ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tamiflu75 mg καψάκιο, σκληρό. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 98,5 mg oseltamivir phosphate, που αντιστοιχούν σε 75 mg oseltamivir. Για τα έκδοχα, βλ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Καψάκιο, σκληρό Το σκληρό καψάκιο έχει γκρι αδιαφανές σώµα µε την ένδειξη ROCHE και ελαφρά κίτρινο αδιαφανές κάλυµµα µε την ένδειξη 75 mg. Οι ενδείξεις είναι µπλε χρώµατος. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία της γρίπης σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας ενός έτους ή µεγαλύτερα που εµφανίζουν τυπικά συµπτώµατα γρίπης, όταν ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητα. Έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικότητα όταν η θεραπεία ξεκινάει µέσα σε δύο µέρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων. Αυτή η ένδειξη βασίζεται σε κλινικές µελέτες φυσιολογικά εµφανιζόµενης γρίπης στις οποίες η επικρατούσα λοίµωξη ήταν γρίπη τύπου Α (βλ. λήµµα 5.1). Πρόληψη της γρίπης - Πρόληψη κατόπιν έκθεσης µε επαφή µε κλινικά διαγνωσθέν περιστατικό γρίπης σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 13 ετών ή µεγαλύτερους όταν ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητα. - Η κατάλληλη χρήση του Tamiflu για την πρόληψη της γρίπης θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις συνθήκες και τον πληθυσµό ο οποίος χρήζει προφύλαξης. Σε εξαιρετικές περιστάσεις (π.χ. στην περίπτωση που δεν ταυτίζονται τα στελέχη της κυκλοφορούσας γρίπης µε αυτά του εµβολίου, και στην περίπτωση πανδηµίας), θα µπορούσε να ληφθεί υπόψη εποχιακή προφύλαξη σε ενήλικες και εφήβους 13 ετών ή µεγαλύτερους. Το Tamiflu δεν είναι ένα υποκατάστατο του εµβολιασµού κατά της γρίπης. Η χρήση αντιικών για τη θεραπεία και πρόληψη της γρίπης θα πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση τις επίσηµες συστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη διακύµανση της επιδηµιολογίας και την επίδραση της νόσου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και πληθυσµούς ασθενών. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Τα καψάκια Tamiflu και το εναιώρηµα Tamiflu είναι βιοισοδύναµες µορφές. όσεις των 75 mg µπορεί να χορηγούνται είτε ως ένα καψάκιο 75 mg ή ως µία δόση 30 mg και µία δόση 45 mg εναιωρήµατος. Οι ενήλικες, έφηβοι ή τα παιδιά (> 40 κιλών) που δεν µπορούν να καταπιούν καψάκια µπορούν να λαµβάνουν κατάλληλες δόσεις εναιωρήµατος Tamiflu. Θεραπεία της γρίπης 2

3 Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινάει το συντοµότερο δυνατόν µέσα στις πρώτες δύο ηµέρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων της γρίπης. Για ενήλικες και εφήβους 13 ετών ή µεγαλύτερους η συνιστώµενη από στόµατος δόση είναι 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως, για 5 ηµέρες. Για παιδιά ενός έτους ή µεγαλύτερα, το πόσιµο εναιώρηµα Tamiflu είναι διαθέσιµο. Για παιδιά µε βάρος σώµατος µεγαλύτερο των 40 κιλών, τα καψάκια µπορεί να συνταγογραφούνται στη δοσολογία ενηλίκων των 75 mg δύο φορές ηµερησίως για 5 ηµέρες. Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του Tamiflu σε παιδιά ηλικίας µικρότερης του ενός έτους, δεν έχει τεκµηριωθεί. Πρόληψη της γρίπης Πρόληψη κατόπιν έκθεσης σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 13 ετών ή µεγαλύτερους: Η συνιστώµενη δόση για πρόληψη της γρίπης κατόπιν στενής επαφής µε µολυσµένο άτοµο είναι 75 mg oseltamivir µια φορά ηµερησίως για τουλάχιστον 7 ηµέρες. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά το συντοµότερο δυνατόν µέσα σε δύο ηµέρες από την έκθεση σε ένα µολυσµένο άτοµο. Πρόληψη κατά τη διάρκεια επιδηµίας γρίπης στην κοινότητα: Η συνιστώµενη δόση για την πρόληψη γρίπης κατά τη διάρκεια έξαρσης στην κοινότητα είναι 75 mg oseltamivir µία φορά την ηµέρα για µέχρι και έξι εβδοµάδες. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Tamiflu για την πρόληψη της γρίπης σε παιδιά ηλικίας 12 ετών ή µικρότερα δεν έχουν τεκµηριωθεί. Ειδικοί πληθυσµοί Ηπατική δυσλειτουργία εν απαιτείται προσαρµογή δόσης ούτε για τη θεραπεία, ούτε για την πρόληψη σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Νεφρική δυσλειτουργία Θεραπεία της γρίπης: Συνιστάται προσαρµογή της δόσης σε ενήλικες µε σοβαρή νεφρική βλάβη. Οι συνιστώµενες δόσεις περιγράφονται λεπτοµερώς στον παρακάτω πίνακα. Κάθαρση κρεατινίνης Συνιστώµενη δόση για θεραπεία >30 (ml/min) 75 mg δύο φορές ηµερησίως >10 έως 30 (ml/min) 75 mg µία φορά ηµερησίως ή 30 mg εναιωρήµατος δύο φορές ηµερησίως 10 (ml/min) ε συνιστάται Ασθενείς υπό αιµοκάθαρση ε συνιστάται Πρόληψη της γρίπης: Συνιστάται προσαρµογή της δόσης σε ενήλικες µε σοβαρή νεφρική βλάβη όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στον παρακάτω πίνακα. Κάθαρση κρεατινίνης Συνιστώµενη δόση για πρόληψη >30 (ml/min) 75 mg µία φορά ηµερησίως >10 έως 30 (ml/min) 75 mg κάθε δεύτερη ηµέρα ή 30 mg εναιωρήµατος µία φορά ηµερησίως 10 (ml/min) ε συνιστάται Ασθενείς υπό αιµοκάθαρση ε συνιστάται Ηλικιωµένοι εν απαιτείται προσαρµογή δόσης εκτός αν υπάρχει απόδειξη σοβαρής νεφρικής βλάβης. 3

4 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο oseltamivir phosphate ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Το oseltamivir είναι αποτελεσµατικό µόνο ενάντια στη νόσο που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης. εν υπάρχει απόδειξη αποτελεσµατικότητας του oseltamivir σε οποιαδήποτε νόσο που προκαλείται από άλλους παράγοντες εκτός από τους ιούς της γρίπης. Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µε oseltamivir παιδιών ηλικίας µικρότερης του ενός έτους δεν έχουν τεκµηριωθεί. Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του oseltamivir για την πρόληψη της γρίπης σε παιδιά ηλικίας 12 ετών ή µικρότερα δεν έχουν τεκµηριωθεί. εν υπάρχει καµµία πληροφορία διαθέσιµη σχετικά µε την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του oseltamivir για ασθενείς σε οποιαδήποτε κατάσταση επαρκώς σοβαρή ή ασταθή που να απαιτεί την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του oseltamivir είτε στη θεραπεία είτε στην πρόληψη της γρίπης σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς, δεν έχουν τεκµηριωθεί. Η αποτελεσµατικότητα του oseltamivir στη θεραπεία ατόµων µε χρόνια καρδιακή νόσο και/ή αναπνευστική νόσο δεν έχει τεκµηριωθεί. εν παρατηρήθηκε καµµία διαφορά στη συχνότητα εµφάνισης επιπλοκών µεταξύ των οµάδων θεραπευτικής αγωγής και εικονικού φαρµάκου σ αυτό τον πληθυσµό (βλ. λήµµα 5.1) Το Tamiflu δεν είναι ένα υποκατάστατο του εµβολιασµού κατά της γρίπης. Η χρήση του Tamiflu δεν πρέπει να επηρεάζει την αξιολόγηση ατόµων για ετήσιο εµβολιασµό κατά της γρίπης. Η προστασία από τη γρίπη διαρκεί µόνο όσο χορηγείται το Tamiflu. Το Tamiflu θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τη θεραπεία και πρόληψη της γρίπης µόνο όταν αξιόπιστα επιδηµιολογικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητα. Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία Συνιστάται προσαρµογή δόσης και για τη θεραπεία και για την πρόληψη σε ενήλικες µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. εν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του oseltamivir σε παιδιά µε νεφρική δυσλειτουργία (βλ. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης και 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Οι φαρµακοκινητικές ιδιότητες του oseltamivir, όπως η χαµηλή πρωτεϊνική σύνδεση και ο ανεξάρτητος από το CYP 450 και τα συστήµατα της γλυκουρονιδάσης µεταβολισµός του (βλ. 5.2, Φαρµακοκινητικές ιδιότητες), υποδεικνύουν ότι είναι απίθανες κλινικά σηµαντικές φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις µέσω αυτών των µηχανισµών. εν απαιτείται προσαρµογή δόσης όταν χορηγείται συγχρόνως µε προβενεσίδη σε ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η σύγχρονη χορήγηση προβενεσίδης, ενός ισχυρού αναστολέα της ανιονικής οδού της νεφρικής σωληναριακής έκκρισης, έχει σαν αποτέλεσµα µια περίπου διπλάσια αύξηση στην έκθεση στο δραστικό µεταβολίτη του oseltamivir. Το oseltamivir δεν έχει κινητική αλληλεπίδραση µε την αµοξυκιλλίνη, η οποία αποβάλλεται µέσω της ίδιας οδού υποδεικνύοντας ότι η αλληλεπίδραση µε το oseltamivir σ αυτή την οδό είναι ασθενής. εν αναµένονται κλινικά σηµαντικές φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις που να συµπεριλαµβάνουν ανταγωνισµό για νεφρική σωληναριακή έκκριση, λόγω του γνωστού περιθωρίου ασφάλειας για τις 4

5 περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των χαρακτηριστικών αποβολής του δραστικού µεταβολίτη (σπειραµατική διήθηση και ανιονική σωληναριακή έκκριση) και της ικανότητας απέκκρισης αυτών των οδών. Ωστόσο, θα πρέπει να δίδεται προσοχή όταν συνταγογραφείται oseltamivir σε άτοµα όταν λαµβάνουν παράγοντες µε στενό θεραπευτικό περιθώριο που εκκρίνονται ταυτόχρονα (π.χ. χλωροπροπαµίδη, µεθοτρεξάτη, φαινυλβουταζόνη). εν έχουν παρατηρηθεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του oseltamivir ή του κύριου µεταβολίτη όταν το oseltamivir χορηγείται συγχρόνως µε παρακεταµόλη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ, σιµετιδίνη ή µε αντιόξινα (υδροξείδια µαγνησίου και αλουµινίου και ανθρακικό ασβέστιο). 4.6 Kύηση και γαλουχία εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του oseltamivir σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε πειραµατόζωα δεν καταδεικνύουν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην ανάπτυξη του εµβρύου ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. 5.3). Το oseltamivir δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός αν το δυνητικό όφελος για τη µητέρα δικαιολογεί το δυνητικό κίνδυνο για το έµβρυο. Σε θηλάζοντα θηλυκά επίµυων, το oseltamivir και ο δραστικός µεταβολίτης απεκκρίνονται στο γάλα. εν είναι γνωστό αν το oseltamivir ή ο ενεργός µεταβολίτης απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Το oseltamivir δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας εκτός αν το δυνητικό όφελος για τη µητέρα δικαιολογεί τον ενδεχόµενο κίνδυνο για το θηλάζον βρέφος. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Το Tamiflu δεν έχει καµµία γνωστή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Θεραπεία της γρίπης σε ενήλικες και εφήβους: Σύνολο 2107 ασθενών συµµετείχε σε µελέτες φάσης ΙΙΙ για τη θεραπεία της γρίπης. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ναυτία, έµετος και κοιλιακό άλγος. Η πλειοψηφία αυτών των συµβαµάτων αναφέρθηκε σε µία µόνο περίσταση είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη µέρα της θεραπείας και υποχώρησαν αυθόρµητα µέσα σε 1-2 µέρες. Όλα τα συµβάµατα που αναφέρθηκαν συχνά, (δηλ. µε µία συχνότητα εµφάνισης τουλάχιστον 1 %, ανεξαρτήτως αιτιολογίας) σε άτοµα που είχαν λάβει 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως, συµπεριλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Θεραπεία της γρίπης σε ηλικιωµένους: Γενικά, η εικόνα ασφάλειας στους ηλικιωµένους ασθενείς ήταν παρόµοια µε αυτή των ενηλίκων ηλικίας µέχρι και 65 ετών: η συχνότητα εµφάνισης ναυτίας ήταν µικρότερη σε ηλικιωµένους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε oseltamivir (ποσοστό 6,7 %) απ ότι σ αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρµακο (ποσοστό 7,8 %) ενώ η συχνότητα εµφάνισης εµέτου ήταν µεγαλύτερη σε αυτούς που έλαβαν oseltamivir (ποσοστό 4,7 %) απ ότι µεταξύ ατόµων που έλαβαν εικονικό φάρµακο (ποσοστό 3,1 %). Η εικόνα των ανεπιθύµητων ενεργειών στους εφήβους και σε ασθενείς µε χρόνια καρδιακή και/ή αναπνευστική νόσο ήταν ποιοτικά παρόµοια µε αυτή σε υγιείς νεαρούς ενήλικες. Πρόληψη της γρίπης: Σε µελέτες πρόληψης, στις οποίες η δοσολογία oseltamivir ήταν 75 mg µια φορά ηµερησίως για µέχρι και 6 εβδοµάδες, οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συνηθέστερα σε άτοµα που λάµβαναν oseltamivir συγκριτικά µε άτοµα που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (επιπροσθέτως των ενεργειών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα) ήταν: Άλγοι και πόνοι, ρινόρροια, δυσπεψία και λοίµωξη ανώτερου αναπνευστικού. εν υπήρξαν κλινικά σηµαντικές διαφορές στην εικόνα ασφαλείας των ηλικιωµένων ατόµων, τα οποία είχαν λάβει oseltamivir ή εικονικό φάρµακο, σε σχέση µε το νεότερο σε ηλικία πληθυσµό. 5

6 Περισσότερο Συχνές Ανεπιθύµητες Ενέργειες σε Μελέτες µε Φυσιολογικά Επίκτητη Γρίπη Κατηγορία Οργανικού Ανεπιθύµητη Θεραπεία Πρόληψη Συστήµατος Ενέργεια Εικονικό φάρµακο (N=1050) Oseltamivir 75 mg δύο φορές ηµερησίως (N=1057) Εικονικό φάρµακο (N=1434) Oseltamivir 75 mg µία φορά ηµερησίως (N=1480) Γαστρεντερικές Έµετος 2 3,0 % 8,0 % 1,0 % 2,1 % ιαταραχές Ναυτία 1,2 5,7 % 7,9 % 3,9 % 7,0 % ιάρροια 8,0 % 5,5 % 2,6 % 3,2 % Κοιλιακό Άλγος 2,0 % 2,2 % 1,6 % 2,0 % Μολύνσεις και Λοιµώξεις Βρογχίτιδα 5,0 % 3,7 % 1,2 % 0,7 % Οξεία βρογχίτιδα 1,0 % 1,0 % - - Γενικές ιαταραχές Ζάλη 3,0 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % Κόπωση 0,7 % 0,8 % 7,5 % 7,9 % Νευρολογικές ιαταραχές Κεφαλαλγία 1,5 % 1,6 % 17,5 % 20,1 % Αϋπνία 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1 Άτοµα που εµφάνισαν ναυτία µόνο. Εξαιρούνται άτοµα που εµφάνισαν ναυτία σε συσχετισµό µε έµετο. 2 Η διαφορά µεταξύ των οµάδων εικονικού φαρµάκου και oseltamivir ήταν στατιστικά σηµαντική. Θεραπεία της γρίπης σε παιδιά: Σύνολο 1032 παιδιών ηλικίας 1 ως 12 ετών (συµπεριλαµβανοµένων 695 κατά τα άλλα υγιών παιδιών ηλικίας 1 ως 12 ετών και 334 ασθµατικών παιδιών ηλικίας 6 ως 12 ετών) συµµετείχε σε µελέτες φάσης ΙΙΙ µε oseltamivir το οποίο χορηγούνταν για τη θεραπεία της γρίπης. Συνολικά 515 παιδιά έλαβαν αγωγή µε εναιώρηµα oseltamivir. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν σε περισσότερο του 1 % των παιδιών που λάµβαναν oseltamivir παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η περισσότερο συχνά αναφερόµενη ανεπιθύµητη ενέργεια ήταν ο έµετος. Άλλα συµβάµατα που αναφέρθηκαν περισσότερο συχνά από τα παιδιά που λάµβαναν αγωγή µε oseltamivir περιελάµβαναν κοιλιακό άλγος, ρινορραγία, διαταραχή ώτος και επιπεφυκίτιδα. Αυτά τα συµβάµατα γενικά εµφανίστηκαν µία φορά, υποχώρησαν παρά τη συνεχιζόµενη χορήγηση δόσεων και δεν προκάλεσαν διακοπή της αγωγής στη µέγιστη πλειοψηφία των περιστατικών. Ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν σε περισσότερο του 1 % των παιδιών που ενεγράφησαν στις µελέτες φάσης ΙΙΙ µε oseltamivir για τη θεραπεία φυσιολογικά επίκτητης γρίπης. Κατηγορία Ανεπιθύµητη Ενέργεια Θεραπεία Οργανικού Συστήµατος Εικονικό φάρµακο Oseltamivir 2 mg/kg (N = 517) (N = 515) Γαστρεντερικές Έµετος 9,3% 15,0% ιαταραχές ιάρροια 10,6% 9,5% Κοιλιακό Άλγος 3,9% 4,7% Ναυτία 4,3% 3,3% Μολύνσεις και Μέση ωτίτιδα 11,2% 8,7% Λοιµώξεις Πνευµονία 3,3% 1,9% Παραρινοκολπίτιδα 2,5% 1,7% Βρογχίτιδα 2,1% 1,6% Αναπνευστικές Άσθµα (συµπ. 3,7% 3,5% διαταραχές επιδεινωµένου) Ρινορραγία 2,5% 3,1% ιαταραχές των ώτων και του Λαβύρινθου ιαταραχή ώτος 1,2% 1,7% 6

7 Κατηγορία Οργανικού Συστήµατος ιαταραχές του έρµατος και του Υποδόριου ιστού ιαταραχές του Αίµατος και του Λεµφικού συστήµατος Ανεπιθύµητη Ενέργεια Θεραπεία Εικονικό φάρµακο Oseltamivir 2 mg/kg (N = 517) (N = 515) ιαταραχή µεµβράνης τυµπάνου 1,2% 1,0% ερµατίτιδα 1,9% 1,0% Λεµφαδενοπάθεια 1,5% 1,0% ιαταραχές όρασης Επιπεφυκίτιδα 0,4% 1,0% Γενικά, η εικόνα ανεπιθύµητων ενεργειών στα παιδιά µε άσθµα ήταν ποιοτικώς παρόµοια µε αυτή σε κατά τα άλλα υγιή παιδιά. Παρατηρηθείσες κατά τη διάρκεια της κλινικής πρακτικής: Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες αντιδράσεις έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του oseltamivir µετά την κυκλοφορία του: εξάνθηµα, πολύ σπάνιες αναφορές ηπατίτιδας και αυξηµένα ηπατικά ένζυµα σε ασθενείς µε νόσο οµοιάζουσα µε γρίπη. 4.9 Υπερδοσολογία εν υπάρχει εµπειρία µε υπερδοσολογία. Ωστόσο, οι αναµενόµενες εκδηλώσεις οξείας υπερδοσολογίας θα ήταν ναυτία, µε ή χωρίς συνοδευόµενο έµετο, και ζάλη. Οι ασθενείς θα πρέπει να διακόπτουν την αγωγή στην περίπτωση υπέρβασης της δόσης. εν είναι γνωστό ειδικό αντίδοτο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιιικό Κωδικός ATC: J05AH02 Το oseltamivir είναι ένα προ-φάρµακο του δραστικού µεταβολίτη (oseltamivir carboxylate). Ο δραστικός µεταβολίτης είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας των ενζύµων neuraminidases (νευραµινιδάσες) του ιού της γρίπης, τα οποία είναι γλυκοπρωτεΐνες που ανευρίσκονται στην επιφάνεια του λοιµογόνου παράγοντα. Η δράση του ενζύµου νευραµινιδάση του ιού είναι απαραίτητη για την αποδέσµευση των πρόσφατα δηµιουργηθέντων σωµατιδίων του ιού από τα µολυσµένα κύτταρα και την περαιτέρω εξάπλωση του λοιµογόνου ιού στο σώµα. Το oseltamivir carboxylate αναστέλλει τις νευραµινιδάσες του ιού της γρίπης τύπου Α και Β in vitro. Το από στόµατος χορηγούµενο oseltamivir αναστέλλει την αναπαραγωγή και την παθογένεση του ιού της γρίπης τύπου Α και Β in vivo σε µοντέλα πειραµατόζωων µε λοίµωξη από ιό γρίπης σε αντιικές εκθέσεις παρόµοιες µε αυτές που επιτεύχθηκαν στον άνθρωπο µε 75 mg δύο φορές ηµερησίως. Η αντιική δραστικότητα του oseltamivir για τη γρίπη τύπου Α και Β υποστηρίχθηκε µε πειραµατικές µελέτες πρόκλησης σε υγιείς εθελοντές. Οι τιµές IC50 (συγκέντρωση αναστολής του 50 % του ιικού φορτίου) του ενζύµου της νευραµινιδάσης για το oseltamivir για κλινικά αποµονωθείσα γρίπη τύπου Α, κυµαίνονταν από 0,1nM 7

8 µέχρι 1,3nM και για την γρίπη τύπου Β ήταν 2,6 nm. Σε δηµοσιευµένες δοκιµές έχουν παρατηρηθεί υψηλότερες τιµές IC50 για τη γρίπη τύπου Β, µέχρι και διάµεσης τιµής 8,5 nm. Μειωµένη ευαισθησία της ιικής νευραµινιδάσης: Σε κλινικές µελέτες µε φυσιολογικά επίκτητη µόλυνση, ποσοστό 0,34 % (4/1177) των ενηλίκων και εφήβων και ποσοστό 4,5 % (17/374) των παιδιών ηλικίας ενός έως 12 ετών βρέθηκαν προσωρινοί φορείς του ιού της γρίπης τύπου Α µε µειωµένη ευαισθησία νευραµινιδασών στο oseltamivir carboxylate. εν έχει παρατηρηθεί νευραµινιδάση από γρίπη τύπου Β µε µειωµένη ευαισθησία ούτε σε κυτταρική καλλιέργεια ούτε σε κλινικές µελέτες. Έχει παρατηρηθεί διασταυρούµενη αντοχή µεταξύ ανθεκτικών στο zanamivir µεταλλάξεων του ιού και ανθεκτικών στο oseltamivir µεταλλάξεων του ιού in vitro. εν είναι διαθέσιµες επαρκείς πληροφορίες για τον πλήρη χαρακτηρισµό του κινδύνου εµφάνισης αντοχής στο oseltamivir και διασταυρούµενης αντοχής κατά την κλινική χρήση. Θεραπεία της λοίµωξης της γρίπης Το oseltamivir είναι αποτελεσµατικό µόνο έναντι νόσων που προκαλούνται από τον ιό της γρίπης. Έτσι, παρουσιάζονται στατιστικές αναλύσεις µόνο για άτοµα µολυσµένα µε γρίπη. Στο γενικό σύνολο (pooled) του πληθυσµού της µελέτης θεραπείας, το οποίο περιελάµβανε τόσο άτοµα θετικά στον ιό της γρίπης όσο και άτοµα αρνητικά στον ιό της γρίπης (ΙΤΤ) η βασική αποτελεσµατικότητα µειώθηκε αναλογικά µε τον αριθµό των αρνητικών στον ιό της γρίπης. Στο συνολικό πληθυσµό υπό θεραπεία, η λοίµωξη από γρίπη επιβεβαιώθηκε σε ποσοστό 67 % (εύρος 46 % µέχρι 74 %) των ασθενών που συγκεντρώθηκαν για να ενταχθούν. Από τα ηλικιωµένα άτοµα, ποσοστό 64 % ήταν θετικό στον ιό της γρίπης και από αυτά µε καρδιακή νόσο και/ή αναπνευστική νόσο, ποσοστό 62 % ήταν θετικό στον ιό της γρίπης. Σε όλες τις µελέτες θεραπείας φάσης ΙΙΙ, ασθενείς αναζητούνταν για ένταξη µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία η γρίπη κυκλοφορούσε στην τοπική κοινότητα. Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 13 ετών και µεγαλύτεροι: Ασθενείς ήταν κατάλληλοι για να ενταχθούν αν ανέφεραν µέσα σε 36 ώρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων, πυρετό 37,8 0 C, συνοδευόµενο από ένα τουλάχιστον σύµπτωµα του αναπνευστικού (βήχα, ρινικά συµπτώµατα ή πονόλαιµο) και τουλάχιστον ένα συστηµατικό σύµπτωµα (µυαλγία, ρίγη/ιδρώτα, κακουχία, κόπωση ή κεφαλαλγία). Σε µία ανάλυση του γενικού συνόλου (pooled) όλων των θετικών στον ιό της γρίπης ενηλίκων και εφήβων (Ν=2413) που εντάχθηκαν στις µελέτες θεραπείας, 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως για 5 ηµέρες µείωσε τη διάµεση τιµή της διάρκειας της νόσου της γρίπης κατά περίπου µία ηµέρα, από 5,2 ηµέρες (95 %.Ε. 4,9-5,5 ηµέρες) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου, σε 4,2 ηµέρες (95 %.Ε. 4,0-4,4 ηµέρες) (p 0,0001). Η αναλογία των ατόµων που παρουσίασαν ειδικές επιπλοκές του κατώτερου αναπνευστικού (κυρίως βρογχίτιδα) για τις οποίες απαιτήθηκε αγωγή µε αντιβιοτικά, µειώθηκε από 12,7 % (135/1063) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου σε 8,6 % (116/1350) στην οµάδα πληθυσµού που έλαβε αγωγή µε oseltamivir (p=0,0012). Θεραπεία της γρίπης σε πληθυσµούς υψηλού κινδύνου: Η διάµεση τιµή της διάρκειας της νόσου της γρίπης σε ηλικιωµένα άτοµα ( 65 ετών) και σε άτοµα µε χρόνια καρδιακή και/ή αναπνευστική νόσο που λάµβαναν 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως για 5 ηµέρες δε µειώθηκε σηµαντικά. Η συνολική διάρκεια του πυρετού µειώθηκε κατά µία ηµέρα στις οµάδες που λάµβαναν αγωγή µε oseltamivir. Στους θετικούς στον ιό της γρίπης ηλικιωµένους, το oseltamivir µείωσε σηµαντικά τη συχνότητα εµφάνισης ειδικών επιπλοκών του κατώτερου αναπνευστικού (κυρίως βρογχίτιδα) για τις οποίες απαιτήθηκε αγωγή µε αντιβιοτικά, από 19 % (52/268) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου, σε 12 % (29/250) στον πληθυσµό που λάµβανε αγωγή µε oseltamivir (p=0,0156). Στους θετικούς στον ιό της γρίπης ασθενείς µε χρόνια καρδιακή και/ή αναπνευστική νόσο η συνδυασµένη συχνότητα εµφάνισης επιπλοκών του κατωτέρου αναπνευστικού (κυρίως βρογχίτιδα) 8

9 για τις οποίες απαιτήθηκε αγωγή µε αντιβιοτικά ήταν 17 % (22/133) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου και 14 % (16/118) στον πληθυσµό που έλαβε αγωγή µε oseltamivir (p=0,5976). Θεραπεία γρίπης σε παιδιά: Σε µια µελέτη κατά τα άλλα, υγιών παιδιών (65 % θετικά στον ιό της γρίπης), ηλικίας 1 έως 12 ετών (µέσος όρος ηλικίας 5,3 έτη), τα οποία είχαν πυρετό ( 37,8 0 C ) και, είτε βήχα, είτε οξεία ρινίτιδα, ποσοστό 67 % των θετικών στον ιό της γρίπης ασθενών ήταν µολυσµένο µε ιό γρίπης τύπου Α και 33 % µε ιό γρίπης τύπου Β. Η θεραπεία µε oseltamivir που ξεκίνησε µέσα σε 48 ώρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων, µείωσε σηµαντικά το χρόνο µέχρις ότου τα παιδιά να αναρρώσουν (οριζόµενος ως ο χρόνος που διαπιστώθηκε ταυτόχρονα ανάρρωση και ανακούφιση από πυρετό, βήχα και οξεία ρινίτιδα) κατά 1,5 ηµέρες (95 %.Ε 0,6-2,2 ηµέρες) συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Το oseltamivir µείωσε τη συχνότητα εµφάνισης οξείας µέσης ωτίτιδας από 26,5 % (53/200) στην οµάδα εικονικού φαρµάκου σε 16 % (29/183) στην οµάδα παιδιών που έλαβαν αγωγή µε oseltamivir (p=0,013). Μία δεύτερη µελέτη ολοκληρώθηκε σε 334 παιδιά µε άσθµα ηλικίας 6 έως 12 ετών εκ των οποίων 53,6 % ήταν θετικά στον ιό της γρίπης. Στην οµάδα που έλαβε αγωγή µε oseltamivir η διάµεση τιµή διάρκειας της νόσου δε µειώθηκε σηµαντικά. Μέχρι την ηµέρα 6 (τελευταία ηµέρα θεραπείας) ο βιαίως εκπνεόµενος όγκος ανά δευτερόλεπτο (FEV 1 ) είχε αυξηθεί κατά 10,8 % στην οµάδα που ακολουθούσε θεραπεία µε oseltamivir συγκριτικά µε 4,7 % στην οµάδα εικονικού φαρµάκου (p=0,0148) σε αυτόν τον πληθυσµό. Θεραπεία της λοίµωξης γρίπης τύπου Β:Συνολικά 15 % του θετικού στον ιό της γρίπης πληθυσµού µολύνθηκε µε γρίπη τύπου Β, µε τις αναλογίες να κυµαίνονται από 1 έως 33 % στις µεµονωµένες µελέτες. Η διάµεση τιµή της διάρκειας της νόσου σε άτοµα µε λοίµωξη γρίπης τύπου Β δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ των οµάδων θεραπείας στις µεµονωµένες µελέτες. εδοµένα από 504 άτοµα µε λοίµωξη γρίπης τύπου Β συγκεντρώθηκαν από όλες τις µελέτες για ανάλυση. Το oseltamivir µείωσε το χρόνο µέχρι την ανακούφιση όλων των συµπτωµάτων κατά 0,7 ηµέρες (95 %.Ε. 0,1-1,6 ηµέρες; p=0,022) και τη διάρκεια του πυρετού ( 37,8 o C), το βήχα και την οξεία ρινίτιδα κατά µία ηµέρα (95 %.Ε. 0,4-1,7 ηµέρες, p< 0,001), συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Πρόληψη της γρίπης Η αποτελεσµατικότητα του oseltamivir στην πρόληψη νόσου από φυσιολογικά εµφανιζόµενη γρίπη έχει αποδειχθεί σε µια µελέτη προφύλαξης κατόπιν έκθεσης σε νοικοκυριά και σε δύο εποχιακές µελέτες προφύλαξης. Η βασική παράµετρος αποτελεσµατικότητας για όλες αυτές τις µελέτες ήταν η συχνότητα εµφάνισης εργαστηριακά επιβεβαιωµένης γρίπης. Η λοιµογόνος δύναµη της επιδηµίας της γρίπης δεν είναι προβλέψιµη και ποικίλλει µέσα σε µια περιοχή και από περίοδο σε περίοδο, κι έτσι, ο απαιτούµενος αριθµός (ατόµων) που χρειάζεται να θεραπευθεί (Number Needed to Treat - NTT) ώστε να προληφθεί ένα περιστατικό νόσου γρίπης ποικίλλει. Πρόληψη κατόπιν έκθεσης: Σε µία µελέτη σε άτοµα που είχαν έλθει σε επαφή (12,6 % εµβολιασθέντες έναντι γρίπης) µε ένα περιστατικό γρίπης (περιστατικό δείκτης - index case), ξεκίνησε η χορήγηση 75 mg oseltamivir µια φορά ηµερησίως µέσα σε 2 ηµέρες από την έναρξη των συµπτωµάτων στο περιστατικό δείκτη και συνεχίστηκε για επτά ηµέρες. Η γρίπη επιβεβαιώθηκε σε 163 από τα 377 περιστατικά δείκτες. Το oseltamivir µείωσε σηµαντικά τη συχνότητα εµφάνισης των κλινικών συµπτωµάτων γρίπης που εµφανίστηκαν στα άτοµα που ήλθαν σε επαφή µε επιβεβαιωµένα περιστατικά γρίπης από 24/200 (12 %) στην οµάδα εικονικού φαρµάκου σε 2/205 (1 %) στην οµάδα του oseltamivir (92 % µείωση: (95 % Ε: 6-16), p 0,0001). Ο απαιτούµενος αριθµός ατόµων που χρειάζεται να θεραπευθεί για να προληφθεί ένα περιστατικό νόσου γρίπης (ΝΝΤ) µεταξύ των ατόµων που ήλθαν σε επαφή µε πραγµατικά περιστατικά γρίπης ήταν 10 (95 %.Ε. 9-12) και 16 (95 % Ε 15-19) µεταξύ του συνολικού πληθυσµού (ΙΤΤ) ανεξαρτήτως της κατάστασης της λοίµωξης στο περιστατικό δείκτη. Πρόληψη κατά τη διάρκεια επιδηµίας γρίπης στην κοινότητα: σε µια ενοποιηµένη (pooled) ανάλυση δύο άλλων µελετών που διεξήχθησαν σε µη εµβολιασθέντες, κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες, 75 mg oseltamivir µια φορά ηµερησίως χορηγούµενα για 6 εβδοµάδες µείωσαν σηµαντικά τη συχνότητα 9

10 εµφάνισης των κλινικών συµπτωµάτων γρίπης από 25/519 (4,8 %) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου σε 6/520 (1,2 %) στην οµάδα του oseltamivir (76 % µείωση, (95 % Ε 1,6 5,7): p=0,0006), κατά τη διάρκεια έξαρσης γρίπης στην κοινότητα. Η τιµή του ΝΝΤ σ αυτή τη µελέτη ήταν 28 (95 %.Ε ). Σε µία µελέτη σε ηλικιωµένους ενοίκους οίκων νοσηλείας, όπου 80 % των συµµετεχόντων έλαβε εµβόλιο την περίοδο της µελέτης, η χορήγηση 75 mg oseltamivir µια φορά ηµερησίως για 6 εβδοµάδες, µείωσε σηµαντικά τη συχνότητα εµφάνισης κλινικών συµπτωµάτων γρίπης από 12/272 (4,4 %) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου σε 1/276 (0,4 %) στην οµάδα του oseltamivir (92 % µείωση (95 % ( Ε 1,5 6,6), p=0,0015). Η τιµή του ΝΝΤ σ αυτή τη µελέτη ήταν 25 (95 %.Ε ). εν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες µείωσης του κινδύνου επιπλοκών. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Το oseltamivir απορροφάται εύκολα από το γαστρεντερικό σωλήνα µετά την από στόµατος χορήγηση oseltamivir phosphate (προ-φάρµακο) και µετατρέπεται εκτεταµένα από ηπατικές κυρίως εστεράσες στο δραστικό µεταβολίτη (oseltamivir carboxylate). Τουλάχιστον 75 % µιας από στόµατος χορηγούµενης δόσης φθάνει στη συστηµατική κυκλοφορία σαν δραστικός µεταβολίτης. Η έκθεση στο προ-φάρµακο είναι µικρότερη από 5 % σε σχέση µε το δραστικό µεταβολίτη. Οι συγκεντρώσεις στο πλάσµα τόσο του προ-φαρµάκου όσο και του δραστικού µεταβολίτη είναι ανάλογες της δόσης και δεν επηρεάζονται από σύγχρονη χορήγηση µε τροφή. Κατανοµή Ο µέσος όγκος κατανοµής σε σταθεροποιηµένη κατάσταση του oseltamivir carboxylate είναι περίπου 23 λίτρα στους ανθρώπους, ένας όγκος ισοδύναµος µε το εξωκυττάριο υγρό σώµατος. Καθώς η δράση της νευραµινιδάσης είναι εξωκυτταρική, το oseltamivir carboxylate κατανέµεται σε όλα τα σηµεία εξάπλωσης του ιού. Η σύνδεση του oseltamivir carboxylate µε πρωτεΐνη ανθρώπινου πλάσµατος είναι αµελητέα (περίπου 3 %). Μεταβολισµός Το oseltamivir µεταβολίζεται εκτεταµένα σε oseltamivir carboxylate µε εστεράσες που βρίσκονται κυρίως στο ήπαρ. Μελέτες in vitro απέδειξαν ότι ούτε η oseltamivir ούτε ο δραστικός µεταβολίτης είναι ένα υπόστρωµα, ή ένας αναστολέας, των κυριότερων ισοµορφών του κυτοχρώµατος Ρ450. εν έχουν αναγνωριστεί συζεύξεις φάσης 2 καµµίας από τις δύο ουσίες in vivo. Αποβολή Το oseltamivir αφού απορροφηθεί, αποβάλλεται κυρίως (περισσότερο από 90 %) µε µετατροπή στο oseltamivir carboxylate. ε µεταβολίζεται περαιτέρω και αποβάλλεται στα ούρα. Οι κορυφαίες συγκεντρώσεις του oseltamivir carboxylate στο πλάσµα µειώνονται µε χρόνο ηµιζωής 6 έως 10 ώρες στα περισσότερα άτοµα. Ο δραστικός µεταβολίτης αποβάλλεται εξ ολοκλήρου µε νεφρική απέκκριση. Η νεφρική κάθαρση (18,8 l/h) υπερβαίνει το ρυθµό σπειραµατικής διήθησης (7,5 l/h) υποδεικνύοντας ότι πραγµατοποιείται σωληναριακή έκκριση µαζί µε σπειραµατική διήθηση. Λιγότερο από 20 % µιας από στόµατος χορηγούµενης ραδιοεπισηµασµένης δόσης αποβάλλεται στα κόπρανα. Νεφρική δυσλειτουργία Χορήγηση 100 mg oseltamivir phosphate δύο φορές την ηµέρα, για 5ηµέρες, σε ασθενείς µε ποικίλλους βαθµούς νεφρικής δυσλειτουργίας έδειξε ότι η έκθεση στο oseltamivir carboxylate είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας. Για τη δοσολογία, βλ. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης. 10

11 Ηπατική δυσλειτουργία Έχει διαπιστωθεί από in vitro µελέτες ότι η έκθεση στο oseltamivir δεν αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά ούτε η έκθεση στο δραστικό µεταβολίτη αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλ. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης). Ηλικιωµένοι Η έκθεση στο δραστικό µεταβολίτη σε σταθεροποιηµένη κατάσταση ήταν 25 µε 35 % υψηλότερη στους ηλικιωµένους (ηλικίας 65 έως 78 ετών) συγκριτικά µε ενήλικες µικρότερους των 65 ετών στους οποίους χορηγήθηκαν συγκρίσιµες δόσεις oseltamivir. Οι χρόνοι ηµιζωής που παρατηρήθηκαν στους ηλικιωµένους ήταν παρόµοιοι µε αυτούς που παρατηρήθηκαν σε νέους ενήλικες. Με βάση την έκθεση και την ανεκτικότητα στο φάρµακο, δεν απαιτούνται προσαρµογές δοσολογίας για ηλικιωµένους ασθενείς εκτός αν υπάρχει αποδεδειγµένα σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/λεπτό) (βλ. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης). Παιδιά Η φαρµακοκινητική του oseltamivir έχει αξιολογηθεί σε φαρµακοκινητικές µελέτες εφάπαξ δόσης σε παιδιά ηλικίας ενός έως 16 ετών. Η φαρµακοκινητική επαναλαµβανόµενων δόσεων µελετήθηκε σε ένα µικρό αριθµό παιδιών που εντάχθηκαν σε µία µελέτη κλινικής αποτελεσµατικότητας. Τα νεότερα σε ηλικία παιδιά απέβαλαν τόσο το προφάρµακο όσο και το δραστικό µεταβολίτη του ταχύτερα από τους ενήλικες, µε αποτέλεσµα χαµηλότερη έκθεση για µια χορηγούµενη δόση σε mg/kg. όσεις 2 mg/kg δίνουν εκθέσεις oseltamivir carboxylate συγκρίσιµες µε αυτές που επιτυγχάνονται σε ενήλικες που λαµβάνουν µία εφάπαξ δόση 75 mg (περίπου1 mg/kg). Η φαρµακοκινητική του oseltamivir σε παιδιά ηλικίας µεγαλύτερης των 12 ετών είναι παρόµοια µε αυτή σε ενήλικες. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Τα προκλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση τις συµβατικές µελέτες φαρµακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων και γονοτοξικότητας. Μία διετής µελέτη καρκινογένεσης σε επίµυς που διεξήχθη µε oseltamivir και µία εξαµηνιαία διαγονιδιακή δοκιµασία Tg AC σε µύς µε το δραστικό µεταβολίτη ήταν αρνητικές. Έχουν διεξαχθεί τερατολογικές µελέτες σε επίµυς και κονίκλους σε δόσεις µέχρι και 1500 mg/kg/ ηµέρα και 500 mg/kg/ ηµέρα, αντίστοιχα. εν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στην ανάπτυξη του εµβρύου. Σε µία µελέτη γονιµότητας σε επίµυς χορήγηση δόσης µέχρι και 1500 mg/kg/ηµέρα δεν επέφερε ανεπιθύµητες ενέργειες σε κανένα από τα δύο φύλα. Σε προ-/µεταγεννητικές µελέτες σε επίµυς, σηµειώθηκε παρατεταµένος τοκετός σε δόση 1500 mg/kg/ηµέρα : το περιθώριο ασφαλείας µεταξύ της έκθεσης στον άνθρωπο και της υψηλότερης µη-αποτελεσµατικής δόσης (500 mg/kg/ηµέρα) σε επίµυς είναι 480-πλάσια για το oseltamivir και 44-πλάσια για το δραστικό µεταβολίτη αντίστοιχα. Η έκθεση των εµβρύων επίµυων και κονίκλων ήταν περίπου 15 µε 20 % αυτής της µητέρας. Σε θηλάζοντα θηλυκά επίµυων, το oseltamivir και ο δραστικός µεταβολίτης απεκκρίνονται στο γάλα. εν είναι γνωστό εάν το oseltamivir ή ο δραστικός µεταβολίτης του απεκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα, αλλά προέκταση των δεδοµένων που προέκυψαν από µελέτες σε πειραµατόζωα, παρέχει εκτιµήσεις 0,01 mg/ηµέρα και 0,3 mg/ηµέρα για τις αντίστοιχες ουσίες. Παρατηρήθηκε πιθανότητα δερµατικής ευαισθητοποίησης στο oseltamivir σε µία δοκιµασία µεγιστοποίησης σε ινδικά χοιρίδια. Περίπου 50 % των πειραµατοζώων που έλαβαν αγωγή µε τη δραστική ουσία (µη διαµορφωµένη σε τελικό φαρµακευτικό προϊόν) εµφάνισαν ερύθηµα κατόπιν αντίστοιχης χορήγησης. Ανιχνεύθηκε αναστρέψιµη ευερεθιστότητα των οφθαλµών των κονίκλων. Σε µία µελέτη δύο εβδοµάδων σε µη-απογαλακτισµένους επίµυς µία εφάπαξ δόση 1000 mg/kg oseltamivir phosphate σε κουταβάκια 7 ηµερών είχε σαν αποτέλεσµα θανάτους σχετιζόµενους µε ασυνήθιστα υψηλή έκθεση στο προ-φάρµακο. Ωστόσο, κατόπιν χορήγησης δόσης 2000 mg/kg/ηµέρα σε 14-ηµερών µη απογαλακτισµένα κουταβάκια, δεν υπήρξαν θάνατοι ή άλλα σηµαντικά συµβάµατα. 11

12 εν εµφανίστηκαν ανεπιθύµητα συµβάµατα κατόπιν χορήγησης δόσης 500 mg/kg/ηµέρα από την 7η ως και την 21η ηµέρα µετά τον τοκετό (post partum). 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Προζελατινοποιηµένο άµυλο (προερχόµενο από άµυλο αραβοσίτου), τάλκης, ποβιδόνη, νατριούχος κροσκαρµελόζη και φουµαρικό στεατικό νάτριο. Το κέλυφος του καψάκιου περιέχει ζελατίνη, κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε 172), κόκκινο οξείδιο σιδήρου (Ε 172), µαύρο οξείδιο σιδήρου (Ε172) και διοξείδιο τιτανίου (Ε171). Η µελάνη εκτύπωσης περιέχει σελλάκη, διοξείδιο τιτανίου (Ε171) και FD και C Blue 2 (ινδικοκαρµίνιο, Ε132). 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται. 6.3 ιάρκεια ζωής 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Ένα κουτί περιέχει 10 καψάκια σε συσκευασία κυψέλης τύπου triplex (PVC/PE/PVDC, σφραγισµένη µε φύλλο αλουµινίου). 6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού και απόρριψη Καµµία ειδική υποχρέωση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire, AL7 3AY Ηνωµένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 12

13 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tamiflu 12 mg/ml κόνις για πόσιµο εναιώρηµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα, η οποία περιέχει 39,4 mg oseltamivir phosphate ανά 1 γραµµάριο έτοιµου τελικού µίγµατος. Το ανασυσταµένο εναιώρηµα περιέχει 12 mg oseltamivir ανά ml. Για τα έκδοχα, βλ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα Η κόνις είναι κοκκιώδης ή συσσωµάτωµα κόκκων, λευκού έως ελαφρά κίτρινου χρώµατος. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία της γρίπης σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας ενός έτους ή µεγαλύτερα που εµφανίζουν τυπικά συµπτώµατα γρίπης, όταν ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητα. Έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικότητα όταν η θεραπεία ξεκινάει µέσα σε δύο µέρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων. Αυτή η ένδειξη βασίζεται σε κλινικές µελέτες φυσιολογικά εµφανιζόµενης γρίπης στις οποίες η επικρατούσα λοίµωξη ήταν γρίπη τύπου Α (βλ. λήµµα 5.1). Πρόληψη της γρίπης - Πρόληψη κατόπιν έκθεσης µε επαφή µε κλινικά διαγνωσθέν περιστατικό γρίπης σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 13 ετών ή µεγαλύτερους όταν ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητα. - Η κατάλληλη χρήση του Tamiflu για την πρόληψη της γρίπης θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις συνθήκες και τον πληθυσµό ο οποίος χρήζει προφύλαξης. Σε εξαιρετικές περιστάσεις (π.χ. στην περίπτωση που δεν ταυτίζονται τα στελέχη της κυκλοφορούσας γρίπης µε αυτά του εµβολίου, και στην περίπτωση πανδηµίας), θα µπορούσε να ληφθεί υπόψη εποχιακή προφύλαξη σε ενήλικες και εφήβους 13 ετών ή µεγαλύτερους. Το Tamiflu δεν είναι ένα υποκατάστατο του εµβολιασµού κατά της γρίπης. Η χρήση αντιικών για τη θεραπεία και πρόληψη της γρίπης θα πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση τις επίσηµες συστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη διακύµανση της επιδηµιολογίας και την επίδραση της νόσου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και πληθυσµούς ασθενών. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Τo εναιώρηµα Tamiflu και τα καψάκια Tamiflu είναι βιοισοδύναµες µορφές. όσεις των 75 mg µπορεί να χορηγούνται είτε ως ένα καψάκιο 75 mg ή ως µία δόση 30 mg και µία δόση 45 mg εναιωρήµατος. Οι ενήλικες, έφηβοι ή τα παιδιά ( > 40 κιλών) που µπορούν να καταπιούν καψάκια µπορούν να λαµβάνουν κατάλληλες δόσεις Tamiflu καψάκια. 13

14 Θεραπεία της γρίπης Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινάει το συντοµότερο δυνατόν µέσα στις πρώτες δύο µέρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων της γρίπης. Για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 13 ετών ή µεγαλύτερους : η συνιστώµενη από στόµατος δόση είναι 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως, για 5 ηµέρες. Για παιδιά ηλικίας ενός έως 12 ετών : Η συνιστώµενη δόση του πόσιµου εναιωρήµατος Tamiflu υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα. Τα ακόλουθα δοσολογικά σχήµατα προσαρµοσµένα µε βάση το βάρος συνιστώνται για παιδιά ηλικίας ενός έτους ή µεγαλύτερα : Βάρος Σώµατος Συνιστώµενη δόση για 5 ηµέρες 15 κιλά 30 mg δύο φορές ηµερησίως >15 κιλά έως 23 κιλά 45 mg δύο φορές ηµερησίως >23 κιλά έως 40 κιλά 60 mg δύο φορές ηµερησίως >40 κιλά 75 mg δύο φορές ηµερησίως Για τη λήψη της δόσης παρέχεται στο κουτί δοσιµετρική σύριγγα για από στόµατος χορήγηση µε διαβαθµίσεις 30 mg, 45 mg και 60 mg. Για τη λήψη της δόσης µε ακρίβεια, πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά η παρεχόµενη δοσιµετρική σύριγγα για από στόµατος χορήγηση. Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του Tamiflu σε παιδιά ηλικίας µικρότερης του ενός έτους δεν έχουν τεκµηριωθεί. Πρόληψη της γρίπης Πρόληψη κατόπιν έκθεσης σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 13 ετών ή µεγαλύτερους η συνιστώµενη δόση για πρόληψη της γρίπης κατόπιν στενής επαφής µε ένα µολυσµένο άτοµο είναι 75 mg oseltamivir µία φορά την ηµέρα για τουλάχιστον 7 ηµέρες. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά το συντοµότερο δυνατόν µέσα σε δύο ηµέρες από την έκθεση σε ένα µολυσµένο άτοµο. Πρόληψη κατά τη διάρκεια επιδηµίας γρίπης στην κοινότητα: Η συνιστώµενη δόση για την πρόληψη της γρίπης κατά τη διάρκεια έξαρσης στην κοινότητα είναι 75 mg oseltamivir µία φορά την ηµέρα για µέχρι και έξι εβδοµάδες. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Tamiflu για την πρόληψη της γρίπης σε παιδιά ηλικίας 12 ετών ή µικρότερα δεν έχουν τεκµηριωθεί. Ειδικοί πληθυσµοί Ηπατική δυσλειτουργία εν απαιτείται προσαρµογή δόσης ούτε για τη θεραπεία, ούτε για την πρόληψη σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Νεφρική δυσλειτουργία Θεραπεία της γρίπης: Συνιστάται προσαρµογή της δόσης σε ενήλικες µε σοβαρή νεφρική βλάβη. Οι συνιστώµενες δόσεις περιγράφονται λεπτοµερώς στον παρακάτω πίνακα. Κάθαρση κρεατινίνης Συνιστώµενη δόση για θεραπεία >30 (ml / min) 75 mg δύο φορές ηµερησίως >10 έως 30 (ml / min) 75 mg µία φορά ηµερησίως ή 30 mg εναιωρήµατος δύο φορές ηµερησίως 10 (ml / min) ε συνιστάται Ασθενείς υπό αιµοκάθαρση ε συνιστάται 14

15 Πρόληψη της γρίπης: Συνιστάται προσαρµογή της δόσης σε ενήλικες µε σοβαρή νεφρική βλάβη όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στον παρακάτω πίνακα. Κάθαρση κρεατινίνης Συνιστώµενη δόση για πρόληψη >30 (ml / min) 75 mg µία φορά ηµερησίως >10 έως 30 (ml / min) 75 mg κάθε δεύτερη µέρα ή 30 mg εναιωρήµατος µια φορά ηµερησίως 10 (ml / min) ε συνιστάται Ασθενείς υπό αιµοκάθαρση ε συνιστάται Ηλικιωµένοι εν απαιτείται προσαρµογή δόσης εκτός, αν ο ασθενής έχει αποδεδειγµένα σοβαρή νεφρική βλάβη. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο oseltamivir phosphate ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Το oseltamivir είναι αποτελεσµατικό µόνο ενάντια στη νόσο που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης. εν υπάρχει απόδειξη αποτελεσµατικότητας του oseltamivir σε οποιαδήποτε νόσο που προκαλείται από άλλους παράγοντες εκτός από τους ιούς της γρίπης. Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µε oseltamivir παιδιών ηλικίας µικρότερης του ενός έτους δεν έχουν τεκµηριωθεί. Η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του oseltamivir για την πρόληψη της γρίπης σε παιδιά ηλικίας 12 ετών ή µικρότερα δεν έχουν τεκµηριωθεί. εν υπάρχει καµµία πληροφορία διαθέσιµη σχετικά µε την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του oseltamivir για ασθενείς σε οποιαδήποτε κατάσταση επαρκώς σοβαρή ή ασταθή που να απαιτεί την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του oseltamivir είτε στη θεραπεία είτε στην πρόληψη της γρίπης σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς, δεν έχουν τεκµηριωθεί. Η αποτελεσµατικότητα του oseltamivir στη θεραπεία ατόµων µε χρόνια καρδιακή νόσο και/ή αναπνευστική νόσο δεν έχει τεκµηριωθεί. εν παρατηρήθηκε καµµία διαφορά στη συχνότητα εµφάνισης επιπλοκών µεταξύ των οµάδων θεραπευτικής αγωγής και εικονικού φαρµάκου σ αυτό τον πληθυσµό (βλ. λήµµα 5.1) Το Tamiflu δεν είναι ένα υποκατάστατο του εµβολιασµού κατά της γρίπης. Η χρήση του Tamiflu δεν πρέπει να επηρεάζει την αξιολόγηση ατόµων για ετήσιο εµβολιασµό κατά της γρίπης. Η προστασία από τη γρίπη διαρκεί µόνο όσο χορηγείται το Tamiflu. Το Tamiflu θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τη θεραπεία και πρόληψη της γρίπης µόνο όταν αξιόπιστα επιδηµιολογικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητα. Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία Συνιστάται προσαρµογή δόσης και για τη θεραπεία και για την πρόληψη σε ενήλικες µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. εν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του oseltamivir σε παιδιά µε νεφρική δυσλειτουργία (βλ. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης και 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες). Aυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει 26 γραµµάρια σορβιτόλης. Μια δόση oseltamivir 45 mg χορηγούµενη δυό φορές ηµερησίως αποδίδει 2,6 γραµµάρια σορβιτόλης. Για άτοµα µε κληρονοµική 15

16 δυσανεξία στη φρουκτόζη, αυτή η παραπάνω ποσότητα είναι το µέγιστο ηµερήσιο συνιστώµενο όριο σορβιτόλης. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Οι φαρµακοκινητικές ιδιότητες του oseltamivir, όπως η χαµηλή πρωτεϊνική σύνδεση και ο ανεξάρτητος από το CYP 450 και τα συστήµατα της γλυκουρονιδάσης µεταβολισµός του (βλ. 5.2, Φαρµακοκινητικές ιδιότητες), υποδεικνύουν ότι είναι απίθανες κλινικά σηµαντικές φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις µέσω αυτών των µηχανισµών. εν απαιτείται προσαρµογή δόσης όταν χορηγείται συγχρόνως µε προβενεσίδη σε ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η σύγχρονη χορήγηση προβενεσίδης, ενός ισχυρού αναστολέα της ανιονικής οδού της νεφρικής σωληναριακής έκκρισης, έχει σαν αποτέλεσµα µια περίπου διπλάσια αύξηση στην έκθεση στο δραστικό µεταβολίτη του oseltamivir. Το oseltamivir δεν έχει κινητική αλληλεπίδραση µε την αµοξυκιλλίνη, η οποία αποβάλλεται µέσω της ίδιας οδού υποδεικνύοντας ότι η αλληλεπίδραση µε το oseltamivir σ αυτή την οδό είναι ασθενής. εν αναµένονται κλινικά σηµαντικές φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις που να συµπεριλαµβάνουν ανταγωνισµό για νεφρική σωληναριακή έκκριση, λόγω του γνωστού περιθωρίου ασφάλειας για τις περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των χαρακτηριστικών αποβολής του δραστικού µεταβολίτη (σπειραµατική διήθηση και ανιονική σωληναριακή έκκριση) και της ικανότητας απέκκρισης αυτών των οδών. Ωστόσο, θα πρέπει να δίδεται προσοχή όταν συνταγογραφείται oseltamivir σε άτοµα όταν λαµβάνουν παράγοντες µε στενό θεραπευτικό περιθώριο που εκκρίνονται ταυτόχρονα (π.χ. χλωροπροπαµίδη, µεθοτρεξάτη, φαινυλβουταζόνη). εν έχουν παρατηρηθεί φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του oseltamivir ή του κύριου µεταβολίτη όταν το oseltamivir χορηγείται συγχρόνως µε παρακεταµόλη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ, σιµετιδίνη ή µε αντιόξινα (υδροξείδια µαγνησίου και αλουµινίου και ανθρακικό ασβέστιο). 4.6 Kύηση και γαλουχία εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του oseltamivir σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε πειραµατόζωα δεν καταδεικνύουν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην ανάπτυξη του εµβρύου ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. 5.3). Το oseltamivir δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός αν το δυνητικό όφελος για τη µητέρα δικαιολογεί το δυνητικό κίνδυνο για το έµβρυο. Σε θηλάζοντα θηλυκά επίµυων, το oseltamivir και ο δραστικός µεταβολίτης απεκκρίνονται στο γάλα. εν είναι γνωστό αν το oseltamivir ή ο ενεργός µεταβολίτης απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Το oseltamivir δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας εκτός αν το δυνητικό όφελος για τη µητέρα δικαιολογεί τον ενδεχόµενο κίνδυνο για το θηλάζον βρέφος. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Το Tamiflu δεν έχει καµµία γνωστή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Θεραπεία της γρίπης σε ενήλικες και εφήβους: Σύνολο 2107 ασθενών συµµετείχε σε µελέτες φάσης ΙΙΙ για τη θεραπεία της γρίπης. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν ναυτία, έµετος και κοιλιακό άλγος. Η πλειοψηφία αυτών των συµβαµάτων αναφέρθηκε σε µία µόνο περίσταση είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη µέρα της θεραπείας και υποχώρησαν αυθόρµητα µέσα σε 102 ηµέρες. Όλα τα συµβάµατα που αναφέρθηκαν συχνά, (δηλ. µε µία συχνότητα εµφάνισης τουλάχιστον 1 %, ανεξαρτήτως αιτιολογίας) σε άτοµα που είχαν λάβει 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως, συµπεριλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Θεραπεία της γρίπης σε ηλικιωµένους: Γενικά, η εικόνα ασφάλειας στους ηλικιωµένους ασθενείς ήταν παρόµοια µε αυτή των ενηλίκων ηλικίας µέχρι και 65 ετών: η συχνότητα εµφάνισης ναυτίας ήταν 16

17 µικρότερη σε ηλικιωµένους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε oseltamivir (ποσοστό 6,7 %) απ ότι σ αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρµακο (ποσοστό 7,8 %) ενώ η συχνότητα εµφάνισης εµέτου ήταν µεγαλύτερη σε αυτούς που έλαβαν oseltamivir (ποσοστό 4,7 %) απ ότι µεταξύ ατόµων που έλαβαν εικονικό φάρµακο (ποσοστό 3,1 %). Η εικόνα των ανεπιθύµητων ενεργειών στους εφήβους και σε ασθενείς µε χρόνια καρδιακή και/ή αναπνευστική νόσο ήταν ποιοτικά παρόµοια µε αυτή σε υγιείς νεαρούς ενήλικες. Πρόληψη της γρίπης: Σε µελέτες πρόληψης, στις οποίες η δοσολογία oseltamivir ήταν 75 mg µια φορά ηµερησίως για µέχρι και 6 εβδοµάδες, οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συνηθέστερα σε άτοµα που λάµβαναν oseltamivir συγκριτικά µε άτοµα που λάµβαναν εικονικό φάρµακο (επιπροσθέτως των ενεργειών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα) ήταν: Άλγοι και πόνοι, ρινόρροια, δυσπεψία και λοίµωξη ανώτερου αναπνευστικού. εν υπήρξαν κλινικά σηµαντικές διαφορές στην εικόνα ασφαλείας των ηλικιωµένων ατόµων, τα οποία είχαν λάβει oseltamivir ή εικονικό φάρµακο, σε σχέση µε το νεότερο σε ηλικία πληθυσµό. Περισσότερο Συχνές Ανεπιθύµητες Ενέργειες σε Μελέτες µε Φυσιολογικά Επίκτητη Γρίπη Κατηγορία Οργανικού Ανεπιθύµητη Θεραπεία Πρόληψη Συστήµατος Ενέργεια Εικονικό φάρµακο (N=1050) Oseltamivir 75 mg δύο φορές ηµερησίως (N=1057) Εικονικό φάρµακο (N=1434) Oseltamivir 75 mg µία φορά ηµερησίως (N=1480) Γαστρεντερικές Έµετος 2 3,0 % 8,0 % 1,0 % 2,1 % ιαταραχές Ναυτία 1,2 5,7 % 7,9 % 3,9 % 7,0 % ιάρροια 8,0 % 5,5 % 2,6 % 3,2 % Κοιλιακό Άλγος 2,0 % 2,2 % 1,6 % 2,0 % Μολύνσεις και Λοιµώξεις Βρογχίτιδα 5,0 % 3,7 % 1,2 % 0,7 % Οξεία βρογχίτιδα 1,0 % 1,0 % - - Γενικές ιαταραχές Ζάλη 3,0 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % Κόπωση 0,7 % 0,8 % 7,5 % 7,9 % Νευρολογικές ιαταραχές Κεφαλαλγία 1,5 % 1,6 % 17,5 % 20,1 % Αϋπνία 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1 Άτοµα που εµφάνισαν ναυτία µόνο. Εξαιρούνται άτοµα που εµφάνισαν ναυτία σε συσχετισµό µε έµετο. 2 Η διαφορά µεταξύ των οµάδων εικονικού φαρµάκου και oseltamivir ήταν στατιστικά σηµαντική. Θεραπεία της γρίπης σε παιδιά: Σύνολο 1032 παιδιών ηλικίας 1 ως 12 ετών (συµπεριλαµβανοµένων 695 κατά τα άλλα υγιών παιδιών ηλικίας 1 ως 12 ετών και 334 ασθµατικών παιδιών ηλικίας 6 ως 12 ετών) συµµετείχε σε µελέτες φάσης ΙΙΙ µε oseltamivir το οποίο χορηγούνταν για τη θεραπεία της γρίπης. Συνολικά 515 παιδιά έλαβαν αγωγή µε εναιώρηµα oseltamivir. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν σε περισσότερο του 1 % των παιδιών που λάµβαναν oseltamivir παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η περισσότερο συχνά αναφερόµενη ανεπιθύµητη ενέργεια ήταν ο έµετος. Άλλα συµβάµατα που αναφέρθηκαν περισσότερο συχνά από τα παιδιά που λάµβαναν αγωγή µε oseltamivir περιελάµβαναν κοιλιακό άλγος, ρινορραγία, διαταραχή ώτος και επιπεφυκίτιδα. Αυτά τα συµβάµατα γενικά εµφανίστηκαν µία φορά, υποχώρησαν παρά τη συνεχιζόµενη χορήγηση δόσεων και δεν προκάλεσαν διακοπή της αγωγής στη µέγιστη πλειοψηφία των περιστατικών. Ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν σε περισσότερο του 1 % των παιδιών που ενεγράφησαν στις µελέτες φάσης ΙΙΙ µε oseltamivir για τη θεραπεία φυσιολογικά επίκτητης γρίπης. Κατηγορία Οργανικού Συστήµατος Ανεπιθύµητη Ενέργεια Θεραπεία 17

18 Εικονικό φάρµακο Oseltamivir 2 mg/kg (N = 517) (N = 515) Γαστρεντερικές Έµετος 9,3 % 15,0 % ιαταραχές ιάρροια 10,6 % 9,5 % Κοιλιακό Άλγος 3,9 % 4,7 % Ναυτία 4,3 % 3,3 % Μολύνσεις και Μέση ωτίτιδα 11,2 % 8,7 % Λοιµώξεις Πνευµονία 3,3 % 1,9 % Παραρινοκολπίτιδα 2,5 % 1,7 % Βρογχίτιδα 2,1 % 1,6 % Αναπνευστικές Άσθµα (συµπ. 3,7 % 3,5 % διαταραχές επιδεινωµένου) Ρινορραγία 2,5 % 3,1 % ιαταραχές των Ώτων ιαταραχή ώτος 1,2 % 1,7 % και του Λαβύρινθου ιαταραχή µεµβράνης 1,2 % 1,0 % τυµπάνου ιαταραχές του ερµατίτιδα 1,9 % 1,0 % έρµατος και του Υποδόριου ιστού ιαταραχές του Λεµφαδενοπάθεια 1,5 % 1,0 % Αίµατος και του Λεµφικού συστήµατος ιαταραχές όρασης Επιπεφυκίτιδα 0,4 % 1,0 % Γενικά, η εικόνα ανεπιθύµητων ενεργειών στα παιδιά µε άσθµα ήταν ποιοτικώς παρόµοια µε αυτή σε κατά τα άλλα υγιή παιδιά. Παρατηρηθείσες κατά τη διάρκεια της κλινικής πρακτικής: Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες αντιδράσεις έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του oseltamivir µετά την κυκλοφορία του: εξάνθηµα, πολύ σπάνιες αναφορές ηπατίτιδας και αυξηµένα ηπατικά ένζυµα σε ασθενείς µε νόσο οµοιάζουσα µε γρίπη. 4.9 Υπερδοσολογία εν υπάρχει εµπειρία µε υπερδοσολογία. Ωστόσο, οι αναµενόµενες εκδηλώσεις οξείας υπερδοσολογίας θα ήταν ναυτία, µε ή χωρίς συνοδευόµενο έµετο, και ζάλη. Οι ασθενείς θα πρέπει να διακόπτουν την αγωγή στην περίπτωση υπέρβασης της δόσης. εν είναι γνωστό ειδικό αντίδοτο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιιικό Κωδικός ATC: J05AH02 Το oseltamivir είναι ένα προ-φάρµακο του δραστικού µεταβολίτη (oseltamivir carboxylate). Ο δραστικός µεταβολίτης είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας των ενζύµων neuraminidases (νευραµινιδάσες) του ιού της γρίπης, τα οποία είναι γλυκοπρωτεΐνες που ανευρίσκονται στην επιφάνεια του λοιµογόνου παράγοντα. Η δράση του ενζύµου νευραµινιδάση του ιού είναι απαραίτητη για την αποδέσµευση των πρόσφατα δηµιουργηθέντων σωµατιδίων του ιού από τα µολυσµένα κύτταρα και την περαιτέρω εξάπλωση του λοιµογόνου ιού στο σώµα. 18

19 Το oseltamivir carboxylate αναστέλλει τις νευραµινιδάσες του ιού της γρίπης τύπου Α και Β in vitro. Το από στόµατος χορηγούµενο oseltamivir αναστέλλει την αναπαραγωγή και την παθογένεση του ιού της γρίπης τύπου Α και Β in vivo σε µοντέλα πειραµατόζωων µε λοίµωξη από ιό γρίπης σε αντιικές εκθέσεις παρόµοιες µε αυτές που επιτεύχθηκαν στον άνθρωπο µε 75 mg δύο φορές ηµερησίως. Η αντιική δραστικότητα του oseltamivir για τη γρίπη τύπου Α και Β υποστηρίχθηκε µε πειραµατικές µελέτες πρόκλησης σε υγιείς εθελοντές. Οι τιµές IC50 (συγκέντρωση αναστολής του 50 % του ιικού φορτίου) του ενζύµου της νευραµινιδάσης για το oseltamivir για κλινικά αποµονωθείσα γρίπη τύπου Α, κυµαίνονταν από 0,1nM µέχρι 1,3nM και για την γρίπη τύπου Β ήταν µέχρι 2,6 M. Σε δηµοσιευµένες δοκιµές έχουν παρατηρηθεί υψηλότερες τιµές IC50 για τη γρίπη τύπου Β, µέχρι και διάµεσης τιµής 8,5 nm. Μειωµένη ευαισθησία της ιικής νευραµινιδάσης: Σε κλινικές µελέτες µε φυσιολογικά επίκτητη µόλυνση, ποσοστό 0,34 % (4/1177) των ενηλίκων και εφήβων και ποσοστό 4,5 % (17/374) των παιδιών ηλικίας ενός έως 12 ετών βρέθηκαν προσωρινοί φορείς του ιού της γρίπης τύπου Α µε µειωµένη ευαισθησία νευραµινιδασών στο oseltamivir carboxylate. εν έχει παρατηρηθεί νευραµινιδάση από γρίπη τύπου Β µε µειωµένη ευαισθησία ούτε σε κυτταρική καλλιέργεια ούτε σε κλινικές µελέτες. Έχει παρατηρηθεί διασταυρούµενη αντοχή µεταξύ ανθεκτικών στο zanamivir µεταλλάξεων του ιού και ανθεκτικών στο oseltamivir µεταλλάξεων του ιού in vitro. εν είναι διαθέσιµες επαρκείς πληροφορίες για τον πλήρη χαρακτηρισµό του κινδύνου εµφάνισης αντοχής στο oseltamivir και διασταυρούµενης αντοχής κατά την κλινική χρήση. Θεραπεία της λοίµωξης της γρίπης Το oseltamivir είναι αποτελεσµατικό µόνο έναντι νόσων που προκαλούνται από τον ιό της γρίπης. Έτσι, παρουσιάζονται στατιστικές αναλύσεις µόνο για άτοµα µολυσµένα µε γρίπη. Στο γενικό σύνολο (pooled) του πληθυσµού της µελέτης θεραπείας, το οποίο περιελάµβανε τόσο άτοµα θετικά στον ιό της γρίπης όσο και άτοµα αρνητικά στον ιό της γρίπης (ΙΤΤ) η βασική αποτελεσµατικότητα µειώθηκε αναλογικά µε τον αριθµό των αρνητικών στον ιό της γρίπης ατόµων. Στο συνολικό πληθυσµό υπό θεραπεία, η λοίµωξη από γρίπη επιβεβαιώθηκε σε ποσοστό 67 % (εύρος 46 % µέχρι 74 %) των ασθενών που συγκεντρώθηκαν για να ενταχθούν. Από τα ηλικιωµένα άτοµα, ποσοστό 64 % ήταν θετικό στον ιό της γρίπης και από αυτά µε καρδιακή νόσο και/ή αναπνευστική νόσο, ποσοστό 62 % ήταν θετικό στον ιό της γρίπης. Σε όλες τις µελέτες θεραπείας φάσης ΙΙΙ, ασθενείς αναζητούνταν για ένταξη µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία η γρίπη κυκλοφορούσε στην τοπική κοινότητα. Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 13 ετών και µεγαλύτεροι: Ασθενείς ήταν καταλληλοι για να ενταχθούν αν ανέφεραν µέσα σε 36 ώρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων, πυρετό 37,8 C, συνοδευόµενο από ένα τουλάχιστον σύµπτωµα του αναπνευστικού (βήχα, ρινικά συµπτώµατα ή πονόλαιµο) και τουλάχιστον ένα συστηµατικό σύµπτωµα (µυαλγία, ρίγη/ιδρώτα, κακουχία, κόπωση ή κεφαλαλγία). Σε µια ανάλυση του γενικού συνόλου (pooled) όλων των θετικών στον ιό της γρίπης ενηλίκων και εφήβων (Ν=2413) που εντάχθηκαν στις µελέτες θεραπείας, 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως για 5 ηµέρες µείωσε τη διάµεση τιµή της διάρκειας της νόσου της γρίπης κατά περίπου µία ηµέρα, από 5,2 ηµέρες (95 %.Ε. 4,9-5,5 ηµέρες) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου, σε 4,2 ηµέρες (95 %.Ε. 4,0-4,4 ηµέρες) (p 0,0001). Η αναλογία των ατόµων που παρουσίασαν ειδικές επιπλοκές του κατώτερου αναπνευστικού (κυρίως βρογχίτιδα) για τις οποίες απαιτήθηκε αγωγή µε αντιβιοτικά, µειώθηκε από 12,7 % (135/1063) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου σε 8,6 % (116/1350) στην οµάδα πληθυσµού που έλαβε αγωγή µε oseltamivir (p = 0,0012). 19

20 Θεραπεία της γρίπης σε πληθυσµούς υψηλού κινδύνου: Η διάµεση τιµή της διάρκειας της νόσου της γρίπης σε ηλικιωµένα άτοµα ( 65 ετών) και σε άτοµα µε χρόνια καρδιακή και/ή αναπνευστική νόσο που λάµβαναν 75 mg oseltamivir δύο φορές ηµερησίως για 5 ηµέρες δε µειώθηκε σηµαντικά. Η συνολική διάρκεια του πυρετού µειώθηκε κατά µία ηµέρα στις οµάδες που λάµβαναν αγωγή µε oseltamivir. Στους θετικούς στον ιό της γρίπης ηλικιωµένους,το oseltamivir µείωσε σηµαντικά τη συχνότητα εµφάνισης ειδικών επιπλοκών του κατώτερου αναπνευστικού (κυρίως βρογχίτιδα) για τις οποίες απαιτήθηκε αγωγή µε αντιβιοτικά, από 19 % (52/268) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου, σε 12 % (29/250) στον πληθυσµό που λάµβανε αγωγή µε oseltamivir (p = 0,0156). Στους θετικούς στον ιό της γρίπης ασθενείς µε χρόνια καρδιακή και/ή αναπνευστική νόσο η συνδυασµένη συχνότητα εµφάνισης επιπλοκών του κατώτερου αναπνευστικού (κυρίως βρογχίτιδα) για τις οποίες απαιτήθηκε αγωγή µε αντιβιοτικά ήταν 17 % (22/133) στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου και 14 % (16/118) στον πληθυσµό που έλαβε αγωγή µε oseltamivir (p = 0,5976). Θεραπεία γρίπης σε παιδιά: Σε µία µελέτη κατά τα άλλα, υγιών παιδιών (65 % θετικά στον ιό της γρίπης), ηλικίας 1 έως 12 ετών (µέσος όρος ηλικίας 5,3 έτη), τα οποία είχαν πυρετό ( 37,8 C ) και, είτε βήχα, είτε οξεία ρινίτιδα, ποσοστό 67 % των θετικών στον ιό της γρίπης ασθενών ήταν µολυσµένο µε ιό γρίπης τύπου Α και 33 % µε ιό γρίπης τύπου Β. Η θεραπεία µε oseltamivir που ξεκίνησε µέσα σε 48 ώρες από την πρώτη εµφάνιση των συµπτωµάτων, µείωσε σηµαντικά το χρόνο µέχρις ότου τα παιδιά να αναρρώσουν (οριζόµενος ως ο χρόνος που διαπιστώθηκε ταυτόχρονα ανάρρωση και ανακούφιση από πυρετό, βήχα και οξεία ρινίτιδα) κατά 1,5 ηµέρες (95 %.Ε 0,6-2,2 ηµέρες) συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Το oseltamivir µείωσε τη συχνότητα εµφάνισης οξείας µέσης ωτίτιδας από 26,5 % (53/200) στην οµάδα εικονικού φαρµάκου σε 16 % (29/183) στην οµάδα παιδιών που έλαβαν αγωγή µε oseltamivir (p=0,013). Μία δεύτερη µελέτη ολοκληρώθηκε σε 334 παιδιά µε άσθµα ηλικίας 6 έως 12 ετών, εκ των οποίων 53,6 % ήταν θετικά στον ιό της γρίπης. Στην οµάδα που έλαβε αγωγή µε oseltamivir η διάµεση τιµή διάρκειας της νόσου δε µειώθηκε σηµαντικά. Μέχρι την ηµέρα 6 (τελευταία ηµέρα θεραπείας) ο βιαίως εκπνεόµενος όγκος ανά δευτερόλεπτο (FEV 1 ) είχε αυξηθεί κατά 10,8 % στην οµάδα που ακολουθούσε θεραπεία µε oseltamivir συγκριτικά µε 4,7 % στην οµάδα εικονικού φαρµάκου (p = 0,0148) σε αυτόν τον πληθυσµό. Θεραπεία της λοίµωξης γρίπης τύπου Β: Συνολικά 15 % του θετικού στον ιό της γρίπης πληθυσµού µολύνθηκε µε γρίπη τύπου Β, µε τις αναλογίες να κυµαίνονται από 1 έως 33 % στις µεµονωµένες µελέτες. Η διάµεση τιµή της διάρκειας της νόσου σε άτοµα µε λοίµωξη γρίπης τύπου Β δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ των οµάδων θεραπείας στις µεµονωµένες µελέτες. εδοµένα από 504 άτοµα µε λοίµωξη γρίπης τύπου Β συγκεντρώθηκαν από όλες τις µελέτες για ανάλυση. Το oseltamivir µείωσε το χρόνο µέχρι την ανακούφιση όλων των συµπτωµάτων κατά 0,7 ηµέρες (95 %.Ε. 0,1-1,6 ηµέρες; p = 0,022) και τη διάρκεια του πυρετού ( 37,8 C), το βήχα και την οξεία ρινίτιδα κατά µία ηµέρα (95 %.Ε. 0,4 1,7 ηµέρες, p < 0,001), συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Πρόληψη της γρίπης Η αποτελεσµατικότητα του oseltamivir στην πρόληψη νόσου από φυσιολογικά εµφανιζόµενη γρίπη έχει αποδειχθεί σε µια µελέτη προφύλαξης κατόπιν έκθεσης σε νοικοκυριά, και σε δύο εποχιακές µελέτες προφύλαξης. Η βασική παράµετρος αποτελεσµατικότητας για όλες αυτές τις µελέτες ήταν η συχνότητα εµφάνισης εργαστηριακά επιβεβαιωµένης γρίπης. Η λοιµογόνος δύναµη της επιδηµίας της γρίπης δεν είναι προβλέψιµη και ποικίλλει µέσα σε µια περιοχή και από περίοδο σε περίοδο, κι έτσι, ο απαιτούµενος αριθµός (ατόµων) που χρειάζεται να θεραπευθεί (Number Needed to Treat - NTT) ώστε να προληφθεί ένα περιστατικό νόσου γρίπης ποικίλλει. Πρόληψη κατόπιν έκθεσης: Σε µία µελέτη σε άτοµα που είχαν έλθει σε επαφή (12,6 % εµβολιασθέντες έναντι γρίπης) µε ένα περιστατικό γρίπης (περιστατικό δείκτης - index case), ξεκίνησε η χορήγηση 75 mg oseltamivir µια φορά ηµερησίως µέσα σε 2 ηµέρες από την έναρξη των 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tamiflu 30 mg σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει oseltamivir

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLOST 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ FLOST 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περιέχουν 250 mg famciclovir.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAG-2 διάλυµα πόσιµο σε συσκευασία µιας δόσης 1,5 g / 10 ml VIAL (ORAL) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 10 ml περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) trans-4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride (=Ambroxol hydrochloride )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) trans-4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride (=Ambroxol hydrochloride ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MUCOSOLVAN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ trans-4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBREX Οφθαλµική αλοιφή 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Levocabastine

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ, 26-10-2012 Πληροφορίες: Ε. ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 of 7 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Calcioral D 3 1000 mg + 20 µg (800 IU) µασώµενο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Ασβέστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SKINOREN 20% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας SKINOREN περιέχει 200 mg (20%) αζελαϊκού οξέος. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FERRINEMIA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φύσιγγα των 5 ml Ferrinemia περιέχει 100 mg σιδήρου ως σακχαρούχο σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zodin 1000 mg καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Iron proteinsuccinylate + calcium folinate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MESTINON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 60 mg της δραστικής ουσιάς βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 19-03-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xozal 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml (το οποίο ισοδυναμεί με 20 σταγόνες)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β) Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά 1. Επικαλυμμένα δισκία 200mg/Τab Kάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Scalp application 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ OMNIC ΤOCAS 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 0,4mg

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoletad 30 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό καψάκιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣIΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤIΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DICETEL, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 50 MG DICETEL, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 100 MG 2. ΠΟIΟΤIΚΗ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AVAMYS 27,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Με κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα (2,5+2,5)% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει lidocaine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIBELIUM 5 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Sibelium περιέχει υδροχλωρική φλουναριζίνη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου.

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TΟΒREX οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύµατος περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

SALONPAS HOT (Capsicum extract)

SALONPAS HOT (Capsicum extract) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT (Capsicum extract) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο SALONPAS HOT, μεγέθους 13cm

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική

Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ Ο ΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Εμπορική ονομασία: TERNAFINOL 1.2. Σύνθεση: Δραστική ουσία: Υδροχλωρική τερβιναφίνη Έκδοχα: Cellulose Microcrystalline, Sodium Starch

Διαβάστε περισσότερα

PANADOL ADVANCE Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 500mg/TAB

PANADOL ADVANCE Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 500mg/TAB PANADOL ADVANCE 500mg/TAB ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία PANADOL ADVANCE 500mg /TAB Paracetamol 1.2 Σύνθεση: Δραστική Ουσία: Παρακεταμόλη Έκδοχα: Πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Panadol Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 500mg/TAB, δισκία αναβράζοντα 500mg/E.F. TAB, πόσιμο διάλυμα 160mg/5ml,

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

1.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα Ferrer Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 52 81 700

1.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα Ferrer Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 52 81 700 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ZODIN Καψάκιο, μαλακό 1.2 Σύνθεση: Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90, 1000mg που περιλαμβάνουν 840 mg του αιθυλεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur δισκία, 10 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 δισκίο Androcur περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate)

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 φύσιγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aridol, κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 καψάκιο περιέχει 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cimalgex 8 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex 30 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά Π. ΠΑΠΠΑΣ Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αντιµετώπιση του πόνου ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ αίσθηµα πόνου Ναρκωτικά αναλγητικά Μη ναρκωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ταξινόμησης κατά CLP: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία Καρκινογένεση, Μεταλλαξιγένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Κριτήρια ταξινόμησης κατά CLP: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία Καρκινογένεση, Μεταλλαξιγένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract Αναβράζοντα δισκία 65mg/tab Πόσιµο διάλυµα 35mg/5ml ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Norlevo δισκίο των 1,5 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) AFLEN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) AFLEN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) AFLEN 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : AFLEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ : Κάθε κάψουλα περιέχει 300 mg Triflusal Triflusal (INN) : C 10 H 7

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Μια υποτιμημένη ασπίδα προστασίας Παναγιώτης Ζώης Όλγα Καράμπαλη Ιδιώτες Πνευμονολόγοι Πνευμονιοκοκκική νόσος Προκαλείται: από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae)

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα