αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002."

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 έως 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙ11θηκε με το Ν. 227 του 1990). Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ 2002 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπα ίκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 86/109/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1986 για τον περιορισμό της εμπορίας σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών στους σπόρους προς σπορά που έχει πιστοποιηθεί επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «σπόροι», (ΕΕ L 093 της , σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 89/424/ΕΟΚ (ΕΕ L 196 της , σ. 50) και 91/376/ΕΟΚ (ΕΕ L 203 της , σ. 108) «Οδηγία 2002/68/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (ΕΕ L 195 της , σ. 32) «Οδηγία 2003/45/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Μα Ιου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (ΕΕ L 138 της , σ. 40) «Οδηγία 2003/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, που τροποποιεί, όσον αφορά τις κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές, τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, 66/402/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά, 68/193/ ΕΟΚ περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, 92/ 33/ΕΟΚ για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, 92/34/ΕΟΚ για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, 98/56/ΕΚ για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών, 2002/54/ΕΚ περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, 2002/55/ΕΚ περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών, 2002/56/ΕΚ περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση και 2002/57/ΕΚ περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (ΕΕ L 165 της , σ. 23), Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' 63(l) του 1998 αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του τους ακόλουθους Κανονισμούς.

2 Κ.Λ.Π. 192/ Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): , Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμούς του 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι βασικοί κανονισμοί) και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002 και Τροποποίηση 2, Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως του κανονισ,μού ακολούθως: 2 των βασικων κανονισμιον. (α) Με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: «επικονιαστής» σημαίνει το συστατικό που προκαλεί την επικονίαση μέσα στο «συνδυασμό ποικιλιών» (αρσενικό συστατικό)' Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): «συνδυασμός ποικιλιών» σημαίνει το συνδυασμό πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά προσδιορισμένου υβριδίου που εξαρτάται από επικονιαστή, που έχει γίνει επίσημα αποδεκτό σύμφωνα με τους περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμούς του 2002, με πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά ενός ή περισσότερων προσδιορισμένων επικονιαστών που έχουν επίσης γίνει αποδεκτοί και που έχουν συνδυαστεί με μηχανικό τρόπο σε αναλογίες που έχουν καθοριστεί από κοινού από τους υπευθύνους για τη διατήρηση των συστατικών αυτών και ο συνδυασμός αυτός έχει ανακοινωθεί στο Τμήμα Γεωργίας «υβρίδιο που εξαρτάται από επικονιαστή» σημαίνει το αρσενικό στείρο συστατικό στο «συνδυασμό ποικιλιών» (θηλυκό συστατικό) (ο σπόρος του θηλυκού και του αρσενικού συστατικού επικαλύπτεται με τη χρήση επικαλύψεων σπόρων διαφορετικών χρωμάτων)' (β) με την αντικατάσταση της φράσης «σπόροι ποικιλιών, πλην των υβριδίων ηλιάνθου», στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1), με τη φράση «σπόροι ποικιλιών, εκτός των υβριδίων»' (γ) με την αντικατάσταση της φράσης «σπόροι καθαρών σειρών υβριδίων ηλιάνθου», στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1), με τη φράση «σπόροι καθαρών σειρών υβριδίων»' (δ) με την αντικατάσταση της φράσης «σπόροι καθαρών σειρών υβριδίων ηλιάνθου», στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (1), με τη φράση «σπόροι απλών υβριδίων»' (ε) με τη διαγραφή της ερμηνείας «σπόροι τρίτης γενεάς», Τροποποίηση του Κανονισμού 3 των βασικιον κανονισμιον. 3, Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή της φράσης «ή τρίτης γενεάς» στη δεύτερη γραμμή της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1)' (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (3), της ακόλουθης νέας παραγράφου (4):

3 1689 Κ.Δ.Π.192/2005 «(4) Οι σπόροι μπορεί να διατίθενται στο εμπόριο και ως σπόροι 'συνδυασμών ποικιλιών'.». 4. Ο Κανονισμός 16 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον Αντικατάσταση ακόλουθο νέο Κανονισμό: του Κανονισμού 16 «Κοινοτικές 16.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή της των βασικιον συγκριτικές Δημοκρατίας για να συμμετέχει στη διενέργεια των Κοινοτικών κανονισμών. δοκιμές. συγκριτικών δοκιμών. (2) Οι Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για το μετέλεγχο δειγμάτων σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών που τίθενται σε εμπορία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους και λαμβάνονται στη διάρκεια της δειγματοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων δύνανται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Σπόρους προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες, σπόρους προς σπορά κατάλληλους για βιολογική καλλιέργεια, σπόρους προς σπορά που διατίθενται προς εμπορία σε σχέση με την επιτόπια διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτικών γενετικών πόρων. (3) Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά.». 5. Το Παράρτημα Ι των βασικών Κανονισμών τροποποιείται ως Τροποποίηση ακολούθως: του Παραρτήματος Ι (α) Με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης μετά τη λέξη «σπόρων» τωνβασικιον στην έκτη γραμμή της παραγράφου (1): κανονισμιον. (β) «στην περίπτωση υβριδίων ελαιοκράμβης, η καλλιέργεια να γίνεται σε έδαφος στο οποίο δεν έχουν καλλιεργηθεί φυτά Cruciferae κατά τα τελευταία πέντε έτη.»' με την αντικατάσταση του Πίνακα της παραγράφου (2), με τον ακόλουθο νέο Πίνακα:

4 1690 «Ελάχιστες Καλλιέργεια αποστάσεις (σε μέτρα) 1 Brassica Spp. εκτός του Brassica napus, Carthamus tinctorius, Carum carvi, 2 Gossypium spp. εκτός από τα υβρίδια του Gossypium hirsutum ή/και Gossypium barbadense, Sinapis alba: - για την πάραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά 400 σπόρων προς σπορά 200 Brassica napus: - για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά ποικιλιών εκτός των υβριδίων 200 σπόρων προς σπορά υβριδίων γία την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά ποικιλιών εκτός των υβριδίων 100 σπόρων προς σπορά υβριδίων 300

5 1691 Helianthus annuus: για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά υβριδίων - για την παραγωγή βασικών σπόρων 750 προς σπορά ποικιλιών εκτός των υβριδίων 500 σπόρων προς σπορά Gossyρium hirsutum και/ή Gossyρium barbadense: - για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά γονικών σειρών του Gossyρium hirsutum για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά γονικών σειρών του Gossyρium barbadense 800 σπόρων προς σπορά του ιδίου είδους υβριδίων -ι:ου Gossyρium hirsutum 200 σπόρων προς σπορά του ιδίου είδους υβριδίων του Gossyρium barbadense 600 σπόρων προς σπορά διαφορετικών ειδών υβριδίων του Gossyρium hirsutum και Gossyρium barbadense 600 )}

6 Κ.Λ.Π. 192/ (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) με την ακόλουθη παράγραφο: «(3) Η καλλιέργεια παρουσιάζει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα ή, στην περίπτωση καλλιέργειας καθαρής σειράς, επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. Για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων, οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται επίσης στους χαρακτήρες των γονέων, συμπεριλαμβανομένης της αρσενικής στειρότητας ή της αποκατάστασης της γονιμότητας. Ειδικότερα οι καλλιέργειες Brassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp, και τα υβρίδια Helianthus annuus και Brassica napus πρέπει να ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλους όρους: Α. Brassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius, Carum carvi και Gossypium spp. εκτός των υβριδίων: Ο αριθμός φυτιον της καλλιέργειας τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία δεν υπερβαίνει- ένα ανά 10 τετραγωνικά μέτρα για τους πιστοποιημένους σπόρους. Β. Υβρίδια Helianthus annuus: (α) Το ποσοστό σε αριθμό φυτών τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι σύμφωνα προς την καθαρή σειρά ή το γονέα δεν Ένα ανά 30 τετραγωνικά μέτρα για τους βασικούς σπόρους, υπερβαίνει- (αα) Για την παραγωγή βασικών σπόρων: (ί) Καθαρή σειρά 0,2 % (ίί) απλά υβρίδια αρσενικός γονέας, φυτά τα οποία παρήγαγαν γύρη αφότου 2 % ή περισσότερα από τα θηλυκά φυτά απέκτησαν άνθη επιδεκτικά γονιμοποίησης 0,2% - θηλυκός γονέας 0,5% (ββ) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων: αρσενικός γονέας, φυτά τα οποία παρήγαγαν γύρη αφότου 5% ή περισσότερα από τα θηλυκά φυτά απέκτησαν άνθη επιδεκτικά γονιμοποίησης 0,5% θηλυκός γονέας 1,0%

7 1693 Κ.Δ.Π. 192/2005 (β) για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες ή άλλοι όροι: (αα) τα φυτά του αρσενικού γονέα παράγουν επαρκή γύρη κατά την ανθοφορία των φυτών του θηλυκού γονέα (ββ) όταν ο θηλυκός γονέας αποκτήσει στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης, το ποσοστό σε αριθμό φυτών του γονέα αυτού που παράγουν ή έχουν παράξει γύρη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% (γγ) για την παραγωγή βασικών σπόρων, το συνολικό ποσοστό σε αριθμό φυτών του θηλυκού γονέα τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι σύμφωνα προς το γονέα και τα οποία παράγουν ή έχουν παράξει γύρη, δεν υπερβαίνει το 0,5% (δδ) αν δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (2) του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι1, πρέπει να τηρηθεί η ακόλουθη προϋπόθεση: ο αρσενικός στείρος γονέας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ειδικές σειρές αποκατάστασης κατά τρόπο ώστε τουλάχιστο το ένα τρίτο των φυτών που παράγονται από τα προκύπτοντα υβρίδια να παράγουν γύρη η οποία θα είναι εμφανώς φυσιολογική από όλες τις απόψεις. Γ. Υβρίδια Brassica napus, που παράγονται χρησιμοποιώντας την τεχνική της αρσενικής στειρότητας- (α) Το ποσοστό σε αριθμό φυτών τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι σύμφωνα προς την καθαρή σειρά ή τον γονέα δεν υπερβαίνει- (αα) (ββ) Για την παραγωγή βασικών σπόρων: (i) Καθαρή σειρά 0,1 % (ii) απλά υβρίδια αρσενικός γονέας - θηλυκός γονέας για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων: 0,1 % 0,2 % - αρσενικός γονέας 0,3 % - θηλυκός γονέας 1,0 %. (β) Η αρσενική στειρότητα πρέπει να ανέρχεται σε 99% για την παραγωγή των βασικών σπόρων και 98% για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων. Το επίπεδο της αρσενικής στειρότητας πρέπει να αξιολογείται με εξέταση της έλλειψης των γόνιμων ανθήρων στα λουλούδια.

8 Κ.Δ.Π. 192/ Δ. Υβρίδια του Gossypium hirsutum και του Gossypium barbadense: (α) Στις καλλιέργειες για την παραγωγή βασικών σπόρων γονικών σειρών του Gossypium hirsutum και Gossypium barbadense, η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και για τη μητρική και την πατρική σειρά πρέπει να είναι 99,8%, εφόσον το 5 % ή περισσότερο των φυτών που έχουν σπόρους φέρει άνθη επιδεκτικά γονιμοποίησης. Το ποσοστό της αρσενικής στειρότητας της γονικής σειράς φυτών που έχουν σπόρους αξιολογείται με εξέταση της παρουσίας των στείρων ανθήρων στα λουλούδια και δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 99,9%. (β) Στις καλλιέργειες για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων υβριδίων ποικιλιών του Gossypium hirsutum ή/και του Gossypium barbadense, η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα της γονικής σειράς που έχει σπόρους και της γονικής σειράς που έχει γύρη πρέπει να είναι 99,5% εφόσον το 5% ή περισσότερο των φυτών που έχουν σπόρους φέρουν άνθη επιδεκτικά γονιμοποίησης. Το ποσοστό αρσενικής στειρότητας της γονικής σειράς που έχει σπόρους αξιολογείται με εξέταση της παρουσίας των στείρων ανθήρων στα λουλούδια και δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 99,7%.»' (δ) με την αντικατάσταση της υποποπαραγράφου Β της παραγράφου (5) με την ακόλουθη υποποπαράγραφο: «Β. Σε περίπτωση άλλων καλλιεργειών εκτός των υβριδίων Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum και Gossypium barbadense, πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιτόπου επιθεώρηση. Στην περίπτωση υβριδίων του Helianthus annuus πραγματοποιούνται τουλάχιστο δύο επιτόπου επιθεωρήσεις. Στην περίπτωση υβριδίων του Brassica napus πραγματοποιούνται τουλάχιστο τρεις επιτόπου επιθεωρήσεις: η πριίnη πραγματοποιείται πριν από την περίοδο ανθοφορίας, η δεύτερη στην αρχή της περιόδου ανθοφορίας και η τρίτη στο τέλος της περιόδου ανθοφορίας. Στην περίπτωση υβριδίων του Gossypium hirsutum ή/και Gossypium barbadense πραγματοποιοίjνται τουλάχιστο τρεις επιτόπου επιθεωρήσεις: η πρώτη πραγματοποιείται στην αρχή της περιόδου ανθοφορίας, η δεύτερη πριν από το τέλος της περιόδου ανθοφορίας και η τρίτη στο τέλος της περιόδου ανθοφορίας μετά την απομάκρυνση, εφόσον είναι αναγκαίο, των γονικών φυτών που έχουν γύρη.». Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ των βασικιον κανονισμών. 6. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη της φράσης «πλην των υβριδίων» αμέσως μετά τη φράση «Brassica napus» όπου αυτή συναντάται στην παράγραφο (1) του Μέρους (Ι),

9 1695 Κ.Λ.Π. 192/2005 (β) με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στο τέλος της παραγράφου (1) και πριν την παράγραφq (2) του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙ: «Στην περίπτωση υβριδίων του Brassica napus που έχουν παραχθεί με την τεχνική της αρσενικής στειρότητας, οι σπόροι πρέπει να πληρούν τους όρους και τους κανόνες που ορίζονται στα στοιχεία (α) μέχρι (δ)- (α) Οι σπόροι πρέπει να έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας των γονέων τους, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της αρσενικής στειρότητας ή της αποκατάστασης γονιμότητας. (β) Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των σπόρων πρέπει να είναι- Για τους βασικούς σπόρους, θηλυκός γονέας 99,0%, για τους βασικούς σπόρους, αρσενικός γονέας 99,9%, για τους πιστοποιημένους σπόρους 90,0%. (γ) Οι σπόροι προς σπορά πιστοποιούνται ως σπόροι μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα μετελέγχου δειγμάτων βασικών σπόρων που λαμβάνονται επίσημα και που διενεργείται κατά τη βλαστική περίοδο των σπόρων που πρόκειται να πιστοποιηθούν για να εξακριβωθεί εάν οι βασικοί σπόροι πληρούν τις απαιτήσεις για τους βασικούς σπόρους που ορίζονται σε σχέση με την ταυτότητα για τα χαρακτηριστικά των γονέων, συμπεριλαμβανομένης της αρσενικής στειρότητας και τους κανόνες σχετικά με την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα που ορίζονται στο στοιχείο (β). Στην περίπτωση βασικών σπόρων υβριδίων, η ποικιλιακή καθαρότητα μπορεί να αξιολογηθεί με κατάλληλες βιοχημικές μεθόδους. (δ) Οι κανόνες για την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα που ορίζονται στο στοιχείο (β) για τα υβρίδια πιστοποιημένων σπόρων πρέπει να ελέγχονται με δοκιμές μετ ελέγχου σε ανάλογο ποσοστό δειγμάτων που λαμβάνονται επίσημα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και κατάλληλες βιοχημικές μέθοδοι.». 7. Το Παράρτημα ΙV των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από το ακόλουθο Παράρτημα: Αντικατάσταση του Παραρτήματος ιν των βασικών κcινoνισμ(oν.

10 «Παράρτημα ιv (Κανονισμός 8) Κατηγορίες Ελληνική Ονομασία Είδη 1 2 Arachis hvpogaea L. Αραχίς Brassica juncea (ι.) et Czernj.Cosson Καφέ μουστάρδα, φαιό σινάπι Brassica napus L.(partim) Ελαιοκράμβη Brassica nigra (ι.) Koch Μαύρη μουστάρδα, μαύρο σινάπι Brassica rapa L. var.silvestris (Iam.) Ελαιοφόρο γογγύλι, BriQQs γογγύλι Carthamus tinctorius L. ΑτρακτυλΙς Carum carvi L. Glvcine maχ (ι.) Merr. Gossvpium spp. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Sinapis alba L. Κύμινο Σόγια Βαμβάκι Ηλίανθος Λινάρι Λευκή μουστάρδα, άσπρο σινάπι Βασικοί σπόροι, ή σπόροι Βασικοί σπόροι, ή εμπορικοί σπόροι 3 4 Βασικοί σπόροι, Α' γενεάς, Β' γενεάς 5 Βασικοί σπόροι, Α' γενεάς, Β' γενεάς ή εμπορικοί σπόροι 6». ΟΊ \Ο ΟΊ

11 1697 Κ.Δ.Π. 192/ Το Παράρτημα νπ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως Τροποποίηση ακόλουθως: του Παραρτήματος ΥΗ (α) Με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στο τέλος της υποπαραγρά- τωνβασικιον φου 11 της παραγράφου (α) του Μέρους Α: κανονισμών. «για τους πιστοποιημένους σπόρους συνδυασμού ποικιλιών: το όνομά του συνδυασμού ποικιλιών ('συνδυασμός ποικιλιών' και το όνομά του) και τα ποσοστά κατά βάρος των γονέων της ποικιλίας. Απαιτείται μόνο το όνομα του συνδυασμού ποικιλιών, εάν το ποσοστό κατά βάρος έχει κοινοποιηθεί γραπτώς στον αγοραστή, μετά από αίτηση, και έχει καταχωρηθεί επίσημα.»' (β) με τη διαγραφή της φράσης «και τρίτης γενεάς» στην παράγραφο (γ) του Μέρους Α (τέταρτη γραμμή) και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης: «στην περίπτωση πιστοποιημένων σπόρων συνδυασμών ποικιλιών, η ετικέτα πρέπει να έχει μπλε χρώμα και να φέρει διαγώνια πράσινη γραμμή».

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959

Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959 Κ.ώ.Π. 325/2010 Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959 Αριθμός 325 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994R2100 EL 31.01.2008 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα