91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»" (Φ.E.K. 138/Α/ ) (Το παρόν Π.. συµπληρώνεται, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους, µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Π.. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/960) "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 5 και 1 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (ΦΕΚ 177/ ). 2.Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/ ). 3. Την αριθ. Υ. 1321/ απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνου Παπαναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β/ ). 4. Τις από 9/ και 14/ , κατ άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 1568/1985, γνώµες του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 5. Τις µε αριθµό 456/1987 και 238/1988 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής. Στις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων, που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ιδίου νόµου, και απασχολούσαν κατά την ή απασχολήσουν εφεξής 150 ή περισσότερους εργαζόµενους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας της επιχείρησης, µε τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο παρόν π. διάταγµα, και οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες στις οποίες επεκτείνεται ή εφαρµογή του νόµου 1568/85 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και του άρθρου 14 παρ. 2 αυτού, όπως ειδικότερα µε τα διατάγµατα περί επεκτάσεως του νόµου καθορίζεται. Άρθρο 2 Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφάλειας, οι επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, των οποίων οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας σηµειώνονται µε κωδικό αριθµό, µε βάση τη στατιστική ταξινόµηση, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1. Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία-Λατοµεία 12, 14, Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια Χηµικές βιοµηχανίες: 4.1. Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χηµικών λιπασµάτων Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών Παραγωγή πετροχηµικών Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών Παραγωγή πεπιεσµένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων Βιοµηχανίες βερνικοχρωµάτων, στιλβωµάτων και τυπογραφικών µελανών Παρασκευή γεωργικών φαρµάκων και εντοµοκτόνων Παραγωγή εκρηκτικών Κατασκευή πυροτεχνηµάτων Βιοµηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα: 5.1. Βιοµηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών Εµφιάλωση υγραερίων Βιοµηχανίες προϊόντων εκ µη µεταλλικών ορυκτών: 6.1. Κατασκευή ειδών εξ αµιαντοτσιµέντου Κατασκευή ειδών από αµίαντο Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ µετάλλου, εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού: 8.1. Μεταλλικές κατασκευές (Γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδοµής και παρόµοιες κατασκευές) 353.9

2 9. Κατασκευή µηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των µέσων µεταφοράς: 9.1. Λεβητοποιεία Κατασκευή σιλό, κοχλιοµεταφορέων, µεταφορικών ταινιών και αεροµεταφορέων 10. Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών: 10.1 Κατασκευή συσσωρευτών µολύβδου Κατασκευή µεταφορικών µέσων: Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών Κατασκευή σιδηροδροµικού και τροχιοδροµικού υλικού Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής Παραγωγή καυσίµου αερίου πόλεως Υφαντικές βιοµηχανίες: Βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια Εργασίες µε ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες 16. Εργοτάξια µεγάλων δοµικών έργων (σήραγγες, φράγµατα, κ.λ.π.) κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιµενικά έργα, οικοδοµικά έργα πάνω από µ3 ειδικά δοµικά έργα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Στην κατηγορία Β υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις Κατηγορίες Α και Γ του παρόντος άρθρου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1. Γεωργία Κτηνοτροφία Εµπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, µεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός απ τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγµών αµαξοστοιχιών, τις µεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίµων και τις αποθήκες µετά ψύξεως που υπάγονται στην Κατηγορία Β. Τα µεταφορικά µέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριµένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία µε την επιχείρηση. 4 Τράπεζες, λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός απ τις υπηρεσίες περισυλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β 6,7 8,9 5 ιοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Άρθρο 3 Ελάχιστος πραγµατικός χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας 1. Ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας δεν µπορεί να υπολείπεται των 75 ωρών κατά έτος και καθορίζεται για κάθε µία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου 2 σε ώρες απασχόλησης ανά εργαζόµενο κατ έτος ως εξής: α. Κατηγορία Α Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόµενο Αριθµός εργαζοµένων Τεχνικός ασφάλειας Γιατρός εργασίας έως έως έως και άνω 3,5 3,0 2,5 2,0 β. Κατηγορία Β Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόµενο Αριθµός εργαζοµένων Τεχνικός ασφάλειας Γιατρός εργασίας έως έως και άνω 2,5 1,5 1,0 0,6 0,6 0,6 γ. Κατηγορία Γ

3 3 Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόµενο Τεχνικός ασφάλειας Γιατρός εργασίας 0,4 0,4 2. Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας κατανέµεται κατά µήνα µε κοινή συµφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Άρθρο 4 Απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας 1. Στις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες της Κατηγορίας Α, του άρθρου 2 του παρόντος π.δ/τος, και σε εκείνες της Κατηγορίας Β του ίδιου άρθρου, που απασχολούν 650 άτοµα και άνω, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα προσόντα του εδαφίου α ή β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85. Εφ όσον προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης και δεύτερου τεχνικού ασφάλειας για τη συµπλήρωση του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης, σύµφωνα µε το άρθρον 3 του παρόντος π. δ/τος, αυτός µπορεί να έχει τα προσόντα του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/ Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες της Κατηγορίας Β, και της Κατηγορίας Γ, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα προσόντα του εδαφίου α ή β ή γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/ Εφ όσον προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης περισσοτέρων των δύο τεχνικών ασφάλειας, για τη συµπλήρωση του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος π. δ/τος, οι πέραν του δευτέρου µπορούν να έχουν τα προσόντα του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85. Άρθρο 5 Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναθέτουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτοµα µε ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΚΛΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ. ΑΡΙΘ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 Γεωργία 01 Μηχανικός Γεωπόνος Τµήµατος Φυσικής παραγωγής Τµήµατος ιοικ. Γεωργ. Εκµεταλλεύσεων Τµήµατος Γεωργικών µηχανών και αρδεύσεων 2 Κτηνοτροφία ασοπονία Θήρα Αλιεία 3 Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Λατοµεία Αλυκές ,15 16 Μηχανικός Γεωπόνος ή Μηχανικός ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Στον κλάδο Κτηνοτροφίας Πτυχ. ΤΕΙ Τµήµ. Ζωϊκής παραγωγής β. Στον κλάδο ασοπονίας Πτυχ. ΑΕI ασολόγος και Πτυχ. ΤΕΙ Τµήµατος ασοπονίας γ. Στον κλάδο Θήρας Πτυχ. ΤΕΙ Τµήµα Θηροµατοπονίας δ. Στον κλάδο Αλιείας Πτυχ. ΤΕI Τµήµατος Ιχθυοκοµίας Αλιείας α) Εφόσον απασχολείται ένας µόνο τεχνικός ασφαλείας αυτός θα είναι β) Στις αλυκές Τµήµατος Πολιτικών έργων υποδοµής Τµήµατος δοµικών έργων

4 4 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 5 Βιοµηχανία ειδών διατροφής 4 13 Μηχανικός Τµήµατος Χηµικών Πετρελαίων 20 Μηχανικός Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων α) Στον κλάδο Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίµων αερίων β) Εφόσον απασχολείται ένας µόνο τεχνικός ασφάλειας αυτός θα είναι 6 Βιοµηχανία ποτών 21 Πτυχιούχοι A.Ε.Ι. Μηχανικός Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας ποτών 7 Καπνοβιοµηχανίες 22 Πτυχιούχοι A.Ε.Ι. 8 Υφαντικές βιοµηχανίες 23 Μηχανικός Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργίας 9 Βιοµηχανία ειδών υποδήσεως, ενδυµασίας και διαφόρων ειδών από ύφασµα 24 Στον Κλάδο Υποδηµατοποιίας Μηχανικός και 10 Βιοµηχανία ξύλου και φελλού 25 Στον Κλάδο Πριστήρια και µηχανική κατεργασία ξύλου Μηχανικός και

5 11 α. Βιοµηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως β. Βιοµηχανία Χάρτου γ. Εκτυπώσεις εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες δ. Βιοµηχανία δέρµατος και γουναρικών ε. Βιοµηχανία προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό στ. Χηµικές βιοµηχανίες ζ. Βιοµηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακος η. Βιοµηχανία προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 12 α. Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες 13 α. Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ µετάλλου β. Κατασκευή µηχανών και συσκευών 14 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών 15 Κατασκευή µεταφορικών µέσων Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι Μηχανικός Μηχανικός Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός Μηχανικός Τµήµατος Ηλεκτρονικής Τµήµατος Αυτοµατισµού 38 και Τµηµάτων Ναυπηγικής ή Οχηµάτων αναλόγως είδους της επιχείρησης α. Στον κλάδο Εκτυπώσεις-Εκδόσεις Πτυχ. ΤΕΙ Τµήµ. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών β. Στον κλάδο βιοµηχανία Παραγώγων Πετρελαίου και άνθρακα Πτυχ. ΤΕΙ Τµήµ. Χηµικών Πετρελαίων 16 Λοιπές Βιοµηχανίες 39 Στις βιοµηχανίες κατασκευής ιατρικών εργαλείων και οργάνων ΤΕΙ Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων

6 6 17 α. Ηλεκτρισµός β. Φωταέριο γ. Ατµός δ. Ύδρευση 18 α. Κατεδαφίσεις και εκσκαφές β. Κατασκευές κτιρίων γ. Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων δ. Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων Αρχιτέκτων Μηχανικός Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων 19 ηµόσια Έργα 504 Αρχιτέκτων Μηχανικός Τµήµατος Πολιτικών Έργων υποδοµής Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων α. Στον κλάδο Φωταέριο Μηχανικός και β. Στον κλάδο Ύδρευσης Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι Στον κλάδο ίκτυα τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικά Τµήµατος Αυτοµατισµού Τµήµατος Ηλεκτρονικής 20 α. Εµπόριο β. Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες γ. Τράπεζες και λοιπά Οικονοµικά ιδρύµατα, Ασφάλειες δ. Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικός Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων Άρθρο 6 Ο έλεγχος εφαρµογής του διατάγµατος αυτού ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας. Άρθρο 7 Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 17 Ιουνίου 1988

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 "Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης" (Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Eχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης Άδεια και ασθένεια...5 4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα