Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ Τηλέφωνο : FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27 Τηλέφωνο : 210 7770 697 FAX : 210 7770 771 E-mail: info@hhf-greece.gr"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα: Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά στο πλαίσιο του υποέργου 2:«Προμήθεια οχήματος», του Έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Έργο ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση», με κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας 1. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 4. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α 30/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 279/ ). 5. Τον Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), και ειδικότερα το άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 6. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει. 7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

2 2 8. Τον Ν. 2039/1939 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια οχήματος τύπου mini-van, το οποίο εντάσσεται στο Έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Πράξη ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση», του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού " στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/07/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας (Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ , Αθήνα). Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται από το γενικό πρωτόκολλο εισερχομένων του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας (ΕΙΥ) ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η παρούσα προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα από την Δευτέρα 25/06/2012 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο ΕΙΥ μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του EIY Δημήτριος Τριχόπουλος Κοινοποίηση: 1.Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης, (Γλάδστωνος 1α και Πατησίων, Αθήνα).

3 3 Α. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα προκήρυξη και η διενέργεια διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί διέπεται από τα προβλεπόμενα του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», καθώς και του ΠΔ 60/2007 «Περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Το πλήρες κείμενο του Τεύχους Διαγωνισμού διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα Για τη διάθεση του Τεύχους Διαγωνισμού και σε έντυπη μορφή, εφόσον το επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή στα γραφεία της στην οδό Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ , στην Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: FAX: (υπεύθυνη κ. Μαρία Φραγκιουδάκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο έως την Παρασκευή 06/07/2012.και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ , στην Αθήνα. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ημερομηνία ταχυδρομείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 32520,33 καθαρή αξία συν ΦΠΑ 23% 7479,67 σύνολο Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνει κατά την παραλαβή του προϊόντος κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών / παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 4. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Διαγωνισμού, καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

4 4 5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους για 60 ημέρες υπολογιζόμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που η Αναθέτουσα Αρχή ενδεχομένως τους ζητήσει να παρατείνουν την προσφορά τους κατά τα κάτωθι οριζόμενα. 5.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5.3 Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω οριζόμενο. Μετά τη λήξη του ανωτέρω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ματαιώνονται. 6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες ή/ και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 7.2 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και θα περιλαμβάνει όλα προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 7.3. Στο φάκελο εκάστης προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: -Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα -Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το Διαγωνισμό -Ο αριθμός της προκήρυξης και ο πλήρης τίτλος του έργου -Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού -Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (Υποψηφίου) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Έργο "ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση"».

5 5 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Αποστολέας: 7.4 Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ" και τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά: (α) Επιστολή υποβολής προσφοράς στο Διαγωνισμό προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόμενος που υποβάλει προσφορά. Η επιστολή υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (σε περίπτωση ένωσης / σύμπραξης από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση / σύμπραξη) με απόδειξη της νομιμοποίησής του εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ήτοι ΦΕΚ δημοσίευσης του ισχύοντος καταστατικού και του καταστατικού σύστασης καθώς και τα παραστατικά εκπροσώπησης της εταιρείας. (β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία: i) να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος Διαγωνισμού ii) να δηλώνεται ότι, έως και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δε συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν έχουν αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς του Δημοσίου λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, σε περίπτωση που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με αναφορά στο ειδικό επάγγελμά τους. Σε περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζόμενου ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης. τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). iii) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα. (γ) Δικαιολογητικά Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Επάρκειας Οι Υποψήφιοι θα συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά από τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη (2009, 2010, 2011).

6 6 (δ) Δικαιολογητικά Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας Οι Υποψήφιοι θα υποβάλλουν επίσης, με ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα: (ι) σύντομη παρουσίαση του Υποψηφίου (ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξής του) και περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος δραστηριοτήτων: αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο, συστατικές επιστολές πελατών που έχουν προμηθευθεί το ίδιο προϊόν κ.ο.κ.). (ιι) Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται. 7.5 Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται οι τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Έργου σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου. Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική αρτιότητα των υπό προμήθεια ειδών και ειδικότερα: Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης, όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), προκειμένου να επιτυγχάνεται η αντικειμενική αξιολόγηση. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της εγγύησης του εξοπλισμού (διάρκεια, κύριος εξοπλισμός, ανταλλακτικά κ.ο.κ.) Έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, Πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) για τα προσφερόμενα προϊόντα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της ΕΕ. 7.6 Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με σαφή ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, αποκλειστικά και μόνο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Γ Μέρος: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών.

7 7 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Μέρους Β : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, καθώς και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Για τα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε στοιχείο αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ορίζεται σε Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο άθροισμα (Α) της διαφοράς της τιμής της προσφοράς από την καθορισμένη ανώτατη τιμή της προκήρυξης, σε χιλιάδες ευρώ με ένα δεκαδικό ψηφίο (επί του συντελεστή βαρύτητας 0,5) και του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης πέραν των 2 απαιτούμενων ετών, σε ακέραιο αριθμό με ένα δεκαδικό ψηφίο (επί του συντελεστή βαρύτητας 0,5). Α = (40,0 - Τιμή προσφοράς σε χιλ )*0,5 + (Προσφερόμενα έτη εγγύησης σε έτη 2)*0,5 9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά ή μετά την παράδοση ότι το υπό προμήθεια είδος δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα επιστραφεί στον Προμηθευτή με απαίτηση να αντικατασταθεί. 9.2 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με τη χορήγηση προκαταβολής μέγιστου ύψους 5.000,00 κατά την παραγγελία και την καταβολή του υπολοίπου της συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ κατά την παραλαβή του οχήματος. 9.3 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με επιταγή σε ευρώ, η οποία θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή (εξόφληση) δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου Πρακτικού και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού θα γίνει το αργότερο εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την τηλεφωνική ή με τηλεομοιότυπο παραγγελία, με τη δυνατότητα παράτασης του εν λόγω χρονικού διαστήματος κατά το ήμισυ κατόπιν σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

8 8 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Όχημα τύπου Mini-VAN 1 Οι προδιαγραφές του οχήματος έχουν ως εξής: Καινούριο επιβατικό αυτοκίνητο με τουλάχιστον 7 θέσεις Κινητήρα πετρελαίου EURO 5 με κυβισμό άνω των 1600cc με ισχύς τουλάχιστον 100 ίππων. Εσωτερική διαρρύθμιση Συρόμενη πλαϊνή πόρτα Εσωτερικός φωτισμός καμπίνας Τουλάχιστον 3 σειρές καθισμάτων Τουλάχιστον 2 καθίσματα στη 2 η σειρά με δυνατότητα ρύθμισης μπρος-πίσω και περιστροφής (180 ) Όλες οι θέσεις να είναι υπενδεδυμένες με κατάλληλο υλικό ώστε να είναι εύκολα καθοριζόμενες. Τραπεζάκι μεταξύ της 2 ης και της 3 ης σειράς Εξοπλισμός ασφαλείας Αερόσακοι οδηγού συνοδηγού ESP, ABS, δισκόφρενα εμπρός πίσω και λοιπά συστήματα ασφαλείας Κουτί Α βοηθειών και τρίγωνο προειδοποίησης Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού Λοιπές προδιαγραφές Κλιματισμός (κατ ελάχιστο ημιαυτόματος) για όλους τους επιβάτες κατά μήκος του αμαξώματος. Παροχή ρεύματος 12V/220V

9 9 Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 2 έτη για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, 3 έτη για το χρώμα και 6 έτη για τη διάβρωση. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ανωτέρω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10 10 ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στο σφραγισμένο υποφάκελο "Οικονομική Προσφορά". ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

11 11 ΜΕΡΟΣ Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Επιστολή Υποβολής Προσφοράς ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Υποψηφίου 1... Προς:... 2 Αξιότιμοι κύριοι, Αθήνα... Σύμφωνα με το Τεύχος Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης προμήθειας με τίτλο"...", υποβάλλουμε φάκελο Προσφοράς με συνημμένα τα εξής: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Επιστολή υποβολής προσφοράς Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 Δικαιολογητικά Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Επάρκειας Δικαιολογητικά Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πλήρη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού σε σχέση με τις προδιαγραφές τις Τεχνικής Προσφοράς Έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Πιστοποιητικά του κατασκευαστή ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

12 12 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 3 Υπογραφή Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Ονοματεπώνυμο:... Τηλέφωνο:... Φαξ: Αναγράφεται το όνομα (τίτλος) του Υποψηφίου που υποβάλλει την Προσφορά 2 Αναγράφεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ο.κ.) της Αναθέτουσας Αρχής της προκηρυσσόμενης Σύμβασης 3 Ο υπογράφων Νόμιμος Εκπρόσωπος πρέπει να ορίζεται από τον Υποψήφιο (βάσει των οριζομένων στην παρούσα).

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων Αθήνα,28.03.2012 Αριθ. Δ/ξης :05/2012 Ταχ. Δ/νση: Λαμψάκου 5, TK 11528, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Βλαχοπούλου URL: www.ikpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού επιλογής ανάδοχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών στο

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού επιλογής ανάδοχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Ταχ. /νση: Κέντρο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001603733 2013-09-04

13PROC001603733 2013-09-04 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το υποέργο 3 με τίτλο: «Ηλεκτρονικές εφαρμογές» στο πλαίσιο της πράξης: Δικτύωση φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα