Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E"

Transcript

1 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση: Βιοκτόνο (Εντομοκτόνο/Ακαρεοκτόνο) 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Lodi Group - Parc d'activités des Quatre Routes Grand Fougeray - France - Tel 0033 (0) Επικοινωνία σχετικά με το Δ.Δ.Α.: ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. Αγίου Παύλου 39, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ , ΦΑΞ Τηλέφωνο Επείγουσας Ανάγκης: (Κέντρο Δηλητηριάσεων) 2. Προσδιορισμός Επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ και ακόλουθες τροποποιήσεις αυτών Σύμβολα κινδύνου: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράσεις R: R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 (CLP) Προσοχή, Οξεία Υδρόβια τοξικότητα κατηγορία 1, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Προσοχή, Χρόνια Υδρόβια τοξικότητα κατηγορία 1, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον: Χωρίς άλλους κινδύνους 2.2. Στοιχεία Επισήμανσης Εικονογράμματα κινδύνου: Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή Δηλώσεις επικινδυνότητας: H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης: P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. /1 Page n. 1 of 7

2 Ειδικές διατάξεις: Ειδικές διατάξεις σύμφωνα με το Annex XVII του REACH και μεταγενέστερες τροποποιήσεις: 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Ουσίες vpvb: Ουσίες PBT: Άλλοι κίνδυνοι: Όχι άλλοι κίνδυνοι 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες 3.2. Μείγματα Επικίνδυνα συστατικά κατά την έννοια της οδηγίας ΕΟΚ 67/548 και κανονισμού CLP και σχετική ταξινόμηση: 300g/L Etofenprox Αριθμός CAS: , Αριθμός EC: N; R /A1 Aquatic Acute 1 H /C1 Aquatic Chronic 1 H410 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμμετό σε καμμία περίπτωση. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις οξείες ή μεταγενέστερες Κανένα 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Αγωγή: 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Νερό. Διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας: Κανένα συγκεκριμένο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Μην εισπνέετε τα αέρια έκρηξης ή καύσης. Η καύση παράγει πυκνό καπνό. /1 Page n. 2 of 7

3 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό της πυρόσβεσης χωριστά. Αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται στην αποχέτευση. Μετακινείστε τα άθικτα δοχεία/περιέκτες από την άμεση περιοχή κινδύνου αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Μεταφέρετε τα άτομα σε ασφαλές μέρος. Βλέπε μέτρα ασφαλείας στις παραγράφους 7 και Περιβαλλοντικές προφυλλάξεις Μην επιτρέπετε την είσοδο στο έδαφος/υπέδαφος. Μην επιτρέπετε την είσοδο στα επιφανειακά ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Διατηρείστε το μολυσμένο νερό πλύσης και απορρίψτε το κατάλληλα. Σε περίπτωση διαφυγής αερίων ή εισόδου σε κανάλια νερού, στο έδαφος ή στο σύστημα αποχέτευσης, ενημερώστε τις υπεύθυνες αρχές. Κατάλληλο υλικό για την ανάληψη: απορροφητικό υλικό, οργανικό, άμμος Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Ανακτήστε γρήγορα το προίόν. Για το σκοπό αυτό, φοράτε μάσκα και εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Πλύνετε με άφθονο νερό Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε επίσης παραγράφους 8 και 13 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και την εισπνοή ατμών και σταγονιδίων. Μη χρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες πριν καθαριστούν. Πριν κάνετε οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης/μεταφοράς, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ασυμβίβαστων υλικών μέσα στους περιέκτες. Τα μολυσμένα ρούχα πρέπει να αλλάζονται πριν εισέρθετε σε χώρους φαγητού. Μην τρώτε ή πίνετε ενόσω εργάζεστε. Βλέπε επίσης στην παράγραφο 8 για συνιστώμενο προστατευτικό εξοπλισμό Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Ασυμβίβαστα υλικά: Κανένα συγκεκριμένο. Οδηγίες σχετικά με τους χώρους αποθήκευσης: Επαρκώς αεριζόμενοι χώροι Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις συγκεκριμένα. 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Δεν υπάρχουν διαθέσιμα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Τιμές ορίων έκθεσης DNEL Μη διαθέσιμα. /1 Page n. 3 of 7

4 Τιμές ορίων έκθεσης PNEC Μη διαθέσιμα Έλεγχοι έκθεσης Προστασία ματιών: Δεν απαιτείται για κανονική χρήση. Εν πάσει περιπτώσει, λειτουργείστε σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές εργασίας. Προστασία του δέρματος: Δεν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να υιοθετηθούν για κανονική χρήση. Προστασία των χεριών: Δεν απαιτείται για κανονική χρήση. Προστασία των αναπνευστικών οδών: Χρησιμοποιήστε επαρκή προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισμό. Θερμικοί κίνδυνοι: Κανένας. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Κανένας. 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Μορφή και χρώμα: Υγρό ελαφρώς κίτρινο Οσμή: Χαρακτηριστική Κατώφλι οσμής: ph: 7,7 (1% σε νερό) Σημείο τήξης/σημείο πήξης: Αρχικό σημείο και περιοχή ζέσης: Αναφλεξιμότητα στερεού/αερίου: Άνω/κάτω όρια ανάφλεξης ή έκρηξης: Πυκνότητα ατμών: Σημείο ανάφλεξης: >110 C Ρυθμός εξάτμισης: Πίεση ατμών: Σχετική πυκνότητα: 1,034 Διαλυτότητα στο νερό: Διαλυτότητα σε έλαια: Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλης/νερού): Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Θερμοκρασία διάσπασης: Ιξώδες: Εκρηκτικές ιδιότητες: Οξειδωτικές ιδιότητες: 9.2. Άλλες πληροφορίες Αναμειξιμότητα: Λιποδιαλυτότητα: Αγωγιμότητα: Σχετικές ιδιότητες ομάδας ουσιών: 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα Αντιδρασιμότητα Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. /1 Page n. 4 of 7

5 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγή Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες Μη συμβατά υλικά Κανένα συγκεκριμένα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κανένα. 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Τοξικολογικές πληροφορίες του μείγματος: Τοξικολογικές πληροφορίες για τις κύριες ουσίες του μείγματος: Etofenprox αριθμός CAS: α) Οξεία τοξικότητα: Τεστ: LD50 από του στόματος - Είδος: αρουραίος : = g/kg Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό ΕΕ 453/2010 και απαριθμούνται κατωτέρω, πρέπει να θεωρούνται σαν μη διαθέσιμες: α) Οξεία τοξικότητα; β) Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος; γ) Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών; δ) Ευαισθητοποίηση αναπνευστικής οδού ή δέρματος; ε) Μεταλλαξιγένεση των γεννετικών κυττάρων; στ) Καρκινογένεση; ζ) Τοξικότητα στην αναπαραγωγή; η) STOT- εφάπαξ έκθεση; θ) STOT- επαναλαμβανόμενη έκθεση; ι) Κίνδυνος αναρρόφησης; 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Υιοθετήστε πρακτικές καλής εργασίας, έτσι ώστε το προϊόν να μην απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Etofenprox αριθμός CAS: α) Οξεία τοξικότητα στους υδρόβιους οργανισμούς: Τελικό σημείο LC50 Daphnia magna = mg/l Διάρκεια έκθεσης: 48 h Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ ΑΒΤ (Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες, Τοξικές) ουσίες: καμμία αααβ (άκρως Ανθεκτικές/άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες) ουσίες: καμμία Άλλες αρνητικές επιπτώσεις /1 Page n. 5 of 7

6 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρησης αποβλήτων Ανακτήστε αν είναι δυνατόν. Προς τούτο, να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός UN Αριθμός ADR-UN: 3082 Αριθμός IMDG-UN: Οικεία ονομασία αποστολής UN ADR-Ονομασία αποστολής: Κλάση(εις) κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR-Κλάση: Ομάδα συσκευασίας MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,LIQUIDE, N,S,A (Etofenprox), 9,III, (E) ADR-Ομάδα συσκευασίας: III Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Θαλάσσιος ρύπος: Θαλάσσιος ρύπος Περισσότερο σημαντικό τοξικό συστατικό: Ειδικές προφυλλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του MARPOL73/78 και του κώδικα IBC 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικοί με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μίγμα Οδηγία ΕΟΚ 67/548 (Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών) Οδηγία ΕΚ 99/45 (Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων) Οδηγία ΕΚ 98/24 (Κίνδυνοι κατά την εργασία που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες) Οδηγία ΕΚ 2000/39 (Όρια επαγγελματικής έκθεσης) Οδηγία ΕΚ 2006/8 Κανονισμός ΕΚ Νο 1907/2006 (REACH) Κανονισμός ΕΚ Νο 1272/2008 (CLP) Κανονισμός ΕΚ Νο 790/2009 (ATP 1 CLP) Κανονισμός ΕΕ Νο 453/2010 (Παράρτημα I) Κανονισμός ΕΕ Νο 286/2011 (ATP 2 CLP) Περιορισμοί που σχετίζονται με το προίόν ή τις ουσίες που περιέχονται, σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Κανονισμού 1907/2006 (REACH) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις: Περιορισμός 3 Κατά περίπτωση ανατρέξτε στις ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις : Οδηγία ΕΚ 2003/105 ('Δραστηριότητες που συνδέονται με τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων') και μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Κανονισμός ΕΚ Νο 648/2004 (απορρυπαντικά). 1999/13/EΚ (Οδηγία VOC) Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν απαιτείται /1 Page n. 6 of 7

7 16: Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείμενο των φράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από αρμόδιο άτομο, το οποίο έχει λάβει την κατάλληλη κατάρτηση. Κύριες πηγές βιβλιογραφίας: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold CCNL - Appendix 1 Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, βασίζονται στις γνώσεις μας κατά την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία. Αφορούν μόνο το προϊόν που αναφέρεται και δεν αποτελούν εγγύηση κάποιας προδιαγραφής ποιότητας. Είναι καθήκον του χρήστη να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλες και πλήρεις για την ειδική χρήση που προορίζεται. Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο. ADR: CAS: CLP: CSR: DNEL: EC50: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: LTE: N.A.: PNEC: RID: STE: STEL: STOT: TLV: TWATLV: UN: WGK: N.D.: Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Υπηρεσία Χημικών Περιλήψεων (τμήμα της American Chemical Society). Ταξινόμηση, Επισήμανση, Συσκευασία. Έκθεση χημικής ασφάλειας. Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών. Διάταγμα περί Επικίνδυνων Ουσιών, Γερμανία. Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων. Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών. Κανονισμός Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από την "Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών" (IATA). Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. Τεχνικές Οδηγίες του "Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας" (ICAO). Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Διεθνής Ονοματολογία Συστατικών Καλλυντικών. Συντελεστής έκρηξης Θανατηφόρος συγκέντρωση για το 50 τοις εκατό του πληθυσμού δοκιμής. Θανατηφόρος δόση για το 50 τοις εκατό του πληθυσμού δοκιμής. Μακροχρόνια έκθεση.. Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις Κανονισμός για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων αγαθών σιδηροδρομικώς. Βραχυπρόθεσμη έκθεση. Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης. Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους. Κατώτατη οριακή τιμή. Κατώτατη οριακή τιμή για τη χρονικά σταθμισμένη μέση ημέρα 8 ωρών. Ηνωμένα Έθνη Γερμανική κατηγορία κινδύνου για το νερό. /1 Page n. 7 of 7

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος Κωδικός προϊόντος : 0893 955 610 Αριθμός-ΔΔΑ : : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 3000ML

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 11.08.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ETHREL 48SL 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ETHREL 48SL Κωδικός προΐόντος (UVP) 05927277 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11

Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/12 Ημερομηνία ανασκόπισης: 23/01/12 Κωδικός: MSDSKEY48 Έκδοση: 11 Αντικαθιστά την έκδοση: 10 από 03/08/11 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH), 453/2010/ΕΚ KEYFORTIN 36 SL 1. Ταυτοποίηση της ουσίας/παρασκευάσματος και της εταιρίας/επιχείρησης. 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα