR 125/50 Senda DRD 125 R/SM Terra Adventure 125 Cross City 125 Senda DRD 50 R/SM ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ MOTO DERBI GPR 125 Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Yamaha YZF-R1M. Γίνετε ένα με μια R1

Yamaha YZF-R1M. Γίνετε ένα με μια R1 Yamaha. Γίνετε ένα με μια R1 Η αγωνιστική μοτοσυκλέτα είναι μια ειδική έκδοση της R1 και διαθέτει ακόμα πιο υψηλές εργοστασιακές προδιαγραφές, ώστε να μπορεί κάθε οδηγός αγώνων και κάθε αναβάτης που τρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ολότελα νέο Toyota PROACE

Ολότελα νέο Toyota PROACE ALWAYS A BETTER WAY Ολότελα νέο Toyota PROACE Ο Επαγγελματίας Συνεργάτης σας! Εξοπλισμός Comfort Grade: Ατσάλινες ζάντες 16 ή 17 στο Αυτόματο (additional to Comfort): Αυτόματος πιλότος Ζάντες αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη, όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι σήμερα οι τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Εκκίνηση Ανάφλεξη Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Εισαγωγή Καυσίμου (Reed Σιγαστήρας Πλαστικά Τιμόνι Πλαίσιο Υποπλαίσιο Ψαλίδι Εμπρός Ανάρτηση Πίσω Ανάρτηση Στεφάνια Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΟΥ Αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλής μετακίνηση. ΤΟ μοντέρνας αισθητικής και κορυφαίας αξιοπιστίας Honda SupraX HelmIn σχεδιάστηκε για να κάνει τηn καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

START κωδ.: 641006 MOUNTAIN BIKE START 26. Σκελετός C-T: 19 Hi-Ten Steel. Δισκοβραχίονας 42/34/24Τ. Φρένα V-Brakes. Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ

START κωδ.: 641006 MOUNTAIN BIKE START 26. Σκελετός C-T: 19 Hi-Ten Steel. Δισκοβραχίονας 42/34/24Τ. Φρένα V-Brakes. Πίσω ντεραγιέρ SHIMANO Tourney TZ START 26 MOUNTAIN BIKE Ξεκινήστε την ποδηλασία με το οικονομικότερο μοντέλο της UNIMAC. Ένα mountain bike 26, με χειριστήρια και πίσω σασμάν SHIMANO. Κατάλληλο για διαδρομές εκτός δρόμου ή στην πόλη. START

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 16-βαλβιδος DOHC 90 o V-4 Κυβισμός: 782 κ.εκ. Διάμετρος x Διαδρομή: 72 x 48 χιλ. Σχέση συμπίεσης: 11.8 : 1 Μέγιστη ισχύς: 78 kw / 10,250 σ.α.λ. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ σειρά Quargo Quargo QUARGO, Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ Ευέλικτο, συμπαγές και αξιόπιστο: Το Quargo είναι το πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό όχημα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το Quargo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ H Piaggio επιβεβαιώνει την ικανότητά της να καινοτομεί και να αναπτύσσει διαχρονικό σχεδιασμό. Από το δημιουργικό της

ΚΟΜΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ H Piaggio επιβεβαιώνει την ικανότητά της να καινοτομεί και να αναπτύσσει διαχρονικό σχεδιασμό. Από το δημιουργικό της RANGE ΚΟΜΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ H Piaggio επιβεβαιώνει την ικανότητά της να καινοτομεί και να αναπτύσσει διαχρονικό σχεδιασμό. Από το δημιουργικό της εργαστήριο έρχονται επαναστατικά μοντέλα που φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

FULL LINE UP 2009 MOTO & ACCESSORIES

FULL LINE UP 2009 MOTO & ACCESSORIES 99000-LINEM-009 FULL LINE UP 2009 MOTO & ACCESSORIES ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988 15 www.suzuki.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUPER SPORT 04-09 STREET 10-15 SPORT ENDURO TOURER 1-17 SUPER

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ TGB BELLAVITA 300i CBS, ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟ SCOOTERNET Αντι-Βέσπα Ένα σκούτερ έκπληξη από την Ταϊβάν. Όχι όσον αφορά την εμφάνισή του, την οποία ομολογούμε ότι έχουμε ξαναδεί, αλλά τις επιδόσεις και τον

Διαβάστε περισσότερα

piaggio mp3 piaggio mp3 business

piaggio mp3 piaggio mp3 business think original think clever Όταν η Piaggio δημιούργησε το MP3, το πρώτο τρίτροχο σκούτερ στον κόσμο, εισήγαγε ένα νέο τύπο οχήματος και ένα νέο τρόπο μετακίνησης, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Seat 1500 (1963) Written by cordova

Seat 1500 (1963) Written by cordova Το 1965 η Seat παρουσίασε στην αγορά το Seat 1500 (δύο χρόνια πριν -1963- είχε παρουσιαστεί στην έκθεση αυτοκινήτου της Βαρκελώνης). Λόγω του μεγαλύτερου και ισχυρότερου κινητήρα, των χώρων που πρόσφερε

Διαβάστε περισσότερα

SCOOTERS. www.aprilia.com.gr

SCOOTERS. www.aprilia.com.gr SCOOTERS www.aprilia.com.gr ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 49 παγκόσμιοι τίτλοι, εκατοντάδες νίκες στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα MotoGP, μια μεγάλη σειρά Ευρωπαϊκών και Ιταλικών τίτλων. Αυτή είναι η Aprilia,

Διαβάστε περισσότερα

The A class scooters

The A class scooters The A class scooters Το 1963, ήταν μια σημαντική χρονιά: η KYMCO ξεκινούσε μια πορεία που θα την έφερνε, μερικά χρόνια αργότερα, σε μια από τις κορυφαίες θέσεις της Παγκόσμιας βιομηχανίας οχημάτων. Από

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ

e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ Η Mazda Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάσει αλλαγές στις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων της. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

10 Το δεύτερό σας σπίτι. 16 Mazda2 Core. 21 Mazda2 Sport. 22 Δύο φορές μοναδικό.

10 Το δεύτερό σας σπίτι. 16 Mazda2 Core. 21 Mazda2 Sport. 22 Δύο φορές μοναδικό. Mazda2 Mazda2. 5 Αποκτήστε το καλύτερο κι από τους δύο κόσμους. Ευέλικτοι χώροι σε ένα κομψό εξωτερικό. 6 Γνωρίστε τον άλλο σας εαυτό. Προετοιμαστείτε για μια δυναμική οδηγική εμπειρία. 8 Χώροι και ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

Honda VFR 800X Crossrunner 2015

Honda VFR 800X Crossrunner 2015 Honda VFR 800X Crossrunner 2015 Βελτιώσεις µοντέλου: Η premium µοτοσυκλέτα σπορ τουρισµού και περιπέτειας της Honda µε µία σειρά από βελτιώσεις σχεδιασµένες να προσφέρουν µεγαλύτερη απόλαυση σε σκληροτράχηλη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

NV200 ΕΚ ΟΣΕΙΣ VAN PRO XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

NV200 ΕΚ ΟΣΕΙΣ VAN PRO XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ NV200 NV200 ΕΚ ΟΣΕΙΣ VAN PRO XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μαύρες εξωτερικές χειρολαβές Μαύροι ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες Μαύροι προφυλακτήρες Μεγάλα τάσια τροχών Ζάντες ατσάλινες 14 µε ελαστικά 175/70

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή B 180 d Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μαύρο "night" Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών Επένδυση Ύφασμα venlo μαύρο Διακοσμητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ THE ALL NEW KIA ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ Ας δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο πόθου, είπε ο Υπεύθυνος Σχεδιασμού της Kia, Peter Schreyer, στην ομάδα διεθνών σχεδιαστών του. Το σχέδιό του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DOBLO` CARGO FIAT PROFESSIONAL 1.4 B EURO 6 ABS 009 Ρυθµιζόµενο τιµόνι ως προς το ύψος 011 Υδραυλικό τιµόνι 014 Ηλεκτρικά παράθυρα 028 Εσωτερικά ρυθµιζόµενοι καθρέπτες 043 Πίνακας οργάνων µε στροφόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VOLKSWAGEN ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΑΠΛΤ) ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VOLKSWAGEN ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΑΠΛΤ) ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VOLKWAGEN ΕΚΔΟΣΗ CC / P / KW Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΑΠΛΤ) Polo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

GLAMOROUS ΚΑΦΕ MARRONE ETNA ΚΑΦΕ MARRONE ETNA. st e CONTEMP VIE DELLA MODA

GLAMOROUS ΚΑΦΕ MARRONE ETNA ΚΑΦΕ MARRONE ETNA. st e CONTEMP VIE DELLA MODA ΣΥΛΛΟΓΗ 2013 ΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ashion Ξ εχωρίζει παραμένοντας γοητευτική, συνεχίζοντας να εμπνέει τα όνειρα των οπαδών της: αυτό είναι το μυστικό της Vespa. Για το 2013 προσφέρει στους θαυμαστές της την απο-

Διαβάστε περισσότερα

Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan.

Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan. Νέο YarisVan Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας. Νέο YarisVan. Βάλτε μπρος στην επιχείρησή σας με οδηγό το νέο YarisVan. Μια μεγάλη ιδέα που γεμίζει την επαγγελματική σας ζωή με έξυπνες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ CAPONORD 1200 ΤΕΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ WO RLD CHAMPIONS RIDER-MANUFACTURER ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ CAPONORD 1200: ΤΕΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ Όμορφo, επιθετικό, άνετο, καινοτόμο. Το Caponord 1200 δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ σειρά Ape Ε Ω ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και µέχρι σήµερα οι τροχοί του έχουν ταξιδέψει στους δρόµους ολόκληρου του κόσµου,

Διαβάστε περισσότερα

13.350 900 300 12.150

13.350 900 300 12.150 ΜΟΝΤΕΛΟ/ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ NEO CLIO Βενζίνη 0.9 TCe Energy 90hp Ecoleader Stop&Start Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : NISSAN CABSTAR Internet address: w w w. n i s s a n. c o m Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ

20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ 20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ Νέα σειρά X5 T4i Πρωτοεμφανιζόμενη το 2012, η σειρά τρακτέρ Χ50 επιστρέφει στην αγορά με την ονομασία Χ5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγής που πρόσφατα υιοθέτησε η

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες.

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Θέλετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Τότε επιλέξτε ένα από τα επαγγελματικά Fiat. Γιατί μόνο στη Fiat θα βρείτε μία ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα

Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Νέο Kia Picanto Συμπαγείς διαστάσεις, χαρισματική προσωπικότητα Τίποτα δεν περιορίζει το στυλ σας στο νέο Kia Picanto. Αυτό το εντυπωσιακό μικρό αυτοκίνητο, παρέχει επίπεδα τεχνολογίας και άνεσης που δεν

Διαβάστε περισσότερα

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154 TIVOLI GA ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ BAE FWD TD FWD DLX FWD DLX FWD A/T DLX 2 TONE FWD DLX 2 TONE FWD A/T ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 17.900 18.900 20.200 21.800 21.800 23.400 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ drive the change ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ροζ μποεμ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ζαντες amperatrice 15" μαυρο nacre ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.2 16V Σύστημα μετάδοσης κίνησης/κιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

PEUGEOT TAXI. peugeot.gr/taxi

PEUGEOT TAXI. peugeot.gr/taxi PEUGEOT TAXI peugeot.gr/taxi PEUGEOT 301 ΣΤΙΒΑΡΌ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟ Κινητήρας: 1.6cc/100Hp/BlueHDi/Diesel Ροπή: 254Nm/1750σ.α.λ. Στιβαρό και αξιόπιστο, το νέο Peugeot 301 TAXI συγκεντρώνει όλα τα θετικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S Νέο Golf Design Generation Highline 4MOTION BLUEMOTION Ατσάλινες ζάντες 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 Ζάντες αλουμινίου ''Lyon'' 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 με αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! 05/2008 99000-SPLAS-008

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! 05/2008 99000-SPLAS-008 ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! 05/2008 99000-SPLAS-008 Πώς φτιάχνεται μια υπέροχη μέρα: μία μεγάλη πόλη πολύ κέφι για ζωή κανένας συμβιβασμός 2 3 Άνθρωποι που νιώθουν νέοι, ζουν στο ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS ΕΚΡΗ ΚΤΙΚΟ! 1200κ DORSODURO 1200: ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ MAXI-MOTARD ΣΑΝ ΑΥΤΟ. Μια έκρηξη δύναμης, χειρισμού και αδρεναλίνης, που επαναπροσδιορίζει τα στάνταρ της κατηγορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012 ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GLF Ισχύει από 17/10/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ MΟΝΤΕΛΟ CC / P / KW ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΤΕΛΟΣ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ C2 (g/km) ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr Η Mazda Motor Europe διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των προδιαγραφών και του εξοπλισµού λόγω της εξελισσόµενης ανάπτυξης της παραγωγής. Τα χρώµατα και τα δείγµατα των διακοσµητικών του φυλλαδίου µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ H Piaggio επιβεβαιώνει την ικανότητά της να καινοτομεί και να αναπτύσσει διαχρονικό σχεδιασμό. Από το δημιουργικό της

ΚΟΜΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ H Piaggio επιβεβαιώνει την ικανότητά της να καινοτομεί και να αναπτύσσει διαχρονικό σχεδιασμό. Από το δημιουργικό της RANGE ΚΟΜΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ H Piaggio επιβεβαιώνει την ικανότητά της να καινοτομεί και να αναπτύσσει διαχρονικό σχεδιασμό. Από το δημιουργικό της εργαστήριο έρχονται επαναστατικά μοντέλα που φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες.

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μήκος Πλάτος Ύψος Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Μονή ή ιπλή καμπίνα, 1685 mm 1300 mm 540 mm 705 kg που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 1082 mm 1300 mm 540

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi.

Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi. Vorsprung durch Technik www.audi.gr Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi. Ανακαλύψτε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αudi www.audi.gr ή στους Εξουσιοδοτημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newalto.gr

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.newalto.gr 03/2009 99000ΑLTO1-009 ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ! Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Χρόνος Εικόνα Κωδικός Τοποθέτησης Εμπρός κάτω αεροτομή 990E0-51K02 Πλαϊνές αεροτομές 990E0-51K03 Πίσω κάτω αεροτομή 990E0-51K04

Περιγραφή Χρόνος Εικόνα Κωδικός Τοποθέτησης Εμπρός κάτω αεροτομή 990E0-51K02 Πλαϊνές αεροτομές 990E0-51K03 Πίσω κάτω αεροτομή 990E0-51K04 ΑΞΕΣΟΥΑΡ SPLASH SPORT Εμπρός κάτω αεροτομή 990E0-51K02 Έτοιμη για βαφή, δεν απαιτεί προεργασία. 0,3h Πλαϊνές αεροτομές 990E0-51K03 Έτοιμες για βαφή, δεν απαιτείται προεργασία. 0,5h Πίσω κάτω αεροτομή 990E0-51K04

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad Hellas. Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Μοτοσικλετών 02/2012

BMW Motorrad Hellas. Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Μοτοσικλετών 02/2012 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Μοτοσικλετών 02/2012 Προτεινόμενος Aναλυτικός Τιμοκατάλογος BMW Motorrad C SERIES ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ 131 C 600 SPRT 11.630 133 C 650 GT 11.980 E SERIES 188 G 650

Διαβάστε περισσότερα