Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 490 τελικό 2010/0254 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, θεσπίζονται κανόνες οι οποίοι διέπουν τη σύνθεση, τη χρήση υποχρεωτικών ενδείξεων, τις προδιαγραφές παρασκευής και την επισήμανση των σχετικών προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία 2009/106/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου απετέλεσε την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ. Εισήγαγε ελάχιστες τιμές Brix (περιεκτικότητα σε διαλυτή ξηρά ουσία) για 18 ανασυσταθέντες χυμούς φρούτων και ανασυσταθέντες πολτούς φρούτων και όρισε τις ονομασίες πώλησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για χυμούς λαμβανόμενους από συμπυκνωμένο χυμό. Η εν λόγω τροποποίηση της οδηγίας βασίστηκε στις αναθεωρημένες διεθνείς προδιαγραφές, και ειδικότερα στον Codex Alimentarius για τους χυμούς και τα νέκταρ φρούτων (προδιαγραφή Codex ) και στον Κώδικα Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων Παραγωγής Φρουτοχυμών (AIJN). Το παρόν σχέδιο οδηγίας, μιας οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αποτελεί το δεύτερο μέτρο για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ και στοχεύει στην ενσωμάτωση περισσοτέρων διατάξεων της προδιαγραφής του Codex Alimentarius, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον Κώδικα Πρακτικής AIJN. Το παρόν σχέδιο οδηγίας, το οποίο είναι τεχνικής φύσεως, επαναβεβαιώνει τη διάκριση μεταξύ χυμών φρούτων και χυμών φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό, απλουστεύει τις διατάξεις τις σχετικές με την ανασύσταση γεύσης και αρώματος, προβλέπει τη διαγραφή της ζάχαρης από τον κατάλογο των επιτρεπόμενων συστατικών και συμπεριλαμβάνει τις τομάτες στον κατάλογο των φρούτων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χυμού φρούτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά χυμού φρούτων αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής κατανάλωσης μη αλκοολούχων ποτών. Στο πλαίσιο της διαίρεσης της αγοράς αυτής σε τμήματα, η παραγωγή χυμού φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό επικρατεί σε σχέση με τον απευθείας παραγόμενο χυμό (ποσοστό αντίστοιχα 87,6% και 12,4%). Στο επίπεδο της παγκόσμιας αγοράς χυμού φρούτων, το μόνο προϊόν του οποίου υπάρχει σημαντικό εμπόριο είναι ο χυμός φρούτων και ο συμπυκνωμένος χυμός φρούτων (ειδικότερα χυμού πορτοκαλιών), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από τη Βραζιλία. Όσον αφορά τον απευθείας παραγόμενο χυμό φρούτων, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προμηθεύονται ουσιαστικά από την ισπανική αγορά, αλλά και από τη Βραζιλία. Η προτεινόμενη οδηγία δεν επιβαρύνει καθόλου τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα πρόταση οδηγίας θα ακολουθήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία η οποία προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα λάβει από τώρα υπόψη τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής (άρθρα 290/291 της Συνθήκης). Κατά συνέπεια, θα τροποποιήσει τα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας όπως ισχύει σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα εκτελεστικά μέτρα στην κατηγορία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 1 ΕΕ L 212 της , σ. 42. EL 2 EL

3 2010/0254 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού διαβίβασαν το σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 3, αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με σκοπό να ενισχυθεί η ελεύθερη κυκλοφορία χυμών φρούτων και ορισμένων ομοειδών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου 4 έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις όσον αφορά την παραγωγή, τη σύνθεση και την επισήμανση των σχετικών προϊόντων. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο και να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προδιαγραφών, ιδίως την προδιαγραφή Codex για τους χυμούς και τα νέκταρ φρούτων (προδιαγραφή Codex ), η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή κώδικα τροφίμων κατά την εικοστή όγδοη συνεδρίασή της, στις 4 με 9 Ιουλίου 2005, και τον κώδικα πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων Παραγωγής Φρουτοχυμών (AIJN). (2) Η ανωτέρω προδιαγραφή Codex καθορίζει ειδικότερα τις παραμέτρους ποιότητας και τις απαιτήσεις επισήμανσης για τους χυμούς φρούτων και τα ομοειδή προϊόντα. Ο κώδικας πρακτικής της AIJN καθορίζει επίσης τις παραμέτρους ποιότητας για τους ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ L 10 της , σ. 58. EL 3 EL

4 χυμούς φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό και χρησιμοποιείται διεθνώς ως προδιαγραφή αναφοράς για την αυτορύθμιση στη βιομηχανία των χυμών φρούτων. Η οδηγία 2001/112/ΕΚ πρέπει να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του δυνατού, με τις εν λόγω προδιαγραφές. (3) Η οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων 5, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 5, θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς πότε ένα προϊόν είναι μείγμα χυμού και συμπυκνωμένου χυμού φρούτων και, όσον αφορά το νέκταρ φρούτων, πότε λαμβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από συμπυκνωμένο προϊόν. Στον κατάλογο των συστατικών στην επισήμανση θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα τόσο των χρησιμοποιηθέντων χυμών όσο και των συμπυκνωμένων χυμών φρούτων. (4) Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την προσαρμογή των μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2001/112/ΕΚ στην τεχνική πρόοδο και στις τελευταίες εξελίξεις των οικείων διεθνών προδιαγραφών. Η ανάθεση εξουσιών θα πρέπει να προσδιορίζεται ρητά. (5) Η οδηγία 2001/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Η οδηγία 2001/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 1 Τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ (1) Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Στην περίπτωση των προϊόντων που παρασκευάζονται από δύο ή περισσότερα φρούτα, εξαιρουμένης της χρήσεως χυμού λεμονιού και χυμού γλυκολέμονου (μοσχολέμονου) υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ σημείο 2, η ονομασία του προϊόντος συμπληρώνεται με την αναγραφή των χρησιμοποιούμενων φρούτων, κατά φθίνουσα τάξη του όγκου των χυμών φρούτων ή των πολτών φρούτων. Ωστόσο, όταν πρόκειται για προϊόντα που παρασκευάζονται από τρία ή περισσότερα φρούτα, η μνεία των χρησιμοποιούμενων φρούτων μπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη «διάφορα φρούτα», από ανάλογη ένδειξη ή από τον αριθμό των διαφόρων χρησιμοποιούμενων φρούτων. 4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του παραρτήματος III μπορούν να προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή «με προσθήκη σακχάρων», ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης ποσότητας σακχάρων που έχουν προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά λίτρο.» 5 ΕΕ L 124 της , σ. 66. EL 4 EL

5 (2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 4 Στην ετικέτα του συμπυκνωμένου χυμού φρούτων που αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρος Ι σημείο 2, ο οποίος δεν προορίζεται να παραδοθεί στον τελικό καταναλωτή, αναγράφεται ένδειξη για την παρουσία και την ποσότητα του προστιθέμενου χυμού λεμονιού ή χυμού γλυκολέμονου ή των προστιθέμενων παραγόντων αύξησης της οξύτητας, που επιτρέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων*. Η ένδειξη αυτή εμφαίνεται στη συσκευασία, σε ετικέτα επί της συσκευασίας ή σε συνοδευτικό έγγραφο. * ΕΕ L 354 της , σ. 16.» (3) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 7 Προκειμένου να ευθυγραμμίζεται η παρούσα οδηγία με την τεχνική πρόοδο και να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προδιαγραφών, η Επιτροπή δύναται, με πράξεις κατ εξουσιοδότηση, να προβαίνει στην προσαρμογή των παραρτημάτων, εξαιρουμένου του μέρους I του παραρτήματος I, και του παραρτήματος II. Στις περιπτώσεις που της έχουν ανατεθεί εξουσίες, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7a.» (4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α: «Άρθρο 7a 1. Ανατίθεται επ' αόριστο στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει κατά πόσον θα ανακαλέσει την εξουσιοδότηση φροντίζει να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, μέσα σε εύλογη προθεσμία και πριν τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν το αντικείμενο ανάκλησης και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία η ίδια διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ EL 5 EL

6 εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να εγείρουν αντιρρήσεις σχετικά με ορισμένη κατ εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα. Εάν, στη λήξη της προθεσμίας αυτής, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την οριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Η κατ εξουσιοδότηση πράξη δύναται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσει να ισχύει πριν την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή το Συμβούλιο, διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που έχει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους λόγους των αντιρρήσεών του.» (5) Το άρθρο 8 καταργείται. (6) Τα παραρτήματα αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο 18 μήνες από την έναρξη της ισχύος της. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. EL 6 EL

7 Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. [Βρυξέλλες[, [ ] Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] EL 7 EL

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ I ΟΡΙΣΜΟΙ 1. α) Χυμός φρούτων Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από το βρώσιμο τμήμα υγιών και ώριμων φρούτων, ενός ή πολλών ειδών, νωπών ή διατηρημένων με ψύξη ή κατάψυξη, και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Το άρωμα, η πούλπα και τα κύτταρα του χυμού που ελήφθησαν με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να αποκαθίστανται στο χυμό φρούτων. Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, ο χυμός φρούτων πρέπει να προέρχεται από το ενδοκάρπιο. Εντούτοις, ο χυμός του καρπού της λιμεττίας (γλυκολέμονου) είναι δυνατό να λαμβάνεται από ολόκληρο το φρούτο. Ορισμένοι χυμοί μπορούν να παρασκευάζονται από φρούτα με πυρήνες, σπόρους και φλοιό, που συνήθως δεν ενσωματώνονται στο χυμό όμως, συστατικά ή μέρη των πυρήνων, των σπόρων ή του φλοιού, τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν με ορθές πρακτικές παρασκευής, επιτρέπονται. Στο πλαίσιο παραγωγής χυμού φρούτων επιτρέπεται η μείξη χυμού φρούτων με πολτό φρούτων. β) Χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ανασύσταση συμπυκνωμένου χυμού, όπως ορίζεται στο μέρος I.2, με πόσιμο νερό το οποίο πληροί τα κριτήρια της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης*. Η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία του τελικού προϊόντος αντιστοιχεί στις ελάχιστες τιμές Brix για τους ανασυσταθέντες χυμούς, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα V. Στην περίπτωση που χυμός παρασκευάζεται από φρούτο μη περιλαμβανόμενο στο παράρτημα V, η ελάχιστη τιμή Brix του ανασυσταθέντος χυμού οφείλει να είναι η τιμή Brix του χυμού όπως αυτός λαμβάνεται από το φρούτο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του συμπυκνωμένου χυμού. Όσον αφορά το μαύρο φραγκοστάφυλο, τη γκουάβα, το μάνγκο και τους καρπούς της πασιφλώρας, οι ελάχιστες τιμές βαθμών Brix ισχύουν μόνο για τους ανασυσταθέντες χυμούς φρούτων και τον ανασυσταθέντα πολτό φρούτου που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 8 EL

9 Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαμβάνονται με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να αποκαθίστανται στο χυμό. Ο χυμός παρασκευάζεται με κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής, με τις οποίες διατηρούνται τα ουσιώδη φυσικά, χημικά, οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά του μέσου τύπου χυμού των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Στο πλαίσιο παραγωγής χυμού φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό επιτρέπεται η μείξη χυμού φρούτων ή/και συμπυκνωμένου χυμού φρούτων με πολτό φρούτων ή/και συμπυκνωμένο πολτό φρούτων. 2. Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται από το χυμό ενός ή περισσοτέρων ειδών φρούτων με απομάκρυνση με φυσικό τρόπο συγκεκριμένου ποσοστού του περιεχομένου του σε νερό. Στις περιπτώσεις που το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση, πρέπει να έχει απομακρυνθεί τουλάχιστον το 50 % του νερού. Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαμβάνονται με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να αποκαθίστανται στο συμπυκνωμένο χυμό φρούτων. 3. Χυμός λαμβανόμενος με υδατική εκχύλιση Το προϊόν το οποίο προκύπτει με εξαγωγή με τη βοήθεια νερού από: ολόκληρο φρούτο με πούλπα, ο χυμός του οποίου δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί με οποιοδήποτε φυσικό μέσο, ή αφυδατωμένο ολόκληρο φρούτο. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι συμπυκνωμένα και ανασυσταθέντα. Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε ξηρά ουσία αντιστοιχεί στις ελάχιστες τιμές Brix για τους ανασυσταθέντες χυμούς, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα V. 4. Αφυδατωμένος χυμός φρούτων/σκόνη χυμού φρούτων Το προϊόν που λαμβάνεται από χυμό φρούτων ενός ή περισσοτέρων ειδών με απομάκρυνση με φυσικό τρόπο του συνόλου σχεδόν του περιεχομένου νερού. 5. Νέκταρ φρούτων Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται με την προσθήκη νερού ή/και σακχάρων ή/και μελιού στα προϊόντα που ορίζονται στα μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε πολτό φρούτων ή/και σε συμπυκνωμένο πολτό φρούτων ή/και σε μίγμα των εν λόγω προϊόντων και το οποίο, επιπλέον, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος IV. Στις περιπτώσεις που τα νέκταρ φρούτων παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη ζάχαρης ή είναι μειωμένων θερμίδων, τα σάκχαρα μπορούν να αντικαθίστανται εν όλω ή εν μέρει από γλυκαντικά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. EL 9 EL

10 Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαμβάνονται με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να αποκαθίστανται στο νέκταρ φρούτων. II. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙΟΥΣΙΕΣ 1. Σύνθεση Τα είδη που αντιστοιχούν στις βοτανικές ονομασίες οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα V χρησιμοποιούνται στην παρασκευή χυμών φρούτων, πολτών φρούτων και νέκταρ φρούτων που φέρουν την ονομασία προϊόντος ή την ευρέως χρησιμοποιούμενη ονομασία του προϊόντος. Για τα φρούτα των ειδών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα V, χρησιμοποιείται η ορθή βοτανική ή κοινή ονομασία. Η τιμή Brix για το χυμό φρούτων είναι αυτή του χυμού όπως αυτός λαμβάνεται από το φρούτο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με μείξη του με χυμό του ιδίου είδους φρούτου. Οι ελάχιστες τιμές Brix καθορίζονται στο παράρτημα V χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ξηρές ουσίες των όποιων επιτρεπτών συστατικών ή προσθέτων υλών που έχουν ενδεχομένως προστεθεί. 2. Επιτρεπόμενα συστατικά Επιτρέπεται η προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών που έχουν εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα**. Οι αρωματικές ουσίες, η πούλπα και τα κύτταρα που αποκαθίστανται σε χυμό φρούτων, νέκταρ, χυμούς φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό και συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων, μπορούν να προέρχονται από φρούτα του ιδίου είδους. Όσον αφορά μόνο το χυμό σταφυλιού, μπορούν να αποκαθίστανται τα άλατα των τρυγικών οξέων. Η προσθήκη σακχάρων ή/και μελιού επιτρέπεται μόνον στα νέκταρ (μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού βάρους των τελικών προϊόντων) όπως και σε μερικά ειδικά προϊόντα του παραρτήματος III. Για τα προϊόντα που ορίζονται στο μέρος I σημεία 1, 2, 3, 4 και 5, όταν πρόκειται για διόρθωση της όξινης γεύσης, επιτρέπεται η προσθήκη χυμού λεμονιού ή/και χυμού γλυκολέμονου ή/και συμπυκνωμένου χυμού λεμονιού ή/και γλυκολέμονου, με ανώτατο όριο 3 g ανά λίτρο χυμού, εκφραζόμενο ως ανυδρίτης κιτρικού οξέος. Επιτρέπεται η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα ως συστατικού. Επιτρέπεται η προσθήκη αλατιού, καρυκευμάτων και αρωματικών φυτών σε τοματοχυμό και σε τοματοχυμό από συμπυκνωμένο χυμό. Η προσθήκη στο ίδιο προϊόν σακχάρων και χυμού λεμονιού ή γλυκολέμονου, συμπυκνωμένου ή μη, ή παραγόντων αύξησης της οξύτητας όπως αυτοί EL 10 EL

11 επιτρέπονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, απαγορεύονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα III. 3. Επιτρεπόμενες επεξεργασίες και ουσίες Οι μηχανικές μέθοδοι εξαγωγής Οι συνήθεις φυσικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της υδατικής εκχύλισης (εξαγωγή) από το βρώσιμο μέρος των φρούτων, πλην των σταφυλιών, για την παρασκευή συμπυκνωμένων χυμών φρούτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων που λαμβάνονται με τη μέθοδο αυτή ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις του μέρους Ι, σημείο 1 Για το χυμό σταφυλιών, όπου έχει χρησιμοποιηθεί θείωση των σταφυλιών με διοξείδιο του θείου, επιτρέπεται η αποθείωση με φυσικά μέσα, εφόσον η συνολική ποσότητα SO 2 που παραμένει στο τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l Ενζυμικά παρασκευάσματα: πηκτινάσες (για τη διάσπαση της πηκτίνης), πρωτεϊνάσες (για τη διάσπαση των πρωτεϊνών) και αμυλάσες (για τη διάσπαση του αμύλου), ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 Βρώσιμη ζελατίνη Ταννίνες Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου Ξυλάνθρακας Άζωτο Προσροφητική άργιλος (μπεντονίτης) Χημικώς αδρανή βοηθητικά διήθησης και μέσα καθίζησης (π.χ. περλίτης, πλυμένη γη διατόμων, κυτταρίνη, αδιάλυτο πολυαμίδιο, πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη, πολυστυρένιο) συμβατά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ*** Χημικώς αδρανή βοηθητικά προσρόφησης, συμβατά προς τις οδηγίες για τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την περιεκτικότητα του χυμού εσπεριδοειδών σε λεμονοειδή και νερανζίνες, χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά τους γλυκοζίτες, τα οξέα, τα σάκχαρα (περιλαμβανομένων των ολιγοσακχαριτών) των λεμονοειδών ή την περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα. * ΕΕ L 330 της , σ. 32. ** ΕΕ L 404 της , σ. 26. *** ΕΕ L 338 της , σ. 4. EL 11 EL

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Φρούτο: Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρείται φρούτο και η τομάτα. 2. Πολτός φρούτων: Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται με κατάλληλες φυσικές διεργασίες, όπως κοσκίνισμα, λειοτρίβηση ή άλεση του βρώσιμου μέρους ολόκληρων ή αποφλοιωμένων φρούτων, χωρίς αφαίρεση του χυμού. Το φρούτο πρέπει να είναι υγιές, επαρκώς ώριμο και νωπό ή διατηρημένο με φυσικές μεθόδους ή με επεξεργασίες εφαρμοζόμενες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.. 3. Συμπυκνωμένος πολτός φρούτων: Το προϊόν που λαμβάνεται από πολτό φρούτου μετά την απομάκρυνση, με φυσικό τρόπο, ορισμένου μέρους του περιεχομένου νερού. Στο συμπυκνωμένο πολτό φρούτων μπορούν να αποκαθίστανται αρωματικές ουσίες τα οποία να έχουν ληφθεί με κατάλληλα φυσικά μέσα, όπως ορίζεται στο μέρος II.3, και τα οποία να έχουν όλα ανακτηθεί από το ίδιο είδος φρούτου. 4. Αρωματικές ουσίες: Τηρουμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, οι προς αποκατάσταση αρωματικές ουσίες λαμβάνονται στη διάρκεια της επεξεργασίας του συγκεκριμένου φρούτου με την εφαρμογή κατάλληλων φυσικών διεργασιών. Αυτές οι φυσικές διεργασίες μπορούν να εφαρμόζονται για την συγκράτηση, διατήρηση ή σταθεροποίηση της αρωματικής ποιότητας και περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη σύνθλιψη, την εκχύλιση, την απόσταξη, τη διήθηση, την προσρόφηση, την εξάτμιση, την κλασματική απόσταξη και τη συμπύκνωση. Οι αρωματικές ουσίες λαμβάνονται από τα βρώσιμα μέρη των φρούτων ωστόσο, είναι δυνατόν να συνίστανται σε έλαιο ψυχρής έκθλιψης από φλοιό εσπεριδοειδών και ένωση από τους πυρήνες. 5. Σάκχαρα: σάκχαρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου*, σιρόπι φρουκτόζης, σάκχαρα που λαμβάνονται από φρούτα. EL 12 EL

13 6. Μέλι: Το προϊόν που ορίζεται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου**. 7. Πούλπα ή κύτταρα: Τα προϊόντα που λαμβάνονται από τα βρώσιμα μέρη φρούτων του ιδίου είδους χωρίς αφαίρεση του χυμού. Επιπλέον, για τα εσπεριδοειδή, ως πούλπα ή κύτταρα νοούνται οι χυμοφόροι θύλακες του ενδοκαρπίου. * ΕΕ L 10 της , σ. 53. ** ΕΕ L 10 της , σ. 47. EL 13 EL

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι α) "vruchtendrank": για νέκταρ φρούτων β) "Süßßmost": Η ονομασία "Süßßmost" επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τις ονομασίες προϊόντος "Fruchtsaft" ή "Fruchtnektar": για νέκταρ φρούτων που λαμβάνονται αποκλειστικά από χυμούς φρούτων, συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων ή μείγματα αυτών των προϊόντων, με δυσάρεστη γεύση ως έχουν, εξαιτίας της υψηλής φυσικής οξύτητάς τους, για χυμούς φρούτων που λαμβάνονται από μήλα ή από αχλάδια, με την προσθήκη μήλων, ανάλογα με την περίπτωση, αλλά χωρίς προσθήκη σακχάρων γ) "succo e polpa" ή "sumo e polpa": για νέκταρ φρούτων που λαμβάνονται αποκλειστικά από πολτό φρούτων ή/και συμπυκνωμένο πολτό φρούτων δ) "aeblemost": για το χυμό μήλου χωρίς προσθήκη σακχάρων ε) -"sur... saft", συμπληρωμένη με το όνομα (στη δανική γλώσσα) του φρούτου που έχει χρησιμοποιηθεί, για τους χυμούς που λαμβάνονται, χωρίς προσθήκη σακχάρων, από μαύρα φραγκοστάφυλα, κεράσια, κόκκινα φραγκοστάφυλα, λευκά φραγκοστάφυλα, σμέουρα, φράουλες ή καρπούς κουφοξυλιάς, - "sød... saft" ή "sødet... saft", συμπληρωμένη με το όνομα (στη δανική γλώσσα) του φρούτου που έχει χρησιμοποιηθεί, για το χυμό του φρούτου αυτού στον οποίο έχουν προστεθεί σάκχαρα σε ποσότητα μεγαλύτερη των 200 gr ανά λίτρο στ) "äpplemust", για το χυμό μήλου χωρίς προσθήκη σακχάρων ζ) "mosto", συνώνυμο του χυμού σταφυλιών η) "seabuckthorn" (καρποί ιπποφαούς), Hippophae rhamnoides L, για το χυμό καρπών του ιπποφαούς του ραμνοειδούς. EL 14 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΦΡΟΥΤΩΝ Νέκταρ φρούτων από Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό ή/και πολτό (% κατ όγκο του τελικού προϊόντος) I. Φρούτα με όξινο χυμό, με δυσάρεστη γεύση ως έχει Καρποί πασιφλόρας (φρούτα του πάθους) 25 Σολανό (Quito naranjillo) 25 Μαύρα φραγκοστάφυλα 25 Λευκά φραγκοστάφυλα 25 Κόκκινα φραγκοστάφυλα 25 Φραγκοστάφυλα του γένους Ριβήσιο 30 Καρποί ιπποφαούς του ραμνοειδούς 25 Αγριοκορόμηλα 30 Δαμάσκηνα 30 Χονδροδαμάσκηνα 30 Καρποί σορβιάς 30 Κυνόρροδα 40 Βύσσινα 35 Κεράσια 40 Βακκίνια 40 Καρποί κουφοξυλιάς 50 Σμέουρα 40 Βερίκοκα 40 Φράουλες 40 Βατόμουρα και μούρα 40 Κόκκινα βακκίνια 30 Κυδώνια 50 Λεμόνια και γλυκολέμονα (μοσχολέμονο) 25 Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 25 EL 15 EL

16 II. Φρούτα χαμηλής περιεκτικότητας σε οξέα ή με πολλή πούλπα ή πολύ αρωματικά, με χυμό δυσάρεστης γεύσης ως έχει Μάνγκο 25 Μπανάνες 25 Γουάβα 25 Παπάγια 25 Λίτσι 25 Μόσφιλο (κουδούμηλο) 25 Αννόνα αγκαθωτή 25 Νέκταρ φρούτου από Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό ή/και πολτό (% κατ' όγκο του τελικού προϊόντος) Αννόνα δικτυωτή 25 Αννόνα 25 Ρόδια 25 Ανακάρδιο (φιστίκι Ινδιών) 25 Caja (καρπός του φυτού σπονδίας ήπορφυρόκαρπος) 25 Umbu (καρπός του φυτού σπονδία η κονδυλώδης) 25 Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 25 III. Φρούτα με χυμό ευχάριστης γεύσης ως έχει Μήλα 50 Αχλάδια 50 Ροδάκινα 50 Εσπεριδοειδή, εκτός από λεμόνια και γλυκολέμονα 50 Ανανάς 50 Τομάτα 50 Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 50 EL 16 EL

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ BRIX ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΝΤΑ ΠΟΛΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ Κοινή ονομασία φρούτου Βοτανική ονομασία Ελάχιστες τιμές Brix για ανασυσταθέντες χυμούς φρούτων και ανασυσταθέντα πολτό φρούτου Μήλο* Malus domestica Borkh. 11,2 Βερίκοκο** Prunus armeniaca L. 11,2 Μπανάνα** Musa x paradisiacal L. (excluding plantains) 21,0 Μαύρο φραγκοστάφυλο* Σταφύλι* Ribes nigrum L. 11,6 Vitis vinifera L. or hybrids thereof Vitis labrusca L. or hybrids thereof 15,9 Γκρέιπ-φρουτ* Citrus x paradise Macfad. 10,0 Γκουάβα** Psidium guajava L. 9,5 Λεμόνι* Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 Μάνγκο** Manifera indica L. 15,0 Πορτοκάλι* Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 Καρποί πασιφλόρας Passiflora edulis Sims 13,5 Ροδάκινο** Prunus persica (L.) Batsch var. 10,0 persica Αχλάδι** Pyrus communis L. 11,9 Ανανάς* Ananas comosus (L.) Merr. 12,8 Σμέουρο* Rubus idaeus L. 7,0 Βύσσινο * Prunus cerasus L. 13,5 Φράουλα* Fragaria x ananassa Duch. 7,0 Τομάτα Lycopersicon esculentum, Mill. 5,0 Μανταρίνι* Citrus reticulata Blanco 11,2 Για τα προϊόντα που επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*), τα οποία παράγονται ως χυμός, καθορίζεται ελάχιστη σχετική πυκνότητα ως προς το νερό σε 20/20 C. Για τα προϊόντα που επισημαίνονται με δύο αστερίσκους (**), τα οποία παράγονται ως πολτός, καθορίζεται μόνο μία ελάχιστη μη διορθωμένη τιμή Brix (χωρίς διόρθωση της οξύτητας).» EL 17 EL

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1221 20 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 126 «Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα» και

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R1601 EL 01.01.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 2004R0852 EL 28.10.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 272/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, 9.6.2004 L 206/37 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα