Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για χρονικό διάστημα είκοσι ετών 1

2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1.1. Νομικό πλαίσιο Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων του Νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α 28) και σύμφωνα με τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 151),τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18), την υπ αριθμ. 229/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (εφεξής «ΔΕΑΑ») και την από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή το «Ταμείο»), που ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, αποφάσισε να παραχωρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα (εφεξής «Δικαίωμα»). Ειδικότερα, το Δικαίωμα θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: (α) το μη αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα (β) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη, εντός και εκτός του χώρου των ιπποδρομιών (γ) το αποκλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών (δ) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής πρόσθετου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών («sweepstake») (ε) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται μέσω του διαδικτύου. Το Δικαίωμα θα έχει διάρκεια 20 ετών. Ειδικώς ως προς το δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος μέσω του διαδικτύου (υπό (ε) ανωτέρω), η αποκλειστικότητα θα λήξει την 12 η Οκτωβρίου 2020 και έκτοτε θα υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180), όπως ισχύει. Από την 12 η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι την λήξη του Δικαιώματος, η αποκλειστικότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων ιπποδρομιακών στοιχημάτων μέσω διαδικτύου θα διατηρείται μόνο για τις ιπποδρομίες που οργανώνονται από την ΕΕΣ ό- πως ορίζεται κατωτέρω. 2

3 Το Δικαίωμα θα παραχωρηθεί δυνάμει μιας σύμβασης παραχώρησης (εφεξής «Σύμβαση Παραχώρησης»), την οποία θα συνάψει το Ταμείο με μία ανώνυμη εταιρεία (εφεξής «ΕΕΣ» δηλαδή εταιρεία ειδικού σκοπού ή παραχωρησιούχος σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο 4111/2013), την οποία θα συστήσει ο επενδυτής που θα επιλεχθεί μέσω ενός δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προσφορών (εφεξής «Διαγωνιστική Διαδικασία»). Η Σύμβαση Παραχώρησης θα προβλέπει μεταξύ άλλων ειδικώς τις εξουσίες σχετικά με το Δικαίωμα, τους σχετικούς περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που θα έχει η ΕΕΣ σχετικά με το Δικαίωμα. Η ΕΕΣ θα έχει ως αποκλειστικό της σκοπό εκείνους που θα προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. Η ΕΕΣ δεν θα μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση Παραχώρησης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σημειώνεται ότι το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα διοργανώνεται και διεξάγεται σήμερα από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ (εφεξής «ΟΔΙΕ»). Η ΕΕΣ θα έχει τη δυνατότητα να συνάψει μια χωριστή σύμβαση μίσθωσης (εφεξής «Σύμβαση Μίσθωσης») προκειμένου να διεξάγει ιπποδρομίες στις εγκαταστάσεις του ΟΔΙΕ (που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής), οι όροι της οποίας θα καθορισθούν περαιτέρω κατά τη Δεύτερη Φάση (όπως περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 1.2). Σε κάθε περίπτωση, η Σύμβαση Παραχώρησης θα είναι απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση σχετική με τον ΟΔΙΕ, η δε ΕΕΣ δεν θα υποκαθίσταται ως διάδοχος στο ενεργητικό ή το παθητικό της περιουσίας του ΟΔΙΕ ούτε θα φέρει οποιαδήποτε από τις υ- ποχρεώσεις του ΟΔΙΕ. Οι εταιρείες Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Emporiki Bank of Greece SA. (εφεξής από κοινού «Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι»), Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία και Καρατζάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία (εφεξής «Νομικοί Σύμβουλοι») ενεργούν ως σύμβουλοι του Ταμείου σε αυτή τη διαδικασία Αντικείμενο και Διαδικασία Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») είναι να προσελκύσει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές (εφεξής «Υποψήφιος») που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, η οποία θα διενεργηθεί σε δύο (2) φάσεις. 3

4 Στην πρώτη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (εφεξής «Πρώτη Φάση»), η οποία διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, οι Υποψήφιοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία, υποβάλλοντας την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τα έγγραφα που περιγράφονται στην ενότητα 3 κατωτέρω (εφεξής «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»). Ο σκοπός της Πρώτης Φάσης είναι να επιλεγούν Υποψήφιοι που διαθέτουν τη νομική, τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Η πλήρωση ή μη των κριτηρίων προεπιλογής από κάθε Υποψήφιο για τη συμμετοχή του στη δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (εφεξής «Δεύτερη Φάση») θα αποφασιστεί από το Ταμείο με βάση τα κριτήρια και τους όρους που τίθενται στις ενότητες 2 και 3 κατωτέρω. Μετά την κατά τα ανωτέρω απόφαση, οι Υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγγράφως από τους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους για το εάν πληρούν ή όχι τα κριτήρια για να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση. Οι Υποψήφιοι που θα αποκλειστούν θα ενημερωθούν για το λόγο αποκλεισμού τους. Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υπογράψουν μία σύμβαση εμπιστευτικότητας (εφεξής «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας»), μετά την υπογραφή της οποίας οι Υποψήφιοι θα λάβουν οδηγίες για την υποβολή της προσφοράς τους και μία επισκόπηση της Δεύτερης Φάσης (εφεξής «Πρόσκληση Υ- ποβολής Προσφορών»). Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας οι Υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια ως άνω θα καθίστανται «Προεπιλεγμένοι Διαγωνιζόμενοι» και θα έχουν το δικαίωμα μεταξύ άλλων να: έχουν πρόσβαση σε μία ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών υποβάλλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί του σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής «Τεύχη Διαγωνισμού») και να υποβάλλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές μετά την οριστικοποίηση των Τευχών Διαγωνισμού από το Ταμείο. Τα ανωτέρω θα περιγραφούν λεπτομερέστερα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα παρέχει επίσης στους Προεπιλεγμένους 4

5 Διαγωνιζόμενους, που επιθυμούν να συνάψουν τη Σύμβαση Μίσθωσης, τις πληροφορίες σχετικά με τους όρους της και με τη διαδικασία οριστικοποίησής της. Οι Προεπιλεγμένοι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία οριστική έγγραφη δεσμευτική προσφορά που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την οικονομική προσφορά τους και μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Επιπλέον, σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, ενδέχεται να ζητηθεί μια σύνοψη του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για τη λειτουργία της ΕΕΣ. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Το Ταμείο επιθυμεί να προσελκύσει Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος από Υποψηφίους που έχουν εμπειρία στον τομέα των ιπποδρομιών και των τυχερών παιγνίων/στοιχημάτων και που διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομική, τεχνική, διοικητική και οργανωτική επάρκεια, ώστε να λειτουργήσουν με επιτυχία την ΕΕΣ Γενικά Κριτήρια Προεπιλογής Νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι Υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας μόνο μία Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, τα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη μίας μόνο ένωσης προσώπων. Εξωχώριες (offshore) εταιρείες που εδρεύουν ή έχουν την καταστατική ή την πραγματική έδρα τους ή είναι εγκατεστημένες σε Μη Συνεργάσιμα Κράτη και Εδάφη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 51Α του Ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο 3842/2010) και περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση ΔΟΣ Α ΕΞ2010 με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2010 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1805/2010), δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένα στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Επιπλέον, οι εξωχώριες εταιρείες, όπως ορίζονται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία ούτε ως μέλη ενώσεως προσώπων, ούτε ως εταίροι ή μέτοχοι νομικού προσώπου που είναι Υποψήφιος ή μέλος ένωσης προσώπων, ούτε ως τρίτοι στους οποίους ο Υποψήφιος (ή το Επικεφαλής Μέλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος σε περίπτωση ένωσης προσώπων) βασίζεται για την πλήρωση των Τεχνικών Κριτηρίων Προεπιλογής της ενότητας

6 Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται στο μέτρο που η εξωχώρια εταιρεία είναι μέτοχος, ακόμη και ελέγχων μέτοχος, ή μέλος ένωσης προσώπων ενός Υποψηφίου που είναι εταιρεία ιδρυθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΕΕ»), πλην της Ελλάδας, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής «ΕΟΧ») και έχουσα την καταστατική της έδρα, την κεντρική και διοικητική ή κύρια εγκατάστασή της εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Οι Υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που τίθενται σχετικά με την εμπειρία τους στον τομέα των ιπποδρομιών και των τυχερών παιγνίων / στοιχημάτων και την απαιτούμενη χρηματοοικονομική τους κατάσταση ώστε να αναλάβουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων προεπιλογής που αφορούν στην νομική τους κατάσταση, όπως περιγράφονται κατωτέρω στις ενότητες 2.2, 2.3 και 2.4. Σε περιπτώσεις ενώσεων προσώπων, τα κριτήρια της ενότητας πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από το Επικεφαλής Μέλος (Lead Member) της ένωσης προσώπων, όπως ορίζεται κατωτέρω υπό , ενώ τα κριτήρια της ενότητας θα πρέπει να τα πληροί αφ εαυτού είτε το Επικεφαλής Μέλος είτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της ένωσης προσώπων Χρηματοοικονομικά Κριτήρια Προεπιλογής Ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι κατά τα τελευταία 3 ελεγμένα οικονομικά έτη είχε μέσο όρο ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν ο Υποψήφιος είναι επενδυτικό κεφάλαιο (fund) πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει κεφάλαια υπό διαχείριση 30 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά Στην περίπτωση ενώσεων προσώπων, το προαναφερόμενο χρηματοοικονομικό κριτήριο θα πρέπει να πληρούται ως το άθροισμα των σχετικών μεγεθών των μελών σταθμισμένων με το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση προσώπων, με βάση τον ακόλουθο τύπο: Χ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + + (Nv x Pv), όπου Ν είναι το σχετικό μέγεθος όπως ορίζεται στην ενότητα 2.2.1, για κάθε μέλος της έ- νωσης προσώπων, Ρ είναι το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση προσώπων του αντίστοιχου μέλους της ένωσης προσώπων, και ν είναι ο αριθμός των μελών της ένωσης προσώπων Εάν μια συνδεδεμένη εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία μεμονωμένα ή 6

7 ως μέλος ένωσης προσώπων, μπορεί να βασιστεί στην χρηματοοικονομική επάρκεια άλλων εταιρειών του ίδιου ομίλου, όπως εξειδικεύεται αμέσως κατωτέρω. Εάν ο Υποψήφιος είναι μητρική εταιρεία μπορεί να βασιστεί στην χρηματοοικονομική επάρκεια των θυγατρικών του. Εάν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική εταιρεία, μπορεί να βασιστεί στην χρηματοοικονομική επάρκεια της μητρικής εταιρείας μόνο εάν αποδείξει στο Ταμείο ότι θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους, υποβάλλοντας σχετική δεσμευτική επιστολή της μητρικής εταιρείας που θα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει χρηματοοικονομικά τη θυγατρική Ο Υποψήφιος δεν θα μπορεί να βασίζεται στην χρηματοοικονομική επάρκεια οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή υπεργολάβου προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τα χρηματοοικονομικά κριτήρια Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, σε περιπτώσεις επενδυτικών κεφαλαίων (funds) το κριτήριο υπό θα εξετάζεται επί τη βάσει όλων των εταιρειών που διοικούνται από ή τελούν υπό την ίδια εταιρεία ή τον ίδιο όμιλο εταιρειών ιδιωτικού ε- πενδυτικού κεφαλαίου Σε περίπτωση που ένας Υποψήφιος ή ένα μέλος ένωσης προσώπων έχει συγχωνευθεί ή έχει εξαγοράσει επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, το κριτήριο της ενότητας ανωτέρω μπορεί να πληρούται επί τη βάσει οικονομικών καταστάσεων που θα έχουν συνταχθεί με την παραδοχή ότι η εξαγορά ή η συγχώνευση έλαβε χώρα στην αρχή της τριετούς περιόδου Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής Ο Υποψήφιος (ή το Επικεφαλής Μέλος στην περίπτωση ένωσης προσώπων) πρέπει να αποδείξει ότι, για καθένα από τα τελευταία 3 ελεγμένα οικονομικά έτη, είχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών από τυχερά παίγνια/δραστηριότητες στοιχημάτων άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σε περίπτωση που ένας Υποψήφιος (ή το Επικεφαλής Μέλος στην περίπτωση ένωσης προσώπων) έχει συγχωνευθεί ή έχει εξαγοράσει επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, το κριτήριο της ανωτέρω ενότητας μπορεί επίσης να πληρούται επί τη βάσει οικονομικών καταστάσεων που θα έχουν συνταχθεί με την παραδοχή ότι η εξαγορά ή η συγχώνευση έλαβε χώρα στην αρχή της τριετούς περιόδου. 7

8 Οι ενότητες και θα εφαρμόζονται αναλόγως στην πλήρωση των Τεχνικών Κριτηρίων Προεπιλογής που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα Ο Υποψήφιος (ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, το Επικεφαλής Μέλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος μεμονωμένα) πρέπει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου που συμπίπτει με τα τελευταία 3 ελεγμένα οικονομικά έτη οργάνωσε κατά μέσο όρο τουλάχιστον 800 ιπποδρομίες ανά έτος. Προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τα Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα ο Υποψήφιος (ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, το Επικεφαλής Μέλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος μεμονωμένα), μπορεί: να βασισθεί σε μία συνδεδεμένη εταιρεία, οπότε θα εφαρμόζεται αναλόγως η ενότητα 2.2.3, ή να βασισθεί σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος (είτε πρόκειται για υπεργολάβο, είτε όχι) μόνο εάν αποδείξει στο Ταμείο ότι θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους (π.χ. την τεχνογνωσία για οργάνωση ιπποδρομιών), υποβάλλοντας σχετική δεσμευτική επιστολή του εν λόγω τρίτου μέρους που θα ε- πιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να υποστηρίξει τον Υποψήφιο (ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, το Επικεφαλής Μέλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος μεμονωμένα) Κριτήρια Προεπιλογής σχετικά με την νομική κατάσταση Ο Υποψήφιος (ή στην περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε μέλος της ένωσης προσώπων) πρέπει να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τα κριτήρια προεπιλογής που τίθενται στην παρούσα ενότητα κατά το χρόνο υποβολής των δεσμευτικών προσφορών Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους συμπεριφορά, και τα οποία μπορεί να διαπιστωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία και συνεπώς θα αποκλείονται. Επί ανωνύμων εταιρειών, αυτό το κριτήριο αποκλεισμού αφορά επίσης τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή με βάση το Καταστατικό ή κάποιο ισοδύναμο έγγραφο του νομικού προσώπου. Επί άλλων τύπων νομικών προσώπων, το ανωτέρω κριτήριο αποκλεισμού αφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας. Τα αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά συμπεριλαμβάνουν (ενδεικτικά) την υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία και επιπλέον: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της Κοινής Πράξης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 8

9 δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Κοινής Πράξης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Συνθήκης για την Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ξέπλυμα χρήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της εκμετάλλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση ε- σόδων από παράνομες δραστηριότητες/ξέπλυμα χρήματος, και στο Ν. 3691/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Περαιτέρω, οι Υποψήφιοι αποκλείονται της Διαγωνιστικής Διαδικασίας: (α) εάν έχουν πτωχεύσει, τελούν υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε ο- ποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή από την ελληνική νομοθεσία, (β) εάν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, α- ναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, (γ) εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την ελληνική νομοθεσία, (δ) εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών/δασμών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την ελληνική νομοθεσία και (ε) εάν έχουν κριθεί ένοχοι για ψευδή δήλωση ή παράλειψη υποβολής των απαιτούμενων πληροφοριών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την ελληνική νομοθεσία. 2.5 Διαγωνιζόμενες Ενώσεις Προσώπων Για τους σκοπούς συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία και για την επακόλουθη σύναψη των συμβάσεων, οι Υποψήφιοι μπορούν να σχηματίσουν ένωση προσώπων Αποκλειστικότητα Από όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μόνο μία μπορεί να αποτελέσει Υποψήφιο ή μέλος σε υποψήφια ένωση προσώπων. Μέλος διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων δεν 9

10 μπορεί να συμμετέχει σε άλλη διαγωνιζόμενη ένωση προσώπων, ούτε ένα μέλος διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων μπορεί να υποβάλει χωριστά Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως μεμονωμένος Υποψήφιος. Τυχόν παραβίαση αυτού του όρου θα οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό των διαγωνιζόμενων ενώσεων προσώπων που έχουν κοινό μέλος, καθώς και των Υποψηφίων που συμμετέχουν Ορισμοί μελών Σε περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από ένωση προσώπων, η ένωση προσώπων πρέπει να ορίσει ένα από τα μέλη της ως επικεφαλής (εφεξής «Επικεφαλής Μέλος»), το δε μέλος αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στην ένωση προσώπων με ποσοστό 34% τουλάχιστον. Το Επικεφαλής Μέλος πρέπει να είναι Υποψήφιος που πληροί από μόνος του τουλάχιστον τα κριτήρια προεπιλογής που περιγράφονται στην ενότητα ανωτέρω, και πρέπει να έχει ορισθεί να ελέγχει την ΕΕΣ. Ειδικότερα, επί τη βάσει συμφωνιών μεταξύ των μετόχων ή βάσει του προτεινόμενου καταστατικού της ΕΕΣ, θα πρέπει να εξακριβωθεί ότι το Επικεφαλής Μέλος ελέγχει τα λειτουργικά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία της ΕΕΣ. Το Επικεφαλής Μέλος, όπως εκπροσωπείται στη Διαγωνιστική Διαδικασία, πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τα λοιπά μέλη της ένωσης προσώπων ώστε σε κάθε περίπτωση να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ένωση προσώπων ενώπιον του Ταμείου Συμφωνία Ένωσης Προσώπων Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συμφωνία της ένωσης προσώπων. Όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων θα ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του Ταμείου για τη συμμόρφωσή τους με τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Η μη συμμόρφωση από οποιοδήποτε μέλος της ένωσης προσώπων μπορεί, επιπλέον, να οδηγήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Ένωσης προσώπων ή της εγγυητικής επιστολής κάθε μέλους Μεταβολές στις Ενώσεις Προσώπων Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί στην πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, νέα μέλη μπορούν να εισέλθουν στην ένωση προσώπων και/ή τα υπάρχοντα μέλη μπορούν να μεταβάλουν τη συμμετοχή τους στην ένωση προσώπων, υπό τον όρο ότι το Επικεφαλής Μέλος παραμένει το ίδιο καθ όλη την διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Μετά από την ημε- 10

11 ρομηνία αυτή δεν επιτρέπεται η είσοδος νέων μελών, ωστόσο, τα υπάρχοντα μέλη της ένωσης προσώπων θα επιτρέπεται να μεταβάλουν τη συμμετοχή τους μέχρι μία ημερομηνία που θα καθορισθεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αυτές οι μεταβολές στη σύνθεση της ένωσης προσώπων πρέπει να γνωστοποιούνται προηγουμένως εγγράφως στο Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση και μετά από κάθε μεταβολή στη σύνθεση της ένωσης προσώπων (i) το Επικεφαλής Μέλος πρέπει να διατηρεί μερίδιο τουλάχιστον 34% στην ένωση προσώπων καθ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και (ii) μετά από την μεταβολή αυτή η ένωση προσώπων πρέπει να συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στις ενότητες 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη (όπου προβλέπεται) τα αναθεωρημένα ποσοστά συμμετοχής. Μεταβολές στη σύνθεση της ένωσης προσώπων που δεν συνάδουν με την παρούσα ενότητα δεν θα εγκρίνονται από το Ταμείο. Σε περίπτωση που μια ένωση προσώπων αναδειχθεί επιτυχών υποψήφιος, τότε τα μέλη της που θα ιδρύσουν την ΕΕΣ μπορούν να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, υπό τον όρο ότι το Επικεφαλής Μέλος θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή μερίδιο τουλάχιστον 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας ενότητας (καθώς και τυχόν επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από αυτήν) θα παρέχονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Ειδικές Διατάξεις για μεμονωμένους Υποψηφίους Ένας μεμονωμένος Υποψήφιος μπορεί να σχηματίσει μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους (είτε πρόκειται για Υποψηφίους, είτε για τρίτα μέρη) μία διαγωνιζόμενη έ- νωση προσώπων, ακόμα και μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έως την ημερομηνία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, υπό τον όρο ότι ο Υποψήφιος αυτός έχει ορισθεί ως το Επικεφαλής Μέλος καθ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρμοστεί αναλόγως η ενότητα 2.5 σχετικά με τις διαγωνιζόμενες ενώσεις προσώπων Ο Προεπιλεγμένος Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά μέσω της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, θα πρέπει (εάν δεν αποτελεί ένωση προσώπων) να κατέχει μερίδιο τουλάχιστον 34% στην ΕΕΣ για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και να πληροί τις υπόλοιπες απαιτήσεις που ισχύουν και για το Επικεφαλής Μέλος σύμφωνα με την ενότητα 2.5 ανωτέρω Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας ενότητας 2.6 (καθώς και τυχόν επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από αυτήν) θα παρέχονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 11

12 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα συνοδευόμενη από ελληνική μετάφραση, όπως προβλέπεται στην ενότητα κατωτέρω. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπογραφεί από τον(-ους) νόμιμο(-ους) εκπρόσωπο(-ους) ή άλλον(-ους) ειδικώς εξουσιοδοτημένο(-ους) εκπρόσωπο(-ους) κάθε Υποψήφιου ή μέλους ένωσης προσώπων και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, με τη μορφή και τη σειρά που περιγράφονται κατωτέρω: 3.1 Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Δηλώσεις σχετικά με την προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων Επωνυμία του Υποψηφίου, διεύθυνση και έδρα, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (εάν υπάρχει). Λεπτομέρειες για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και άλλων οργάνων διοίκησης ή εταιρικών οργάνων του Υποψηφίου. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα ονόματα όλων των μελών της ένωσης προσώπων και την αντίστοιχη έδρα τους, υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή εταιρικού οργάνου καθώς και το προτεινόμενο αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν. Δήλωση σχετικά με τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται στον Υποψήφιο κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αντικλήτου (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό φαξ και αριθμούς τηλεφώνου γραφείου, οικίας και κινητό), μαζί με έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χρηματοοικονομικών, νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβούλων που ο Υποψήφιος ήδη χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Βεβαίωση της μετοχικής του σύνθεσης συμπεριλαμβανομένων των απώτερων πραγματικών μετόχων με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο 5% ή περισσότερο. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων, πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση περί της μετοχικής σύνθεσης ως ανωτέρω για κάθε μέλος της ένωσης. Σε περίπτωση επενδυτικών κεφαλαίων (funds), πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής και/ή η συμφωνία διαχείρισης για τον διαχειριστή ε- πενδύσεων του επενδυτικού κεφαλαίου (fund). 12

13 Δηλώσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια και την εμπειρία του Υποψηφίου στην εκμετάλλευση και διαχείριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ιπποδρομίες και τυχερά παίγνια Περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Υποψηφίου που σχετίζονται με τυχερά παίγνια. Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής, όπως ορίζονται στην ενότητα 2.2 Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής, όπως ορίζονται στην ενότητα 2.3 Δηλώσεις σχετικά με τη στρατηγική των Υποψηφίων Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής του Υποψηφίου για την επένδυση αυτή. Παραιτήσεις και γενικές δηλώσεις Δήλωση ότι ο Υποψήφιος έχει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Δήλωση ότι ο Υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και ότι δεν υπάρχουν εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν τον Υποψήφιο από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και/ή την σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης. Δήλωση ότι η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του Υποψηφίου και ότι η συμμετοχή καθαυτή δεν θεμελιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση από το Ταμείο. Αποδοχή ότι η απόρριψη μιας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον Υποψήφιο. 3.2 Συνοδευτικά έγγραφα Μορφή των εγγράφων Οι απαιτούμενες μεταφράσεις στα ελληνικά, όπως προβλέπεται στην ενότητα παρακάτω, θα πρέπει να είναι επίσημες και υπογεγραμμένες από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή από Έλληνα δικηγόρο. Εάν κάποιο συνοδευτικό έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο από μη ελληνική δημόσια αρχή, αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται με ε- πισημείωση (apostille) Δηλώσεις Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 13

14 - Δήλωση του(-ων) νομίμου(-ων) εκπρόσωπου(-ων) του Υποψηφίου ή του (-ων) νομίμως εξουσιοδοτημένου (-ων) εκπροσώπου(-ων), μεταφρασμένη στα ελληνικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι: (i) ο Υποψήφιος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή του αρμοδίου στελέχους του αποφάσισε τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία αυτής της απόφασης, (ii) ο Υποψήφιος καθώς και ο(οι) νόμιμος(-οι) εκπρόσωπος(-οι) του δεν εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στην ενότητα 2.4 της παρούσας Πρόσκλησης και (iii) ο Υποψήφιος πληροί τα Γενικά, Χρηματοοικονομικά και Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής που αναφέρονται ανωτέρω στις ενότητες 2.1, 2.2 και 2.3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, η υπό στοιχεία (iii) δήλωση ανωτέρω θα προέρχεται μόνο από το Επικεφαλής Μέλος της ένωσης προσώπων και θα αφορά στην ένωση προσώπων. Αυτή η δήλωση δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη από είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Υπόδειγμα της εν λόγω δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα, ως Παράρτημα Ι. - Αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης του αρμοδίου οργάνου ή του αρμοδίου στελέχους του Υποψηφίου κατά το καταστατικό, σχετικά με την έγκριση της συμμετοχής του Υποψηφίου στη Διαγωνιστική Διαδικασία και τον διορισμό του αντικλήτου, μεταφρασμένη στα ελληνικά. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων, στην ως άνω α- πόφαση κάθε μέλους της ένωσης, πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην ένωση προσώπων, καθώς και η εξουσιοδότηση προς το Επικεφαλής Μέλος. - Επιστολή από Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (εφεξής «ΟΟΣΑ»), μεταφρασμένη στα ελληνικά, που να επιβεβαιώνει τη φερεγγυότητα και τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψηφίου. Αν τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν υποβληθούν εντός της τιθέμενης προθεσμίας, ο Υποψήφιος θα αποκλείεται χωρίς δικαίωμα ένστασης ή προσφυγής Οικονομικές Καταστάσεις Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, τα ακόλουθα έγγραφα: - Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, ελεγμένες από διεθνή ελεγκτική εταιρεία. Εάν ο Υποψήφιος είναι μητρική ε- ταιρεία, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (στο βαθμό που αυτές απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία). Εάν ο Υποψήφιος 14

15 είναι θυγατρική εταιρεία και βασίζεται στην χρηματοοικονομική επάρκεια της μητρικής του για την πλήρωση των χρηματοοικονομικών κριτηρίων, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική εταιρεία που δεν βασίζεται στην χρηματοοικονομική επάρκεια της μητρικής του για την πλήρωση των χρηματοοικονομικών κριτηρίων, θα πρέπει επίσης να υ- ποβληθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Για Υποψηφίους εισηγμένους σε Χρηματιστήριο κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ, θα υποβληθούν ετήσια Χρηματιστηριακά Δελτία των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών. - Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που θα αποδεικνύει την ισχυρή, φερέγγυα και αξιόπιστη γενική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Υποψηφίου Γενικά Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων, τα έγγραφα που προβλέπονται στις ενότητες 3.1 και 3.2 (επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συνοδευτικά έγγραφα), θα πρέπει να παρέχονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει δε να αναφέρεται και το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε μέλους στην ένωση προσώπων. Οι Υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες με τη μορφή που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς μόνο οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν προσηκόντως όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται ανωτέρω, θα επιλεγούν για να συμπεριληφθούν στη Δεύτερη Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Στην περίπτωση που κάποιο έγγραφο υποβληθεί τόσο στα Αγγλικά, όσο και σε μετάφραση στα Ελληνικά, το Ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει, στις περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να αποδοθεί διαφορετικό νόημα στο κάθε κείμενο. Οι δηλώσεις που γίνονται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα 3, θα δεσμεύουν τους Προεπιλεγμένους Υποψηφίους μέχρι την ολοκλήρωση της Δεύτερης Φάσης. 3.3 Καταληκτική ημερομηνία και υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) και στους δύο Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους, απευθυνόμενου αποκλειστικά στους κάτωθι εκπροσώπους («Εκπρόσωποι των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων»): 15

16 Κος Arnaud Saint-Mleux Κος Γεώργιος Κατσούρης Διευθύνων Σύμβουλος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Credit Agricole CIB ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τηλ: Τηλ: Fax: Fax: Η παραλαβή των ηλεκτρονικών υποβολών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) την 12 Απριλίου 2013, (εφεξής «Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής»). Επίσης, πρέπει να σταλεί στα γραφεία της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (οδός Κοραή αρ. 1, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολή υπ όψιν κ. Γεωργίου Κατσούρη», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα υποβληθέντα έγγραφα σε έντυπη μορφή, και θα φέρει η- μερομηνία ταχυδρομείου όχι μεταγενέστερη της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εγγράφων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και αυτών που υποβλήθηκαν μέσω ταχυδρομείου, θα υπερισχύουν αυτά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί μετά τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) της 12 Απριλίου 2013, δεν θα γίνεται δεκτή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση από τυχερό γεγονός ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως εύλογη αιτία για την καθυστερημένη λήψη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα επιστραφεί χωρίς να αποσφραγισθεί. Οι Υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλλουν αιτήσεις για διευκρινίσεις σχετικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) στις 29 Μαρτίου Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να απευθύνονται και στους δύο Εκπροσώπους Χρηματοοικονομικών Συμβούλων. Οι απαντήσεις στις αιτήσεις αυτές για διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: Οι Υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς για το εάν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση. 16

17 Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλη τη διαδικασία ή να τροποποιήσει την παρούσα ανά πάσα στιγμή ή να αλλάξει οποιονδήποτε από τους όρους της γνωστοποιώντας το στους συμμετέχοντες. Από καμία διάταξη της παρούσας δεν μπορεί να συναχθεί ότι το Ταμείο απαγορεύεται να προβεί στα ως άνω ή ότι παραχωρεί δικαιώματα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο σε οποιονδήποτε από τους υποψηφίους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η συμμετοχή των Υποψηφίων στη Διαγωνιστική Διαδικασία συνεπάγεται την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης. Το Ταμείο δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους Υποψήφιους διευκρινίσεις και/ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με έγγραφα, που έχουν ήδη υποβληθεί προσηκόντως. Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί από το Ταμείο που φέρει την αποκλειστική ευθύνη, απευθύνεται δε μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία. Δεν συνιστά πρόταση και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Ταμείο και οι σύμβουλοί του δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτή. Συγκεκριμένα: Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα, αν και έχουν περιληφθεί σε αυτή με καλή πίστη, δεν είναι εξαντλητικές και δεν έχουν επαληθευθεί ανεξάρτητα από το Ταμείο ή τους συμβούλους του, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς περιλαμβανομένων των εταιρειών Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ή Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία. Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα της παρούσας. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από το Ταμείο ή τους Συμβούλους του ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή συνεργάτη του Ταμείου ή των Συμβούλων του για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια ή παράλειψη στο παρόν έγγραφο. 17

18 Καμία εγγύηση, δήλωση ή όρος οποιασδήποτε σύμβασης του Ταμείου ή οποιουδήποτε από τους συμβούλους του με οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα. Η παρούσα δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταμείο ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του και δεν συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών από το Ταμείο ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του. Κάθε πρόσωπο στο οποίο διατίθεται η παρούσα πρέπει να προβεί στη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση της παρούσας μετά από έρευνα και λαμβάνοντας τις επαγγελματικές συμβουλές εκείνες που κρίνει απαραίτητες. Η έκδοση της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Ταμείο να χορηγήσει το Δικαίωμα, σύμφωνα με τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, να αναβάλει ή να διακόψει τη Διαγωνιστική Διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να απορρίψει οποιαδήποτε ή όλες τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και να διακόψει την επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους Υποψήφιους ανά πάσα στιγμή. Κανένας όρος της παρούσας δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως δέσμευση από το Ταμείο για την χορήγηση του Δικαιώματος σε Υποψήφιο. Με την διάθεση της παρούσας το Ταμείο και οι σύμβουλοί του δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση να παρέχουν στους Υποψήφιους πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή να επικαιροποιήσουν την παρούσα ή να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες σε αυτή που ενδέχεται να εμφανιστούν. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι σύμβουλοι του Ταμείου ενεργούν αποκλειστικά ως σύμβουλοι έναντι του Ταμείου και δεν θα ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε άλλου ε- κτός από το Ταμείο για το έργο που πραγματοποιήθηκε από αυτούς σε σχέση με την παρούσα. Ούτε το Ταμείο ούτε οι σύμβουλοί του, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή ενδέχεται να πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε Υποψήφιο ή κάποιον άλλο παραλήπτη της παρούσας σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, οι απαντήσεις, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις σχετικά με το έγγραφο αυτό και/ή τη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνονται με ευθύνη των Υποψηφίων. Οι Υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία που ισχύει για τα στοιχήματα, τα τυχερά παίγνια, τα λαχεία και το φορολογικό καθεστώς ενδέχεται να αλλά- 18

19 ξουν. Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών συνθηκών σχετικά με τα στοιχήματα, τα τυχερά παίγνια, τα λαχεία και τη φορολογία ενδέχεται επίσης να αλλάξει. Η Πρόσκληση αυτή δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αποθηκευθεί σε οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ταμείου, εκτός εάν απαιτείται για την σύνταξη απάντησης στην Πρόσκληση αυτή. Κάθε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μετά την παραλαβή της από το Ταμείο αποτελεί περιουσία του Ταμείου. Οι Υποψήφιοι δίνουν στο Ταμείο το δικαίωμα να αναπαράγει και να γνωστοποιήσει τις απαντήσεις στην παρούσα Πρόσκληση για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση με την εκπλήρωση των νομίμων καθηκόντων του. Το Ταμείο μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχει απαντώντας σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών εξαιρέσεων. Το Ταμείο μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες ή / και έγγραφα σχετικά με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών και προνομίων του τελευταίου ή στα πλαίσια των νόμιμων λειτουργιών των στελεχών του, και επίσης σε δικαστήριο κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή φορέα σε σχέση με την εκπλήρωση των καταστατικών λειτουργιών του. Τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε σχέση με τις διαφορές που προκύπτουν από το έγγραφο αυτό και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) ΠΡΟΣ: Ο Η Όνομα: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης: Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Τηλ: Ταυτότητας: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος (ή νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) του Υποψηφίου, δηλώνω ότι: 1. [ ] (αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης Προσώπων) με την από [ ] απόφαση [ ] (αναφέρεται η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου) αποφάσισε τη συμμετοχή και την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 1 ης Μαρτίου 2013 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση»), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ και αφορά στη χορήγηση δικαιώματος για την διοργάνωση και εκμετάλλευση αμοιβαίων ιπποδρομιακών στοιχημάτων στην Ελλάδα. Προς α- 20

21 πόδειξη των ανωτέρω επισυνάπτεται στην παρούσα δήλωση η από [ ] απόφαση [ ] (αναφέρεται το αρμόδιο εταιρικό όργανο) από το νόμιμο εκπρόσωπο (ή τους). 2. Ούτε εγώ ούτε [ ] (αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης Προσώπων) εμπίπτουμε στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στην ενότητα της Πρόσκλησης (3). 3. Η [ ] (αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προσώπων) δεν εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στην ενότητα της Πρόσκλησης. 4. Η [ ] (αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης Προσώπων) πληροί τα Γενικά, Χρηματοοικονομικά και Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής που αναφέρονται στις ενότητες 2.1, 2.2, και 2.3 της Πρόκλησης. 5. Ειδικότερα, αναφορικά με τα κριτήρια των ενοτήτων 2.2 και 2.3 της Πρόσκλησης η [ ] (αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προσώπων) πληροί τα κριτήρια αυτά ως ακολούθως (4) : ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) 2.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Σε περιπτώσεις ενώσεων προσώπων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος πίνακας προκειμένου να καταδεικνύεται ότι πληρούνται τα κριτήρια προεπιλογής των ενοτήτων 2.2 και 2.3 της Πρόκλησης. Τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια για τις ενώσεις προσώπων θα πρέπει να πληρούνται ως άθροισμα των σχετικών μεγεθών των μελών της ένωσης προσώπων, σταθμισμένων με το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση προσώπων, με βάση τον ακόλουθο τύπο: Χ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + + (Nv x Pv), όπου Ν είναι το σχετικό μέγεθος όπως ορίζεται στην ενότητα για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων, 21

22 Ρ είναι το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση προσώπων του αντίστοιχου μέλους, και ν είναι ο αριθμός των μελών της ένωσης προσώπων. % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) 2.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ P1 % N1 P1 % x N1 P2% N2 P2% x N2 P3 % N3 Pv% x Nv ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΆΘΡΟΙΣΜΑ 2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 2.3.2). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) Ημερομηνία:.2013 Ο Η Δηλών. (1) Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. (Υπογραφή) (5) (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». (3) Για τις ανώνυμες εταιρείες, η δήλωση αυτή αφορά στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο με βάση το καταστατικό του νομικού 22

23 προσώπου ή ισοδύναμο έγγραφο. Επί άλλων τύπων νομικών προσώπων, η δήλωση αυτή αφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νομίμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου. (4) Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται μόνο από το Επικεφαλής Μέλος της ένωσης προσώπων. (5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω σελίδα και υ- πογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 23

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 1 1 Εισαγωγή 1.1 Η "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία»)

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία») Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 7ος όροφος T.K. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -Δρ. Πάντα Μαρία Τηλ. 2228 0 99554 -Σκυφτός Κυριάκος Τηλ. 2228 0 99582 E-mail: skyftosk@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα - Άρτας Πληροφορίες :Κρανιώτη Θεοδώρα Τηλ. :26810 71919 Fax :26810 42855 Website :www.amvrakikos.eu ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ"

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. : 47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Φλούδας Ευστράτιος Άρτα, 12/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Ευστράτιος Φλούδας Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 20-12-2010 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-1398/20-12-2010 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.. ΚΑΤΟΙΚΟΣ... ΟΔΟΣ.. ΑΡ..... ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Βασιλική Τάλλαρου Άρτα, 19 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 1133 ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013)

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) Στοιχεία Επιχείρησης ΠΡΟΣ Επωνυμία......

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά Κρήτης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Χανιά Κρήτης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χανιά Κρήτης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ά ή ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί Χανιά Κρήτης ά ή ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί 1. Διάσταση ορθοστατών (αριθμός ορθοστατών:15): 3,00 m (συνολικό ύψος) Χ 0,14 m (πλάτος διατομής) Χ 0,14 m (μήκος διατομής).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Ημ/νια: 03/09/2014-11:17 Καρ. Σερβίας 8,10562, Αθήνα Aριθ. Πρωτ:Γ.Γ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11: Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Άρτα, 25/11/2014 Fax. :26810 23593 Αρ. Πρωτ.:1546 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής, φόρτωσης & συσκευασίας αλατιού της αλυκής Κίτρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής, φόρτωσης & συσκευασίας αλατιού της αλυκής Κίτρους ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ρ Ι Λ ΙΟΣ 2 0 1 4 Α Θ Η Ν Α

Α Π Ρ Ι Λ ΙΟΣ 2 0 1 4 Α Θ Η Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1/8 ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ( AN ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ) 1. Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή, από την Εφορία. 2. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΚΑΙ(ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ( ( ΛεωφόροςΕθνικήςΑντιστάσεως41,14234ΝέαΙωνία www.eoppep.gr ΑΙΤΗΣΗ(ΓΙΑ(ΧΟΡΗΓΗΣΗ(ΑΔΕΙΑ(( ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ(ΦΟΡΕΑ(ΠΑΡΟΧΗΣ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( ΚΑΙ(ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ( ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: press@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 457646Ψ8ΒΞ-ΧΦ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 18-11-2011 Αρ. Πρωτ.: 837 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΤΕΛΩΝΕΙΟ Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εκχωρώ σε ποσοστό..% το δικαίωμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕG θα καταρτίσει μητρώο αξιολογητών αποτελούμενο από Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους οι οποίοι θα προκύψουν με την παρούσα πρόσκληση.

Η ΕG θα καταρτίσει μητρώο αξιολογητών αποτελούμενο από Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους οι οποίοι θα προκύψουν με την παρούσα πρόσκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α. Αντικείμενο Πρόσκλησης Η «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα