ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ( ΙΕΘΝΟΥΣ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ( ΙΕΘΝΟΥΣ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ιασταύρωση Βουτών και Σταυρακίων Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ ,.Ο.Υ. Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες :Ε.Τζωρµπατζάκη ΤΗΛ.: FAX : site ΠαΓΝΗ Ηράκλειο 21 Ιουλίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 361 /Γρ. ιοικητή Αρ. Ηλεκτρ. /σµού ΕΣΗ ΗΣ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ( ΙΕΘΝΟΥΣ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Καθετήρες µε µπαλονάκι» CPV , για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού ,,76 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. (οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίωνν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ηµεροµηνία έναρξης Καταληκτική ηµεροµηνία ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ υποβολής προσφορών υποβολής προσφορών ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ιαδικτυακή πύλη ΗΜΕΡΑ Τρίτη ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ του Ώρα 08:00 Ώρα 15:00 Ε.ΣΗ. Η.Σ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ,38 πλέον Φ.Π.Α ΑΠΑΝΗ ( ,76 συµπεριλαµβανοµένου Φ..Π.Α.) CPV «Καθετήρες µε µπαλονάκι» 1

2 1. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/ του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 2. Τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2016/7/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05, 5. του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 6. του N.4152/2013 περί «Προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 8. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 9. του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/ «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 10. του Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/ ». 12. Του Ν. 3846/2010 ( Α 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 13. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους». 2

3 14. Του Ν.3867/ (ΦΕΚ128/ ) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προµηθειών Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 15. του Ν. 3886/ (ΦΕΚ 173/Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989/(L395)..της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L 335)». 16. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 17. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/ ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 18. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/ ) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.της εθνικής οικονοµίας». 19. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/ ) «ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 20. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/ ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 21. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «ιοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών προσώπων, Υπηρεσιών ηµοσίου τοµέα-τροποποίηση διατάξεων του Π.. 318/92 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 22. του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και λοιπές διατάξεις». 23. Του Ν 4478/2017 άρθρο 87 Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα: 1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων». (Ε.Σ.Η..ΗΣ)» 2. Τη Την µε αριθ. Υ8δ/Γ.Π.οικ /09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/ ). 3. Την µε αριθ. Υ8δ/Γ.Π.οικ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/ ). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών που αφορά «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις » 3

4 5. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισµού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών» 6. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 5108/2015 (3008/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και Το µε αριθµ.πρωτ. 3226/ απόσπασµα πρακτικού της ΕΠΥ µε αριθµ. 83 και από και συνεδριάσεων «έγκριση των αιτηµάτων τροποποιήσεων του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκοµείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί µε την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από συνεδρίαση της. 8. Την µε αρ. 352/ απόφαση ιοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισµού φορέων διενέργειας διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ και του Π.Π.Φ.Υ Την µε αριθµ. 659/18/ Απόφαση ενιαίου.σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισµού. 10. Την µε αριθµ. 660/18/ Απόφαση ενιαίου.σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού. 11. Τους υπ αριθµ. 723/ Απόφαση έσµευσης της Πίστωσης (Α Α: Ω 5Ξ ΑΥ8) που αφορά το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων (διεθνές) διαγωνισµό για την προµήθεια «Καθετήρες µε µπαλονάκι» CPV , για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού ,76 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, που αναφέρεται στα Παραρτήµατα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης ιακήρυξης. 2- Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία µεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος ιακηρύξεων της Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα) και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήµατα). 4

5 3- ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η..Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ιαδικτυακή πύλη 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ 2017 ΗΜΕΡΑ 2017 ΗΜΕΡΑ gov.gr ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ Τρίτη ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ε.Σ.Η..Η.Σ. Ώρα 08:00 Ώρα 15:00 Ώρα 10:30 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 4. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 5

6 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας : -είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. -είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ του Προσαρτήµατος Α για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 6

7 5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του Οι υποψήφιοι προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η. Η.Σ καλούνται να συµπληρώσουν µε τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόµενων (λαµβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραµµένων οικονοµικών φορέων) που βρίσκεται αναρτηµένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισµού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προµηθευτές που επιθυµούν εκπαίδευση καλούνται να µας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο 6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ».... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 6.4. «ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.5. «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 6.7. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 6.8. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ.... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 7. Προθεσµίες ιαγωνισµών: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύµφωνα µε το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 7

8 εξετάζονται. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Ο προσφέρων προµηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. 8. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ. Η.Σ), στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ., στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφηµερίδες: ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 9. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. O ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 8

9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός ηµόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων ( ιεθνής) ιαγωνισµός α/α Συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 28/06/2017 Στις 30 Ιουνίου ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης) Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών 25 Ιουλίου 2017 Ηµέρα Τρίτη και ώρα από π.µ. Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 28 Αυγούστου 2017 Ηµέρα ευτέρα και µέχρι ώρα µ.µ. Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 01 Σεπτεβρίου 2017 Ηµέρα Παρασκευή 10:00 π.µ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η..Η.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, - (Κωδικός ΝUTS: GR431) Καθετήρες µε µπαλονάκι CPV CPV , «Καθετήρες µε µπαλονάκι» 9

10 ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, (Κωδικός ΝUTS: GR431), προϋπολογισθείσα ΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ,38 µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς και των υποβαλλόµενων προσφορών και η Σύµβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Νόµιµες κρατήσεις ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΙΓΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ( ΙΑΚΛΑ ΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ) Τ.Κ

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 A/A Κωδικός Είδους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SET MANIFOLD ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ''Y'' ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ STENTS, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ MALE/FEMALE, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΣΕ ΜΗΚΗ 50,100,150CM Θηκάρια διατοιχωματικής παρακέντησης μεσοκολπικού διαφράγματος, από πολυουρεθάνη, κατάλληλα για προσπέλαση πνευμονικών φλεβών Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου everolimus και βιοαπορροφήσιμο πολυμερές που επιτυγχάνει την πλήρη και στοχευόμενη έκλυση του φαρμάκου μέσα σε τρεις μήνες και ταυτόχρονη αποδόμηση φαρμάκου και πολυμερούς Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία everolimus και σταθερό πολυμερές.να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους.να έχουν CE mark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που αντιμετωπίζονται:ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες.να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). Οι προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 24cm-65cm ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΜ 50 10,00 500,00 120,00 620,00 ΤΕΜ 200 5, ,00 249, ,60 ΤΕΜ ,20 300,00 72,00 372,00 ΤΕΜ , ,00 283, ,20 ΤΕΜ 2 470,00 940,00 122, ,20 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 10 88,00 880,00 211, ,20 11

12 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN-CAN2 6-8Fr, ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Λαβίδα βιοψίας μυοκαρδίου με συνοδό θηκάρι εισαγωγής για λήψη βιοψίας από την δεξιά κοιλία ή από την αριστερή κοιλία Απλές ενδοστεφανιαίες προθέσεις (baremetal stents) που να είναι προτοποθετημένες σε μπαλόνι. Nα είναι κατασκευασμένα από υλικό που να επιτρέπει την ασφαλή δινέργεια απεικονιστικών εξετάσεων μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης.να είναι διαθέσιμες σε ποικιλία διαμέτρων (μέχρι και 4.5mm) και μηκών.οι προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014'' ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΑΓΓΕΙΟ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014'',ΜΑΛΑΚΑ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑ MΗΚΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3M ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014'' ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΥ M-COAT οδηγά σύρματα περιστροφικής αθηρεκτομής (rotablator) σε διάφορα μεγέθη. συμβατα με τους κωδικούς και ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SOCOREX ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΗΠΑΡΙΝΗΣ cm ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ (FLOW WIRE) ΜΕ DOPPLER ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΤΕΜ 20 30,00 600,00 144,00 744,00 ΤΕΜ 1 460,00 460,00 110,40 570,40 ΤΕΜ , ,00 325, ,00 ΤΕΜ 40 55, ,00 528, ,00 ΤΕΜ 40 17,40 696,00 167,04 863,04 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 5 180,00 900,00 216, ,00 ΤΕΜ 50 4,99 249,50 59,88 309,38 ΤΕΜ 100 1, ,70 40,73 210,43 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 3 630, ,00 453, ,60 12

13 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΕΩΣ 30 ΑΤ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, πολυουρεθάνης, ημίσκληροι, 6 ή 7Fr, τετραπολικοί,με χρήσιμο μήκος εκ για κατάλυση αρρυθμιών με ενέργεια, με τελικό άκρο 4mm Καθετήρες πηδαλιοχούμενοι πολυουρεθάνης ημίσκληροι, τετραπολικοί 7F,με χρήσιμο μήκος εκ για κατάλυση κολπικού πτερυγισμού με ενέργεια, με τελικό άκρο 8mm Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι 7F, τετραπολικοί, ψυχόμενου άκρου με ανοικτό σύστημα έγχυσης φυσιολογικού ορού Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης, τύπου επαφής με το μυοκάρδιο, με δυνατότητα κατάλυσης τελικού πόλου 3,5 mm ψυχόμενου άκρου Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι,διαγνωστικοί 10 πόλων, κατάλληλοι για προσπέλαση στον στεφανιαίο κόλπο από μηριαία φλέβα Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, διαγνωστικοί, κινητού άκρου με ειδικά προσχηματισμένη καμπύλη τύπου HALO 7F, ειδικοί για χαρτογράφηση της τριγλωχίνας Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, διαγνωστικοί, κινητού άκρου και εκτεινόμενης καμπύλης (deflectable-retractable) από 12-25mm, τύπου LASSO για χαρτογράφηση πνευμονικών φλεβών. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΤΕΜ , , , ,60 ΤΕΜ , , , ,80 ΤΕΜ 7 990, , , ,20 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,20 ΤΕΜ , , , ,00 13

14 Προσχηματισμένοι τετραπολικοί διαγνωστικοί καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας από υλικό τύπου πολυουρεθάνης. -Να έχουν διάμετρο από 5 και 6 F.Να προσφερθούν στους κοινούς τύπων καμπυλότητας (Josephson, Cournand, Damato) καθώς και σε ειδική καμπύλη H, μηκών και απόστασης μεταξύ των πόλων Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant), διαμέτρου 1,25-5mm.Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017'' ή μικρότερο και προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025'' ή μικρότερο.τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος ΒΕΛΟΝΑ 18G luer-lock ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Η ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Seldinger ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΛΕΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (RAPID EXCHANGE), ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (FLOW RATE), ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΠΕΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ , ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ, ΕΥΘΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ AMPLATZ, CM ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ, ΜΕ J - ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ AMPLATZ, CM ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TΥΠΟΥ Μ-COAT, ΜΕ ΕΥΘΥ Η ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ STIFF, 0.035'' ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ, CM EKAΠTY Σύρμα οδηγό με υδρόφιλη επίστρωση τύπου M-COAT, με κυρτό άκρο, τύπου SOFT, 0.035'' της ίντσας, εκ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ FR ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,25 ΤΕΜ 20 4,30 86,00 20,64 106,64 ΤΕΜ , ,00 840, ,00 ΤΕΜ 20 24,50 490,00 117,60 607,60 ΤΕΜ 60 5,00 300,00 72,00 372,00 ΤΕΜ 10 40,00 400,00 96,00 496,00 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,00 14

15 ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 5-8 FR ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (FFR) ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (CFR) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150CM ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 2,40*3,00Μ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ (TRANSDUSERS)ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Σύστημα αιμόστασης μηριαίων αρτηριών για θηκάρι 5-8 FR ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,5,6 F ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ fr, ΕΥΧΡΗΣΤΑ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ, ΜΗΚΟΣ 11CM, ΑΠΟ TEFLON ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ- ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ- ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Καθετήρες περιστροφικής rotablator αθηρεκτομής rotalink: συμβατα με τους κωδικούς και ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Mullins ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ OVER THE WIRE ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ RPM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0.014'' ΥΨΗΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ Συσκευή αιμόστασης με ράμμα perclose proglide για αγγεία από 6-8F Συνδετικά καλώδια για καθετήρες τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 200 3,50 700,00 168,00 868,00 ΤΕΜ 200 6, ,00 157, ,04 ΤΕΜ 300 6, ,00 434, ,88 ΤΕΜ , ,00 903, ,60 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 700 6, , , ,40 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 3 800, ,00 576, ,00 ΤΕΜ 5 120,00 600,00 144,00 744,00 ΤΕΜ , , , ,60 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , ,00 600, ,00 ΤΕΜ 3 400, ,00 288, ,00 15

16 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML 1TMX,ΣΥΡΙΓΓΑ 10ΜL TEM2, ΣΥΡΙΓΓΑ 20ML TEM 2, SET MANIFOLD ME SOCOREX TEM 1, ΜΠΩΛ 500ML TEM1, ΜΠΩΛ 250ML TEM 2,ΜΠΩΛ 5000ML 1, ΛΑΒΙΔΑ, ΝΥΣΤΕΡΙ 11, ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 0,035, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 80*80 ΚΑΙ 120*120, ΓΑΖΕΣ 10*20 ΤΕΜ 20, ΠΕΔΙΟ 150*180, ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤ. 2,30*3,30Μ, ΒΕΛΟΝΕΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΗ ΤΥΠΟΥ MEDRAD Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών μηδιατατά (non-compliant), διαμέτρου 1,25-5mm.Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017'' ή μικρότερο.τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος. 55 Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών που εκλύουν φαρμακευτικές ουσίες, τα οποία διέρχονται από σύρμα 0,014''. Να διατίθενται σε διαμέτρους mm και διάφορα μήκη Βελόνα 20G luer-lock, διαδερμικής παρακέντησης κερκιδικής για τεχνική Seldinger για είσοδο οδηγού σύρματος, εσωτ.εύρους 0,6mm και μήκους 35mm καθετήρες advancer για rotablator αθηρεκτομής συμβατα με τους κωδικούς και Επικαλυμμένη ενδοπρόθεση (επικαλυμμένα stents), διαμέτρου 2,5-5mm και μήκους 8-24mm, αποτελούμενη από μονό μεταλλικό stent Cr-Co, επικαλυμμένο με μεμβράνη πολυουρεθάνης ή πολυτετραφλουοροαιθυλένιο (PTFE). ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΤΕΜ 25 45, ,00 270, ,00 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 200 4,75 950,00 228, ,00 ΤΕΜ , ,00 649, ,35 ΤΕΜ 2 478,00 956,00 229, ,44 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ 3 500, ,00 360, ,00 ΤΕΜ , ,00 562, ,12 16

17 59 Kαθετήρας απόσυρσης ξένων σωμάτων με προωθητήρα από nitinol και άκρο σχήματος μονής θηλιάς από σπείραμα χρυσού-βολφραμίου, υπό γωνία 90. Να διατίθεται σε μήκος καθετήρα 120cm και διαμέτρους θηλιάς από 5mm mm Καθετήρας μπαλόνι βαλβιδοπλαστικής αορτικής βαλβίδας διαμέτρου 18-28mm και μήκους 4-6cm ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ,ΜΗΚΟΥΣ 11-30cm,ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΕΤ ΕΥΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΘΗΚΑΡΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ Check-Flo ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10,11,12,14 fr,που ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΕ stopcock 3- way ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Σύστημα αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας με έμβολο πίεσης 63 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΤΕΜ 1 500,00 500,00 120,00 620,00 ΤΕΜ 2 700, ,00 336, ,00 ΤΕΜ 4 120,00 480,00 115,20 595,20 ΤΕΜ 300 6, ,00 432, ,00 ΤΕΜ , , , , Πλήρες κύκλωμα για συσκευή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης ECMO, του οίκου MAQUET για το μηχάνημα ROTAFLOW που υπάρχει ήδη στο νοσοκομείο.το κύκλωμα περιλαμβάνει: α)οξυγονωτή, β)κεφαλή φυγόκεντρου αντλίας ROTAFLOW RF32 και γ) κύκλωμα με τις συνδέσεις του.καλώδιο σύνδεσης ομοαξονικό για τους καθετήρες CRYO Κατάλυσης Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ομοαξονικό για τους καθετήρες CRYO Κατάλυσης Πηδαλιοχούμενο θηκάρι FLEXCATH 12F. Καθετήρας ARCTIC FRONT 28mm για CRYO Κατάλυση μπλε. Συνδετικό καλώδιο για τον καθετήρα ACHIEVE. Καθετήρας κυκλότερης μορφής ACHIEVE 20mm για χρήση με τον καθετήρα ARCTIC FRONT. ΤΕΜ 8 100,00 800,00 192,00 992, , ,00 422, , , , , , , , , , ,00 800,00 192,00 992, , , , ,00 17

18 Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων ενιαίου πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι, με μήκος 190 εκ. και με διάμετρο 0.014". Το άπω τμήμα να είναι 40cm και να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη ενώ το υπόλοιπο να εχει επικάλυψη σιλικόνης (PTFE) για καλύτερη υποστήριξη. Να διατίθενται σε δύο βαθμούς σκληρότητας. Ο 1ος με βάρος άπω άκρου 1,7gr και ο 2ος με βάρος άπω άκρου 3,5gr Βελόνα παρακέντησης μεσοκολπικού διαφράγματος TRANSSEPTAL ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΤΕΜ , ,00 928, ,80 ΤΕΜ , ,00 348, , ΔIAKAΘETHPIAKH AOPTIKH BAΛBIΔA TOΠOΘETHMENH ΣE AYTOEKΠΤYΣΣOMENO ΠΛAIΣIO.H BAΛBIΔA NA EKΠTYΣΣETAI XΩPIΣ TH XPHΣH MΠAΛONIOY. H BAΛBIΔA NA MΠOPEI NA TOΠOΘETHΘEI ΓIA OΛA TA MEΓEΘH TOΣO AΠO MHPIAIA ΠPOΣΠEΛAΣH ΔIAΔEPMIKA OΣO KAI AΠO YΠOKΛEIΔIO APTHPIA H ΔIA- AOPTIKA ME XEIPOYPΓIKH ΠPOΣBAΣH. ΔIAKAΘETHPIAKH AOPTIKH BAΛBIΔA ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ 14FR ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΔIAKAΘETHPIAKH AOPTIKH BAΛBIΔA ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ 14FR. ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,00 ΤΕΜ , , , ,00 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/ Περιεχόµενο προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». [*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε τα άρθρο 79 και 93 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 19

20 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο της παρούσας διακήρυξης Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του υποψήφιου οικονοµικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Οδηγίες και πρότυπο του ΕΕΕΣ παραθέτονται στο Παράρτηµα Θ, ενώ σε ηλεκτρονική µορφή το ΕΕΕΣ αντλείται είτε από την Ιστοσελίδα της Α.Α, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ ΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. /σµου ΕΣΗ ΗΣ: 44412). Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συµπληρώνει ένα ΕΕΕΠ. Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες µιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαµβάνει το δικό του ΕΕΕΠ µαζί µε χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 20

21 Τέλος, όταν σε µια διαδικασία προµήθειας συµµετέχουν από κοινού όµιλοι οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως V του ΕΕΕΣ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν : α) οι ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. β) ο ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 21

22 Τεχνική προσφορά ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Στον (υπό) φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι τo «φύλλο συµµόρφωσης τεκµηρίωσης» της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ, ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται µία προς µία και µε την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΣΤ της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν µονολεκτικά, χωρίς τεκµηρίωση και παραµποµπές θα απορρίπτονται Έτσι, στον (υπό) φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραποµπή (ανά είδος µε αναφορά και στον κωδικό του) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραµµένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήµατος ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (µόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά) ικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/ Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 22

23 άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. - Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα συστήµατα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόµενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέσα µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι ισοδύναµα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 23

24 το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω: Προσφερόµενες Τιµές Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΙΙ. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην οικονοµική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή, η τιµή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιµών. Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισµού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές του Π.Τ. απορρίπτονται. ΙΙΙ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΙV. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π. Α. θα λαµβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα : Oτι µε ποινή απόρριψης, οι τιµές στις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται στη µονάδα µέτρησης όπως ζητούνται από τη /ξη. ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα 24

25 από το σύστηµα. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιµή της προσφοράς για το σύνολο της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας. V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας ανά είδος. Σηµειώνονται τα ακόλουθα : Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιµή µονάδας ανά είδος της οικονοµικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόµενη τιµή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στα αρ του Ν. 4412/ Σύγκριση τιµών Επισηµαίνεται ότι τα οικονοµικά στοιχεία (προσφερόµενες τιµές, ανάλυση τιµών, οικονοµικά στοιχεία κ.λ.π) οι προµηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η..Η.Σ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 25

26 εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφεροµένων. β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. γ- εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1. Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από επιτροπές. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει την εργασία που έγινε, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης 4. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις εργασιών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέες παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 5. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον ανάδοχο, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 6. Η πραγµατοποίηση των εργασιών θα γίνει στους τόπους που βρίσκονται τα µηχανήµατα. 26

27 7. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα πραγµατοποιούνται παρουσία των τεχνικών του Βιοϊατρικού Τµήµατος, και θα εκδίδονται σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, από αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις να παρατείνεται µέχρι 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. 8. Εάν λήξη ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλοµένων των κατά περίπτωση προβλεπόµενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης. 9. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση του συµβατικού έργου. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 10. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. 11. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στα αρ και του Ν. 4412/ Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/

28 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. - Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. - Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/ Επισηµαίνονται τα παρακάτω: Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτηµα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ ΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή µόνο αν υποβλήθηκε µέσα στο ως άνω δεκαήµερο διάστηµα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διενέργειας του διαγωνισµού (ΕΣΗ ΗΣ) µε ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νοµίµου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους 28

29 ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών µεταβολών, ο συµµετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της \ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Με την συµµετοχή του υποψήφιου οικονοµικού φορέα στον ιαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από µέρους του τα ακόλουθα: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης 29

30 Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση της παρούσας διακήρυξης. Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, ο τελευταίος επαναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συµµετέχοντες. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 01 Σεπτεβρίου 2017 Ηµέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.µ Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 30

31 αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρµογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 31

32 υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : Φυσικά πρόσωπα : Απόσπασµα µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριµένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(εε L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 32

33 ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215). Σηµειώνεται ότι: η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Μητρώου του Παρατήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή ή αρχή 33

34 Ο.Τ.Α. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/ Τα νοµικά πρόσωπα: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του Οι συνεταιρισµοί : Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων , και της παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης της παραγράφου Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Σηµειώνεται ότι : Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 34

35 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α µπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ : ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω: ήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονοµικός φορέας λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 35

36 την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 7. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ Για την ανάδειξη του µειοδότη εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α /147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε το πιο πάνω άρθρο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της. Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος Επικοινωνία. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσµία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 36

37 Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016 και όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις του Ν4478/2017 άρθρο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση Εγγύηση Συµµετοχής 1. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και την /νση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτηµα Α. Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συµµετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 2. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 37

38 διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ αυτών, και γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Ε της παρούσας διακήρυξης. Σηµειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά συµµετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η. Η.Σ Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) µήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύµβασης Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής. 38

39 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ε της παρούσας διακήρυξης. Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : α) Η ηµεροµηνία έκδοσης. β) Ο εκδότης. γ) Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» δ) Τα στοιχεία της ιακήρυξης ήτοι : ο Αριθµός της ιακήρυξης η αναφορά : Αντικείµενο της ιακήρυξης. η ηµεροµηνία της ιακήρυξης. ε) Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής. στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή. ζ) Η πλήρης επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση. η) Η σχετική σύµβαση και τα προς προµήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συµµετοχής). θ) Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόµενο άρθρο ή να είναι αορίστου διάρκειας µέχρι επιστροφής της. ι) Οι όροι ότι: ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως. ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας. Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη 39

40 δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη» Λοιπά στοιχεία Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών επιστολών των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται µε το ποσό της εγγύησης και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. Κάθε µια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόµατι όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας πρόσκλησης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες. Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 11. ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ). 40

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής). Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 41

42 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Ε Ι Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι 1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης. 3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 42

43 5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ιακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει. 43

44 Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : Ηµεροµηνία έκδοσης : Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ... ΕΥΡΩ 1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των..ευρώ και ολογράφως υπέρ της εταιρείας ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)...β)...κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της. / /.., για την ανάδειξη προµηθευτή, της µε αριθµ../2016 διακήρυξη σας. 2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 3. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία).. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται µε µόνη τη δήλωση σας. 5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας).. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 6. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας έχει ισχύ µέχρι τις.../../.. οπότε και θα επιστραφεί σ' εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα 44

45 παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 7. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 45

46 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα ( /νση οδός -αριθµός TK fax ).. Ηµεροµηνία Εκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΡΩ.. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας δ\νση για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 46

47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 A/A Κωδικός Είδους SET MANIFOLD ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ''Y'' ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ STENTS, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ MALE/FEMALE, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΣΕ ΜΗΚΗ 50,100,150CM. Θηκάρια διατοιχωματικής παρακέντησης μεσοκολπικού διαφράγματος, από πολυουρεθάνη, κατάλληλα για προσπέλαση πνευμονικών φλεβών Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου everolimus και βιοαπορροφήσιμο πολυμερές που επιτυγχάνει την πλήρη και στοχευόμενη έκλυση του φαρμάκου μέσα σε τρεις μήνες και ταυτόχρονη αποδόμηση φαρμάκου και πολυμερούς Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία everolimus και σταθερό πολυμερές.να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου και μήκους.να έχουν CE mark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που αντιμετωπίζονται:ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες.να είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία (MRI). Οι προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος. ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 24cm-65cm ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN-CAN2 6-8Fr, ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ. Λαβίδα βιοψίας μυοκαρδίου με συνοδό θηκάρι εισαγωγής για λήψη βιοψίας από την δεξιά κοιλία ή από την αριστερή κοιλία. Απλές ενδοστεφανιαίες προθέσεις (baremetal stents) που να είναι προ-τοποθετημένες σε μπαλόνι. Nα είναι κατασκευασμένα από υλικό που να επιτρέπει την ασφαλή δινέργεια απεικονιστικών εξετάσεων μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης.να είναι διαθέσιμες σε ποικιλία διαμέτρων (μέχρι και 4.5mm) και μηκών.οι προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος. ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014'' ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΑΓΓΕΙΟ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014'',ΜΑΛΑΚΑ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑ MΗΚΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3M ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014'' ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΥ M-COAT οδηγά σύρματα περιστροφικής αθηρεκτομής (rotablator) σε διάφορα μεγέθη. συμβατα με τους κωδικούς και ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 47

48 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SOCOREX ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΗΠΑΡΙΝΗΣ cm ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ (FLOW WIRE) ΜΕ DOPPLER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΕΩΣ 30 ΑΤ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, πολυουρεθάνης, ημίσκληροι, 6 ή 7Fr, τετραπολικοί,με χρήσιμο μήκος εκ για κατάλυση αρρυθμιών με ενέργεια, με τελικό άκρο 4mm Καθετήρες πηδαλιοχούμενοι πολυουρεθάνης ημίσκληροι, τετραπολικοί 7F,με χρήσιμο μήκος εκ για κατάλυση κολπικού πτερυγισμού με ενέργεια, με τελικό άκρο 8mm Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι 7F, τετραπολικοί, ψυχόμενου άκρου με ανοικτό σύστημα έγχυσης φυσιολογικού ορού Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης, τύπου επαφής με το μυοκάρδιο, με δυνατότητα κατάλυσης τελικού πόλου 3,5 mm ψυχόμενου άκρου Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι,διαγνωστικοί 10 πόλων, κατάλληλοι για προσπέλαση στον στεφανιαίο κόλπο από μηριαία φλέβα Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, διαγνωστικοί, κινητού άκρου με ειδικά προσχηματισμένη καμπύλη τύπου HALO 7F, ειδικοί για χαρτογράφηση της τριγλωχίνας Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, διαγνωστικοί, κινητού άκρου και εκτεινόμενης καμπύλης (deflectable-retractable) από 12-25mm, τύπου LASSO για χαρτογράφηση πνευμονικών φλεβών. Προσχηματισμένοι τετραπολικοί διαγνωστικοί καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας από υλικό τύπου πολυουρεθάνης. -Να έχουν διάμετρο από 5 και 6 F.Να προσφερθούν στους κοινούς τύπων καμπυλότητας (Josephson, Cournand, Damato) καθώς και σε ειδική καμπύλη H, μηκών και απόστασης μεταξύ των πόλων. Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant), διαμέτρου 1,25-5mm.Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017'' ή μικρότερο και προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025'' ή μικρότερο.τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος. ΒΕΛΟΝΑ 18G luer-lock ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Η ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Seldinger. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΛΕΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (RAPID EXCHANGE), ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (FLOW RATE), ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΠΕΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ , ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ, ΕΥΘΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ AMPLATZ, CM ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ, ΜΕ J - ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ AMPLATZ, CM ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TΥΠΟΥ Μ-COAT, ΜΕ ΕΥΘΥ Η ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ STIFF, 0.035'' ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ, CM EKAΠTY

49 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Σύρμα οδηγό με υδρόφιλη επίστρωση τύπου M-COAT, με κυρτό άκρο, τύπου SOFT, 0.035'' της ίντσας, εκ. ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ FR ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 5-8 FR ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (FFR) ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (CFR) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150CM ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 2,40*3,00Μ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ (TRANSDUSERS)ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Σύστημα αιμόστασης μηριαίων αρτηριών για θηκάρι 5-8 FR ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,5,6 F ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ fr, ΕΥΧΡΗΣΤΑ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ, ΜΗΚΟΣ 11CM, ΑΠΟ TEFLON ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ-ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ-ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Καθετήρες περιστροφικής rotablator αθηρεκτομής rotalink: συμβατα με τους κωδικούς και ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Mullins ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ OVER THE WIRE ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ RPM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0.014'' ΥΨΗΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ Συσκευή αιμόστασης με ράμμα perclose proglide για αγγεία από 6-8F Συνδετικά καλώδια για καθετήρες τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML 1TMX,ΣΥΡΙΓΓΑ 10ΜL TEM2, ΣΥΡΙΓΓΑ 20ML TEM 2, SET MANIFOLD ME SOCOREX TEM 1, ΜΠΩΛ 500ML TEM1, ΜΠΩΛ 250ML TEM 2,ΜΠΩΛ 5000ML 1, ΛΑΒΙΔΑ, ΝΥΣΤΕΡΙ 11, ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 0,035, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 2, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 80*80 ΚΑΙ 120*120, ΓΑΖΕΣ 10*20 ΤΕΜ 20, ΠΕΔΙΟ 150*180, ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤ. 2,30*3,30Μ, ΒΕΛΟΝΕΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΗ ΤΥΠΟΥ MEDRAD Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant), διαμέτρου 1,25-5mm.Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017'' ή μικρότερο.τα μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 1 έτος. Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών που εκλύουν φαρμακευτικές ουσίες, τα οποία διέρχονται από σύρμα 0,014''. Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.5-4mm και διάφορα μήκη. 49

50 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2014 Βελόνα 20G luer-lock, διαδερμικής παρακέντησης κερκιδικής για τεχνική Seldinger για είσοδο οδηγού σύρματος, εσωτ.εύρους 0,6mm και μήκους 35mm. καθετήρες advancer για rotablator αθηρεκτομής συμβατα με τους κωδικούς και Επικαλυμμένη ενδοπρόθεση (επικαλυμμένα stents), διαμέτρου 2,5-5mm και μήκους 8-24mm, αποτελούμενη από μονό μεταλλικό stent Cr-Co, επικαλυμμένο με μεμβράνη πολυουρεθάνης ή πολυτετραφλουοροαιθυλένιο (PTFE). Kαθετήρας απόσυρσης ξένων σωμάτων με προωθητήρα από nitinol και άκρο σχήματος μονής θηλιάς από σπείραμα χρυσού-βολφραμίου, υπό γωνία 90. Να διατίθεται σε μήκος καθετήρα 120cm και διαμέτρους θηλιάς από 5mm-35mm Καθετήρας μπαλόνι βαλβιδοπλαστικής αορτικής βαλβίδας διαμέτρου 18-28mm και μήκους 4-6cm ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ,ΜΗΚΟΥΣ 11-30cm,ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΕΤ ΕΥΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΘΗΚΑΡΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ Check-Flo ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10,11,12,14 fr,που ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΕ stopcock 3-way ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Σύστημα αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας με έμβολο πίεσης Πλήρες κύκλωμα για συσκευή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης ECMO, του οίκου MAQUET για το μηχάνημα ROTAFLOW που υπάρχει ήδη στο νοσοκομείο.το κύκλωμα περιλαμβάνει: α)οξυγονωτή, β)κεφαλή φυγόκεντρου αντλίας ROTAFLOW RF32 και γ) κύκλωμα με τις συνδέσεις του Καλώδιο σύνδεσης ομοαξονικό για τους καθετήρες CRYO Κατάλυσης Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ομοαξονικό για τους καθετήρες CRYO Κατάλυσης Πηδαλιοχούμενο θηκάρι FLEXCATH 12F Καθετήρας ARCTIC FRONT 28mm για CRYO Κατάλυση μπλε Συνδετικό καλώδιο για τον καθετήρα ACHIEVE Καθετήρας κυκλότερης μορφής ACHIEVE 20mm για χρήση με τον καθετήρα ARCTIC FRONT Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων ενιαίου πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι, με μήκος 190 εκ. και με διάμετρο 0.014". Το άπω τμήμα να είναι 40cm και να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη ενώ το υπόλοιπο να εχει επικάλυψη σιλικόνης (PTFE) για καλύτερη υποστήριξη. Να διατίθενται σε δύο βαθμούς σκληρότητας. Ο 1ος με βάρος άπω άκρου 1,7gr και ο 2ος με βάρος άπω άκρου 3,5gr Βελόνα παρακέντησης μεσοκολπικού διαφράγματος TRANSSEPTAL ΔIAKAΘETHPIAKH AOPTIKH BAΛBIΔA TOΠOΘETHMENH ΣE AYTOEKΠΤYΣΣOMENO ΠΛAIΣIO.H BAΛBIΔA NA EKΠTYΣΣETAI XΩPIΣ TH XPHΣH MΠAΛONIOY. H BAΛBIΔA NA MΠOPEI NA TOΠOΘETHΘEI ΓIA OΛA TA MEΓEΘH TOΣO AΠO MHPIAIA ΠPOΣΠEΛAΣH ΔIAΔEPMIKA OΣO KAI AΠO YΠOKΛEIΔIO APTHPIA H ΔIA-AOPTIKA ME XEIPOYPΓIKH ΠPOΣBAΣH. ΔIAKAΘETHPIAKH AOPTIKH BAΛBIΔA ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ 14FR ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. 50

51 ΔIAKAΘETHPIAKH AOPTIKH BAΛBIΔA ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ 14FR. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ιασταύρωση Βουτων & Σταυρακίων Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ ,.Ο.Υ. Ηρακλείου ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Με Φ.Π.Α.) ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Xωρίς Φ.Π.Α.) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ιασταύρωση Βουτών και Σταυραυκίων ΤΚ ΤΘ 1352 Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα την. του µηνός., οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π... που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, µε την επωνυµία 51

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. 135929 ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5-6-7-8-9 fr, ΕΥΧΡΗΣΤΑ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ, ΜΗΚΟΣ 11CM, ΑΠΟ TEFLON 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 16423 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 04/12/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/2016 ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/2016 ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ Α. ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (BMS:BARE METAL STENTS) κατασκευασμένες είτε από κράματα Χρωμίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 54/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 54/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: Τηλέφωνο: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: Τηλέφωνο: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-08-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 4162 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 213 2037542 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. /νση: Αλ. Συµεωνίδη 2, Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέµα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προµήθεια «Φλεβικών Καθετήρων» του Γ.Ν. Λαµίας.

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέµα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προµήθεια «Φλεβικών Καθετήρων» του Γ.Ν. Λαµίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΞΧ4690ΒΜ-Φ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαµία, 01/11/2013 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/26848 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 30 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ > ΑΦΜ 999100816 Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Θ. ΜΩΡΟΥ ΤΗΛ.: 2613603884 Αρ. ΗΛΕΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Μ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: FAX :

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αριθµ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΝΤ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 73/16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΝΤ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 73/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 15-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: 16891 ΤΜΗΜΑ: OIKONOMIKO ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλέφωνο : 2651080627

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΦΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΦΜ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΦΜ: 999100816 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

FAX :

FAX : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Σαντορίνη 25/08/2016 Αριθ.Πρωτ.: ΚΑΣΡ/787 Ταχ/κή /νση : Τ.Κ.84700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ: 29825 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 12.12.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.:9458 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο, 2/11/2016 Πληροφορίες : Κυπριωτάκη Έφη Αριθ. Πρωτ.:15981 ΤΗΛ. : 2813404441 Αρ. Ηλεκτρ. /σµου ΕΣΗ ΗΣ: 25379

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002821124 2015-06-04

15PROC002821124 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Οργανική Μονάδα Έδρας Ταχ. /νση: Κνωσού 2-4 Αγ. Νικόλαος Κρήτης. Ταχ. Κώδ.: 721.00 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ/ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ)ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003256583 2015-11-04

15PROC003256583 2015-11-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαµία, 25 /10/2013 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/26331 Ταχ. /νση: Παπασιοπούλου τέρµα,35100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Α.Π.ΕΞΕ: 2485/18-03-2016 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Φ.(1300) Δ/νση Διοικητικού-Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 17-03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 30-9-2015 Αριθμός πρωτ.20492 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005582648 2016-12-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αρ. ιακήρυξης: 72/2016. Τηλ: 213 2079100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 02-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 4730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 02-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 4730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 02-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 4730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γραφείο Εξόδων - Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγέλου Κυριακή ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: http://www.uop.gr Α Α:ΨΓΧΠ469Β7 -ΕΦΖ Τρίπολη 02/12/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθεση προσφοράς σε πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών για το Αιμοδυναμικό εργαστήριο του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφοράς σε πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών για το Αιμοδυναμικό εργαστήριο του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 11-03-2013 Αριθ. Πρωτ. 950 Γραφείο : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 16/ 10/ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π.: Π1/ 2390 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου Ταχ. /νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η..Η.Σ.: 31151 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ Α Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ. 2604 Γραφείο : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 92/2013 4. Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων.

ιακήρυξη 92/2013 4. Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων. ιακήρυξη 92/2013 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/352/182270/Σ.1112/18 Ιουλ 2013/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2, τη διενέργεια προµήθειας υλικών για Αρτηριακές Βελόνες (CPV 33141322-3),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 61Ω646907Ο-ΨΨΞ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ: 17PROC ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 61Ω646907Ο-ΨΨΞ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ: 17PROC ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α Α Α: 61Ω646907Ο-ΨΨΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 17PROC005714252 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & CPV: 24111900-4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17-01-2017 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.816 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τηλ.(Εσωτ.) 3610 Φ.600.163/8/12091 Σ. 624 Μυτιλήνη, 18 Φεβ 16 Συνηµµένα.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004222840 16-04-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 14 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Κηφισιά, 12-04-16 Αριθ. Πρωτ. 41/14-04-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/16

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 21/ 06 /2016 Αρ. Πρωτ. 13690 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002436861 2014-11-28

14PROC002436861 2014-11-28 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 26-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. Διακ/ξης: 13666/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 19-08-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 5824 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ. Για όλα τα είδη πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω γενικοί όροι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ. Για όλα τα είδη πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω γενικοί όροι: 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ Για όλα τα είδη πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω γενικοί όροι: Να είναι πιστοποιημένα απο κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα