Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/39 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας (2009/C 293/03) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 285: A2:2009 Αποστείρωση - Αποστειρωτές ατμού - Μεγάλοι Αποστειρωτές EN 285: A1:2008 EN 285:2006 CEN EN 455-1:2000 Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές απουσίας οπών EN 455-1:1993 ( ) CEN EN 455-2:2000 Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές φυσικών ιδιοτήτων EN 455-2:1995 ( ) CEN EN 455-3:2006 Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές βιολογικής αξιολόγησης EN 455-3:1999 ( ) CEN EN 556-1:2001 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση ώστε να χαρακτηρισθούν ως «ΣΤΕΙΡΑ» - Μέρος 1: Απαιτήσεις για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση EN 556: A1:1998 ( ) EN 556-1:2001/AC: CEN EN 556-2: Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση ώστε να χαρακτηρισθούν ως «ΣΤΕΙΡΑ» - Μέρος 2: Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση που υφίστανται διεργασίες υπό συνθήκες ασηψίας CEN EN 794-1: A2:2009 Αναπνευστήρες - Μέρος 1: Ιδιαίτερες απαιτήσεις για αναπνευστήρες εντατικής θεραπείας EN 794-1:1997 CEN EN 794-3: Αναπνευστήρες - Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για αναπνευστήρες έκτακτης ανάγκης και διακομιδής EN 794-3:1998/A1: Σημείωση 3 ( ) CEN EN 980:2008 Σύμβολα για χρήση στην επισήμανση προϊόντων για ιατρική χρήση EN 980: CEN EN 1041:2008 Πληροφορίες παρεχόμενες από τον κατασκευαστή ιατρικών διατάξεων EN 1041:

2 C 293/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN :1995 Μη διεισδυτικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις EN :1995/A1:2002 Σημείωση 3 ( ) CEN EN :1995 Μη διεισδυτικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 2: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για μηχανικά σφυγμομανόμετρα EN :1995/AC:2002 CEN EN :1997 Μη διεισδυτικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 3: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης της πίεσης αίματος EN :1997/A1: Σημείωση 3 ( ) CEN EN :2004 Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 4: Διαδικασίες δοκιμής για τον προσδιορισμό της συνολικής ακρίβειας του συστήματος αυτοματοποιημένων μη επεμβατικών σφυγμομανομέτρων CEN EN :2004 Μεταφερόμενες φιάλες αερίων - Αναγνώριση φιαλών αερίων (με εξαίρεση του υγραερίου LPG) - Μέρος 3: Κωδικοποίηση χρώματος EN :1997 ( ) CEN EN :2005 Σωλήνες τραχειοστομίας - Μέρος 2: Παιδιατρικοί σωλήνες (ISO :2001, Τροποποιημενο) EN :1997 ( ) CEN EN 1422: A1:2009 Αποστειρωτές για ιατρικές χρήσεις - Αποστειρωτές αιθυλενοξειδίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 1422:1997 CEN EN 1618: Μη ενδοαγγειακοί καθετήρες - Μέθοδοι ελέγχου για συνήθεις ιδιότητες CEN EN 1639:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Εργαλεία EN 1639:1996 ( ) CEN EN 1640:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Εξοπλισμός EN 1640:1996 ( ) CEN EN 1641:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Υλικά EN 1641:1996 ( )

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/41 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 1642:2004 Οδοντιατρική - Ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδοντιατρικής - Οδοντικά εμφυτεύματα EN 1642:1996 ( ) CEN EN 1707:1996 Κωνικοί σύνδεσμοι 6 % (Luer) για σύριγγες, βελόνες και ορισμένο άλλο ιατρικό εξοπλισμό - Σύνδεσμοι ασφαλείας CEN EN 1782:1998 Τραχειοσωλήνες και σύνδεσμοι CEN EN 1789:2007 Ιατρικά μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός τους - Ασθενοφόρα EN 1789:1999 ( ) CEN EN 1820:2005 Ασκοί αναισθησίας (ISO 5362:2000, Τροποποιημενο) EN 1820:1997 ( ) CEN EN 1865:1999 Προδιαγραφές φορείων και άλλου εξοπλισμού διαχείρισης ασθενών που χρησιμοποιείται σε ασθενοφόρα CEN EN 1970:2000 Ρυθμιζόμενα κρεβάτια για ανάπηρα άτομα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών EN 1970:2000/A1:2005 Σημείωση 3 () CEN EN 1985:1998 Βοηθήματα βάδισης - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου CEN EN ISO :2008 Πλαστικοί συρρικνούμενοι περιέκτες για ανθρώπινο αίμα και συστατικά αίματος - Μέρος 2: Γραφικά σύμβολα για χρήση σε ετικέτες και φυλλάδια οδηγιών (ISO :2008) CEN EN ISO :2007 Πλαστικοί συρρικνούμενοι περιέκτες για ανθρώπινο αίμα και συστατικά αίματος - Μέρος 3: Συστήματα ασκού αίματος με ενσωματωμένα εξαρτήματα (ISO :2006) CEN EN ISO 4074:2002 Προφυλακτικά από φυσικό ελαστικό (latex) - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 4074:2002) EN ISO 4074:2002/AC: EN 600:1996 ( )

4 C 293/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 4135:2001 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Λεξιλόγιο (ISO 4135:2001) EN ISO 4135:1996 ( ) CEN EN ISO :2004 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Κωνικοί σύνδεσμοι - Μέρος 1: Κωνικοί σύνδεσμοι αρσενικοί και θηλυκοί (ISO :2004) EN :1997 ( ) CEN EN ISO :2007 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Κωνικοί σύνδεσμοι - Μέρος 2: Κοχλιωτοί σύνδεσμοι φέροντες βάρος (ISO :2006) EN :1995 ( ) CEN EN ISO 5359:2008 Συστήματα εύκαμπτων σωλήνων χαμηλής πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια (ISO 5359:2008) EN 739: CEN EN ISO 5360:2009 Εξατμιστήρες αναισθητικών αερίων - Συστήματα πλήρωσης εξειδικευμένα ως προς τη δραστική ουσία (ISO 5360:2006) EN ISO 5360:2007 CEN EN ISO :2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Σωλήνες τραχειοστομίας - Μέρος 1: Σωλήνες και σύνδεσμοι για χρήση σε ενήλικες (ISO :2000) EN ISO :2004 CEN EN ISO 5840:2009 Καρδιαγγειακά εμφυτεύματα - Προσθέσεις καρδιακών βαλβίδων (ISO 5840:2005) EN ISO 5840:2005 CEN EN ISO 7197:2009 Νευροχειρουργικά εμφυτεύματα - Στείρα, μιας χρήσης συστήματα παροχέτευσης και εξαρτήματα για υδροκεφαλία EN ISO 7197:2006 CEN EN ISO 7376:2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Λαρυγγοσκόπια για τραχειακή διασωλήνωση (ISO 7376:2003) EN ISO 7376:2003 CEN EN ISO :2007 Συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 1: Συστήματα σωληνώσεων για ιατρικά αέρια υπό πίεση και κενό (ISO :2007) EN 737-3:1998 ( ) CEN EN ISO :2007 Συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 2: Συστήματα απομάκρυνσης των αναισθητικών αερίων (ISO :2007) EN 737-2:1998 ( )

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/43 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 7439:2009 Ενδομήτριες αντισυλληπτικές διατάξεις που περιέχουν χαλκό - Απαιτήσεις, δοκιμές (ISO 7439:2002) EN ISO 7439:2002 CEN EN ISO :2005 Αποστειρωμένες υποδερμικές σύριγγες μιας χρήσης - Μέρος 3: Αυτοαπενεργοποιούμενες σύριγγες για ανοσοποίηση σταθερής δόσης (ISO :2005) CEN EN ISO : Αποστειρωμένες υποδερμικές σύριγγες μιας χρήσης - Μέρος 4: Σύριγγες με μηχανισμό για την πρόληψητης επαναχρησιμοποίησης (ISO :2006) CEN EN ISO 8185:2009 Υγραντήρες αναπνευστικής οδού για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για συστήματα ύγρανσης αναπνευστικού (ISO 8185:2007) EN ISO 8185:2007 CEN EN ISO 8359:2009 Συμπυκνωτές οξυγόνου για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις ασφαλείας (ISO 8359:1996) EN ISO 8359:1996 CEN EN ISO : Εξοπλισμός έγχυσης για ιατρική χρήση - Μέρος 4: Σύνολα έγχυσης μιας χρήσης, που λειτουργούν με βαρύτητα (ISO :2007) CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 2: Αναισθησιολογικά αναππνευστικά κυκλώματα (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 3: Συστήματα μεταφοράς και λήψης ενεργών συστημάτων απομάκρυνσης αναισθητικού αερίου (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 4: Διατάξεις παροχής αναισθητικών αερίων (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2009 Συστήματα αναισθησίας με εισπνοή - Μέρος 5: Αναπνευστήρες αναισθησίας (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2008 Τερματικές λήψεις για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 1: Τερματικές λήψεις για χρήση με ιατρικά αέρια υπό πίεση και κενό (ISO :2008) EN 737-1:

6 C 293/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2008 Τερματικές λήψεις για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 2: Τερματικές λήψεις για συστήματα απομάκρυνσης των αναισθητικών αερίων (ISO :2008) EN 737-4: CEN EN ISO :2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Εναλλάκτες θερμότητας και υγρασίας (ΕΘΥ) για εφύγρανση των αναπνεομένων από ανθρώπους αερίων - Μέρος 1: ΕΘΥ για χρήση με ελάχιστους κυκλοφορούντες όγκους 250 ml (ISO :2000) EN ISO :2000 CEN EN ISO :2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Εναλλάκτες θερμότητας και υγρασίας (ΕΘΥ) για εφύγρανση των αναπνεομένων από ανθρώπους αερίων - Μέρος 2: ΕΘΥ για χρήση σε ασθενείς με τραχειοστομία με ελάχιστους κυκλοφορούντες όγκους 250 ml (ISO :2001) EN ISO :2002 CEN EN ISO 9713:2009 Νευροχειρουργικά εμφυτεύματα - Αυτοκλειόμενη ενδοκρανιακή λαβίδα ανευρύσματος (ISO 9713:2002) EN ISO 9713:2004 CEN EN ISO 9919:2009 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Ειδικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση οξυμέτρων παλμού για ιατρική χρήση (ISO 9919:2005) EN ISO 9919:2005 CEN EN ISO :2009 Ιατρικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Μέρος 1: Ηλεκρτικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Απαιτήσεις ασφαλείας (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO :2009 Ιατρικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Μέρος 2: Χειροκίνητος εξοπλισμός αναρρόφησης (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO :2009 Ιατρικός εξοπλισμός αναρρόφησης - Μέρος 3: Εξοπλισμός αναρρόφησης που λειτουργεί με πηγή κενού ή πίεσης (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO 10328: Προσθετική - Δομική δοκιμή προσθέσεων κάτω άκρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 10328:2006) CEN EN ISO :2006 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια Μέρος 1: Ρυθμιστές πίεσης και ρυθμιστές πίεσης με συσκευές μέτρησης παροχής (ISO :2006) EN 738-1:1997 ( )

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/45 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2006 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 2: Ρυθμιστές πίεσης για πρωτεύον δίκτυο και δίκτυο διανομής (ISO :2005) EN 738-2:1998 ( ) CEN EN ISO :2006 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 2: Ρυθμιστές πίεσης για πρωτεύον δίκτυο και δίκτυο διανομής (ISO :2005) EN 738-3:1998 ( ) CEN EN ISO :2008 Ρυθμιστές πίεσης για χρήση με ιατρικά αέρια - Μέρος 4: Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης (ISO :2008) EN 738-4: CEN EN ISO 10535:2006 Ανυψωτικά για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 10535:2006) EN ISO 10535:1998 ( ) CEN EN ISO :2009 Στείροι ενδοαγγειακοί καθετήρες μιας χρήσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις EN ISO :1996 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστήρες για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση - Μέρος 2: Αναπνευστήρες για κατ οίκον φροντίδα για ασθενείς εξαρτώμενους από αναπνευστική υποστήριξη (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστήρες - Μέρος 4: Ιδιαίτερες απαιτήσεις για χειροκίνητες συσκευές αναζωογόνησης (ISO :2002) EN ISO :2002 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστήρες για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση - Μέρος 1: Διατάξεις αναπνευστικής υποστήριξης για κατ οίκον φροντίδα (ISO :2004) EN ISO :2004 CEN EN ISO :2009 1: Αξιολόγηση και δοκιμές (ISO :2003) EN ISO :2003 CEN EN ISO :2009 3: Δοκιμές για γενοτοξικότητα, ικανότητα καρκινογένεσης και αναπαραγωγική τοξικότητα (ISO :2003) EN ISO :2003 CEN EN ISO :2009 4: Επιλογή δοκιμών για αλληλεπιδράσεις με το αίμα - Τροποποίηση 1 EN ISO :2002

8 C 293/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2009 5: Δοκιμές για κυτταροτοξικότητα in vitro (ISO :2009) EN ISO : CEN EN ISO :2009 6: Δοκιμές για τοπικά συμπτώματα μετά την εμφύτευση (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO : : Υπολείμματα αποστείρωσης με αιθυλενοξίδιο (ISO :2008) CEN EN ISO :2009 9: Πλαίσιο εργασίας για ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των πιθανών προϊόντων αποικοδόμησης (ISO :1999) EN ISO :1999 CEN EN ISO : : Δοκιμές για ερεθισμό και μεταχρονισμένη υπερευαισθησία EN ISO :2002 CEN EN ISO : : Δοκιμές τοξικότητας στα συστήματα (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO : : Προετοιμασία δειγμάτων και υλικά αναφοράς (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO : : Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση προϊόντων αποικοδόμησης από πολυμερή προϊόντα για ιατρική χρήση (ISO :1998) EN ISO :1998 CEN EN ISO : : Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση προϊόντων αποικοδόμησης από κεραμικά (ISO :2001) EN ISO :2001 CEN EN ISO : : Ταυτοποίηαη και ποσοτικοποίηση προϊόντων αποικοδόμησης από μέταλλα και κράματα (ISO :2000) EN ISO :2000 CEN EN ISO : : Σχεδιασμός τοξικο-κινητικής μελέτης για προϊόντα αποικοδόμησης και εκχυλίσιμα (ISO :1997) EN ISO :1997

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/47 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO : : Καθιέρωση επιτρεπόμενων ορίων για εκχυλίσιμες ουσίες (ISO :2002) EN ISO :2002 CEN EN ISO : : Χημικός χαρακτηρισμός υλικών (ISO :2005) EN ISO :2005 CEN EN ISO :2007 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Αιθυλενοξείδιο - Μέρος 1: - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2007) EN 550: CEN EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2006) EN 552:1994 ( ) CEN EN ISO :2007 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 2: Καθιέρωση της δόσης αποστείρωσης (ISO :2006) EN ISO :2007/AC: CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Βιολογικοί δείκτες - Μέρος 2: Βιολογικοί δείκτες για διαδικασίες αποστείρωσης με αιθυλενοξείδιο (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Βιολογικοί δείκτες - Μέρος 3: Βιολογικοί δείκτες για αποστείρωση υγρής θερμότητας (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Χημικοί δείκτες - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO :2005) EN ISO :2005 CEN EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Χημικοί δείκτες - Μέρος 3 - Συστήματα δεικτών τάξης 2 για χρήση στη δοκιμή τύπου Bowie Dick για διείσδυση ατμού EN ISO :2007 CEN EN ISO 11197:2009 Μονάδες παροχών για ιατρική χρήση (ISO 11197:2004) EN ISO 11197:2004

10 C 293/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2009 Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις για υλικά, συστήματα στείρου φράγματος και συστήματα συσκευασίας (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO : Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Απαιτήσεις επικύρωσης για διαμόρφωση, σφράγιση και διεργασίες συναρμολόγησης (ISO :2006) CEN EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση Μικροβιολογικές μέθοδοι Μέρος 1: Προσδιορισμός ενός πληθυσμού μικροοργανισμών στα προϊόντα (ISO :2006) EN ISO :2006/AC: EN :1996 EN :1996 EN :1996 ( ) CEN EN ISO :2009 Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Μέθοδος δοκιμής και ταξινόμηση για την αντίσταση σε λέιζερ των χειρουργικών σκεπασμάτων ή/και των προστατευτικών καλυμμάτων των ασθενών - Μέρος 1: Κύρια ανάφλεξη και διείσδυση (ISO :2005) CEN EN ISO :2009 Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Μέθοδος δοκιμής και ταξινόμηση για την ανθεκτικότητα σε λέιζερ των χειρουργικών κουρτινών ή/και των καλυμμάτων προστασίας των ασθενών - Μέρος 2: Δευτεροβάθμια ανάφλεξη (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Οφθαλμικά εμφυτεύματα - Ενδοφθάλμιοι φακοί - Μέρος 8: Θεμελιώδεις απαιτήσεις (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO 11990:2003 Οπτική και όργανα οπτικής - Λέιζερ και εξοπλισμός σχετικός με τα λέιζερ - Προσδιορισμός της αντίστασης σε λέιζερ του κορμού του τραχειακού σωλήνα (ISO 11990:2003) EN ISO 11990:1999 ( ) CEN EN : A1:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για καρδιακά και αγγειακά εμφυτεύματα - Μέρος 2: Αγγειακές προσθέσεις συμπεριλαμβανομένων και καρδιακών βαλβίδων EN :1998 CEN EN : A1:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Ιδιαίτερες απαιτήσεις για καρδιακά και αγγειακά εμφυτεύματα - Μέρος 3: Ενδοαγγειακά προϊόντα EN :1998 CEN EN 12182: Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/49 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 12342: Avαπvευστικoί σωλήvες πρooριζόμεvoι για xρήση με συσκευές αvαισθησίας και αvαπvευστήρες CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 1: Γυάλινα θερμόμετρα μεγίστου με μεταλλικό υγρό EN :2000 CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 2: Θερμόμετρα τύπου αλλαγής φάσης (ψηφιοπίνακα) EN :2000 CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 3: Επιδόσεις συμπαγών ηλεκτρικών θερμομέτρων μεγίστου (σύγκρισης και πρόβλεψης) EN :2000 CEN EN : A1:2009 Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 4: Απόδοση των ηλεκτρικών θερμομέτρων για συνεχή μέτρηση EN :2000 CEN EN : Κλινικά θερμόμετρα - Μέρος 5: Επίδοση ωτικών θερμομέτρων υπερύθρων (με διάταξη μεγίστου) CEN EN ISO 12870:2009 Οφθαλμική οπτική - Σκελετοί ομματοϋαλίων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 12870:2004) EN ISO 12870:2004 CEN EN 13060: A1:2009 Μικροί αποστειρωτές ατμού EN 13060:2004 CEN EN ISO 13485:2003 Προϊόντα για ιατρική χρήση - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις συστήματος για κανονιστικούς σκοπούς (ISO 13485:2003) EN ISO 13485:2003/AC: EN ISO 13488:2000 EN ISO 13485:2000 EN 46003:1999 ( ) CEN EN :2007 Εξοπλισμός θεραπείας αναπνευστικού - Μέρος 1: Συστήματα νεφελοποίησης και τα συστατικά τους μέρη EN :2001 ( ) CEN EN :2002 Εξοπλισμός θεραπείας αναπνευστικού - Μέρος 2: Σωληνώσεις και σύνδεσμοι CEN EN :2001 Εξοπλισμός θεραπείας αναπνευστικού - Μέρος 3: Συσκευές διοχέτευσης αέρα

12 C 293/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN 13624:2003 Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για την αξιολόγηση της μυκητοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για όργανα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2, βήμα 1) CEN EN :2008 Ασθενοφόρα ιπτάμενα, πλωτά και δύσβατου εδάφους - Μέρος 1: Απαιτήσεις διεπαφής των προϊόντων για ιατρική χρήση για τη συνέχεια της φροντίδας του ασθενούς EN :2002 ( ) CEN EN :2002 Μέθοδοι δοκιμής για γάζες άμεσης επαφής με τραύμα - Μέρος 1: Απορροφητικότητα EN :2002/AC: CEN EN :2002 Μέθοδοι δοκιμής για γάζες άμεσης επαφής με τραύμα - Μέρος 2: Ταχύτητα μετάδοσης υδρατμών σε επιδέσμους διαπερατού υμένα CEN EN 13727:2003 Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για όργανα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2, βήμα 1) CEN EN :2002 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για κατασκευαστές, μεταποιητές και προϊόντα CEN EN :2004 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής CEN EN :2006 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέρος 3: Απαιτήσεις επίδοσης και επίπεδα επίδοσης CEN EN 13824:2004 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Επικύρωση και συνήθης έλεγχος ασηπτικών διεργασιών - Απαιτήσεις και καθοδήγηση CEN EN 13867: A1:2009 Πυκνά διαλύματα για αιμοκάθαρση και συναφείς θεραπείες EN 13867:2002

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/51 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN :2003 Συστήματα διάσωσης - Μεταφορά σε θερμοκοιτίδες - Μέρος 1: Συνθήκες διεπαφής CEN EN :2003 Συστήματα διάσωσης - Μεταφορά σε θερμοκοιτίδες - Μέρος 2: Απαιτήσεις συστήματος EN :2003/AC:2004 CEN EN 14079:2003 Μη ενεργά προϊόντα για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις επίδοσης και μέθοδοι δοκιμής για απορροφητικές γάζες από βαμβάκι και απορροφητικές γάζες από βαμβάκι και βισκόζη CEN EN ISO :2003 Κλινικές έρευνες προϊόντων για ιατρική χρήση στον άνθρωπο - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO :2003) EN 540:1993 ( ) CEN EN ISO :2003 Κλινικές έρευνες προϊόντων για ιατρική χρήση στον άνθρωπο - Μέρος 2: Σχέδια κλινικών ερευνών (ISO :2003) CEN EN ISO 14160:1998 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση μιας χρήσεως με ενσωματωμένα υλικά ζωϊκής προελεύσεως - Επικύρωση και συνήθης έλεγχος της αποστείρωσης με υγρά χημικά αποστειρωτικά (ISO 14160:1998) CEN EN 14180: A1:2009 Αποστειρωτές για ιατρικές χρήσεις - Αποστειρωτές με χαμηλή θερμοκρασία ατμού και με φορμαλδεϋδη - Απαιτήσεις και δοκιμές EN 14180:2003 CEN EN 14348:2005 Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή εναιωρήματος για την αξιολόγηση της μυκητοβακτηριοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών στον ιατρικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απολυμαντικών οργάνων - Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2/βήμα 1) CEN EN ISO 14408:2009 Τραχειακοί σωλήνες σχεδιασμένοι για χειρουργική με λέιζερ - Απαιτήσεις για σήμανση και συνοδευτικές πληροφορίες (ISO 14408:2005) EN ISO 14408:2005

14 C 293/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 14534:2009 Οφθαλμική οπτική - Φακοί επαφής και προϊόντα φροντίδας φακών επαφής - Θεμελιώδεις απαιτήσεις (ISO 14534:2002) EN ISO 14534:2002 CEN EN 14561: Χημικά απολυμαντικά - Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2/βήμα 2) CEN EN 14562: Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της μυκητοκτόνου και ζυμοκτόνου δράσης για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2 / βήμα 2) CEN EN 14563: Χημικά απολυμαντικά - Ποσοτική δοκιμή αντικειμενοφόρου πλάκας για την αξιολόγηση της μυκοβακτηριδιοκτόνου δράσης των χημικών απολυμαντικών για εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην ιατρική - Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις (φάση 2/βήμα 2) CEN EN ISO 14602:2009 Μη εvεργά xειρoυργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα για oστεoσύvθεση - Ειδικές απαιτήσεις (ISO 14602:1998) EN ISO 14602:1998 CEN EN ISO 14607:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα μαστού - Ειδικές απαιτήσεις (ISO 14607:2007) EN ISO 14607:2007 CEN EN ISO 14630:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Γενικές απαιτήσεις (ISO 14630:2008) EN ISO 14630:2008 CEN EN 14683: Χειρουργικές μάσκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN ISO 14889:2009 Οφθαλμική οπτική - Φακοί οματοϋαλίων - Θεμελιώδεις απαιτήσεις για άκοπους έτοιμους φακούς (ISO 14889:2003) EN ISO 14889:2003 CEN EN 14931: Δοχεία πίεσης για ανθρώπινη χρήση (PVHO) Συστήματα θαλάμων πίεσης πολλών θέσεων για υπερβαρική θεραπεία Επιδόσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/53 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 14937:2000 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Γενικές απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό ενός μέσου αποστείρωσης και για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO 14937:2000) EN ISO 14937:2000/AC: CEN EN ISO 14971:2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση - Εφαρμογή της διαχείρισης διακινδύνευσης σε προϊόντα για ιατρική χρήση (ISO 14971:2007) EN ISO 14971: CEN EN ISO 15001:2004 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Συμβατότητα με οξυγόνο (ISO 15001:2003) CEN EN ISO 15002:2008 Συσκευές μέτρησης ροής για σύνδεση με τερματικές μονάδες δικτύων διανομής ιατρικών αερίων (ISO 15002:2008) EN 13220: CEN EN ISO :2009 Οφθαλμικά όργανα - Θεμελειώδεις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις εφαρμοστέες σε όλα τα οφθαλμικά όργανα (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO 15225: Ονοματολογία - Προδιαγραφή για ένα σύστημα ονοματολογίας προϊόντων για ιατρική χρήση για λόγους ανταλλαγής κανονιστικών δεδομένων (ISO 15225:2000) EN ISO 15225:2000/A1:2004 Σημείωση 3 ( ) EN ISO 15225:2000/A2:2005 Σημείωση 3 ( ) CEN EN 15424: Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Χαμηλή θερμοκρασία ατμού και φορμαλδεϋδη - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση CEN EN : Σύνδεσμοι μικρής διαμέτρου οπής για υγρά και αέρια σε ιατρικές εφαρμογές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις CEN EN ISO 15747:2005 Πλαστικοί περιέκτες για ενδοφλέβια ένεση (ISO 15747:2003)

16 C 293/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, όροι και ορισμοί και δοκιμές (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν θερμική απολύμανση για χειρουργικά εργαλεία, αναισθησιολογικό εξοπλισμό, περιέκτες, σκεύη, υαλικά κλπ (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν θερμική απολύμανση για περιέκτες ανθρώπινων αποβλήτων (ISO :2006) EN ISO :2006 CEN EN ISO :2009 Πλυντήρια για απολύμανση - Μέρος 4: Απαιτήσεις και δοκιμές πλυντηρίων για απολύμανση που χρησιμοποιούν χημική απολύμανση για θερμοευαίσθητα ενδοσκόπια (ISO :2008) EN ISO :2008 CEN EN ISO 16061:2008 Όργανα για χρήση σε συνδυασμό με μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Γενικές απαιτήσεις (ISO 16061:2008) CEN EN ISO 16201:2006 Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος διαμονής-εργασίας (ISO 16201:2006) EN 12011: ( ) CEN EN ISO :2009 Αναπνευστική θεραπεία της άπνοιας κατά τον ύπνο - Μέρος 1: Εξοπλισμός θεραπείας της άπνοιας κατά τον ύπνο (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO :2009 Αναπνευστική θεραπεία της άπνοιας κατά τον ύπνο - Μέρος 2: Μάσκες και παρελκόμενα εξαρτήματα για την αγωγή (ISO :2007) EN ISO :2007 CEN EN ISO 17664:2004 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για την επεξεργασία των επαναποστειρώσιμων προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO 17664:2004) CEN EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Υγρή θερμότητα - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2006) EN 554:1994 ( ) CEN EN ISO 18777:2009 Μεταφερόμενα συστήματα υγρού οξυγόνου για ιατρική χρήση - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 18777:2005) EN ISO 18777:2005

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/55 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 18778:2009 Αναπνευστικός εξοπλισμός - Συσκευές παρακολούθησης βρεφών - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 18778:2005) EN ISO 18778:2005 CEN EN ISO 18779:2005 Προϊόντα για ιατρική χρήση για εξοικονόμηση οξυγόνου και μιγμάτων οξυγόνου - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 18779:2005) CEN EN ISO 19054:2006 Συστήματα τροχιών για στήριξη ιατρικού εξοπλισμού (ISO 19054:2005) EN 12218:1998 ( ) CEN EN :1993 Κωνικά εξαρτήματα με ένα άνοιγμα (luer) 6 % για σύριγγες, βελόνες και ορισμένες άλλες ιατρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO 594-1:1986) EN :1993/A1: Σημείωση 3 ( ) EN :1993/AC:1996 CEN EN ISO 21171: Ιατρικά γάντια - Προσδιορισμός της αφαιρούμενης επιφανειακής πούδρας (ISO 21171:2006) CEN EN ISO 21534:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης - Ιδιαίτερες απαιτήσεις (ISO 21534:2007) EN ISO 21534:2007 CEN EN ISO 21535:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης - Ειδικές απαιτήσεις για εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης ισχίου (ISO 21535:2007) EN ISO 21535:2007 CEN EN ISO 21536:2009 Μη ενεργά χειρουργικά εμφυτεύματα - Εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης - Ειδικές απαιτήσεις για εμφυτεύματα αντικατάστασης άρθρωσης γονάτου (ISO 21536:2007) EN ISO 21536:2007 CEN EN ISO 21647:2009 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Ειδικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιαστική επίδοση συσκευών παρακολούθησης αναπνευστικών αερίων EN ISO 21647:2004 CEN EN ISO 21649: Ενετήρες χωρίς βελόνα για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 21649:2006)

18 C 293/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 21969:2006 Εύκαμπτες συνδέσεις υψηλής πίεσης για χρήση με συστήματα ιατρικών αερίων (ISO 21969:2005) EN 13221:2000 ( ) CEN EN ISO :2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση που χρησιμοποιούν ζωικούς ιστούς και παράγωγά τους - Μέρος 1:Εφαρμογή της διαχείρισης διακινδύνευσης (ISO :2007) EN :2000 ( ) CEN EN ISO :2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση που χρησιμοποιούν ζωικούς ιστούς και παράγωγά τους - Μέρος 2: Έλεγχος προέλευσης, συλλογής και χειρισμού (ISO :2007) EN :2000 ( ) CEN EN ISO :2007 Προϊόντα για ιατρική χρήση που χρησιμοποιούν ζωικούς ιστούς και παράγωγά τους - Μέρος 3: Επικύρωση της εξάλειψης ή/ και αδρανοποίησης ιών και παραγόντων μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) (ISO :2007) EN :2000 ( ) CEN EN ISO 22523:2006 Εξωτερικές προσθέσεις άκρων και εξωτερικές ορθώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 22523:2006) EN 12523:1999 ( ) CEN EN ISO 22610:2006 Χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και ενδυμασίες χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντίστασης σε υγρή βακτηριακή διείσδυση (ISO 22610:2006) CEN EN ISO 22612:2005 Ενδυμασία για προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων - Μέθοδος δοκιμής για αντίσταση στη μικροβιακή διείσδυση υπό ξηρές συνθήκες (ISO 22612:2005) CEN EN ISO 22675:2006 Προσθετική - Δοκιμή διατάξεων αστραγάλου - ποδιού και μονάδων ποδιού - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής (ISO 22675:2006) CEN EN ISO :2008 Ηθμοί αναπνευστικών κυκλωμάτων για αναισθησιολογική και αναπνευστική χρήση - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής αλατονέφους για την αξιολόγηση της απόδοσης διήθησης (ISO :2003) EN :2001 ( ) CEN EN ISO :2009 Ηθμοί αναπνευστικών κυκλωμάτων για αναισθησιολογική και αναπνευστική χρήση - Μέρος 2: Χαρακτηριστικά άλλα εκτός της διήθησης (ISO :2002) EN ISO :2008

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/57 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ CEN EN ISO 23747:2009 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Σπιρόμετρα μέτρησης μέγιστης εκπνευστικής ροής για την αξιολόγηση της πνευμονικής λειτουργίας σε αυθόρμητα αναπνέοντες ανθρώπους (ISO 23747:2007) EN ISO 23747:2007 CEN EN ISO :2009 Καρδιαγγειακά εμφυτεύματα - Ενδοαγγειακά προϊόντα - Μέρος 1: Ενδοαγγειακές προσθέσεις EN ISO :2008 CEN EN ISO :2009 Καρδιαγγειακά εμφυτεύματα - Ενδοαγγειακά προϊόντα - Μέρος 2: Αγγειακά στεντ (ISO :2008) EN ISO :2008 CEN EN 27740: Χειρουργικά εργαλεία, νυστέρια με αποσυνδεδεόμενες λεπίδες, διαστάσεις εφαρμογής (ISO 7740:1985) EN 27740:1992/A1: Σημείωση 3 ( ) EN 27740:1992/AC:1996 Cenelec EN :2005 Ακουστικά βαρηκοΐας Μέρος 13: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) IEC : EN :1997 ( ) Cenelec EN 60522:1999 Προσδιορισμός του μόνιμου φιλτραρίσματος σωληνωτών διατάξεων ακτίνων Χ IEC 60522: Cenelec EN 60580:2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μετρητές ακτινοβολίας με βάση το γινόμενο έκθεση-επιφάνεια IEC 60580: Cenelec EN :1990 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια IEC :1988 EN :1990/A1:1993 IEC :1988/A1:1991 EN :1990/A2:1995 IEC :1988/A2: Σημείωση Σημείωση 3 Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση IEC : EN :1990 και οι τροποποιήσεις του

20 C 293/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 1-1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Συμπληρωματικό πρότυπο: Απαιτήσεις ασφαλείας για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα IEC : EN : A1:1996 ( ) Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Συμπληρωματικό Πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Απαιτήσεις και δοκιμές IEC : EN :1993 ( ) EN :2001/A1:2006 IEC :2001/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις και δοκιμές IEC :2007 (Τροποποιημένο) EN :2001 και οι τροποποιήσεις του Cenelec EN :1994 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια - 3. Συμπληρωματικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις για προστασία από ακτινοβολία σε διαγνωστικό ακτινολογικό εξοπλισμό IEC : Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-3: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Προστασία από ακτινοβολία σε διαγνωστικό ακτινολογικό εξοπλισμό IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 1-4: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Συμπληρωματικό πρότυπο: Προγραμματιζόμενα ηλεκτρικά ιατρικά συστήματα IEC : EN :1996/A1:1999 IEC :1996/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2004 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-6: Γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια - Συμπληρωματικό πρότυπο: Δυνατότητα χρήσης IEC :

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/59 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-6: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Δυνατότητα χρήσης IEC : EN :2004 Cenelec EN :2004 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-8: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας - Συμπληρωματικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και καθοδήγηση για συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα IEC :2003 EN :2004/A1:2006 IEC :2003/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-8: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση- Συμπληρωματικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και καθοδήγηση για συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα IEC : EN :2004 και οι τροποποιήσεις του Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-10: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη φυσιολογικών ελεγκτών κλειστού βρόχου IEC : Cenelec EN :1998 Ασφάλεια ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια επιταχυντών ηλεκτρονίων στην περιοχή από 1 MeV μέχρι 50 MeV IEC :1998 EN :1998/A1:2002 IEC :1998/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια χειρουργικών συσκευών υψηλής συχνότητας IEC : EN :1993 ( ) Cenelec EN :2007 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών χειρουργικής υψηλής συχνότητας IEC : EN :2000 ( )

22 C 293/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1993 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια θεραπευτικών συσκευών βραχέων κυμάτων IEC :1991 EN :1993/A1:1998 IEC :1991/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2003 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια καρδιακών απινιδωτών IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-5: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια υπερηχητικού εξοπλισμού φυσιοθεραπείας IEC : Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια γεννητριών υψηλής τάσης της ομάδας διαγνωστικών γεννητριών ακτίνων Χ IEC : Cenelec EN :1997 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας γεννητριών ακτίνων Χ για ακτινοθεραπεία IEC :1987 EN :1997/A1:1997 IEC :1987/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-10: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών διέγερσης νεύρων και μυών IEC :1987 EN :2000/A1:2001 IEC :1987/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1997 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για θεραπευτικό εξοπλισμό ακτινών γ IEC :1997 EN :1997/A1:2004 IEC :1997/A1: Σημείωση 3 ( )

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/61 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-12: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια αναπνευστήρων - Αναπνευστήρες εντατικής θεραπείας IEC : Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση των αναισθητικών συστημάτων IEC : EN :2006/A1:2007 IEC :2003/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-16: Ειδικές απαιτήσεις για εξοπλισμό αιμοδιάλυσης, αιμοδιαδιήθησης και αιμοδιήθησης IEC : Cenelec EN :2004 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-17: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών μεταφόρτισης αυτόματα ελεγχόμενης βραχυθεραπείας IEC : EN : A1:1996 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ενδοσκοπικών συσκευών IEC : EN :1996/A1:2000 IEC :1996/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια θερμοκοιτίδων βρεφών IEC : EN :1996/A1:1996 IEC :1990/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια μεταφερόμενων επωαστήρων IEC : A1:

24 C 293/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1994 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια θερμοκοιτίδων βρεφών με ακτινοβολία IEC :1994 EN :1994/A1:1996 IEC :1994/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια διαγνωστικών και θεραπευτικών συσκευών ακτίνων λέιζερ IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-23: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών λειτουργίας, διαδερμικών συσκευών παρακολούθησης της μερικής πίεσης IEC : EN :1997 ( ) Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-24: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια αντλιών έκχυσης και συσκευών ρύθμισης IEC : Cenelec EN :1995 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-25: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτροκαρδιογράφων IEC : EN :1995/A1:1999 IEC :1993/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2003 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-26: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτροεγκεφαλογράφων IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-27: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ουσιώδους επίδοσης, συσκευών ελέγχου στην ηλεκτροκαρδιογραφία IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :1993 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συγκροτημάτων πηγών ακτίνων Χ και συγκροτημάτων λυχνιών ακτίνων Χ για ιατρική διάγωνση IEC :

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/63 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1999 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-29: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια προσομοιωτών ακτινοθεραπείας IEC : EN : A1:1996 ( ) Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-29: Ειδικές απαιτήσεις για την βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση προσομοιωτών ακτινοθεραπείας IEC : EN : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-30: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών λειτουργίας, συσκευών ελέγχου της πίεσης του αίματος έμμεσα, αυτόματα και περιοδικά IEC : EN :1995 ( ) Cenelec EN :1995 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-31: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξωτερικών βηματοδοτών καρδιάς με εσωτερική τροφοδότηση ρεύματος IEC : EN :1995/A1:1998 IEC :1994/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1994 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια παρελκομένων ακτινολογικού εξοπλισμού IEC : Cenelec EN :2002 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-33: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού μαγνητικής τομογραφίας για ιατρική διάγνωση IEC : EN : A11:1997 ( ) EN :2002/A1:2005 IEC :2002/A1:2005 EN :2002/A2:2008 IEC :2002/A2: Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-34: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών άμεσου ελέγχου της πίεσης του αίματος IEC : EN :1995 ( )

26 C 293/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια κουβερτών, μαξιλαριών και στρωμάτων, που προορίζονται για θέρμανση κατά την ιατρική χρήση IEC : Cenelec EN :1997 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών για λιθοτριψία που προκαλείται εξωσωματικά IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-37: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παρακολούθησης με υπερήχους IEC :2001 EN :2001/A1:2005 IEC :2001/A1:2004 EN :2001/A2:2005 IEC :2001/A2: Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-37: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση ιατρικών διαγνωστικών συσκευών και συσκευών παρακολούθησης με υπερήχους IEC : EN :2001 και οι τροποποιήσεις του Cenelec EN :1996 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-38: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτρικών νοσοκομειακών κρεβατιών IEC : EN :1996/A1:2000 IEC :1996/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :1999 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-39: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών περιτοναϊκής κάθαρσης IEC : Cenelec EN :2008 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-39: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση εξοπλισμού περιτοναϊκής διάλυσης IEC : EN :

27 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/65 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-40: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτρομυογράφων και των αντίστοιχα επικαλούμενων σε διέγερση συσκευών IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-41: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια χειρουργικών φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών σωμάτων για διάγνωση IEC : Cenelec EN :2000 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-43: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού ακτίνων Χ για ενδιάμεσες διαδικασίες IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-44: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού ακτίνων-χ για υπολογιστική τομογραφία IEC : EN :1999 ( ) EN :2001/A1:2003 IEC :2001/A1: Σημείωση 3 ( ) Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-45: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια μαστογραφικού ακτινολογικού εξοπλισμού και μαστογραφικών στερεοτακτικών διατάξεων IEC : EN :1998 ( ) Cenelec EN :1998 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-46: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τραπεζών χειρουργικής IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-47: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της βασικής απόδοσης, κινητών ηλεκτροκαρδιογραφικών συστημάτων IEC : Cenelec EN :2001 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-49: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια εξοπλισμού πολυλειτουργικής παρακολούθησης ασθενών IEC :

28 C 293/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη ΕΕ Cenelec EN :2002 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-50: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών φωτοθεραπείας βρεφών IEC : Cenelec EN :2003 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2-51: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της βασικής απόδοσης, μονοκαναλικών και πολυκαναλικών ηλεκτροκαρδιογράφων καταγραφής και ανάλυσης IEC : Cenelec EN 60627:2001 Διαγνωστικός εξοπλισμός απεικόνισης με ακτίνες Χ Χαρακτηριστικά αντισκεδαστικών πλεγμάτων γενικής χρήσης και μαστογραφίας IEC 60627: Cenelec EN :2001 Ηλεκτροακουστική Ακοολογικός εξοπλισμός Μέρος 1: Ακοόμετρα καθαρού τόνου IEC : EN :1994 ( ) Cenelec EN :1997 Ακουόμετρα Μέρος 2: Εξοπλισμός για ομιλιακή ακοομετρία IEC : Cenelec EN :1995 Ακουόμετρα Μέρος 3: Σήματα μικρής διάρκειας για ακουστικές δοκιμές για ακουομετρικούς και νευροωτολογικούς σκοπούς IEC : Cenelec EN :2007 Ηλεκτροακουστική - Ακουολογικός εξοπλισμός - Μέρος 3: Σήματα δοκιμής βραχείας διάρκειας IEC : EN : Cenelec EN :1995 Ακουόμετρα Μέρος 4: Εξοπλισμός για την ακουομετρία σε μια διευρυμένη περιοχή υψηλών συχνοτήτων IEC : Cenelec EN 61217:1996 Εξοπλισμός ραδιοθεραπείας Συντεταγμένες, κινήσεις και βαθμίδες IEC 61217: EN 61217:1996/A1:2001 IEC 61217:1996/A1:2000 EN 61217:1996/A2:2008 IEC 61217:1996/A2: Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( )

CEN ΕΝ 285 Αποστείρωση - Κλίβανοι αποστείρωση ς Ατμού - Μεγάλοι Κλίβανοι CEN ΕΝ 375:2001 Πληροφορίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν τα in vitro

CEN ΕΝ 285 Αποστείρωση - Κλίβανοι αποστείρωση ς Ατμού - Μεγάλοι Κλίβανοι CEN ΕΝ 375:2001 Πληροφορίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν τα in vitro Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 691 Κ.Δ.Π. 109/2005 Αριθμός 109 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ προϊόντων ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002, 2003 ΚΑΙ 2004 ΟΙ ΠΕΡί ΤΩΝ 8ΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το παρόν κείμενο επιχειρεί να δώσει μια πλήρη εικόνα για το τι ισχύει σήμερα στην ευρωπαϊκή ένωση και κατ επέκταση και στην Ελλάδα για την διανομή ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Θεόδωρος Παπαϊωάννου Επίκουρος Καθηγητής Α Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 22 / 11 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι Κατάλογος Προϊόντων Πίνακας Περιεχομένων Πιεσόμετρα 4-5 Νεφελοποιητές 6-7 Θερμόμετρα 8 Καθημερινότητα 9 Βρεφική Φροντίδα 10 Πιεσόμετρα CHECKY Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ Το Πιεσόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8)

Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8) Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΏΝ ΓΕΝΙΚΟ Ι Ο ΡΟ Ι ΓΙΑ Ο ΛΑ ΤΑ ΠΡΟ ΪΟ ΝΤΑ 1. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Οι Τεχνικές Διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης ΠΥΡΗΝΑΣ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (ΜΕΘ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως:

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: - Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες, κηλεπίδεσμοι κ.λ.π.). - Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης (καθετήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο Olympus (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα) 19.680,00

Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο Olympus (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα) 19.680,00 Νοσοκομείο Παίδων ''Η Αγία Σοφία'' 18/06/10 Φορητός Αναπνευστήρας (Δωρεά: Ίδρυμα Σαμούρκα) 6.655,00 30/09/10 Ινοβρογχοσκόπιο με σύστημα βιντεοσκόπησης 44.280,00 30/09/10 Laptop για ινοβρογχοσκόπιο 599,99

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ COPYRIGHT 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:319/12-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση

Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση Χημικοί Μηχανισμοί Παραγωγή εξ επαγωγής, φωτο-χημικών φαινομένων φωτο-ευαισθητοποίησης και φωτο-απομάκρυνσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων. Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής δεν είναι πάντα όλες σωστές. Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο αρχείο pdf

Τράπεζα θεμάτων. Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής δεν είναι πάντα όλες σωστές. Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο αρχείο pdf 1 Τράπεζα θεμάτων Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής δεν είναι πάντα όλες σωστές. Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο αρχείο pdf Α. Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Σημειώσεις: εισαγωγικό μάθημα pdf στο e-class

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Γιώργος Μιξίδης MD FRCPC Ιούνιος 2010 Ι. Τι είναι Τραχειοστομία; Είναι ένα άνοιγμα (τομή) στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού μέσω του οποίου τοποθετείται σωλήνας (Σωλήνας τραχειοστομίας)

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 250 ΤΕΜ 4300 ΤΕΜ 600 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 250 ΤΕΜ 4300 ΤΕΜ 600 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 12CM M.X (ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙO Μ.Χ) ΤΕΜ 25 2 ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΑ 25ΕΚ (ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΙΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 50 3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 8031 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 5200 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ (ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΑΠΛΟΙ 2 8033 ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 17/02/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 1565 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση

Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση Οδηγός αναφοράς Ρύθμιση και πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση Πριν από τη Ρύθμιση, συλλέξτε τα παρακάτω εφόδια: Μία φιάλη/έναν ασκό φυσιολογικού ορού 500 ml ή 1000 ml με μία (1) μονάδα (U) ηπαρίνης ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δράμα 14 09-2012 Πληροφορίες :Αλεξιάδου Μαρία Αρ.Πρωτ./ 7666 Τηλέφωνο : 2521350222 FAX:2521025997 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-39-0001 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ειδικά σχεδιασμένος για να ανιχνεύει πυροβόλα όπλα σε εισόδους με υψηλό ρυθμό κυκλοφορίας, ο HI-PE/CF συνδυάζει την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα CEIA με τον πολύ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός τύπος).

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα.

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 31-01-2014 Αριθµ.Πρωτ: 350 Βαθ. Προτερ/τας Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ. 22310 60158 FAX: 22310 33945 Αριθμ. Πρωτ. 277 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα