ΑΔΑ: 4Α3ΨΙ-48 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α3ΨΙ-48 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ Αθήνα Αρ.Τηλ Αρ. FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 09 Ιουνίου 2011 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ΚΟΙΝ.: Όπως «Πίνακας Αποδεκτών» Αριθ. Πρωτ.: 6337 Φ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ενιαίου τύπου αίτησης υποβολής αιτήματος, γενικού τύπου εξουσιοδότησης και κατάργηση υποδειγμάτων υπεύθυνων δηλώσεωνπεριορισμός γραφειοκρατίας στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφάλειας» ΣΧΕΤ.: (α) Ν. 1599/1986 (Α 75) «Σχέση Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (β) N. 2690/1999 (A 45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (γ) Κ.Υ.Α. 3021/ (Β 847) «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαντούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (δ) Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/ (Β 963) «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ε) Κ.Υ.Α. 618/43/ (Β 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/ (Β 1218) και ισχύει σήμερα (στ) Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/ (Β 90) «Περί λήψης μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3325/2005 (Α 68) και σε λοιπές δραστηριότητες» (ζ) Κ.Υ.Α. οικ Φ.700.1/ (Β 770) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε ΙΚΤΕΟ, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων-μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε ΕΣΑ για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε ΣΥΛ καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους ΥΜ&Ε των Ν/Α της Χώρας» (η) Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 (Β 276) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων» (θ) Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008 (Β 1506) «Περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια» όπως τροποποιήθηκε με την 13α/2010 (Β 141) όμοια και ισχύει σήμερα (ι) Φ / Διευκρινιστική-Ερμηνευτική Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. «Αποστολή της Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003»

2 (ια) Φ.701.2/ Διευκρινιστική-Ερμηνευτική Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. «Διευκρινίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού σε νέα κτίρια» (ιβ) Φ.701.5/ Εγκύκλιος 9 Α.Π.Σ. «Προδιαγραφές, έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων» (ιγ) 7599 Φ.701.4/ Διευκρινιστική-Ερμηνευτική Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. «Έκδοση-αποστολή της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/ Β 90» (ιδ) Φ.702.9/ Διευκρινιστική-Ερμηνευτική Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. «Υπεύθυνες Δηλώσεις πυροσβεστήρων και συστημάτων τοπικής εφαρμογής» (ιε) Φ.701.2/ Διευκρινιστική-Ερμηνευτική Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. «Έκδοση-αποστολή της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» (ιστ) Φ.701.2/ Διευκρινιστική-Ερμηνευτική Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. «Έκδοση-αποστολή της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» (μη προς εσάς) (ιζ) Φ.701.1/ Διευκρινιστική-Ερμηνευτική Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. «Διεκπεραίωση υποθέσεων Γραφείων Πυρασφαλείας» 1. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των (α) και (β) σχετικών, καθιερώθηκε ως μέσο απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών στα πλαίσια διευκόλυνσης της συναλλαγής των πολιτών με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, μέσω εύχρηστων και φιλικών εγγράφων. 2. Στην κατεύθυνση της μείωσης των περιττών γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, καθορίζονται τα κάτωθι τυποποιημένα υποδείγματα τα οποία θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και θα υποβάλλονται στα Γραφεία Πυρασφαλείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος: α. Ενιαίο υπόδειγμα αίτησης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. β. Γενικό υπόδειγμα εξουσιοδότησης ως εναλλακτικό της παραγράφου 3γ της (ιζ) σχετικής, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Β. γ. Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) σύμφωνα με το γενικό υπόδειγμα του άρθρου 8 της (α) σχετικής. Εξυπακούεται, ότι εάν υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο διαφορετικής μορφής έντυπο στην Υπηρεσία θα γίνεται αποδεκτό, εφόσον περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία. Τυχόν έντυπα αιτήσεων, εξουσιοδοτήσεων και ΥΔ που έχουν αναπαραχθεί χωρίς να είναι σύμφωνα με τα καθορισμένα υποδείγματα της παρούσας και διατίθενται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας, δύναται να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαντλήσεώς τους. 3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2ε του άρθρου 5 της (ε) σχετικής, η Αναγνωρισμένη Εταιρεία περιοδικού επανελέγχου, αναγόμωσης συντήρησης πυροσβεστήρων, υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου. Ομοίως στο αυτό άρθρο που αφορά τον περιοδικό επανέλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, ως όργανο ελέγχου των εγκατεστημένων πυροσβεστήρων που κυκλοφορούν στην αγορά, ορίζεται ο Αναγνωρισμένος Φορέας που αξιολογεί και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αναγνωρισμένων Εταιρειών κι όχι το Πυροσβεστικό Σώμα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, βεβαίωση ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων υποχρεούται να εκδίδει η Αναγνωρισμένη Εταιρεία στον πελάτη-ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, για λογαριασμό του οποίου προέβη στην εκτέλεση σχετικών εργασιών. Ο

3 τελευταίος ή εκπρόσωπός του, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ε) σχετικής, καθίσταται υπεύθυνος και θα πρέπει να πραγματοποιεί, να εξασφαλίζει ή να φροντίζει κατά περίπτωση τους συνήθεις ελέγχους, τη συντήρηση από Αναγνωρισμένη Εταιρεία, την πυρασφάλεια κατά τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων της εγκατάστασής του. 4 Για τους παραπάνω λόγους καταργούνται: α. Τα Παραρτήματα 1 έως και 4 των (ιε) και (ιστ) σχετικών. Θα υποβάλλεται πλέον η ΥΔ που προβλέπεται στις (α) και (β) όμοιες. Τα απαιτούμενα στοιχεία θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση, από μηχανικό ή/και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. β. Η (ιδ) σχετική και οι ΥΔ που προβλέπονται σε αυτήν. Δεν θα υποβάλλονται τιμολόγια (φωτοαντίγραφα, επικυρωμένα ή μη) για τους πυροσβεστήρες. Οι βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων που υποχρεούται να εκδώσει η αναγνωρισμένη εταιρεία, παραδίδονται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης κατά την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας θα υποβάλλει ΥΔ, ως απαραίτητο δικαιολογητικό, ότι έχει εξασφαλίσει τον έλεγχο και την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστήρων, αναγραφομένου του είδους και των τεμαχίων αυτών, σύμφωνα με την (ε) σχετική. Η παραπάνω ΥΔ αντικαθιστά εφεξής την ΥΔ της Αναγνωρισμένης Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι εάν ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται στην υποβολή ΥΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της (στ), (ζ) και (θ) σχετικής, τότε τα παραπάνω θα αναγράφονται στην ίδια ΥΔ. Επίσης δεν θα υποβάλλεται ξεχωριστή ΥΔ από μηχανικό για τα συστήματα τοπικής εφαρμογής αλλά ενιαία ΥΔ στην οποία θα δηλώνει ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. γ. Η παράγραφος 3 της (ιβ) σχετικής σε ότι αφορά τις ΥΔ περί πυροσβεστήρων και φωτοαντιγράφων τιμολογίων αγοράς αυτών. 5. Ομοίως, στα πλαίσια απλοποίησης και ομοιόμορφης εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών, δεν θα υποβάλλονται τα τιμολόγια αγοράς ή φωτοαντίγραφα για τους φορητούς πυροσβεστήρες, φωτιστικά ασφαλείας και ειδικά πυροσβεστικά ερμάρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό του απλού υδροδοτικού δικτύου που προβλέπονται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 9 της (η) σχετικής και στην παράγραφο 4 ΙΙ της (ια) σχετικής και θα υποβάλλεται μόνο η ΥΔ από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης στην οποία βεβαιώνεται και το αληθές της λήψης και εγκατάστασης των παραπάνω μέσων πυροπροστασίας αναγραφομένου του είδους και των τεμαχίων αυτών. 6. Σε συνέχεια των ανωτέρω, για λόγους περιορισμού της γραφειοκρατίας, μείωσης της δαπάνης και της ανάλωσης περιβαλλοντικών πόρων που σχετίζονται με την αναπαραγωγή έντυπου υλικού, ο αριθμός των σειρών μελετών (τεύχη και σχέδια) που υποβάλλονται για έγκριση στα Γραφεία Πυρασφάλειας καθώς και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης που συντάσσονται από την Υπηρεσία δυνάμει της 7600/1960 Εγκυκλίου Διαταγής Α.Π.Σ. θα είναι δύο (2). Κατ εξαίρεση θα υποβάλλονται/συντάσσονται τρεις (3) σειρές μόνον εφόσον απαιτείται από αδειδοτούσα Αρχή συμπεριλαμβανομένων των Αρχών έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σε κάθε περίπτωση, μία (1) σειρά εγκεκριμένης μελέτης ή θεωρημένης Έκθεσης Επιθεώρησης θα τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 7. Σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της (δ) σχετικής, δεν θα υποβάλλεται η Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης Αερίου, επειδή η σύνταξή της αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαιτούμενης Άδειας Χρήσης Αερίου, ο δε έλεγχος της

4 ορθής σύνταξης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Γραφείων Πυρασφάλειας. Επίσης, στην κατεύθυνση περιορισμού της γραφειοκρατίας, τα προβλεπόμενα μέσα πυροπροστασίας που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παραγράφου 14.1 της (δ) σχετικής, θα ενσωματώνονται στην κυρίως μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης, εφόσον επιβάλλεται σύνταξη μελέτης από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, χωρίς να υποβάλλεται συμπληρωματική μελέτη για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυτή, με την παρούσα επέρχονται ανάλογες τροποποιήσεις της παραγράφου παρ. 2βii της (ι) σχετικής. 8. Διευκρινίζεται ότι η πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της (στ) σχετικής, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ΥΔ του μελετητή- επιβλέποντα μηχανικού για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, δεν έχει εφαρμογή στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της αυτής σχετικής, επειδή στις συντρέχουσες περιπτώσεις απαίτησης εγκατάστασης μόνο φορητών μέσων πυροπροστασίας, η μελέτη δύναται να υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχεδίων κάτοψης, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται στη διενέργεια αυτοψίας σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, οπότε διαπιστώνει επιτόπου την τήρηση ή μη των προβλεπομένων μέτρων και μέσων. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα επιφέρει ανάλογη τροποποίηση της παραγράφου 3δ της (ιγ) σχετικής. 9. Τέλος καταργείται ή τροποποιείται ανάλογα κάθε άλλη διευκρινιστική ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ. ή μέρος αυτής, που ρύθμιζε διαφορετικά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα και παρακαλούμε για τις απαραίτητες συσχετίσεις και την εφαρμογή αυτών. 10. Στους αποδέκτες κοινοποίησης αποστέλλεται η παρούσα για ενημέρωση σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς τους._ e: f: Ετήσιος, πυροσβεστήρες, Εγκύκλιος 10 Ο Αρχηγός ΠΣ Στυλιανός Δ. Στεφανίδης Αντιστράτηγος ΠΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, ΑΘΗΝΑ 2) Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., Βερανζέρου 15, ΑΘΗΝΑ 3) Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε., Μαρίνου Αντύπα 92, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 4) Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε., Α BI.ΠΕ. Βόλου, ΒΟΛΟΣ 5) Βureau Veritas Α.Ε., Αιτωλικού 23, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6) EuroCert Α.Ε., Χλόης 89, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 7) Hellenic Lloyd s A.E., Ακτή Μιαούλη 87, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8) Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών-Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας «Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», Περσέως 32, 11853, Κάτω Πετράλωνα ΑΘΗΝΑ

5 Συνημμένο στην υπ αριθ 6337 Φ.701.2/ διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δγή Α.Π.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενιαίο υπόδειγμα αίτησης επί θεμάτων αρμοδιότητας Γραφείου Πυρασφάλειας Α Ι Τ Η Σ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Όνομα Επώνυμο Α.Δ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Τηλέφωνο επικοινωνίας Τρόπος Παραλαβής: Από τον αιτούντα Από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:. Με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό fax (4). ΠΡΟΣ...Γραφείο Πυρασφάλειας... Α. Παρακαλώ όπως (1) : 1. Εγκρίνετε την υποβαλλόμενη μελέτη πυροπροστασίας 2. Υποδείξετε μέτρα & μέσα πυροπροστασίας 3. Εγκρίνετε τεχνικές περιγραφές συστημάτων πυροπροστασίας 4. Χορηγήσετε πιστοποιητικό πυροπροστασίας 5. Απαντήσετε στο υποβληθέν ερώτημα (2) 6. Εξετάσετε τη συνημμένη καταγγελία (2) 7. Εξετάσετε την αίτηση θεραπείας (2) (άρθρο 24 του Ν.2690/1999-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 8. Για την εγκατάσταση επιχείρηση (3) Ιδιοκτησίας/Επωνυμίας..... Υπεύθυνος Διεύθυνση Τ.Κ Δήμος.. Π.Υ.. Αριθ. Πρωτ..Φ Ο/Η ΑΙΤ ( 5 ) ( 1 ): Σημειώνονται με κύκλο οι αριθμοί των αντίστοιχων αιτημάτων ( 2 ): Συμπληρώνεται το πεδίο όπισθεν της παρούσας. ( 3 ): Αναγράφεται το είδος δραστηριότητας. ( 4 ): Μόνο τα απαντητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ( 5 ): Σε περίπτωση υποβολής από συντάκτη μηχανικό, τίθεται η επαγγελματική σφραγίδα Β. Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης: 1....

6 Συνοπτική περιγραφή αιτημάτων των παραγράφων 5, 6, 7 ή 8 της παρούσας ΑΔΑ: 4Α3ΨΙ-48

7 Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Συνημμένο στην υπ αριθ 6337 Φ.701.2/ διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιο δγή Α.Π.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Γενικό υπόδειγμα εξουσιοδότησης ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Εξουσιοδοτώ τον/την... του..., κάτοικο..., οδός... αριθμός..., με ΑΔΤ ή διαβατηρίου:.../... που εκδόθηκε από το... να με εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει στο Ελληνικό Δημόσιο, στις Υπηρεσίες, σε Ασφαλιστικούς Φορείς, σε Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελικές Αρχές και σε κάθε άλλη δημόσια, Δημοτική Αρχή, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) αλλά και σε φυσικό πρόσωπο, ενεργώντας για λογαριασμό μου οτιδήποτε απαραίτητο αναφορικά με την παρακάτω υπόθεσή μου: Ενδεικτικά, να ζητά, να υπογράφει και παραλαμβάνει κάθε απαραίτητο έγγραφο και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ενέργεια προς διεκπεραίωση της υπόθεσης που του/της ανατίθεται με το παρόν, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω Ο/Η εξουσιοδοτών/εξουσιοδοτούσα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ7Ι-Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : 4ΙΞ7Ι-Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 09 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 09 Σεπτεμβρίου 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tμήμα 1ο Πυρ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & ιατάξεων Ταχ. /νση Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. Η διάθεση και πώληση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μόνο από αναγνωρισμένες εταιρείες η από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23-3-2011 Αρ. Πρωτ. : K1-802 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2663 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 52424/8501 Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα