ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης», (MIS ) ΚΑΙ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», (MIS ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,57 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Με τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 5595 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου Ρυθµίσεις γα την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2. Την αριθµ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Σύσταση Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευοµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοµικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ). 3. Τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει(υα 182/1990, ΦΕΚ Β 419). 4. Τις διατάξεις του Κανονισµού Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ (ΚΑΝΕΡΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Τις αριθµ. οικ / και / αποφάσεις ένταξης των Πράξεων στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 6. Την αριθµ / και την αριθµ / διατύπωση σύµφωνης γνώµης του Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ για τα Σχέδια Απόφασης Υλοποίησης των έργων µε τίτλο «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ήπειρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης» και "Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ", αντίστοιχα. 7. Τις αριθµ. 2251/ και 2247/ Αποφάσεις Προέδρου ΔΣ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ µε θέµα «Εκτέλεση εργασιών µε ίδια µέσα των έργων µε τίτλο: «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης» και "Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ", αντίστοιχα. 8. Τις αριθµ. οικ / και / αποφάσεις 1ης τροποποίησης των Πράξεων στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 9. Την αριθµ. 10 απόφαση της 20ης/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ 10. Την αριθµ. 2140/ εισήγηση των επιστηµονικά υπευθύνων των έργων 11. Την 5441/25/11/2013 απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων µε τίτλο: (1) «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της

3 χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης» MIS και (2) «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» MIS Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους µέσω του ΠΔΕ. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προµηθεύσουν το σύνολο των παρακάτω πέντε (5) οµάδων ειδών: Οµάδα 1. Συστήµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Α (CPV ) και Συστήµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Β (CPV ) µε µέγιστο εκτιµώµενο κόστος ,24 πλέον 23% ΦΠΑ 5.609,76, σύνολο ,00, που βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου µε τίτλο «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης», MIS Οµάδα 2. Συστήµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Γ (CPV ), Σύστηµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τηλεδιασκέψεων (CPV ), Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Τύπου Δ (CPV ), Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τύπου Ε (CPV ), Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τύπου ΣΤ (CPV ), Πολυµηχάνηµατα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ Τύπου Ζ (CPV ), Πολυµηχάνηµατα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ Τύπου Η (CPV ), Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ Τύπου Θ (CPV ), Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή Τύπου Ι (CPV ), Δικτυακό κατανεµητή (switch) Τύπου Κ (CPV ), Δικτυακούς κατανεµητές (switch) Τύπου Λ (CPV ), Access point (CPV ), Σύστηµα Δικτυακής Αποθήκευσης (NAS storage) (CPV ) µε µέγιστο εκτιµώµενο κόστος ,67 πλέον 23% ΦΠΑ 4.020,33, σύνολο ,00, που βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου µε τίτλο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS Οµάδα 3. Δικτυακός εκτυπωτής-σαρωτής µεγάλου φορτίου (CPV ) µε µέγιστο εκτιµώµενο κόστος 2.845,53 πλέον 23% ΦΠΑ 654,47, σύνολο 3.500,00, που βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου µε τίτλο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS Οµάδα 4. Σαρωτής µεγέθους Α0 (CPV ) µε µέγιστο εκτιµώµενο κόστος 4.065,04 πλέον 23% ΦΠΑ 934,96, σύνολο 5.000,00, που βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου µε τίτλο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS Οµάδα 5. Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Τύπου Μ, Ν και Ξ (CPV ) µε µέγιστο εκτιµώµενο κόστος 8.130,02 πλέον 23% ΦΠΑ 1.869,92, σύνολο ,00, που βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου µε τίτλο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS Ο µέγιστος διατιθέµενος προϋπολογισµός για την προµήθεια του συνόλου των παραπάνω πέντε (5) οµάδων ειδών ανέρχεται σε ,57 πλέον 23% ΦΠΑ ,43, σύνολο ,00. Αναλυτικά οι προδιαγραφές των παραπάνω οµάδων ειδών είναι οι εξής: Οµάδα 1

4 Απαιτούνται είκοσι οκτώ (28) Συστήµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Α και έξι (6) Συστήµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Β. Σύστηµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Α (28 συστήµατα) Κουτί Η/Υ: Τύπου MIDI, Υποστήριξη µητρικών πλακετών τύπου Micro-ATX και ATX, 3 θέσεις 5.25", 7 θέσεις 3.5", 1 θέση 2.5", Bελτιστοποιηµένο για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κουτιού µε διάτρητο υλικό στο εµπρόσθιο τµήµα του κουτιού και τουλάχιστον τρεις θέσεις για ανεµιστήρες διαµέτρου 120 mm, Yποστήριξη θυρών στην πρόσοψη: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xMic και 1xAudio Τροφοδοτικό: Τροφοδοτικό ισχύος τουλάχιστον 400 Watt, το οποίο θα φέρει απαραιτήτως πιστοποίηση "80 plus" ή ανώτερη Επεξεργαστής: Inter Core i ή ισοδύναµος, ή ανώτερος µε κατάλληλο σύστηµα ψύξης Μητρική Πλακέτα: Υποστήριξη επεξεργαστών Intel 4ης γενιάς µε Chipset Intel H87 Express ή ανώτερο, Τουλάχιστον τέσσερις θέσεις για µνήµη RAM τύπου DDR MHz ή 1333 MHz και υποστήριξη συνολικά τουλάχιστον 32 GB µνήµης RAM, Υποστήριξη ενσωµατωµένης κάρτας γραφικών µε υποστήριξη τουλάχιστον 1 GB κοινής χρήσης µνήµης RAM και εξόδους D-Sub, DVI-D, HDMI, Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου, Ενσωµατωµένο κύκλωµα δικτύου LAN 10/100/1000 Mbit, 4 θύρες PCI Express και δύο θύρες PCI, 6 υποδοχείς SATA µε ονοµαστική ταχύτητα 6 Gb/s και υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 6 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο να υποστηρίζουν USB 3.0., Υποστήριξη διπλού BIOS, Επιχρυσωµένη υποδοχή επεξεργαστή. Μνηµη: Μνήµη RAM χωρητικότητας 8 GB (1x8GB), τύπου DDR3, µε ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 1333 MHz και εφ' όρου ζωής εγγύηση Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα 1 ΤΒ, τύπος σύνδεσης SATA III, µέγιστη ταχύτητα περιστροφής 7200 RPM, µνήµη cache 64 MB, εγγύηση 2 έτη. Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows 7 professional 64-bit GR και Microsoft Office 2013 Ακαδηµαϊκή Έκδοση Οπτικό µέσο: Τύπος Σύνδεσης SATA, υποστήριξη Dual Layer, Ταχύτητα Ανάγνωσης CD 48x, Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD 16x, Ταχύτητα Εγγραφής CD 48x, Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R 24x, Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R 24x, Ταχύτητα Επανεγγραφής CD 24x, Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD-R 6x, Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD+R 8x Οθόνη: Διαγώνιος Οθόνης 21.5", Τεχνολογίας LED, Ανάλυση 1920 x 1080, Φωτεινότητα 200 cd/m², Δυναµική Αντίθεση :1, Χρόνος Απόκρισης 5 ms, Tουλάχιστον µία θύρα σύνδεσης D-Sub 15 pin, εγγύηση 2 έτη on site. Κατά προτίµηση τύπου non-glossy. Ποντίκι: Ενσύρµατο ή ασύρµατο οπτικό ποντίκι µε τουλάχιστον δύο πλήκτρα και µία ροδέλα κύλισης. Πληκτρολόγιο: Ενσύρµατο ή ασύρµατο πληκτρολόγιο το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον 105 πλήκτρα και θα είναι τύπου QWERTY. Ηχεία: Έντασης 2 watt και σύνδεση στον υπολογιστή µέσω θύρας USB Λοιπές προδιαγραφές: Το σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, ενώ όλα τα επι µέρους τµήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους στην περίπτωση που δεν αναφέρεται διάστηµα εγγύησης στις ανωτέρω προδιαγραφές. Σύστηµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Β (6 συστήµατα) Κουτί Η/Υ: Τύπου MIDI, Υποστήριξη µητρικών πλακετών τύπου Micro-ATX και ATX, 3 θέσεις 5.25", 7 θέσεις 3.5", 1 θέση 2.5", Bελτιστοποιηµένο για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κουτιού µε διάτρητο υλικό στο εµπρόσθιο τµήµα του κουτιού και τουλάχιστον τρεις θέσεις για ανεµιστήρες διαµέτρου 120 mm, Yποστήριξη θυρών στην πρόσοψη: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xMic και 1xAudio,

5 Τροφοδοτικό: Τροφοδοτικό ισχύος τουλάχιστον 400 Watt, το οποίο θα φέρει απαραιτήτως πιστοποίηση "80 plus" ή ανώτερη Επεξεργαστής: Inter Core i ή ισοδύναµος, ή ανώτερος µε κατάλληλο σύστηµα ψύξης Μητρική Πλακέτα: Υποστήριξη επεξεργαστών Intel 4ης γενιάς µε Chipset Intel H87 Express ή ανώτερω, Τουλάχιστον τέσσερις θέσεις για µνήµη RAM τύπου DDR MHz ή 1333 MHz και υποστήριξη συνολικά τουλάχιστον 32 GB µνήµης RAM, Υποστήριξη ενσωµατωµένης κάρτας γραφικών µε υποστήριξη τουλάχιστον 1 GB κοινής χρήσης µνήµης RAM και εξόδους D-Sub, DVI-D, HDMI, Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου, Ενσωµατωµένο κύκλωµα δικτύου LAN 10/100/1000 Mbit, 4 θύρες PCI Express και δύο θύρες PCI, 6 υποδοχείς SATA µε ονοµαστική ταχύτητα 6Gb/s και υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 6 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο να υποστηρίζουν USB3.0., Υποστήριξη διπλού BIOS, Επιχρυσωµένη υποδοχή επεξεργαστή. Μνηµη: Μνήµη RAM χωρητικότητας 8 GB (1x8GB), τύπου DDR3, µε ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 1333 MHz και εφ' όρου ζωής εγγύηση Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα 1 ΤΒ, τύπος σύνδεσης SATA III, µέγιστη ταχύτητα περιστροφής 7200 RPM, µνήµη cache 64 MB, εγγύηση 2 έτη, Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows 7 professional 64-bit GR και Microsoft Office 2013 Ακαδηµαϊκή Έκδοση Οπτικό µέσο: Τύπος Σύνδεσης SATA, υποστήριξη Dual Layer, Ταχύτητα Ανάγνωσης CD 48x, Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD 16x, Ταχύτητα Εγγραφής CD 48x, Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R 24x, Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R 24x, Ταχύτητα Επανεγγραφής CD 24x, Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD-R 6x, Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD+R 8x Ποντίκι: Ενσύρµατο ή ασύρµατο οπτικό ποντίκι µε τουλάχιστον δύο πλήκτρα και µία ροδέλα κύλισης. Πληκτρολόγιο: Ενσύρµατο ή ασύρµατο πληκτρολόγιο το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον 105 πλήκτρα και θα είναι τύπου QWERTY. Ηχεία: Έντασης 2 watt και σύνδεση στον υπολογιστή µέσω θύρας USB Λοιπές Προδιαγραφές: Το σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, ενώ όλα τα επι µέρους τµήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους στην περίπτωση που δεν αναφέρεται διάστηµα εγγύησης στις ανωτέρω προδιαγραφές. Οµάδα 2 Απαιτούνται 5 (πέντε) Συστήµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Γ, ένα (1) Σύστηµα Τηλεδιασκέψεων, τρεις (3) Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Τύπου Δ, ένα (1) Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τύπου Ε (CPV ), ένα (1) Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τύπου ΣΤ (CPV ), δύο (2) Πολυµηχανήµατα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ τύπου Ζ, δύο (2) Πολυµηχάνηµατα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ τύπου Η, ένα (1) Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ τύπου Θ, ένα (1) Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή τύπου Ι, ένας (1) Δικτυακός κατανεµητής (switch) τύπου Κ, τέσσερις (4) Δικτυακοί κατανεµητές (switch) τύπου Λ, ένα (1) Access point και ένα (1) Σύστηµα Δικτυακής Αποθήκευσης (NAS storage). Σύστηµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Γ (5 συστήµατα) Κουτί Η/Υ: Τύπου MIDI, Υποστήριξη µητρικών πλακετών τύπου Micro-ATX και ATX, 3 θέσεις 5.25", 7 θέσεις 3.5", 1 θέση 2.5", Bελτιστοποιηµένο για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κουτιού µε διάτρητο υλικό στο εµπρόσθιο τµήµα του κουτιού και τουλάχιστον τρεις θέσεις για ανεµιστήρες διαµέτρου 120 mm, Yποστήριξη θυρών στην πρόσοψη: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xMic και 1xAudio Τροφοδοτικό: Τροφοδοτικό ισχύος τουλάχιστον 850 Watt, το οποίο θα φέρει απαραιτήτως πιστοποίηση "80 plus bronze" ή ανώτερη, εγγύηση 5 έτη

6 Επεξεργαστής: Inter Core i ή ισοδύναµος, ή ανώτερος µε κατάλληλο σύστηµα ψύξης Μητρική Πλακέτα: Υποστήριξη επεξεργαστών Intel 4ης γενιάς, Chipset Intel Z87 Express ή ανώτερω, τουλάχιστον τέσσερις θέσεις για µνήµη RAM τύπου DDR MHz ή 1333 MHz και υποστήριξη συνολικά τουλάχιστον 32 GB µνήµης RAM, Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου, Ενσωµατωµένο κύκλωµα δικτύου LAN 10/100/1000 Mbit, Τουλάχιστον 4 θύρες PCI Express x16 και µία θύρα PCI, Τουλάχιστον 6 υποδοχείς SATA µε ονοµαστική ταχύτητα 6Gb/s και υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, Τουλάχιστον 8 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον οι έξι να υποστηρίζουν USB3.0, Υποστήριξη διπλού BIOS και επιχρυσωµένη υποδοχή επεξεργαστή. Μνηµη: Μνήµη RAM χωρητικότητας 16 GB (2x8GB), τύπου DDR3, µε ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 1600 MHz και εφ' όρου ζωής εγγύηση Σκληρός Δίσκος 1: Τύπου Solid State Drive, Χωρητικότητα 256 GΒ, τύπος σύνδεσης SATA III, εγγύηση 5 έτη, Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows 7 professional 64-bit GR και Microsoft Office 2013 Ακαδηµαϊκή Έκδοση Σκληρός Δίσκος 2: Χωρητικότητα 2 ΤΒ, τύπος σύνδεσης SATA III, µέγιστη ταχύτητα περιστροφής 7200 RPM, µνήµη cache 64 MB, εγγύηση 5 έτη Κάρτα Γραφικών: Interface PCI Express x16 3.0, Χωρητικότητα Μνήµης 2048 MB τύπου GDDR5, Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας 2-Way SLI, Ενεργό Σύστηµα Απαγωγής Θερµότητας, Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) 1033 MHz, Ταχύτητα Μνήµης 6008 MHz, Μέγιστη Ανάλυση 2560x1600 pixels Οπτικό µέσο: Bluray recorder, τύπος σύνδεσης SATA, Ταχύτητα ανάγνωσης BD 16x, Ταχύτητα εγγραφής BD 16x, DVD 16x, CD 48x Οθόνη: Διαγώνιος Οθόνης 27", Τεχνολογίας IPS Panel LED, Ανάλυση 1920 x 1080, Φωτεινότητα 250 cd/m², Δυναµική Αντίθεση :1, Χρόνος Απόκρισης 5 ms, Συνδεσιµότητα: Τουλάχιστον 1xD-Sub 15 pin, 1xDVI και 1xHDMI, Τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση On-Site. Κατά προτίµηση τύπου non-glossy. Ποντίκι:Ασύρµατο οπτικό ποντίκι µε τουλάχιστον δύο πλήκτρα και µία ροδέλα κύλισης. Πληκτρολόγιο: Ασύρµατο πληκτρολόγιο το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον 105 πλήκτρα και θα είναι τύπου QWERTY. Ηχεία: Έντασης τουλάχιστον 2 watt και σύνδεση στον υπολογιστή µέσω θύρας USB Λοιπές Προδιαγραφές: Το σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, ενώ όλα τα επι µέρους τµήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους στην περίπτωση που δεν αναφέρεται διάστηµα εγγύησης στις ανωτέρω προδιαγραφές. Σύστηµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τηλεδιασκέψεων (1 σύστηµα) Κουτί Η/Υ: Τύπου MIDI, Υποστήριξη µητρικών πλακετών τύπου Micro-ATX και ATX, 3 θέσεις 5.25", 7 θέσεις 3.5", 1 θέση 2.5", Bελτιστοποιηµένο για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κουτιού µε διάτρητο υλικό στο εµπρόσθιο τµήµα του κουτιού και τουλάχιστον τρεις θέσεις για ανεµιστήρες διαµέτρου 120 mm, Yποστήριξη θυρών στην πρόσοψη: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xMic και 1xAudio Τροφοδοτικό: Τροφοδοτικό ισχύος τουλάχιστον 700 Watt, το οποίο θα φέρει απαραιτήτως πιστοποίηση "80 plus" ή ανώτερη Επεξεργαστής: Inter Core i ή ισοδύναµος, ή ανώτερος µε κατάλληλο σύστηµα ψύξης Μητρική Πλακέτα: Υποστήριξη επεξεργαστών Intel 4ης γενιάς µε Chipset Intel H87 Express ή ανώτερω, Τουλάχιστον τέσσερις θέσεις για µνήµη RAM τύπου DDR MHz ή 1333 MHz και υποστήριξη συνολικά τουλάχιστον 32 GB µνήµης RAM, Υποστήριξη ενσωµατωµένης κάρτας γραφικών µε υποστήριξη τουλάχιστον 1 GB κοινής χρήσης µνήµης RAM και εξόδους D-Sub, DVI-D, HDMI, Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου, Ενσωµατωµένο κύκλωµα δικτύου LAN 10/100/1000 Mbit, 4 θύρες PCI Express

7 δύο θύρες PCI, 6 υποδοχείς SATA µε ονοµαστική ταχύτητα 6Gb/s και υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 6 θύρες USB εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο να υποστηρίζουν USB3.0., Υποστήριξη διπλού BIOS και επιχρυσωµένη υποδοχή επεξεργαστή. Μνηµη: Μνήµη RAM χωρητικότητας 8 GB (1x8GB), τύπου DDR3, µε ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 1600 MHz και εφ' όρου ζωής εγγύηση Σκληρός Δίσκος: Τύπου Solid State Drive, Χωρητικότητα 256 GΒ, τύπος σύνδεσης SATA III, εγγύηση 5 έτη, Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows 7 professional 64-bit GR και Microsoft Office 2013 Ακαδηµαϊκή Έκδοση Κάρτα Γραφικών: Interface PCI Express x16 2.0, Χωρητικότητα Μνήµης 2048 MB, Τύπος Μνήµης GDDR3, Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας 2-Way SLI, Σύστηµα Απαγωγής Θερµότητας Ενεργό, Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) 810 MHz, Ταχύτητα Μνήµης 1600 MHz, Μέγιστη Ανάλυση 2560x1600 pixels Οπτικό µέσο: Bluray recorder, τύπος Σύνδεσης SATA, Ταχύτητα ανάγνωσης BD 16x, Ταχύτητα εγγραφής BD 16x, DVD 16x, CD 48x Οθόνη: Διαγώνιος Οθόνης 60", Τεχνολογίας Plasma ή LED, Ανάλυση 1920 x 1080, Δυναµική Αντίθεση :1, Tουλάχιστον δύο θύρες σύνδεσης HDMI, εγγύηση 2 έτη (ή τηλεοπτική οθόνη µε τις παραπάνω προδοαγραφές) Ποντίκι: Aσύρµατο οπτικό ποντίκι µε τουλάχιστον δύο πλήκτρα και µία ροδέλα κύλισης. Πληκτρολόγιο: Aσύρµατο πληκτρολόγιο το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον 105 πλήκτρα και θα είναι τύπου QWERTY. Ηχεία: Τύπου Stereo, Ισχύς 32Watt RMS (2x16W), εγγύηση 2 έτη Κάµερα: Ανάλυση βίντεο Αυτόµατη εστίαση, Ενσωµατωµένο κατευθυντικό (omnidirectional) µικρόφωνο, αυτόµατη περιστροφή µέσω τηλεχειριστηρίου (στη συσκευασία θα πρέπει να περιλαµβάνεται και το τηλεχειριστήριο), εγγύηση 2 έτη Επιτοίχια Βάση: Κινούµενη επιτοίχια βάση, κατάλληλη για ανάρτηση της οθόνης του συστήµατος στον τοίχο. Λοιπές Προδιαγραφές: Το σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, ενώ όλα τα επι µέρους τµήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους στην περίπτωση που δεν αναφέρεται διάστηµα εγγύησης στις ανωτέρω προδιαγραφές. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου Δ (3 συστήµατα) Οθόνη µε διαγώνιο 15.6'' και ανάλυση 1366 x 768 Επεξεργαστής Intel Core i5-3230m ή ισοδύναµος, ή ανώτερος Μνήµη τύπου DDR3 1600MHz µε χωρητικότητα 8GB, Κάρτα γραφικών µε µνήµη 2GB (dedicated και όχι shared) Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 750GB µε προεγκατεστηµένο λειτουργικό Windows 64-bit και MS Office 2013 Academic Οπτικό µέσο DVD-RW Συνδεσιµότητα: Δίκτυο Ethernet LAN 10/100, Ασύρµατο Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, Web camera µε ανάλυση 1.3 Megapixels και ενσωµατωµένο µικρόφωνο Είσοδοι/Έξοδοι: Τουλάχιστον 1xVGA, 1xMicrophone In, 1xHeadphone Out, 3xUSB 2.0, 3-in-1 card reader(sd, SDHC, SDXC), 1xHDMI Εγγύηση 2 χρόνια On Site - Pick up and Return. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου Ε (1 σύστηµα) Οθόνη µε διαγώνιο 13.3'' και ανάλυση 1366 x 768,

8 Επεξεργαστής Intel Core i5-3317u ή ισοδύναµος, ή ανώτερος Μνήµη τύπου DDR3 1600MHz µε χωρητικότητα 4GB, Σκληρός Δίσκος τεχνολογία SSD µε χωρητικότητα 128GB, µε προεγκατεστηµένο λειτουργικό MS Windows 64bit και MS Office 2013 Academic Συνδεσιµότητα: Δίκτυο Ethernet LAN 10/100/1000Mbps, Ασύρµατο Wi-Fi b/g/n, Bluetooth Είσοδοι/Έξοδοι: Τουλάχιστον 1xVGA, 1xMicrophone In, 1xHeadphone Out, 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1xHDMI, Web Camera µε ανάλυση 1.3 Megapixel και ενσωµατωµένο µικρόφωνο Επιθυµητό το µικρό βάρος Εγγύση 3 χρόνια Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου ΣΤ (1 σύστηµα) Οθόνη µε διαγώνιο 13.3'' και ανάλυση 2560 x 1600, Επεξεργαστής Intel Core i5 ή ισοδύναµος, ή ανώτερος Μνήµη τύπου DDR3 1600MHz µε χωρητικότητα 8GB, Σκληρός Δίσκος τεχνολογία SSD µε χωρητικότητα 256GB µε προεγκατεσηµένο λειτουργικό σύστηµα και MS Office Academic Συνδεσιµότητα: Ethernet LAN 10/100/1000Mbps, Ασύρµατο b/g/n, Bluetooth: Είσοδοι/Έξοδοι: Τουλάχιστον 1xMicrophone In, 1xHeadphone Out, 2xUSB3.0, 1xHDMI Μεταλλικό περίβληµα Εγγύση 1 έτος Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ τύπου Ζ (2 τεµάχια) Τύπου Inkjet, έγχρωµο Υποστήριξη των εξής µεγεθών χαρτιού: A4, A5, A6, B5, C5, C6 Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης-αντιγραφής 25 σελ/λεπτό Ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης 25 σελ/λεπτό Ανάλυση Εκτυπωτή 1200x1200 dpi Αυτόµατη Εκτύπωση Διπλής Όψης Αριθµός Αναλώσιµων 4 Μνήµη Εκτυπωτή 512 MB Ανάλυση Σαρωτή 4800x4800 dpi Προτεινόµενη Μηνιαία Παραγωγή σελίδες Υποστήριξη αυτόµατου τροφοδότη φύλλων µε χωρητικότητα 50 φύλλα Ενσωµατωµένο FAX Συνδεσιµότητα USB, Wi-fi και Ethernet/LAN Εγγύηση 1 έτος Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ τύπου Η (2 τεµάχια) Τύπου Laser, ασπρόµαυρο Υποστήριξη των εξής µεγεθών χαρτιού: A4, A5, A6, B5 Ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής 33 σελ/λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης 1200x1200 dpi Αυτόµατη Εκτύπωση Διπλής Όψης Ταχύτητα Επεξεργαστή 800 MHz Μνήµη Εκτυπωτή 256 MB Ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi

9 Προτεινόµενη Μηνιαία Παραγωγή 3000 σελίδες, Υποστήριξη αυτόµατου τροφοδότη φύλλων µε χωρητικότητα 50 φύλλα Ενσωµατωµένο FAX, Συνδεσιµότητα USB και Ethernet/LAN Εγγύηση 1 έτος Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή-Φαξ τύπου Θ (1 τεµάχιο) Τύπος Inkjet, έγχρωµο Υποστήριξη των εξής µεγεθών χαρτιού: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, B7 Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης-αντιγραφής 31 σελ/λεπτό Ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης-αντιγραφής 34 σελ/λεπτό Ανάλυση Εκτύπωσης 600x1200 dpi Αυτόµατη Εκτύπωση Διπλής Όψης Αριθµός Αναλώσιµων 4 Μνήµη Εκτυπωτή 128 MB Ανάλυση Σαρωτή 1200x1200 dpi Υποστήριξη αυτόµατου τροφοδότη φύλλων µε χωρητικότητα 35 φύλλα Ενσωµατωµένο FAX Συνδεσιµότητα USB, Wi-fi και Ethernet/LAN Εγγύηση 1 έτος Πολυµηχάνηµα Εκτυπωτή-Σαρωτή τύπου Ι (1 τεµάχιο) Τύπου Inkjet, έγχρωµο Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης-αντιγραφής 8 σελ/λεπτό Ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης-αντιγραφής 11 σελ/λεπτό Ανάλυση Εκτύπωσης 600x1200 dpi Αυτόµατη Εκτύπωση Διπλής Όψης Αριθµός Αναλώσιµων 4 Ανάλυση Σαρωτή 1200x1200 dpi Υποστήριξη τεχνολογία ασύρµατης εκτύπωσης Airprint Συνδεσιµότητα USB και Wi-fi Εγγύηση 1 έτος Δικτυακός κατανεµητής (switch) τύπου Κ (1 τεµάχιο) Τουλάχιστον 22 θύρες 10/100/1000 και 2 θύρες combo mini-gbic Υποστήριξη προτύπων IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p Εφ' όρου ζωής εγγύηση Δικτυακός κατανεµητής (switch) τύπου Λ (4 τεµάχια) Τουλάχιστον 8 θύρες 10/100/1000. Υποστήριξη προτύπων IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x Εφ' όρου ζωής εγγύηση

10 Access point (1 τεµάχιο) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων RJ-45 10/100/1000 Mbps και Wireless 300 Mbps Υποδοχή σύνδεσης RJ-45 PoE, b/g/draft-n Δικτυακές συνδέσεις 1 x RJ-45 PoE, b/g/draft-n, Τείχος Προστασίας: WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2- ENT, SSID, IEEE 802.1X, WPS, Εγγύηση 3 έτη Σύστηµα Δικτυακής Αποθήκευσης (NAS storage) (1 τεµάχιο) Θέσεις σκληρών δίσκων: Τουλάχιστον τέσσερις Χωρητικότητα: Τουλάχιστον 8 TB Σύνδεσεις: Τουλάχιστον δύο θύρες Ethernet 10/100/1000 και δύο θύρες USB 3.0 Υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10 Αυτόµατη λειτουργία Back-up Εγγύηση 3 έτη Οµάδα 3 Απαιτείται ένας δικτυακός εκτυπωτής-σαρωτής µεγάλου φορτίου. Δικτυακός εκτυπωτής-σαρωτής µεγάλου φορτίου (1 τεµάχιο) Να είναι καινούργιος, όχι ανακατασκευασµένος και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό και µοντέλο της τελευταίας διετίας. Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 20 ασπρόµαυρων / 20 έγχρωµων Α4 σελίδων το λεπτό. Να έχει µηνιαία παραγωγική ικανότητα σελίδων Α4 ή ανώτερη. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή. Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου µικρότερο από 5 δευτερόλεπτα για ασπρόµαυρη και 8 δευτερόλεπτα για έγχρωµη φωτοαντιγραφή. Να έχει χρόνο προθέρµανσης µικρότερο από 25 δευτερόλεπτα. Να δέχεται πρωτότυπα µεµονωµένα φύλλα, βιβλία, κτλ µέγιστης διάστασης Α3. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων A6-Α3. Να τροφοδοτείται τουλάχιστον από δύο κασέτες χαρτιού, συνολικής χωρητικότητας 500 φύλλων, µε δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δίσκων τροφοδοσίας. Να διαθέτει δίσκο πλαϊνής τροφοδοσίας 100 φύλλων που να δέχεται ειδικά φύλλα (διαφάνειες, χοντρό χαρτί) Να δέχεται βάρος χαρτιού g/m 2 τουλάχιστον. Να διαθέτει Αυτόµατο Τροφοδότη Αναστροφέα Πρωτοτύπων τουλάχιστον 50 φύλλων. Να διαθέτει µονάδα αυτόµατης διπλής όψης απεριόριστης χωρητικότητας. Να έχει ανάλυση αντιγραφής 600x600 dpi (στα 4 bit) µε 256 διαβαθµίσεις του γκρι. Να διαθέτει µνήµη τουλάχιστoν 1GB καθώς και σκληρό δίσκο 160 GB. Να είναι δυνατή η αποθήκευση εγγράφων στο σκληρό δίσκο (Document server). Να λειτουργεί σαν έγχρωµος δικτυακός εκτυπωτής και έγχρωµος σαρωτής δικτύου ταχύτητας ίδιας µε αυτής του µηχανήµατος και ανάλυση εκτύπωσης και σάρωσης στα 600dpi.

11 Να διαθέτει σύνδεση USB 2.0 & Ethernet 10/100, εκτυπωτικές γλώσσες PCL5c/6, Network Twain Drivers & να υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows 2000/XP/ Vista/7/Server2003/Server2008. Να διαθέτει λειτουργίες scan to , scan to folder, scan & store in document server. Να διαθέτει µεγάλη Έγχρωµη Οθόνη Αφής λειτουργίας και χειρισµού µε όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και τις φωτεινές ενδείξεις µε απεικόνιση των σηµείων εµπλοκής του χαρτιού, έλλειψης γραφίτη, κ.τ.λ., ώστε να διευκολύνεται η χρήση του µηχανήµατος ακόµα και από µη εξειδικευµένο προσωπικό. Επίσης να παρέχεται η δυνατότητα προεπισκόπισης σε εικονίδια των σαρωµένων εγγράφων Να έχει ΖΟΟΜ 25%-400% µε µεταβολή 1% (σµικρύνσεων και µεγεθύνσεων). Να διαθέτει πληκτρολόγιο προεπιλογής αντιγράφων µέχρι 999. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης επιλογής χάρτου (APS) και λόγου αναπαραγωγής (AMS). Να διαθέτει τουλάχιστον 500 κωδικούς χρηστών. Να διαθέτει Αυτόµατη Περιστροφή Εικόνας (Image Rotation), για να αποφεύγονται οι λανθασµένες εκτυπώσεις από την µη σωστή τοποθέτηση των πρωτοτύπων στην πλάκα φωτοαντιγραφής. Να διαθέτει σύστηµα Ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης εγγράφων για δηµιουργία σετ. Να έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων προκαθορισµένων εργασιών (Job Program). Να έχει τη δυνατότητα διαγραφής συγκεκριµένων χρωµάτων και τροποποίησης χρωµάτων από το πρωτότυπο. Να λειτουργεί µε ρεύµα V, χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. Να παραδοθεί µε την αντίστοιχη βάση του. Να δέχεται προαιρετικά µονάδα τελικής επεξεργασίας µε δυνατότητα συρραφής. Να δέχεται προαιρετικά µονάδα φαξ και να λειτουργεί ως Internet fax, IP fax, Lan fax. Οι συµµετέχοντες θα εγγυηθούν τη δυνατότητα παροχής και εφοδιασµού µε ανταλλακτικά και SERVICE των µηχανηµάτων για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια µετά την λήξη του χρόνου της εγγύησης. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του οποίου ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιασθούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του µηχανήµατος και θα αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωµατικά ή κακής ποιότητας εξαρτήµατα.. Απαιτείται ένας (1) Σαρωτής µεγέθους Α0. Οµάδα 4 Σαρωτής µεγέθους Α0 (1 τεµάχιο) Μέγιστη επιφάνεια σάρωσης DIN A0 Μέγιστη ανάλυση σάρωσης 600 dpi Εξαγωγή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον στις µορφές JPG και TIFF Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισµικό διαχείρισης των σαρώσεων και βάση στήριξης. Εγγύηση 1 έτος Οµάδα 5

12 Απαιτούνται είκοσι πέντε (25) συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Τύπου Μ ένα (1) συστήµα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Τύπου Ν και δύο (2) συστήµα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Τύπου Ξ. Συστήµα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Τύπου Μ (25 τεµάχια) Τεχνολογίας Line Interactive ή ανώτερη Ισχύς 1400 VA Αντοχή µπαταρίας στα 100 W 45 λεπτών Τουλάχιστον 2 εξόδους σούκο και 2 τριπολικές Δυνατότητα σύνδεσης USB Ενσωµατωµένη οθόνη LCD Να περιλαµβάνει software παρακολούθησης λειτουργίας Εγγύηση 2 έτη Συστήµα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Τύπου Ν (1 τεµάχιο) Τεχνολογίας πραγµατικής On Line διπλής µετατροπής Ισχύς 1500 VA Αντοχή µπαταρίας σε πλήρες φορτίο 5 λεπτών Ενσωµατωµένη οθόνη LCD Εγγύηση 2 έτη Συστήµα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας Τύπου Ξ (2 τεµάχια) Τεχνολογίας πραγµατικής On Line διπλής µετατροπής Ισχύς 6000 VA Αντοχή µπαταρίας σε πλήρες φορτίο 5 λεπτών Ενσωµατωµένη οθόνη LCD Εγγύηση 2 έτη Για το σύνολο των προσφερόµενων οργάνων ο/οι ανάδοχος/οι απαιτείται να επιδείξει την ορθή και πλήρη λειτουργία τους σε στελέχη που θα υποδειχθούν πριν την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. Δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους όρους του Κανονισµού Προµηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες από τις παραπάνω οµάδες. Σε κάθε προσφερόµενη οµάδα όµως απαιτείται να περιλαµβάνεται το σύνολο των απαιτούµενων ειδών. Προσφορές που δεν συµπεριλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων ειδών για κάθε οµάδα που περιλαµβάνεται στην προσφορά, απορρίπτονται. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µέχρι την 17/12/2013 και ώρα 15:00 να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά για το σύνολο των περιγραφόµενων ειδών όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ανά οµάδα ειδών: τα προσφερόµενα είδη, οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιµή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιµή). Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «Προσφορά για το διαγωνισµό προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών»), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων

13 στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ΤΚ (έναντι Α ζώνης Βιοµηχανικής Περιοχής). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω προθεσµία δε θα γίνουν δεκτές. Ως ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η 18/12/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο στην κ. Ιωάννα Ζεϊµπέκη. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρµόδια επιτροπή και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Για την τελική επιλογή του προµηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε γ) η τιµή της προσφοράς Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο Διευθύνων Σύµβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής, και σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να συνυπογράψει/ουν συµβάσεις σχετικά µε τα συστήµατα που θα προµηθεύσει/ουν, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Στη συνέχεια να παραδώσει/ουν στην έδρα του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων το σύνολο των προσφερόµενων ειδών εντός του χρονικού διαστήµατος παράδοσης που δήλωσε στην προσφορά του, επί ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Η πληρωµή του/των αναδόχου/χων θα γίνει µε την έκδοση σχετικών παραστατικών (ένα για κάθε έργο) και την προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, µετά την επίδειξη καλής λειτουργίας των ειδών από τον/τους ανάδοχο/ους σε στελέχη που θα υποδειχθούν και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή. Η προµήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τον προϋπολογισµό των έργων µε τίτλο: (1) «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης», MIS , (24.390,24 πλέον 23% ΦΠΑ 5,609,76 = ,00 ) (οµάδα 1) και (2) «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS , (32.520,33 πλέον 23% ΦΠΑ 7.479,67 = ,00 ) (οµάδα 2-4, οµάδα 5). Tο µέγιστο εκτιµώµενο συνολικό κόστος για την προµήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται σε: ,57 πλέον 23% ΦΠΑ ,43, σύνολο ,00. Η πληρωµή της δαπάνης των παραπάνω ειδών θα γίνει µε την έκδοση των σχετικών τιµολογίων, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη κατανοµή. Τα έργα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους µέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, στο κατάστηµα του Δήµου της έδρας του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων και θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης. Ο Διευθύνων Σύµβουλος Δρ Κωνσταντίνος Μαλλίδης

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ LASER ΣΑΡΩΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων»

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 Ταχ. /νση: Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. ηµήτρουλας Τηλέφωνο: 210-5200612

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα