ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράρτηµα ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράρτηµα ΙΙ"

Transcript

1 1/6 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτηµα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ TRIATHLON FORMULA LL SAE 5W30 5 LT Kωδικός αριθµός: Χρήση ουσίας/παρασκευάσµατος Λιπαντικό Στοιχεία εταιρίας A. Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str , D Künzelsau Τηλέφωνα: +49 (0)7940/15-0, Fax +49 (0)7940/ Tηλέφωνο έκτακτης ανάγκης / Ελληνικό Κέντρο ηλητηριάσεων: Τηλέφωνο επικοινωνίας µε την εταιρία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: WÜRTH HELLAS S.A.: (εργάσιµες ώρες) 2. ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Το παρασκεύασµα δεν ταξινοµείται στα επικίνδυνα σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ. Στον άνθρωπο Βλ. παραγράφους 11 και 15. Στο περιβάλλον Βλ. παράγραφο 12. Κατά την επαφή του λιπαντικού µε το νερό, µπορεί να σχηµατιστεί ένα λεπτό επιφανειακό στρώµα που ενδεχοµένως αναστείλει την ανταλλαγή οξυγόνου στους έµβιους οργανισµούς (πιθανή τοξική δράση). Πιθανός κίνδυνος για το πόσιµο νερό. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χηµική ονοµασία Περιεκτικότητα % Σύµβολο Φράσεις R EINECS, ELINCS Κωδικός αρ. (ECHA) DNEL PNEC ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4.1 Εισπνοή Αποµακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή κινδύνου. Μεταφέρετε τον παθόντα σε περιβάλλον φρέσκου αέρα και συµβουλευθείτε ιατρό αναλόγως των συµπτωµάτων. 4.2 Επαφή µε τους οφθαλµούς Ξεπλύνατε τους οφθαλµούς προσεκτικά µε άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν απαιτηθεί. Έχετε διαθέσιµο το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του προϊόντος.

2 2/6 4.3 Επαφή µε το δέρµα Ξεπλύνετε προσεκτικά µε σαπούνι και άφθονο νερό αφαιρέστε αµέσως το λερωµένο ρουχισµό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός στο δέρµα (κοκκινίλες κ.λπ.) συµβουλευθείτε ιατρό. 4.4 Κατάποση Μην προσπαθήσετε να προκαλέσετε έµετο. Συµβουλευθείτε αµέσως ιατρό. Κίνδυνος αναρρόφησης. 4.5 Ειδικός εξοπλισµός πρώτων βοηθειών 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.1 Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης ιοξείδιο του άνθρακα (CO 2) Αφρός Ξηρή σκόνη Ψεκασµός νερού Ψύξτε προσεκτικά το δοχείο µε νερό. 5.2 Ακατάλληλα για λόγους ασφαλείας µέσα πυρόσβεσης Σπρέι νερού µεγάλης ποσότητας 5.3 Ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης στη συγκεκριµένη ουσία/παρασκεύασµα, στα προϊόντα καύσης ή στα εκλυόµενα αέρια Σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να παραχθούν τα ακόλουθα: Οξείδια του άνθρακα Οξείδια αζώτου Οξείδια θείου Οξείδια φωσφόρου Τοξικά προϊόντα πυρόλυσης. Αναφλέξιµα µίγµατα ατµών αέρα. Το θερµό προϊόν εκλύει αναφλέξιµους ατµούς. 5.4 Ειδικός εξοπλισµός προστασίας για τους πυροσβέστες Προστατευτική αναπνευστική συσκευή µε ανεξάρτητη παροχή αέρα Ανάλογα µε το µέγεθος της φωτιάς Πλήρης προστασία, Εφόσον απαιτείται. 5.5 Περαιτέρω πληροφορίες Απορρίψτε το νερό που χρησιµοποιήθηκε για την πυρόσβεση σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΚΛΥΣΗ Βλ. παράγραφο 13 και για ατοµικές προφυλάξεις παράγραφο Ατοµικές προφυλάξεις Αποφύγετε το σχηµατισµό νέφους ατµών του λιπαντικού. Αποµακρύνετε πιθανές πηγές ανάφλεξης µην καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή µε τους οφθαλµούς ή το δέρµα. Εφόσον καθοριστεί, προσοχή κίνδυνος ολίσθησης. 6.2 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Εάν παρουσιαστεί διαρροή του λιπαντικού, ανακόψτε τη άµεσα. Φροντίστε να µην περάσει στο σύστηµα αποχέτευσης. Παρεµποδίστε τη µόλυνση των επιφανειακών υδάτων ή του υδροφόρου ορίζοντα. Εάν τυχόν το λιπαντικό περάσει στο σύστηµα αποχέτευσης, ενηµερώστε τις αρµόδιες υπηρεσίες. 6.3 Μέθοδοι καθαρισµού Συλλέξτε το προϊόν µε απορροφητικό υλικό (π.χ. στουπί, άµµο, προσροφητική γη, πριονίδι) και απορρίψτε το σύµφωνα µε την παράγραφο 13. ιασπαρτικό πετρελαιοειδών 7.1 Ασφαλής χειρισµός Βλ. παράγραφο 6.1 Αποφύγετε το σχηµατισµό νέφους ατµών του προϊόντος. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3 3/6 Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό. Μακριά από πηγές ανάφλεξης Μην καπνίζετε. Μη θερµαίνετε το λιπαντικό σε θερµοκρασίες πλησίον του σηµείου ανάφλεξης. Λαµβάνετε µέτρα ενάντια στη φόρτιση από στατικό ηλεκτρισµό εφόσον απαιτείται. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού, ποτού, το κάπνισµα, όπως επίσης η φύλαξη τροφίµων στο χώρο εργασίας. Να πλένετε τα χέρια σας πριν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας. Μη µεταφέρετε πανιά βρεγµένα από το λιπαντικό στις τσέπες των παντελονιών. Εφαρµόζονται µέτρα γενικής υγιεινής κατά το χειρισµό των χηµικών. Τηρήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα καθώς και τις οδηγίες χρήσης. 7.2 Αποθήκευση Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία: Να µη φυλάσσεται σε διαδρόµους ή κλιµακοστάσια. Αποθηκεύστε το κλειστό και µόνο στο αρχικό δοχείο συσκευασίας. Να µην αποθηκεύεται µαζί µε εύφλεκτα ή αυταναφλεγόµενα υλικά. Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης: Βλ. παράγραφο 10 Φυλάσσεται µακριά από υγρασία και αποθηκεύεται κλειστό. 8.1 ιακύµανση επιτρεπόµενων τιµών έκθεσης 8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χηµική ονοµασία Νέφη ατµών λιπαντικού, ορυκτέλαιο Περιεκτικότητα %: WEL-TWA: 5 mg/m 3 (ACGIH) WEL-STEL: 10 mg/m 3 (ACGIH) --- BMGV:--- Άλλες πληροφορίες:--- WEL-TWA = Όριο Εργασιακής Έκθεσης όριο µακροπρόθεσµης έκθεσης (8-ωρη TWA (= χρονικά µέση σταθµισµένη τιµή) περίοδος αναφοράς) ΕΗ 40. AGW = Όριο εργασιακής έκθεσης, Γερµανία. / WEL-STEL = Όριο Εργασιακής Έκθεσης όριο βραχυπρόθεσµης έκθεσης (15-λεπτη περίοδος αναφοράς). / BMGV = τιµή καθορισµού επίδρασης στο βιολογικό υλικό ΕΗ40. BGW = Όριο βιολογικής επίδρασης, Γερµανία. / Άλλες πληροφορίες: Sen = (ουσία) ικανή να προκαλέσει επαγγελµατικό άσθµα, Sk = ικανή να απορροφηθεί διαδερµικά, Carc = ικανή να προκαλέσει καρκίνο ή/και κληρονοµική γενετική βλάβη. **= Το όριο έκθεσης για τη συγκεκριµένη ουσία είναι από τον Ιανουάριο του 2006 υπό αναθεώρηση κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου γερµανικού φορέα (TRGS 900). 8.2 Έλεγχος έκθεσης: Έλεγχος επαγγελµατικής έκθεσης Εξασφαλίστε καλό αερισµό. Αυτός επιτυγχάνεται µε τοπικό σύστηµα απαγωγής ή γενικά µε κεντρικό εξαερισµό. Εάν ωστόσο αποδειχθεί ανεπαρκές στη διατήρηση της συγκέντρωσης του λιπαντικού σε τιµές κάτω από τις WEL και AGW, είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής συσκευής αναπνοής (µάσκας). Εφαρµόζεται µόνον σε περίπτωση υπέρβασης των µέγιστων επιτρεπόµενων τιµών έκθεσης που αναφέρονται κατωτέρω. Εφαρµόζονται µέτρα γενικής υγιεινής κατά το χειρισµό των χηµικών. Να πλένετε τα χέρια σας πριν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας. Να φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Προστασία αναπνευστικού: Κατά το σχηµατισµό νέφους ατµών του λιπαντικού: Συνήθως δεν είναι απαραίτητη. Σε υπέρβαση των ορίων OES ή MEL: Μάσκα αερίου µε φίλτρο Α2 P2 (ΕΝ 14387) Προστασία χειρών: Προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά σε λάδια (EN 374) Εάν απαιτείται: Προστατευτικά γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374) Προστατευτικά γάντια από νεοπρένιο (EN 374). Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέµας χειρός. Προστασία οφθαλµών: Προστασία δέρµατος: Εφαρµοστά γυαλιά (τύπου κολυµβητικών γυαλιών) µε πλευρική προστασία (ΕΝ166) για αποφυγή πιτσιλίσµατος. Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας (πχ. υποδήµατα ασφαλείας ΕΝ ISO και ενδύµατα µε µακριά µανίκια). Πρόσθετες πληροφορίες για την προστασία χειρών εν έχουν διεξαχθεί δοκιµές. Η επιλογή των µέσων προστασίας βασίστηκε στη βέλτιστη δυνατή γνώση και πληροφόρηση για τα περιεχόµενα συστατικά. Η επιλογή των υλικών βασίστηκε στις συστάσεις κατασκευαστών γαντιών. Η τελική επιλογή του υλικού των γαντιών πρέπει να βασίζεται στη µηχανική του αντοχή, στην απορροφητικότητά του και στην αντοχή του σε αποικοδόµηση.

4 4/6 Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό κατασκευής, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που ποικίλουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Στην περίπτωση των συγκεκριµένων παρασκευασµάτων η αντοχή των υλικών δεν µπορεί να προϋπολογιστεί, συνεπώς θα πρέπει να ελεγχθεί πριν τη χρήση. Η ακριβής µηχανική αντοχή του υλικού του προστατευτικού γαντιού θα πρέπει να ζητείται από τον κατασκευαστή γαντιού και να ελέγχεται Έλεγχος περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.υ.δ. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Υγρό Χρώµα: Καφέ Οσµή: Χαρακτηριστική 10% ph: Σηµείο/ Περιοχή βρασµού ( C): Σηµείο/ Περιοχή τήξης ( C): -39 Σηµείο ανάφλεξης ( C): 230 Αυταναφλεξιµότητα: Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας: Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας: Τάση ατµών: Πυκνότητα (g/ml): 0,855 ιαλυτότητα στο νερό: αδιάλυτο Ιξώδες: 66 mm 2 /s/40 ºC, 11,5 mm 2 /s/100 ºC 10.1 Συνθήκες προς αποφυγή Βλ. παράγραφο 7 Σταθερό σε ορθό χειρισµό και αποθήκευση. Μακριά από την υγρασία. Ανοιχτή φλόγα, πηγές ανάφλεξης 10.2 Υλικά προς αποφυγή Βλ. παράγραφο 7 Να αποφεύγεται επαφή µε ισχυρά οξειδωτικά. Να αποφεύγεται επαφή µε ισχυρά οξέα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Βλ. παράγραφο 5.3 Σε ενδεδειγµένη χρήση δεν παρατηρείται αποσύνθεση. 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11.1 Οξεία τοξικότητα και άµεσες επιπτώσεις Κατάποση, LD50 από του στόµατος, στα ποντίκια (mg/kg): Εισπνοή, LC50 δια εισπν., στα ποντίκια (mg/l/4 h): Επαφή µε το δέρµα, LD50 διαδερµικώς, ποντίκια: Επαφή µε τους οφθαλµούς: 11.2 Επιβραδυνόµενη και χρόνια τοξικότητα: (Αλλεργική) ευαισθητοποίηση: Καρκινογένεση: Μεταλλαξιγόνος δράση: Τερατογένεση: Καταστολή νευρικού συστήµατος: 11.3 Πρόσθετες πληροφορίες Ταξινοµείται µε βάση υπολογιστικές διαδικασίες. Μπορεί να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:

5 5/6 Ερεθισµός των οφθαλµών Σε µακροχρόνια χρήση: Ξηροδερµία. Έκζεµα (δερµατική φλεγµονή). Ερεθισµός του δέρµατος 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τάξη επικινδυνότητας υδάτων (Γερµανία): 2 Αυτοταξινόµηση: Ναι (VwVwS) Σταθερότητα και αποικοδοµησιµότητα: Όχι άµεσα αλλά µε έµφυτη τάση βιοαποικοδόµησης. Συµπεριφορά στις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων: ιαχωρίστε όσο το δυνατόν περισσότερο σε ελαιοδιαχωριστή Σύµφωνα µε τη συνταγή, δεν περιέχει AOX Τοξικότητα στο νερό: Οικοτοξικότητα: Συσσώρευση: υνατή η συγκέντρωση σε οργανισµούς 13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 13.1 Ως προς το υλικό/ το παρασκεύασµα/ υπόλειµµα Βρεγµένα από λιπαντικό πανιά, χαρτιά ή άλλα οργανικά υλικά αποτελούν επικίνδυνα υλικά για την έναυση πυρκαγιάς και πρέπει να ελέγχονται, να συγκεντρώνονται και να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους κωδικούς απόρριψης αποβλήτων ΕΚ: Οι κωδικοί απόρριψης αποτελούν συστάσεις για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Λόγω των ειδικών συνθηκών χρήσης και διάθεσης του προϊόντος, ισχύουν υπό συγκεκριµένες συνθήκες και άλλοι κωδικοί (2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ) λιπαντικά κινητήρων και γραναζοκιβωτίων (βαλβολίνες) µε βάση ορυκτέλαιο χωρίς χλωριωµένα συστατικά Σύσταση: Να λαµβάνονται υπόψη οι ισχύοντες τοπικοί και εθνικοί κανονισµοί Να γίνει ανακύκλωση του ορυκτελαίου. Π.χ. σε κατάλληλη µονάδα αποτέφρωσης Ως προς το χρησιµοποιηµένο υλικό συσκευασίας Βλ. παράγραφο 13.1 Να λαµβάνονται υπόψη οι ισχύοντες τοπικοί και εθνικοί κανονισµοί για συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι για πλαστικές συσκευασίες για µεταλλικές συσκευασίες Αδειάστε το δοχείο εντελώς. Τα µη µολυσµένα δοχεία µπορούν να ανακυκλωθούν. Η απόρριψη των ακάθαρτων δοχείων να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για την ουσία. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Γενικά στοιχεία Αριθµός UN: Οδική/ σιδηροδροµική µεταφορά (ADR/ RΙD) Τάξη/ οµάδα συσκευασίας: Κωδικός ταξινόµησης: LQ: Θαλάσσια µεταφορά Κώδικας IMDG: Ρυπαντής θαλασσίων υδάτων: Αεροµεταφορά ΙΑΤΑ: (τάξη/ οµάδα συσκευασίας) (τάξη/ δευτερογενής κίνδυνος/ οµάδα συσκευασίας) Επιπρόσθετες πληροφορίες: Μη επικίνδυνο υλικό σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Μεταφορών. 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

6 6/6 Ταξινόµηση σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Επικίνδυνων Προϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και των οδηγιών της Ε.Ε. (67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ) Σύµβολα: δεν εφαρµόζονται Ενδείξεις κινδύνου: --- Φράσεις R: -- Φράσεις S: -- Πρόσθετα: Προσοχή σε κανονισµούς: VOC 1999/13/EC: --- VOC(CH): ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι παρεχόµενες πληροφορίες αφορούν στο προϊόν στην παραδοτέα που µορφή. Τάξη αποθήκευσης VCI (Γερµανία): 10 Αναθεωρηµένες παράγραφοι: 1 16 (REACH) Οι ακόλουθες φράσεις συνιστούν τις ενδεδειγµένες φράσεις R για τα συστατικά του προϊόντος (όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3). Παράρτηµα.κ.= δεν καθορίστηκε/ = δεν εφαρµόζεται, = δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, = δεν έχει ελεγχθεί. OES = (όριο) πρότυπη επαγγελµατικής έκθεσης/ MEL= όριο µέγιστης έκθεσης/ WEL = Όριο Εργασιακής Έκθεσης ΕΗ 40, TWA = Όριο Μακροχρόνιας Έκθεσης (8-ωρη TWA (= χρονικά µέση σταθµισµένη τιµή) περίοδος αναφοράς), STEL = Όριο Βραχυπρόθεσµης Έκθεσης (15-λεπτη περίοδος αναφοράς) / BΜGW = τιµή καθορισµού επίδρασης στο βιολογικό υλικό ΕΗ40, AGW = Όριο εργασιακής έκθεσης, Γερµανία, BGV = Όριο βιολογικής επίδρασης, Γερµανία VbF = κανονισµοί περί εύφλεκτων υγρών (Αυστρία) WGK = τάξη επικινδυνότητας υδάτων (Γερµανία) WGK3 = πολύ επικίνδυνο, WGK2 = επικίνδυνο, WGK1 = ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό VOC = πτητικές οργανικές ενώσεις/ AOX = ευαπορρόφητες αλογονούχες οργανικές ενώσεις VwVwS = διοικητικός κανονισµός σχετικά µε επικίνδυνες για τα ύδατα ουσίες (Γερµανία) Τα προαναφερθέντα αφορούν στα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης δεν εγγυώνται τα σταθερά χαρακτηριστικά του προϊόντος και βασίζονται στα µέχρι τούδε γνωστά δεδοµένα. Ουδεµία ευθύνη φέρουµε. Το κείµενο διατυπώθηκε από: Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straße 2-4, D Steinheim, Γερµανία Tel.: , CHEMICAL/ , Fax: , Από την Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αλλοίωση αυτού του εγγράφου χωρίς τη συγκατάθεση της Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.

Ethyl acetate 25-50 F/Xi 11-36-66-67 205-500-4

Ethyl acetate 25-50 F/Xi 11-36-66-67 205-500-4 1 / 9 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτηµα II 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος B+S ΑΣΤΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος EVAPOFRESH

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 19/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» SOLVE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: DOWICIL* 200 Preservative Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 13 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EW 15A G U-EU 1/8 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EW 15A G U-EU Κωδικός προϊόντος (UVP) 05759284

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα