Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/39 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας (2009/C 293/03) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 285: A2:2009 Αποστείρωση - Αποστειρωτές ατμού - Μεγάλοι Αποστειρωτές EN 285: A1:2008 EN 285:2006 CEN EN 455-1:2000 Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές απουσίας οπών EN 455-1:1993 ( ) CEN EN 455-2:2000 Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές φυσικών ιδιοτήτων EN 455-2:1995 ( ) CEN EN 455-3:2006 Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές βιολογικής αξιολόγησης EN 455-3:1999 ( ) CEN EN 556-1:2001 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση ώστε να χαρακτηρισθούν ως «ΣΤΕΙΡΑ» - Μέρος 1: Απαιτήσεις για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση EN 556: A1:1998 ( ) EN 556-1:2001/AC: CEN EN 556-2: Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση ώστε να χαρακτηρισθούν ως «ΣΤΕΙΡΑ» - Μέρος 2: Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση που υφίστανται διεργασίες υπό συνθήκες ασηψίας CEN EN 794-1: A2:2009 Αναπνευστήρες - Μέρος 1: Ιδιαίτερες απαιτήσεις για αναπνευστήρες εντατικής θεραπείας EN 794-1:1997 CEN EN 794-3: Αναπνευστήρες - Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για αναπνευστήρες έκτακτης ανάγκης και διακομιδής EN 794-3:1998/A1: Σημείωση 3 ( ) CEN EN 980:2008 Σύμβολα για χρήση στην επισήμανση προϊόντων για ιατρική χρήση EN 980: CEN EN 1041:2008 Πληροφορίες παρεχόμενες από τον κατασκευαστή ιατρικών διατάξεων EN 1041:

2 C 293/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN :1995 Μη διεισδυτικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις EN :1995/A1:2002 Σημείωση 3 ( ) CEN EN :1995 Μη διεισδυτικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 2: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για μηχανικά σφυγμομανόμετρα EN :1995/AC:2002 CEN EN :1997 Μη διεισδυτικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 3: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης της πίεσης αίματος EN :1997/A1: Σημείωση 3 ( ) CEN EN :2004 Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 4: Διαδικασίες δοκιμής για τον προσδιορισμό της συνολικής ακρίβειας του συστήματος αυτοματοποιημένων μη επεμβατικών σφυγμομανομέτρων CEN EN :2004 Μεταφερόμενες φιάλες αερίων - Αναγνώριση φιαλών αερίων (με εξαίρεση του υγραερίου LPG) - Μέρος 3: Κωδικοποίηση χρώματος EN :1997 ( ) CEN EN :2005 Σωλήνες τραχειοστομίας - Μέρος 2: Παιδιατρικοί σωλήνες (ISO :2001, Τροποποιημενο) EN :1997 ( ) CEN EN 1422: A1:2009 Αποστειρωτές για ιατρικές χρήσεις - Αποστειρωτές αιθυλενοξειδίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 1422:1997 CEN EN 1618: Μη ενδοαγγειακοί καθετήρες - Μέθοδοι ελέγχου για συνήθεις ιδιότητες CEN EN 1639:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Εργαλεία EN 1639:1996 ( ) CEN EN 1640:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Εξοπλισμός EN 1640:1996 ( ) CEN EN 1641:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Υλικά EN 1641:1996 ( )

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/41 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 1642:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Οδοντικά εμφυτεύματα EN 1642:1996 ( ) CEN EN 1707:1996 Κωνικοί σύνδεσμοι 6 % (Luer) για σύριγγες, βελόνες και ορισμένο άλλο ιατρικό εξοπλισμό - Σύνδεσμοι ασφαλείας CEN EN 1782:1998 Τραχειοσωλήνες και σύνδεσμοι CEN EN 1789:2007 Ιατρικά μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός τους - Ασθενοφόρα EN 1789:1999 ( ) CEN EN 1820:2005 Ασκοί αναισθησίας (ISO 5362:2000, Τροποποιημενο) EN 1820:1997 ( ) CEN EN 1865:1999 Προδιαγραφές φορείων και άλλου εξοπλισμού διαχείρισης ασθενών που χρησιμοποιείται σε ασθενοφόρα CEN EN 1970:2000 Ρυθμιζόμενα κρεβάτια για ανάπηρα άτομα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών EN 1970:2000/A1:2005 Σημείωση 3 () CEN EN 1985:1998 Βοηθήματα βάδισης - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου CEN EN ISO :2008 Πλαστικοί συρρικνούμενοι περιέκτες για ανθρώπινο αίμα και συστατικά αίματος - Μέρος 2: Γραφικά σύμβολα για χρήση σε ετικέτες και φυλλάδια οδηγιών (ISO :2008) CEN EN ISO :2007 Πλαστικοί συρρικνούμενοι περιέκτες για ανθρώπινο αίμα και συστατικά αίματος - Μέρος 3: Συστήματα ασκού αίματος με ενσωματωμένα εξαρτήματα (ISO :2006) CEN EN ISO 4074:2002 Προφυλακτικά από φυσικό ελαστικό (latex) - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 4074:2002) EN ISO 4074:2002/AC: EN 600:1996 ( )

4 C 293/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 4135:2001 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Λεξιλόγιο (ISO 4135:2001) EN ISO 4135:1996 ( ) CEN EN ISO :2004 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Κωνικοί σύνδεσμοι - Μέρος 1: Κωνικοί σύνδεσμοι αρσενικοί και θηλυκοί (ISO :2004) EN :1997 ( ) CEN EN ISO :2007 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Κωνικοί σύνδεσμοι - Μέρος 2: Κοχλιωτοί σύνδεσμοι φέροντες βάρος (ISO :2006) EN :1995 ( ) CEN EN ISO 5359:2008 Συστήματα εύκαμπτων σωλήνων χαμηλής πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια (ISO 5359:2008) EN 739: CEN EN ISO 5360:2009 Εξατμιστήρες αναισθητικών αερίων - Συστήματα πλήρωσης εξειδικευμένα ως προς τη δραστική ουσία (ISO 5360:2006) EN ISO 5360:2007 CEN EN ISO :2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Σωλήνες τραχειοστομίας - Μέρος 1: Σωλήνες και σύνδεσμοι για χρήση σε ενήλικες (ISO :2000) EN ISO :2004 CEN EN ISO 5840:2009 Καρδιαγγειακά εμφυτεύματα - Προσθέσεις καρδιακών βαλβίδων (ISO 5840:2005) EN ISO 5840:2005 CEN EN ISO 7197:2009 Νευροχειρουργικά εμφυτεύματα - Στείρα, μιας χρήσης συστήματα παροχέτευσης και εξαρτήματα για υδροκεφαλία EN ISO 7197:2006 CEN EN ISO 7376:2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Λαρυγγοσκόπια για τραχειακή διασωλήνωση (ISO 7376:2003) EN ISO 7376:2003 CEN EN ISO :2007 Συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 1: Συστήματα σωληνώσεων για ιατρικά αέρια υπό πίεση και κενό (ISO :2007) EN 737-3:1998 ( ) CEN EN ISO :2007 Συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 2: Συστήματα απομάκρυνσης των αναισθητικών αερίων (ISO :2007) EN 737-2:1998 ( )

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/43 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 7439:2009 Ενδομήτριες αντισυλληπτικές διατάξεις που περιέχουν χαλκό - Απαιτήσεις, δοκιμές (ISO 7439:2002) EN ISO 7439:2002 CEN EN ISO :2005 Αποστειρωμένες υποδερμικές σύριγγες μιας χρήσης - Μέρος 3: Αυτοαπενεργοποιούμενες σύριγγες για ανοσοποίηση σταθερής δόσης (ISO :2005) CEN EN ISO : Αποστειρωμένες υποδερμικές σύριγγες μιας χρήσης - Μέρος 4: Σύριγγες με μηχανισμό για την πρόληψητης επαναχρησιμοποίησης (ISO :2006) CEN EN ISO 8185:2009 Υγραντήρες αναπνευστικής οδού για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για συστήματα ύγρανσης αναπνευστικού (ISO 8185:2007) EN ISO 8185:2007 CEN EN ISO 8359:2009 Συμπυκνωτές οξυγόνου για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις ασφαλείας (ISO 8359:1996) EN ISO 8359:1996 CEN EN ISO : Εξοπλισμός έγχυσης για ιατρική χρήση - Μέρος 4: Σύνολα έγχυσης μιας χρήσης, που λειτουργούν με βαρύτητα (ISO :2007) CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 2: Αναισθησιολογικά αναππνευστικά κυκλώματα (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 3: Συστήματα μεταφοράς και λήψης ενεργών συστημάτων απομάκρυνσης αναισθητικού αερίου (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 4: Διατάξεις παροχής αναισθητικών αερίων (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 5: Αναπνευστήρες αναισθησίας (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2008 Τερματικές λήψεις για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 1: Τερματικές λήψεις για χρήση με ιατρικά αέρια υπό πίεση και κενό (ISO :2008) EN 737-1:

6 C 293/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2008 Τερματικές λήψεις για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 2: Τερματικές λήψεις για συστήματα απομάκρυνσης των αναισθητικών αερίων (ISO :2008) EN 737-4: CEN EN ISO :2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Εναλλάκτες θερμότητας και υγρασίας (ΕΘΥ) για εφύγρανση των αναπνεομένων από ανθρώπους αερίων - Μέρος 1: ΕΘΥ για χρήση με ελάχιστους κυκλοφορούντες όγκους 250 ml (ISO :2000) EN ISO :2000 CEN EN ISO :2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Εναλλάκτες θερμότητας και υγρασίας (ΕΘΥ) για εφύγρανση των αναπνεομένων από ανθρώπους αερίων - Μέρος 2: ΕΘΥ για χρήση σε ασθενείς με τραχειοστομία με ελάχιστους κυκλοφορούντες όγκους 250 ml (ISO :2001) EN ISO :2002 CEN EN ISO 9713:2009 Νευροχειρουργικά εμφυτεύματα - Αυτοκλειόμενη ενδοκρανιακή λαβίδα ανευρύσματος (ISO 9713:2002) EN ISO 9713:2004 CEN EN ISO 9919:2009 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Ειδικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση οξυμέτρων παλμού για ιατρική χρήση (ISO 9919:2005) EN ISO 9919:2005 CEN EN ISO :2009 Ιατρικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Μέρος 1: Ηλεκρτικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Απαιτήσεις ασφαλείας (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO :2009 Ιατρικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Μέρος 2: Χειροκίνητος εξοπλισμός αναρρόφησης (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO :2009 Ιατρικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Μέρος 3: Εξοπλισμός αναρρόφησης που λειτουργεί με πηγή κενού ή πίεσης (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO 10328: Προσθετική - Δομική δοκιμή προσθέσεων κάτω άκρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 10328:2006) CEN EN ISO :2006 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια Μέρος 1: Ρυθμιστές πίεσης και ρυθμιστές πίεσης με συσκευές μέτρησης παροχής (ISO :2006) EN 738-1:1997 ( )

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/45 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2006 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 2: Ρυθμιστές πίεσης για πρωτεύον δίκτυο και δίκτυο διανομής (ISO :2005) EN 738-2:1998 ( ) CEN EN ISO :2006 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 2: Ρυθμιστές πίεσης για πρωτεύον δίκτυο και δίκτυο διανομής (ISO :2005) EN 738-3:1998 ( ) CEN EN ISO :2008 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 4: Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης (ISO :2008) EN 738-4: CEN EN ISO 10535:2006 Ανυψωτικά για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 10535:2006) EN ISO 10535:1998 ( ) CEN EN ISO :2009 Στείροι ενδοαγγειακοί καθετήρες μιας χρήσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις EN ISO :1996 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστήρες για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση - Μέρος 2: Αναπνευστήρες για κατ οίκον φροντίδα για ασθενείς εξαρτώμενους από αναπνευστική υποστήριξη (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστήρες - Μέρος 4: Ιδιαίτερες απαιτήσεις για χειροκίνητες συσκευές αναζωογόνησης (ISO :2002) EN ISO :2002 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστήρες για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση - Μέρος 1: Διατάξεις αναπνευστικής υποστήριξης για κατ οίκον φροντίδα (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2009 1: Αξιολόγηση και δοκιμές (ISO :2003) EN ISO :2003 CEN EN ISO :2009 3: Δοκιμές για γενοτοξικότητα, ικανότητα καρκινογένεσης και αναπαραγωγική τοξικότητα (ISO :2003) EN ISO :2003 CEN EN ISO :2009 4: Επιλογή δοκιμών για αλληλεπιδράσεις με το αίμα - Τροποποίηση 1 EN ISO :2002

8 C 293/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2009 5: Δοκιμές για κυτταροτοξικότητα in vitro (ISO :2009) EN ISO : CEN EN ISO :2009 6: Δοκιμές για τοπικά συμπτώματα μετά την εμφύτευση (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO : : Υπολείμματα αποστείρωσης με αιθυλενοξίδιο (ISO :2008) CEN EN ISO :2009 9: Πλαίσιο εργασίας για ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των πιθανών προϊόντων αποικοδόμησης (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO : : Δοκιμές για ερεθισμό και μεταχρονισμένη υπερευαισθησία EN ISO :2002 CEN EN ISO : : Δοκιμές τοξικότητας στα συστήματα (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO : : Προετοιμασία δειγμάτων και υλικά αναφοράς (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO : : Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση προϊόντων αποικοδόμησης από πολυμερή προϊόντα για ιατρική χρήση (ISO :1998) EN ISO :1998 CEN EN ISO : : Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση προϊόντων αποικοδόμησης από κεραμικά (ISO :2001) EN ISO :2001 CEN EN ISO : : Ταυτοποίηαη και ποσοτικοποίηση προϊόντων αποικοδόμησης από μέταλλα και κράματα (ISO :2000) EN ISO :2000 CEN EN ISO : : Σχεδιασμός τοξικο-κινητικής μελέτης για προϊόντα αποικοδόμησης και εκχυλίσιμα (ISO :1997) EN ISO :1997

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/47 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO : : Καθιέρωση επιτρεπόμενων ορίων για εκχυλίσιμες ουσίες (ISO :2002) EN ISO :2002 CEN EN ISO : : Χημικός χαρακτηρισμός υλικών (ISO :2005) EN ISO :2005 CEN EN ISO :2007 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Αιθυλενοξείδιο - Μέρος 1: - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2007) EN 550: CEN EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2006) EN 552:1994 ( ) CEN EN ISO :2007 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 2: Καθιέρωση της δόσης αποστείρωσης (ISO :2006) EN ISO :2007/AC: CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Βιολογικοί δείκτες - Μέρος 2: Βιολογικοί δείκτες για διαδικασίες αποστείρωσης με αιθυλενοξείδιο (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Βιολογικοί δείκτες - Μέρος 3: Βιολογικοί δείκτες για αποστείρωση υγρής θερμότητας (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Χημικοί δείκτες - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO :2005) EN ISO :2005 CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Χημικοί δείκτες - Μέρος 3 - Συστήματα δεικτών τάξης 2 για χρήση στη δοκιμή τύπου Bowie Dick για διείσδυση ατμού EN ISO :2007 CEN EN ISO 11197:2009 Μονάδες παροχών για ιατρική χρήση (ISO 11197:2004) EN ISO 11197:2004

10 C 293/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2009 Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις για υλικά, συστήματα στείρου φράγματος και συστήματα συσκευασίας (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO : Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Απαιτήσεις επικύρωσης για διαμόρφωση, σφράγιση και διεργασίες συναρμολόγησης (ISO :2006) CEN EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση Μικροβιολογικές μέθοδοι Μέρος 1: Προσδιορισμός ενός πληθυσμού μικροοργανισμών στα προϊόντα (ISO :2006) EN ISO :2006/AC: EN :1996 EN :1996 EN :1996 ( ) CEN EN ISO :2009 Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Μέθοδος δοκιμής και ταξινόμηση για την αντίσταση σε λέιζερ των χειρουργικών σκεπασμάτων ή/και των προστατευτικών καλυμμάτων των ασθενών - Μέρος 1: Κύρια ανάφλεξη και διείσδυση (ISO :2005) CEN EN ISO :2009 Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Μέθοδος δοκιμής και ταξινόμηση για την ανθεκτικότητα σε λέιζερ των χειρουργικών κουρτινών ή/και των καλυμμάτων προστασίας των ασθενών - Μέρος 2: Δευτεροβάθμια ανάφλεξη (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Οφθαλμικά εμφυτεύματα - Ενδοφθάλμιοι φακοί - Μέρος 8: Θεμελιώδεις απαιτήσεις (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO 11990:2003 Οπτική και όργανα οπτικής - Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Προσδιορισμός της αντίστασης σε λέιζερ του κορμού του τραχειακού σωλήνα (ISO 11990:2003) EN ISO 11990:1999 ( ) CEN EN : A1:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για καρδιακά και αγγειακά εμφυτεύματα - Μέρος 2: Αγγειακές προσθέσεις συμπεριλαμβανομένων και καρδιακών βαλβίδων EN :1998 CEN EN : A1:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για καρδιακά και αγγειακά εμφυτεύματα - Μέρος 3: Ενδοαγγειακά προϊόντα EN :1998 CEN EN 12182: Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/49 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 12342: Avαπvευστικoί σωλήvες πρooριζόμεvoι για xρήση με συσκευές αvαισθησίας και αvαπvευστήρες CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 1: Γυάλινα θερμόμετρα μεγίστου με μεταλλικό υγρό EN :2000 CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 2: Θερμόμετρα τύπου αλλαγής φάσης (ψηφιοπίνακα) EN :2000 CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 3: Επιδόσεις συμπαγών ηλεκτρικών θερμομέτρων μεγίστου (σύγκρισης και πρόβλεψης) EN :2000 CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 4: Απόδοση των ηλεκτρικών θερμομέτρων για συνεχή μέτρηση EN :2000 CEN EN : Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 5: Επίδοση ωτικών θερμομέτρων υπερύθρων (με διάταξη μεγίστου) CEN EN ISO 12870:2009 Οφθαλμική οπτική - Σκελετοί ομματοϋαλίων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 12870:2004) EN ISO 12870:2004 CEN EN 13060: A1:2009 Μικροί αποστειρωτές ατμού EN 13060:2004 CEN EN ISO 13485:2003 Προϊόντα για ιατρική χρήση - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις συστήματος για κανονιστικούς σκοπούς (ISO 13485:2003) EN ISO 13485:2003/AC: EN ISO 13488:2000 EN ISO 13485:2000 EN 46003:1999 ( ) CEN EN :2007 Εξοπλισμός θεραπείας αναπνευστικού - Μέρος 1: Συστήματα νεφελοποίησης και τα συστατικά τους μέρη EN :2001 ( ) CEN EN :2002 Εξοπλισμός θεραπείας αναπνευστικού - Μέρος 2: Σωληνώσεις και σύνδεσμοι CEN EN :2001 Εξοπλισμός θεραπείας αναπνευστικού - Μέρος 3: Συσκευές διοχέτευσης αέρα

12 C 293/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 13624:2003 Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για την αξιολόγηση της μυκητοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για όργανα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2, βήμα 1) CEN EN :2008 Ασθενοφόρα ιπτάμενα, πλωτά και δύσβατου εδάφους - Μέρος 1: Απαιτήσεις διεπαφής των προϊόντων για ιατρική χρήση για τη συνέχεια της φροντίδας του ασθενούς EN :2002 ( ) CEN EN :2002 Μέθοδοι δοκιμής για γάζες άμεσης επαφής με τραύμα - Μέρος 1: Απορροφητικότητα EN :2002/AC: CEN EN :2002 Μέθοδοι δοκιμής για γάζες άμεσης επαφής με τραύμα - Μέρος 2: Ταχύτητα μετάδοσης υδρατμών σε επιδέσμους διαπερατού υμένα CEN EN 13727:2003 Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για όργανα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2, βήμα 1) CEN EN :2002 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για κατασκευαστές, μεταποιητές και προϊόντα CEN EN :2004 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής CEN EN :2006 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέρος 3: Απαιτήσεις επίδοσης και επίπεδα επίδοσης CEN EN 13824:2004 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Επικύρωση και συνήθης έλεγχος ασηπτικών διεργασιών - Απαιτήσεις και καθοδήγηση CEN EN 13867: A1:2009 Πυκνά διαλύματα για αιμοκάθαρση και συναφείς θεραπείες EN 13867:2002

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/51 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN :2003 Συστήματα διάσωσης - Μεταφορά σε θερμοκοιτίδες - Μέρος 1: Συνθήκες διεπαφής CEN EN :2003 Συστήματα διάσωσης - Μεταφορά σε θερμοκοιτίδες - Μέρος 2: Απαιτήσεις συστήματος EN :2003/AC:2004 CEN EN 14079:2003 Μη ενεργά προϊόντα για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις επίδοσης και μέθοδοι δοκιμής για απορροφητικές γάζες από βαμβάκι και απορροφητικές γάζες από βαμβάκι και βισκόζη CEN EN ISO :2003 Κλινικές έρευνες προϊόντων για ιατρική χρήση στον άνθρωπο - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO :2003) EN 540:1993 ( ) CEN EN ISO :2003 Κλινικές έρευνες προϊόντων για ιατρική χρήση στον άνθρωπο - Μέρος 2: Σχέδια κλινικών ερευνών (ISO :2003) CEN EN ISO 14160:1998 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση μιας χρήσεως με ενσωματωμένα υλικά ζωϊκής προελεύσεως - Επικύρωση και συνήθης έλεγχος της αποστείρωσης με υγρά χημικά αποστειρωτικά (ISO 14160:1998) CEN EN 14180: A1:2009 Αποστειρωτές για ιατρικές χρήσεις - Αποστειρωτές με χαμηλή θερμοκρασία ατμού και με φορμαλδεϋδη - Απαιτήσεις και δοκιμές EN 14180:2003 CEN EN 14348:2005 Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για την αξιολόγηση της μυκητοβακτηριοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών στον ιατρικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απολυμαντικών οργάνων - Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2/βήμα 1) CEN EN ISO 14408:2009 Τραχειακοί σωλήνες σχεδιασμένοι για χειρουργική με λέιζερ - Απαιτήσεις για σήμανση και συνοδευτικές πληροφορίες (ISO 14408:2005) EN ISO 14408:2005

14 C 293/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 14534:2009 Οφθαλμική οπτική - Φακοί επαφής και προϊόντα φροντίδας φακών επαφής - Θεμελιώδεις απαιτήσεις (ISO 14534:2002) EN ISO 14534:2002 CEN EN 14561: Χημικά απολυμαντικά - Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2/βήμα 2) CEN EN 14562: Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της μυκητοκτόνου και ζυμοκτόνου δράσης για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2 / βήμα 2) CEN EN 14563: Χημικά απολυμαντικά - Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της μυκοβακτηριδιοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2/βήμα 2) CEN EN ISO 14602:2009 Μη εvεργά xειρoυργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα για oστεoσύvθεση - Ειδικές απαιτήσεις (ISO 14602:1998) EN ISO 14602:1998 CEN EN ISO 14607:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα μαστού - Ειδικές απαιτήσεις (ISO 14607:2007) EN ISO 14607:2007 CEN EN ISO 14630:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Γενικές απαιτήσεις (ISO 14630:2008) EN ISO 14630:2008 CEN EN 14683: Χειρουργικές μάσκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN ISO 14889:2009 Οφθαλμική οπτική - Φακοί οματοϋαλίων - Θεμελιώδεις απαιτήσεις για άκοπους έτοιμους φακούς (ISO 14889:2003) EN ISO 14889:2003 CEN EN 14931: Δοχεία πίεσης για ανθρώπινη χρήση (PVHO) Συστήματα θαλάμων πίεσης πολλών θέσεων για υπερβαρική θεραπεία Επιδόσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/53 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 14937:2000 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Γενικές απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό ενός μέσου αποστείρωσης και για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO 14937:2000) EN ISO 14937:2000/AC: CEN EN ISO 14971:2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση - Εφαρμογή της διαχείρισης διακινδύνευσης σε προϊόντα για ιατρική χρήση (ISO 14971:2007) EN ISO 14971: CEN EN ISO 15001:2004 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Συμβατότητα με οξυγόνο (ISO 15001:2003) CEN EN ISO 15002:2008 Συσκευές μέτρησης ροής για σύνδεση με τερματικές μονάδες δικτύων διανομής ιατρικών αερίων (ISO 15002:2008) EN 13220: CEN EN ISO :2009 Οφθαλμικά όργανα - Θεμελειώδεις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις εφαρμοστέες σε όλα τα οφθαλμικά όργανα (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO 15225: Ονοματολογία - Προδιαγραφή για ένα σύστημα ονοματολογίας προϊόντων για ιατρική χρήση για λόγους ανταλλαγής κανονιστικών δεδομένων (ISO 15225:2000) EN ISO 15225:2000/A1:2004 Σημείωση 3 ( ) EN ISO 15225:2000/A2:2005 Σημείωση 3 ( ) CEN EN 15424: Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Χαμηλή θερμοκρασία ατμού και φορμαλδεϋδη - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση CEN EN : Σύνδεσμοι μικρής διαμέτρου οπής για υγρά και αέρια σε ιατρικές εφαρμογές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις CEN EN ISO 15747:2005 Πλαστικοί περιέκτες για ενδοφλέβια ένεση (ISO 15747:2003)

16 C 293/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, όροι και ορισμοί και δοκιμές (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν θερμική απολύμανση για χειρουργικά εργαλεία, αναισθησιολογικό εξοπλισμό, περιέκτες, σκεύη, υαλικά κλπ (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν θερμική απολύμανση για περιέκτες ανθρώπινων αποβλήτων (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 4: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν χημική απολύμανση για θερμοευαίσθητα ενδοσκόπια (ISO :2008) EN ISO :2008 CEN EN ISO 16061:2008 Όργανα για χρήση σε συνδυασμό με μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Γενικές απαιτήσεις (ISO 16061:2008) CEN EN ISO 16201:2006 Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος διαμονής-εργασίας (ISO 16201:2006) EN 12011: ( ) CEN EN ISO :2009 Αναπνευστική θεραπεία της άπνοιας κατά τον ύπνο - Μέρος 1: Εξοπλισμός θεραπείας της άπνοιας κατά τον ύπνο (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστική θεραπεία της άπνοιας κατά τον ύπνο - Μέρος 2: Μάσκες και παρελκόμενα εξαρτήματα για την αγωγή (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO 17664:2004 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για την επεξεργασία των επαναποστειρώσιμων προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO 17664:2004) CEN EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Υγρή θερμότητα - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2006) EN 554:1994 ( ) CEN EN ISO 18777:2009 Μεταφερόμενα συστήματα υγρού οξυγόνου για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 18777:2005) EN ISO 18777:2005

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/55 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 18778:2009 Αναπνευστικός εξοπλισμός - Συσκευές παρακολούθησης βρεφών - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 18778:2005) EN ISO 18778:2005 CEN EN ISO 18779:2005 Προϊόντα για ιατρική χρήση για εξοικονόμηση οξυγόνου και μιγμάτων οξυγόνου - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 18779:2005) CEN EN ISO 19054:2006 Συστήματα τροχιών για στήριξη ιατρικού εξοπλισμού (ISO 19054:2005) EN 12218:1998 ( ) CEN EN :1993 Κωνικά εξαρτήματα με ένα άνοιγμα (luer) 6 % για σύριγγες, βελόνες και ορισμένες άλλες ιατρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO 594-1:1986) EN :1993/A1: Σημείωση 3 ( ) EN :1993/AC:1996 CEN EN ISO 21171: Ιατρικά γάντια - Προσδιορισμός της αφαιρούμενης επιφανειακής πούδρας (ISO 21171:2006) CEN EN ISO 21534:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 21534:2007) EN ISO 21534:2007 CEN EN ISO 21535:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης - Ειδικές απαιτήσεις για εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης ισχίου (ISO 21535:2007) EN ISO 21535:2007 CEN EN ISO 21536:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης - Ειδικές απαιτήσεις για εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης γονάτου (ISO 21536:2007) EN ISO 21536:2007 CEN EN ISO 21647:2009 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Ειδικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση συσκευών παρακολούθησης αναπνευστικών αερίων EN ISO 21647:2004 CEN EN ISO 21649: Ενετήρες χωρίς βελόνα για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 21649:2006)

18 C 293/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 21969:2006 Εύκαμπτες συνδέσεις υψηλής πίεσης για χρήση με συστήματα ιατρικών αερίων (ISO 21969:2005) EN 13221:2000 ( ) CEN EN ISO :2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση που χρησιμοποιούν ζωικούς ιστούς και παράγωγά τους - Μέρος 1:Εφαρμογή της διαχείρισης διακινδύνευσης (ISO :2007) EN :2000 ( ) CEN EN ISO :2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση που χρησιμοποιούν ζωικούς ιστούς και παράγωγά τους - Μέρος 2: Έλεγχος προέλευσης, συλλογής και χειρισμού (ISO :2007) EN :2000 ( ) CEN EN ISO :2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση που χρησιμοποιούν ζωικούς ιστούς και παράγωγά τους - Μέρος 3: Επικύρωση της εξάλειψης ή/ και αδρανοποίησης ιών και παραγόντων μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) (ISO :2007) EN :2000 ( ) CEN EN ISO 22523:2006 Εξωτερικές προσθέσεις άκρων και εξωτερικές ορθώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 22523:2006) EN 12523:1999 ( ) CEN EN ISO 22610:2006 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντίστασης σε υγρή βακτηριακή διείσδυση (ISO 22610:2006) CEN EN ISO 22612:2005 Ενδυμασία για προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων - Μέθοδος δοκιμής για αντίσταση στη μικροβιακή διείσδυση υπό ξηρές συνθήκες (ISO 22612:2005) CEN EN ISO 22675:2006 Προσθετική - Δοκιμή διατάξεων αστραγάλου - ποδιού και μονάδων ποδιού - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 22675:2006) CEN EN ISO :2008 Ηθμοί αναπνευστικών κυκλωμάτων για αναισθησιολογική και αναπνευστική χρήση - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής αλατονέφους για την αξιολόγηση της απόδοσης διήθησης (ISO :2003) EN :2001 ( ) CEN EN ISO :2009 Ηθμοί αναπνευστικών κυκλωμάτων για αναισθησιολογική και αναπνευστική χρήση - Μέρος 2: Χαρακτηριστικά άλλα εκτός της διήθησης (ISO :2002) EN ISO :2008

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/57 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 23747:2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Σπιρόμετρα μέτρησης μέγιστης εκπνευστικής ροής για την αξιολόγηση της πνευμονικής λειτουργίας σε αυθόρμητα αναπνέοντες ανθρώπους (ISO 23747:2007) EN ISO 23747:2007 CEN EN ISO :2009 Καρδιαγγειακά εμφυτεύματα - Ενδοαγγειακά προϊόντα - Μέρος 1: Ενδοαγγειακές προσθέσεις EN ISO :2008 CEN EN ISO :2009 Καρδιαγγειακά εμφυτεύματα - Ενδοαγγειακά προϊόντα - Μέρος 2: Αγγειακά στεντ (ISO :2008) EN ISO :2008 CEN EN 27740: Χειρουργικά εργαλεία, νυστέρια με αποσυνδεδεόμενες λεπίδες, διαστάσεις εφαρμογής (ISO 7740:1985) EN 27740:1992/A1: Σημείωση 3 ( ) EN 27740:1992/AC:1996 Cenelec EN :2005 Ακουστικά βαρηκοΐας Μέρος 13: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) IEC : EN :1997 ( ) Cenelec EN 60522:1999 Προσδιορισμός του μόνιμου φιλτραρίσματος σωληνωτών διατάξεων ακτίνων Χ IEC 60522: Cenelec EN 60580:2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μετρητές ακτινοβολίας με βάση το γινόμενο έκθεση-επιφάνεια IEC 60580: Cenelec EN :1990 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια IEC :1988 EN :1990/A1:1993 IEC :1988/A1:1991 EN :1990/A2:1995 IEC :1988/A2: Σημείωση Σημείωση 3 Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση IEC : EN :1990 και οι τροποποιήσεις του

20 C 293/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 1-1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Συμπληρωματικό πρότυπο: Απαιτήσεις ασφαλείας για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα IEC : EN : A1:1996 ( ) Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Συμπληρωματικό Πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Απαιτήσεις και δοκιμές IEC : EN :1993 ( ) EN :2001/A1:2006 IEC :2001/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις και δοκιμές IEC :2007 (Τροποποιημένο) EN :2001 και οι τροποποιήσεις του Cenelec EN :1994 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια - 3. Συμπληρωματικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις για προστασία από ακτινοβολία σε διαγνωστικό ακτινολογικό εξοπλισμό IEC : Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-3: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Προστασία από ακτινοβολία σε διαγνωστικό ακτινολογικό εξοπλισμό IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 1-4: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Συμπληρωματικό πρότυπο: Προγραμματιζόμενα ηλεκτρικά ιατρικά συστήματα IEC : EN :1996/A1:1999 IEC :1996/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2004 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-6: Γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια - Συμπληρωματικό πρότυπο: Δυνατότητα χρήσης IEC :

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/59 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-6: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Δυνατότητα χρήσης IEC : EN :2004 Cenelec EN :2004 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-8: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας - Συμπληρωματικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και καθοδήγηση για συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα IEC :2003 EN :2004/A1:2006 IEC :2003/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-8: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση- Συμπληρωματικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και καθοδήγηση για συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα IEC : EN :2004 και οι τροποποιήσεις του Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-10: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη φυσιολογικών ελεγκτών κλειστού βρόχου IEC : Cenelec EN :1998 Ασφάλεια ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια επιταχυντών ηλεκτρονίων στην περιοχή από 1 MeV μέχρι 50 MeV IEC :1998 EN :1998/A1:2002 IEC :1998/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια χειρουργικών συσκευών υψηλής συχνότητας IEC : EN :1993 ( ) Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών χειρουργικής υψηλής συχνότητας IEC : EN :2000 ( )

22 C 293/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1993 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια θεραπευτικών συσκευών βραχέων κυμάτων IEC :1991 EN :1993/A1:1998 IEC :1991/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2003 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια καρδιακών απινιδωτών IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια υπερηχητικού εξοπλισμού φυσιοθεραπείας IEC : Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια γεννητριών υψηλής τάσης της ομάδας διαγνωστικών γεννητριών ακτίνων Χ IEC : Cenelec EN :1997 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας γεννητριών ακτίνων Χ για ακτινοθεραπεία IEC :1987 EN :1997/A1:1997 IEC :1987/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-10: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών διέγερσης νεύρων και μυών IEC :1987 EN :2000/A1:2001 IEC :1987/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1997 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για θεραπευτικό εξοπλισμό ακτινών γ IEC :1997 EN :1997/A1:2004 IEC :1997/A1: Σημείωση 3 ( )

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/61 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-12: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια αναπνευστήρων - Αναπνευστήρες εντατικής θεραπείας IEC : Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση των αναισθητικών συστημάτων IEC : EN :2006/A1:2007 IEC :2003/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-16: Ειδικές απαιτήσεις για εξοπλισμό αιμοδιάλυσης, αιμοδιαδιήθησης και αιμοδιήθησης IEC : Cenelec EN :2004 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-17: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών μεταφόρτισης αυτόματα ελεγχόμενης βραχυθεραπείας IEC : EN : A1:1996 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ενδοσκοπικών συσκευών IEC : EN :1996/A1:2000 IEC :1996/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια θερμοκοιτίδων βρεφών IEC : EN :1996/A1:1996 IEC :1990/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια μεταφερόμενων επωαστήρων IEC : A1:

24 C 293/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1994 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια θερμοκοιτίδων βρεφών με ακτινοβολία IEC :1994 EN :1994/A1:1996 IEC :1994/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια διαγνωστικών και θεραπευτικών συσκευών ακτίνων λέιζερ IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-23: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών λειτουργίας, διαδερμικών συσκευών παρακολούθησης της μερικής πίεσης IEC : EN :1997 ( ) Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-24: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια αντλιών έκχυσης και συσκευών ρύθμισης IEC : Cenelec EN :1995 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-25: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτροκαρδιογράφων IEC : EN :1995/A1:1999 IEC :1993/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2003 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-26: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτροεγκεφαλογράφων IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-27: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ουσιώδους επίδοσης, συσκευών ελέγχου στην ηλεκτροκαρδιογραφία IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :1993 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συγκροτημάτων πηγών ακτίνων Χ και συγκροτημάτων λυχνιών ακτίνων Χ για ιατρική διάγωνση IEC :

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/63 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1999 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-29: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια προσομοιωτών ακτινοθεραπείας IEC : EN : A1:1996 ( ) Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-29: Ειδικές απαιτήσεις για την βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση προσομοιωτών ακτινοθεραπείας IEC : EN : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-30: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών λειτουργίας, συσκευών ελέγχου της πίεσης του αίματος έμμεσα, αυτόματα και περιοδικά IEC : EN :1995 ( ) Cenelec EN :1995 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-31: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξωτερικών βηματοδοτών καρδιάς με εσωτερική τροφοδότηση ρεύματος IEC : EN :1995/A1:1998 IEC :1994/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1994 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια παρελκομένων ακτινολογικού εξοπλισμού IEC : Cenelec EN :2002 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-33: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού μαγνητικής τομογραφίας για ιατρική διάγνωση IEC : EN : A11:1997 ( ) EN :2002/A1:2005 IEC :2002/A1:2005 EN :2002/A2:2008 IEC :2002/A2: Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-34: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών άμεσου ελέγχου της πίεσης του αίματος IEC : EN :1995 ( )

26 C 293/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια κουβερτών, μαξιλαριών και στρωμάτων, που προορίζονται για θέρμανση κατά την ιατρική χρήση IEC : Cenelec EN :1997 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών για λιθοτριψία που προκαλείται εξωσωματικά IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-37: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παρακολούθησης με υπερήχους IEC :2001 EN :2001/A1:2005 IEC :2001/A1:2004 EN :2001/A2:2005 IEC :2001/A2: Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-37: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση ιατρικών διαγνωστικών συσκευών και συσκευών παρακολούθησης με υπερήχους IEC : EN :2001 και οι τροποποιήσεις του Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-38: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτρικών νοσοκομειακών κρεβατιών IEC : EN :1996/A1:2000 IEC :1996/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1999 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-39: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών περιτοναϊκής κάθαρσης IEC : Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-39: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση εξοπλισμού περιτοναϊκής διάλυσης IEC : EN :

27 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/65 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-40: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτρομυογράφων και των αντίστοιχα επικαλούμενων σε διέγερση συσκευών IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-41: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια χειρουργικών φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών σωμάτων για διάγνωση IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-43: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού ακτίνων Χ για ενδιάμεσες διαδικασίες IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-44: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού ακτίνων-χ για υπολογιστική τομογραφία IEC : EN :1999 ( ) EN :2001/A1:2003 IEC :2001/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-45: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια μαστογραφικού ακτινολογικού εξοπλισμού και μαστογραφικών στερεοτακτικών διατάξεων IEC : EN :1998 ( ) Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-46: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τραπεζών χειρουργικής IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-47: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της βασικής απόδοσης, κινητών ηλεκτροκαρδιογραφικών συστημάτων IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-49: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού πολυλειτουργικής παρακολούθησης ασθενών IEC :

28 C 293/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2002 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-50: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών φωτοθεραπείας βρεφών IEC : Cenelec EN :2003 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-51: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της βασικής απόδοσης, μονοκαναλικών και πολυκαναλικών ηλεκτροκαρδιογράφων καταγραφής και ανάλυσης IEC : Cenelec EN 60627:2001 Διαγνωστικός εξοπλισμός απεικόνισης με ακτίνες Χ Χαρακτηριστικά αντισκεδαστικών πλεγμάτων γενικής χρήσης και μαστογραφίας IEC 60627: Cenelec EN :2001 Ηλεκτροακουστική Ακοολογικός εξοπλισμός Μέρος 1: Ακοόμετρα καθαρού τόνου IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :1997 Ακουόμετρα Μέρος 2: Εξοπλισμός για ομιλιακή ακοομετρία IEC : Cenelec EN :1995 Ακουόμετρα Μέρος 3: Σήματα μικρής διάρκειας για ακουστικές δοκιμές για ακουομετρικούς και νευροωτολογικούς σκοπούς IEC : Cenelec EN :2007 Ηλεκτροακουστική - Ακουολογικός εξοπλισμός - Μέρος 3: Σήματα δοκιμής βραχείας διάρκειας IEC : EN : Cenelec EN :1995 Ακουόμετρα Μέρος 4: Εξοπλισμός για την ακουομετρία σε μια διευρυμένη περιοχή υψηλών συχνοτήτων IEC : Cenelec EN 61217:1996 Εξοπλισμός ραδιοθεραπείας Συντεταγμένες, κινήσεις και βαθμίδες IEC 61217: EN 61217:1996/A1:2001 IEC 61217:1996/A1:2000 EN 61217:1996/A2:2008 IEC 61217:1996/A2: Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( )

CEN ΕΝ 285 Αποστείρωση - Κλίβανοι αποστείρωση ς Ατμού - Μεγάλοι Κλίβανοι CEN ΕΝ 375:2001 Πληροφορίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν τα in vitro

CEN ΕΝ 285 Αποστείρωση - Κλίβανοι αποστείρωση ς Ατμού - Μεγάλοι Κλίβανοι CEN ΕΝ 375:2001 Πληροφορίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν τα in vitro Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 691 Κ.Δ.Π. 109/2005 Αριθμός 109 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ προϊόντων ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002, 2003 ΚΑΙ 2004 ΟΙ ΠΕΡί ΤΩΝ 8ΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου 2.12.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4096 Κ.Δ.Π. 519/2005 Αρ. 4051, 18.11.2005 Αριθμός 519 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Ενδείξεις χρήσης... 1 Αντενδείξεις... 1 Ανεπιθύμητες ενέργειες... 2 Γενικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις... 2 Η συσκευή Astral... 4 Η επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων και κενού και συστήματα απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων

Προδιαγραφές για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων και κενού και συστήματα απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Προδιαγραφές για συστήματα σωληνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΠΑ.ΜΕ..Υ.: Πανελλαδική Μελέτη ιατροφής και Υγείας/ Σχέδιο ράσης για την Προαγωγή της ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της ιατροφής» Υποέργο 4: «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

LEGENDAIR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

LEGENDAIR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LEGENDAIR ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ AIROX Parc d Activités Pau-Pyrénées L Echangeur BP 833 64008 PAU Cedex FRANCE ΤΗΛ.: (+33) 5.59.14.02.02 ΦΑΞ: (+33) 5.59.14.02.00

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (State-of-the-art Medical Devices

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φωτεινή Καράμπαμπα Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Πανελλαδική Μελέτη ιατροφής και Υγείας ΠΑ.ΜΕ..Υ. Σχέδιο ράσης για την Προαγωγή της ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της ιατροφής» Υποέργο 4: «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων»

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR 30751/675 Αναθ. 1 της 15.03.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στην Ογκολογία. (QuapoS 4) Μετάφραση από: Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή

Πρότυπα Ποιότητας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στην Ογκολογία. (QuapoS 4) Μετάφραση από: Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή 1 Πρότυπα Ποιότητας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στην Ογκολογία (QuapoS 4) Σεπτέμβριος 2009 Μετάφραση από: Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή 2 1. Προσωπικό 1.1. Προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τα κυτταροστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Ελληνικά Respiratory Care Solutions Making quality of care easy A 1 6 5 4 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 B 2 3 4 5 1 1b 1a C 2 9* 1 5 10**

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems Όνομα Γιάννης Μαντώ Επίθετο Κίτσος Γεωργακοπούλου Αρ. Μητρώου 02109639 02109097 Μάθημα: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική τεχνολογία Διδάσκων: κ. Αλεξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σπουδαστής: Καλογριδάκης Δημήτριος, Α.Μ. 2993 Επιβλέπων: Δρ. Κενανάκης Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 30751/673 Αναθ. 1 της 13.02.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro (PR) Italia

Διαβάστε περισσότερα