Υπερφόρτωση τελεστών (operator(

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπερφόρτωση τελεστών (operator("

Transcript

1 Υπερφόρτωση τελεστών (operator( overloading) Η υπερφόρτωση τελεστών είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Αναφέρεται στην πρόσθετη χρήση των συνηθισμένων τελεστών, όπως π.χ. +, -, *, >, <, ==, σε τύπους δεδομένων οριζόμενους από τον χρήστη. Έως τώρα προτάσεις όπως a = b + c έχουμε δει να χρησιμοποιούνται μόνο σε βασικούς τύπους δεδομένων. Με την υπερφόρτωση τελεστών θα δούμε πώς μπορούμε να εκτελέσουμε τέτοιες προτάσεις, όταν τα a, b και c είναι αντικείμενα μίας κλάσης.

2 Υπερφόρτωση αριθμητικών τελεστών Σε προηγούμενο παράδειγμα παρουσιάσθηκε τρόπος με τον οποίο δύο αντικείμενα της κλάσης Account μπορούν να προστεθούν, χρησιμοποιώντας μία συνάρτηση-μέλος: ac3 3 = ac1. 1.addBalance(ac2); Εάν χρησιμοποιηθεί ο τελεστής + με υπερφόρτωση, τότε μπορούμε να έχουμε την εξής πρόταση: ac3 = ac1 + ac2; Στο πρόγραμμα που ακολουθεί υλοποιείται αυτή η περίπτωση:

3 class Account private: float balance; public: Account() balance = 0; Account(float balance1) balance = balance1; Aντικειμενοστραφής Υπερφόρτωση αριθμητικών τελεστών

4 void withdraw(float money) if (money <= balance) else Aντικειμενοστραφής Υπερφόρτωση αριθμητικών τελεστών balance = balance money; cout << Το ποσό ανάληψης υπερβαίνει το τρέχον! << endl; void deposit(float money) balance += money; float getbalance() return balance;

5 Υπερφόρτωση αριθμητικών τελεστών Account operator + (Account ac) Account temp; temp.balance = balance + ac.balance; return temp; ; main() Account ac1(100.0), ac2(70.0), ac3; ac3 = ac1 + ac2; cout << Τρέχον ποσό λογαριασμού ac1: << ac1.getbalance() << endl; cout << Τρέχον ποσό λογαριασμού ac2: << ac2.getbalance() << endl; cout << Συνολικό ποσό λογαριασμών: << ac3.getbalance() << endl;

6 Υπερφόρτωση αριθμητικών τελεστών Για να «αναγκάσουμε» τον τελεστή + να ενεργήσει πάνω σε ένα αντικείμενο, χρησιμοποιούμε τη δεσμευμένη λέξη operator. Συγκεκριμένα, γράφουμε μία συνάρτηση όπου ο τύπος επιστρεφόμενης τιμής μπαίνει πρώτος, ακολουθούμενος από τη δεσμευμένη λέξη operator και αμέσως μετά τον ίδιο τον τελεστή. Τέλος, μέσα σε παρενθέσεις γράφουμε τη λίστα των ορισμάτων. Όταν στην καλούσα συνάρτηση εκτελείται η πρόταση: ac3 = ac1 + ac2; τότε γίνεται υπερφόρτωση του τελεστή + (επειδή τα ac1 και ac2 έχουν ορισθεί ως αντικείμενα), προστίθενται τα αντικείμενα ac1 και ac2 και το αποτέλεσμα αποδίδεται στο αντικείμενο ac3. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η συνάρτηση χρησιμοποιεί ως όρισμα το αντικείμενο που βρίσκεται δεξιά του τελεστή (π.χ. το ac2). Ακόμα, η συνάρτηση είναι μέλος στο αντικείμενο που βρίσκεται αριστερά του τελεστή (π.χ. στο ac1) και έτσι η αναφορά στα δεδομένα αυτού του αντικειμένου είναι άμεση.

7 Υπερφόρτωση τελεστών σύγκρισης Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να υλοποιήσουμε την υπερφόρτωση τελεστών σύγκρισης. Στο επόμενο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή > (μεγαλύτερο από) με υπερφόρτωση, στην κλάση Account, για να μπορούμε να συγκρίνουμε δύο λογαριασμούς: class Account private: float balance; public: Account() balance = 0;

8 Υπερφόρτωση τελεστών σύγκρισης Account(float balance1) balance = balance1; void withdraw(float money) if (money <= balance) balance = balance money; else cout << Το ποσό ανάληψης υπερβαίνει το τρέχον! << endl; void deposit(float money) balance += money;

9 float getbalance() return balance; Aντικειμενοστραφής Υπερφόρτωση τελεστών σύγκρισης bool operator > (Account ac) if (balance > ac.balance) return true; else return false; ; // τέλος της κλάσης

10 main() Aντικειμενοστραφής Υπερφόρτωση τελεστών σύγκρισης Account ac1(100.0), ac2(70.0); if (ac1 > ac2) cout << Το ποσό του λογαριασμού ac1 1 είναι μεγαλύτερο. << endl; else cout << Το ποσό του ac2 2 είναι μεγαλύτερο ή είναι ίσοι. << endl;

11 Τελεστές μη επιδεχόμενοι υπερφόρτωσης - σχόλια Οι ακόλουθοι τελεστές δεν μπορούν να υπερφορτωθούν: :: (διάκρισης εμβέλειας). (πρόσβασης σε μέλος).* (πρόσβασης σε μέλος μέσω δείκτη σε μέλος)?: (υποθετικός τελεστής) Δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέοι τελεστές της μορφής ** ή &. Γενικά μπορούν να υπερφορτωθούν μόνο υπάρχοντες τελεστές. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της σύνταξης των τελεστών (π.χ. ο τελεστής + απαιτεί δύο ορίσματα). Η κλάση τουλάχιστον ενός από τα ορίσματα πρέπει να είναι ορισμένηαπότοχρήστη(π.χ. δεν επιτρέπεται να αλλάξουμε τη σημασία του + για πρόσθεση ακεραίων).

12 Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση συναρτήσεων-μελών Θεωρούμε την ακόλουθη κλάση: class rectangle private: float side_a, side_b; public: int color; rectangle(float a, float b); rectangle(); void set_sides(float a, float b); float area(); void show(); ;

13 Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση συναρτήσεων-μελών void rectangle :: set_sides(float a, float b) side_a = a; side_b = b; float rectangle :: area() return side_a * side_b; void rectangle :: show() cout <<. << endl;

14 Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση συναρτήσεων-μελών rectangle :: rectangle(float a, float b) side_a = a; side_b = b; color = 0; bool rectangle :: operator > (rectangle op2) if (this -> > area() > op2.area()) return true; else return false; Εννοείται: (area() > op2.area())

15 Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση συναρτήσεων-μελών Κατά συνέπεια, το σχετικό τμήμα κώδικα της main είναι: rectangle rec1(10,2), rec2(5,7); if (rec2 > rec1) cout << rec2 > rec1 << endl; Aποτέλεσμα: rec2 > rec1

16 Yπερφόρτωση μοναδιαίων τελεστών Σε περίπτωση που υπάρχει μεταθεματική και προθεματική σημειογραφία (postfix/prefix) θα πρέπει να έχουμε δύο εκδοχές, μία για κάθε σημειογραφία. (α) Προθεματική σημειογραφία: rectangle operator ++() this -> side_a ++; ή side_a ++; this -> side_b ++; ή side_b ++; return *this; εν υπάρχει παράμετρος.

17 Yπερφόρτωση μοναδιαίων τελεστών (β) Στη μεταθεματική σημειογραφία υπάρχει παράμετρος που δε χρησιμοποιείται, γι αυτό και δεν αναφέρεται το όνομά της: rectangle operator ++(int int) rectangle temp = *this; this -> side_a ++; this -> side_b ++; return temp; Όπως διαπιστώνεται, οι τρέχουσες τιμές του αντικειμένου αντιγράφονται στο τοπικό αντικείμενο temp, το οποίο θα επιστραφεί στην καλούσα συνάρτηση, έτσι ώστε οι αυξήσεις να μην επηρεάσουν την παράσταση στην οποία εμπλέκεται το αντικείμενο.

18 Yπερφόρτωση μοναδιαίων τελεστών Παράδειγμα (τμήμα της main): rectangle rec1(10,2),rec2(5,7),rec3; rec1.color = 4; rec2.color = 4; cout << \n\tinitial rec1: "; rec1.show(); cout << \n\n\tinitial rec2: "; rec2.show(); rec1++; cout << \n\nincrease operator has been applied to rec1:\n\t"; rec1.show(); rec3 = rec2++; cout << \n\n\trec3 (=rec2++): "; rec3.show(); cout << \n\nincrease operator has been applied to rec2:\n\t"; rec2.show(); cout << endl << endl; Αντιγράφονται οι «παλιές» διαστάσεις του rec2, οι οποίες ακολούθως αυξάνονται κατά 1.

19 Θεωρώντας την ακόλουθη συνάρτηση-μέλος show(): void show() cout << "First side = " << side_a; cout << ", second side = " << side_b; cout << ", A = " << area() << endl; τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

20 Yπερφόρτωση του τελεστή ανάθεσης Όταν χρησιμοποιείται η δυναμική διαχείριση μνήμης προτιμάται η υπερφόρτωση. Παράδειγμα εφαρμογής: Αντιγραφή μέρους των μεταβλητών-μελών και όχι του συνόλου, π.χ. Αντιγραφή μόνο των πλευρών και όχι του χρώματος: rectangle rectangle :: operator =(rectangle op2) this -> side_a = op2.side_a; this -> side_b = op2.side_b; return *this;

21 Yπερφόρτωση του τελεστή ανάθεσης Παράδειγμα (τμήμα της main): rectangle rec1(10,2), rec2(5,7); rec1.color = 1; rec2.color = 2; cout << rec1 = ; rec1.show(); rec1 = rec2; cout << rec1 = ; rec1.show(); Aποτελέσματα: rec1 = 10x2, color = 1 rec1 = 5x7, color = 1 ηλαδή το χρώμα δεν άλλαξε.

22 Yπερφόρτωση του τελεστή κλήσης συνάρτησης Οταν γίνεται αναφορά στα αντικείμενα μίας κλάσης σε μορφή συναρτήσεων π.χ. rec(4,6), τα ορίσματα που ακολουθούν μεταβιβάζονται στη συνάρτηση υπερφόρτωσης του τελεστή (). Παράδειγμα: rectangle rectangle :: operator () (float a, float b) this -> side_a = a; this -> side_b = b; return *this; Ουσιαστικά δρα ως συνάρτηση ανάθεσης τιμής ή τροποποίησης τιμής.

23 Yπερφόρτωση του τελεστή κλήσης συνάρτησης Eάν ορίσουμε ένα μόνον όρισμα, μπορούμε π.χ. να κλιμακοποιήσουμε: rectangle rectangle :: operator () (float scale) this -> side_a = side_a * scale;; this -> side_b = side_b * scale; return *this; Παράδειγμα (τμήμα της main): rectangle rec1(10,2); rec1.color = 1; cout << rec1 = ; rec1.show(); rec1(5,9); cout << rec1 = ; rec1.show(); rec1(3); cout << rec1 = ; rec1.show(); Aποτελέσματα: rec1 = 10x2, color = 1 rec1 = 5x9, color = 1 rec1 = 15x27, color = 1

24 Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση συναρτήσεων-μελών Οι φίλιες (friend) συναρτήσεις δηλώνονται στο public τμήμα μίας κλάσης με το πρόθεμα friend, αλλά ορίζονται όπως οι κανονικές συναρτήσεις εκτός της κλάσης, χωρίς το class_name ::, και προσπελαύνουν τα ιδιωτικά μέλη των αντικειμένων της κλάσης. Κατά συνέπεια δεν αποτελούν συναρτήσεις-μέλη και ο δείκτης this δε μεταβιβάζεται. Παράδειγμα φίλιας συνάρτησης: class rectangle private: float side_a, side_b; public: rectangle(float a, float b); rectangle();

25 Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση συναρτήσεων-μελών float area(); void set_sides(float a, float b); friend void to_zero(rectangle &rec); ; // τέλος της κλάσης rectangle Δε void to_zero(rectangle &rec) rec.side_a = 0; rec.side_b = 0; Aποτελέσματα: Area of rec1 (prior) = 56 main rectangle rec1; rec1.set_sides(8,7); cout << Area of rec1 (prior) = << rec1.area() << endl; to_zero(rec1); cout << Area of rec1 (afterwards) = << rec1.area() << endl; συνδέεται με την κλάση μέσω :: Area of rec1 (afterwards) = 0

26 Πίνακες Οι πίνακες (συλλογές στοιχείων του ίδιου τύπου δεδομένων) κατατάσσονται στις στατικές δομές δεδομένων. Με τον όρο στατική δομή δεδομένων εννοείται ότι το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά τη στιγμή του προγραμματισμού τους, επομένως κατά τη στιγμή της μετάφρασης του προγράμματος και όχι κατά τη στιγμή της εκτέλεσής του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των πινάκων είναι ότι τα στοιχεία τους αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. Η δήλωση των στοιχείων ενός πίνακα και η μέθοδος αναφοράς τους εξαρτάται από τη συγκεκριμένη γλώσσα υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται. Όμως γενικά, η αναφορά στα στοιχεία ενός πίνακα γίνεται με τη χρήση του συμβολικού ονόματος του πίνακα ακολουθούμενου από την τιμή ενός ή περισσοτέρων αριθμοδεικτών (indices) σε παρένθεση ή αγκύλη.

27 Πίνακες Ένας πίνακας μπορεί να είναι μονοδιάστατος, δισδιάστατος, τρισδιάστατος και γενικά ν-διάστατος πίνακας. Στη C++ επιτρέπεται ο ορισμός πινάκων οποιασδήποτε διάστασης, αλλά πέραν της δεύτερης, η χρήση τους ενέχει τέτοια ποικιλία προβλημάτων ώστε να είναι αποτρεπτική. Για το λόγο αυτό, κυρίως θα ασχοληθούμε με μονοδιάστατους (one-dimensional) και δισδιάστατους (two-dimensional) πίνακες.

28 Ορισμός μονοδιάστατου πίνακα ακεραίων: #define N 10 main() int p[n];.... Aντικειμενοστραφής Πίνακες Ορισμός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων: #define M 8 #define N 10 main() int p[m][n];....

29 Στατικοί τοπικοί πίνακες Πίνακες σε συναρτήσεις Διατηρούν τις τιμές τους μεταξύ των κλήσεων μιας συνάρτησης Οι στατικοί πίνακες αρχικοποιούνται με μηδέν. static int array[3]; Αυτόματοι τοπικοί πίνακες Δημιουργούνται (και καταστρέφονται) με κάθε κλήση της συνάρτησης.

30 Deitel & Deitel,, C++ How to Program Aντικειμενοστραφής 1 // ΠΑράδειγμα στατικών και μη πινάκων 2 // Οι στατικοί πίνακες αρχικοποιούνται με μηδέν 3 #include <iostream> 4 5 using namespace std; 6 using std::endl; 7 8 void staticarrayinit( void ); // δήλωση συνάρτησης 9 void automaticarrayinit( void ); // δήλωση συνάρτησης int main() cout << "First call to each function:\n"; 14 staticarrayinit(); 15 automaticarrayinit(); cout << "\n\nsecond call to each function:\n"; 18 staticarrayinit(); 19 automaticarrayinit(); 20 cout << endl; return 0; Πίνακες σε συναρτήσεις

31 Deitel & Deitel,, C++ How to Program Aντικειμενοστραφής void staticarrayinit( void ) static int array1[ 3 ]; cout << "\nvalues on entering staticarrayinit:\n"; for ( int i = 0; i < 3; i++ ) 36 cout << "array1[" << i << "] = " << array1[ i ] << " "; cout << "\nvalues on exiting staticarrayinit:\n"; for ( int j = 0; j < 3; j++ ) 42 cout << "array1[" << j << "] = " 43 << ( array1[ j ] += 5 ) << " "; Πίνακες σε συναρτήσεις Στατικός πίνακας, αρχικοποιείται με μηδενικά στην πρώτη κλήση της συνάρτησης. Τα δεδομένα μεταβλήθηκαν και οι μεταβολές θα διατηρηθούν και μετά το πέρας της συνάρτησης.

32 Deitel & Deitel,, C++ How to Program Aντικειμενοστραφής void automaticarrayinit( void ) int array2[ 3 ] = 1, 2, 3 ; cout << "\n\nvalues on entering automaticarrayinit:\n"; for ( int i = 0; i < 3; i++ ) 57 cout << "array2[" << i << "] = " << array2[ i ] << " "; cout << "\nvalues on exiting automaticarrayinit:\n"; for ( int j = 0; j < 3; j++ ) 63 cout << "array2[" << j << "] = " 64 << ( array2[ j ] += 5 ) << " "; Πίνακες σε συναρτήσεις Αυτόματος πίνακας, δημιουργείται εκ νέου με κάθε κλήση συνάρτησης. Αν και ο πίνακας μεταβλήθηκε, θα καταστραφεί με το πέρας της συνάρτησης και οι μεταβολές θα χαθούν.

33 Deitel & Deitel,, C++ How to Program Aντικειμενοστραφής First call to each function: Values on entering staticarrayinit: array1[0] = 0 array1[1] = 0 array1[2] = 0 Values on exiting staticarrayinit: array1[0] = 5 array1[1] = 5 array1[2] = 5 Values on entering automaticarrayinit: array2[0] = 1 array2[1] = 2 array2[2] = 3 Values on exiting automaticarrayinit: array2[0] = 6 array2[1] = 7 array2[2] = 8 Second call to each function: Πίνακες σε συναρτήσεις Values on entering staticarrayinit: array1[0] = 5 array1[1] = 5 array1[2] = 5 Values on exiting staticarrayinit: array1[0] = 10 array1[1] = 10 array1[2] = 10 Values on entering automaticarrayinit: array2[0] = 1 array2[1] = 2 array2[2] = 3 Values on exiting automaticarrayinit: array2[0] = 6 array2[1] = 7 array2[2] = 8

34 Πίνακες ως δεδομένα κλάσεων Οι πίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία δεδομένων στις κλάσεις. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα, όπου ορίζεται μία κλάση με το όνομα Student και δεδομένα τον αριθμό μητρώου ενός σπουδαστή και έναν πίνακα, όπου αποθηκεύονται 6 βαθμολογίες του για 6 αντίστοιχα μαθήματα. #include <cstdlib< cstdlib> #include <iostream< iostream> #include <iomanip< iomanip> using namespace std; const int N = 6;

35 Πίνακες ως δεδομένα κλάσεων class Student private: int am; float vath[n]; public: Student(); void readdata(); float getavg(); float getmin(); ; float getmax();

36 Πίνακες ως δεδομένα κλάσεων main() Student s1; s1.readdata(); cout << \tgpa (Grade Point Average) = << fixed << setprecision(2) << s1.getavg() << endl; cout << \tmaximum grade = << setprecision(2) << s1.getmax() << endl; cout << \tminimum grade = << setprecision(2) << s1.getmin() << endl; cout << endl << endl; system("pause"); ");

37 Πίνακες ως δεδομένα κλάσεων Student :: Student() int i; am = 0; for (i=0; i<n; i++) vath[i] = 0; void Student :: readdata() int i; cout << "Give A.M:"; cin >> am; for (i=0; i<n; i++) cout << "\tgrade for course " << i+1 << ":"; cin >> vath[i]; cout << endl;

38 Πίνακες ως δεδομένα κλάσεων float Student :: getavg() int i; float sum = 0, avg; for (i=0; i<n; i++) sum += vath[i]; avg = sum/n; return avg; float Student :: getmin() int i; float minim; minim = vath[0]; for (i=1; i<n; i++) if (vath[i( vath[i] ] < minim) minim = vath[i]; return minim;

39 Πίνακες ως δεδομένα κλάσεων float Student :: getmax() int i; float maxim; maxim = vath[0]; for (i=1; i<n; i++) if (vath[i( vath[i] ] > maxim) maxim = vath[i]; return maxim;

40 Όπως ένα αντικείμενο μπορεί να περιέχει έναν πίνακα, μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή να έχουμε έναν πίνακα που να περιέχει αντικείμενα. #include <cstdlib< cstdlib> #include <iostream< iostream> using namespace std; const int N = 4; class Employee private: int rn; char name[20]; float salary; Πίνακες αντικειμένων

41 Πίνακες αντικειμένων public: void readdata(); void printdata(); int getrn(); ; // τέλος της κλάσης main() Employee emp[n]; int i, armit; bool found = false; cout << "Provide details for " << N << " employees:" << endl; for (i=0; i<n; i++) cout << endl << "\temployee" " << i+1 << ":" << endl; emp[i].readdata();

42 Πίνακες αντικειμένων cout << "Search an employee by R.N.: "; cin >> armit; i = 0; found = false; while (i<n && found == false) if (emp[i].getrn( emp[i].getrn() == armit) found = true; else i++; if (found == true) emp[i].printdata(); else cout << "Unidentified N.R.!!" << endl; cout << endl << endl; system("pause"); "); // τέλος της main

43 Πίνακες αντικειμένων void Employee :: readdata() cout << "Employee's Record Number: "; cin >> rn; cout << endl << "Employee's name: "; cin >> name; cout << endl << "Employee's salary: "; cin >> salary; void Employee :: printdata() cout << "\trecord" Number: " << rn << endl; cout << "\tname" tname: : " << name << endl; cout << "\tsalary" tsalary: : " << salary << endl;

44 int Employee :: getrn() return rn; Aντικειμενοστραφής

45 Πίνακες αντικειμένων Στο προηγούμενο πρόγραμμα ορίζεται ένας πίνακας αντικειμένων emp τύπου Employee. Κατόπιν, με μία δομή επανάληψης for πληκτρολογούνται πληροφορίες για κάθε ένα από τα 4 αντικείμενα του πίνακα, με την κλήση της συνάρτησης readdata(). Τέλος, πληκτρολογείται ένας τυχαίος αριθμός μητρώου και αναζητείται στον πίνακα αντικειμένων. Εάν υπάρχει, εμφανίζονται οι πληροφορίες για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams CONSTRUCTORS DESTRUCTORS Η κλάση mystring class mystring private: char s[100]; public: char *GetString(); void SetString(char

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δηµιουργία και χρήση λειτουργικών µονάδων δια της χρήσης των οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών που δεν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://cpp.bytes.gr 1

http://cpp.bytes.gr 1 Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την διαδικασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού. http://cpp.bytes.gr 1 Νίκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα