Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές: Γρηγόρης Τσιούκας Φεβρουάριος 2008

2 2 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 αρ. πρωτ / Προς Κύριο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ: Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Ι. Το ζήτηµα Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε και εξέτασε την υπ` αριθµ. πρωτ / αναφορά του σπουδαστή του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΣΤΕΦ) κυρίου ***********, αλβανού υπηκόου, σχετικά µε το ζήτηµα της δυνατότητας χορήγησης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. σε υπηκόους τρίτων χωρών που σπουδάζουν σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπό τους όρους που προβλέπεται για τους σπουδαστές που είναι έλληνες πολίτες ή οµογενείς. Το εν λόγω ζήτηµα ετέθη στην Αρχή µετά την άρνηση των αρµόδιων υπηρεσιών να χορηγήσουν στον ενδιαφερόµενο υποτροφία προπτυχιακών σπουδών λόγω επιδόσεων, µε την αιτιολογία ότι, παρά τις επιδόσεις του, οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται µόνο σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα 1. Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και του Υπ.Ε.Π.Θ. θέτοντας το ζήτηµα που απασχολούσε τον ενδιαφερόµενο. Πιο συγκεκριµένα, µε το υπ` αριθµ. πρωτ /05.2.1/ έγγραφό του προς το Ι.Κ.Υ., ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τις απόψεις του ιδρύµατος για το θέµα, καθώς και ενηµέρωση σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς χορήγησης βραβείων και υποτροφιών σπουδών. Όπως προέκυψε από την απάντηση του Ι.Κ.Υ., πράγµατι, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς που εκδίδει το.σ. του ιδρύµατος στο πλαίσιο των νόµιµων αρµοδιοτήτων του, προϋπόθεση για τη διεκδίκηση και χορήγηση των επίµαχων 1 Το ανά χείρας πόρισµα δεν αναφέρεται στις υποτροφίες που προβλέπονται στο πλαίσιο ειδικών προγραµµάτων και απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς. Οι υποτροφίες αυτές έχουν ως στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, που δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα, για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση µε τον ελληνικό πολιτισµό, καθώς επίσης και την πραγµατοποίηση, κυρίως, µεταπτυχιακών/µεταδιδακτορικών σπουδών. Εποµένως, δεν καλύπτουν τις κατηγορίες εκείνες των αλλοδαπών που έχουν ειδικούς δεσµούς µε τη χώρα και διαµένουν υπό ειδικό καθεστώς ενισχυµένων δικαιωµάτων αναλόγων µε εκείνα που αναγνωρίζονται στους ηµεδαπούς. 2

3 3 βραβείων και υποτροφιών είναι η ελληνική ιθαγένεια (υπηκοότητα) ή εθνικότητα (οµογενειακή ιδιότητα). Λαµβάνοντας υπόψη νεότερες νοµοθετικές εξελίξεις στα ζητήµατα αλλοδαπών, εξελίξεις που διερµηνεύουν το σχεδόν καθολικό αίτηµα των κοινοβουλευτικών δυνάµεων της χώρας για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών µεταναστών, ιδίως των νέων µεταξύ αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε προς το Υπ.Ε.Π.Θ. (Γενικό Γραµµατέα, κύριο Ανδρέα Καραµάνο) το υπ` αριθµ. πρωτ /05.2.2/ έγγραφό του, µε το οποίο διατύπωνε την άποψη ότι «πρέπει να δροµολογηθεί η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθµίζει τις υποτροφίες και τα βραβεία Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που χορηγεί το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών [πέραν των ειδικών προγραµµάτων για συγκεκριµένες κατηγορίες αλλοδαπών] προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της δυνατότητας διεκδίκησης βραβείων και υποτροφιών [επί ίσοις όροις] από α) τους επί µακρόν διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, β) τους κοινοτικούς υπηκόους µε σταθερή διαµονή στην Ελλάδα, και γ) τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αναπτύξει ειδικούς και ισχυρούς δεσµούς µε την Ελλάδα, και ειδικότερα όσους έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει στην Ελλάδα το σύνολο των σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η αρµόδια υπηρεσία του Υπ.Ε.Π.Θ. ( ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας) παρέπεµψε το ζήτηµα εκ νέου στο Ι.Κ.Υ., το οποίο, ωστόσο, δεν έκρινε σκόπιµο, έως σήµερα τουλάχιστον, να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να τροποποιηθούν οι σχετικοί κανονισµοί του που διέπουν τα επίµαχα βραβεία και υποτροφίες και ορίζουν ως προϋπόθεση την κατοχή ελληνικής ιθαγένειας ή εθνικότητας. ΙΙ. Οι ισχύουσες διατάξεις Το Ι.Κ.Υ. συστήθηκε µε το ν. 1825/1951, διατάξεις του οποίου, όπως τροποποιήθηκαν στο µεταξύ, εξακολουθούν να τελούν και σήµερα σε ισχύ στο βαθµό που δεν έχουν ρητά καταργηθεί ή δεν έρχονται σε σύγκρουση µε νεώτερες διατάξεις αντίθετου περιεχοµένου. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2158/1993, «Το Ι.Κ.Υ. είναι ο εθνικός φορέας υποτροφιών. Σκοποί του είναι: α) Η χορήγηση υποτροφιών και οικονοµικών ενισχύσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται δάνεια και βραβεία, σε Έλληνες, οµογενείς και αλλοδαπούς βάσει προγραµµάτων που συντάσσονται από το διοικητικό συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. και εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων [ ]». Στην παρ.1 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου ορίζονται οι διάφορες κατηγορίες υποτροφιών, χωρίς να αποκλείονται από αυτές ρητά όσοι δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα (ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ειδικών υποτροφιών για αλλοδαπούς, βλ. υποσηµ.1), ενώ στην παρ.2 του άρθρου 5 ορίζεται ότι «Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι κατηγορίες των µη δικαιούµενων χορήγησης δανείων, καθώς και θέµατα σχετικά µε τις κατηγορίες υποτροφιών και τον τρόπο χορήγησής τους». Παρόµοιου περιεχοµένου διατάξεις περιλαµβάνονται και στο π.δ. 321/1999, όπου ορίζεται επίσης, στο άρθρο 2 παρ.2 περ. ι, ότι «Το ιοικητικό Συµβούλιο [του Ι.Κ.Υ.] ασκεί τις εξής αρµοδιότητες: [ ] καταρτίζει τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης υποτροφιών των προγραµµάτων του Ι.Κ.Υ. [ ]». Περαιτέρω, στην παρ.5 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 ορίζονται οι όροι χορήγησης βραβείων και υποτροφιών στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., χωρίς να περιλαµβάνεται σε αυτούς ο όρος της ελληνικής ιθαγένειας ή εθνικότητας. Τέλος, όπως προκύπτει από τους κανονισµούς υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που υιοθετεί στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του το Ι.Κ.Υ., ερµηνεύοντας και εφαρµόζοντας την κείµενη νοµοθεσία, και µάλιστα κατά πάγιο τρόπο, για την απονοµή των υποτροφιών και βραβείων σε 3

4 4 φοιτητές, πέραν των ειδικών προγραµµάτων που απευθύνονται αποκλειστικά για αλλοδαπούς, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της κατοχής ελληνικής ιθαγένειας ή εθνικότητας. ΙΙΙ. Οι απόψεις της Αρχής Γίνεται παγίως δεκτό ότι η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 16 του Συντάγµατος επιβάλλει ρητώς την υποχρέωση του κράτους να ενισχύει τους έλληνες σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, στον βαθµό που η δωρεάν παιδεία αφορά κατ` αρχήν τους Έλληνες πολίτες. Ωστόσο,η εν λόγω διάταξη δεν περιορίζει το πεδίο εφαρµογής της µόνον στους Έλληνες σπουδαστές, αποκλείοντας τους αλλοδαπούς. Αντιθέτως, θα µπορούσε να υποστηριχτεί η άποψη ότι η αναφορά του εδ. β της διάταξης στον όρο «σπουδαστές», χωρίς άλλο προσδιορισµό, επιβάλλει ερµηνεία της ρύθµισης που να περιλαµβάνει και τους µη Έλληνες σπουδαστές, ιδίως µάλιστα στις περιπτώσεις που η τυχόν ενίσχυση έχει τον χαρακτήρα επιβράβευσης και όχι κοινωνικής παροχής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εν λόγω συνταγµατική διάταξη δεν εµποδίζει το νοµοθέτη να προχωρήσει σε διαφορετική διαρρύθµιση της υποχρέωσης ενίσχυσης των σπουδαστών, αναγνωρίζοντας τη σχετική δυνατότητα και σε αλλοδαπούς υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Πέραν αυτού, στην ελληνική έννοµη τάξη υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις που επιβάλλουν τη διαφορετική αντιµετώπιση του ζητήµατος της χορήγησης βραβείων και υποτροφιών σε αλλοδαπούς φοιτητές. Κατ` αρχάς, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που περιλαµβάνονται στον ν.3386/2005 (άρθρα 65 και 66), µία από τις βασικές αρχές που διέπουν τις δράσεις κοινωνικής ένταξης είναι η αρχή της ίσης µεταχείρισης και στόχος η χορήγηση δικαιωµάτων στους υπηκόους τρίτων χωρών, τα οποία διασφαλίζουν την αναλογικώς ισότιµη συµµετοχή τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους υπηκόους τρίτων χωρών, που η εργασία τους δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, όπως επίσης και στους υπηκόους δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Περαιτέρω, στο άρθρο 12 του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α ), το οποίο εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 69 του Ν.3386/2005, µε θέµα την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25 ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες, προβλέπεται ρητά ότι «ο επί µακρόν διαµένων απολαύει ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά: β. Την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, περιλαµβανοµένων των υποτροφιών σπουδών». Ενόψει και της ανωτέρω ρύθµισης για τους επί µακρόν διαµένοντες τρίτων χωρών, ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι το ζήτηµα των υποτροφιών σπουδών θα πρέπει άµεσα να ρυθµιστεί προς την ίδια κατεύθυνση σε σχέση και µε τους κοινοτικούς υπηκόους που διαµένουν σε σταθερή βάση στην Ελλάδα. Θα ήταν πράγµατι παράδοξο να δοθεί, δυνάµει µάλιστα κοινοτικών ρυθµίσεων, η δυνατότητα διεκδίκησης βραβείων και υποτροφιών στους επί µακρόν διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών και να τη στερούνται οι κοινοτικοί υπήκοοι που διαµένουν σε σταθερή βάση στην Ελλάδα. Άλλωστε, σύµφωνα και µε τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α ), µε το οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2004/38/ΕΚ της 29 ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ε.Ε. και των µελών των οικογενειών τους, «Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Ελλάδα δεν υποχρεούται [ ] να δίνει, πριν από την απόκτηση µόνιµης διαµονής, σπουδαστική βοήθεια, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης, αποτελούµενη από σπουδαστικές υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια σε άλλα πρόσωπα εκτός από 4

5 5 µισθωτούς, ασκούντες ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα µέλη των οικογενειών τους». Συνάγεται, εποµένως, ότι η σχετική υποχρέωση υφίσταται στις περιπτώσεις κοινοτικών υπηκόων µε µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα, αλλά και σε κοινοτικούς υπηκόους που διαµένουν στη χώρα ως µισθωτοί ή ως ασκούντες ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, καθώς επίσης και στα µέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Σηµειώνεται δε ότι το καθεστώς µόνιµης διαµονής αναγνωρίζεται σε πρόσωπα µε συνεχή νόµιµη διαµονή για διάστηµα πέντε ετών. Τέλος, υπό το πρίσµα της ανάγκης υιοθέτησης δράσεων και µέτρων οµαλής κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία, και ιδίως αυτών που έχουν µια ειδική σχέση µε την Ελλάδα, η Αρχή θεωρεί σκόπιµο να εξεταστεί το ενδεχόµενο διεύρυνσης του κύκλου των υποψηφίων υποτρόφων σε αλλοδαπούς και άλλων κατηγοριών, πέραν των επί µακρόν διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και των κοινοτικών µε σταθερή διαµονή στη χώρα (µόνιµη διαµονή, διαµονή ως µισθωτοί ή ασκούντες ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται όσοι αλλοδαποί έχουν ολοκληρώσει στην Ελλάδα το σύνολο των σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως, µάλιστα, όταν έχουν γεννηθεί, ανατραφεί και ενηλικιωθεί στην Ελλάδα. Η ανάγκη ιδιαίτερης αντιµετώπισης της κατηγορίας αυτής αλλοδαπών αναγνωρίζεται και από τον ίδιο το νοµοθέτη, καθώς, όπως ρητά ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 72 του ν.3386/2005, «Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί». Θα ήταν παράδοξο να εξαιρούνται από την ισότητα όρων η ενίσχυση των σπουδαστών και, ακόµη περισσότερο, η επιβράβευση των επιδόσεών τους. Ειδικά µάλιστα στην περίπτωση της ενίσχυσης µε βάση την αξία του σπουδαστή (λ.χ. µε βάση την επίδοση σε εξετάσεις, βαθµολογία κλπ.), τέτοια διαβάθµιση θα προσέκρουε στην αρχή της αξιοκρατίας, που δεν συναρτάται µε την ιδιότητα του πολίτη αλλά µε την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, και άρα προστατεύεται στο πρόσωπο του καθενός. Έτσι, ο αποκλεισµός από τις υποτροφίες επίδοσης αλλοδαπών και µάλιστα κατά τεκµήριο εντεταγµένων στη κοινωνική ζωή, αφού έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό σχολείο, για µόνον τον λόγω ότι δεν είναι έλληνες, υποδηλώνει, ολοένα και περισσότερο, αθέµιτη διάκριση για λόγους εθνικής καταγωγής. Γι αυτό και ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της ίσης µεταχείρισης, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3304/2005, δεν µπορεί να παρακάµψει το ζήτηµα, περιοριζόµενος στο ότι διακρίσεις που στηρίζονται στην ιθαγένεια θεωρούνται κατ αρχήν αποδεκτές. IV. Προτάσεις Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη: α) κρίνει ότι συνιστά πλέον νόµιµη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας, εκπορευόµενη µάλιστα από το κοινοτικό δίκαιο, να αναλάβει άµεσα πρωτοβουλία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου που ρυθµίζει τις υποτροφίες και τα βραβεία Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που χορηγεί το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της δυνατότητας διεκδίκησης, επί ίσοις όροις µε τους έλληνες, βραβείων και υποτροφιών από : i) τους επί µακρόν διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, ii) τους κοινοτικούς υπηκόους µε σταθερή διαµονή (διαµονή µόνιµη, διαµονή ως µισθωτοί ή ασκούντες ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα) στην Ελλάδα, καθώς και από τα µέλη της οικογένειάς τους ανεξαρτήτως ιθαγένειας. β) προτείνει την αναγνώριση της δυνατότητας αυτής και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αναπτύξει ισχυρούς προσωπικούς δεσµούς µε την Ελλάδα, µε βασικό κριτήριο την ολοκλήρωση στη χώρα του συνόλου των σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί. 5

6 6 Ιδιαίτερη σηµασία έχει η αναγνώριση της δυνατότητας αυτής σε όσους : i) έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ii) είναι κάτοχοι αδειών διαµονής αόριστης διάρκειας,, iii) είναι τέκνα αλλοδαπών που είναι κάτοχοι άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος. Ανδρέας Τάκης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Χειριστής: Γρηγόρης Τσιούκας (τηλ ) 6

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες του Ακρίτα Καϊδατζή 1 Ι. Εισαγωγή Μία απ τις βασικές πτυχές των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών αποτελεί και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή **

19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή ** 19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή ** Προς τη Γενική Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Αθηνά ρέττα Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Κοιν. ΙΚΑ-ΕΤEΑΜ Γενική /νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001

Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001 Προτάσεις για την απλούστερη, λειτουργικότερη και δίκαιη υλοποίηση της πολιτικής του ν. 2910/2001 1 Αδυναµία εµπρόθεσµης κατάθεσης αίτησης για άδεια εργασίας και παραµονής για λόγους ανωτέρας βίας Έως

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Προς : 1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αργύρη Ντινόπουλου, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα 2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Περίληψη Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν.

ΙΙΙ. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (ν. 68 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ πράξη, να γίνει αποφασιστική, να υπήρχαν τα εχέγγυα της δίκαιης κρίσης, του ελέγχου και της ισότιµης πρόσβασης των αλλοδαπών στη χορήγηση της σχετικής άδειας. ΙΙΙ. Το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Φορολόγηση εκπαιδευτικού επιδόµατος προερχοµένου από πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικοί επιστήµονες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΕ' - Αριθμ. τευχ. 4/641 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2013 τηλ.: 210-3635651 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα