Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/86/17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17"

Transcript

1 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/86/17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων Γέρακας Αττικής

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (α) Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την... σελ. 2 (β) Ενδιάμεσος Ισολογισμός της... σελ. 3 (γ) Ενδιάμεση Κατάσταση Αναγνωρισμένων Εσόδων/(Εξόδων) της περιόδου που έληξε την... σελ. 4 (δ) Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την... σελ. 5 (ε) Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την... σελ Η Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπογράφηκε κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος K. Κυριακίδης Κωνσταντίνος Δ. Μαχαίρας ΑΔΤ. Λ ΑΔΤ. Θ Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διευθύντρια Λογιστηρίου Μαρία Β. Κουκαλάνη Mελετοπούλου Γ. Ασπασία ΑΔΤ. AB ΑΔΤ. Σ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 1

3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) Όμιλος Εταιρία Σημ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) (48.510) (43.965) ( ) ( ) (41.863) (41.540) Έξοδα διοίκησης (31.590) (25.821) (10.655) (8.873) (28.251) (24.897) (9.251) (8.462) Απαξίωση περιουσιακών στοιχείων Λειτουργικά κέρδη Χρηματοοικονομικό κόστος (4.061) (1.777) (1.989) (540) (3.555) (1.777) (1.655) (540) Έσοδα από τοποθετήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 8 (7.735) (8.078) (3.563) (3.140) (8.383) (7.290) (3.414) (2.708) Κέρδη μετά φόρων Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ) 9 1,32 1,77 0,66 0,70 1,70 1,59 0,71 0,60 Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 2

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Όμιλος Εταιρία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ Πάγιο Ενεργητικό Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία επιχείρησης Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Θυγατρικές εταιρίες Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα και λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Συσσωρευμένα κέρδη/(ζημιές) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμος δανεισμός Συνταξιοδοτικά προγράμματα Προβλέψεις Υποχρέωση από αναβαλλόμενο φόρο Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμoς δανεισμός Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις πληρωτέες εντός ενός έτους Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα και 17 λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 3

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/(ΕΞΟΔΩΝ) Όμιλος Εταιρία Κέρδος περιόδου Σύνολο αναγνωρισμένου κέρδους περιόδου Ποσό που αναλογεί σε: Μετόχους Εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 4

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY Όμιλος Εταιρία Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις Πρόβλεψη απαξίωσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων (170) - (170) - Προβλέψεις Ζημιές (κέρδη) από πώληση παγίων (5.078) 10 (4.376) 10 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (1.069) (847) (352) (395) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες: (Aύξηση) αποθεμάτων (14.945) (10.380) (17.855) (9.365) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (23.770) (17.512) (11.080) (19.058) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.836) (3.733) (2.506) (3.733) Καταβεβλημένοι μη λειτουργικοί φόροι (9.405) (6.241) (8.662) (5.378) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (9.167) Επενδυτικές Δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (76.475) - (77.692) - Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (42.436) (18.897) (25.450) (18.749) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) (18.025) (97.562) (18.329) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων - (44.138) - (44.138) Εξοφλήσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.295) Μερίσματα πληρωθέντα (11.332) (6.239) (11.332) (6.239) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) (22.377) (22.377) Καθαρή (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου: (α)+(β)+(γ) (13.817) (27.924) (7.846) (33.907) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 5

7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα στην Λεωφ. Σπάτων αριθμ. 81, τ.κ στο Γέρακα Αττικής. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων με σκοπό και αντικείμενο κυρίως την άσκηση επιχειρήσεως βιοτεχνίας και εμπορίας υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντων διατροφής, την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση κρεάτων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, βοτάνων και άλλων ειδών οικιακής και ατομικής χρήσεως, την οργάνωση εγκαταστάσεων και αλυσίδας καταστημάτων «υπεραγορών» (supermarkets) προς διάθεση αντικειμένων των προαναφερομένων ειδών, υπό συγχρόνους μεθόδους προβολής, διακινήσεως και διαθέσεως καθώς και την ανάληψη δικτύου δικαιόχρησης στον κλάδο λιανεμπορίου. Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στη χονδρική πώληση. Στο τέλος της περιόδου, το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου αριθμεί 195 καταστήματα από τα οποία 117 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 29 καταστήματα λιανικής πώλησης που προέρχονται από την πρόσφατη εξαγορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., μετονομασθείσα βάσει του Ν.3190/1955), 39 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 10 καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης με την επωνυμία ENA Cashand-Carry. O αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ήταν: Όμιλος Εταιρία 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προέκυψαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η μέθοδος αυτή ακολουθήθηκε και για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της. Οι εταιρίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, οι αντίστοιχες διευθύνσεις τους καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής εταιρίας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (μητρική εταιρία) ΕΝΑ Α.Ε. (θυγατρική εταιρία) P.L. LOGISTICS CENTER ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ LOGISTICS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (θυγατρική εταιρία) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., μετονομασθείσα βάσει του Ν.3190/1955) (θυγατρική εταιρία) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. (πρώην PLUS HELLAS Ε.Π.Ε., μετονομασθείσα βάσει του Ν.3190/1955) (θυγατρική εταιρία) Έδρα Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στο κεφάλαιο της θυγατρικής Ελλάδα, Γέρακας Αττικής --- Ελλάδα, Γέρακας Αττικής 99,96% Ελλάδα, Γέρακας Αττικής 100,00% Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 99,9999% Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 100,00% (α) Η εταιρία P.L. LOGISTICS CENTER ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ LOGISTICS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της (β) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., μετονομασθείσα βάσει του Ν.3190/1955) συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της (γ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. (πρώην PLUS HELLAS Ε.Π.Ε., μετονομασθείσα βάσει του Ν.3190/1955) συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της

8 2. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ακόλουθη εταιρία δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση: Επωνυμία Έδρα Ποσοστό συμμετοχής ΣΑΚ Ε.Π.Ε. 40,00% Λόγοι Εξαίρεσης Θυγατρικών Εταιριών από την Ενοποίηση Η συμμετοχή στο κεφάλαιο είναι επουσιώδης, λόγω των μικρών οικονομικών της μεγεθών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια από το Η εταιρία DELHAIZE GROUP S.A. με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η οποία κατέχει το 61,28% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις συντάσσονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και είναι διαθέσιμες στην έδρα της Βελγικής εταιρίας. 3. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (εφεξής Δ.Λ.Π.) αριθμός ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι Λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν στη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την

9 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Ο Όμιλος παρακολουθεί την εμπορική του δραστηριότητα βάση των εταιριών 1. «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε, εταιρίες λιανικού εμπορίου τροφίμων και P.L.L.C. S.A., εταιρία παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, και 2. ΕΝΑ Α.Ε., εταιρία χονδρικού εμπορίου τροφίμων. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Περίοδος από έως Περίοδος από έως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/XΩΝ M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/XΩΝ M.E.Π.Ε.- P.L.L.C. S.A. ΕΝΑ Α.Ε. Απαλοιφή ενδοεταιρικών Σύνολο «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε. Απαλοιφή ενδοεταιρικών Πωλήσεις λιανικής Πωλήσεις σε επιτηδευματίες Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (89.462) (61.602) - Πωλήσεις σε συνεργάτες με σύμβαση δικαιόχρησης Πωλήσεις σε τρίτους Σύνολο πωλήσεων τομέα (89.462) (61.602) Κέρδος προ φόρων (420) (53) Κέρδος μετά φόρων (413) (44) Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ως κύριος προμηθευτής της ΕΝΑ Α.Ε. και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε, πωλεί εμπορεύματα που η ίδια αγοράζει και εμπορεύεται. Σύνολο 8

10 6. ΜΕΡΙΣΜΑ Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού ογδόντα εννέα λεπτών (0,89 Ευρώ) ανά μετοχή και συνολικού ποσού Ευρώ για τη χρήση Το μέρισμα κατεβλήθη στους δικαιούχους μετόχους την μέσω της τράπεζας EUROBANK. 7. AΠΑΞΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κατά την εξέταση των ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων διαπιστώθηκε οτι δεν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους. Αντίθετα, την παρούσα περίοδο, που λήγει την, αντιλογίσθηκε μέρος προβλέψεων προγενέστερων περιόδων λόγω μείωσης της αξίας των ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων που επανεξετάστηκαν. 8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Για τις εταιρίες «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΕΝΑ Α.Ε. και P.L.L.C. S.A., ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην περίοδο έχει υπολογισθεί με συντελεστή 25% για το έτος Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Ο αναβαλλόμενος φόρος για τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίστηκε με συντελεστή 25%. Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/XΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/XΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε, ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην περίοδο έχει υπολογισθεί με συντελεστή 20% για το έτος 2008 ο οποίος ισχύει για τις ετερόρρυθμες εταιρίες και για τις Ε.Π.Ε. 9. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: Όμιλος Καθαρά κέρδη περιόδου Αριθμός μετοχών Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή (σε Ευρώ) 1,32 1,77 0,66 0,70 Εταιρία Καθαρά κέρδη περιόδου Αριθμός μετοχών Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή (σε Ευρώ) 1,70 1,59 0,71 0,60 9

11 10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κατά την περίοδο οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ και της Εταιρίας σε Ευρώ για τη δημιουργία κυρίως νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση και συντήρηση των υπαρχόντων καταστημάτων. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των Εταιριών «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΕΝΑ Α.Ε., P.L.L.C. S.A. και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. υπήρχαν προσημειώσεις υποθήκης ακινήτων της εταιρίας, για τις οποίες ένα μέρος έχει ήδη αρθεί ενώ για τις υπόλοιπες συνεχίζεται η διαδικασία άρσης. Η εξαγορασθείσα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. είχε κατά την ημερομηνία εξαγοράς, ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία από χρηματοδοτικές μισθώσεις αξίας κτήσης ύψους Ευρώ, τα οποία μετά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. εμπεριέχονται στο σύνολο των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου με αναπόσβεστο υπόλοιπο Ευρώ για την περίοδο που λήγει την. 11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Όμιλος Εταιρία Απαιτήσεις από πελάτες (τρίτους) Απαιτήσεις από πελάτες (ενδοεταιρικούς) Χρεώστες Επιταγές, γραμμάτια Απαιτήσεις από προμηθευτές Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (5.514) (4.980) (3.593) (3.273) Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από κοινές μετοχές του 1,50 Ευρώ (1 Ευρώ και 50 λεπτά) η κάθε μία Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την περίοδο ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) Όμιλος Εταιρία Υπόλοιπο κατά την Mεταφορά στα Αποθεματικά (4.068) (4.068) Κέρδη περιόδου κατανεμηθέντα στους μετόχους της Εταιρίας Μερίσματα (6.239) (6.239) Υπόλοιπο κατά την Υπόλοιπο κατά την Mεταφορά στα Αποθεματικά (1.700) (1.700) Κέρδη περιόδου κατανεμηθέντα στους μετόχους της Εταιρίας Μερίσματα (11.332) (11.332) Υπόλοιπο κατά την

12 14. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (α) Η Εταιρία την προέβη σε έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου σταθερού επιτοκίου σε συνέχεια της από απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το ομολογιακό δάνειο είναι ύψους Ευρώ, εκδόθηκε σε 4 ανώνυμες ομολογίες των Ευρώ εκάστη, μεταβιβάσιμες κατόπιν συναινέσεως της Εταιρίας οι οποίες διατέθηκαν και καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Alpha Bank. Το εν λόγω δάνειο θα αποπληρωθεί ολοσχερώς την (β) Η Εταιρία την προέβη σε έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου σταθερού επιτοκίου σε συνέχεια της από απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το ομολογιακό δάνειο ύψους Ευρώ διαιρείται σε 8 ανώνυμες, έγχαρτες ομολογίες των Ευρώ εκάστη, μεταβιβάσιμες κατόπιν συναινέσεως της εταιρίας, το οποίo διατέθηκε και καλύφθηκε ισόποσα από τις Τράπεζες Alpha Bank και Εμπορική. Σκοπός του δανείου μεταξύ άλλων είναι η χρηματοδότηση της εξαγοράς των εταιριών PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.») και «P.L.LOGISTICS CENTER ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ- LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί ολοσχερώς την Μακροπρόθεσμος δανεισμός Όμιλος/Εταιρία Ομολογιακό δάνειο λήξης Ομολογιακό δάνειο λήξης Σύνολο Ο ανωτέρω δανεισμός θα εξοφληθεί ως ακολούθως: Μακροπρόθεσμος δανεισμός Όμιλος/Εταιρία Εντός ενός έτους - - Κατά το δεύτερο έτος Κατά το τρίτο έως και το πέμπτο έτος Σύνολο Το επιτόκιο δανεισμού είναι σταθερό για την ισχύουσα περίοδο εκάστου ομολογιακού δανείου και είναι ως ακολούθως: Όμιλος/Εταιρία Ομολογιακό δάνειο λήξης ,895% 3,895% Ομολογιακό δάνειο λήξης ,10% - Εκτός από την ανάλυση του κατωτέρω πίνακα, η διοίκηση θεωρεί ότι οι τρέχουσες αξίες των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που λογιστικοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, στο αποσβεσμένο κόστος πλησιάζουν την εύλογη αξία τους. Ομιλος/Εταιρία Χρηματ/κές υποχρεώσεις Τρέχουσα αξία Εύλογη αξία Ομολογιακό δάνειο λήξης Ομολογιακό δάνειο λήξης

13 15. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Η εξαγορασθείσα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε., είχε κατά την ημερομηνία εξαγοράς συμβατικές υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους Ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους Ευρώ ήταν πληρωτέο εντός ενός έτους. Κατά τη λήξη της περιόδου τα κονδύλια αυτά διαμορφώνονται σε Ευρώ και Ευρώ αντίστοιχα. 16. BΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Κατά την περίοδο από έως ο Όμιλος προέβη σε μεμονωμένες λήψεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού προκειμένου να καλύψει στιγμιαίες ανάγκες του όπως τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης καθώς επίσης και την κάλυψη μέρους των επενδυτικών του αναγκών. Την ο Όμιλος έχει βραχυπρόθεσμο δανεισμό Eυρώ με μέσο σταθμικό επιτόκιο 6,02%. 17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Όμιλος Εταιρία Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα Πιστωτές Επιταγές πληρωτέες Εκπτώσεις προς πελάτες Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συναλλαγές του Ομίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις: (α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως, μεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: Καθαρές πωλήσεις εμπορευμάτων και ειδών συσκευασίας από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ΕΝΑ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων) Έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε από εκμισθώσεις ακινήτων στην ΕΝΑ Α.Ε 131 Αγορές της ΕΝΑ Α.Ε. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων) Δαπάνες της ΕΝΑ Α.Ε από μισθώσεις ακινήτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 131 Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε από την ΕΝΑ Α.Ε

14 18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (β) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως, μεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.», διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: Καθαρές πωλήσεις εμπορευμάτων και ειδών συσκευασίας από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» (συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων) Αγορές της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων) Λοιπά έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» 43 Λοιπές δαπάνες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» για την αγορά διαφόρων υλικών και υπηρεσιών από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 43 Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε προς την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» Δαπάνες της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για υπηρεσίες αποθήκευσης παρασχεθείσες από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» Έσοδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» για υπηρεσίες αποθήκευσης παρασχεθείσες προς την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Αγορές της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» Καθαρές πωλήσεις εμπορευμάτων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. προς την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων) (γ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως, μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε, διενεργήθηκαν συναλλαγές ύψους 17 Ευρώ, για τις οποίες Όμιλος δεν προβαίνει σε ανάλυση λόγω του επουσιώδους μεγέθους τους. 13

15 18. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (δ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως, μεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της P.L.L.C. S.A., διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: Δαπάνες της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για υπηρεσίες αποθήκευσης παρασχεθείσες από την P.L.L.C. S.A. Έσοδα της P.L.L.C. S.A. για υπηρεσίες αποθήκευσης παρασχεθείσες προς την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προς την P.L.L.C. S.A (ε) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως, μεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε.», διενεργήθηκαν συναλλαγές συναλλαγές ύψους 3 Ευρώ, για τις οποίες Όμιλος δεν προβαίνει σε ανάλυση λόγω του επουσιώδους μεγέθους τους. (στ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως, μεταξύ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» και της ΕΝΑ Α.Ε. διενεργήθηκαν συναλλαγές ύψους 13 Ευρώ, για τις οποίες Όμιλος δεν προβαίνει σε ανάλυση λόγω του επουσιώδους μεγέθους τους. (ζ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από έως, μεταξύ των εταιριών του Ομίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και των εταιριών του Ομίλου DΕLΗΑΙΖΕ S.A., διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: Όμιλος Εταιρία Πωλήσεις εμπορευμάτων σε DELHAIZE GROUP S.A Αγορές εμπορευμάτων από DELHAIZE GROUP S.A Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από DELHAIZE GROUP S.A.) Λοιπά έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην DELHAIZE GROUP S.A Απαιτήσεις από DELHAIZE GROUP S.A Υποχρεώσεις σε DELHAIZE GROUP S.A Πωλήσεις εμπορευμάτων σε MEGA IMAGE S.A Απαιτήσεις από MEGA IMAGE S.A Λοιπά έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην MEGA IMAGE S.A (η) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των βασικών διοικητικών στελεχών την και την αναλύονται ως ακολούθως: Αμοιβές Bonus Εργοδοτικές εισφορές Συνταξιοδοτικά προγράμματα Ιατροφαρμακευτική εισφορά Σύνολο

16 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Η Εταιρία έχει δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ύψους Ευρώ ενώ αντίστοιχα ο Όμιλος Ευρώ. 20. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 2005 και βρίσκεται μόνο σε εκκρεμότητα ο έλεγχος της αμοιβής της συνδεδεμένης εταιρίας DELHAIZE GROUP S.A. για παροχή υπηρεσιών, για τη χρήση 2005, ο οποίος έχει παραπεμφθεί σε ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Επιπλέον για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005 βεβαιώθηκαν παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος βάσει του άρθρου 13 του Κ.Ν.2238/1994, συνολικού ποσού 204 Ευρώ για τους οποίους η Εταιρία προσέφυγε στα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια. Εκτιμάται ότι οι προσφυγές της θα γίνουν δεκτές. Για την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε., έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση Ο φορολογικός έλεγχος για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την διαχειριστική περίοδο 2006 έως 2007, και για την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε. για την διαχειριστική περίοδο 2005 έως 2007, έχει ήδη αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την εταιρία P.L.L.C. S.A., έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία δεν είχε ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις λειτουργίας της, με έναρξη λειτουργίας την , ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Σημειώνεται ότι οι δύο πρώτες διαχειριστικές περίοδοι εμπίπτουν στο καθεστώς περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάσει του νόμου 3697/2008, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα με σύνολο οφειλής 18 Ευρώ. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις λειτουργίας της, με έναρξη λειτουργίας την Για τις δύο πρώτες διαχειριστικές περιόδους οι οποίες εμπίπτουν στο καθεστώς περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάσει του νόμου 3697/2008, δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα και το υπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε 2 Ευρώ. Για τις δύο επόμενες χρήσεις εκκρεμεί ο φορολογικός έλεγχος. Για τα προαναφερόμενα κονδύλια που απορρέουν από τη διαδικασία περαίωσης έχει γίνει η ανάλογη πρόβλεψη. Τέλος, η έκβαση των ανωτέρω φορολογικών ελέγχων για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. 2. Την , η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ αριθμόν 284/IV/2005 απόφασή της επέβαλε στη μητρική Εταιρία πρόστιμο ύψους 739 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου) για παράβαση του αρ.1 του Ν.703/1977. Η Εταιρία προσέφυγε κατά της ως άνω αποφάσεως στα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια και την , το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ αριθμόν 1471 απόφασή του με την οποία αποδέχεται εν μέρει την προσφυγή της Εταιρίας και μειώνει το επιβληθέν πρόστιμο στο ποσό των 130 Ευρώ, ενώ παράλληλα διατάζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου ύψους 100 Ευρώ στην Εταιρία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Παράλληλα το δικαστήριο συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. Η απόφαση αυτή επεδόθη στην Εταιρία την Την , η Εταιρία υπέβαλε αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ και η υπόθεση αναμένονταν να εκδικαστεί κατόπιν αναβολής την , ενώπιον του 2ου τμήματος του ΣτΕ. Η εκδίκαση ανεβλήθη εκ νέου για την Tην , η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ αριθμόν 373/V/2007 απόφασή της, επέβαλε στη μητρική Εταιρία πρόστιμο ύψους Ευρώ (χωρίς το τέλος χαρτοσήμου) για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/1977, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί. Η Εταιρία κατέθεσε εμπρόθεσμα προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης, η οποία αρχικά είχε οριστεί να συζητηθεί στις , αλλά αναβλήθηκε αυτεπαγγέλτως για τις

17 20. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 4. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00267/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Yφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με κίνητρο επιχορήγησης που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Μάνδρα, Αττικής. Η συνολική δαπάνη που εγκρίθηκε προς επιχορήγηση ανέρχεται σε Ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους Ευρώ. 21. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ α) Στις , η ΑΛΦΑ-BΗTA ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ προέβη στην εξαγορά του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «P.L.LOGISTICS CENTER ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (P.L.L.C.) έναντι τιμήματος Eυρώ. Η ως άνω συναλλαγή έχει αποτιμηθεί με τη μέθοδο της δίκαιης αξίας και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί καθώς δεν έχει ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας εταιρίας καθώς και η προκύπτουσα υπεραξία, η οποία έχει προσωρινά αποτιμηθεί κατά την, έχουν ως ακολούθως: Λογιστική αξία της εξαγορασθείσας εταιρίας Προσαρμογές Εύλογη αξία Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 4-4 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (1.399) - (1.399) Λοιπές υποχρεώσεις (7) 6 (1) Προκύπτουσα υπεραξία (προσωρινή) Σύνολο τιμήματος καταβληθέντος σε μετρητά Ταμειακές ροές εξαγοράς Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά (12.200) Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εξαγοραζόμενης 4 (12.196) H προκύπτουσα υπεραξία της εξαγορασθείσας εταιρίας αποδίδεται στην αναμενόμενη μείωση του κόστους αποθήκευσης και διανομής των εμπορευμάτων του Ομίλου καθώς και στις προσδοκώμενες οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν από τη λειτουργία της μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης και συντονισμού του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της κεντρικοποίησης των αγορών θα επιτευχθούν καλύτερες και επωφελέστερες εμπορικές συμφωνίες. 16

18 21. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (β) Την , η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προέβη στην εξαγορά του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου, υποκείμενο συμβατικών προσαρμογών. Συγκεκριμένα το 100% του εταιρικού κεφαλαίου απεκτήθη με την απ ευθείας εξαγορά του 99,9999% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/XΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.) έναντι τιμήματος Ευρώ και του υπολοίπου 0,0001% μέσω της εξαγοράς του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. (μετονομασθείσας σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/XΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε.), ομόρρυθμoυ εταίρου της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., έναντι τιμήματος 20 Ευρώ που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου. Η τελική τιμή εξαγοράς μετά τις συμβατικές προσαρμογές διαμορφώθηκε σε Ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη του πωλητή. Η ως άνω συναλλαγή έχει αποτιμηθεί με τη μέθοδο της δίκαιης αξίας και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί καθώς δεν έχει ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. (β.1) Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας εταιρίας καθώς και η προκύπτουσα υπεραξία, η οποία έχει προσωρινά αποτιμηθεί κατά την, έχουν ως ακολούθως: Λογιστική αξία της εξαγορασθείσας εταιρίας Προσαρμογές Εύλογη αξία της εξαγορασθείσας εταιρίας Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (938) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων ενεργητικού Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού (313) - (313) Εμπορικές υποχρεώσεις (17.536) - (17.536) Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις (16.403) 852 (15.551) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Προκύπτουσα υπεραξία (προσωρινή) Σύνολο τιμήματος καταβληθέντος σε μετρητά Ταμειακές ροές εξαγοράς Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά Συμβατικές προσαρμογές καταβληθέντος τιμήματος σε μετρητά (4.520) Άμεσα συσχετιζόμενα έξοδα 477 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εξαγοραζόμενης (1.211)

19 21. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η συμμετοχή της εξαγορασθείσας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. από την ημερομηνία εξαγοράς μέχρι το τέλος της περιόδου που έληξε στα αποτελέσματα του Ομίλου είναι ως ακολούθως: Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μικτό κέρδος Λειτουργικά κέρδη (ζημίες) (8.944) Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (9.343) Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων (7.486) (β.2) Την , η Εταιρία προέβη στην εξαγορά του 100% του κεφαλαίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε., έναντι τιμήματος 20 Ευρώ. Η ως άνω συναλλαγή έχει αποτιμηθεί με τη μέθοδο της λογιστικής αποτίμησης. Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της ανωτέρω εταιρίας, έχουν αποτιμηθεί βάσει των λογιστικών αξιών της εξαγορασθείσας, αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους και είναι ως ακολούθως: Λογιστική αξία της εξαγορασθείσας εταιρίας Λοιπές απαιτήσεις 47 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 2 Λοιπές υποχρεώσεις (29) 20 Προκύπτουσα υπεραξία (προσωρινή) - Σύνολο τιμήματος καταβληθέντος σε μετρητά 20 Ταμειακές ροές εξαγοράς Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά (20) Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εξαγοραζόμενης 2 (18) Η επίπτωση των αποτελεσμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. για την περίοδο καθώς της εταιρίας P.L.L.C. S.A. για την περίοδο , στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου είναι επουσιώδης. 18

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Η συνημμένη Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18563/06/Β/88/14 ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1 Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AΤΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το Α Εξάμηνο 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Σ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2005) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 4 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 Κατάσταση Ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Ισολογισμός... 3 2. Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα