ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π. ΚΑΤΑ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 24528/Β7 «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» (ΦΕΚ Β 990, 26/5/2009), ως προς την πρόβλεψη του άρθρου 10 παρ. 2 αυτής για την καταβολή διδάκτρων. Συζητήθηκε κατά την δικάσιμο της 1 ης Απριλίου η ένδικη αίτηση ακύρωσης μου, που πρέπει να γίνει δεκτή ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. Συμπληρωματικά επάγομαι τα εξής: Α- Η αδιάστικτη και απόλυτη διατύπωση της κρίσιμης διάταξης Με την διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4 Σ ο συντακτικός νομοθέτης θέτει μία γενική αρχή απόλυτης εφαρμογής, που ισχύει, κατά τη ρητή πρόβλεψη του, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το ότι η υπό κρίση ρύθμιση αφορά και τις μεταπτυχιακές σπουδές προκύπτει από την γενική και αδιάστικτη διατύπωση της, που ρητά όρισε για πρώτη φορά στην ελληνική συνταγματική ιστορία ότι το δικαίωμα για δωρεάν παιδεία εφαρμόζεται «σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια». Η πρόθεση αυτή για επέκταση του δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα δημόσια εκπαιδευτήρια προκύπτει (πέρα από την αναμφισβήτητη και απόλυτη γραμματική της διατύπωση, εφόσον το όλες δεν βαθμονομείται) και ιστορικά, από την αντιδιαστολή της με εκείνες των

2 2 προϋφιστάμενων Συνταγμάτων, που περιόριζαν τον δωρεάν χαρακτήρα μόνον στην υποχρεωτική εκπαίδευση (βλ. και παρακάτω, Β-2.2). Και η συστηματική ερμηνεία της υπό κρίση ρύθμισης, σε σχέση με την ακαδημαϊκή ελευθερία, που δεν πρέπει να εξαρτάται από την οικονομική επιφάνεια των σπουδαστών, όμως, άγει αναγκαστικά στο ίδιο αποτέλεσμα. Όπως επισημαίνεται και από τη μειοψηφήσασα άποψη «Τα αναφερθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, κατά το Σύνταγμα, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των καθηγητών τους συνδέονται αρρήκτως με την δωρεάν παροχή παιδείας σε όλους μέσω των προγραμμάτων σπουδών που προβλέπει ο νομοθέτης και που συνιστούν την αποστολή τους. Το κατοχυρούμενο από το Σύνταγμα δικαίωμα δωρεάν παιδείας δεν μπορεί να περιορισθεί σε ορισμένο μόνον βασικό επίπεδο σπουδών χωρίς να θίγεται το περιεχόμενο και το αντικείμενο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.» Β- Κριτική αντίκρουση του σκεπτικού της πλειονοψηφήσασας άποψης της ΣτΕ Β-1 Επιχείρημα 1 ο : «Η περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσεως και προώθηση της έρευνας με τις μεταπτυχιακές σπουδές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι εκτός της κύριας αποστολής τους» Το επιχείρημα αυτό είναι το κεντρικό της υπό κρίση άποψης και αναπτύσσεται στη σκέψη 7, επί λέξει ως εξής: «( Τ)ο δικαίωμα παροχής δωρεάν παιδείας από τα κρατικά εκπαιδευτήρια της ανώτατης βαθμίδας έχει πεδίο εφαρμογής μόνον στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που ολοκληρώνεται με την χορήγηση σχετικού πτυχίου, που συνιστά την βασική αποστολή όλων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δωρεάν παιδείας δεν περιλαμβάνει την φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που ολοκληρώνονται με την χορήγηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδικεύσεως ούτε την διαδικασία εκπονήσεως διδακτορικής διατριβής που καταλήγει στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Και τούτο γιατί το εν λόγω κοινωνικό δικαίωμα δωρεάν παιδείας όσον αφορά τα κρατικά εκπαιδευτήρια της ανώτατης βαθμίδας καλύπτει μόνον την βασική αποστολή τους όπως αυτή έχει ιστορικά διαμορφωθεί, δηλαδή την απόκτηση από τους φοιτητές των γνώσεων που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν επιστημονικά και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.» Η περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσεως και προώθηση της έρευνας με τις μεταπτυχιακές σπουδές στα εν λόγω ανώτατα

3 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι εκτός της κύριας αποστολής τους και άρα δεν αποτελούν αντικείμενο του κοινωνικού δικαιώματος της δωρεάν παιδείας που κατοχυρώνει το Σύνταγμα.» Η θέση ότι η περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η προώθηση της έρευνας είναι εκτός της κύριας αποστολής των ΑΕΙ αποτελεί θεμελιώδες πραγματολογικό σφάλμα, που έρχεται σε αντίθεση με τον ιστορικά διαμορφωμένο ήδη από την Αναγέννηση σκοπό των πανεπιστημίων. Αυτά, σε αντίθεση με τα εκπαιδευτήρια της εγκύκλιας εκπαίδευσης που απλώς μεταδίδουν στους μαθητές δεδομένες, βασικές γνώσεις, έχουν την παράλληλη και αδιάρρηκτα συνδεδεμένη διπλή λειτουργία αφενός να μεταδίδουν στους φοιτητές το βασικό corpus γνώσεων και δεξιοτήτων της σχετικής επιστήμης (όχι επαγγέλματος, όπως υπολαμβάνει η πλειοψηφία!) και αφετέρου να προάγουν περαιτέρω το σχετικό κύκλο γνώσης. Αυτό το χαρακτηριστικό (και ο εν γένει ανθρωπιστικός και όχι στενά επαγγελματοκεντρικός προσανατολισμός τους) διαφοροποιεί τα Πανεπιστήμια από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ορθά, επί του προκειμένου, η μειοψηφούσα άποψη σημειώνει «(Σ)ύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 που διέπουν πλέον την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα σπουδών εντάσσονται ρητά στην ανώτατη βαθμίδα της παιδείας που παρέχεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με την μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, λειτουργούν με την ευθύνη των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και έχουν ως σκοπό την περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσεως και των τεχνών και την προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών αναπτύξεως της Χώρας. Οι σκοποί αυτοί βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής των εκπαιδευτικών αυτών ιδρυμάτων και συνδέονται αρρήκτως με την ακαδημαϊκή ελευθερία και άρα οι σχετικές υπηρεσίες κατά το Σύνταγμα πρέπει να παρέχονται από αυτά δωρεάν.» Β-2 Επιχείρημα 2 ο : Ιστορική ερμηνεία Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος επιχειρήματος υπάρχει ένα σκέλος που αναφέρεται στην ιστορική διαμόρφωση του υπό κρίση κοινωνικού δικαιώματος: «το εν λόγω κοινωνικό δικαίωμα δωρεάν παιδείας όσον αφορά τα κρατικά εκπαιδευτήρια της ανώτατης βαθμίδας καλύπτει μόνον την βασική αποστολή τους όπως αυτή έχει ιστορικά διαμορφωθεί».

4 4 Β.2.1 Και το επιχείρημα αυτό είναι ανακριβές. Κατ αρχάς πραγματολογικά, εφόσον η ακαδημαϊκή ενότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών εντός της βαθμίδας της πανεπιστημιακής, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει ήδη από τον πρώτο νόμο που ρύθμισε συνολικά τα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το ν. 5343/1932, Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος προέβλεπε στο άρθρο 11 παρ. 1 ότι «1. Αι Σχολαί του Πανεπιστημίου απονέμουσι πτυχία, διδακτορικά διπλώματα». Περαιτέρω, όπως δέχεται και η μειοψηφούσα άποψη, οι μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο διδακτορικό ή μεταπτυχιακού τίτλου αποτελούσαν αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης πολύ πριν από το Σύνταγμα του Ενδεικτικά: Με το ΠΔ της 7/14 Αυγ (ΦΕΚ Α`283) «Περί δοκιμασίας διδακτόρων και πτυχιούχων της νομικής ή των πολιτικών και οικονομικών επιστημών αλλοδαπών πανεπιστημίων» ρυθμίσθηκε ο τρόπος απονομής των διδακτορικών διπλωμάτων νομικής και οικονομικής επιστήμης. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, με το ν 5343/1932, Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών ορίσθηκε (άρθρο 11 παρ. 1) ότι «1. Αι Σχολαί του Πανεπιστημίου απονέμουσι πτυχία, διδακτορικά διπλώματα.» Με το ΠΔ υπ` αριθ. 359 της 29 Σεπτ. /3 Οκτ (ΦΕΚ Α` 264) Περί ιδρύσεως, παρά τη Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών, Τμημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκαν μεταπτυχιακά τμήματα στην τότε- ΑΣΟΕΕ. Από την ανωτέρω ενδεικτική και όχι εξαντλητική καταγραφή, προκύπτει ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές, ως τμήμα της τριτοβάθμιας, ανώτατης εκπαίδευσης, προσφέρονταν από τα Πανεπιστήμια και ρυθμίζονταν από το νόμο καθ ολη την διάρκεια του περασμένου αιώνα, πολύ πριν από την θέση σε ισχύ του Συντάγματος του Β.2.2 Η ιστορική ερμηνεία της συνταγματικής ρύθμισης επιβεβαιώνει την θέση της αίτησης ακύρωσης, διότι σαφώς προκύπτει από αυτήν η βούληση του συντακτικού νομοθέτη του 1975 να καθιερώσει ως novum και σε αντίθεση με τα προϋφιστάμενα συντάγματα την δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τόσο το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος του 1911, το οποίο για

5 5 πρώτη φορά καθιέρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση, όσο και το άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγματος του 1927, όπως και το άρθρο 16 παρ. 3 του Συντάγματος του 1952 επαναλάμβαναν την ίδια ρύθμιση: «η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους». Είναι προφανής η βούληση του ιστορικού συνταγματικού νομοθέτη η δωρεάν παροχή της εκπαίδευσης να αφορά όλες τις βαθμίδες σπουδών και όλα τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια. Β-3 Επιχείρημα 3 ο «Ο κοινός νομοθέτης εκδηλώνει την σχετική κοινωνική μέριμνά του με την πρόβλεψη χορηγήσεως υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές» Κατά το επιχείρημα αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει δωρεάν παροχή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης διότι, επί λέξει, «ο κοινός νομοθέτης εκδηλώνει την σχετική κοινωνική μέριμνά του με την πρόβλεψη χορηγήσεως υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από τους πόρους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και την θέσπιση της δυνατότητας υγειονομικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως όσων δεν έχουν υγειονομική κάλυψη και της χορηγήσεως φοιτητικών δανείων.» Το επιχείρημα αυτό είναι προδήλως αλυσιτελές για την ερμηνεία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 16 παρ. 4, διότι αναφέρεται προφανώς σε διαφορετικό συνταγματικό κανόνα, αυτόν του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής που προβλέπει, αυτοτελώς και προσθετικά σε σχέση με το πρώτο εδάφιο: «To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυς.» Είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή έχει αυτοτελές κανονιστικό περιεχόμενο και θεωρεί δεδομένη την δωρεάν παροχή της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπει μία πρόσθετη υποχρέωση για τον δημόσιο νομοθέτη, για την ενίσχυση των ασθενέστερα οικονομικά σπουδαστών. Γ- Συνέπειες από την διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας του νόμου Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας είναι ιδιαίτερα δυσμενές. Τυχόν διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης θα υπονομεύσει την δυνατότητα των Πανεπιστημίων να παρέχουν μεταπτυχιακές σπουδές; Βεβαίως και όχι. Η επιβολή διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές δεν επιβάλλεται από λειτουργικές ανάγκες των σχετικών προγραμμάτων αλλά από τη ζήτηση της αγοράς, ιδίως τη ζήτηση για

6 6 χρηματοοικονομικές σπουδές τύπου MBA. Για το λόγο αυτό και δεν έχουν επιβληθεί δίδακτρα στο Πολυτεχνείο ή τις Ιατρικές Σχολές, όπου τα λειτουργικά έξοδα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, λόγω εργαστηρίων, είναι συγκριτικά μεγαλύτερα. Το μεγαλύτερο τμήμα δε από τα δίδακτρα αυτά χρηματοδοτεί τις αμοιβές των διδασκόντων καθηγητών, οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως νομική (και κυρίως ηθική και ακαδημαϊκή) υποχρέωση να διδάσκουν σε αυτά χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική διαστρέβλωση του ακαδημαϊκού λειτουργήματος. Απολύτως ορθά αυτό επισημαίνεται από τη μειοψηφούσα άποψη, ως εξής: «Το Σύνταγμα, κατά την έννοια του, αποκλείει την ύπαρξη οικονομικής σχέσεως μεταξύ των καθηγητών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι δημόσιοι λειτουργοί και των φοιτητών σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών που εντάσσεται στην αποστολή τους και, κατά συνέπεια, είναι αντίθετη προς αυτό η πρόβλεψη καταβολής από τους φοιτητές διδάκτρων για την διδασκαλία και παροχή παιδείας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και μάλιστα όταν σημαντικό τμήμα των διδάκτρων αυτών διατίθεται, κατά τον νόμο, για αμοιβή ή αποζημίωση του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.» Αντιθέτως, η μη διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας κινδυνεύει να υπονομεύσει τον δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και σε άλλα επίπεδα ή βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την επίκληση ακριβώς του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, η μη διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας της πρόβλεψης για καταβολή διδάκτρων, ενόψει της αντίθετης ρητής, σαφούς και αδιάστικτης συνταγματικής πρόβλεψης συνιστά στην ουσία έμμεση δικαστική αναθεώρηση του άρθρου 16. Δεν πρέπει το Δικαστήριο να αναλάβει το ρόλο αυτό, διότι δεν του ανήκει. Άλλωστε, η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου αυτού έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη αναθεωρητική βουλή και δεν έχει ακόμη καταλήξει. Δεν πρέπει η δικαστική λειτουργία να λάβει θέση στη συζήτηση αυτή. Επειδή κατά τα λοιπά αναφέρομαι στην αίτηση ακύρωσης μου, ΓΙΑ ΑΥΤΟ- ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτό το παρόν και η αίτηση ακύρωσης μου στο σύνολο της και Να καταδικασθεί το Δημόσιο στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.. Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Ο αιτών δικηγόρος

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Προδημοσίευση από το περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 55/2013 ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Σχόλια σε τρεις δικαστικές αποφάσεις: ΔΕφΠατρ 705/2010 (δίδακτρα στο ΕΑΠ) ΣτΕ 2714/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. 57/2013, σελ. 169 242 ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Σχόλια σε τρεις δικαστικές αποφάσεις: ΔΕφΠατρ 705/2010 (δίδακτρα στο ΕΑΠ) ΣτΕ 2714/2010 (Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011. Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι.

Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011. Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011 Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. Σε απάντηση της από 5.7.2011 επιστολής που μου απηύθυνε εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Περίληψη Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Εισαγωγή...2 Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου...2 1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου...2 2. Το καθεστώς αδειοδότησης...3 α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 4, 5 και 6 ν. 3863/2010»

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 4, 5 και 6 ν. 3863/2010» Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Φακέλου: ***** Αριθ. Πρωτ.: ***** Ειδ. Επιστήμονας : Π. Κοντογεωργοπούλου Κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πειραιώς 40 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση Ι. Καμτσίδου Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Στις ενστάσεις που γεννά το πρόσφατο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων συγκαταλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων κάθε ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών του και η κλήση του «να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του για διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης», δ) η διαβίβαση, από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] Πρόεδρος: Π. Πικραµένος Εισηγητής: Ηρ. Τσακόπουλος, Σύµβουλος Με τις υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ 1 Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Δικογραφία 2013 645 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Γενικά Η ψήφιση του ν. 4009/2011 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνει ήδη τη σκληρή πραγματικότητα της χρεοκοπίας και της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 6 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα