Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 @ copyright @ www.learngerman.gr"

Transcript

1

2 SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst du? Βζλχε ςπράχε ςπριχςτ ντου? Τι γλωςςά μιλάσ; Deutsch und Englisch Ντόθτςσ ουντ ζνγκλιςσ γερμανικά και Αγγλικά Griechisch und Englisch Γκρίχιςσ ουντ ζνγκλιςσ ελλθνικά και Αγγλικά Deutsch und Griechisch Ντόθτςσ ουντ γκρίχιςσ γερμανικά και Ελλθνικά nur ein bisschen Deutsch νουρ άθν μπίςχεν ντόθτςσ μονό λίγα Γερμανικά nur ein bisschen Griechisch νουρ άθν μπίςχεν γκρίχιςσ μονό λίγα Ελλθνικά nur ein bisschen Englisch νουρ άθν μπίςχεν ζνγκλιςσ μονό λίγα Αγγλικά Ich spreche Ιχ ςπρζχε Μιλάω Ich verstehe Griechisch, aber ich Ιχ φερςτζχε γκρίχιςσ, άμπερ ιχ Καταλαβαίνω ελλθνικά, αλλά habe Schwierigkeiten es χάμπε ςςβίριγκαθτεν εσ δυςκολεφομαι να μιλιςω. richtig zu sprechen. ρίχτιγκ τςου ςπρζχεν. Nein, ich spreche nicht Griechisch. Νάθν, ιχ ςπρζχε νιχτ γκρίχιςσ. Όχι, δεν μιλάω ελλθνικά. Nein, ich spreche nicht Deutsch. Νάθν, ιχ ςπρζχε νιχτ ντόθτςσ. Όχι, δεν μιλάω γερμανικά. Ja, ich spreche Griechisch. Γιά, ιχ ςπρζχε γκρίχιςσ. Ναι, μιλάω ελλθνικά. Ja, ich spreche Deutsch. Γιά, ιχ ςπρζχε ντόθτςσ. Ναι, μιλάω γερμανικά. Ich lerne Griechisch. Ιχ λζρνε γκρίχιςσ. Μακαίνω ελλθνικά. Ich lerne Deutsch. Ιχ λζρνε ντόθτςσ. Μακαίνω γερμανικά. Ich spreche Griechisch, aber ich Ιχ ςπρζχε γκρίχιςσ, άμπερ ιχ καν Μιλάω ελλθνικά, αλλά δεν μπορϊ kann es nicht schreiben. εσ νιχτ ςςράθμπεν. να γράψω. Ich spreche Deutsch, aber ich Ιχ ςπρζχε ντόθτςσ, άμπερ ιχ καν Μιλάω γερμανικά, αλλά δεν μπορϊ kann es nicht schreiben. εσ νιχτ ςςράθμπεν. να γράψω.

3 Ich habe kein praktisches Ιχ χάμπε κάθν πράκτιςςεσ Δεν ζχω πρακτικι εξάςκθςθ. Sprachtraining. ςπράχτρενινγκ. Wie lange lernst du Griechisch? Βι λάνγκε λζρνςτ ντου γκρίχιςσ? Ποςό καιρό μακαίνεισ ελλθνικά; Wie lange lernst du Deutsch? Βι λάνγκε λζρνςτ ντου ντόθτςσ? Ποςό καιρό μακαίνεισ γερμανικά; Seit einem Jahr. Ηάθτ άθνεμ γίαρ. Εδϊ και ζνα χρόνο. Seit zwei Jahren. Ηάθτ τςβάθ γιάρεν. Εδϊ και δυο χρόνια. Seit drei Jahren. Ηάθτ ντράθ γιάρεν. Εδϊ και τρία χρόνια. Seit vier Jahren. Ηάθτ φίαρ γιάρεν. Εδϊ και τζςςερα χρόνια. Wie hast du es geschafft die Βι χαςτ ντου εσ γκεςςάφτ ντι Πωσ τα κατάφερεσ να μάκεισ τόςο Sprache so schnell zu lernen? ςπράχε ηο ςςνελ τςου λζρνεν? γριγορα τθ γλωςςά; Ich habe viel gelesen und Ιχ χάμπε φιλ γκελζηεν ουντ Διάβαηα και μάκαινα πολφ. gelernt. γκελζρντ. Ich hatte eine gute Lehrerin. Ιχ χάτε άθνε γκοφτε λζρεριν. Είχα μια καλι δαςκάλα. Meine Lehrerin ist Deutsche und Μάθνε λζρεριν ιςτ ντόθτςςε Θ δαςκάλα μου είναι γερμανίδα so habe ich eine gute ουντ ηο χάμπε ιχ άθνε και ζτςι ζμακα μια καλι Ausprache gelernt. γκοφτε άουςπραχε γκελζρντ. προφορά. Verstehst du mich? Φερςτζςτ ντου μιχ? Με καταλαβαίνεισ; Ja, ich verstehe dich. Γιά, ιχ φερςτζχε ντιχ. Ναι, ςε καταλαβαίνω. Nein, ich verstehe dich nicht. Νάθν, ιχ φερςτζχε ντιχ νιχτ. Όχι, δεν ςε καταλαβαίνω. Ich verstehe dieses Wort nicht. Ιχ φερςτζχε ντίηεσ βορτ νιχτ. Δεν καταλαβαίνω αυτι τθν λζξθ. Ich verstehe diesen Ausdruck Ιχ φερςτζχε ντίιηεν άουςντρουκ Δεν καταλαβαίνω αυτι τθν φράςθ. nicht. νιχτ. Ich habe gar nichts verstanden. Ιχ χάμπε γκαρ νιχτσ φερςτάντεν. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ich habe manche Wörter Ιχ χάμπε μάνχε βόθρτερ Κατάλαβα μερικζσ λζξεισ. verstanden. φερςτάντεν.

4 Wie heißt das auf Griechisch? Βι χάθςτ ντασ άουφ γκρίχιςσ? Πωσ το λζνε ςτα ελλθνικά; Wie heißt das auf Deutsch? Βι χάθςτ ντασ άουφ ντόθτςσ? Πωσ το λζνε ςτα γερμανικά; Was bedeutet das? Βασ μπεντόθτετ ντασ? Τι ςιμαινα αυτό; Das bedeutet Ντασ μπεδόθτετ Αυτό ςθμαίνει Was heißt das? Βασ χάθςτ ντασ? Τι κα πει αυτό; Was steht hier? Βασ ςτεχτ χίαρ? Τι λζει εδϊ; Was hast du gesagt? Βασ χαςτ ντου γκεηάγκτ? Τι είπεσ; Wie bitte? Βι μπίτε? Τι παρακαλϊ; Wie hast du es gesagt? Βι χαςτ ντου εσ γκεηάγκτ? Πωσ το είπεσ; Wie wird das gelesen? Βι βιρντ ντασ γκελζηεν? Πωσ διαβάηεται αυτό; Wie wird das ausgesprochen? Βι βιρντ ντασ άουςγκεςπροχεν? Πωσ προφζρετε αυτό; Wie wird dieses Wort Βι βιρντ ντίηεσ βορτ Πωσ προφζρετε αυτι θ λζξθ; ausgkesprochen? άουςγκεςπροχεν? Sprech bitte nicht so schnell! Σπρεχ μπίτε νιχτ ηο ςςνελ! Μθ μιλάσ τόςο γριγορα, ςε παρακαλϊ! Kannst du es bitte wiederholen? Κανςτ ντου εσ μπτίε βιντερχόλεν? Μπορείσ να το επαναλάβεισ, παρακαλϊ! Sag es noch einmal, bitte! Ηαγκ εσ νοχ άθνμαλ, μπίτε! Το ξαναλζσ, παρακαλϊ! Erkläre mir das, bitte! Ερκλζρε μίαρ ντασ, μπίτε! Εξιγθςε μου αυτό, παρακαλϊ! Kannst du es übersetzen? Κανςτ ντου εσ οφθμπερηετςεν? Μπορείσ να το μεταφράςεισ; Griechisch ist schwer. Γκρίχιςσ ιςτ ςςβζαρ. Τα ελλθνικά είναι δφςκολα. Deutsch ist schwer. Ντόθτςσ ιςτ ςςβζαρ. Τα γερμανικά είναι δφςκολα. Du sprichst gut Griechisch. Ντου ςπρίχςτ γκουτ γκρίχιςσ. Μιλάσ καλά ελλθνικά. Du sprichst gut Deutsch. Ντου ςπρίχςτ γκουτ ντόθτςσ. Μιλάσ καλά γερμανικά.

5 Du hast eine gute Ausprache. Ντου χαςτ άθνε γκοφτε Ζχεισ μια καλι προφορά. άουςπραχε. Ich mache immer noch viele Ιχ μάχε ίμεαρ νοχ φίλε φζλερ. Κάνω ακόμα πολλά λάκθ. Fehler. Es ist schwierig für mich, mich Εσ ιςτ ςςβίριγκ φοφθρ μιχ, μιχ Μου είναι δφςκολο να ςυνεννοθκϊ. zu verständigen. τςου φερςτζντιγκεν.

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ zu Lektion 1 Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin 1. Βρες στο χάρτη του Βερολίνου τα αξιοθέατα που γνώρισες στο Kursbuch σελ. 12. Βρες και το δρόμο όπου μένει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett Was Sie in dieser Lektion lernen: rund um den Haushalt Berufsbezeichnungen Nationalitätsbezeichnungen den bestimmten Artikel im Plural das Substantiv im Plural die άς- und είς-konjugation Πίνακας ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou Ατεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas B τεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch für Jugendlic

Deutsch für Jugendlic n s Team Team Deutsch Deuts Deutsch für Jugendlic Γερμανικά για νέους er Doppelseite Team Deutsch Kursbuch 3 Portfolio ISBN 978-3-12-675960-1 B1 Team Deutsch Γερμανικά για νέους Portfolio Elke Körner Anke

Διαβάστε περισσότερα

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002 Irrtümer 6 Τα κείµενα Από µία διαφωνία προέκυψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Το ερώτηµα ήταν εάν το κάπνισµα και οι καπνιστές ανεβάξουν το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπως πιστεύει το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Neugriechisch A1 + v. 20.02.2005. μαθαίνω ελληνικά. Mitschrift zu Neugriechisch A1+ Oktober 2004 Februar 2005 - 1 -

Neugriechisch A1 + v. 20.02.2005. μαθαίνω ελληνικά. Mitschrift zu Neugriechisch A1+ Oktober 2004 Februar 2005 - 1 - μαθαίνω ελληνικά Mitschrift zu Neugriechisch A1+ Oktober 2004 Februar 2005-1 - Wiederholung Deklination der Substantive aller drei Geschlechter MASK. ο αδελφός der Bruder ο αδελφός der Bruder οι αδελφοί

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Γερµανικών για παιδιά ηµοτικού

Μέθοδος Γερµανικών για παιδιά ηµοτικού Elżbieta Krulak Kempisty, Lidia Reitzig, Ernst Endt Μέθοδος Γερµανικών για παιδιά ηµοτικού Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο 1 Μετάφραση: Artemis Maier Εκδόσεις Langenscheidt Βερολίνο Μαδρίτη Μόναχο Βαρσοβία -

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια!

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Vorwort Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Καλώς ήλθες στον κόσµο του Ανδρέα και της Μαρία-Χριστίνε, των ηρώων αυτού του βιβλίου, που είναι περίπου στη δική σου ηλικία και θα σου κρατήσουν συντροφιά µε

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben E.E. EBBE, die = η άµπωτη [vgl.: die Flut η πληµµυρίδα] EBEN 1) [Adjektiv]: eben / flach [zb. eine Straße oder ein Weg] επίπεδος, -η, -ο 2) [Partikel]: Warum ist er krank geworden? [Antwort:] Ich weiß

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης Deutsch für Jugendliche A1: Materialien Kursbuch A1 mit 2 Audio-CDs 47100

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ MODALVERBEN können müssen dürfen sollen wollen mögen ich kann muss darf soll will möchte mag du kannst musst darfst sollst willst möchtest magst er/sie/es kann muss darf soll will

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und Arbeitsbuch A1.1 mit DVD und

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο Μετάφραση: Σπύρος Κουκίδης A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανο-Ελληνικός Σύλλογος. Deutsch-Griechische Gesellschaft. Region Braunschweig Wolfsburg e.v. Rundbrief Nr.4/2011

Γερμανο-Ελληνικός Σύλλογος. Deutsch-Griechische Gesellschaft. Region Braunschweig Wolfsburg e.v. Rundbrief Nr.4/2011 Deutsch-Griechische Gesellschaft Region Braunschweig Wolfsburg e.v. Rundbrief Nr.4/2011 Γερμανο-Ελληνικός Σύλλογος Περιοχής Μπράουνσβαϊγκ - Βόλφσμπουργκ. Bankverbindung: Braunschweigische Landessparkasse

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald Sprachkalender neugriechisch 2015 von Jorina Grünewald Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten.

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt A1 - Lektionen 1 bis 8

DaF kompakt A1 - Lektionen 1 bis 8 DaF kompakt A1 - Lektionen 1 bis 8 Lektion 1 Kb.S. 10 die anderen οι άλλοι der Praktikant, -en ο ασκούμενος die Praktikantin, -nen η ασκούμενη in (Präposition) σε (πρόθεση) in Deutschland στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Learn Greek GR101 18.02.2005/4 GR101

Learn Greek GR101 18.02.2005/4 GR101 Learn Greek GR101 18.02.2005/1 GR101 Learn Greek GR101 18.02.2005/2 GR101 Lesson 1 Lesson 2 Lesson 4 Lesson 5 τι; was? όχι nein άλλος,~η,~ο ein Anderer,~,~es να Das ist... ναι ja δεν nicht το ταβάνι Decke

Διαβάστε περισσότερα