ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΩΕΑΧ46906Ψ-ΦΞΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.:1152/2015 Α.Δ.Α.: Β5ΘΟ46906Ψ-Γ7Τ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17875/ ΑΔΑ: 61Μ846906Ψ-Χ1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ. : 18890/ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ : & 408 FAX : ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : E MAIL : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. Νικολάου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για ένα (1) έτος. Κριτήριο Κατακύρωσης Ημερομηνία υποβολής προσφορών Διενέργεια του Διαγωνισμού Χαμηλότερη τιμή Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως και την και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Ημερομηνία: Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 10:00 π.μ. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων» - Γρ. Προμηθειών Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΝΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1

2 Ο διαγωνισμός διενεργείται κατόπιν: 1. Της υπ αριθ. ΕΗΔ 1 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της 1 ης / συνεδρίασης του, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 2. Της υπ αριθ. 14/ (θέμα 71 ο ) Απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α., έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. 3. Της υπ αριθ. πρωτ 37269/ Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου, έγκρισης τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 4. Της υπ αριθ. 24 ης Απόφασης (Ορθή Επανάληψη) του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της 6 ης / συνεδρίασης του, έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο ακριβές αντίγραφο). Με ποινή να μην γίνει δεκτή η προσφορά υποβάλλεται: o μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, o στην Ελληνική γλώσσα, o με πλήρη αρίθμηση των σελίδων, o καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax). 2. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» με κεφαλαία γράμματα. 3. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 4. Ο αριθμός της διακήρυξης. 5. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Η ένδειξη «Κύριος φάκελος». 7. Το περιεχόμενο του φακέλου ( περιλαμβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ). Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 2. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 2

3 Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι προσφέροντες υποβάλλουν, με την προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : o δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. o Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. o Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. o Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. o Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με το επάγγελμά τους. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ή αλλιώς έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων του Φορέα, που αφορούν τον διαγωνισμό. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον του αρμοδίου οργάνου παραλαβής και αποσφράγισης τους. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 3

4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 1. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφεται δε και σφραγίζεται, από το αρμόδιο όργανο, η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, την έγκριση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου διοίκησης και την σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση. 4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών τελικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στις εταιρείες που ανήκουν. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, η οποία τελείται δημόσια, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν, κατά το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου όλων των προσφορών που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισής τους από το αρμόδιο όργανο ή σε σχετική ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί, εγγράφως, από την αρμόδια Υπηρεσία. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Εφ όσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Το Νοσοκομείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ματαιώσει και να επαναλάβει τον διαγωνισμό, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 4

5 της διακήρυξης, χωρίς καμία απαίτηση ή δικαίωμα οιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων. Επίσης τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.118/07 και τις οδηγίες των αναθετουσών αρχών του, και στις περιπτώσεις: Διενέργειας σχετικού διαγωνισμού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία ή το υλικό, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιμοποιηθεί. Όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. Όταν υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά. ΤΙΜΗ Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων υπέρ τρίτων και κάθε άλλης επιβάρυνσης, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα. Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους: Α. Την τιμή των προσφερομένων υπηρεσιών με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. που βαραίνει το Νοσοκομείο. Β. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον ανάδοχο, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, εφ όσον δεν έχει εξαντληθεί η αρχικώς ορισθείσα συμβατική δαπάνη. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν: Παραλήφθηκε οριστικά η υπηρεσία που παραδόθηκε. Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός και υπογραφούν συμβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 5

6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙ εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στην οποία θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό. Στο κείμενο της σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Σε όποιον προμηθευτή κατακυρωθούν οι υπηρεσίες, το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει, μεταξύ άλλων, και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με την ανακοίνωση, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ./τος 118/07. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ A. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ./τος 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, Στον ανοιχτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ αυτούς της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 6

7 Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοιχτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α του Π.Δ./τος 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ./τος 118/07, 7

8 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2), προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αυτών, θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152 (ΦΕΚ 107/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο, είναι αυτά που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων υπηρεσιών, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 8

9 Μεταξύ των κρατήσεων ισχύει κράτηση: ποσοστού 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υ.Υ. & Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3580/07, την υπ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ / Κ.Υ.Α. του Υ.Υ. & Κ.Α. και την υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/ εγκύκλιο της Κ.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. ποσοστού 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν.4072/2012. Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ.118/07. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία της παρεχόμενης υπηρεσίας, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών όπως έχουν εναρμονισθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για ένα (1) έτος» Α. ΓΕΝΙΚΑ Αφορά τη ετήσια συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής Ιατρικών Αερίων του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εγκαταστάσεις: 1. παροχής και διανομής Ιατρικού Οξυγόνου (Ο2) 2. παροχής και διανομής Ιατρικού Πρωτοξειδίου του Αζώτου (Ν2O) 3. παραγωγής και διανομής Ιατρικού Πεπιεσμένου Αέρα (ΑΠΑ) 4. παραγωγής και δικτύου Ιατρικού Κενού (Κ.) Που περιλαμβάνονται στα σχετικά κέντρα καθώς και σε όλα τα κτήρια του Νοσοκομείου που διαθέτουν δίκτυα ή/και καταναλώσεις Ιατρικών Αερίων. 9

10 Β. ΕΙΔΙΚΑ Β.1 Κέντρα Παραγωγής-Παροχής: Για την κάθε μία εγκατάσταση αλλά και εν τω συνόλω περιλαμβάνονται τα κέντρα παραγωγής-παροχής. Ως κέντρα παροχής νοούνται όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές που παρέχουν στο αντίστοιχο δίκτυο ένα εκ των προαναφερθέντων Ιατρικών Αερίων. Β.1.1 Κέντρο Παροχής Πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα: Η εγκατάσταση περιλαμβάνει: Το δίκτυο, Τους κινητήρες, Τους συμπιεστές, Τα αεροφυλάκια, Τις βαλβίδες εξυδάτωσης, Τους ξηραντές, Τα φίλτρα, Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτρολογικός πίνακας, αυτοματισμοί, γραμμές τροφοδότησης αεροσυμπιεστών, το σύστημα και τα όργανα αυτοματισμού, το σύστημα συναγερμού κλπ.) Β.1.2 Κέντρο Παροχής Ιατρικού Οξυγόνου (Ο 2 ): Η εγκατάσταση περιλαμβάνει: Το δίκτυο, Τους βραχίονες συνδέσεως των φιαλών, Τους συλλέκτες, Τις βαλβίδες, Τους ρυθμιστές πίεσης, Τις μεταγωγικές διατάξεις, Το σύστημα συναγερμού με όλα τα όργανα που το αποτελούν Τονίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι οβίδες οξυγόνου και η δεξαμενή υγρού οξυγόνου με το σύνολο του εξοπλισμού της. Β.1.3 Κέντρο Παροχής Ιατρικού Πρωτοξειδίου του Αζώτου (Ν2Ο): Η εγκατάσταση περιλαμβάνει: Το δίκτυο, Τους βραχίονες συνδέσεως των φιαλών, Τους συλλέκτες, Τις βαλβίδες, Τους ρυθμιστές πίεσης, Το σύστημα συναγερμού με όλα τα όργανα που το αποτελούν Τονίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι οβίδες Πρωτοξειδίου του Αζώτου (Ν 2 Ο). Β.1.4 Κέντρο Παραγωγής-Παροχής Ιατρικού κενού: Η εγκατάσταση εξυπηρετεί τα Χειρουργεία και τα δωμάτια νοσηλείας και περιλαμβάνει: Το δίκτυο, Τους κινητήρες, Τις αντλίες κενού, Τα κενοφυλάκια, Τις βαλβίδες, Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτρολογικός πίνακας, γραμμές 10

11 τροφοδότησης, αυτοματισμοί κλπ) Το σύστημα συναγερμού με όλα τα όργανα που το αποτελούν Β.2 Τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής όλων των Ιατρικών Αερίων: Στα δίκτυα περιλαμβάνονται: Οι σωληνώσεις, Οι υποβιβαστές-ρυθμιστές (Υ/Ρ) πίεσης, Οι βαλβίδες διακοπής, Τα όργανα μέτρησης πίεσης, Οι ηλεκτρικές γειώσεις, Οι τάφρους στον περιβάλλοντα χώρο συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων τους, Η εγκατάσταση συναγερμού Β.3 Τις Λήψεις όλων των Ιατρικών Αερίων. Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η συντήρηση περιλαμβάνει τόσο την προληπτική συντήρηση όσο και την συντήρηση αποκατάστασης σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί οποιαδήποτε βλάβη στο Μηχανοστάσιο παραγωγής και διανομής Ιατρικών Αερίων, στα δίκτυα στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου και στα δίκτυα εντός των κτηρίων συμπεριλαμβανομένων των λήψεων και τον μειωτήρων. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : 1. την εβδομαδιαία συντήρηση 2. την μηνιαία συντήρηση 3. την τριμηνιαία συντήρηση 4. την τετραμηνιαία συντήρηση 5. την εξαμηνιαία συντήρηση 6. την ετήσια συντήρηση Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μία από τις παραπάνω περιγράφονται παρακάτω. Όλες οι συντηρήσεις παρακολουθούνται από την αντίστοιχη επιτροπή και μετά την ολοκλήρωση τους, ο συντηρητής υπογράφει και παραδίδει στην υπηρεσία το αντίστοιχο Φύλλο Ελέγχου. Γ.1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνίσταται στην οπτική εξέταση των οργάνων και συσκευών των κέντρων παροχής ιατρικών αερίων (πλην εκείνων του υγρού οξυγόνου), τον έλεγχο καλής λειτουργίας, την εξέταση της στάθμης του λιπαντικού των αεροσυμπιεστών και αντλιών κενού και αν απαιτηθεί την συμπλήρωση της. Γ.2 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πραγματοποιείται μια φορά τον μήνα και περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους ελέγχους: Γ.2.1 Αντλίες κενού (Α/Κ) Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκινήσεως 11

12 Γ.2.2 Έλεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης κοχλιών-περικοχλίων Καθαρισμός μηχανημάτων και συσκευών Έλεγχος καλής λειτουργίας των κενομέτρων Έλεγχος και καθαρισμός δοχείων φίλτρων κενού Αεροσυμπιεστές (Α/Σ) Έλεγχος, καθαρισμός φίλτρων εισαγωγής αέρα Εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκινήσεως Έλεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Καθαρισμός μηχανημάτων και συσκευών Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων Γ.2.3 Μεταψύκτες Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείου (εξωτερικά) Γ.2.4 Αεροφυλάκια. Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων Γ.2.5 Φίλτρα Έλεγχος της κατάστασης των φίλτρων Έλεγχος κατάστασης των στοιχείων φίλτρων οσμών Γ.2.6 Ξηραντές Εναλλαγή λειτουργίας των ξηραντών Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος Γ.2.7 Ηλεκτρικοί Πίνακες Καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών Έλεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης κοχλιών Έλεγχος καλής λειτουργίας θερμικών Γ.2.8 Ηλεκτρονικές βαλβίδες αποστράγγισης Καθαρισμός και έλεγχος Γ.2.9 Ασφαλιστικές βαλβίδες Δοκιμής καλής λειτουργίας Γ.3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πραγματοποιείται κάθε τρεις μήνες και περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους της παραγράφου 2.2 (ήτοι παράγραφοι έως ) και επιπλέον: Βαλβίδες αντεπιστροφής Δοκιμή καλής λειτουργίας Βαλβίδες διακοπής Δοκιμή καλής λειτουργίας Συναγερμός Δοκιμή καλής λειτουργίας Αντλίες κενού Έλεγχος κατάστασης λαδιού Γ.4 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πραγματοποιείται μια φορά το τετράμηνο και περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους ελέγχους: Γ.4.1 Κέντρα φιαλών Έλεγχος καλής λειτουργίας μειωτών πιέσεως Έλεγχος στεγανότητας των κέντρων φιαλών Έλεγχος καλής λειτουργίας των βαλβίδων εκκενώσεως εκτάκτου ανάγκης Έλεγχος καλής λειτουργίας των αισθητήρων υψηλής πιέσεως 12

13 Έλεγχος καλής λειτουργίας των βαλβίδων αντεπιστροφής Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανικών μεταγωγέων Έλεγχος καλής λειτουργίας διάταξης έκτακτης τροφοδότησης (Υ3Ρ) Γ.5 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πραγματοποιείται κάθε έξι μήνες και περιλαμβάνει τους όλους τους ελέγχους της παραγράφου 2.3 και επιπλέον: Γ.5.1 Αεροσυμπιεστές (Α/Σ) Έλεγχος των τροχαλιών Έλεγχος κατάστασης ζεύξης(κόπλερ) ηλεκτροκινητήρα-συμπιεστή Γ.5.2 Υποβιβαστές-ρυθμιστές Έλεγχος καλής λειτουργίας των υποβιβαστών-ρυθμιστών των δικτύων και καθαρισμός των φίλτρων τους Γ.5.3 Λήψεις Έλεγχος καλής λειτουργίας των λήψεων κενού Γ.6 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και περιλαμβάνει όλους ελέγχους της παραγράφου 2.5 και επιπλέον: Γ.6.1 Αντλίες κενού Αποσυναρμολόγηση και συντήρηση των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αφόρτου εκκινήσεως Έλεγχος κατάστασης ελαστικών δακτυλίων κόπλερ Έλεγχος κατάστασης διαχωριστή λαδιού Έλεγχος κατάστασης των αντλίας για πιθανή γενική επισκευή (η γενική επισκευή με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνεται στην σύμβαση) Γ.6.2 Αεροσυμπιεστές Έλεγχος κατάστασης φίλτρων εισαγωγής αέρα Έλεγχος κατάστασης των αεροσυμπιεστών για πιθανή γενική επισκευή (η γενική επισκευή με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνεται στην σύμβαση) Γ.6.3 Φίλτρα Έλεγχος της κατάστασης στοιχείων των φίλτρων Γ.6.4 Βαλβίδες αντεπιστροφής Έλεγχος της κατάστασης των βαλβίδων αντεπιστροφής Γ.6.6 Λήψεις διπλής φραγής Συντήρηση, καθαρισμός και έλεγχος του κινούμενου(removable) τμήματος των λήψεων. Γ.6.7 Ηλεκτρικοί Πίνακες Έλεγχος κατάστασης επαφών και ενδεχόμενη αντικατάσταση των ρελέ και των ηλεκτρονικών προγραμματιστών. Γ.6.8 Τάφρος διελεύσεως δικτύων ιατρικών αερίων Έλεγχος κατάστασης της τάφρου και των μεταλλικών καλυμμάτων. Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Δ.1 Ο συντηρητής υποχρεούται στη σύνταξη και υπογραφή μηνιαίων φύλλων ελέγχου όπου θα φαίνονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και έλεγχοι, καθώς και η κατάσταση της όλης εγκατάστασης, αντίγραφα των οποίων θα παραδίδει στη 13

14 Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθώς και στην Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης. Τα φύλλα συντήρησης θα είναι αναλυτικά και θα αναφέρουν τις εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα ευρήματα από τους ελέγχους και κάθε άλλο στοιχείο ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των πεπραγμένων και τις κατάστασης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων προ και μετά τις εργασίες συντήρησης. Δ.2 Ο συντηρητής υποχρεούται σε συνεργασία με τον κύριο των εγκαταστάσεων να εκτελεί εργασίες απομόνωσης δικτύων ιατρικών αερίων, που είναι απαραίτητες για τη πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης στους ορόφους και τις κλινικές του Νοσοκομείου, ώστε να μη διακοπεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Δ.3 Ο συντηρητής υποχρεούται εντός διμήνου από την υπογραφής τη σχετικής σύμβασης να προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε η εγκατάσταση να είναι απόλυτα ασφαλής και αποδοτική. Δ.4 Ο συντηρητής οφείλει να επισημαίνει εγκαίρως την ανάγκη σε επισκευές αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Η ανάγκη αυτή πιστοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο είναι ελεύθερο να προμηθευτεί αναλώσιμα με τον συμφερότερο για αυτό τρόπο χωρίς να δεσμεύεται να τα προμηθευτεί από τον ανάδοχο. Το αν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο από την ενσωμάτωση των προμηθευθέντων υπό του συντηρητή ορίζεται στην παράγραφο 5. Στην περίπτωση που το Νοσοκομείο προμηθεύεται αναλώσιμα για τις εγκαταστάσεις, των οποίων την ευθύνη έχει ο συντηρητής, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των υλικών. Εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός στον οποίο εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής ή αντικατάστασης ανταλλακτικών και αναλωσίμων από τρίτους, απαλλάσσουν το συντηρητή από κάθε ευθύνη. Δ.5 Όλα τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 ισχύουν και για τις γενικές επισκευές των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και συσκευών. Δ.6 Δεν θα καταλογίζεται ευθύνη στον συντηρητή στην περίπτωση που το Νοσοκομείο δεν προμηθεύεται εγκαίρως τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που επισημαίνονται από τον συντηρητή. Δ.7 Ο συντηρητής θα αναλάβει τη πλήρη ευθύνη της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης με την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται έγκαιρα από το Νοσοκομείο οι επισκευαστικές εργασίες και αντικαταστάσεις αναλωσίμων και ανταλλακτικών που προκύπτουν από τους ελέγχους. Ο συντηρητής οφείλει να διαθέτει κάθε μέσο, εξοπλισμό και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας απαιτείται και σε όποιο αριθμό είναι απαραίτητο για τη γρήγορη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών. Βλάβες που προκύπτουν από πλημμελή ή τεχνικώς λανθασμένη εκτέλεση εργασιών του συντηρητή θα αποκαθίστανται από τον ίδιο, με δικά του μέσα, δαπάνη και ευθύνη. Σε περίπτωση που ο συντηρητής αδυνατεί ή αρνείται την αποκατάσταση των βλαβών ή ζημιών που προκάλεσε ο ίδιος, το Νοσοκομείο θα 14

15 προβαίνει σε αποκατάσταση αυτών με όποιο τρόπο θεωρεί αυτό προσφορότερο και ορθότερο και θα χρεώνει το κόστος στον συντηρητή. Δ.8 Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης εντός 3ώρου από την ειδοποίηση του. Σε περίπτωση εκτεταμένων βλαβών η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του συντηρητή εάν οι βλάβες προκύπτουν από κακή ή πλημμελή συντήρηση. Η αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών θα γίνεται εντός 24 ωρών από την εκδήλωση τους εάν οι βλάβες προκύπτουν από κακή ή πλημμελή συντήρηση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν θα γίνεται έγγραφη ενημέρωση του Νοσοκομείου των λόγων που εμποδίζουν την αποκατάσταση των βλαβών αυτών καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης. Το Νοσοκομείο κρίνει εάν και κατά πόσο οι παραπάνω λόγοι ευσταθούν και ενεργεί ελεύθερα με γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων του. Δ.9 Από πλευράς συντηρητή, σε περίπτωση που λόγω: πλημμελούς ή κακής συντήρησης ή πλημμελούς ή κακής αποκατάστασης βλάβης ή μη έγκαιρης επισήμανσης ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών και αναλώσιμων ή μη έγκαιρης ενσωμάτωσης ή τεχνικώς κακής ενσωμάτωσης των ανταλλακτικών ή των αναλώσιμων στις εγκαταστάσεις ή πρόκλησης βλάβης ή ζημίας στις εγκαταστάσεις ή αδιαφορίας προκληθεί σωματική βλάβη (ες) ή απώλεια ανθρώπινης ζωής (ζωών) ο συντηρητής θα θεωρείται ως μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις βλάβες και τις απώλειες αυτές. Δ.10 Ο συντηρητής δεσμεύεται: 1. για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τα οποία η εργασία ενσωμάτωσης συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα και 2. για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών που αφορούν εργασίες έκτακτης συντήρησης ή επισκευής, σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική προσφορά του, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 3. Κατ' ελάχιστον, θα συμπεριλαμβάνονται τα αναγραφόμενα στους αντίστοιχους επισυναπτόμενους πίνακες. 4. Όλα τα προσφερόμενα θα είναι αρίστης ποιότητας, γνωστών και αναγνωρισμένων οίκων που ενεργοποιούνται επί μακρόν στην Ελληνική Αγορά. Ε. ΤΙΜΗΜΑ Ε.1 Στο τίμημα δεν περιλαμβάνονται: τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα οι επισκευές του εξοπλισμού οι επεκτάσεις δικτύων οι εργασίες για την ενσωμάτωση ανταλλακτικών και αναλώσιμων όταν αυτές απαιτούν παρεμβάσεις στα δίκτυα και δοκιμές (π.χ. αλλαγή λήψεων) οι εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δίκτυα Ιατρικών αερίων ή σχετικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπως π.χ. η πλήρης ανακαίνιση ηλεκτρολογικών πινάκων κλπ. 15

16 οι εγκαταστάσεις νέων μηχανημάτων και συσκευών. Στη περίπτωση αυτή ο συντηρητής οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία για την τεχνικώς ορθή εκτέλεση των εγκαταστάσεων. Ε.2 Στο ετήσιο τίμημα περιλαμβάνονται: οι εργασίες ενσωμάτωσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν απαιτούν παρεμβάσεις στα δίκτυα και δοκιμές (π.χ. αλλαγή φίλτρων ξηραντών),, οι μεμονωμένες παρεμβάσεις σε δίκτυα Ιατρικών Αερίων ή σχετικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.χ. αλλαγή μικρού αριθμού μεμονωμένων ρελέ που πιθανά να παρουσιάζουν βλάβη), ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες των Ιατρικών εγκαταστάσεων αφ ενός, και τις επιπτώσεις οι οποίες προκαλούνται στην λειτουργία του Νοσοκομείου, σε περίπτωση προβλημάτων, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί σε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών στον Ανάδοχο, πέραν του συμβατικού του αντικειμένου, λόγω του επείγοντος και της χρησιμότητας για την εύρυθμη λειτουργία των Ιατρικών εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 6.000,00 Ευρω πλέον ΦΠΑ, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Διοικητή ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 2. Ο ανωτέρω όρος είναι συνέπεια των ευθυνών που αναλαμβάνει ο ανάδοχος έναντι του Νοσοκομείου για την ασφαλή λειτουργία των Ιατρικών εγκαταστάσεων. 3. Η υπηρεσία μπορεί, με απόφαση της, να μην αναθέσει την εκτέλεση οποιοσδήποτε επείγουσας εργασία στον ανάδοχο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αλλά να τις εκτελέσει με οιονδήποτε άλλο προσφορότερο τρόπο, χωρίς εκ του λόγου τούτου να γεννάται οιαδήποτε απαίτηση του ανάδοχου έναντι του Νοσοκομείου. Ζ.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διαθέτουν και να προσκομίσουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τα παρακάτω: Ζ-1 ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση του εξοπλισμού, της σημερινής (δηλαδή κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασης του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση που έχει λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ζ-2 ΕΔΡΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει: 1. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου (για άμεση αποκατάσταση βλαβών), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος η να διαθέτει υποκατάστημα στην Αττική. 2. Να διαθέτει πενταετή εμπειρία σε έργα συντήρησης συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων, τουλάχιστο σε δύο (2) Δημόσια Ελληνικά Νοσοκομεία, δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών. Η εμπειρία θα 16

17 αποδεικνύεται με προσκόμιση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, των εργασιών τις οποίες έχουν εκτελέσει σ αυτά. Ζ-3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει: Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2008) για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων. Πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/1348/2004 Ζ-4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η Οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στο έντυπο της υπηρεσίας, το οποίο θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη «Βεβαίωση γνώσης των ειδικών τοπικών συνθηκών» του έργου. 2. Όλες οι εργασίες θα γίνονται με επιμέλεια και φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό, σε συνεργασία με τη Τ.Υ, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του Νοσοκομείου και λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή τραυματισμών. 3. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα δικά του μέσα και εργαλεία για το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού, 4. Η δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση των υλικών που θα απαιτηθούν στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος δεν θα έχει καμία πρόσθετη αξίωση από το Νοσοκομείο. 5. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολήσει. 6. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όποια φθορά προκληθεί στο Νοσοκομείο με δική του υπαιτιότητα και η δαπάνη που θα προκύψει για την αποκατάσταση της φθοράς αυτής θα τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. 7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να μην διακινδυνευτεί λόγω των εργασιών η ασφάλεια του προσωπικού του Νοσοκομείου ή όποιου άλλου προσώπου διακινείται σε αυτό. Οι ευθύνη για την πρόκληση ατυχήματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός Νοσοκομείου λόγω των εργασιών, είναι αποκλειστικά του ανάδοχου και το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία νομική, αστική ή άλλη ευθύνη. 8. Να είναι στελεχωμένος (προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά έγγραφα), με πτυχιούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Π.Ε ή Τ.Ε. ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ανάληψη και ολοκλήρωση των εργασιών. 9. Να διαθέτει τεχνικούς (συνεργεία) που να κατέχουν άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων σύμφωνα με το ΠΔ 55/

18 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ ( ) 1. Φίλτρο ξηραντών (στοιχείο) 2. Φίλτρο αποστείρωσης κενού (στοιχείο) 3. Ένα τεμάχιο ανταλλακτικού λήψης ιατρικών αερίων διπλής φραγής 4. Ένα τεμάχιο ρελέ ηλεκτρολογικών πινάκων 5. Ένα τεμάχιο μανόμετρο 100, 0-16 bar 6. Ένα τεμάχιο προγραμματιστής LOGO 7. Έλαιο λίπανσης αεροσυμπιεστών (λίτρο) 8. Έλαιο λίπανσης αντλιών κενού (λίτρο) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ ( ) 1. Φίλτρο εισαγωγής αέρα Α/Σ 2. Φίλτρο λαδιού Α/Σ 3. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αέρα 4. Ασφαλιστική βαλβίδα 1 5. Διαφορικό μανόμετρο φίλτρων 6. Φίλτρο ξηραντών (πλήρες) 7. Πιεσοστάτης με ρυθμιζόμενο διαφορικό 8. Κενοστάτης με ρυθμιζόμενο διαφορικό 9. Τακάκια κόπλερ αντλιών κενού 10. Αντεπίστροφη βαλβίδα αντλιών κενού 11. Φίλτρο αποστείρωσης κενού (πλήρες) 12. Εκτονωτής κέντρου φιαλών 200 m Εκτονωτής κέντρου φιαλών 100 m Σύστημα παροχής εκτάκτου ανάγκης V.S.P. 15. Βαλβίδα αντεπιστροφής υψηλής πιέσεως κέντρου φιαλών 16. Βραχίονας υψηλής πιέσεως κέντρου φιαλών 17. Πιεσοστατικός διακόπτης υψηλής πιέσεως (κοντακτέρ) κέντρου φιαλών 18. Βάννα εξαερώσεως υψηλής πιέσεως κέντρου φιαλών 19. Μηχανικός μεταγωγέας κέντρου φιαλών 20. Σύνδεσμος ή ταύ υψηλής πιέσεως κέντρου φιαλών φιαλών 21. Ταχυσύνδεσμος λήψεων ιατρικών αερίων 22. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες κενού 23. Διαχωριστής λαδιού αντλιών κενού 24. Διαχωριστής λαδιού αεροσυμπιεστή 25. Εύκαμπτη σύνδεση Α/Σ με το δίκτυο 26. Ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης 27. Ηλεκτρονόμος ισχύος 22,5 KW, 220 V 28. Ηλεκτρονόμος βοηθητικός 15 KW,220 V 29. Θερμικό 25 A 30. Χρονικό καθυστέρησης (Ηλεκτρονόμος) Y/Δ 220 V 18

19 31. Βοηθητική επαφή 32. Ωρομετρητής 33. Γενική επισκευή ηλεκτροκινητήρα αντλίας κενού (περιέλιξη, ρουλεμάν, άξονας) 34. Γενική επισκευή κεφαλής αντλίας κενού (διαχωριστές λαδιού, πτερύγια, ρεκτιφιέ κ.λ.π.) 35. Γενική επισκευή ξηραντή 36. Βαλβίδα διακοπής σφαιρική ή ρυθμιστική ολικής παροχής,διατομής 1/ Βαλβίδα διακοπής σφαιρική ή ρυθμιστική ολικής παροχής, διατομής 1 1/ Επαναλήπτης (συναγερμός) 39. Πίνακας συναγερμού 40. Λήψη ιατρικών αερίων 41. Υποβιβαστής-ρυθμιστής με κάλυμμα 3,5/ Υποβιβαστής-ρυθμιστής με κάλυμα 7/ Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 12 mm εγκατεστημένος 44. Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 15 mm εγκατεστημένος 45. Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 18 mm εγκατεστημένος 46. Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 22 mm εγκατεστημένος 47. Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 28 mm εγκατεστημένος 48. Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 35 mm εγκατεστημένος 49. Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 42 mm εγκατεστημένος 50. Χαλκοσωλήνας ιατρικών αερίων 54 mm εγκατεστημένος 51. Σωλήνας υψηλής πιέσεως κέντρου φιαλών 52. Mειωτής φιάλης AHL 16/ Πλαστικό διαφανές κάλυμμα Υ/Ρ ή βάννας 54. Ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως 19

20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ No / Για την ανάδειξη αναδόχου.., (Αρ.Διακ. /..) Νίκαια, Οι υπογράφοντες αφ ενός μεν ο κ...., Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή, και αφ ετέρου δε ο κ., ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Την στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια. (Αρ. Διακ. /..). Σύμφωνα με την υπ αριθ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από. συνεδρίασής του, μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής προμηθευτής, στον οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και ως η σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης τιμής απ αυτόν, ήτοι: Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Θα συμπεριληφθούν: Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την τεχνική προσφορά του μειοδότη Τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του μειοδότη Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης. Χωρίς να χωρά καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 20

21 Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Νίκαια:28-04-2015 Αρ. Πρωτ:17871/29-04-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:137/2015 Α.Δ.Α:ΩΩΥΝ46906Ψ-Ξ4Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΑΠ.ΑΝ.ΥΠΟΧΡ.:1409/14 Α.Δ.Α: ΒΙΙΠ46906Ψ-ΤΡΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια 30-05-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ. : 25532

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1561/2015 Α.Δ.Α:ΒΖΕΝ46906Ψ-0ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ:22-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:35270 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 4ΑΜΓ46906Ψ-ΥΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1521/2014 Α.Δ.Α:BIYH46906Ψ-ΡΝΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.819 τεµάχια ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ για ένα (1) έτος.

ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.819 τεµάχια ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ για ένα (1) έτος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΝΙΚΑΙΑ, 13-05-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23810 /ΝΣΗ :. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 184 54 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ : 213 2077407 8 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΙΑΚ. 38 / 2014) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΙΑΚ. 38 / 2014) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1521/2014 Α..Α:BIYH46906Ψ-ΡΝΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ:12-06-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:27587

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΙ-6ΗΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΙ-6ΗΙ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 05-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα