ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 40027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο τικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστη μίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες» Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1375 τ.β ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» Αναμόρφωση του προ γράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/709/ (ΦΕΚ 799 τ.β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροπο ποιηθεί με νεότερες αποφάσεις που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναμόρφωση του προ γράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/8/ (ΦΕΚ 254, τ.β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τρο ποποιηθεί με νεότερη απόφαση που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής Ραδιοηλε κτρολογίας (Ρ/Η) και Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Η/Α)» Αναμόρφωση του προγράμματος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Z1 (1) Έγκριση Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι κής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευ ση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134) 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98).

2 40028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση συγκρότηση ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α ). 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστη μίου Θράκης (συνεδρία 3/ ).. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 6/ ). 11. Το αριθμ. 2857/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πα νεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστή μες», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπι στημίου Θράκης (ΔΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκ παίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αποστολή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε τομείς αιχμής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η συμβολή στη δημιουργία εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας που θα στηρίξει την ενεργή συμμετοχή της στις διεθνείς εξελίξεις των Επιστημών της Αγωγής, η υποστήριξη της έρευνας και η λειτουργική σύνδεσή της με την εκπαιδευτική πράξη, η ανάπτυξη και η συνεχής στήριξη μηχανισμών ενσωμάτωσης των επιστημονικών εξελί ξεων στο εκπαιδευτικό «γίγνεσθαι» της χώρας και η αριστεία στην εκπαίδευση και σε συναφείς τομείς της επαγγελματικής πρακτικής και της έρευνας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το έργο που παρέχεται από το Τμήμα στοχεύει: α) στην παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης και διδασκαλίας που βασίζεται στην έρευνα και συνδέ εται με την επαγγελματική πρακτική και β) στην ερευ νητική δραστηριοποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το παρόν Π.Μ.Σ. ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαιδευ τικής πράξης προς την κατεύθυνση που οριοθετήθηκε παραπάνω και βρίσκεται σε συμφωνία με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της εκπαίδευσης. Στόχος του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι αφενός η προ αγωγή της επιστημονικής γνώσης σε ζητήματα εκπαί δευσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των αντίστοι χων επιστημονικών πεδίων. Αφετέρου, η εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ερευνητικές και διδακτικές προκλήσεις που αναδεικνύονται στο πεδίο της υποχρεωτικής εκ παίδευσης στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες και να εξελίσσεται συνεχώς επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. απο σκοπεί στο να προσφέρει ευκαιρίες (α) βαθύτερης και ευρύτερης κατανόησης των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστή μες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (β) κατανόησης της αντίστοιχης έρευνας και της σχέσης της με την εκπαι δευτική πράξη και (γ) ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανο τήτων αναγκαίων για την επιτυχή άσκηση επιστημονικής δράσης στο πεδίο της εκπαίδευσης. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις μετα πτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και, ειδικότερα, στην εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημά των στις Επιστήμες της Αγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης. Το Π.Μ.Σ. αναμένεται να συμβάλλει στην προετοιμασία νέου επιστημονικού προσωπικού που θα στελεχώσει την εκπαίδευση, στην αναβάθμιση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη της έρευνας και στη στελέχωση συναφών Ερευνητικών Κέντρων και Πανε πιστημιακών Τμημάτων. Επιπλέον, στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμη μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί ζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής), την Πρακτική Άσκηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης και την εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Α ΕΞΑΜΗΝΟ B ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Υποχρεωτικά (3) Υποχρεωτικά (2) Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Δεδομένων Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική εκπαίδευση Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες Ψυχολογικές συνιστώσες της Εκπαίδευσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες Επιλογής (2) Μοντελοποίηση στην εκπαίδευση (2Χ5)= Ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών Εγγραμματισμός στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο σχολικό πλαίσιο Κοινωνικο πολιτισμικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 20 Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλων τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Παιδαγωγικού Τμή ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και πρόσθετοι χώροι αιθουσών, γραφείων και εργαστηρίων της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν θεσμοθετηθεί τρεις (3) τομείς και πέντε (5) εργαστήρια στα οποία αξιοποιείται ο σημαντικός εξοπλισμός που ήδη υπάρχει για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Άρθρο Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 40030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, Ευρώ Αμοιβές Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Δαπάνες για υποτροφίες Εξοπλισμός Γενικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ γράμματα, χορηγίες, δωρεές κτλ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ /Z1 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1375 τ.β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καπο διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με τίτ λο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομι κή» Αναμόρφωση του προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Κα ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α ). 9. Το Π.Δ. 93/2013 «Kατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ει δίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπι στημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 131 Α ).. Την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1375 τ.β ) υπουργική απόφαση. 11. Το αναμορφωμένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 12. Το απόσπασμα πρακτικού της Ειδικής Διατμημα τικής Επιτροπής (συνεδρίαση ). 13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών (συνεδρίαση ). 14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση ). 15. Το με αρ. πρωτ. 1324/ έγγραφο της ΑΔΙΠ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε ρική αξιολόγηση για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. 16. Το με αρ. πρωτ. 218/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση για το Τμήμα Μαθηματικών του Πα νεπιστημίου Αιγαίου. 17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1375 τ.β ) υπουργική απόφαση ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ μοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομι κή» αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγ χρονους τομείς της εφαρμοσμένης οικονομικής όπως η χρηματοοικονομική, η τραπεζική, η οικονομική πολιτική, τα οικονομικά, διοικητικά και πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, η λογιστική και ελεγκτική του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Συγχρόνως, επιδιώκεται η στε νότερη συνεργασία και η διεθνής προβολή των συνερ γαζομένων Τμημάτων καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική οικονομία. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδι ωτικού ή δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη διαδικασία ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότη τα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Επιπλέον, οι κάτοχοι του τίτλου ΠΜΣ με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» διαθέτουν εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για το ελεγκτικό επάγγελμα. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώ ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη Οικονο μική και Χρηματοοικονομική» με κατευθύνσεις: α) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική β) Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη γ) Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστή ματα Επιχειρήσεων δ) Δημόσια Ελεγκτική ε) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών που διαθέτουν τίτλο σπουδών σε οικονομικές, νομικές, πολιτικοκοινωνικές ή θετικές επιστήμες, πτυ χιούχοι πολυτεχνικών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια 1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τρία συνεχή εξάμηνα για τις κα τευθύνσεις α) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, β) Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη γ) Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστή ματα Επιχειρήσεων και δ) Δημόσια Ελεγκτική. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα συνεχή εξάμηνα για την κατεύθυνση ε) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. 2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για την κατεύθυνση Δημόσια Ελεγκτική η φοίτηση μπο ρεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι πέντε εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Απαιτούμενες πιστωτικές Μονάδες: Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ανέρχονται σε 90 για τις κατευθύνσεις: α) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, β) Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη, γ) Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστή ματα Επιχειρήσεων, δ) Δημόσια Ελεγκτική. Για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελε γκτική απαιτούνται 120 μονάδες ECTS. 2. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής ανά κατεύθυνση:

6 40032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατεύθυνση: α) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα ECTS (υποχρεωτικά) ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα κοινά για τις κατευθύνσεις (α), (β) 1. Εφαρμοσμένη Στατιστική Οικονομετρία 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστικές Μέθοδοι 3. Μικροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική 4. Μακροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική Επιλέγονται δύο από τα εξής: 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2. Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα 3. Οικονομική Πολιτική Επιλέγονται δύο από τα εξής ECTS 1. Χρηματοοικονομικές Αγορές 2. Μικροοικονομική της Χρηματοπιστωτικής Διαμεσολάβησης 3. ΟΝΕ: Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Νομισματική Πολιτική 4. Νομισματική Πολιτική και Χρηματοοικονομική Εποπτεία ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: δύο και διπλωματική ECTS εργασία Επιλέγονται δύο από τα εξής: 1. Ανάλυση Κόστους Οφέλους 2. Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα 3. Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 15 ΣΥΝΟΛΟ 30 Κατεύθυνση: β) Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα ECTS (υποχρεωτικά) ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα κοινά για τις κατευθύνσεις (α), (β) 1. Εφαρμοσμένη Στατιστική Οικονομετρία 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστικές Μέθοδοι 3. Μικροοικονομική : Θεωρία και Πολιτική 4. Μακροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική Επιλέγονται δύο από τα εξής: 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2. Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα 3. Οικονομική Πολιτική Επιλέγονται δύο από τα εξής ECTS 1. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Πολιτική 2. ΟΝΕ: Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Νομισματική Πολιτική 3. Μικροοικονομική της Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: δύο και διπλωματική εργασία Επιλέγονται δύο από τα εξής: 1. Νομισματική Πολιτική και Χρηματοοικονομική Εποπτεία 2. Ανάλυση Κόστους Οφέλους 3. Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και Παγκόσμια Οικονομική Ανισορροπία ECTS Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 15 ΣΥΝΟΛΟ 30 Κατεύθυνση: γ) Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα ECTS 1. Ποσοτικές Μέθοδοι και Στατιστική 2. Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λήψη Αποφάσεων 3. Αυτοματισμός Γραφείου, Οργάνωση και Πρακτική 4. Επιχειρησιακή Έρευνα Διοικητική Επιστήμη 1. Επιστήμη Αναλυτικής Δεδομένων 2. Οργάνωση και Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 4. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Διαχείριση Έργων ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: δύο και ECTS διπλωματική εργασία 1. Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων (Υποχρεωτικό) 2. Στρατηγική Διοίκηση και Καινοτομία 3. Μέθοδοι Έρευνας 4. Προγραμματισμός Υπολογιστών Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 15 ΣΥΝΟΛΟ 30 Κατεύθυνση: δ) Δημόσια Ελεγκτική Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα ECTS 1. Οικονομική Πολιτική 1. Δημόσιο/ Διοικητικό Δίκαιο 2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα 3. Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 2. Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα. 3. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα I 4. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ι 4. Λογιστική: Οικονομικές Καταστάσεις και Δημόσιο Λογιστικό ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

8 40034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: τέσσερα 1. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα ΙΙ 2. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ΙΙ 3. Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίου Τομέα ECTS Επιλέγεται ένα από τα εξής: 1. Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων 2. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη 3. Φ.Π.Α. ΚΦΑΣ 4. Θέματα Φορολογίας Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 5. Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα ΣΥΝΟΛΟ 30 Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ECTS 1. Μικροοικονομική Ανάλυση 2. Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι 3. Γενική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών 4. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 5. Λογιστική Τυποποίηση 6,65 6,65 6,65 6,65 3,40 1. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών 2. Ελεγκτική 3. Φορολογική Νομοθεσία 4. Δίκαιο των Εταιρειών, Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις 5. Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 1. Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση 2. Ειδικά Θέματα Λογιστικής 3. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών (συνέχεια) 4. Λογιστικές Εφαρμογές στη Πληροφορική 5. Δίκαιο των Εταιρειών, Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις (συνέχεια) 6. Λογιστική Τυποποίηση (συνέχεια) 7 2,5 2,25 7 4, Φορολογική Νομοθεσία (συνέχεια) 2. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 3. Ειδικά Θέματα Λογιστικής (συνέχεια) 4. Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης της Δημόσιας Ελεγκτικής θα γίνει κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 150 κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ και του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Από την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών προσφέρονται για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, η Βιβλιοθήκη του Τμήματος, τα Εργαστήρια Πληροφορικής, καθώς και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ,25 14,15 4,60 7

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, Ευρώ Αμοιβές Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Δαπάνες για υποτροφίες Εξοπλισμός Γενικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κτλ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ /Z1 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/709/ (ΦΕΚ 799 τ.β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών Αναμόρφωση του προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Κα ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α ). 9. Την υπ αριθμ. Β1/709/ (ΦΕΚ 799 τ.β ) υπουρ γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.711/215/Β7/663/ (ΦΕΚ 91 τ.β ) και 95973/ Β7/ (ΦΕΚ 1578 τ.β ).. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 4 η / ). 11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών (συνεδρίαση ).

10 40036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Το με αρ. πρωτ. 1359/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β1/709/ (ΦΕΚ 799 τ.β ) υπουργική απόφαση ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. έχει ως σκοπό: α) Τη δημιουργία φυτωρίου νέων ερευνητών. β) Την προώ θηση της επιστημονικής έρευνας, διεπιστημονικά, δι ατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διακρατικά. γ) Την κατάρτιση ειδικευμένων στελεχών για την Εκκλησία, την Εκπαίδευση, την Κοινωνική Πρόνοια και τον Πο λιτισμό. δ) Την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Θεολογικών Σχολών τόσο στο εσωτερικό ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ όσο και στο εξωτερικό για την προώθηση του διαλό γου (διορθοδόξου, διαχριστιανικού, διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού). Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής τέσσερις (4) κατευθύνσεις 1. Ερμηνευτικής Θεολογίας 2. Ιστορικών Σπουδών 3. Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμ βολικής. 4. Συστηματικής Θεολογίας. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη μάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρι σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχια κού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΕCTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Το πρόγραμμα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαμορφώνε ται κατά κατεύθυνση ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 1. Μεθοδολογία της επιστήμης της Καινής Διαθήκης. 2. Ζητήματα Ερμηνείας και Ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης. 3. Τα Χριστολογικά προσωνύμια της Καινής Διαθήκης. 4. Τέκνα Αβραάμ: Χριστιανοί και Ιουδαίοι κατά τους πρώτους αιώνες. 5. Η ύστερη Εποχή του Χαλκού και η Εποχή του Σιδήρου στην Γη της Παλαιστίνης. 6. Κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης. 1. Βιβλική Αραμαϊκή. 2. Θέματα Ερμηνείας και Θεολογίας των Επιστολών του Αποστόλου Παύλου. 3. Πατερική Ερμηνευτική. 4. Προβλήματα Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη. 5. Θεολογία των βιβλίων των Μακκαβαίων. 6. Απόκρυφη Βιβλική Γραμματεία. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ECTS 1. Ερμηνευτικά Προβλήματα της Παλαιάς Διαθήκης. 2. Χριστολογία και Σωτηριολογία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3. Οικονομική Θεωρία και Ευαγγέλιο 4. Nasirutha: Η μυστική γνώση και η θεολογία των Μανδαίων. 5. Μυστική σοφία στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό. 6. Προβλήματα Βιβλικής Θεολογίας. ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 1. Εκκλησιο κανονικά ζητήματα της Β Χιλιετίας. 2. Η ελλαδική ναοδομία κατά τους 13 ο και 14 ο αιώνες. 3. Ιστορία Θρησκευμάτων Ισλάμ. 4. Εκκλησιαστική λειτουργία και πολιτικός ρόλος του επισκόπου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. 5. Οι Έλληνες Μοναχοί στην Πρεσβυτέρα Ρώμη. 6. Συνθήκες ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος ( ). 1. Ισλαμικός Μυστικισμός. 2. Η διάδοση του Ησυχασμού στον νοτιοσλαβικό κόσμο (Βουλγαρία και Σερβία). 3. Η μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική στα Επτάνησα. 4. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τους τρείς πρώτους αιώνες μετά την Άλωση. 5. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στην Ιστορική Θεολογική επιστήμη. 6. Ισλάμ και ελληνική πραγματικότητα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ECTS 1. Κανονική Θεώρηση των ζητημάτων των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. 2. Η θεολογία της ρωσικής διασποράς και η πρόσληψή της στην ελληνική μεταπολεμική θεολογία. 3. Ζητήματα Πολιτικής και Θρησκείας στο Βυζάντιο. 4. Οι Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά την Άλωση. 5. Χριστιανική Εκκλησία και κοινωνία κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (12 ος 15 ος αιώνας). 6. Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια. ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

12 40038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 1. Σχέσεις Ορθοδόξου και Σχολαστικής Θεολογίας στο Βυζάντιο 2. Θέματα Τριαδολογικής διδασκαλίας Πατέρων του 4 ου και 5 ου αιώνα. 3. Διαμόρφωση δόγματος και διατύπωση αυτού στους τρείς πρώτους αιώνες. 4. Αντιοχειανή και Αλεξανδρινή θεολογία. 5. Θέματα Οικουμενικής Κινήσεως Α. 6. Θέματα Τριαδολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 1. Οι βυζαντινοί ερμηνευτές της θείας Λατρείας. 2. Θέματα Χριστολογικής διδασκαλίας Πατέρων του 4 ου και 5 ου αιώνα. 3. Χριστολογία και Πνευματολογία στη διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων. 4. Θέματα Ερμηνείας των Συμβολικών κειμένων. 5. Θέματα Οικουμενικής Κινήσεως Β. 6. Θέματα Χριστολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ECTS 1. Ειδικά Θέματα αντιρρητικής θεολογίας μετά τον 9 ο αιώνα. 2. Ειδικά Θέματα Πατερικής Γραμματείας και Θεολογίας 3. Ειδικά Θέματα Ιστορίας Δογμάτων. 4. Ειδικά Θέματα Θεολογίας της Μεταρρυθμίσεως. 5. Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικής Κινήσεως. 6. Ειδικά Θέματα Λατινικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας και Θεολογίας. ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 1. Θέματα Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας. 2. Θέματα Φιλοσοφίας της Παιδείας και Θρησκειοπαιδαγωγικής. 3. Διάλογος Θεολογίας, Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής. 4. Βιοηθική: Αρχές, Εφαρμογές, Ηθικοί Προβληματισμοί. 5. Ερμηνεία Δογματικών Κειμένων. 6. Διάλογος Παιδαγωγικής και Θεολογίας. 1. Ελληνισμός και Χριστιανισμός. 2. Κοινωνική Διδασκαλία της Ορθοδοξίας. 3. Επιστημολογία Ποιμαντικής Θεολογίας. 4. Ηθική Θεολογία και Ανθρωπολογία των Νηπτικών Πατέρων. 5. Το Ρητόν και Άρρητον της Θεολογίας. 6. Θρησκευτική Εκπαίδευση. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ECTS 1. Θρησκεία και Επιστήμη. 2. Η Παιδεία ως Πολιτισμός του Προσώπου. 3. Η Ποιμαντική των Νοσηλευτηρίων. 4. Ιστορία Χριστιανικής Ηθικής. 5. Εκκλησία και Δόγμα. 6. Κοινωνική Παιδαγωγική και Σύγχρονος Πολιτισμός. ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ ανώτατο όριο, σε σαράντα (40) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ή άλλων τμη μάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήματος Θεολο γίας του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και πρόσθετοι χώροι αιθουσών και γραφείων, που ανταποκρίνονται στις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε Δαπάνες Μετακινήσεων Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, κτλ.) Αναλώσιμα Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού.000 Άλλες Δαπάνες Σύνολο Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Π.Α. και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

14 40040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Z1 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/8/ (ΦΕΚ 254, τ.β ) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημά των Φυσικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι ών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η) και Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Η/Α)» Αναμόρφωση του προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την υπουργική απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Κα ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α ). 9. Την υπ αριθμ. Β7/8/ (ΦΕΚ 254, τ.β ) υπουρ γική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1157, τ.β ) υπουργική απόφαση.. Το αναμορφωμένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα σίας. 11. Το απόσπασμα πρακτικού της Ειδικής Διατμηματι κής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση ). 12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών (συνεδρίαση ). 13. Το με αρ. πρωτ. 2950/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής. 14. Το με αρ. πρωτ. 818/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β7/8/ (ΦΕΚ 254, τ.β ) υπουργική απόφαση ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα λειτουργήσει από το ακαδη μαϊκό έτος αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλε κτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Tα Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η) και Ηλε κτρονικού Αυτοματισμού (H/A) αποτελούν τη συνέχεια των μέχρι σήμερα λειτουργούντων Μ.Δ.Ε. Ρ/Η και Η/Α αντίστοιχα. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις γνωστικές περιοχές της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού καθώς και των Υπολο γιστικών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Σκοπός του η εξειδίκευση των πτυχιούχων των δύο ανωτέρω Τμημάτων καθώς και συναφών Τμημάτων άλ λων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και των πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου: (α) στην ηλεκτρονική και στα συστήματα επικοινωνιών και στους πιο σύγχρονους ή επερχόμενους τρόπους επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας και (β) στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην πληρο φορική και στα σύγχρονα και επερχόμενα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα. Στόχος του είναι η ανάπτυξη των τομέων αυτών της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας που εξελίσσονται ραγδαία και η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων αντίστοιχων στελεχών: (α) για τους μεγάλους οργανισμούς και τις εταιρείες, (β) για τις υπηρεσίες του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και (γ) για την στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκ παίδευσης.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυ χιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων και την ένταξή τους στον παγκόσμιο ερευνητικό ιστό. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Δ.Π.Μ.Σ απονέμει: (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες καθώς και στην επεξεργασία και μετάδοση της Πληροφορίας και (β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (H/A) με ειδίκευση στην Πληροφορική καθώς και στα Υπο λογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: (α) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφο ρικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπι στημίων της ημεδαπής. (β) Πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντι κειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρι σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε ται σε τρία (3) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 90 πιστω τικές μονάδες (ΠΜ, ECTS), δηλαδή 30 ΠΜ ανά εξάμηνο. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε., οι ΜΦ οφείλουν να εξετα στούν επιτυχώς σε 12 μαθήματα καθώς και να εκπο νήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε διπλωματική εργασία ή να εξεταστούν επιτυχώς σε 15 μαθήματα χω ρίς την υποχρέωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, στο Α εξάμηνο οι ΜΦ οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Στο Β έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 μαθήματα επιλογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε. που δίνεται παρακάτω). Στο Γ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς είτε σε 5 μαθήματα επι λογής (από τον πίνακα μαθημάτων του κάθε Μ.Δ.Ε. που δίνεται παρακάτω) είτε σε 2 μαθήματα επιλογής και παράλληλα να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία, η οποία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα, δηλαδή με 18 ΠΜ. Η επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει από το Β εξάμηνο. Για κάθε διπλωματική εργα σία ορίζεται 3μελής επιτροπή εξέτασης και η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση. Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα και αντιστοιχούν σε 6 ΠΜ το καθένα. Οι ώρες παρακολούθησης/εξάσκησης κάθε μαθήμα τος είναι 3 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενων τυχόν φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Α εξαμήνου κάθε Μ.Δ.Ε. είναι τα εξής: Μαθήματα Α εξαμήνου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΠΜ Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες 6 Δίκτυα Επικοινωνιών (κοινό μάθημα με ΗΑ) 6 Επεξεργασία Σημάτων (κοινό μάθημα με ΗΑ) 6 Θέματα Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού 6 Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 6 Μαθήματα Α εξαμήνου Μ.Δ.Ε. Η/Α ΠΜ Αρχές και Τεχνικές προγραμματισμού Γλώσσα C 6 Αρχιτεκτονική και Υλικό Η/Υ 6 Δίκτυα Επικοινωνιών (κοινό μάθημα με Ρ/Η) 6 Δομές και Αλγόριθμοι 6 Επεξεργασία Σημάτων (κοινό μάθημα με Ρ/Η) 6 Τα μαθήματα του Β και Γ εξαμήνου επιλέγονται από τις παρακάτω λίστες μαθημάτων. Λίστα προσφερόμενων Μαθημάτων Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΠΜ Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 6 Ασύρματες Ζεύξεις 6 Διαχείριση Δικτύων 6 Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων 6 Δορυφορικές Επικοινωνίες 6 Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών 6 Επικοινωνίες Κινητών 6 Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων 6 Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων 6 Κεραίες 6 Κώδικες Πηγής Καναλιού 6 Μετάδοση Μεταγωγή Πρόσβαση 6 Μικροεπεξεργαστές DSPs 6 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 6 Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 6 Στοχαστικές Διαδικασίες 6 Συμπίεση Δεδομένων 6 Συστήματα Επικοινωνιών Κινητών 6 Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6 Σχεδίαση και Μετρήσεις Διατάξεων Υψηλών Συχνοτήτων 6 Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων 6 Τεχνολογίες Φωνής 6

16 40042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνοοικονομικός Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων 6 Ψηφιακές Επικοινωνίες 6 Ψηφιακοί Πομποδέκτες 6 Λίστα προσφερόμενων Μαθημάτων Μ.Δ.Ε. Η/Α ΠΜ Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 6 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA) 6 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 6 Διασύνδεση Η/Υ με τον αναλογικό κόσμο 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων 6 Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών και Υπολογιστικών Συστημάτων 6 Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα 6 Επεξεργαστές Ψηφιακών Συστημάτων 6 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Τεχνολογίες Φωνής 6 Επιχειρησιακές Διαδικασίες 6 Εφαρμογές Διαδικτύου 6 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 6 Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 6 Λειτουργικά Συστήματα 6 Λογικός Προγραμματισμός Έμπειρα Συστήματα 6 Μικροεπεξεργαστές DSPs 6 Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 6 Πληροφοριακά Συστήματα 6 Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6 Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 6 Προσομοίωση 6 Συμπίεση Δεδομένων 6 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 6 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 6 Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 6 Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων 6 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων 6 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου 6 Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων 6 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) κατ έτος και για τα δύο Μ.Δ.Ε. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των συνεργαζομένων Τμημάτων, που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη. Τα συνεργαζόμε να Τμήματα θα διαθέσουν την εργαστηριακή υποδομή τους για τις ανάγκες της εκπαίδευσης των φοιτητών. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δα πανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε Αναλώσιμα Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού Άλλες Δαπάνες 500 Σύνολο Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ, και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 32 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3610 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα